RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014"

Transkript

1 RusmiddelRådgivning Årsrapport 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Fakta... 3 Organisationsdiagram... 4 Arbejdsopgaver Kompetence og kvalitet... 7 Pårørende med i behandlingen... 7 Projekt vedrørende dobbeltbelastning... 8 Ny behandlingsstruktur... 9 Akkreditering Effektmåling Feedback Informed Treatment Økonomi Nettobudget Nøgletal Antal ansatte/årsværk Kapacitets produktionstal Statistik

3 Indledning I 2014 har fokus og ressourcer i RusmiddelRådgivning især været rettet mod gennemførelse af en akkreditering efter standarder i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Akkreditering af Rusmiddel- Rådgivning er et pilotprojekt i Psykiatri og Handicap, som skal medvirke til erfaringsdannelse i forhold til kommende akkrediteringsproces i dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap. RusmiddelRådgivning er det første kommunale misbrugsbehandlingssted i landet, der er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Akkreditering forpligter tilbuddet i en kontinuerlig proces med at fremme udvikling af kvaliteten af borgerens oplevelse af sit behandlingsforløb. Samtidigt kan en akkreditering medvirke til, at det synliggøres, at tilbuddet faktisk gør det, som det siger, at det gør. Det eksterne survey af RusmiddelRådgivning blev efter planen gennemført den 27. november. Akkrediteringsnævnet har den 9. januar 2015 tildelt RusmiddelRådgivning det anerkendte kvalitetsstempel. Statistik for 2014 viser en tilbagegang på 13 procent af antallet af borgere i behandling i RusmiddelRådgivning. Samme tendens har vist sig, hvad angår køb af behandling hos eksterne leverandører. Tallene viser samtidig, at udgifterne for køb hos eksterne leverandører over de sidste par år er steget markant set i gennemsnit per borger. For 2015 er et af målene, at der arbejdes med markedsføring af tilbuddet i RusmiddelRådgivning dels for at øge tilgangen og dels for til stadighed at hjemtage behandling fra eksterne leverandører. Ligeledes for at sikre forsyningen af et dækkende fagligt og fleksibelt forankret tilbud til borgene, skal der igangsættes initiativer for samarbejde i 4K regi og i første omgang i relation til projektpuljebevilling fra Sundhedsstyrelsen vedr. familieorienteret alkoholbehandling. 1. Fakta RusmiddelRådgivning er et gratis ambulant tilbud til voksne borgere herunder pårørende, som søger rådgivning eller behandling ved skadelig rusmiddelbrug. Unge under 18 år kan modtage rådgivning. Hvis den unge efter to samtaler skønnes at have brug for yderligere rådgivning eller behandling, inddrages Forebyggelse og Rådgivning under Skole og Familie, der er myndighedsansvarlige for unge under 18 år. RusmiddelRådgivning er placeret i et erhvervsområde i Trørød, Vedbæk i diskrete selvstændige lejede kontorlokaler. Der er 5 km til Rådhuset i Holte og 10 km til Administrationscentret i Birkerød. Der er buslinje fra Holte Station, og et stoppested 400 m derfra. Lokalerne dækker RusmiddelRådgivnings behov for plads og diversitet i tilbuddets karakter og omfang. Borgernes 3

4 respons på stedet er positiv, og centeret beskrives som hyggeligt, roligt og imødekommende, hvilket er vigtigt i forhold til borgernes motivation for at komme igen. Der er tilgængelighed for borgere med fysiske handicap. RusmiddelRådgivning modtager borgere til behandlingssamtaler tre dage om ugen på kontoret i Administrationscenteret i Birkerød. I efteråret 2015 flytter RusmiddelRådgivning ind i lokaler i Teglporten, som er placeret i midtbyen i Birkerød, centralt for bus og tog. Billede af RusmiddelRådgivning i Vedbæk. Organisationsdiagram RusmiddelRådgivning er forankret og refererer til afdelingschef i Psykiatri og Handicap. Psykiatri og Handicapområdet Rusmiddel Rådgivning Centerleder Modtagelse Psykiatrisk konsulent Administration Behandlingsteam 4

5 Arbejdsopgaver RusmiddelRådgivning har til opgave for voksne borgere at forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved rusmiddel brug. Endvidere at reducere risikoen for at borgeren i rehabilitering genoptager uhensigtsmæssigt rusmiddel brug. RusmiddelRådgivning understøtter borgerens bestræbelse på at ophøre med eller reducere brugen af rusmiddel. Endvidere tilgodeses behovet for rådgivning og inddragelse af pårørende. Væsentlige arbejdsområder er følgende: Sikre at myndighedsopgaven for og forsyningen af misbrugsbehandling overholdes Udredning af borgernes rusmiddelsituation Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling Familieorienteret behandling Vejledning til unge under 18 år Hjemmebesøg eller besøg på dag- og botilbud til særligt udfordrede borgere Visitation til behandling jf. Sundhedslovens 141 hos eksterne leverandører ved dag- og døgnbehandling Individuelt tilsyn på behandlingstilbud over hele landet ved dag- og døgnforløb Rådgivning til pårørende Støttegruppe for pårørende Rådgivning og behandling for ansatte i Rudersdal Kommune Sikre tilbud om handleplan efter 141 i serviceloven Supervisering af sagsbehandlere, hvor rusmiddelproblematik indgår i borgersager Undervisning om rusmiddelbrug for ansatte og beboere i egne tilbud. Arbejdsgrundlag Opgaverne i RusmiddelRådgivning udføres med reference til: Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for Alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Rudersdal Kommunes alkoholpolitik Rudersdal Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 KL En styrket misbrugsbehandling. Grundlag for behandlingsarbejdet Alkoholbehandling er en specialiseret, multidisciplinær indsats, som kræver betydelige personaleressourcer og en høj grad af uddannelse (Sundhedsstyrelsen, 2008, s.27) 1 1 Sundhedsstyrelsen, Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Versionsdato: 30. september Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Udgave: version: 2.0; versionsdato: marts

6 Rusmiddelafhængighed forstås som en bio-psyko-social lidelse og dækker over komplekse problemstillinger. Rusmiddelbehandling er målrettet, viden baseret og tidsmæssigt afgrænset behandling fokuseret mod rusmiddelproblemet og dets komplikationer, som helbredsskader, psykiatriske følgetilstande og sociale konsekvenser. Behandling, der målrettes selve rusmiddelproblemet, fører til bedring af de disse konsekvenser. En helhedsorienteret tilgang til samarbejde mellem kolleger og andre forvaltninger i kommunen skal sikre, at målet med borgerens og RusmiddelRådgivnings fælles bestræbelser har en større chance for at lykkes. Dette indebærer, at involverede parter mødes regelmæssigt sammen med borgeren, og evaluerer på mål og planer. Inddragelse af pårørende er en væsentlig markør i forhold til et mere holdbart resultat af indsatsen. Behandlingsmæssige rammer Farmakologisk behandling: Visse symptomer der karakteriserer rusmiddelafhængige kan forklares ved ændringer i hjernens signalstoffer. Farmakologisk behandling kan hjælpe med at reducere patientens trang til rusmidlet, og derved øge sandsynligheden for længerevarende alkohol- og stoffrihed. Farmakologisk behandling kombineres altid med tilbud om anden behandlingsmæssig indsats. Anden medicin kan inddrages til behandling af eventuelle psykiatriske lidelser, for at stabilisere borgerens bestræbelser i forandringsprocessen. Forandringscirklen: 3 Bygger på forståelsen af forandring som forskellige stadier af motivation. Processen kan være svær og fyldt med ambivalente følelser. Det handler om at støtte, motivere og holde fast i, at forandring er svær men det kan lade sig gøre. Motivational interviewing: 4 En samtaleteknik der hjælper borgeren til afklaring af sine værdier og livsstil, og søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Kognitiv adfærdsterapi: Behandling, hvor der arbejdes med tanker, følelser og adfærd forbundet med rusmiddelbrug. Uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre udfordres gennem blotlægning af automatiske negative tanker, leveregler og grundholdninger. Systemisk familieorienteret terapi: Familiens uhensigtsmæssige mønster og balance udforskes, og vægten lægges på, at hver enkelt familiemedlems rolle har en betydning for at kunne løse familiens udfordringer. Terapeuten understøtter hele familiens behov for hjælp til forandring. Cirkulær spørgeteknik benyttes i vid udtrækning til at arbejde med samspillet i familien, og de relationer de enkelte familiemedlemmer har til hinanden. Derved skabes grobund for, at de uhensigtsmæssige mønstre kan brydes, og en ny sund balance kan etableres. Der er udarbejdet metodekatalog for arbejdet i RusmiddelRådgivning, som findes på 3 Diclemente & Prochaska 4 Miller & Rollnick 6

7 2. Kompetence og kvalitet Faglig udvikling RusmiddelRådgivning er i faglig udvikling, og tilpasser løbende medarbejderenes begrebsapparat, uddannelse og kompetencer til de behandlingsmæssige målsætninger og kvalitetsforbedringer. Der lægges vægt på værdien af en bred faglig tilgang til at løse borgernes udfordringer. Teamet i RusmiddelRådgivning er bredt sammensat, og inkluderer medarbejdere med social- og sygeplejefaglig baggrund. Alle medarbejdere har herudover en specialiseret misbrugsuddannelse eller terapeutiske uddannelser, og enkelte medarbejdere har selvlevet erfaring. Den behandlende læge er speciallæge i psykiatri. De fleste behandlere er NADA akupunktur uddannet. Medarbejderne deltager løbende i efter- og videreuddannelse inden for deres fagområde samt i kurser i digitale kompetencer. RusmiddelRådgivning har i 2014, ud over den daglige drift, haft et særligt fokus på aktiviteter med det formål at fremme tilbuddets indhold og faglige kvalitet. Derfor er der anvendt ressourcer på at udvikle medarbejderkompetencer, så behov kan imødekommes inden for temaer som familieorienteret behandling, dobbeltfokus på borgere med misbrug og psykiske vanskeligheder og effektmålinger på behandlingsindsatsen. Endvidere er der lagt et stort arbejde i at få akkrediteringsprocessen gjort færdig og klar til ekstern survey i november. Kvalitetskommissorium er etableret og kvalitetsovervågning er igangsat efter planen. Pårørende med i behandlingen Når en person i familien har et rusproblem, påvirker det alle i familien. Familiemedlemmerne kan blive kede af det, opleve frustration, tristhed, få manglende overskud, blive vrede og opleve magtesløshed. Det er vigtigt at få talt med familiemedlemmerne, om den indvirkning rusproblemet har haft på familielivet. Familielivet kan føles kaotisk, og det kan være svært at få øje på, hvorledes man skal finde løsning på problemerne. Fokus på familien gælder selvfølgelig både for alkohol- og stofbehandlingen. Sundhedsstyrelsens opkvalificerende 1-årige uddannelse i Familieorienteret alkoholbehandling er benyttet til 2 medarbejdere i Rusmiddelrådgivning, og en systemisk familieterapeut blev ansat tilbage i Herudover er der et tæt samarbejde med Rådgivning og Bevilling i Psykiatri og Handicap, hvor der på et ugentligt møde drøftes spørgsmål vedrørende den koordinerede indsats omkring den enkelte borger og dennes familie. Undersøgelser peger på, at effekten af inddragelse af familien er: Større tilfredshed i parforholdet Færre skilsmisser 7

8 Forbedret familiefunktion (færre konflikter, bedre omsorg for hinanden og større samhørighed) Reduktion af vold i hjemmet Reduktion af psykosociale problemer hos børnene. I 2014 har der, på tværs af Rudersdal Kommune, været afholdt kursusforløb for frontpersonale. Kurserne medvirker til en fælles begrebsforståelse og giver mulighed for et mere konkret og koordineret samarbejde om udfordringerne for den enkelte borger og familien. Under udredning af borgernes situation og på de ugentlige behandlingskonferencer i Rusmiddel- Rådgivning, er der i 2014, trods særlig opmærksomhed på familieperspektivet, sket et fald af pårørende i forløb i forhold til 2013 (Figur 1). Figur 1 25 Pårørende Pårørende Disse tal er dog ikke fyldestgørende for de mange samtaler af kortere eller længere varighed både telefonisk og personligt, som behandlerne og sekretær har med pårørende. For at få et mere korrekt billede af indsatsen for øget inddragelse af pårørende vil disse samtaler blive registreret i Ultimo 2014 lykkedes det at få satspuljemidler til 4K-projekt omkring udvikling og opbygning af familiebehandingstilbud i fællesskab med Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Tårbæk kommune. Projektet sættes i gang i begyndelsen af Projekt vedrørende dobbeltbelastning RusmiddelRådgivning oplever i behandlingsindsatsen udfordringer med borgene i fastholdelse af anbefalet indsats, gentagne tilbagefald og udeblivelse. Dette kan skyldes en dobbeltbelastning af 8

9 borgere med både psykiske vanskeligheder og alkoholmisbrug. Psykiatri og Handicap er bevilget SATS-puljemidler til et projekt for Styrkelse af den kommunale misbrugsbehandling af dobbeltbelastede. Projektet er indarbejdet i og supplerer RusmiddelRådgivnings eksisterende behandlingstilbud tillige med en forankring af viden og samarbejde på tværs i Rudersdal Kommune. Rusmiddel- Rådgivning har valgt behandlingstilbuddet Ringgården i Middelfart som samarbejdspartner vedrørende døgnforløb på tre måneder for hver deltagende borger. Projektet varer i fire år frem til udgangen af Indsatsen kører som planlagt, og 14 borgere har været i et kombinationsforløb ambulant-døgn-ambulant i henholdsvis Rusmiddelrådgiving og Ringgården. Der forventes at deltage i alt 16 borgere. Projekt dobbeltbelastning følges af en tværfaglig projektgruppe og styregruppe med Psykiatri og Handicaps områdechef som formand. Projektleder er centerleder af RusmiddelRådgivning. Der kan læses mere på Rudersdal Kommunes hjemmeside Ny behandlingsstruktur Kvaliteten i RusmiddelRådgivnings behandlingstilbud er øget i kraft af ny behandlingsstruktur, som fremgår af nedenstående. Motivationsgruppe to gange ugentligt a 1½ times varighed for borgere, der har reduktion og kontrol af alkohol/stof som målsætning eller overvejer at holde op med indtag af rusmidler, og er ambivalente i forhold til denne bestræbelse. Motivationsgruppe en gang ugentligt a 2 timers varighed for unge under 25 år, som har brug for støtte til beslutninger vedrørende ændringer af stof/alkoholbrug. Alkohol- og stoffri gruppe tre gange ugentligt i tre timer over otte uger for borgere, der har besluttet ikke at bruge rusmidler. Efterbehandlingsgruppe en gang hver 14. dag i to timer for borgere, der ønsker at fastholde bestræbelse om stof/alkoholfrihed. Den nye behandlingsstruktur i RusmiddelRådgivning er inspireret af Århus Kommunes alkoholbehandling, og gruppeforløbene blev igangsat i april Det har været vanskeligt at opretholde tilstrækkelig tilgang af borgere til grupperne, hvorfor både motivationsgruppe, dagbehandlingsgruppe og ungegruppe har været lukket ned i sidste kvartal af 2014, og borgerene er igen tilbage i individuelle forløb. Det har vist sig, at der er en særlig udfordring i at fastholde de unges engagement og motivation for at modtage behandling, og der vil fremadrettet være fokus på at tilrettelægge ungebehandlingen ud fra inspiration fra andre kommuners ungehandling, der i blandt Helsingør Kommune. 9

10 Støttegruppeforløb for pårørende er gennemført i 2. og 3.kvartal af 2014, og nye gruppeforløb vil fremover køre som åbne grupper med løbende optag. Med den erfaring der er fra de gennemførte gruppeforløb, vil programindholdet blive justeret blandt andet med ny metodetilgang i form af problemløsende gruppeterapi, som vil give en mere fleksibel udnyttelse af behandlerne, og en mere ensartet gennemgående metode, der kan benyttes i alle grupperne. Det fremgår senere i rapporten, at øget fokus på en struktureret og intensiv forløbsindsats, og fastholdelse af særligt fokus på dobbeltbelastede borgere, samt indførelsen af FIT-metoden (Feedback Informed Treatment), giver flere borgere, der i 2014 har kunnet udskrives som færdigbehandlede. Akkreditering RusmiddelRådgivning er udvalgt som pilotinstitution for akkreditering i Psykiatri og Handicap. Det er IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) med Den Danske Kvalitets Model (DDKM), der har været samarbejdspartner i denne pilotakkreditering. Det er hensigten, at erfaringer fra akkrediteringsprocessen i RusmiddelRådgivning skal integreres i Psykiatri og Handicaps planer om akkreditering af øvrige dag- og botilbud på Psykiatri og Handicapområdet. Den 27. november 2014 gennemførtes i RusmiddelRådgivning, et eksternt survey af IKAS med et fint resultat. Akkrediteringsnævnet har godkendt akkreditering af RusmiddelRådgivning den 9. januar 2015, hvor RusmiddelRådgivning har fået Akkrediteret med bemærkninger og opfølgning ved indsendelse af dokumenter Standarderne er implementeret og kvalitetsforbedringsprocessen er afprøvet i RusmiddelRådgivning. Således er der blandt andet i Bosted journalsystemet indført registrering af behandlernes forespørgsel vedrørende inddragelse af pårørende i behandlingen, om informeret samtykke til behandling, samt overvågning af borgernes oplevelse af kommunikationen om og med Rusmiddel- Rådgivning. 3. Effektmåling RusmiddelRådgivning har i 2014 implementeret en praksisnær metode, som hedder Feedback Informed Treatment (FIT), som benyttes ved alle samtaler med borger. Feedback Informed Treatment 10

11 Feedback Informed Treatment (FIT) er en borgerrettet, effektorienteret tilgang til arbejdet med borgeren, som øger engagement og samarbejde og sikrer, at borgeren får den hjælp vedkommende har behov for. Tilgangen kan anvendes uafhængigt af, hvilken terapeutisk tilgang man benytter i øvrigt (systemisk, kognitiv, familieterapi...) og den er anvendelig i samarbejdet med borgere med misbrug og psykiske vanskeligheder. Modellen giver mulighed for at tilpasse samarbejdet med borgeren til dennes ressourcer, behov og forestilling om forandring. Metoden giver en mere direkte og synlig adgang til borgerens feedback, hvilket muliggør, at behandlerne hurtigere opdager, hvornår behandlingen er hjælpsom og mere vigtigt, hvornår den ikke er hjælpsom. Så behandlingen kan justeres, og ressourcerne kan bruges mere effektivt. Metoden er implementeret, og i 2014 har alle behandlere via ipads registreret data i 168 borgerforløb for 859 sessioner. Der er behov for yderligere opfølgning med supervision på metoden for uddybning af metodens anvendelse. Effekten af metoden ses ved, at 54 procent af borgerne har scoret sig selv til at have opnået forbedringer i dagligdagen, der svarer til det niveau, den gennemsnitlige ikke- behandlingskrævende borger har, samt har opnået et bedre resultat end det forventede, ved indskrivning i behandling. 4. Økonomi Nettobudget Budget 2014 er baseret på en stadig øget tilgang af borgere i behandling i RusmiddelRådgivning. Der er samtidigt satset på en opkvalificering af medarbejdernes kompetencer behandlingsmæssigt. Det gør tilbuddet mere attraktivt og bedre fagligt funderet for at øge tilgængeligheden for en større målgruppe. Tabel 1- Budget Budget i kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Korr. budget 2014 Misbrugstilbud til kommunens borgere med særlige behov - i alt RusmiddelRådgivning alkohol- og stofmisbrug Køb-Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL 141) Køb-Behandling af stofmisbrugere ( 101, SUL 142)

12 Figur 2 Budget RusmiddelRådgivning Køb af alkohol Køb stof Figur 2 viser fordeling af misbrugsbudget 2014 på køb eksternt og RusmiddelRådgivning i kr. 5. Nøgletal Antal ansatte/årsværk Der er tiltrådt to medarbejdere i august og september 2013, hvoraf en er i seniorjob. Der har været en fratrædelse. Antal ansatte/årsværk Antal årsværk 2014 Antal ansatte 2014 Psykiatrisk konsulent I alt årsværk 8,4 årsværk 9 stillinger 0,16 årsværk 8,56 årsværk Kapacitets produktionstal 12

13 Nedenstående tabel vises nøgletal for ydelser modtaget i RusmiddelRådgivning og ydelser leveret af eksterne leverandører. Tabellen viser også en gennemsnitspris pr. cpr. nr. for ydelsen. RusmiddelRådgivning har fra 2013 til 2014 haft 13 procents reduktion af antal borgere i forløb. Ligeledes er der et fald på 13 procent af antal ambulante forløb købt hos eksterne leverandører. Denne uventede udvikling handler primært om alkoholbehandling, og der er ikke fundet årsagssammenhæng til dette fald. Gennemsnitsprisen for køb af ambulant behandling hos eksterne leverandører fra 2012 til 2014 er steget voldsomt med 70 procent. Der er nye leverandører på markedet, som er væsentligt dyrere vedrørende ydelser, som vedrører køb af selvvisiteret alkoholbehandling. RusmiddelRådgivning er i samme periode steget med 27 procent i pris per forløb. Et stort fokus på inddragelse af pårørende i behandlingen og et ressourcemæssigt træk personalemæssigt i forhold til uddannelse og akkreditering kan være medvirkende til en højere enhedspris i RusmiddelRådgivning. Det skal pointeres, at der ikke er henvist til andre ambulante leverandører, og ej heller har der været venteliste for nye forløb. Det har været en del af strategien for udviklingen i RusmiddelRådgivning, at tilbyde ambulante forløb og i samarbejde med andre aktører internt i Rudersdal Kommune, at tilbyde en bred og koordineret tilgang til den enkelte borgers forløb, så indsatsen underbygges og positive forandringer forankres lokalt. Tabel 2 Kapacitetstal Antal Beløb ** ** Borgere der modtager ambulant behandling i RusmiddelRådgivning vedrørende alkohol- og stofmisbrug Borgere der modtager ambulant behandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør Borgere der modtager dagbehandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør Borgere der modtager døgnbehandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør 216* 249* 214* *** 13*** Figur 2 - Kapacitetstal *Tallet kan inkludere borgere som også har været i dag- og døgnbehandling, idet de normalt forinden er i ambulant forløb i RR. ** Tallene for 2014 kan indebære små ændringer når året er gjort endeligt op. *** Inkl. døgnbehandlinger projekt Dobbeltbelastning på Ringgården for 2013=7 pers og 2014=7 pers. Som det fremgår af tabel 2, er den ambulante behandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug i RusmiddelRådgivning billigere end tilsvarende behandling hos ekstern leverandør. 13

14 6. Statistik Herunder er samlet et antal grafer over oplysninger om RusmiddelRådgivnings daglige drift i tal. Der er ikke de store forandringer fra år til år i proportioner og sammenhænge. Tabel 3 Antal pct. fald fra Antal behandlingsforløb i alt % I tabel 3 ses de overordnede tal for flowet af borgere i tilbuddet. Der er som tidligere nævnt et fald på 13 % fra 2013 til Faldet i antal behandlingsforløb er primært sket i 2. kvartal af 2014, hvorefter det er steget igen til niveauet svarende til Der er ikke umiddelbart en logisk forklaring på faldet i 2. kvartal, men tallene vil blive fuldt nøje i 2015 med henblik på afdækning af årsager, hvis der sker et tilsvarende fald i figur Genindskrevet Indskrevet i alt Nyindskrevet Genindskrevet 14

15 Figur 3 viser, at antallet af genindskrivninger, det vil sige borgere, som har været i et forløb tidligere i RusmiddelRådgivning, ligger på samme niveau som sidste år. Ny indskrevne borgere er faldet løbende gennem årene, og det er vanskeligt at finde årsagssammenhænge til dette. Jo flere borgere der med tiden tages ind, des flere er potentielle gengangere. Især inden for denne branche er recidiv (tilbagefald) et kendt fænomen. Det er et udtryk for både en svær og kompleks situation i borgerens liv, men også en proces, hvor refleksion og læring skaber positive forandringer over tid i menneskers tanker, følelser og dagligdag. Det kan også skyldes, at borgere i behandlingen, ikke har fået en tilstrækkelig effekt af forløbet. Der kan argumenteres for, at gengangere også indebærer, at borgeren har tillid til, at der er hjælp at hente, og at man bliver mødt på en respektfuld måde i RusmiddelRådgivning, Figur Indskrivningstype Alkohol Stof andet Hash pårørende Proportionerne ved typen af rusmiddel som hovedstof ved indskrivning forandrer sig ikke markant over de tre år, som er angivet i figur 4. Hash som proportionalt blev væsentligt forøget fra 2012 til 2013, ser ud til at have stabiliseret sig i

16 Figur Alder ved indskrivning fordelt på rusmiddel Alkohol Hash Figur 5 viser alder ved indskrivning fordelt på rusmiddel. Der er som tidligere år, markant forskel på profil af hash og alkohol. Alkohol stiger markant ved 40 år og hash falder markant. Da alkoholproblemer ofte er mange år om at udvikle sig, kan dette være en forklaring på, at vi først ved 40 års alderen og opefter, ser følgevirkningerne af et langvarigt for stort alkoholforbrug, og at det først er her borgeren søger hjælp. Ligeledes kan det omvendte være tilfældet med hash og feststoffer, hvor undersøgelse viser at et meget stort antal unge har et uhensigtsmæssigt forbrug af hash/stoffer i ungdomsårene, men stopper tilsyneladende ofte uden hjælp udefra, når karriere og stiftelse af familie for alvor trænger sig på. 16

17 Figur 6 Henvisningstype Anden henviser Anden misbrugsinstitution Psykiatri og Handicap Familieafdeling Kriminalforsorg Specialteam Hospital Egen læge Pårørende Jobcenter Selvhenvender Figur 6 baseret på 106 borgere i 2014, viser som tidligere år, at selvhenvendelse er markant den største andel. Det tyder på godt indarbejdet lokalt kendskab til tilbuddet og gode referencer fra andre borgere. Sammen med pårørende udgør det næsten halvdelen. En lille stigning i henvisninger fra Jobcenter kan være tegn på et øget samarbejde, og at borgere med rusmiddeludfordringer ikke spottes før de dukker op i det sociale system som arbejdsløse. Praktiserende læger henviser med 10 procent og mere end statistikker normalt angiver, som deres andel af henvisninger på cirka 6 procent. Hospital og Kriminalforsorgen samt Specialteam henviser hver for sig flere end andre serviceområder i Rudersdal Kommune. 17

18 Figur 7 Oplysninger om forsørgelsesgrundlag Uoplyst Andet Anden offentlig ydelse A-kasse Folkepension Ingen indkomst Sygedagpenge eller Førtidspension Lønindkomst Kontakthjælp (og Figur 7 viser, at forsørgelse ved indskrivning overvejende er af offentlig karakter. Lønindkomst er faldet fra 27 % i 2013 til 22 % i Kontanthjælp er faldet beskedent fra 32 % i 2013 til 29 % i Noget overraskende er antallet af borgere på førtidspension steget fra 8 % i 2013 til 14 % i Figur 8 18

19 Udskrivningsårsag =23% 6=3% 3=2% 34=19% 5=3% 5=3% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet 84=47% Udeblevet Andet tilbud Figur 8 viser fordelingen på udskrivningsårsager. Der er en meget stor stigning på 19 % i gruppen færdigbehandlet fra 2013 til Dette kan skyldes øget fokus på indhold og struktur i behandlingen, og indførelsen af intensiv gruppebehandling som nyt tilbud. Kategorierne færdigbehandlet og afsluttet efter eget ønske kan begge dække over et tilfredsstillende resultat, som tilsammen udgør 66 %. Det er vigtigt at udnytte potentialet i feedbackmålingerne, så effekt af behandling kan måles på anden måde end ved en udskrivningsårsag. I nedenstående figur 9 og 10, er der undersøgt, hvorledes udskrivningsårsagen, efter indførelse af gruppebehandling i RusmiddelRådgivning, fordeler sig, når ind og udskrivning sker inden for samme år, dvs. relativt korte forløb. Figur 9 19

20 Ind- og Udskrevet =4% 1=1% 26=29% 22=25% 30=34% 4=4% 3=3% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet Udeblevet Andet tilbud Figur 10 Ind- og Udskrevet =4% 0 18=26% 26=37% 18=26% 4=6% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet Udeblevet Andet tilbud 1=1% Det fremgår af ovenstående figur 9 og 10, at der er markant flere, der udskrives som færdigbehandlet og færre, der stopper efter eget ønske i Dette kan skyldes, at den samlede kvalitet i behandlingstilbuddet er øget, og at borgerens behov tydeligere træder frem og i talesættes gennem FIT, og derved bedre og hurtigere kan imødekommes. RusmiddelRådgivnings Virksomhedsplan for 2015 kan læses på Rudersdal Kommunes hjemmeside: 20

21

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2013

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2013 RusmiddelRådgivning Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Fakta... 3 Organisationsdiagram... 4 Arbejdsopgaver... 4 2. Kompetence og kvalitet... 6 Pårørende med i behandlingen... 7 Fokus

Læs mere

Virksomhedsplan RusmiddelRådgivning

Virksomhedsplan RusmiddelRådgivning Virksomhedsplan 2014 RusmiddelRådgivning INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Fakta... 3 Institution... 3 Adresse... 3 Ledelse og nøglepersoner... 4 2. Præsentation og profil... 4 Fysiske rammer... 4

Læs mere

Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011

Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011 Årsrapport RusmiddelRådgivning 2011 Indhold Indledning... 3 Organisering... 3 Beliggenhed... 4 Lovgrundlag... 4 Målgruppe og formål... 5 Budget... 6 RusmiddelRådgivnings opgaver... 6 Rusmiddelbehandlingen...

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Ulla Hjermind og Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2017 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...4

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014

Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014 Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Psykiatri og Handicap 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling...5

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv. Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv. Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse Alkoholenheds

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere