RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014"

Transkript

1 RusmiddelRådgivning Årsrapport 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Fakta... 3 Organisationsdiagram... 4 Arbejdsopgaver Kompetence og kvalitet... 7 Pårørende med i behandlingen... 7 Projekt vedrørende dobbeltbelastning... 8 Ny behandlingsstruktur... 9 Akkreditering Effektmåling Feedback Informed Treatment Økonomi Nettobudget Nøgletal Antal ansatte/årsværk Kapacitets produktionstal Statistik

3 Indledning I 2014 har fokus og ressourcer i RusmiddelRådgivning især været rettet mod gennemførelse af en akkreditering efter standarder i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Akkreditering af Rusmiddel- Rådgivning er et pilotprojekt i Psykiatri og Handicap, som skal medvirke til erfaringsdannelse i forhold til kommende akkrediteringsproces i dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap. RusmiddelRådgivning er det første kommunale misbrugsbehandlingssted i landet, der er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Akkreditering forpligter tilbuddet i en kontinuerlig proces med at fremme udvikling af kvaliteten af borgerens oplevelse af sit behandlingsforløb. Samtidigt kan en akkreditering medvirke til, at det synliggøres, at tilbuddet faktisk gør det, som det siger, at det gør. Det eksterne survey af RusmiddelRådgivning blev efter planen gennemført den 27. november. Akkrediteringsnævnet har den 9. januar 2015 tildelt RusmiddelRådgivning det anerkendte kvalitetsstempel. Statistik for 2014 viser en tilbagegang på 13 procent af antallet af borgere i behandling i RusmiddelRådgivning. Samme tendens har vist sig, hvad angår køb af behandling hos eksterne leverandører. Tallene viser samtidig, at udgifterne for køb hos eksterne leverandører over de sidste par år er steget markant set i gennemsnit per borger. For 2015 er et af målene, at der arbejdes med markedsføring af tilbuddet i RusmiddelRådgivning dels for at øge tilgangen og dels for til stadighed at hjemtage behandling fra eksterne leverandører. Ligeledes for at sikre forsyningen af et dækkende fagligt og fleksibelt forankret tilbud til borgene, skal der igangsættes initiativer for samarbejde i 4K regi og i første omgang i relation til projektpuljebevilling fra Sundhedsstyrelsen vedr. familieorienteret alkoholbehandling. 1. Fakta RusmiddelRådgivning er et gratis ambulant tilbud til voksne borgere herunder pårørende, som søger rådgivning eller behandling ved skadelig rusmiddelbrug. Unge under 18 år kan modtage rådgivning. Hvis den unge efter to samtaler skønnes at have brug for yderligere rådgivning eller behandling, inddrages Forebyggelse og Rådgivning under Skole og Familie, der er myndighedsansvarlige for unge under 18 år. RusmiddelRådgivning er placeret i et erhvervsområde i Trørød, Vedbæk i diskrete selvstændige lejede kontorlokaler. Der er 5 km til Rådhuset i Holte og 10 km til Administrationscentret i Birkerød. Der er buslinje fra Holte Station, og et stoppested 400 m derfra. Lokalerne dækker RusmiddelRådgivnings behov for plads og diversitet i tilbuddets karakter og omfang. Borgernes 3

4 respons på stedet er positiv, og centeret beskrives som hyggeligt, roligt og imødekommende, hvilket er vigtigt i forhold til borgernes motivation for at komme igen. Der er tilgængelighed for borgere med fysiske handicap. RusmiddelRådgivning modtager borgere til behandlingssamtaler tre dage om ugen på kontoret i Administrationscenteret i Birkerød. I efteråret 2015 flytter RusmiddelRådgivning ind i lokaler i Teglporten, som er placeret i midtbyen i Birkerød, centralt for bus og tog. Billede af RusmiddelRådgivning i Vedbæk. Organisationsdiagram RusmiddelRådgivning er forankret og refererer til afdelingschef i Psykiatri og Handicap. Psykiatri og Handicapområdet Rusmiddel Rådgivning Centerleder Modtagelse Psykiatrisk konsulent Administration Behandlingsteam 4

5 Arbejdsopgaver RusmiddelRådgivning har til opgave for voksne borgere at forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved rusmiddel brug. Endvidere at reducere risikoen for at borgeren i rehabilitering genoptager uhensigtsmæssigt rusmiddel brug. RusmiddelRådgivning understøtter borgerens bestræbelse på at ophøre med eller reducere brugen af rusmiddel. Endvidere tilgodeses behovet for rådgivning og inddragelse af pårørende. Væsentlige arbejdsområder er følgende: Sikre at myndighedsopgaven for og forsyningen af misbrugsbehandling overholdes Udredning af borgernes rusmiddelsituation Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling Familieorienteret behandling Vejledning til unge under 18 år Hjemmebesøg eller besøg på dag- og botilbud til særligt udfordrede borgere Visitation til behandling jf. Sundhedslovens 141 hos eksterne leverandører ved dag- og døgnbehandling Individuelt tilsyn på behandlingstilbud over hele landet ved dag- og døgnforløb Rådgivning til pårørende Støttegruppe for pårørende Rådgivning og behandling for ansatte i Rudersdal Kommune Sikre tilbud om handleplan efter 141 i serviceloven Supervisering af sagsbehandlere, hvor rusmiddelproblematik indgår i borgersager Undervisning om rusmiddelbrug for ansatte og beboere i egne tilbud. Arbejdsgrundlag Opgaverne i RusmiddelRådgivning udføres med reference til: Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for Alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Rudersdal Kommunes alkoholpolitik Rudersdal Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 KL En styrket misbrugsbehandling. Grundlag for behandlingsarbejdet Alkoholbehandling er en specialiseret, multidisciplinær indsats, som kræver betydelige personaleressourcer og en høj grad af uddannelse (Sundhedsstyrelsen, 2008, s.27) 1 1 Sundhedsstyrelsen, Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Versionsdato: 30. september Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Udgave: version: 2.0; versionsdato: marts

6 Rusmiddelafhængighed forstås som en bio-psyko-social lidelse og dækker over komplekse problemstillinger. Rusmiddelbehandling er målrettet, viden baseret og tidsmæssigt afgrænset behandling fokuseret mod rusmiddelproblemet og dets komplikationer, som helbredsskader, psykiatriske følgetilstande og sociale konsekvenser. Behandling, der målrettes selve rusmiddelproblemet, fører til bedring af de disse konsekvenser. En helhedsorienteret tilgang til samarbejde mellem kolleger og andre forvaltninger i kommunen skal sikre, at målet med borgerens og RusmiddelRådgivnings fælles bestræbelser har en større chance for at lykkes. Dette indebærer, at involverede parter mødes regelmæssigt sammen med borgeren, og evaluerer på mål og planer. Inddragelse af pårørende er en væsentlig markør i forhold til et mere holdbart resultat af indsatsen. Behandlingsmæssige rammer Farmakologisk behandling: Visse symptomer der karakteriserer rusmiddelafhængige kan forklares ved ændringer i hjernens signalstoffer. Farmakologisk behandling kan hjælpe med at reducere patientens trang til rusmidlet, og derved øge sandsynligheden for længerevarende alkohol- og stoffrihed. Farmakologisk behandling kombineres altid med tilbud om anden behandlingsmæssig indsats. Anden medicin kan inddrages til behandling af eventuelle psykiatriske lidelser, for at stabilisere borgerens bestræbelser i forandringsprocessen. Forandringscirklen: 3 Bygger på forståelsen af forandring som forskellige stadier af motivation. Processen kan være svær og fyldt med ambivalente følelser. Det handler om at støtte, motivere og holde fast i, at forandring er svær men det kan lade sig gøre. Motivational interviewing: 4 En samtaleteknik der hjælper borgeren til afklaring af sine værdier og livsstil, og søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Kognitiv adfærdsterapi: Behandling, hvor der arbejdes med tanker, følelser og adfærd forbundet med rusmiddelbrug. Uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre udfordres gennem blotlægning af automatiske negative tanker, leveregler og grundholdninger. Systemisk familieorienteret terapi: Familiens uhensigtsmæssige mønster og balance udforskes, og vægten lægges på, at hver enkelt familiemedlems rolle har en betydning for at kunne løse familiens udfordringer. Terapeuten understøtter hele familiens behov for hjælp til forandring. Cirkulær spørgeteknik benyttes i vid udtrækning til at arbejde med samspillet i familien, og de relationer de enkelte familiemedlemmer har til hinanden. Derved skabes grobund for, at de uhensigtsmæssige mønstre kan brydes, og en ny sund balance kan etableres. Der er udarbejdet metodekatalog for arbejdet i RusmiddelRådgivning, som findes på 3 Diclemente & Prochaska 4 Miller & Rollnick 6

7 2. Kompetence og kvalitet Faglig udvikling RusmiddelRådgivning er i faglig udvikling, og tilpasser løbende medarbejderenes begrebsapparat, uddannelse og kompetencer til de behandlingsmæssige målsætninger og kvalitetsforbedringer. Der lægges vægt på værdien af en bred faglig tilgang til at løse borgernes udfordringer. Teamet i RusmiddelRådgivning er bredt sammensat, og inkluderer medarbejdere med social- og sygeplejefaglig baggrund. Alle medarbejdere har herudover en specialiseret misbrugsuddannelse eller terapeutiske uddannelser, og enkelte medarbejdere har selvlevet erfaring. Den behandlende læge er speciallæge i psykiatri. De fleste behandlere er NADA akupunktur uddannet. Medarbejderne deltager løbende i efter- og videreuddannelse inden for deres fagområde samt i kurser i digitale kompetencer. RusmiddelRådgivning har i 2014, ud over den daglige drift, haft et særligt fokus på aktiviteter med det formål at fremme tilbuddets indhold og faglige kvalitet. Derfor er der anvendt ressourcer på at udvikle medarbejderkompetencer, så behov kan imødekommes inden for temaer som familieorienteret behandling, dobbeltfokus på borgere med misbrug og psykiske vanskeligheder og effektmålinger på behandlingsindsatsen. Endvidere er der lagt et stort arbejde i at få akkrediteringsprocessen gjort færdig og klar til ekstern survey i november. Kvalitetskommissorium er etableret og kvalitetsovervågning er igangsat efter planen. Pårørende med i behandlingen Når en person i familien har et rusproblem, påvirker det alle i familien. Familiemedlemmerne kan blive kede af det, opleve frustration, tristhed, få manglende overskud, blive vrede og opleve magtesløshed. Det er vigtigt at få talt med familiemedlemmerne, om den indvirkning rusproblemet har haft på familielivet. Familielivet kan føles kaotisk, og det kan være svært at få øje på, hvorledes man skal finde løsning på problemerne. Fokus på familien gælder selvfølgelig både for alkohol- og stofbehandlingen. Sundhedsstyrelsens opkvalificerende 1-årige uddannelse i Familieorienteret alkoholbehandling er benyttet til 2 medarbejdere i Rusmiddelrådgivning, og en systemisk familieterapeut blev ansat tilbage i Herudover er der et tæt samarbejde med Rådgivning og Bevilling i Psykiatri og Handicap, hvor der på et ugentligt møde drøftes spørgsmål vedrørende den koordinerede indsats omkring den enkelte borger og dennes familie. Undersøgelser peger på, at effekten af inddragelse af familien er: Større tilfredshed i parforholdet Færre skilsmisser 7

8 Forbedret familiefunktion (færre konflikter, bedre omsorg for hinanden og større samhørighed) Reduktion af vold i hjemmet Reduktion af psykosociale problemer hos børnene. I 2014 har der, på tværs af Rudersdal Kommune, været afholdt kursusforløb for frontpersonale. Kurserne medvirker til en fælles begrebsforståelse og giver mulighed for et mere konkret og koordineret samarbejde om udfordringerne for den enkelte borger og familien. Under udredning af borgernes situation og på de ugentlige behandlingskonferencer i Rusmiddel- Rådgivning, er der i 2014, trods særlig opmærksomhed på familieperspektivet, sket et fald af pårørende i forløb i forhold til 2013 (Figur 1). Figur 1 25 Pårørende Pårørende Disse tal er dog ikke fyldestgørende for de mange samtaler af kortere eller længere varighed både telefonisk og personligt, som behandlerne og sekretær har med pårørende. For at få et mere korrekt billede af indsatsen for øget inddragelse af pårørende vil disse samtaler blive registreret i Ultimo 2014 lykkedes det at få satspuljemidler til 4K-projekt omkring udvikling og opbygning af familiebehandingstilbud i fællesskab med Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Tårbæk kommune. Projektet sættes i gang i begyndelsen af Projekt vedrørende dobbeltbelastning RusmiddelRådgivning oplever i behandlingsindsatsen udfordringer med borgene i fastholdelse af anbefalet indsats, gentagne tilbagefald og udeblivelse. Dette kan skyldes en dobbeltbelastning af 8

9 borgere med både psykiske vanskeligheder og alkoholmisbrug. Psykiatri og Handicap er bevilget SATS-puljemidler til et projekt for Styrkelse af den kommunale misbrugsbehandling af dobbeltbelastede. Projektet er indarbejdet i og supplerer RusmiddelRådgivnings eksisterende behandlingstilbud tillige med en forankring af viden og samarbejde på tværs i Rudersdal Kommune. Rusmiddel- Rådgivning har valgt behandlingstilbuddet Ringgården i Middelfart som samarbejdspartner vedrørende døgnforløb på tre måneder for hver deltagende borger. Projektet varer i fire år frem til udgangen af Indsatsen kører som planlagt, og 14 borgere har været i et kombinationsforløb ambulant-døgn-ambulant i henholdsvis Rusmiddelrådgiving og Ringgården. Der forventes at deltage i alt 16 borgere. Projekt dobbeltbelastning følges af en tværfaglig projektgruppe og styregruppe med Psykiatri og Handicaps områdechef som formand. Projektleder er centerleder af RusmiddelRådgivning. Der kan læses mere på Rudersdal Kommunes hjemmeside Ny behandlingsstruktur Kvaliteten i RusmiddelRådgivnings behandlingstilbud er øget i kraft af ny behandlingsstruktur, som fremgår af nedenstående. Motivationsgruppe to gange ugentligt a 1½ times varighed for borgere, der har reduktion og kontrol af alkohol/stof som målsætning eller overvejer at holde op med indtag af rusmidler, og er ambivalente i forhold til denne bestræbelse. Motivationsgruppe en gang ugentligt a 2 timers varighed for unge under 25 år, som har brug for støtte til beslutninger vedrørende ændringer af stof/alkoholbrug. Alkohol- og stoffri gruppe tre gange ugentligt i tre timer over otte uger for borgere, der har besluttet ikke at bruge rusmidler. Efterbehandlingsgruppe en gang hver 14. dag i to timer for borgere, der ønsker at fastholde bestræbelse om stof/alkoholfrihed. Den nye behandlingsstruktur i RusmiddelRådgivning er inspireret af Århus Kommunes alkoholbehandling, og gruppeforløbene blev igangsat i april Det har været vanskeligt at opretholde tilstrækkelig tilgang af borgere til grupperne, hvorfor både motivationsgruppe, dagbehandlingsgruppe og ungegruppe har været lukket ned i sidste kvartal af 2014, og borgerene er igen tilbage i individuelle forløb. Det har vist sig, at der er en særlig udfordring i at fastholde de unges engagement og motivation for at modtage behandling, og der vil fremadrettet være fokus på at tilrettelægge ungebehandlingen ud fra inspiration fra andre kommuners ungehandling, der i blandt Helsingør Kommune. 9

10 Støttegruppeforløb for pårørende er gennemført i 2. og 3.kvartal af 2014, og nye gruppeforløb vil fremover køre som åbne grupper med løbende optag. Med den erfaring der er fra de gennemførte gruppeforløb, vil programindholdet blive justeret blandt andet med ny metodetilgang i form af problemløsende gruppeterapi, som vil give en mere fleksibel udnyttelse af behandlerne, og en mere ensartet gennemgående metode, der kan benyttes i alle grupperne. Det fremgår senere i rapporten, at øget fokus på en struktureret og intensiv forløbsindsats, og fastholdelse af særligt fokus på dobbeltbelastede borgere, samt indførelsen af FIT-metoden (Feedback Informed Treatment), giver flere borgere, der i 2014 har kunnet udskrives som færdigbehandlede. Akkreditering RusmiddelRådgivning er udvalgt som pilotinstitution for akkreditering i Psykiatri og Handicap. Det er IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) med Den Danske Kvalitets Model (DDKM), der har været samarbejdspartner i denne pilotakkreditering. Det er hensigten, at erfaringer fra akkrediteringsprocessen i RusmiddelRådgivning skal integreres i Psykiatri og Handicaps planer om akkreditering af øvrige dag- og botilbud på Psykiatri og Handicapområdet. Den 27. november 2014 gennemførtes i RusmiddelRådgivning, et eksternt survey af IKAS med et fint resultat. Akkrediteringsnævnet har godkendt akkreditering af RusmiddelRådgivning den 9. januar 2015, hvor RusmiddelRådgivning har fået Akkrediteret med bemærkninger og opfølgning ved indsendelse af dokumenter Standarderne er implementeret og kvalitetsforbedringsprocessen er afprøvet i RusmiddelRådgivning. Således er der blandt andet i Bosted journalsystemet indført registrering af behandlernes forespørgsel vedrørende inddragelse af pårørende i behandlingen, om informeret samtykke til behandling, samt overvågning af borgernes oplevelse af kommunikationen om og med Rusmiddel- Rådgivning. 3. Effektmåling RusmiddelRådgivning har i 2014 implementeret en praksisnær metode, som hedder Feedback Informed Treatment (FIT), som benyttes ved alle samtaler med borger. Feedback Informed Treatment 10

11 Feedback Informed Treatment (FIT) er en borgerrettet, effektorienteret tilgang til arbejdet med borgeren, som øger engagement og samarbejde og sikrer, at borgeren får den hjælp vedkommende har behov for. Tilgangen kan anvendes uafhængigt af, hvilken terapeutisk tilgang man benytter i øvrigt (systemisk, kognitiv, familieterapi...) og den er anvendelig i samarbejdet med borgere med misbrug og psykiske vanskeligheder. Modellen giver mulighed for at tilpasse samarbejdet med borgeren til dennes ressourcer, behov og forestilling om forandring. Metoden giver en mere direkte og synlig adgang til borgerens feedback, hvilket muliggør, at behandlerne hurtigere opdager, hvornår behandlingen er hjælpsom og mere vigtigt, hvornår den ikke er hjælpsom. Så behandlingen kan justeres, og ressourcerne kan bruges mere effektivt. Metoden er implementeret, og i 2014 har alle behandlere via ipads registreret data i 168 borgerforløb for 859 sessioner. Der er behov for yderligere opfølgning med supervision på metoden for uddybning af metodens anvendelse. Effekten af metoden ses ved, at 54 procent af borgerne har scoret sig selv til at have opnået forbedringer i dagligdagen, der svarer til det niveau, den gennemsnitlige ikke- behandlingskrævende borger har, samt har opnået et bedre resultat end det forventede, ved indskrivning i behandling. 4. Økonomi Nettobudget Budget 2014 er baseret på en stadig øget tilgang af borgere i behandling i RusmiddelRådgivning. Der er samtidigt satset på en opkvalificering af medarbejdernes kompetencer behandlingsmæssigt. Det gør tilbuddet mere attraktivt og bedre fagligt funderet for at øge tilgængeligheden for en større målgruppe. Tabel 1- Budget Budget i kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Korr. budget 2014 Misbrugstilbud til kommunens borgere med særlige behov - i alt RusmiddelRådgivning alkohol- og stofmisbrug Køb-Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL 141) Køb-Behandling af stofmisbrugere ( 101, SUL 142)

12 Figur 2 Budget RusmiddelRådgivning Køb af alkohol Køb stof Figur 2 viser fordeling af misbrugsbudget 2014 på køb eksternt og RusmiddelRådgivning i kr. 5. Nøgletal Antal ansatte/årsværk Der er tiltrådt to medarbejdere i august og september 2013, hvoraf en er i seniorjob. Der har været en fratrædelse. Antal ansatte/årsværk Antal årsværk 2014 Antal ansatte 2014 Psykiatrisk konsulent I alt årsværk 8,4 årsværk 9 stillinger 0,16 årsværk 8,56 årsværk Kapacitets produktionstal 12

13 Nedenstående tabel vises nøgletal for ydelser modtaget i RusmiddelRådgivning og ydelser leveret af eksterne leverandører. Tabellen viser også en gennemsnitspris pr. cpr. nr. for ydelsen. RusmiddelRådgivning har fra 2013 til 2014 haft 13 procents reduktion af antal borgere i forløb. Ligeledes er der et fald på 13 procent af antal ambulante forløb købt hos eksterne leverandører. Denne uventede udvikling handler primært om alkoholbehandling, og der er ikke fundet årsagssammenhæng til dette fald. Gennemsnitsprisen for køb af ambulant behandling hos eksterne leverandører fra 2012 til 2014 er steget voldsomt med 70 procent. Der er nye leverandører på markedet, som er væsentligt dyrere vedrørende ydelser, som vedrører køb af selvvisiteret alkoholbehandling. RusmiddelRådgivning er i samme periode steget med 27 procent i pris per forløb. Et stort fokus på inddragelse af pårørende i behandlingen og et ressourcemæssigt træk personalemæssigt i forhold til uddannelse og akkreditering kan være medvirkende til en højere enhedspris i RusmiddelRådgivning. Det skal pointeres, at der ikke er henvist til andre ambulante leverandører, og ej heller har der været venteliste for nye forløb. Det har været en del af strategien for udviklingen i RusmiddelRådgivning, at tilbyde ambulante forløb og i samarbejde med andre aktører internt i Rudersdal Kommune, at tilbyde en bred og koordineret tilgang til den enkelte borgers forløb, så indsatsen underbygges og positive forandringer forankres lokalt. Tabel 2 Kapacitetstal Antal Beløb ** ** Borgere der modtager ambulant behandling i RusmiddelRådgivning vedrørende alkohol- og stofmisbrug Borgere der modtager ambulant behandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør Borgere der modtager dagbehandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør Borgere der modtager døgnbehandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør 216* 249* 214* *** 13*** Figur 2 - Kapacitetstal *Tallet kan inkludere borgere som også har været i dag- og døgnbehandling, idet de normalt forinden er i ambulant forløb i RR. ** Tallene for 2014 kan indebære små ændringer når året er gjort endeligt op. *** Inkl. døgnbehandlinger projekt Dobbeltbelastning på Ringgården for 2013=7 pers og 2014=7 pers. Som det fremgår af tabel 2, er den ambulante behandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug i RusmiddelRådgivning billigere end tilsvarende behandling hos ekstern leverandør. 13

14 6. Statistik Herunder er samlet et antal grafer over oplysninger om RusmiddelRådgivnings daglige drift i tal. Der er ikke de store forandringer fra år til år i proportioner og sammenhænge. Tabel 3 Antal pct. fald fra Antal behandlingsforløb i alt % I tabel 3 ses de overordnede tal for flowet af borgere i tilbuddet. Der er som tidligere nævnt et fald på 13 % fra 2013 til Faldet i antal behandlingsforløb er primært sket i 2. kvartal af 2014, hvorefter det er steget igen til niveauet svarende til Der er ikke umiddelbart en logisk forklaring på faldet i 2. kvartal, men tallene vil blive fuldt nøje i 2015 med henblik på afdækning af årsager, hvis der sker et tilsvarende fald i figur Genindskrevet Indskrevet i alt Nyindskrevet Genindskrevet 14

15 Figur 3 viser, at antallet af genindskrivninger, det vil sige borgere, som har været i et forløb tidligere i RusmiddelRådgivning, ligger på samme niveau som sidste år. Ny indskrevne borgere er faldet løbende gennem årene, og det er vanskeligt at finde årsagssammenhænge til dette. Jo flere borgere der med tiden tages ind, des flere er potentielle gengangere. Især inden for denne branche er recidiv (tilbagefald) et kendt fænomen. Det er et udtryk for både en svær og kompleks situation i borgerens liv, men også en proces, hvor refleksion og læring skaber positive forandringer over tid i menneskers tanker, følelser og dagligdag. Det kan også skyldes, at borgere i behandlingen, ikke har fået en tilstrækkelig effekt af forløbet. Der kan argumenteres for, at gengangere også indebærer, at borgeren har tillid til, at der er hjælp at hente, og at man bliver mødt på en respektfuld måde i RusmiddelRådgivning, Figur Indskrivningstype Alkohol Stof andet Hash pårørende Proportionerne ved typen af rusmiddel som hovedstof ved indskrivning forandrer sig ikke markant over de tre år, som er angivet i figur 4. Hash som proportionalt blev væsentligt forøget fra 2012 til 2013, ser ud til at have stabiliseret sig i

16 Figur Alder ved indskrivning fordelt på rusmiddel Alkohol Hash Figur 5 viser alder ved indskrivning fordelt på rusmiddel. Der er som tidligere år, markant forskel på profil af hash og alkohol. Alkohol stiger markant ved 40 år og hash falder markant. Da alkoholproblemer ofte er mange år om at udvikle sig, kan dette være en forklaring på, at vi først ved 40 års alderen og opefter, ser følgevirkningerne af et langvarigt for stort alkoholforbrug, og at det først er her borgeren søger hjælp. Ligeledes kan det omvendte være tilfældet med hash og feststoffer, hvor undersøgelse viser at et meget stort antal unge har et uhensigtsmæssigt forbrug af hash/stoffer i ungdomsårene, men stopper tilsyneladende ofte uden hjælp udefra, når karriere og stiftelse af familie for alvor trænger sig på. 16

17 Figur 6 Henvisningstype Anden henviser Anden misbrugsinstitution Psykiatri og Handicap Familieafdeling Kriminalforsorg Specialteam Hospital Egen læge Pårørende Jobcenter Selvhenvender Figur 6 baseret på 106 borgere i 2014, viser som tidligere år, at selvhenvendelse er markant den største andel. Det tyder på godt indarbejdet lokalt kendskab til tilbuddet og gode referencer fra andre borgere. Sammen med pårørende udgør det næsten halvdelen. En lille stigning i henvisninger fra Jobcenter kan være tegn på et øget samarbejde, og at borgere med rusmiddeludfordringer ikke spottes før de dukker op i det sociale system som arbejdsløse. Praktiserende læger henviser med 10 procent og mere end statistikker normalt angiver, som deres andel af henvisninger på cirka 6 procent. Hospital og Kriminalforsorgen samt Specialteam henviser hver for sig flere end andre serviceområder i Rudersdal Kommune. 17

18 Figur 7 Oplysninger om forsørgelsesgrundlag Uoplyst Andet Anden offentlig ydelse A-kasse Folkepension Ingen indkomst Sygedagpenge eller Førtidspension Lønindkomst Kontakthjælp (og Figur 7 viser, at forsørgelse ved indskrivning overvejende er af offentlig karakter. Lønindkomst er faldet fra 27 % i 2013 til 22 % i Kontanthjælp er faldet beskedent fra 32 % i 2013 til 29 % i Noget overraskende er antallet af borgere på førtidspension steget fra 8 % i 2013 til 14 % i Figur 8 18

19 Udskrivningsårsag =23% 6=3% 3=2% 34=19% 5=3% 5=3% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet 84=47% Udeblevet Andet tilbud Figur 8 viser fordelingen på udskrivningsårsager. Der er en meget stor stigning på 19 % i gruppen færdigbehandlet fra 2013 til Dette kan skyldes øget fokus på indhold og struktur i behandlingen, og indførelsen af intensiv gruppebehandling som nyt tilbud. Kategorierne færdigbehandlet og afsluttet efter eget ønske kan begge dække over et tilfredsstillende resultat, som tilsammen udgør 66 %. Det er vigtigt at udnytte potentialet i feedbackmålingerne, så effekt af behandling kan måles på anden måde end ved en udskrivningsårsag. I nedenstående figur 9 og 10, er der undersøgt, hvorledes udskrivningsårsagen, efter indførelse af gruppebehandling i RusmiddelRådgivning, fordeler sig, når ind og udskrivning sker inden for samme år, dvs. relativt korte forløb. Figur 9 19

20 Ind- og Udskrevet =4% 1=1% 26=29% 22=25% 30=34% 4=4% 3=3% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet Udeblevet Andet tilbud Figur 10 Ind- og Udskrevet =4% 0 18=26% 26=37% 18=26% 4=6% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet Udeblevet Andet tilbud 1=1% Det fremgår af ovenstående figur 9 og 10, at der er markant flere, der udskrives som færdigbehandlet og færre, der stopper efter eget ønske i Dette kan skyldes, at den samlede kvalitet i behandlingstilbuddet er øget, og at borgerens behov tydeligere træder frem og i talesættes gennem FIT, og derved bedre og hurtigere kan imødekommes. RusmiddelRådgivnings Virksomhedsplan for 2015 kan læses på Rudersdal Kommunes hjemmeside: 20

21

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk

RusmiddelCenter Odense Årsrapport 2008. www.rusmiddelcenter.dk www.rusmiddelcenter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. TENDENSER 3 1.1. Karakteristika 3 1.2. Hovedstof 3 1.3. Substitutionsbehandling 3 1.4. Narkotikarelaterede dødsfald 4 2. DET SUNDHEDSFAGLIGE OMRÅDE

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere