RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014"

Transkript

1 RusmiddelRådgivning Årsrapport 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Fakta... 3 Organisationsdiagram... 4 Arbejdsopgaver Kompetence og kvalitet... 7 Pårørende med i behandlingen... 7 Projekt vedrørende dobbeltbelastning... 8 Ny behandlingsstruktur... 9 Akkreditering Effektmåling Feedback Informed Treatment Økonomi Nettobudget Nøgletal Antal ansatte/årsværk Kapacitets produktionstal Statistik

3 Indledning I 2014 har fokus og ressourcer i RusmiddelRådgivning især været rettet mod gennemførelse af en akkreditering efter standarder i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Akkreditering af Rusmiddel- Rådgivning er et pilotprojekt i Psykiatri og Handicap, som skal medvirke til erfaringsdannelse i forhold til kommende akkrediteringsproces i dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap. RusmiddelRådgivning er det første kommunale misbrugsbehandlingssted i landet, der er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Akkreditering forpligter tilbuddet i en kontinuerlig proces med at fremme udvikling af kvaliteten af borgerens oplevelse af sit behandlingsforløb. Samtidigt kan en akkreditering medvirke til, at det synliggøres, at tilbuddet faktisk gør det, som det siger, at det gør. Det eksterne survey af RusmiddelRådgivning blev efter planen gennemført den 27. november. Akkrediteringsnævnet har den 9. januar 2015 tildelt RusmiddelRådgivning det anerkendte kvalitetsstempel. Statistik for 2014 viser en tilbagegang på 13 procent af antallet af borgere i behandling i RusmiddelRådgivning. Samme tendens har vist sig, hvad angår køb af behandling hos eksterne leverandører. Tallene viser samtidig, at udgifterne for køb hos eksterne leverandører over de sidste par år er steget markant set i gennemsnit per borger. For 2015 er et af målene, at der arbejdes med markedsføring af tilbuddet i RusmiddelRådgivning dels for at øge tilgangen og dels for til stadighed at hjemtage behandling fra eksterne leverandører. Ligeledes for at sikre forsyningen af et dækkende fagligt og fleksibelt forankret tilbud til borgene, skal der igangsættes initiativer for samarbejde i 4K regi og i første omgang i relation til projektpuljebevilling fra Sundhedsstyrelsen vedr. familieorienteret alkoholbehandling. 1. Fakta RusmiddelRådgivning er et gratis ambulant tilbud til voksne borgere herunder pårørende, som søger rådgivning eller behandling ved skadelig rusmiddelbrug. Unge under 18 år kan modtage rådgivning. Hvis den unge efter to samtaler skønnes at have brug for yderligere rådgivning eller behandling, inddrages Forebyggelse og Rådgivning under Skole og Familie, der er myndighedsansvarlige for unge under 18 år. RusmiddelRådgivning er placeret i et erhvervsområde i Trørød, Vedbæk i diskrete selvstændige lejede kontorlokaler. Der er 5 km til Rådhuset i Holte og 10 km til Administrationscentret i Birkerød. Der er buslinje fra Holte Station, og et stoppested 400 m derfra. Lokalerne dækker RusmiddelRådgivnings behov for plads og diversitet i tilbuddets karakter og omfang. Borgernes 3

4 respons på stedet er positiv, og centeret beskrives som hyggeligt, roligt og imødekommende, hvilket er vigtigt i forhold til borgernes motivation for at komme igen. Der er tilgængelighed for borgere med fysiske handicap. RusmiddelRådgivning modtager borgere til behandlingssamtaler tre dage om ugen på kontoret i Administrationscenteret i Birkerød. I efteråret 2015 flytter RusmiddelRådgivning ind i lokaler i Teglporten, som er placeret i midtbyen i Birkerød, centralt for bus og tog. Billede af RusmiddelRådgivning i Vedbæk. Organisationsdiagram RusmiddelRådgivning er forankret og refererer til afdelingschef i Psykiatri og Handicap. Psykiatri og Handicapområdet Rusmiddel Rådgivning Centerleder Modtagelse Psykiatrisk konsulent Administration Behandlingsteam 4

5 Arbejdsopgaver RusmiddelRådgivning har til opgave for voksne borgere at forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved rusmiddel brug. Endvidere at reducere risikoen for at borgeren i rehabilitering genoptager uhensigtsmæssigt rusmiddel brug. RusmiddelRådgivning understøtter borgerens bestræbelse på at ophøre med eller reducere brugen af rusmiddel. Endvidere tilgodeses behovet for rådgivning og inddragelse af pårørende. Væsentlige arbejdsområder er følgende: Sikre at myndighedsopgaven for og forsyningen af misbrugsbehandling overholdes Udredning af borgernes rusmiddelsituation Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling Familieorienteret behandling Vejledning til unge under 18 år Hjemmebesøg eller besøg på dag- og botilbud til særligt udfordrede borgere Visitation til behandling jf. Sundhedslovens 141 hos eksterne leverandører ved dag- og døgnbehandling Individuelt tilsyn på behandlingstilbud over hele landet ved dag- og døgnforløb Rådgivning til pårørende Støttegruppe for pårørende Rådgivning og behandling for ansatte i Rudersdal Kommune Sikre tilbud om handleplan efter 141 i serviceloven Supervisering af sagsbehandlere, hvor rusmiddelproblematik indgår i borgersager Undervisning om rusmiddelbrug for ansatte og beboere i egne tilbud. Arbejdsgrundlag Opgaverne i RusmiddelRådgivning udføres med reference til: Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for Alkoholbehandling i henhold til Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Rudersdal Kommunes alkoholpolitik Rudersdal Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 KL En styrket misbrugsbehandling. Grundlag for behandlingsarbejdet Alkoholbehandling er en specialiseret, multidisciplinær indsats, som kræver betydelige personaleressourcer og en høj grad af uddannelse (Sundhedsstyrelsen, 2008, s.27) 1 1 Sundhedsstyrelsen, Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Versionsdato: 30. september Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder. Udgave: version: 2.0; versionsdato: marts

6 Rusmiddelafhængighed forstås som en bio-psyko-social lidelse og dækker over komplekse problemstillinger. Rusmiddelbehandling er målrettet, viden baseret og tidsmæssigt afgrænset behandling fokuseret mod rusmiddelproblemet og dets komplikationer, som helbredsskader, psykiatriske følgetilstande og sociale konsekvenser. Behandling, der målrettes selve rusmiddelproblemet, fører til bedring af de disse konsekvenser. En helhedsorienteret tilgang til samarbejde mellem kolleger og andre forvaltninger i kommunen skal sikre, at målet med borgerens og RusmiddelRådgivnings fælles bestræbelser har en større chance for at lykkes. Dette indebærer, at involverede parter mødes regelmæssigt sammen med borgeren, og evaluerer på mål og planer. Inddragelse af pårørende er en væsentlig markør i forhold til et mere holdbart resultat af indsatsen. Behandlingsmæssige rammer Farmakologisk behandling: Visse symptomer der karakteriserer rusmiddelafhængige kan forklares ved ændringer i hjernens signalstoffer. Farmakologisk behandling kan hjælpe med at reducere patientens trang til rusmidlet, og derved øge sandsynligheden for længerevarende alkohol- og stoffrihed. Farmakologisk behandling kombineres altid med tilbud om anden behandlingsmæssig indsats. Anden medicin kan inddrages til behandling af eventuelle psykiatriske lidelser, for at stabilisere borgerens bestræbelser i forandringsprocessen. Forandringscirklen: 3 Bygger på forståelsen af forandring som forskellige stadier af motivation. Processen kan være svær og fyldt med ambivalente følelser. Det handler om at støtte, motivere og holde fast i, at forandring er svær men det kan lade sig gøre. Motivational interviewing: 4 En samtaleteknik der hjælper borgeren til afklaring af sine værdier og livsstil, og søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Kognitiv adfærdsterapi: Behandling, hvor der arbejdes med tanker, følelser og adfærd forbundet med rusmiddelbrug. Uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre udfordres gennem blotlægning af automatiske negative tanker, leveregler og grundholdninger. Systemisk familieorienteret terapi: Familiens uhensigtsmæssige mønster og balance udforskes, og vægten lægges på, at hver enkelt familiemedlems rolle har en betydning for at kunne løse familiens udfordringer. Terapeuten understøtter hele familiens behov for hjælp til forandring. Cirkulær spørgeteknik benyttes i vid udtrækning til at arbejde med samspillet i familien, og de relationer de enkelte familiemedlemmer har til hinanden. Derved skabes grobund for, at de uhensigtsmæssige mønstre kan brydes, og en ny sund balance kan etableres. Der er udarbejdet metodekatalog for arbejdet i RusmiddelRådgivning, som findes på 3 Diclemente & Prochaska 4 Miller & Rollnick 6

7 2. Kompetence og kvalitet Faglig udvikling RusmiddelRådgivning er i faglig udvikling, og tilpasser løbende medarbejderenes begrebsapparat, uddannelse og kompetencer til de behandlingsmæssige målsætninger og kvalitetsforbedringer. Der lægges vægt på værdien af en bred faglig tilgang til at løse borgernes udfordringer. Teamet i RusmiddelRådgivning er bredt sammensat, og inkluderer medarbejdere med social- og sygeplejefaglig baggrund. Alle medarbejdere har herudover en specialiseret misbrugsuddannelse eller terapeutiske uddannelser, og enkelte medarbejdere har selvlevet erfaring. Den behandlende læge er speciallæge i psykiatri. De fleste behandlere er NADA akupunktur uddannet. Medarbejderne deltager løbende i efter- og videreuddannelse inden for deres fagområde samt i kurser i digitale kompetencer. RusmiddelRådgivning har i 2014, ud over den daglige drift, haft et særligt fokus på aktiviteter med det formål at fremme tilbuddets indhold og faglige kvalitet. Derfor er der anvendt ressourcer på at udvikle medarbejderkompetencer, så behov kan imødekommes inden for temaer som familieorienteret behandling, dobbeltfokus på borgere med misbrug og psykiske vanskeligheder og effektmålinger på behandlingsindsatsen. Endvidere er der lagt et stort arbejde i at få akkrediteringsprocessen gjort færdig og klar til ekstern survey i november. Kvalitetskommissorium er etableret og kvalitetsovervågning er igangsat efter planen. Pårørende med i behandlingen Når en person i familien har et rusproblem, påvirker det alle i familien. Familiemedlemmerne kan blive kede af det, opleve frustration, tristhed, få manglende overskud, blive vrede og opleve magtesløshed. Det er vigtigt at få talt med familiemedlemmerne, om den indvirkning rusproblemet har haft på familielivet. Familielivet kan føles kaotisk, og det kan være svært at få øje på, hvorledes man skal finde løsning på problemerne. Fokus på familien gælder selvfølgelig både for alkohol- og stofbehandlingen. Sundhedsstyrelsens opkvalificerende 1-årige uddannelse i Familieorienteret alkoholbehandling er benyttet til 2 medarbejdere i Rusmiddelrådgivning, og en systemisk familieterapeut blev ansat tilbage i Herudover er der et tæt samarbejde med Rådgivning og Bevilling i Psykiatri og Handicap, hvor der på et ugentligt møde drøftes spørgsmål vedrørende den koordinerede indsats omkring den enkelte borger og dennes familie. Undersøgelser peger på, at effekten af inddragelse af familien er: Større tilfredshed i parforholdet Færre skilsmisser 7

8 Forbedret familiefunktion (færre konflikter, bedre omsorg for hinanden og større samhørighed) Reduktion af vold i hjemmet Reduktion af psykosociale problemer hos børnene. I 2014 har der, på tværs af Rudersdal Kommune, været afholdt kursusforløb for frontpersonale. Kurserne medvirker til en fælles begrebsforståelse og giver mulighed for et mere konkret og koordineret samarbejde om udfordringerne for den enkelte borger og familien. Under udredning af borgernes situation og på de ugentlige behandlingskonferencer i Rusmiddel- Rådgivning, er der i 2014, trods særlig opmærksomhed på familieperspektivet, sket et fald af pårørende i forløb i forhold til 2013 (Figur 1). Figur 1 25 Pårørende Pårørende Disse tal er dog ikke fyldestgørende for de mange samtaler af kortere eller længere varighed både telefonisk og personligt, som behandlerne og sekretær har med pårørende. For at få et mere korrekt billede af indsatsen for øget inddragelse af pårørende vil disse samtaler blive registreret i Ultimo 2014 lykkedes det at få satspuljemidler til 4K-projekt omkring udvikling og opbygning af familiebehandingstilbud i fællesskab med Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Tårbæk kommune. Projektet sættes i gang i begyndelsen af Projekt vedrørende dobbeltbelastning RusmiddelRådgivning oplever i behandlingsindsatsen udfordringer med borgene i fastholdelse af anbefalet indsats, gentagne tilbagefald og udeblivelse. Dette kan skyldes en dobbeltbelastning af 8

9 borgere med både psykiske vanskeligheder og alkoholmisbrug. Psykiatri og Handicap er bevilget SATS-puljemidler til et projekt for Styrkelse af den kommunale misbrugsbehandling af dobbeltbelastede. Projektet er indarbejdet i og supplerer RusmiddelRådgivnings eksisterende behandlingstilbud tillige med en forankring af viden og samarbejde på tværs i Rudersdal Kommune. Rusmiddel- Rådgivning har valgt behandlingstilbuddet Ringgården i Middelfart som samarbejdspartner vedrørende døgnforløb på tre måneder for hver deltagende borger. Projektet varer i fire år frem til udgangen af Indsatsen kører som planlagt, og 14 borgere har været i et kombinationsforløb ambulant-døgn-ambulant i henholdsvis Rusmiddelrådgiving og Ringgården. Der forventes at deltage i alt 16 borgere. Projekt dobbeltbelastning følges af en tværfaglig projektgruppe og styregruppe med Psykiatri og Handicaps områdechef som formand. Projektleder er centerleder af RusmiddelRådgivning. Der kan læses mere på Rudersdal Kommunes hjemmeside Ny behandlingsstruktur Kvaliteten i RusmiddelRådgivnings behandlingstilbud er øget i kraft af ny behandlingsstruktur, som fremgår af nedenstående. Motivationsgruppe to gange ugentligt a 1½ times varighed for borgere, der har reduktion og kontrol af alkohol/stof som målsætning eller overvejer at holde op med indtag af rusmidler, og er ambivalente i forhold til denne bestræbelse. Motivationsgruppe en gang ugentligt a 2 timers varighed for unge under 25 år, som har brug for støtte til beslutninger vedrørende ændringer af stof/alkoholbrug. Alkohol- og stoffri gruppe tre gange ugentligt i tre timer over otte uger for borgere, der har besluttet ikke at bruge rusmidler. Efterbehandlingsgruppe en gang hver 14. dag i to timer for borgere, der ønsker at fastholde bestræbelse om stof/alkoholfrihed. Den nye behandlingsstruktur i RusmiddelRådgivning er inspireret af Århus Kommunes alkoholbehandling, og gruppeforløbene blev igangsat i april Det har været vanskeligt at opretholde tilstrækkelig tilgang af borgere til grupperne, hvorfor både motivationsgruppe, dagbehandlingsgruppe og ungegruppe har været lukket ned i sidste kvartal af 2014, og borgerene er igen tilbage i individuelle forløb. Det har vist sig, at der er en særlig udfordring i at fastholde de unges engagement og motivation for at modtage behandling, og der vil fremadrettet være fokus på at tilrettelægge ungebehandlingen ud fra inspiration fra andre kommuners ungehandling, der i blandt Helsingør Kommune. 9

10 Støttegruppeforløb for pårørende er gennemført i 2. og 3.kvartal af 2014, og nye gruppeforløb vil fremover køre som åbne grupper med løbende optag. Med den erfaring der er fra de gennemførte gruppeforløb, vil programindholdet blive justeret blandt andet med ny metodetilgang i form af problemløsende gruppeterapi, som vil give en mere fleksibel udnyttelse af behandlerne, og en mere ensartet gennemgående metode, der kan benyttes i alle grupperne. Det fremgår senere i rapporten, at øget fokus på en struktureret og intensiv forløbsindsats, og fastholdelse af særligt fokus på dobbeltbelastede borgere, samt indførelsen af FIT-metoden (Feedback Informed Treatment), giver flere borgere, der i 2014 har kunnet udskrives som færdigbehandlede. Akkreditering RusmiddelRådgivning er udvalgt som pilotinstitution for akkreditering i Psykiatri og Handicap. Det er IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) med Den Danske Kvalitets Model (DDKM), der har været samarbejdspartner i denne pilotakkreditering. Det er hensigten, at erfaringer fra akkrediteringsprocessen i RusmiddelRådgivning skal integreres i Psykiatri og Handicaps planer om akkreditering af øvrige dag- og botilbud på Psykiatri og Handicapområdet. Den 27. november 2014 gennemførtes i RusmiddelRådgivning, et eksternt survey af IKAS med et fint resultat. Akkrediteringsnævnet har godkendt akkreditering af RusmiddelRådgivning den 9. januar 2015, hvor RusmiddelRådgivning har fået Akkrediteret med bemærkninger og opfølgning ved indsendelse af dokumenter Standarderne er implementeret og kvalitetsforbedringsprocessen er afprøvet i RusmiddelRådgivning. Således er der blandt andet i Bosted journalsystemet indført registrering af behandlernes forespørgsel vedrørende inddragelse af pårørende i behandlingen, om informeret samtykke til behandling, samt overvågning af borgernes oplevelse af kommunikationen om og med Rusmiddel- Rådgivning. 3. Effektmåling RusmiddelRådgivning har i 2014 implementeret en praksisnær metode, som hedder Feedback Informed Treatment (FIT), som benyttes ved alle samtaler med borger. Feedback Informed Treatment 10

11 Feedback Informed Treatment (FIT) er en borgerrettet, effektorienteret tilgang til arbejdet med borgeren, som øger engagement og samarbejde og sikrer, at borgeren får den hjælp vedkommende har behov for. Tilgangen kan anvendes uafhængigt af, hvilken terapeutisk tilgang man benytter i øvrigt (systemisk, kognitiv, familieterapi...) og den er anvendelig i samarbejdet med borgere med misbrug og psykiske vanskeligheder. Modellen giver mulighed for at tilpasse samarbejdet med borgeren til dennes ressourcer, behov og forestilling om forandring. Metoden giver en mere direkte og synlig adgang til borgerens feedback, hvilket muliggør, at behandlerne hurtigere opdager, hvornår behandlingen er hjælpsom og mere vigtigt, hvornår den ikke er hjælpsom. Så behandlingen kan justeres, og ressourcerne kan bruges mere effektivt. Metoden er implementeret, og i 2014 har alle behandlere via ipads registreret data i 168 borgerforløb for 859 sessioner. Der er behov for yderligere opfølgning med supervision på metoden for uddybning af metodens anvendelse. Effekten af metoden ses ved, at 54 procent af borgerne har scoret sig selv til at have opnået forbedringer i dagligdagen, der svarer til det niveau, den gennemsnitlige ikke- behandlingskrævende borger har, samt har opnået et bedre resultat end det forventede, ved indskrivning i behandling. 4. Økonomi Nettobudget Budget 2014 er baseret på en stadig øget tilgang af borgere i behandling i RusmiddelRådgivning. Der er samtidigt satset på en opkvalificering af medarbejdernes kompetencer behandlingsmæssigt. Det gør tilbuddet mere attraktivt og bedre fagligt funderet for at øge tilgængeligheden for en større målgruppe. Tabel 1- Budget Budget i kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Korr. budget 2014 Misbrugstilbud til kommunens borgere med særlige behov - i alt RusmiddelRådgivning alkohol- og stofmisbrug Køb-Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL 141) Køb-Behandling af stofmisbrugere ( 101, SUL 142)

12 Figur 2 Budget RusmiddelRådgivning Køb af alkohol Køb stof Figur 2 viser fordeling af misbrugsbudget 2014 på køb eksternt og RusmiddelRådgivning i kr. 5. Nøgletal Antal ansatte/årsværk Der er tiltrådt to medarbejdere i august og september 2013, hvoraf en er i seniorjob. Der har været en fratrædelse. Antal ansatte/årsværk Antal årsværk 2014 Antal ansatte 2014 Psykiatrisk konsulent I alt årsværk 8,4 årsværk 9 stillinger 0,16 årsværk 8,56 årsværk Kapacitets produktionstal 12

13 Nedenstående tabel vises nøgletal for ydelser modtaget i RusmiddelRådgivning og ydelser leveret af eksterne leverandører. Tabellen viser også en gennemsnitspris pr. cpr. nr. for ydelsen. RusmiddelRådgivning har fra 2013 til 2014 haft 13 procents reduktion af antal borgere i forløb. Ligeledes er der et fald på 13 procent af antal ambulante forløb købt hos eksterne leverandører. Denne uventede udvikling handler primært om alkoholbehandling, og der er ikke fundet årsagssammenhæng til dette fald. Gennemsnitsprisen for køb af ambulant behandling hos eksterne leverandører fra 2012 til 2014 er steget voldsomt med 70 procent. Der er nye leverandører på markedet, som er væsentligt dyrere vedrørende ydelser, som vedrører køb af selvvisiteret alkoholbehandling. RusmiddelRådgivning er i samme periode steget med 27 procent i pris per forløb. Et stort fokus på inddragelse af pårørende i behandlingen og et ressourcemæssigt træk personalemæssigt i forhold til uddannelse og akkreditering kan være medvirkende til en højere enhedspris i RusmiddelRådgivning. Det skal pointeres, at der ikke er henvist til andre ambulante leverandører, og ej heller har der været venteliste for nye forløb. Det har været en del af strategien for udviklingen i RusmiddelRådgivning, at tilbyde ambulante forløb og i samarbejde med andre aktører internt i Rudersdal Kommune, at tilbyde en bred og koordineret tilgang til den enkelte borgers forløb, så indsatsen underbygges og positive forandringer forankres lokalt. Tabel 2 Kapacitetstal Antal Beløb ** ** Borgere der modtager ambulant behandling i RusmiddelRådgivning vedrørende alkohol- og stofmisbrug Borgere der modtager ambulant behandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør Borgere der modtager dagbehandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør Borgere der modtager døgnbehandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug ekstern leverandør 216* 249* 214* *** 13*** Figur 2 - Kapacitetstal *Tallet kan inkludere borgere som også har været i dag- og døgnbehandling, idet de normalt forinden er i ambulant forløb i RR. ** Tallene for 2014 kan indebære små ændringer når året er gjort endeligt op. *** Inkl. døgnbehandlinger projekt Dobbeltbelastning på Ringgården for 2013=7 pers og 2014=7 pers. Som det fremgår af tabel 2, er den ambulante behandling vedrørende alkohol- og stofmisbrug i RusmiddelRådgivning billigere end tilsvarende behandling hos ekstern leverandør. 13

14 6. Statistik Herunder er samlet et antal grafer over oplysninger om RusmiddelRådgivnings daglige drift i tal. Der er ikke de store forandringer fra år til år i proportioner og sammenhænge. Tabel 3 Antal pct. fald fra Antal behandlingsforløb i alt % I tabel 3 ses de overordnede tal for flowet af borgere i tilbuddet. Der er som tidligere nævnt et fald på 13 % fra 2013 til Faldet i antal behandlingsforløb er primært sket i 2. kvartal af 2014, hvorefter det er steget igen til niveauet svarende til Der er ikke umiddelbart en logisk forklaring på faldet i 2. kvartal, men tallene vil blive fuldt nøje i 2015 med henblik på afdækning af årsager, hvis der sker et tilsvarende fald i figur Genindskrevet Indskrevet i alt Nyindskrevet Genindskrevet 14

15 Figur 3 viser, at antallet af genindskrivninger, det vil sige borgere, som har været i et forløb tidligere i RusmiddelRådgivning, ligger på samme niveau som sidste år. Ny indskrevne borgere er faldet løbende gennem årene, og det er vanskeligt at finde årsagssammenhænge til dette. Jo flere borgere der med tiden tages ind, des flere er potentielle gengangere. Især inden for denne branche er recidiv (tilbagefald) et kendt fænomen. Det er et udtryk for både en svær og kompleks situation i borgerens liv, men også en proces, hvor refleksion og læring skaber positive forandringer over tid i menneskers tanker, følelser og dagligdag. Det kan også skyldes, at borgere i behandlingen, ikke har fået en tilstrækkelig effekt af forløbet. Der kan argumenteres for, at gengangere også indebærer, at borgeren har tillid til, at der er hjælp at hente, og at man bliver mødt på en respektfuld måde i RusmiddelRådgivning, Figur Indskrivningstype Alkohol Stof andet Hash pårørende Proportionerne ved typen af rusmiddel som hovedstof ved indskrivning forandrer sig ikke markant over de tre år, som er angivet i figur 4. Hash som proportionalt blev væsentligt forøget fra 2012 til 2013, ser ud til at have stabiliseret sig i

16 Figur Alder ved indskrivning fordelt på rusmiddel Alkohol Hash Figur 5 viser alder ved indskrivning fordelt på rusmiddel. Der er som tidligere år, markant forskel på profil af hash og alkohol. Alkohol stiger markant ved 40 år og hash falder markant. Da alkoholproblemer ofte er mange år om at udvikle sig, kan dette være en forklaring på, at vi først ved 40 års alderen og opefter, ser følgevirkningerne af et langvarigt for stort alkoholforbrug, og at det først er her borgeren søger hjælp. Ligeledes kan det omvendte være tilfældet med hash og feststoffer, hvor undersøgelse viser at et meget stort antal unge har et uhensigtsmæssigt forbrug af hash/stoffer i ungdomsårene, men stopper tilsyneladende ofte uden hjælp udefra, når karriere og stiftelse af familie for alvor trænger sig på. 16

17 Figur 6 Henvisningstype Anden henviser Anden misbrugsinstitution Psykiatri og Handicap Familieafdeling Kriminalforsorg Specialteam Hospital Egen læge Pårørende Jobcenter Selvhenvender Figur 6 baseret på 106 borgere i 2014, viser som tidligere år, at selvhenvendelse er markant den største andel. Det tyder på godt indarbejdet lokalt kendskab til tilbuddet og gode referencer fra andre borgere. Sammen med pårørende udgør det næsten halvdelen. En lille stigning i henvisninger fra Jobcenter kan være tegn på et øget samarbejde, og at borgere med rusmiddeludfordringer ikke spottes før de dukker op i det sociale system som arbejdsløse. Praktiserende læger henviser med 10 procent og mere end statistikker normalt angiver, som deres andel af henvisninger på cirka 6 procent. Hospital og Kriminalforsorgen samt Specialteam henviser hver for sig flere end andre serviceområder i Rudersdal Kommune. 17

18 Figur 7 Oplysninger om forsørgelsesgrundlag Uoplyst Andet Anden offentlig ydelse A-kasse Folkepension Ingen indkomst Sygedagpenge eller Førtidspension Lønindkomst Kontakthjælp (og Figur 7 viser, at forsørgelse ved indskrivning overvejende er af offentlig karakter. Lønindkomst er faldet fra 27 % i 2013 til 22 % i Kontanthjælp er faldet beskedent fra 32 % i 2013 til 29 % i Noget overraskende er antallet af borgere på førtidspension steget fra 8 % i 2013 til 14 % i Figur 8 18

19 Udskrivningsårsag =23% 6=3% 3=2% 34=19% 5=3% 5=3% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet 84=47% Udeblevet Andet tilbud Figur 8 viser fordelingen på udskrivningsårsager. Der er en meget stor stigning på 19 % i gruppen færdigbehandlet fra 2013 til Dette kan skyldes øget fokus på indhold og struktur i behandlingen, og indførelsen af intensiv gruppebehandling som nyt tilbud. Kategorierne færdigbehandlet og afsluttet efter eget ønske kan begge dække over et tilfredsstillende resultat, som tilsammen udgør 66 %. Det er vigtigt at udnytte potentialet i feedbackmålingerne, så effekt af behandling kan måles på anden måde end ved en udskrivningsårsag. I nedenstående figur 9 og 10, er der undersøgt, hvorledes udskrivningsårsagen, efter indførelse af gruppebehandling i RusmiddelRådgivning, fordeler sig, når ind og udskrivning sker inden for samme år, dvs. relativt korte forløb. Figur 9 19

20 Ind- og Udskrevet =4% 1=1% 26=29% 22=25% 30=34% 4=4% 3=3% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet Udeblevet Andet tilbud Figur 10 Ind- og Udskrevet =4% 0 18=26% 26=37% 18=26% 4=6% Egen læge Eget ønske Andet Flyttet Færdigbehandlet Udeblevet Andet tilbud 1=1% Det fremgår af ovenstående figur 9 og 10, at der er markant flere, der udskrives som færdigbehandlet og færre, der stopper efter eget ønske i Dette kan skyldes, at den samlede kvalitet i behandlingstilbuddet er øget, og at borgerens behov tydeligere træder frem og i talesættes gennem FIT, og derved bedre og hurtigere kan imødekommes. RusmiddelRådgivnings Virksomhedsplan for 2015 kan læses på Rudersdal Kommunes hjemmeside: 20

21

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkoholenheden En vej til forandring

Alkoholenheden En vej til forandring Alkoholenheden En vej til forandring -At gå fra individperspektiv til familieperspektiv v/lisbet Kimer Side 1 Organisatorisk indplacering i Slagelse Kommunen Kommunaldirektør Søren Lund Hansen Center for

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere