NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT Holding A/S. Årsrapport 2005"

Transkript

1 NKT Holding A/S Årsrapport 2005

2 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for Andre koncernforhold - Corporate governance - Medarbejdere - Køb, salg og afvikling af aktiviteter 12 - Miljø - Begivenheder efter NKT aktien - Udbytte Udbyttepolitik - Generalforsamling - Børskalender 15 Koncernselskaber - NKT Holding 16 - Nilfisk-Advance 18 - NKT Cables 24 - NKT Photonics 30 - NKT Flexibles 36 Risikoforhold 38 Konjunkturfølsomhed 41 Ledelsespåtegning 42 Revisionspåtegning 43 Koncernregnskab 2005 Resultatopgørelse 45 Balance 46 Egenkapitalopgørelse 48 Pengestrømsopgørelse 50 Noter 51 Anvendt regnskabspraksis 83 Andre oplysninger Koncernledelse 94 Koncernselskaber 96 Corporate governance opdateringer 98 Moderselskabsregnskab 2005 Resultatopgørelse 103 Balance 104 Egenkapitalopgørelse 106 Pengestrømsopgørelse 107 Noter 108

3 Resumé: Fremgang på et solidt fundament Den positive udvikling relaterer sig til alle NKTs forretningsenheder. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) voksede 26% i Nilfisk-Advance og 28% i NKT Cables, og begge selskaber har realiseret en god organisk vækst på henholdsvis 7% og 9%. Det udviklingsorienterede NKT Photonics er nu tæt på øko- Der er grund til at være tilfreds med den fremgang, som nomisk ligevægt og udviser ligeledes høj vækst. Endelig blev NKT koncernen realiserede i 2005, idet vi nåede et resultat, 2005 året, hvor NKT Flexibles bekræftede sit potentiale og der er bedre end det, der var forudset ved starten af året. - via en ordreindgang på 1,1 mia. DKK - leverede en kraftig resultatfremgang til et EBITDA-niveau på 11% af omsætningen. Den gode udvikling skal ses på baggrund af, at markedsforholdene i 2005 var gunstige, og at NKT nu hviler på et fundament, som er væsentligt forbedret i forhold til tidligere. Ved indgangen til 2005 afsluttede vi de sidste tilpasninger af Hermed har vores selskaber opnået en forøget konkurrencekraft. med henblik på at fokusere virksomhederne inden for de de- vores selskabsportefølje i de tre hovedforretningsområder finerede strategiske kerneområder. Vi har derfor ikke i 2005 NKT koncernen realiserede en omsætning på 8,7 mia. DKK realiseret køb, salg eller afvikling af aktiviteter, der ikke var inkluderet i de forventninger, som vi oplyste i starten af året. imod forventet en omsætning i niveauet 8 mia. DKK. Hvor vi ved årets start havde forudset en overskudsgrad (EBIT) i overkanten af 5%, har vi realiseret 5,5%. Resultatet efter skat, Udviklingen i 2005 har cementeret Nilfisk-Advances globale der ved årets start var forudset at blive i overkanten af 300 markedslederskab som udbyder af professionelle og industrielle rengøringsmaskiner med vækstrater og indtjening blandt mdkk, blev 361 mdkk. Resultatforventningerne blev senest justeret den 22. november 2005 i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2005 til i overkan- de bedste i industrien. ten af 340 mdkk. Det realiserede resultat er således i overensstemmelse hermed. ler i Central- Nord- og Østeuropa, har fortsat en høj NKT Cables, der er en toneangivende udbyder af energikab- organisk Selskaber vækstrate og har forøget rentabiliteten yderligere til et niveau blandt de førende i sin industri. For så vidt angår NKT Photonics gruppens selskaber har vi i 2005 kortlagt industrielle fokusområder, som fremover vil blive prioriteret af selskaberne i denne gruppe. Der er sket store fremskridt i alle selskaberne i processen med at udvikle dem til industrielle aktører. Ledelsesberetning

4 NKT koncernen 2006 NKT Holding Nilfi sk-advance Group Europa Nordamerika Oceanien Asien NKT Cables Group Nordeuropa Centraleuropa Østeuropa Kina NKT Photonics Group Crystal Fibre KOHERAS LIOS Technology NKT Research & Innovation Nanon NKT Flexibles (5%) Ledelsesberetning NKT Flexibles, der udbyder fl eksible rør til olie-gas-udvinding, har i 2005 bevist sin evne til at designe og producere kvalitetsrør i stort volumen. Sideløbende er der arbejdet på at udvide produktsortimentet med rør til installation på havdybder op til 2 km. Finansielt råderum På den fi nansielle front har det i 2005 været ambitionen at øge koncernens gearing med henblik på at opnå en kapitalstruktur, der i højere grad afspejler det væsentligt forbedrede indtjeningsniveau. Vi har således igangsat en række investeringer i form af kapacitetsudvidelser og markedsekspansioner. Vi har endvidere forøget udbetalingerne til aktionærerne i form af dividende og tilbagekøb af egne aktier. Vi har i alt udbetalt 472 mdkk til vores aktionærer. NKT har fortsat et betydeligt fi nansielt råderum. Ultimo 2005 udgjorde den nettorentebærende gæld 764 mdkk svarende til en gearing på 28%. Målt i forhold til indtjeningen svarer den nettorentebærende gæld til, gange det realiserede EBITDAresultat i Det er ambitionen - i et normalt indtjeningsforløb - gradvist at øge gearingen til niveauet 60-80% eller op til 2,5 gange EBITDA-resultatet. Hen over 2005 er det blevet tydeliggjort, at der er behov for en tilpasning i opadgående retning af de målsætninger, der er fastlagt i vores Upgrade to Next Level strategi. Dette emne er omtalt på side 4-6 i strategiafsnittet, hvor vi også har behandlet NKTs kapitalstruktur. Aktien NKT aktien lå på kurs 59 ved udgangen af 2004 og 289 ved udgangen af Der er således tale om en stigning på 82%. Som følge af de senere års positive udvikling vil bestyrelsen på generalforsamlingen den 6. april 2006 fremlægge forslag om, at det ordinære udbytte til aktionærerne forhøjes fra 5 DKK pr. aktie til 8 DKK pr. aktie, samt at der for året 2005 endvidere udbetales et ekstraordinært udbytte på 4 DKK pr. aktie. Se omtalen på side 4 under NKT aktien. For ventninger til 2006 Med den gode udvikling i 2005 er vi nået et langt stykke i retning af at realisere de målsætninger, der er fastlagt i NKTs Upgrade to Next Level strategi, som blev introduceret i I 2006 forventer vi, at NKT koncernens selskaber får en omsætning i niveauet 9,4 mia. DKK, hvilket svarer til en organisk vækst på 5%. Vi forventer en overskudsgrad (EBIT) i niveauet 6,4% (EBIT) af omsætningen og et resultat før skat i niveauet 540 mdkk. Den effektive skatteprocent forventes uændret at ligge i niveauet 22%. Forventningerne tager udgangspunkt i, at de nuværende trends i de internationale konjunkturer fortsætter samt at råvarepriser samt rente- og valutakursniveauet ikke ændres væsentligt. Vi har i forventningerne ikke inkluderet evt. forandringer i koncernstrukturen i form af køb og salg af forretninger eller salg af ejendomme. Forventningerne for de enkelte selskaber er beskrevet under de respektive selskabsomtaler, der starter på side 6. 2

5 Hovedtal 2005 Alle beløb i mdkk ) ) ) Resultatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver (316) (958) (223) (216) (159) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver (82) (133) (71) (35) (69) Driftsresultat (EBIT) (83) (923) Finansielle poster, netto 38 (17) 16 (24) (22) Resultat før skat (45) (940) Årets resultat (65) (856) Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat (32) (696) Balance og medarbejdere Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital Balancesum Rentebærende poster, netto 2) (145) (764) Investeret kapital (capital employed) 3) Antal medarbejdere, gennemsnit Ledelsesberetning Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto (123) 57 (116) 140 (105) Nøgletal Egenkapitalandel ultimo 62% 60% 63% 47% 44% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Resultat efter skat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 4) (1,3) (28,4) 3,5 7,6 14,7 Udbetalt udbytte, DKK pr. aktie 104,0 4,0 4,0 8,0 8,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie 5) 6) Børskurs, DKK pr. aktie ) Sammenligningstal for er udarbejdet i henhold til tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 2) Likvider, værdipapirer og rentebærende tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld 3) Koncernens egenkapital med tillæg af netto rentebærende gæld 4) Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat i forhold til gennemsnitligt antal udestående aktier 5) Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital ultimo pr. udestående aktie ultimo 6) Udvandingseffekten af aktieoptionsordning for ledelse og medarbejdere er ikke indregnet i nøgletallet Ved beregning af nøgletal er anvendt Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning i nøgletalsberegning. 3

6 Strategi: Målene hæves Ledelsesberetning NKT koncernens strategiplan for perioden (Upgrade to Next Level) blev introduceret i foråret Hermed satte vi fokus på ekspansion af koncernens tre forretningsområder: Nilfisk-Advance, NKT Cables og NKT Photonics. I det følgende giver vi et overblik selskab for selskab over de realiserede tiltag, der knytter sig til ekspansionsstrategien, og vi beskriver de opdaterede mål, som der nu - i lyset af den hidtidige positive udvikling - er sat for selskaberne. Det er planen i perioden at fastholde og cementere den globale position via gennemførelse af yderligere udvalgte akkvisitioner med prioritet på udbygning af produktsortiment og markedstilstedeværelse. Sammenfattende er det målet at realisere en gennemsnitlig organisk vækst over et konjunkturforløb på 6% p.a. samt at realisere en EBIT-margin på 10% (EBITDA-margin på >12%). Dette forventes at svare til et afkast af den investerede kapital (ROI) i niveauet 20%. Nilfisk-Advance Group Nilfisk-Advance har som målsætning at være den globalt førende udbyder af rengøringsmaskiner til kommercielt og industrielt brug,. NKT Cables Group NKT Cables har som målsætning at være en toneangivende udbyder af energikabler i Central-, Nord- og Østeuropa. Den strategiske plan omfatter en række tiltag af såvel organisk som akkvisitiv karakter. Med akkvisition i 2004 af Ecologica i Italien, G-Power i Australien og den globalt repræsenterede ALTO koncern samt med akkvisition i 2005 af distributørvirksomhederne Kvantor i Ungarn, Tennab i Sverige, Karkone i Finland og Altscher i Tyskland har Nilfisk-Advance realiseret sin ambition om at blive en af verdensmarkedets førende udbydere af professionelle rengøringsmaskiner med en omsætning i 2005 på over 5 mia. DKK. Sideløbende hermed er der arbejdet med den fortsatte udvikling af Nilfisk-Advances produktprogram samt optimering af produktionsfaciliteter og forretningssystemer. Det har resulteret i en organisk vækst på 7%, og en indtjening før afskrivninger (EBITDA) på 9,2% i Sidsnævnte planlægges forbedret til over 12% i Vækstmæssigt såvel som rentabilitetsmæssigt er dette blandt de bedste i denne industri. Den positive udvikling, der startede i 2003, er fortsat i 2004 og 2005, hvor der er realiseret en organisk vækst på 9% og en stigende indtjening svarende til en EBITDA-margin i 2005 på 6,8%. Dette er opnået i kraft af en række tiltag, der har udvidet markedstilstedeværelsen på eksisterende og tilgrænsende markeder. Endvidere er der gennemført restrukturerings- og effektiviseringstiltag, som har reduceret omkostningsniveauet og forøget konkurrenceevnen. I den central- og østeuropæiske del af organisationen er der endvidere gennemført en række aktiviteter af strategisk karakter - eksempelvis i form af salg af de aktiviteter, der ikke tilhørte kerneforretningen - senest emaljetrådsaktiviteterne i Polen og telekabelaktiviteterne i Østrig. I den nordiske del af forretningen er der gennemført akkvisition af en mindre, norsk kabelproducent. Der er endvidere 4

7 Finansielle mål Nilfi sk- NKT NKT Advance Cables Photonics Koncernen Organisk vækst p.a.* 6% 4% 5-6% EBITDA-margin >2% >8% >0 EBIT-margin ~0% ~6% 7-8% Afkast (ROI) niveau 20% 20% * over et konjunkturforløb indledt et produktionssamarbejde med en svensk kabelproducent på produktområder, der repræsenterer små seriestørrelser. I Kina købte NKT Cables i 2004 minoritetsaktionærerne ud af den kinesiske virksomhed, hvilket har øget mulighederne for at videreudvikle denne forretningsenhed. Det er planen i perioden at fortsætte udbygningen af markedstilstedeværelsen ved en kombination af organiske tiltag suppleret med gennemførelse af udvalgte akkvisitioner af energikabelproducenter i fortrinsvis Øst- og Nordeuropa. Med akkvisitionen af aktiverne i BlazePhotonics i England og LG-Laser Technologies i Tyskland sidste år samt med afviklingen af NKTs engagement i fremstillingen af optiske chips og komponenter i virksomheden NKT Integration, er der skabt et forbedret fundament for den fremadrettede udvikling af krystalfi berproducenten Crystal Fibre, laserproducenten KOHERAS og producenten af temperaturovervågningsudstyr LIOS Technology i Tyskland. I 2005 satte de danske selskaber i NKT Photonics gruppen fokus på udvalgte produktområder, der alle henvender sig til det internationale lasermarked, som repræsenterer et betydeligt afsætningsvolumen. Ledelsesberetning Det er endvidere en målsætning at forøge rentabiliteten ved yderligere effektivisering af produktionen, ophør eller samproduktion med andre producenter af visse varegrupper, innovative kundeløsninger, effektivisering af administrative rutiner etc. Sammenfattende er det målet at realisere en gennemsnitlig organisk vækst over et konjunkturforløb på 4% p.a. samt at realisere en EBIT-margin på 6% (EBITDA-margin på > 8%). Dette forventes at svare til et afkast af den investerede kapital (ROI) i niveauet 20%. Det er vores forventning at NKT Photonics Group i slutningen af 2006 vil være i balance resultatmæssigt (før afskrivninger) for derefter at opnå en overskudsgivende udvikling i takt med, at markederne for vores produkter modnes og industrialiseres. NKT Flexibles (5%) Rørproducenten NKT Flexibles ejes i et joint venture med Acergy (tidligere Stolt Offshore S.A.). Det er intentionen at videreudvikle NKT Flexibles med henblik på at forbedre selskabets indtjening. NKT Photonics Group For NKT Photonics Group er det intentionen at skabe en sammenhængende forretningsenhed med fokus på udvalgte fi beroptiske komponenter og produkter. Via organisk vækst suppleret med udvalgte akkvisitioner er det ambitionen at forretningsområdet i strategiperioden skal vokse betydeligt omsætnings- og indtjeningsmæssigt. Da NKT Flexibles ikke hører til NKT koncernens tre fokusområder, er det hensigten på sigt at reducere NKTs engagement i aktiviteten. Der er ikke defi neret en tidshorisont for gennemførelsen af denne strategi. Den finansielle målsætning Med udgangspunkt i den positive udvikling og de fremskridt, som NKT har gjort i 2004 og 2005, opjusterer vi de fi nan- 5

8 Ledelsesberetning sielle målsætninger, der knytter sig til Upgrade to Next Level strategien. For NKT koncernen som helhed er det ambitionen ad organisk vej at realisere en omsætning i 2008 i størrelsesordenen 10,5 mia. DKK svarende til en gennemsnitlig vækst i niveauet 5-6% p.a. i perioden Den fortsatte vækst planlægges opnået som en kombination af organisk vækst og værdiskabende akkvisitioner, hvor effekten af gennemførte akkvisitioner skal tillægges ovennævnte vækstmål. Grundprincipperne i NKTs akkvisitionsstrategi er beskrevet på Baseret på den organiske vækst har vi indtjeningsmæssigt sat som mål, at koncernens driftsindtjening på EBIT-niveau i 2008 skal udgøre i niveauet 7-8% af omsætningen, og at der skal genereres et afkast, som overstiger det vægtede afkastkrav til såvel egenkapitalen som fremmedkapitalen (p.t. 8% p.a. efter skat) - dvs. et positivt EVA-resultat (Economic Value Added). Driftsmargin (EBIT) % 8 7-8% 7 ~6,4% 6 5,5% ,6% Real Real Guidance Mål Kapitalstruktur Kapitalstrukturen vil i perioden gradvis blive ændret via forsatte organiske og akkvisitive tiltag kombineret med opretholdelsen af en attraktiv dividendepolitik. Det er målsætningen at ændre koncernens kapitalstruktur i retning af en soliditetsgrad på 30-35% (tidligere 40%) og - i et normalt indtjeningsforløb - at øge gearingen til 60-80% (tidligere 40%) svarende til en nettorentebærende gæld på op til 2,5 gange resultatet før afskrivninger (EBITDA). Det er endvidere målsætningen at fastholde en stabil ordinær dividendeudlodning på minimum 8 DKK pr. aktie(tidligere 5 DKK pr. aktie). Kapitalstrukturen vil blive revurderet i forbindelse med gennemførelse af større akkvisitioner. Nettorentebærende gæld i forhold til indtjening Helårig EBITDA (mdkk) mdkk 800 NIBD/EBITDA 2,5 x ,0 x ,5 x ,0 x Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 0,5 x 6

9 Kommentarer til regnskabet for 2005 Årsregnskabet for NKT er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS). Sammenligningstallene for 2004 punkt foranlediget af en markant øget efterspørgsel efter de vikling. For NKT Flexibles vedkommende blev 2005 et vende- er tilpasset den nye regnskabspraksis og tidligere år er produkter, som virksomheden fremstiller. NKT Photonics ikke Highlights tilpasset IFRS. Vi har i note 32 til regnskabet givet en gruppens selskaber arbejdede målrettet imod at positionere nærmere beskrivelse af, på hvilke områder den nye praksis sig som industriel aktør indenfor deres forskellige forretnings- har Amounts haft konsekvenser in mdkk for behandlingen af regnskabstallene. områder Revenue 4,111 2,701 2,733 RESULTATOPGØRELSE Årets resultat er umiddelbart repræsentativt for koncernens EBITDA Regnskabet for 2005 afspejler implementeringen af vækststrategien EBITA Upgrade to Next Level. Efter en fokusering og stabilister af engangskarakter. 268 Sammenligningstallene 218 for inde- økonomiske udvikling og indeholder ikke nævneværdige po- sering EBIT af koncernen i tidligere år, har vi i 2005 oplevet pæn organisk Capital vækst employed og væsentlig forbedret rentabilitet. holder netto - begrænsede engangsposter, 163 hvilket dog 95dæk- ker over 2,106 store variationer mellem 1,280de forskellige forretningsområder. 1,362 Investment in tangible assets, net Omsætningen Averagei 2005 number påvirket of af employees helårseffekten af købet af 3,310 2,049 2,121 ALTO i maj 2004 samt af en tilfredsstillende organisk vækst. Endvidere har de forsat kraftigt stigende råvarepriser medvirket til en forøget omsætning. For forretningsområderne Nilfi sk-advance og NKT Cables afspejler regnskabet for 2005 en fortsat stabil og positiv ud- Omsætning Koncernens nettoomsætning udgør mdkk i 2005 mod 7.38 mdkk i Omsætningen er 58 mdkk højere end i 2004, når der justeres for køb af virksomheder og ændringer i valutakurser og metalpriser. Det svarer til en organisk vækst på 8%. Ledelsesberetning Omsætningsudvikling pr. selskab Akkvisitioner Beløb i mdkk Realiseret 2004 valuta- og metalpriser Vækst Realiseret 2005 Nominel vækst Organisk vækst Nilfi sk-advance Group ,4% 7,2% NKT Cables Group ,3% 9,0% NKT Photonics Group ,4% 28,4% Øvrige 2 (8) 4 I alt ,6% 8,% 7

10 Omsætningsudviklingen for de enkelte selskaber er vist i tabellen på side 7, hvor der er justeret for omsætning vedrørende akkvisitioner, metalpriser og valutaforhold med i alt mdkk. Beløbene er tilnærmede, idet ikke alle beløb kan opgøres præcist. Kørerilletråd til elektrificering af jernbaner og OPGW (Optical Ground Wires), som ligeledes er kerneområder, udgør tilsammen 11% af den samlede omsætning. Begge produkter afsættes i et globalt projektorienteret marked. Efter et 2004 med stigende aktivitetsniveau har vi i 2005 oplevet kraftigt stigende efterspørgsel og har i 2005 realiseret en fremgang på 20%. Ledelsesberetning 89% af koncernens samlede omsætning ligger uden for Danmark imod 88% året før. Omsætningen i Nilfisk-Advance Group voksede 7% svarende til 295 mdkk, når der korrigeres for ændrede valutakurser og tilkøbte virksomheder. Fremgangen dækker over en væsentlig stigning i Europa (+10%) mens vi i USA har oplevet en stigning svarende til den generelle markedsudvikling (+4%). I Asia/Pacific har vi oplevet en mindre tilbagegang (-3%). Sammenfattende er fremgangen understøttet af en række nye produktlanceringer og organisk ekspansion på nye markeder. De væsentligste valutakurser har gennemsnitligt over året været meget stabile, og effekten af valutakursændringer har kun påvirket omsætningen med ca. 20 mdkk. Omsætningen i NKT Cables Group blev mdkk mod mdkk i svarende til en stigning på 595 mdkk eller 20%. Justeret for ændrede valutakurser og kraftigt stigende metalpriser er omsætningen øget med 263 mdkk eller 9%. Der er tale om fremgang inden for alle hovedsegmenter. Ændrede metalpriser påvirker omsætningen væsentligt på grund af det høje metalindhold i produkterne, som påvirker prissætningen. I 2005 har vi oplevet fortsat kraftige stigninger på specielt kobber, der er steget med 29% i gennemsnit beregnet på basis af EURO. Valutakursændringer spiller ligeledes ind på omsætningens størrelse. Specielt er vi påvirket af ændringer i polske zloty, tjekkiske koruna og kinesiske renminbi. Sammenfattende har metal- og valutaforhold øget omsætningen med 332 mdkk. Energikabler både i form af lavspændings, mellemspændingsog højspændingskabler med tilbehør og installationsydelser udgør 78% af den samlede NKT Cables omsætning. I dette produktområde har vi i 2005 realiseret en meget tilfredsstillende fremgang på 11% hidrørende dels fra vores hjemmemarkeder - primært Danmark, Tyskland, Polen, Tjekkiet og Kina - dels fra de nære eksportmarkeder. Omsætningen i NKT Photonics Group voksede 28%. Både Crystal Fibre, KOHERAS og LIOS Technology har i 2004 haft stigende omsætning i takt med, at vores teknologier og løsninger vinder indpas i en række markedsnicher. Driftsresultat Koncernens driftsresultat (EBIT) blev 485 mdkk mod 186 mdkk året før. Det svarer umiddelbart til en resultatfremgang på 299 mdkk. Driftsresultatet for 2005 er ikke påvirket af nævneværdige poster af engangskarakter. I 2004 var driftsresultat derimod påvirket af ejendomsavancer i Priorparken (+179 mdkk), restruktureringshensættelse i Nilfisk-Advance vedrørende købet af ALTO (-182 mdkk) samt nedskrivninger og engangsomkostninger i NKT Integration (-55 mdkk). Korrigeret for disse poster er der tale om en regulær resultatfremgang på 241 mdkk svarende til en fordobling af driftsresultatet. Fremgangen kan henføres til Nilfisk-Advance (+69 mdkk), NKT Cables (+39 mdkk), NKT Photonics Group (+75 mdkk), NKT Flexibles (+43 mdkk) og øvrige (+15 mdkk). Driftsresultatet før afskrivninger og poster af engangskarakter (EBITDA) er steget med 271 mdkk fra 442 mdkk til 713 mdkk. Driftsresultat Beløb i mdkk Nilfisk-Advance Group NKT Cables Group NKT Photonics (8) (74) (76) Øvrige 0 (44) (15) Sammenligneligt EBITDA Poster af engangskarakter, netto 0 (9) 35 Rapporteret EBITDA Afskrivning og amortiseringer (222) (209) (269) Nedskrivninger (6) (42) (25) Rapporteret EBIT

11 Driftsresultatet (EBITDA) i Nilfisk-Advance Group blev 469 mdkk svarende til 9,2% af omsætningen, hvilket er en stigning på 0,2%-point fra 9,0% året før. Indeholdt i driftsresultatet er afholdt restruktureringshensættelse ved lukning af fabrikken i Åmål, Sverige (35 mdkk) samt avancer af tilsvarende størrelse ved salg af en række mindre ejendomme. Endvidere er resultatet påvirket af en meget utilfredsstillende driftsudvikling i Australien, hvilket har medført et underskud på 36 mdkk i Justeret for disse forhold udgør den underliggende EBITDA-margin 9,9%, hvilket er 0,9%-point mere end i Fremgangen er et resultat af organisk vækst, målrettet produktudviklingsindsats samt systematisk fokus på at forbedre og yderligere effektivisere forretningssystemet. I NKT Cables Group blev driftsresultatet (EBITDA) 242 mdkk svarende til 6,8% af den rapporterede omsætning. Dette resultat repræsenterer en fremgang på 28% i forhold til 2004, hvor driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) udgjorde 189 mdkk. Som omtalt er omsætningen kraftigt påvirket af stigende metalpriser, hvilket imidlertid ikke har resultateffekt. Måles det realiserede EBITDA resultat i forhold til omsætningen justeret for metalprisstigningen, er der realiseret en EBITDA-margin på 7,4% mod 6,4% året før. - udgør en udgift på 22 mdkk i 2005 mod en udgift på 24 mdkk året før. I 2005 indgår en indtægt ved salg af aktiebesiddelsen i American Superconductor Technologies med 18 mdkk. Stigningen i øvrige finansielle udgifter på 16 mdkk har direkte sammenhæng med den forøgede nettorentebærende gæld som følge af akkvisitioner, aktietilbagekøb samt opbygning af arbejdskapital som følge af høj organisk vækst. Resultat af ophør te aktiviteter - dækker i 2005 over de afhændede aktiviteter i NKT Cables inden for telekabler og emaljetråd i henholdsvis Østrig og Polen. Resultat før skat Koncernens resultat før skat for 2005 blev 463 mdkk mod 158 mdkk året før. Valutakursudsving har ikke påvirket resultatet i væsentlig grad. Skat - af koncernens resultat udgør 104 mdkk. Den forventede skat baseret på den aktuelle danske selskabsskat på 28% ville udgøre en udgift på 130 mdkk. Forskellen til den driftsførte skat relateres til skatteeffekten af forskellen mellem danske og udenlandske skatteprocenter, ikke skattepligtige beløb, forskydning i værdiregulering af skatteaktiver og andre afvigelser. Der henvises til note 20. Ledelsesberetning Driftsresultatet (EBITDA) i NKT Photonics Group udgør (8) mdkk, hvilket er 66 mdkk bedre end året før. Fremgangen kan primært henføres til afhændelsen af NKT Integration ultimo Selskaberne i NKT Photonics Group har samlet set haft et resultat på niveau med året før, hvilket afspejler, at der investeres i fremtidig vækst. NKT Flexibles indgår i driftsresultatet (EBITDA) som associeret selskab med 10 mdkk, som er NKTs andel af resultatet efter renteudgifter. I forhold til 2004, hvor resultatet var (34) mdkk, er der tale om en markant forbedring. Afskrivninger og amor tiseringer - er steget fra 210 mdkk i 2004 til 222 mdkk i 2005, hvilket har direkte sammenhæng med et stigende investeringsniveau. Nedskrivninger - på 6 mdkk i 2005 og 42 mdkk i 2004 henholdsvis LG- Laser Technologies og NKT Integration. I note 1 er udviklingen i driftsresultatet fra 2004 til 2005 yderligere belyst. Finansielle poster netto Årets resultat NKT koncernens resultat for 2005 efter skat blev 361 mdkk mod 198 mdkk året før. Hermed er vores seneste forventninger (fondsbørsmeddelelse nr. 24 i 2005) realiseret, og der er tale om et væsentligt forbedret resultat i forhold til de forventninger, som vi havde ved årets start. Balance Den samlede balancesum udgør mdkk ved udgangen af 2005 mod mdkk ved udgangen af Stigningen har direkte sammenhæng med den realiserede organiske vækst og de stigende metalpriser som har medført højere pengebinding i arbejdskapital. Endvidere er dollarkursen på balancetidspunktet højere end året før hvilket har påvirket balancesummen i Nilfisk-Advance i opadgående retning. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør mdkk ved udgangen af 2005 mod mdkk i Egenkapitalandelen udgør 44% imod 47% året før. Køb af egne aktier og udbetalt udbytte har reduceret egenkapitalen med 472 mdkk. Kursregulering af udenlandske virksomheder har øget egenkapitalen med 159 mdkk. 9

12 Ledelsesberetning Investeret kapital Den investerede kapital udgør mdkk mod mdkk året før. Det er 604 mdkk højere end sidste år og afspejler primært højere arbejdskapital drevet af vækst, højere metalpriser samt en højere dollarkurs på balancedagen. Det er fortsat et fokusområde at reducere den investerede kapital og derved frigøre likviditet og forøge værdiskabelsen. Under selskabsomtalerne på side 22 og 28 har vi vist hvorledes afkastet af den investerede kapital - udtrykt som EVA - har udviklet sig i henholdsvis Nilfi sk-advance og NKT Cables i de seneste år. Arbejdskapital Arbejdskapital mdkk % % Investeringer Koncernens nettoinvesteringer i materielle aktiver i 2005 er 05 mdkk imod (40) mdkk i 2004, der var præget af ejendomssalg. Udviklingen i koncernens bruttoinvesteringer for perioden er vist nedenfor. Investeringerne i materielle anlægsaktiver i 2005 beløber sig til 242 mdkk mod 23 mdkk året før, mens salg af materielle anlægsaktiver i regnskabsåret udgør 37 mdkk mod 353 mdkk i Der er kapitaliseret 76 mdkk i udviklingsomkostninger. Hovedparten heraf vedrører Nilfi sk-advance og relaterer sig til produktudviklingsindsatsen. Der er endvidere Arbejdskapital % investeret 5 mdkk i øvrige immaterielle aktiver Bruttoinvesteringer jan. 04 jan dec. 05 Arbejdskapital Arbejdskapital udgør.826 mdkk ultimo 2005 imod.339 mdkk i Det svarer til 2% af omsætningen. Dette niveau er marginalt lavere end året før. Den gennemsnitlige arbejdskapital udgør 9,5% af omsætningen. Det højere gennemsnitlige niveau i forhold til året før afspejler en ekstraordinær lageropbygning i Nilfi sk-advance til sikring af leveringsevnen i forbindelse med fabriksfl ytninger. mdkk Øvrige immaterielle aktiver Kapitaliserede udviklingsomkostninger Anlægsinvesteringer Tilgangen af materielle anlægsaktiver omfatter almindelig udskiftning af produktionsanlæg, maskiner og driftsmateriel. Stignin- 0

13 gen i investeringen i materielle anlægsaktiver på 29 mdkk dækker delvist NKT Cables forøgelse af sin produktionskapacitet. Rentebærende poster NKT koncernens nettorentebærende poster ultimo 2005 udgør en gæld på 764 mdkk, som skal ses i forhold til en rentebærende gæld året før på 45 mdkk. NKT koncernen har et solidt fi nansielt grundlag. Som det fremgår af strategiafsnittet på side 6, er det planen at anvende dette til at sikre en fortsat værdiskabende vækst og udvikling af vores forretninger sideløbende med fastholdelsen af et attraktivt udbytteniveau for vores aktionærer. Rentebærende poster Management Ledelsesberetning report - companies Rentebærende gæld mdkk jan. 04 jan. 05 dec. 05 Beløb i mdkk Primo saldo (45) NKT Flexibles (som ass. selskab) Ejendomssalg/ændr. Aktuelt minoriteter Akkvisitioner (8) (972) 0 Restruktureringsomk. (92) () (85) Årets øvrige likviditet m.v. (2) Udbytte/køb af egne aktier (472) (200) (00) Ultimo saldo (764) (45) (409) Hermed er NKTs kapitalstruktur i 2005 ændret gradvist i retning af en vis gearing i overensstemmelse med strategien. Ultimo 2005 repræsenterer den nettorentebærende gæld på 764 mdkk en gearing på 28%. Det er en stigning fra 5% ultimo Af stigningen skyldes 472 mdkk udbyttebetaling og tilbagekøb af egne aktier. Likviditetsgenereringen er endvidere påvirket af den ekstraordinære stigning i arbejdskapitalen på grund af stigende metalpriser og lageropbygning i Nilfi sk-advance. Uden dette forhold ville den øvrige likviditet have ligget på samme niveau som de foregående år. Risici Det er vores opfattelse, at NKT koncernens aktiviteter ikke indebærer risici af usædvanlig karakter. På side giver vi en beskrivelse af de risici, der knytter sig til vores aktiviteter. Segmentoplysninger I note fremgår hovedtallene for vores forretningssegmenter samt udviklingen i driftstal for 2005 sammenholdt med I afsnittet om anvendt regnskabspraksis, der starter på side 83, er praksis for behandling af segmentoplysninger beskrevet. Under selskabsomtalerne, der starter på side 6, giver vi en detaljeret beskrivelse af de enkelte forretninger og deres fi - nansielle udvikling i 2005.

14 Andre koncernforhold Ledelsesberetning Corporate Governance Den Corporate Governance praksis, som karakteriserer NKT Holding, er opdateret i efteråret 2005 og i begyndelsen af Corporate Governance beskrivelsen findes på Vores praksis er beskrevet under samme struktur, som de reviderede anbefalinger, Københavns Fondsbørs har offentliggjort i efteråret Hermed er det muligt direkte at sammenholde NKTs praksis med anbefalingerne. Det er vores vurdering, at NKT med sine seneste opdateringer er langt i henseende af at leve op til anbefalingerne. De væsentligste opdateringer omfatter emnerne udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen på basis af en kompetenceprofil behovet for opdatering af bestyrelsesmedlemmernes kompetence og sagkundskab bestyrelsens uafhængighed bestyrelsesudvalg evaluering af bestyrelses- og direktionsmedlemmer evaluering af samarbejdet imellem bestyrelse og direktion vederlagspolitik Disse opdaterede punkter er gengivet i deres fulde ordlyd på side Medarbejdere Ved udgangen af 2005 havde NKT koncernen medarbejdere imod ultimo % heraf er ansat i koncernens udenlandske selskaber ultimo Oplysning om antallet af medarbejdere i de enkelte koncernselskaber findes under de respektive selskabsbeskrivelser. Videreudvikling af de kompetencer, som koncernens medarbejdere besidder, og varetagelse af medarbejderinteresser i øvrigt finder sted i de enkelte koncernselskaber - under de overordnede retningslinier, som er beskrevet i koncernpolicies udarbejdet af NKT Holding. Medarbejderudvikling Udland Antal 7000 Danmark Køb, salg, afvikling af aktiviteter I 2005 er der i overensstemmelse med de planer, der knytter sig til strategien for de enkelte forretningsområder, realiseret en række mindre transaktioner indenfor køb, salg og afvikling af aktiviteter med det sigte at styrke de tre hovedforretningers produkt- og markedsmæssige position. Nilfisk-Advance udbyggede således sin markedsposition via overtagelse af forhandleraktiviteter i Ungarn (omtalt i årsrapport 2004), Finland og Tyskland. Med henblik på at opnå de synergier, som var planlagt ved købet af ALTO, blev aktiviteterne på to amerikanske produktionsvirksomheder lagt sammen, og en række produktionsaktiviteter i Danmark, Sverige og Tyskland blev overført til henholdsvis Ungarn og Kina. 12

15 NKT Cables solgte sin telekabelforretning i Østrig og sine aktiviteter indenfor fremstilling af emaljetråd i Polen (omtalt i årsrapport 2004). NKT Integration blev solgt og KOHERAS øgede sin ejerandel i LG-Laser Technologies i Tyskland (omtalt i årsrapport 2004) Ejendomsselskabet Priorparkens organisation blev - som omtalt i årsrapport endeligt afviklet i Medarbejdere fordelt på geografier Australien, New Zealand 1% Kina 9% Fjernøsten 3% Nordamerika 14% Sydeuropa 6% Østeuropa 16% Miljø NKT koncernens to materialetunge virksomheder, NKT Cables og NKT Flexibles, har begge en årelang tradition for at tage hånd om alle de aspekter, der knytter sig til sikkerhed, sundhed og miljø. Danmark 19% Øvrige Norden 6% Nordeuropa 26% Der er i alle NKT koncernens selskaber løbende fokus på de sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter, som knytter sig til de ansattes virke, ligesom det er en selvfølge, at miljøaspekter indgår som en væsentlig parameter i forbindelse med udvikling af nye produkter. Fra NKT Holdings side foreligger en miljøpolitik, der bl.a. fastslår, at koncernens selskaber - hvis det er relevant i forhold til aktiviteterne i selskabet - skal drage omsorg for at: udarbejde en miljøhandlingsplan gøre medarbejdere bekendt med miljøarbejdet kontrollere miljøpåvirkningen fra produktionsanlæg udnytte de ressourcer, der indgår i produktionsprocesserne Australien (råvarer og energi), optimalt Kina forebygge ulykker og forureningsrisici efterleve Fjern østenmiljølovgivningen besvare og håndtere miljøspørgsmål med åbenhed Nord amerika Sydeuropa Begivenheder efter Vi har Østeuropa i 2006 offentliggjort følgende meddelelser via Københavns Fondsbørs. De kan læses i deres fulde omfang på Nord europa Øvrige norden # Danmark Børskalender 2006 #2 NKT udsteder tegningsretter #3 Indberetning af aktiebesiddelser #4 Indberetning af aktiebesiddelser Ledelsesberetning Begge virksomheder udarbejder grønne regnskaber og lever op til de love og regler, som miljømyndighederne stiller til deres virke, og det kan konkluderes, at forureningen fra produktionsanlæggene i form af røg, støj og spildevand er ubetydeligt. 3

16 NKT aktien NKT aktien er noteret på Københavns Fondsbørs, hvor den Kursudvikling Ledelsesberetning indgår i MidCap index et. NKT aktiens pålydende er 20 DKK og ved årsskiftet 2005/ 2006 er aktiekapitalen 490 mdkk. Der er således udstedt stk. aktier. NKT har én aktieklasse, og ingen aktier har særlige rettigheder NKTs aktiekurs KFX index, rebased 79% af aktierne er navnenoterede. Aktionærer 1. mar ts Ikke registrerede aktionærer 21% Øvrige registrerede aktionærer 25% Bestyrelse og direktion 3% Ultimo februar 2006 er Potagua Kapital opløst, og NKT aktierne er blevet udloddet til selskabets aktionærer. I 2005 var den gennemsnitlige daglige omsætning i NKT aktien 8,2 mdkk imod 6,3 mdkk i Ved udgangen af 2005 var kursen 289 imod 59 ved årets start. Der er således tale om en stigning i NKTs aktiekurs hen over 2005 på 82%. ATP 14% NKT Holding 5% Danske institutionelle 24% Udenlandske institutionelle 8% NKTs markedsværdi var 7, mia. DKK ved udgangen af Der foreligger en bemyndigelse fra generalforsamlingen, hvorefter NKT Holding kan disponere køb af op til 0% egne aktier med sigte på tilpasning af koncernens kapitalstruktur, hvis dette måtte vise sig ønskeligt. Under denne bemyndigelse erhvervede NKT Holding i august måned stk. egne aktier fra Potagua Kapital. NKT Holding ejede således ved årets udgang 4,5% egne aktier. Som et led i den gradvise ændring af NKTs kapitalstruktur vil bestyrelsen fremlægge forslag på generalforsamlingen den 6. april 2006 om, at stk. aktier svarende til 4,% annulleres. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et ordinært udbytte på NKT aktien på 8 DKK pr. aktie, og - foranlediget af den positive fi nansielle udvikling, som er realiseret i NKT koncernen i tillige udbetales et ekstraordinært udbytte på 4 DKK pr. aktie. Den samlede udbytteudbetaling forventes således at blive 2 DKK pr. aktie - og beløber sig i alt til 294 mdkk, hvilket svarer til 4,2% af koncernens markedsværdi ultimo 2005 og 82% af NKTs andel af koncernens resultatet efter skat for

17 Investorkontakt Professionelle investorer og aktieanalytikere Private investorer Aktionærservice Thomas Hofman-Bang Adm. direktør Telefon Inger Jessen Kommunikationschef Telefon Danske Bank Holmens Kanal København K Telefon: Udbyttepolitik Det er vores sigte, at vi i strategiperioden fastholder en ordinær udbyttebetaling på minimum 8 DKK pr. aktie (svarende til 88 mdkk pr. år.) Såfremt forholdene taler herfor, kan der forekomme ekstraordinære udlodninger eller aktietilbagekøbsprogrammer som led i vores eventuelle ønsker om at justere NKTs fi nansielle gearing. Generalforsamling NKT Holding afholder ordinær generalforsamling torsdag den 6. april 2006, kl Den fi nder sted på Radisson SAS Falconer Hotel, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Tegningsretter Der er i januar 2006 udstedt tegningsretter til ledelse og medarbejdere i NKT Holding A/S og NKT Research & Innovation A/S omfattende i alt stk. tegningsretter, der kan udnyttes enten i 2009, 200 eller 20. Tegningsretterne er udstedt til markedskurs med en årlig indeksering på 8%. Meddelelse herom fi ndes på Der er ikke tildelt aktieoptioner til bestyrelsens medlemmer siden Tidligere udstedte optioner til bestyrelsen, der omfatter ialt stk. aktier, kan indløses senest i 2008 (se note 29). Ledelsesberetning Bestyrelsesmedlem Holger Lavesen, der er næstformand i NKT Holdings bestyrelse, stiller ikke op til genvalg, da han har nået aldersgrænsen på 70 år gældende for bestyrelsesmedlemmer indvalgt før den 26. august 2003, hvor aldersgrænsen blev sænket til 67. Bestyrelsens forslag til nyt bestyrelsesmedlem vil fremgå af den dagsorden, der udsendes til alle navnenoterede aktionærer forud for generalforsamlingen. Der vil blive foreslået genvalg af bestyrelsens øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer. Flere oplysninger om NKT aktien På under menupunktet Investor fi ndes fl ere oplysninger om NKT aktien sammen med andre oplysninger, som er relevante for vores investorer. Børskalender marts Årsrapport april Ordinær generalforsamling. maj Kvartalsrapport 24. august Kvartalsrapport november Kvartalsrapport 3 En oversigt over bestyrelsens medlemmer pr. 9. marts 2006 fi ndes på side Præsentation af års- og kvartalsrapporter transmitteres online. Der afholdes den 30. marts 2006 ordinært valg af tre medarbejderrepræsentanter til NKT Holdings bestyrelse - gældende for den kommende 4-års periode. Valgresultat bliver offentliggjort den 30. marts

18 NKT Holding A/S Ledelsesberetning NKT er en global vækst- og udviklingsorienteret industrikoncern. Selskabsporteføljen tæller 8 direkte ejede og 70 indirekte ejede selskaber. Vores virksomheder drives under klare målsætninger og i en samarbejdsstruktur, der sigter mod at stimulere den talentmasse, som findes i den enkelte virksomhed. Vi tilstræber et arbejdsmiljø, der byder på faglige udfordringer, selvstændighed, fleksibilitet og indflydelse. I NKT Holding arbejder vi aktivt på bl.a. at understøtte koncernselskabernes evne til: at kombinere teknologiske og markedsmæssige muligheder at etablere partnerskaber med andre aktører at agere med en høj grad af forandringsvillighed at gennemføre en effektiv beskyttelse og udbygning af selskabernes forretningsmæssige interesser, at positionere selskaberne som konkurrencekraftige aktører Stabscheferne for de enkelte fagområder er bl.a. ansvarlige for udarbejdelse og implementering af en serie politikker, der tjener som retningslinier for de forretningsmæssige standarder, som karakteriserer NKT koncernen. Endvidere varetager NKT Holding på hele koncernens vegne en række relationer i forhold til omverdenen - specielt i forhold til aktionærer og investorer. I 2005 har NKT Holdings medarbejdere deltaget i realiseringen af de køb og salg af aktiviteter, som er gennemført i koncernens selskaber, ligesom de har medvirket ved ejendomstransaktioner i ind- og udland, planlægning og styring af ophavsrettigheder, ansættelses- og overenskomstmæssige forhold, forsikringsforhold, skatteoptimering, likviditetsstyring og valutaafdækning. Organisationen består udover koncerndirektionen af 11 professionals samt dertil knyttet administrativt personale. Som ejer af NKT koncernens operative forretninger er det tillige NKT Holding A/S, der tilsikrer, at de enkelte forretningsenheder drives og udvikles efter retningslinier, der skaber størst mulig langsigtet værdi for NKT Holdings aktionærer. Det aktive ejerskab, som NKT praktiserer, udøves via koncerndirektionens tætte samspil med ledelserne i hvert enkelt af koncernens direkte ejede selskaber samt via de kompetencer indenfor finans, økonomi, jura/ip, kommunikation og HR, som stilles til rådighed for koncernens selskaber fra NKT Holding. 16

19 Management Ledelsesberetning report - companies Fokus på værdierne i NKT 7

20 Nilfi sk-advance Group Ledelsesberetning Nilfisk-Advance er én af verdensmarkedets førende udbydere af professionelle rengøringsmaskiner med et produktprogram, der omfatter både støvsugere og maskiner til vask, fejning og polering samt et omfattende sortiment af højtryksrensere. Salg fordelt på geografier Asia/Pacific 7% USA 28% Kunderne betjenes af Nilfi sk-advances salgs- og serviceselskaber i et nøje samspil mellem virksomhedens produktionsenheder i Danmark, Sverige, Italien, Ungarn, USA og Kina - samt af et omfattende net af forhandlere. Således er Nilfi sk- Advance repræsenteret med egne selskaber i 33 lande. Europa 65% Sammenlignelige virksomheder er amerikanske Tennant, tyske Kärcher og Hako samt italienske IP Cleaning (Interpump). Det er vores vurdering at Nilfi sk-advance og disse udbydere tilsammen har en markedsandel i niveauet 40% af verdensmarkedet for professionelle og industrielle rengøringsmaskiner. Det resterende marked deles af et stort antal mindre producenter. Direktion Jørgen Jensen, adm., (37), dansk Christian Cornelius-Knudsen (4), dansk Claus Michelsen (44), dansk Anders Terkildsen (42), dansk Markedet i 2005 Det kommercielle marked, der omfatter rengørings- og facility management selskaber, institutioner, skoler, supermarkeder, hoteller og detailbutikker, udviklede sig positivt i 2005, hvor især de europæiske og asiatiske markeder udviste pæn vækst. På det amerikanske marked oplevede vi en lavere men tilfredsstillende vækst. For 2006 forventer vi fortsat pæn vækst på alle hovedmarkeder. Det industrielle marked, der omfatter virksomheder indenfor produktion og distribution, aftager især de større maskiner, som kan håndtere vask, fejning og støvsugning af områder med tung og snavset trafi k. Til dette marked tilbyder Nilfi sk- Advance tillige en række special - og ofte kundetilpassede - rengøringsmaskiner, som benyttes i specifi kke sammenhænge - bl.a. i halvleder-, metal- og fødevareindustrien. I 2005 så vi en pæn efterspørgsel på det industrielle marked, hvilket forventes at fortsætte i After-sales service i form af reparationsservice og reservedelssalg er en væsentlig konkurrenceparameter. After-sales service elementet spiller således en betydelig rolle, når Nilfi sk-advance skal afgøre, hvilke afsætningskanaler, der skal benyttes i de enkelte lande. After-sales service opgaver varetages i et samspil mellem Nilfi sk-advances salgsdatterselskaber og det omfattende forhandlernet. Private forbrugere serviceres på udvalgte markeder via Nilfi sk- Advances autoriserede forhandlere. I 2005 har vi oplevet fremgang i salget af husholdningsprodukter, hvilket er drevet 8

21 Hovedtal Beløb i mdkk Omsætning EBITDA EBIT Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto Antal ansatte, gennemsnit ved nye produktlanceringer samt salg på nye markeder. Væk- Salg fordelt på kundesegmenter sten forventes at fortsætte i Salg fordelt på produkter Øvrige salg 11% Service 7% Støvsugere 27% Private forbrugere 9% Industrien 30% Det kommercielle marked 61% Ledelsesberetning Højtryksrensere 18% Belysning af årets resultater Nilfi sk-advance realiserede en omsætning på 5.3 mdkk i Justeret for valutakursændringer og akkvisitioner udgjorde den organiske vækst 7% i 2005 som i Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde 469 mdkk svarende til 9,2% af omsætningen. Driftsresultatet (EBIT) blev 334 mdkk svarende til 6,5%. Den positive resultatudvikling i de foregående år er således fastholdt i Baggrunden er den opnåede organiske vækst drevet frem af de mange nye produktlanceringer samt de mange tiltag, som sigter mod kontinuerligt at effektivisere alle dele af forretningssystemet. Gulvbehandlingsmaskiner 37% Se også kommentarerne til Nilfi sk-advances omsætning og driftsudvikling i regnskabsomtalen for koncernen på side 8-9. Valutaforhold Af Nilfi sk-advances omsætning opnås ca. 28% ved salg i dollar og 7% ved salg i asiatiske valutaer, hvilket indebærer en valutafølsomhed omsætnings- og indtjeningsmæssigt. I 2005 har valutakurserne udvist stabilitet i sammenligning med 2004 og ændrede valutakurser har netto kun forøget omsætningen med 20 mdkk. Organisk vækst Omsætningsudviklingen målt i faste valutakurser har i 2005 udvist en vækst på 7% som i 2004, hvilket dækker over en vækst på 4% i USA, -3% i Asia/Pacifi c og 0% i Europa. Driftsudvikling For 2005 blev der opnået en overskudsgrad før afskrivninger (EBITDA) på 9,2% mod 9,0% (excl. restruktureringsudgifter) året før. Til illustration af denne udvikling i rentabiliteten er øverst side 20 vist hvorledes EBITDA har udviklet sig for de foregående 2 kvartaler, samt hvorledes EBITDA-marginalen har udviklet sig målt på rullende 2-måneders basis. 9

22 Rapporteret driftsudvikling Nettorentebærende gæld mdkk 150 EBITDA (mdkk) EBITDA % Q1-03 Q1-04 Q1-05 Q4-05 Beløb i mdkk Primo saldo ebitda% (.073) (466) (603) Ebitda Kapitaltilførsel/Udbytte (30) 70 0 Renteudgifter (52) (39) (4) (.55) (335) (67) Akkvisitioner (8) (960) (2) Frit cash fl ow m.v Ultimo saldo (.68) (.073) (466) Ledelsesberetning Ved vurderingen heraf skal der tages hensyn til, at der i 2005 er udgiftsført restruktureringshensættelse på 35 mdkk vedrørende fl ytning af produktion fra Åmål i Sverige til Ungarn, samt at der er solgt en række mindre ejendomme med en tilsvarende avance til følge. Endvidere er årets driftsresultat påvirket af en meget utilfredsstillende udvikling i Australien i form af et underskud på 36 mdkk. Justeret for disse forhold udgør den underliggende EBITDA-margin 9,9%, hvilket skal ses i forhold til 9,0% i Dette vurderes at være tilfredsstillende ikke mindst set i lyset af stigende råvarepriser. Justeret EBITDA EBITDA (mdkk) mdkk EBITDA % Investeringer Investeringer i anlægsaktiver har i 2005 udgjort 95 mdkk, hvilket er på niveau med året før. Endvidere er der investeret 7 mdkk i aktiverede udviklingsomkostninger i forhold til 46 mdkk året før. De aktiverede udviklingsomkostninger har direkte sammenhæng med den intensive produktudviklingsindsats. De samlede bruttoinvesteringer udgør således 66 mdkk mod 52 mdkk i Det skal ses i forhold til afskrivninger og amortiseringer på 35 mdkk. Investeringer Øvrige immaterielle aktiver mdkk EBITDA% Kapitaliserede udviklingsomkostninger 200 EBITDA Anlægsinvesteringer Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q Cash flow Den likviditetsmæssige udvikling i 2005 har været påvirket af den fortsat høje vækst, hvilket har medført stigende arbejdskapital. Denne udvikling er blevet yderligere forstærket af de mange igangværende fabriksfl ytninger, som har medført ekstraordinære lageropbygninger til sikring af leveringsevne. Sammenfattende har det belastet cash fl ow et negativt med 243 mdkk. Hertil kommer afl øb på restruktureringshensættelser med i alt 86 mdkk, samt provenu ved salg af en række mindre ejendomme med i alt 69 mdkk. Justeret for disse forhold er der realiseret et underliggende frit cash fl ow på 265 mdkk, hvilket er på linie med den positive udvikling fra de foregående år. Den nettorentebærende gæld udgør.68 mdkk mod.073 mdkk sidste år. Arbejdskapital I de seneste år er der arbejdet systematisk på at reducere kapitalbindingen i arbejdskapitalen, hvilket medio 2005 havde reduceret 2 måneders gennemsnittet af arbejdskapital i procent af helårsomsætningen til 20,%. Det skal ses i forhold til 20,4% primo året og 2,7% året før. I andet halvår af 2005 er arbejdskapitalen vokset som følge af de igangværende fabriksfl ytninger, der medfører behov for lageropbygning til sikring af leveringsevne. Det har midlertidigt forøget pengebindingen i arbejdskapital så den ultimo 2005 udgør 2,2% (se illustrationen øverst side 22). 20

23 Management Ledelsesberetning report - companies - maskiner der fejer, og vasker suger 2

24 Arbejdskapital EVA Ledelsesberetning mdkk Arbejdskapital (mdkk) % % mdkk Arbejdskapital % 0 jan. 03 jan. 04 jan dec jan. 03 jan. 04 jan. 05 dec. 05 Værdiskabelse NKT koncernen drives ud fra en overordnet målsætning om værdiskabelse til gavn for aktionærerne. Med henblik på opnåelse heraf er der i de kapitalintensive dele af koncernen implementeret styringsværktøjer m.v. som skal tilsikre at foretagne investeringer giver et afkast som mindst svarer til kapitalgivernes afkastkrav. Ved det øjeblikkelige renteniveau og under hensyntagen til risikoprofilen i Nilfisk-Advance stilles der krav om, at investeringer som minimum skal give et afkast på 8% efter skat. Under hensyntagen hertil kan det økonomiske resultat (EVA) beregnes, idet det løbende driftsresultat (EBIT) fratrækkes fuld skat samt kapitalomkostninger beregnet som 8% af den investerede kapital. af ALTO. EVA niveauet ultimo 2005 svarer til et afkast af den investerede kapital i niveauet 14% før skat og 10% efter skat. Begivenheder i 2005 I 2005 gennemførte Nilfisk-Advance et antal mindre, akkvisitive tiltag i form af køb af veletablerede forhandlervirksomheder i Ungarn, Finland, og Tyskland. Hermed udbygger Nilfisk- Advance sin tilstedeværelse på væsentlige markeder i Europa. I USA blev aktiviteterne på Nilfisk-Advances fabrik i Bowling Green, Ohio, besluttet overført til fabrikken i Plymouth, Minnesota. Overførslen, der forventes afsluttet medio 2006, påvirkede 92 medarbejdere på Ohio-virksomheden.Tiltaget er et led i integrationsprocessen, der fulgte efter købet af ALTO i Udviklingen i EVA målt på rullende 12 måneders basis er vist i illustrationen øverst i næste spalte. Det fremgår heraf, at Nilfisk-Advance i 2005 har forøget værdiskabelsen - svarende til niveauet før købet af ALTO. Det er tilfredsstillende og er i overensstemmelse med de opstillede planer for integrationen Integrationen af ALTO har også i 2005 haft højeste prioritet hos ledelsen i Nilfisk-Advance. I løbet af året er en lang række af de integrationsopgaver, der blev iværksat i slutningen af 2004, tilendebragt - herunder flytning af produktion fra Hadsund (Danmark) og Bellenberg/Neresheim (Tyskland) til de 22

25 nyetablerede fabrikker i Ungarn og Kina. I 2005 igangsatte Nilfisk-Advance endvidere flytning af produktion fra Åmål i Sverige til Ungarn. Dette projekt forventes afsluttet i løbet af Sammenfattende forløber integrationsprocessen i overensstemmelse med planerne. Igen i 2005 fandt en omfattende lancering af nye produkter sted. De nye produkter har fokus både på produktforbedringer, der kan forenkle de forskellige rengøringsopgaver, og på omkostningseffektive fremstillingsprocesser. Sigtet hermed er - samlet set - at reducere de omkostninger, der knytter sig til kundernes rengøringsopgaver. En helt ny serie walk-behind gulvvaskemaskiner samt en kompakt ride-on gulvvaskemaskine vil styrke Nilfisk-Advances position såvel i forhold til rengøringsselskaber som detailhandelssektoren. Endvidere har Nilfisk-Advance introduceret en helt ny teknologi, der vil kunne reducere det tidsforbrug, som knytter sig til rengøringsarbejde, idet teknologien gør det muligt både at feje, vaske og polere indenfor samme arbejdsgang. Tillige kom en ny serie tæpperensere på markedet. I USA introducerede Nilfisk-Advance en unik løsning omkring dosering af rengøringsmidler. Denne indebærer, at rengøringsmidlet blandes i vandet, mens maskinen anvendes. Hermed forenkles og minimeres kundens håndtering af rengøringsmidlerne. I Europa lanceres denne løsning i 2006 på alle gulvvaskemaskiner som et tillæg til den allerede eksisterende vandbesparende ECO -løsning. Indenfor højtryksrensere har Nilfisk-Advance lanceret en række nye produkter, der er kendetegnet ved høj kvalitet og stor brugervenlighed - og som henvender sig til både de professionelle og de forbrugerorienterede segmenter. I 2005 har Nilfisk-Advance endvidere færdigudviklet 4 forskellige serier af støvsugere til kommercielt (rengøringsselskaber) og industrielt brug. Derudover er der introduceret 2 nye støvsugere, som henvender sig til forbrugersegmentet. I Nilfisk-Advance arbejdes fortsat intensivt med produktudvikling, og i 2006 er der planlagt en tilsvarende bred introduktion af nye produkter indenfor alle produktområder. Den 1. december 2005 overtog koncerndirektør Jørgen Jensen stillingen som administrerende direktør i Nilfisk-Advance, idet virksomhedens hidtidige direktør, Johan Molin, ønskede at fratræde sin stilling til fordel for en stilling som topchef i den svenske Assa Abloy koncern. Samtidig indtrådte Anders Terkildsen i Nilfisk-Advances koncerndirektion. For ventninger til 2006 Forudsat uændrede valutakursforhold forventer Nilfisk-Advance en omsætning i niveauet 5,4 mia. DKK i Det svarer til en underliggende realvækst i niveauet 5%. Indtjeningsmæssigt forventes en overskudsgrad (EBIT) i underkanten af 8%, hvor der i 2005 blev realiseret en overskudsgrad på 6,5%. Ledelsesberetning 23

26 NKT Cables Group NKT Cables er blandt de toneangivende udbydere af ener- Salg fordelt på produkter Ledelsesberetning gikabler i Europa - hovedsagelig til det central-, nord- og østeuropæiske marked. Kunderne betjenes fra NKT Cables produktions- og salgsvirksomheder i Danmark, Tyskland, Polen, Tjekkiet og Norge. I Changzhou, Kina, har NKT Cables en mellemstor kabelfabrik, Øvrige 11% Specialkabler: OPGW og kørerilletråd 11% Høj- og mellemspændingskabler 33% hvorfra det kinesiske marked serviceres. NKT Cables aktiviteter på telekabelområdet er primo 2005 Lavspændingskabler 45% blevet solgt til en anden kabelproducent. På de europæiske markeder, hvor NKT Cables er repræsenteret, er virksomheden blandt de fem største indenfor sine primære forretningsområder. Sammenlignelige virksomheder er franske Nexans, italienske Prysmian (tidligere Pirelli), hollandske Draka, amerikanske General Cables og polske Tele-Fonika. Direktion og ledergruppe Dion Metzemaekers, adm. (5), hollandsk Arend F. Knol (54), hollandsk Asger Bruun-Christensen (57), dansk Jiri Rivola (46), tjekkisk Detlev Waimann (40), tysk Markedet i 2005 NKT Cables lavspændingskabler sælges til elselskaber og elgrossister til anvendelse i byggeindustrien. I 2005 har vi som følge af konjunkturudviklingen overordnet set oplevet en tilfredsstillende markedsudvikling indenfor dette segment. Mellem- og højspændingskabler, OPGW (Optical Ground Wires) og kabeltilbehør afsættes primært til elselskaberne. Endvidere tilbyder NKT Cables ydelser, der knytter sig til installation af disse kabeltyper. Aktivitetsniveauet på mellem- og højspændingskabelområdet har i 2005 været præget af et begyndende sektoropsving, der vedrører såvel udskiftning af luftledninger med jordkabler samt vedligeholdelse og udbygning af eksisterende net. Som følge af de senere års strømudfald i bl.a. USA, England, Skandinavien og Italien, der var til alvorlig gene for forbrugerne, har der været en stigende bevågenhed omkring kvaliteten af elnettene. Det har nu ført til et stigende investeringsniveau med henblik på at øge forsyningssikkerheden. Det kinesiske marked tæller et stort antal udbydere af kabelprodukter, som henvender sig til de samme kundesegmenter som NKT Cables. Det er vores vurdering, at udbygningen af det kinesiske elforsyningsnet fortsat vil skabe en øget efterspørgsel efter det kabelsortiment, som NKT Cables fremstiller i Kina. 24

27 Hovedtal Beløb i mdkk Omsætning EBITDA EBIT Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto Antal ansatte, gennemsnit OPGW-produkterne afsættes til det globale marked. Der er tale om et projektorienteret marked, som primært følger udbygning og opgradering af mellem- og højspændingsnettene. NKT Cables har en nichestrategi omfattende kørerilletråd til jernbaneelektrifi cering. Dette marked har udviklet sig meget stærkt i 2005, bl.a. drevet af en række store infrastrukturprojekter i Kina. Salg fordelt på kunder Industrien 20% Resultatfremgangen afspejler den effektivitet og stabilitet, der er opnået i NKT Cables over de sidste par år som resultat af de gennemførte restruktureringstiltag i en række lande. Ligeledes medfører den organiske vækst på 9% en bedre kapacitetsbelægning, hvilket ligeledes har bidraget til resultatudviklingen. Se også kommentarerne til NKT Cables omsætning og driftsudvikling i regnskabsomtalen for koncernen på side 8-9. Salg fordelt på geografier Ledelsesberetning Andre 16% Danmark 20% Andre Asien Elselskaber 40% Asien 10% Øst eur Tyskland Grossister 40% Danmark Østeuropa 27% Tyskland 27% Belysning af årets resultater NKT Cables realiserede en omsætning på mdkk svarende til en organisk vækst på 9% og overgik forventningerne om et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) i niveauet 6%. Med et realiseret resultat på 242 mdkk er der umiddelbart tale om en EBITDA-margin på 6,8% og en resultatfremgang på 53 mdkk. Driftsresultatet (EBIT) blev 75 mdkk svarende til 5,% og dermed er det strategiske mål om en EBIT-margin på 5% nået. Valutaforhold Af NKT Cables omsætning opnås 57% ved salg i eurozonen eller Danmark, mens de resterende 43% opnås ved afsætning på andre markeder, hvilket indebærer en valutafølsomhed omsætnings- og indtjeningsmæssigt. I 2005 har valutaerne på hovedmarkederne Polen (+3%), Tjekkiet (+7%), England (-%) og Kina (uændret) samlet set forøget omsætningen med ca. 58 mdkk. 25

28 Ledelsesberetning Metalpriser Metal - primært kobber og aluminium - udgør den væsentligste råvare ved kabelproduktion og udgør gennemsnitligt ca. 25% af salgsprisen for produkterne ved det nuværende salgsmiks. Dette kan variere fra 20% til 70% afhængig af det enkelte produkts type og kompleksitet. Sammenfattende vurderer vi, at indtjeningen over tid er neutral over for ændringer i metalpriser. Omsætning derimod svinger i takt med metalprisudviklingen og for 2005 vurderes omsætningen af denne grund at være forøget med ca. 274 mdkk i forhold til Den gennemsnitlige kobberpris i 2005 er 29% højere end året før, og for aluminiums vedkommende er der tale om en stigning på %. Metalpriser Kobber EUR/Ton Aluminium jan. 03 jan. 04 jan. 05 dec. 05 Driftsudvikling Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) i 2005 udgør 242 mdkk svarende til 6,8% af omsætningen. Året før var resultatet 89 mdkk eller 6,4% af omsætningen. Til illustration af det udtalte sæsonmønster samt udviklingen i rentabiliteten er herunder vist hvorledes EBITDA har udviklet sig de forgangne 2 kvartaler, samt hvorledes EBITDA-marginalen har udviklet sig på rullende 2 måneders basis. Driftsudvikling Det fremgår heraf, at NKT Cables har et typisk sæsonforløb med højest aktivitet koncentreret omkring andet og tredje kvartal. I 2005 er dette ændret, idet 4. kvartal har udvist et væsentligt højere aktivitets- og indtjeningsniveau i forhold til tidligere år som et tydeligt tegn på det begyndende sektoropsving. Efter at have fastholdt en stabil indtjening i niveauet 6% de foregående år har det medført et niveauskift til 6,8% i Dette er opnået på trods af de kraftigt stigende metalpriser, som alt andet lige udvander den procentuelle driftsmargin. Den realiserede margin på 6,8% for helåret 2005 svarer til en margin på 7,4% målt på en omsætning opgjort i uændrede metalpriser. På den baggrund vurderes den opnåede driftsindtjening som meget tilfredsstillende. Cash flow Den likviditetsmæssige udvikling i 2005 er påvirket af den kraftige organiske vækst samt af de fortsat stigende metalpriser. Der er i året realiseret et negativt frit cash fl ow på 65 mdkk efter fi nansiering af opbygningen af arbejdskapital med i alt 82 mdkk. Det vurderes at stigende metalpriser isoleret set har påvirket cash fl owet negativt med ca. 50 mdkk. COP Nettorentebærende gæld ALU Beløb i mdkk Primo saldo (33) (0) (72) Kapitaltilførsel/Udbytte (22) 0 0 Renteudgifter (24) (22) (26) (79) (32) (98) Afholdte restruktureringsomk. (6) () (85) Akkvisitioner 0 (37) (0) Frit cash fl ow m.v. (59) Ultimo saldo (244) (33) (0) Investeringer Investeringer i anlægsaktiver har i 2005 udgjort 37 mdkk. Tallet er 60% højere end året før, og det afspejler en række igangsatte investeringer i organisk vækst. Endvidere er der in- Investeringer mdkk Q1-03 Q1-04 EBITDA (mdkk) EBITDA % Q Q4-05 mdkk Øvrige immaterielle aktiver Kapitaliserede udviklingsomkostninger EBITDA% Anlægsinvesteringer EBITDA

29 Kabler til alle spændingsniveauer Management Ledelsesberetning report - companies 27

30 Overskrift Ledelsesberetning vesteret 8 mdkk i aktiverede udviklingsomkostninger og andre immaterielle aktiver vedrørende højspændingskabler og tilbehør. Investeringerne i 2005 på 145 mdkk skal ses i forhold til de samlede afskrivninger og amortiseringer på 67 mdkk. Arbejdskapital I de seneste år er der arbejdet systematisk på at reducere kapitalbindingen i arbejdskapitalen, hvilket i 2005 har reduceret 12 måneders gennemsnittet af arbejdskapital i procent af helårsomsætningen til 17,1%. Det skal ses i forhold til 17,4% primo året. Arbejdskapital Arbejdskapital (mdkk) mdkk % % jan. 03 jan. 04 jan. 05 dec. 05 Værdiskabelse Målsætningen om værdiskabelse til gavn for aktionærerne, opnår vi bl.a. ved, at der i de kapitalintensitive dele af koncernen implementeres styringsværktøjer m.v., som skal sikre at investeringer giver et afkast, som mindst svarer til kapitalgivernes afkastkrav. Ved det øjeblikkelige renteniveau og under hensyntagen til risikoprofilen i NKT Cables stilles der krav om, at investeringer som minimum skal give et afkast på 8% efter skat. Under hensyntagen hertil kan det økonomiske resultat (EVA) beregnes, idet det løbende driftsresultat (EBIT) fratrækkes fuld skat samt kapitalomkostninger beregnet som 8% af den investerede kapital. mdkk EVA jan. 03 jan. 04 % Arbejdskapital Ovenfor ses udviklingen i EVA målt på rullende 12-måneders basis. Det fremgår heraf, at NKT Cables i 2005 har forbedret den tilfredsstillende værdiskabende position yderligere. EVAniveauet ultimo 2005 svarer til et afkast af den investerede kapital i niveauet 21% før skat og 15% efter skat. Begivenheder i 2005 jan. 05 dec. 05 NKT Cables har i 2005 fortsat fokuseringen på at udbygge sin position som udbyder af energikabler til det europæiske marked. I konsekvens heraf er en række af de forretningsområder, der ligger i periferien heraf, blevet solgt (emaljetråd og telekabler), og der er rettet en stærk fokusering på at imødekomme el- og energisektorens behov. 28

31 I Danmark fortsatte NKT Cables sit omfattende engagement omkring udlægningen af mellem- og højspændingkabler - med Stasevangkablet nord for København som årets markante tiltag. I lavspændingskabelsegmentet blev der iværksat nye brugerorienterede tiltag i form af markedsføring af intelligente emballageløsninger og af et modul-opbygget installationsstikforbindelsessystem. Begge initiativer henvender sig til installationsmarkedet. I Norge etablerede NKT Cables sin markedstilstedeværelse ud fra virksomheden Odin Kabel, som NKT Cables overtog ultimo I Tyskland medførte den stigende efterspørgsel efter mellemspændingskabler i 2. halvdel af 2005, at der blev sat fokus på fleksible logistikløsninger, således at det øgede behov kunne imødekommes. I Spanien vandt NKT Cables en del af en betydelig højspændingskabelkontrakt, som blev udbudt af ét af de førende energiselskaber. NKT Cables tilbud om teknisk og installationsmæssig assistance var i den konkrete sammenhæng afgørende for valg af leverandør. I Italien vandt NKT Cables et vigtigt 400 kv kabelprojekt, hvor også kabeltilbehør og kabelinstallation var inkluderet. I Tjekkiet, hvor NKT Cables selskab har været noteret på Børsen i Prag, overtog NKT Cables og IØ-fonden de resterende 9% af selskabet, som efterfølgende blev afnoteret. Og som følge af det øgede aktivitetsniveau på kabelmarkedet blev der gennemført en modernisering af fabrikken i Kladno. I Polen, hvor NKT Cables i slutningen af 2004 solgte emaljetrådsaktiviteterne, er der igangsat en konsolidering af aktiviteterne ved udbygning af fabrikken i Warszowice indenfor lavspændingsområdet. Arbejdet på et 150 kv projekt i Asien fortsatte i I Kina oplevede NKT Cables øgede forretningsmuligheder indenfor såvel mellemspændingskabler som jernbaneprodukter (kørerilletråd), hvor NKT Cables er markedsførende. På sidstnævnte område planlægger NKT Cables etablering af en lokal tilstedeværelse dels med udgangspunkt i fabrikken i Changzhou dels via et forventet samarbejde med en lokal udbyder af den kobberlegering, der danner basis for trækning af kobbertråd. NKT Cables opretholder fortsat fokus på miljø med løbende tiltag indenfor hele HSE området. I Danmark er NKT Cables halogenfri kabler godkendt som pointgivende i forbindelse med ansøgning om svanemærkning af huse. Der er gennemført en ny runde energisyn på alle produktionsanlæg, og skrotprocent og merforbrug er fortsat dalende. For ventninger til 2006 Forudsat en uændret valuta- og metalprisudvikling forventer NKT Cables en omsætning i niveauet 3,9 mia. DKK i 2006, hvilket svarer til en organisk vækst i niveauet 6%. Indtjeningsmæssigt forventes en overskudsgrad (EBIT) i niveauet 5% svarende til det realiserede niveau i Ledelsesberetning 29

32 NKT Photonics Group NKT Photonics Group repræsenterer NKTs satsning på at Salg fordelt på geografier Ledelsesberetning etablere et nyt forretningsområde med fundament i de særlige kompetencer, som findes i NKT Photonics gruppens selskaber. Selskaberne, der i 2005 omfattede Crystal Fibre, KOHERAS, LIOS Technology og Nanon, henvender sig til specifi kke kundesegmenter på det globale marked med et program af pro- Øvrige verden 10% Nordamerika 22% Norden 4% Øvrige Europa 64% Øv No Øv No dukter, der er baseret på de nyeste teknologiske landvindinger indenfor fi ber- og nanoteknologi, krystalfi bre, fi berlasere og temperaturmåleudstyr, samt overfl adebelægninger med unikke egenskaber. NKT Research & Innovation er forsknings- og produktudviklingscenter med primært fokus rettet mod Høj-effekt fi berlasere, hvor de såkaldte air-clad fi bre fra Crystal Crystal Fibres og KOHERAS forretningsområder. Fibre udgør en vigtig byggesten, som gør det muligt at fremstille meget intense fi berlasere. Høj-effekt lasere anvendes til NKT Photonics Group s ledelse materialebearbejdning, som eksempelvis svejsning, skæring, præcisionsboring, mærkning o.m.a. Søren Isaksen (54), dansk, NKT Research & Innovation* Michael Kjær (37), dansk, Crystal Fibre Dette marked, der i dag domineres af traditionelle lasere Jakob Skov (38), dansk, KOHERAS - som CO 2 -lasere og YAG-lasere - har et omfattende globalt Thomas Oldemeyer (4), tysk, LIOS Technology pr. 4/ volumen. Henry Kierkegaard (42), dansk, Nanon Høj-effekt fi berlasere har en række fordele i forhold til disse *tillige CTO i NKT Holding A/S traditionelle lasertyper og ventes derfor i de kommende år at Markedet i 2005 opleve en betydelig vækst på bekostning af de traditionelle lasere. Aktiviteterne i Crystal Fibre, KOHERAS, NKT Research & Innovation og LIOS Technology er fokuseret mod fi re produkt- Det globale fi berlasermarked vurderes til at have været i områder: størrelsesorden 800 mdkk i 2005, svarende til en vækst på høj-effekt fi berlasere omkring 50% i forhold til forrige år, og der forventes en tilsva- ultra-præcise lasere rende vækst i hvidlyskilder distribuerede temperaturmålesystemer 30

33 Hovedtal Beløb i mdkk Omsætning EBITDA (8) (87) (76) EBIT (29) (60) (35) Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto Antal ansatte, gennemsnit Der har fra mange traditionelle laserproducenter været stor interesse for de fi ber submoduler, som Crystal Fibre har under udvikling, og som virksomheden startede markedsføringen af i slutningen af Ultra-præcise lasere, dvs. fi berlasere med ekstrem smal liniebredde og lavt støjniveau. Sådanne lasere anvendes i industrielle instrumenter til: måling af vindhastighed (vindmølleparker og i fl y) overvågning af grænser, olieledninger, havne og kystområder olieeftersøgning, videnskabelige formål inden for procesovervågning af oliebrønde. LIOS Technology har hidtil fokuseret på tunnelsystemer, men har i slutningen af 2005 introduceret et målesystem, der rækker op til 0 km, således at LIOS nu også har et veludbygget produktprogram til kabelovervågning. Belysning af årets resultater NKT Photonics Group realiserede en omsætning på 04 mdkk, hvilket svarer til en organisk vækst på 28%. Fremgangen har været størst i KOHERAS og LIOS Technology, men også Crystal Fibre og Nanon har oplevet mærkbar vækst i Ledelsesberetning De fl este af disse industrianvendelser er under udvikling og størrelsen af markedet for disse ultra-præcise lasere vil derfor være bestemt af den succes sådanne nye instrumenter vil få. KOHERAS har i 2005 set en stor vækst i salget af de ultrapræcise lasere. Hvidlyskilder er en slags fi berlasere, der på én gang udsender et bredt spektrum af lys. Der er tale om en ny produkttype, som typisk vil fi nde anvendelser indenfor områder, hvor man i dag anvender fl ere lasere eller andre lyskilder i det samme produkt, eksempelvis i mikroskoper, celle-sorteringssystemer, optiske måleinstrumenter o. lign. KOHERAS lancerede denne produkttype i slutningen af 2004 og har oplevet en god efterspørgsel efter produktet. Markedet for distribuerede temperaturmålesystemer, som udbydes af LIOS Technology, er i dag primært domineret af anvendelser inden for brandalarm i tunnelsystemer, andre risikofyldte bygningskonstruktioner samt inden for overvågning af højspændingskabler. Der ses også begyndende anvendelser For NKT Photonics Group som helhed er driftsresultatet før afskrivninger et negativt EBITDA resultat på 8 mdkk. Dette svarer til forventningerne. Ses bort fra indtægter af engangskarakter, stammende fra salget af NKT Integration, er årets resultat et negativt EBITDA-resultat på 9 mdkk. Heraf hidrører de 8 mdkk fra de accelererede udviklingstiltag i NKT Research & Innovation. For ventninger til 2006 NKT Photonics - dvs. Crystal Fibre, KOHERAS, inkl. LG-Laser Technologies, LIOS Technology, Nanon og NKT Research & Innovation - forventer at realisere en omsætningsfremgang i niveauet 20-25%. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at blive i niveauet (5) mdkk, hvilket skal sammenlignes med et resultat på (9)mDKK i 2005 før indtægter af engangskarakter. NKT Photonics forventes således at fastholde den positive udvikling med god organisk vækst og en kontinuerlig resultat- 3

34 forbedring, hvor EBITDA-niveauet omkring udgangen af 2006 ventes at balancere. Begivenheder i 2005 Crystal Fibre har i 2005 fortsat sine bestræbelser på at positionere sig som globalt dominerende virksomhed inden for krystalfi bre. Virksomheden har haft en vækst i forhold til 2004 og realiseret et voksende salg inden for sine standardprodukter, dvs. non-lineære fi bre, air-clad fi bre, large-mode-area fi bre og hulkerne fi bre, hvilket er udtryk for, at kunderne i stigende udstrækning begynder at anvende disse fi bre i deres produkter. Eksempelvis anvendes non-lineære fi bre i hvidlyskilder, bl.a. af KOHERAS. Salget af udviklingsprojekter har været mindre end i 2004, hvor Crystal Fibre havde et stort projekt. Salg fordelt på geografier Ved udgangen af 2005 beskæftigede Crystal Fibre 20 medarbejdere mod 2 i KOHERAS har i 2005 udbygget sin position som globalt ledende leverandør af ultra-precise fi berlasere, og har i 2005 oplevet en stor vækst i salget af denne type lasere, der er karakteriseret ved høj spektral renhed og lav støj. Ikke mindst produkttypen BoostiK, der er en høj-effekt udgave af disse lasere, har oplevet stor efterspørgsel. Disse anvendes bl.a. til lysradar (LIDAR), fx. til vindhastighedsmåling. KOHERAS introducerede i 2004 et nyt produkt, en hvidlyskilde, kaldet SuperK. Dette produkt bygger på nogle unikke egenskaber, der er mulige at opnå i krystalfi bre. KOHERAS har i 2005 oplevet god efterspørgsel efter dette nye produkt. Med hvidlyskilden var KOHERAS én af de 25 virksomheder, der i 2005 blev belønnet med den amerikanske Photonics Circle of Excellence Award for innovative produkter. Ledelsesberetning Øvrige verden 16% Norden 2% Øvrige verden Salg fordelt på geografier Nord Amerika Øvrige Øvrige verden Europa 12% Norden 1% Øvr No Øvrige Europa 40% Norden Øvr Nordamerika 42% Øvrige Europa 54% No Nordamerika 33% Air-clad fi bre udgør på kort sigt de mest interessante af Crystal Fibres produkter, idet disse muliggør fremstilling af fi berlasere med meget høje udgangseffekter. Med henblik på at lette Crystal Fibres kunders udvikling af fi berlasere baseret på disse krystalfi bre udvikler Crystal Fibre sub-assemblies til de forskellige fi berlaser-produkttyper. De første sub-assemblies til 20 Watt og 50 Watt-lasere er således udviklet og markedsføres nu. Crystal Fibre har i 2005 etableret en produktionsfacilitet til fremstilling af sub-assemblies. I samarbejde med bl.a. NKT Research & Innovation og COMcentret på DTU har Crystal Fibre opnået tilsagn fra Højteknologifonden om støtte til udvikling af nye ultra-hurtige fi berlasere. Som et led i dette udviklingsarbejde skal Crystal Fibre udvikle en ny type af hul-kerne fi bre. Dette arbejde vil blive baseret på den teknologi, som Crystal Fibre erhvervede ved købet af BlazePhotonics i For tredje år i træk fi k Crystal Fibre primo 2005 én af de 25 innovationspriser fra amerikanske Photonics Circle of Excellence Award. KOHERAS har igennem 2005 sammen med Leica, en af verdens største producenter af konfokale mikroskoper, med succes arbejdet med udvikling af en særlig intens hvidlyskilde til denne type mikroskoper. Konfokale mikroskoper anvendes til 3-dimensional visualisering af biologiske emner, bl.a. levende celler. Leica har i begyndelsen af 2006 offentliggjort resultaterne fra dette udviklingssamarbejde ved udstillingen Photonics West. Som et resultat af udviklingssamarbejdet med Leica har KOHERAS erhvervet en licens til udnyttelse af Leicas hvidlyskilde-relaterede IPR-rettigheder inden for andre analyseområder. Pr.. maj 2004 købte KOHERAS 5% af aktierne i den tyske virksomhed LG-Laser Technologies (LG). Hensigten med investeringen har været at etablere en tilstedeværelse på det vigtige tyske marked, som sammen med USA udgør hovedmarkedet for industrilasere. Primo 2005 udnyttede KOHERAS sin option til at erhverve yderligere 35% af aktierne i LG, således at KOHERAS nu ejer i alt 86% af aktierne i LG. Den samlede 32

35 Management Ledelsesberetning report - companies Fokus på fi beroptiske produkter ekstra fokus på fi berlaser 33

36 investering i LG har udgjort 6 mdkk. LG har i en periode i Salg fordelt på geografier Ledelsesberetning 2005 haft svigtende salg af egne produkter på grund af vigende ordrer fra en af LGs traditionelle hovedkunder. Der er derfor ved årets afslutning foretaget en nedskrivning af investeringen i LG på 6 mdkk. Øvrige verden 13% Nordamerika 2% Norden 2% Øv No Øv Ved udgangen af 2005 beskæftigede KOHERAS 32 medarbejdere, heraf 4 hos LG i Tyskland. Ved udgangen af 2004 beskæftigede virksomheden 28 medarbejdere. Øvrige Europa 83% No LIOS Technology har i 2005 haft en stor vækst i omsætningen og har fortsat styrket bredden i sin markedstilstedeværelse. Salget af LIOS Technologys produkter til brandovervågning i tunneler og andre risikofyldte bygningskomplekser har været begunstiget af en række projekter. Endvidere har LIOS Technology udbygget sin markedstilstedeværelse inden for dette segment ved at indgå partnerskaber med kunder i markeder, hvor LIOS Technology traditionelt har været svagt repræsenteret. Dette gælder således samarbejdet med den amerikanske virksomhed Protectowire om bl.a. det nordamerikanske marked. I slutningen af 2005 har LIOS Technology introduceret en serie nyudviklede temperaturmålesystemer, der har en øget rækkevidde på op til 0 km. Med disse produkter har LIOS Technology nu et mere komplet produktprogram til kabelovervågning. Dette har udmøntet sig i en øget interesse fra kunder inden for dette segment, og der er modtaget ordrer på de nye produkter. i Fjernøsten. Temperaturovervågning af oliebrønde ventes at kunne øge produktiviteten og udbyttet af disse brønde. Fremadrettet vil der være fokus på yderligere udbygning af de tre markedsområder brandovervågning i tunneler og risikofyldte større bygningsanlæg, belastningsovervågning af højspændingsanlæg samt temperaturovervågning af oliebrønde. Inden for brandovervågning i tunneler m.m. vil markedsudviklingen primært foregå ved udbygning af LIOS Technologys geografi ske tilstedeværelse i nye markeder, typisk via nye partnere som Protectowire i Nordamerika. Ved udgangen af 2005 havde LIOS Technology 2 medarbejdere, hvilket er uændret i forhold til NKT Research & Innovation har i 2005 fortsat sit fokus på forretnings- og produktnær udvikling i forhold til selskaberne i NKT Photonics Group, primært Crystal Fibre og KOHERAS. I løbet af 2005 har Shells R&D-center med succes testet LIOS Technologys målesystem i oliebrønde på boreplatforme I grænsefl aden for de teknologiske og markedsmæssige kompetencer, der fi ndes i Crystal Fibre og KOHERAS, arbejder 34

37 NKT Research & Innovation med udvikling af nye høj-effekt fi berlasere og nye typer lyskilder. Ved udgangen af 2005 har Højteknologifonden bevilget støtte til et 4-årigt projekt om udvikling af ultrakortpulsede fi berlasere, der ledes af NKT Research & Innovation. Projektet, der har et samlet budget på 42 mdkk, har også deltagelse af Crystal Fibre, COM-centret ved Danmarks Tekniske Universitet samt Herlev Sygehus. NKT Research & Innovation omfatter også medarbejdere, der er beskæftiget med udvikling af et superledende kabel til det amerikanske forsyningsselskab AEP i Ohio. Arbejdet foregår i regi af ULTERA, der er navnet på det joint venture, som er indgået imellem NKT Cables og den amerikanske kabelproducent Southwire Company. Ultera ventes at idriftsætte kablet i Ohios elnet i foråret NKT koncernens kompetencer indenfor Intellectual Properties Rights (patentforhold) er forankret i NKT Research & Innovation. Ved udgangen af 2005 beskæftigede NKT Research & Innovation 5 medarbejdere imod 6 ved udgangen af Nanon, der beskæftiger 23 medarbejdere, arbejder med nanomanipulering af polymerer, herunder overfl ader, som det er vanskeligt at opnå god vedhæftning til. Eksempler på sådanne nye områder fi ndes dels i et samarbejdsprojekt, hvor en ny type kontaktlinse, der er baseret på at silicone gøres fugtbar via Nanons teknologi, dels i et Superrubberprojekt, hvor gamle bildæk granuleres og renses i en proces udviklet af Nanon. Dermed gøres granulatet fri for skadelige stoffer og lugt og kan derefter benyttes som fyld i kunstgræsbaner og belægning på legepladser. Der udvikles også en ny permanent antidug overfl ade til brilleglas, der skal hindre at brillerne dugger, når man går fra kulde til varme. Nanons forretningsmodel fokuserer på i samarbejde med kunderne at udvikle og industrialisere teknologierne inden for en række forskelligartede områder. Efter demonstration af teknologien i pilotskala vil kunden derefter typisk opskalere teknologien og varetage volumenproduktionen i eget regi på licensbasis. I andre tilfælde kan der blive tale om, at kunden køber rettighederne til den udviklede teknologi af Nanon. Nanon har i en årrække udført overfl adebehandling af bl.a. silikoneknapper til de bilrat, som sidder i Mercedes Benz og Seat. Dette samarbejde er fortsat i Ledelsesberetning Forretningsgrundlaget er baseret på de to patentbeskyttede teknologiområder Softplasma og Cohancement. Begge teknologiområder har vist sig særdeles velegnede til overfl adebehandling og imprægnering af bl.a. silicone, forskellige plast- og gummityper og glas. Dette åbner op for helt nye anvendelsesmuligheder af en lang række konventionelle materialer og applikationer. 35

38 NKT Flexibles (ejerandel 51%) NKT Flexibles leverer fleksible off-shore rørledninger, der olieprisen fastholdt et højt niveau omkring 52 USD/tønde Ledelsesberetning er designet til udvindingen af olie og gas fra felter på havets bund. Det er Acergy (tidligere Stolt Offshore), der ejer de resterende 49% af aktiekapitalen i virksomheden. med nogen fluktuation. Ordreindgang og oliepriser Helårlig ordreindgang mdkk Råoile/tønde 1200 USD 60 NKT Flexibles er én ud af tre leverandører til den globale offshore industri. De to andre virksomheder er Technip (tidligere Coflexip), Frankrig, og Wellstream, England. Direktionen i NKT Flexibles Michael C. Hjorth, adm., (39), dansk Q1-03 Q1-04 Q Reidar Kleven, COO (53), norsk, pr. 1/ Markedet Karakteristisk for offshoremarkedet er, at det er prisen på råolie samt olieselskabernes behov for erstatning af allerede udvundne reserver, der er afgørende for, om industrien er motiveret til at investere i nye olieudvindingsfelter. Belysning af årets resultater Fra den 1. januar 2005 indgår NKT Flexibles som et associeret selskab, idet selskabet nu er fælles ledet af ejerne. Det medfører, at virksomheden ikke længere indgår fuldt ud i det konsoliderede regnskab for NKT koncernen, men vises på én linie. De største markeder for fleksible, undersøiske rør findes ud for Brasilien og Vestafrika samt i Nordsøen. Andre markeder findes i Asien samt i den Mexicanske Golf. Aktivitetsniveauet, der i 2003 og første halvdel af 2004 var præget af en generel afmatning i tildelingen af nye projekter, har været kraftigt stigende i andet halvår 2004 og igennem hele Olieprisen fluktuerede i 2004 i et niveau fra USD/ tønde, hvilket er over de priser, som olieselskaberne anvender i deres udbygningssimuleringer (typisk USD). I 2005 har NKT Flexibles realiserede i 2005 en omsætning på 491 mdkk, hvilket er en betydelig fremgang i forhold til 197 mdkk, som virksomheden realiserede året før. Dette skyldes markedets markant øgede aktivitetsniveau og NKT Flexibles forbedrede konkurrenceevne. Driftsresultatet (EBITDA) udgør 53 mdkk imod (34) mdkk året før. Der er således tale om en kraftig og meget tilfredsstillende fremgang på 87 mdkk. Det realiserede resultat svarer til en EBITDA-margin på 10,8% og afspejler den forøgede kapacitetsudnyttelse. 36

39 Hovedtal Beløb i mdkk Omsætning EBITDA 53 (34) (6) EBIT 25 (6) (32) Capital employed Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto Antal ansatte, gennemsnit NKTs andel af nettoresultatet for 2005 udgør 0 mdkk. Af fi guren på foregående side ses, at den kraftigt stigende oliepris har medført en markant større efterspørgsel efter fl eksible rør. Ultimo 2005 udgjorde den rentebærende gæld 67 mdkk i forhold til 88 mdkk ved årets begyndelse. I disse tal er indeholdt udlån fra NKT Holding på 08 mdkk mod 3 mdkk sidste år. Ordreindgangen har været særdeles tilfredsstillende og ved udgangen af 2005 udgjorde ordrebeholdningen.02 mdkk. Ordreindgangen i hele 2005 udgjorde.05 mdkk. Der er således lagt et overordentligt solidt fundament for NKT Flexibles for det kommende år. Begivenheder i 2005 I 2005 har NKT Flexibles forbedret sin position i alle offshore olie- og gasregioner - dog undtagen Brasilien - ved at færdiggøre en række projekter for såvel eksisterende som nye kunder. NKT Flexibles har nu opnået en position i markedet, hvor virksomheden tildeles stadig større projekter både i værdi og volumen. Fabrikken i Kalundborg nåede en milepæl i 2005, hvor man for første gang producerede mere end 00 km rør på et år. De senere års arbejde med effektivitetsforbedringer gjorde det muligt for fabrikken at honorere den store efterspørgsel. Det høje aktivitetsniveau har betydet fl ere ansatte, og i 2005 har virksomheden udvidet sin medarbejderstab med omkring 80 nye medarbejdere, både indenfor produktion, projektledelse og engineering. Pr. januar 2006 tiltrådte Reidar Kleven som direktør med ansvar for engineering, projekter og produktion. Udviklingen af dybvandsrør til havdybder ned til 2000 meter fortsatte i 2005, og det forventes, at NKT Flexibles 6 rør bliver kvalifi ceret i Kvalifi kation af større rørdimensioner forventes at følge i de kommende år. Der er i 2005 opnået succesfulde forbedringer på udviklingsområdet, som har sat virksomheden i stand til væsentligt at forøge ordrebeholdningen. Et særligt krav til virksomheder, der er aktører i offshoresektoren, er en omfattende fokus på kvalitet, sikkerhed og miljømæssige aspekter. NKT Flexibles særlige bevågenhed på dette område har medført, at virksomheden er godkendt af Bureau Veritas til fremstilling af offshorerør op til 6 (indre diameter) og er certifi ceret af såvel API og BVQ i overensstemmelse med de forskellige standarder, som imødekommer kundekredsens behov. Se også omtalen af NKT Flexibles under strategiafsnittet på side 5. For ventninger til 2006 NKT Flexibles forventer i 2006 en yderligere fremgang i omsætningen - bl.a. baseret på den store ordrebeholdning ved årets begyndelse. Driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive væsentligt bedre i 2006 end i NKTs andel af resultatet efter afskrivninger og renteudgifter forventes at ligge i niveauet 25 mdkk. Ledelsesberetning 37

40 Risikoforhold Ledelsesberetning På baggrund af NKT koncernens diversitet - både hvad angår forretningsområder, geografisk spredning og opdeling i helt separate forretningsenheder, er det NKTs vurdering, at ingen enkeltstående begivenhed/risiko kan true NKT koncernens eksistens. De senere år har set en række ekstreme begivenheder (terrorhandlinger, epidemier, naturkatastrofer og politisk ustabilitet), der på dramatisk vis påvirker de rammevilkår, som er fundamentet for erhvervsaktiviteter - ikke kun i det berørte samfund, men som også kan have både regional og global rækkevidde. Vi har i den efterfølgende beskrivelse ikke inkluderet sådanne begivenheder i vores risikobeskrivelse. Med henblik på at undgå eller begrænse risici i det daglige virke og i vores beslutninger, har vi defineret en række koncernpolitiker på væsentlige områder som økonomi, finans, jura, forsikring, personale (HR), patenter (IPR), sundhed, sikkerhed og miljø (HSE), kommunikation og investor relationer (IR). Det er vores vurdering, at der for NKT koncernen som helhed ikke er kommercielle risici ud over dem, der er sædvanlige for de brancher og markeder, koncernens selskaber opererer på. De forhold, der - på normale rammevilkår - er afgørende for vores virksomheders succes, dvs. vores value drivers og de kommercielle risici, der knytter sig til vores aktiviteter, er herunder beskrevet selskab for selskab. De finansielle risici er - i kraft af NKTs kapitalstruktur - begrænsede. Som følge af koncernens globale virke er vi eksponeret for ændringer i valutakurser. NKT spekulerer ikke aktivt i finansielle risici, og koncernens finansielle styring retter sig alene mod afdækning af allerede påtagne risici. KOMMERCIELLE RISICI Nilfisk-Advance For at fastholde sin ledende position som udbyder af rengøringsmaskiner er det afgørende for Nilfisk-Advance at kunne udvikle, producere og levere produkter og serviceydelser, der er konkurrencedygtige. Afgørende for Nilfisk-Advance er det at skabe et produktsortiment, som er mere konkurrencedygtigt end tilsvarende produkter fra andre udbydere. Det sker ved en målrettet produktudviklingsindsats, for løbende at lancere produkter med forøget funktionalitet, høj kvalitet og reduceret fremstillingspris i forhold til tidligere modeller. Nilfisk-Advance fokuserer også på konstante forbedringer af sine forretningssystemer via effektiviseringer i både produktions-, administrations-, salgs- og forhandlerled. Kunderne, som primært er professionelle brugere, lægger vægt på, at produkterne - udover at være prismæssigt konkurrencedygtige - er robuste, ergonomisk korrekte og kan levere rengøring af høj kvalitet. Hermed bliver de samlede rengøringsomkostninger reduceret. Endvidere vælger kunderne leverandør efter hvilken markedsdækning og udbud af after-sales service, der tilbydes. Dette søger Nilfisk-Advance at imødekomme ved at afsætte sine produkter til slutbrugeren igennem forhandlere, eller ved di- 38

41 rekte salg med tilhørende after-sales service leveret af egen serviceorganisation. NKT Cables For NKT Cables, der er en mellemstor aktør i en konkurrencepræget og moden europæisk industri, er såvel konkurrenceevne som rentabilitet direkte forbundet med virksomhedens evne til at producere kvalitetsprodukter med lave enhedsomkostninger samt etablere et nært samspil med virksomhedens kunder. Nøglen hertil er kritisk masse, hvilket vil sige, at NKT Cables skal fremstille de enkelte produktkategorier i seriestørrelser, der er så store, at man kan levere produkterne til attraktive priser samtidig med at NKT Cables opnår en margin herpå. Forudsat produktionen er baseret på optimale produktrecepter, effektive indkøb af råvarer, en effektiv logistik samt lave salgs- og administrationsomkostninger, får NKT Cables grundlag for at udbyde sine produkter til konkurrencedygtige priser. Det giver øget salg, øgede markedsandele og en øget indtjening. Det er baggrunden for, at NKT Cables i de seneste år har fokuseret kraftigt på tilpasning af omkostninger og produktsortiment, udnyttelse af krydssalg og penetrering af eksportmarkeder - samtidig med en kraftig fokus på optimering af samspillet med kunderne. NKT Flexibles NKT Flexibles er én af kun tre udbydere af fleksible rør til det globale offshore marked. Aktivitetsniveauet og dermed offshore markedets størrelse er delvist knyttet til prisen på råolie, idet denne har indvirkning på investeringslysten i offshore industrien. Kunderne udbyder som oftest projekter i licitation, hvor det er muligt både at byde på rørleverancen separat, og på en totalløsning, der også omfatter installation på havbunden. I den forbindelse er det af strategisk betydning for NKT Flexibles, at Acergy ejer 49% af selskabet. Den indbyrdes konkurrenceevne blandt de tre udbydere afhænger af deres evne til at designe rør, som kvalitets- og specifikationsmæssigt indfrier kundernes behov, og som samtidig er den mest økonomiske løsning i forhold til produktets levetid. For NKT Flexibles er det i den forbindelse af afgørende betydning at få ordrer, der har en så stor volumen, at virksomhedens produktionsanlæg kan udnyttes optimalt, og rørene dermed fremstilles effektivt. NKT Photonics Group Succesen for udviklingsselskaberne Crystal Fibre, KOHERAS og LIOS Technology afhænger af deres evne til at skabe banebrydende produkter til et som regel nichepræget og krævende marked. Det er således evnen til at tiltrække innovative og kompetente medarbejdere samt mulighederne for at skabe attraktive udviklingsmiljøer og etablere konstruktive samspil imellem teknologiske og kommercielle drivkræfter, der er kritiske faktorer for udvikling af disse selskaber. Ledelsesberetning 39

42 Ledelsesberetning FINANSIELLE RISICI I forbindelse med styring af likviditet og finansielle risikofaktorer anvender NKT koncernen en række finansielle instrumenter så som valutaterminsforretninger, valuta- og renteswaps, optioner og lignende inden for fastlagte retningslinier. Af disse instrumenter er alene valutaterminsforretningerne åbne ved udgangen af De finansielle risikofaktorer kan opdeles i den generelle finansielle risiko ved samhandel med tredjepart eller i tredjepartslande samt valutarisiko og renterisiko. Finansiel samhandelsrisiko Generelle finansielle risici ved samhandel med tredjepart eller i tredjepartslande bliver afdækket med garantier og lignende hvis det skønnes nødvendigt, og hvis risikoen ligger ud over almindelig samhandelsrisiko. Ultimo regnskabsåret skønnes der ikke at bestå væsentlige finansielle risici. Valutarisiko Valutarisiko omfatter risikoen for tab (eller muligheden for gevinst) som følge af ændringer i valutakurser. Risikoen opstår i forbindelse med resultatopgørelsens indtægts- og udgiftsposter og den deraf afledte transaktionsrisiko samt ved besiddelse af nettoaktiver i koncernens udenlandske virksomheder. Langt den overvejende del af koncernens aktiviteter finder sted i Europa inden for EU-området samt i USA, mens en mindre del foregår i det østlige Europa samt i oversøiske lande og Fjernøsten. Aktiviteter i det østlige Europa og Kina omfatter såvel produktion som salg, mens aktiviteterne i oversøiske lande samt i Fjernøsten udenfor Kina navnlig omfatter salgsorganisationer. Til imødegåelse af valutarisikoen anvender koncernen en række af de ovenfor nævnte finansielle instrumenter. Styring og afdækning af nuværende og fremtidige forventede valutapositioner foretages af koncernens enkelte virksomheder inden for individuelt fastlagte retningslinier i samarbejde med NKT Holdings finansafdeling. Det er koncernens politik, at forventede nettopositioner i de mere betydende valutaer, i 2005 primært USD, GBP, SEK og en række asiatiske valutaer, sikres et vist antal måneder frem. Koncernens indgåede åbentstående valutaterminsforretninger pr. 31. december 2005 er indgået til afdækning af transaktionstyper i overensstemmelse med koncernens valutapolitik. Der henvises til note 24. I tillæg til transaktionsrisikoen - dvs. kursrisikoen i forbindelse med et fysisk cash flow i udenlandsk valuta - er koncernen ligeledes eksponeret for en translationsrisiko ved omregning af udenlandske datterselskabers regnskaber til DKK til brug for indregning i koncernregnskabet. Som udgangspunkt foretages der ikke valutaafdækning af nettoaktiver (egenkapital) i udenlandske dattervirksomheder. Gevinst og tab vedrørende uafdækkede nettoaktiver i udenlandske dattervirksomheder reguleres direkte over egenkapitalen. Renterisiko Renterisiko omfatter indflydelsen af ændringer i markedsrenten på de fremtidige pengestrømme vedrørende koncernens rentebærende aktiver og passiver. NKT koncernen er som følge af sin kapitalstruktur kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet. Ved årets udgang overstiger koncernens rentebærende gæld de rentebærende aktiver med 764 mdkk. Koncernens gæld med variabel rente udgør mdkk pr. 31. december 2005, mens de likvide beholdninger og udlån udgør 387 mdkk. Det vurderes, at ét procentpoint stigning i markedsrenten for koncernens nettorentebærende poster med variabel rente vil medføre en resultatpåvirkning i størrelsesordenen 9 mdkk p.a. Større udsving i renteniveau kan medføre korrektion af anlægsaktiver og pensionsforpligtelser, idet renteniveauet kan have betydning for anlægsaktivers værdi ved nedskrivningstests samt for opfyldelse af pensionsforpligtelser. 40

43 Konjunkturfølsomhed I 2005 har vi oplevet en stabil men moderat økonomisk vækst på de europæiske markeder, mens væksten på det amerikanske og de asiatiske markeder har været højere. Ved indgangen til 2006 forventer vi, at der fortsat vil være en stabil men stigende vækst i Europa, og at væksten på det amerikanske og de asiatiske markeder vil aftage. Den resterende omsætning vedrører mellem- og højspændingsprodukter, som hovedsagelig afsættes til energisektoren. Vi vurderer, at aktivitetsniveauet i denne sektor ikke er særlig konjunkturfølsomt, da det fortrinsvis er styret af vedligeholdelsesnødvendigheden i det eksisterende elnet - og i mindre grad af behovet for kapacitetsudvidelser i nettet. Ledelsesberetning NKTs konjunkturfølsomhed relaterer sig på forskellig vis til de selskaber, der er i vores portefølje, således: NKT Flexibles Vi skønner, at NKT Flexibles er moderat konjunkturfølsom. Nilfisk-Advance Vi vurderer, at Nilfisk-Advance er konjunkturfølsom i bred forstand. Det skyldes, at hovedparten af slutkunderne er professionelle eller institutionelle brugere af maskinerne. For dem er køb af rengøringsmaskiner en anlægsinvestering. I nedgangstider er nyinvesteringer et af de områder, hvor det er nemt at udskyde investeringsbeslutninger med henblik på at værne om sin likviditet. NKT Cables For NKT Cables vedkommende vurderer vi, at ca. halvdelen af NKT Cables omsætning - primært den del af omsætningen, som vedrører lavspændings- og visse metalprodukter - er konjunkturfølsom. Det skyldes, at forbruget af disse produkter har sammenhæng med byggeaktiviteter og med industriproduktion, der er udtalt konjunkturfølsomme. Virksomheden indgår i værdikæden i den globale offshore industri, hvor behovet for de produkter, som NKT Flexibles udbyder, primært har sammenhæng med udbygning af eksisterende oliefelter eller med etablering af nye. Der er tale om en industri med lang planlægningshorisont, og hvor investeringsbeslutninger primært drives af olieprisudviklingen samt af størrelsen og sammensætningen af oliereserverne. NKT Photonics Group Udviklingsselskaberne i NKT Photonics Group vurderes at være konjunkturfølsomme, fordi hovedparten af omsætningen i de pågældende selskaber vedrører produkter, som indgår i industrielle applikationer. På nuværende tidspunkt udgør de kommercielle aktiviteter i udviklingsselskaberne imidlertid en meget begrænset andel af NKT koncernens samlede forretning. 41

44 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for NKT Holding A/S. Ledelsespåtegning Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby, den 9. marts 2006 Direktion Thomas Hofman-Bang Adm. direktør Søren Isaksen Bestyrelse Christian Kjær Jan Wraae Folting Jørgen Bjergskov Nielsen Formand Holger Lavesen Jens Maaløe Christian Ussing-Nielsen Næstformand Krister Ahlström Jan Trøjborg Gunnar Karsten Jørgensen 42

45 Revisionspåtegning Til aktionærerne i NKT Holding A/S Vi har revideret årsrapporten for NKT Holding A/S for regnskabsåret 1. januar december 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Revisionspåtegning Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 9. marts 2006 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lars Andersen Statsautoriseret revisor Søren P. Krejler Statsautoriseret revisor 43

46 Koncernregnskabet 2005 Side Indhold Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Koncernregnskab Note 1 Segmentoplysninger 2 Nettoomsætning 3 Andre driftsindtægter 4 Personaleomkostninger 5 Forsknings- og udviklingsomkostninger 6 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 7 Investering i associerede virksomheder 8 Andel i joint venture 9 Finansielle indtægter 10 Finansielle omkostninger 11 Skat af årets resultat 12 Resultat pr. aktie 13 Immaterielle aktiver 14 Materielle aktiver 15 Varebeholdninger 16 Tilgodehavender 17 Aktiekapital 18 Egne aktier 19 Pensioner og lignende forpligtelser 20 Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser 21 Hensatte forpligtelser 22 Tilgodehavender, gæld til kreditinstitutter og øvrig gæld 23 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 24 Finansielle instrumenter 25 Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser 26 Køb af dattervirksomheder 27 Salg af virksomheder 28 Nærtstående parter 29 Aktieoptionsordning for ledelse og medarbejdere 30 Ophørte aktiviteter 31 Begivenheder efter balancedagen 32 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 33 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS 34 Ny regnskabsregulering 44

47 Resultatopgørelse Resultatopgørelse for NKT Koncernen 1. januar december Beløb i mdkk Note Nettoomsætning , ,3 Andre driftsindtægter 3 126,3 224,7 Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling 223,7 45,1 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 9,3 6,1 I alt 9.109, ,2 Omkostninger til råvarer, hjælpemidler samt handelsvarer (4.984,4) (3.788,0) Personaleomkostninger 4,5 (2.021,6) (1.909,0) Andre omkostninger 5,6 (1.405,4) (1.256,9) Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder og joint ventures 7,8 15,0 (26,9) Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 713,0 433,4 Koncernregnskab Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver 14 (158,5) (216,6) Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver 13 (63,2) (35,1) Nedskrivning af goodwill 13 (6,0) 0,0 Driftsresultat (EBIT) 485,3 181,7 Finansielle indtægter 9 79,6 91,2 Finansielle omkostninger 10 (101,7) (115,0) Resultat før skat 463,2 157,9 Skat vedrørende fortsættende aktiviteter 11 (103,6) 61,0 Resultat for fortsættende aktiviteter 359,6 218,9 Resultat efter skat for ophørte aktiviteter 30 1,0 (21,1) Årets resultat 360,6 197,8 Fordeles således: Aktionærerne i NKT Holding A/S 356,3 185,6 Minoritetsinteresserne 4,3 12,2 360,6 197,8 Resultat pr. aktie (EPS) 12 14,7 7,6 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 12 14,5 7,5 Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie 12 14,7 8,4 Udvandet resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie 12 14,5 8,4 45

48 Balance for NKT Koncernen 31. december Beløb i mdkk Note Aktiver Langfristede aktiver Koncernregnskab Immaterielle aktiver 13 Goodwill 807,1 732,2 Færdiggjorte udviklingsprojekter 107,0 85,3 Patenter, licenser og varemærker m.v. 53,3 69,8 Udviklingsprojekter under udførelse 43,3 41, ,7 928,3 Materielle aktiver 14 Grunde og bygninger 301,9 323,7 Produktionsanlæg og maskiner 198,5 201,2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 246,7 214,6 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 58,0 60,0 805,1 799,5 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures 7,8 95,1 82,5 Andre investeringer 25,7 29,2 Udskudt skat ,1 342,4 394,9 454,1 Langfristede aktiver i alt 2.210, ,9 Kortfristede aktiver Varebeholdninger , ,6 Tilgodehavender 16, , ,4 Selskabsskat 25,7 17,8 Andre investeringer 27,5 57,0 Likvide beholdninger 278,9 624,6 Kortfristede aktiver i alt 3.966, ,4 Aktiver i alt 6.176, ,3 46

49 Balance for NKT Koncernen 31. december Beløb i mdkk Note Passiver Egenkapital Aktiekapital 17,18 490,0 490,0 Reserver 132,9 1,9 Overført resultat 1.754, ,8 Foreslået udbytte 294,0 196,0 Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapitalen 2.671, ,7 Minoritetsinteresser 63,1 76,4 Egenkapital i alt 2.734, ,1 Forpligtelser Koncernregnskab Langfristede forpligtelser Udskudt skat 20 6,8 7,4 Pensioner og lignende forpligtelser ,0 278,4 Hensatte forpligtelser 21 24,0 13,9 Kreditinstitutter ,9 734, , ,6 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter ,2 223,2 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser m.v. 22, , ,1 Selskabsskat 43,4 29,4 Hensatte forpligtelser ,8 284, , ,6 Forpligtelser i alt 3.442, ,2 Passiver i alt 6.176, ,3 47

50 Egenkapitalopgørelse for NKT Koncernen Egenkapitalopgørelse 31. december Beløb i mdkk Aktiekapital Reserve valutakursregulering Reserve sikringstransaktioner Reserve dagsværdiregulering Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritets interesser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar ,0 (47,0) 8,6 40, ,8 196, ,7 76, ,1 Koncernregnskab Egenkapitalbevægelser i 2005 Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 158,6 158,6 3,8 162,4 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 58,7 58,7 58,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til resultatopgørelsen (før skat) (21,7) (21,7) (21,7) Dagsværdiregulering af værdipapirer disponible for salg 1,1 1,1 1,1 Dagsværdiregulering af værdipapirer disponible for salg overført til resultatopgørelsen (35,6) (35,6) (35,6) Aktiebaseret vederlæggelse 1,2 1,2 1,2 Skat af egenkapitalbevægelser (12,3) (17,8) 7,1 (23,0) (23,0) Indregnet direkte på egenkapitalen i alt - 146,3 19,2 (34,5) 8,3-139,3 3,8 143,1 Årets resultat 62,3 294,0 356,3 4,3 360,6 Totalindkomst i alt - 146,3 19,2 (34,5) 70,6 294,0 495,6 8,1 503,7 Betalt udbytte (196,0) (196,0) (196,0) Køb af egne aktier (276,1) (276,1) (276,1) Udnyttede aktieoptioner (25,5) (25,5) (25,5) Afgang minoritetsinteresser - (21,4) (21,4) Egenkapitalbevægelser i 2005 i alt - 146,3 19,2 (34,5) (231,0) 98,0 (2,0) (13,3) (15,3) Egenkapital 31. december ,0 99,3 27,8 5, ,8 294, ,7 63, ,8 48

51 Egenkapitalopgørelse for NKT Koncernen 31. december Beløb i mdkk Aktiekapital Reserve valutakursregulering Reserve sikringstransaktioner Reserve dagsværdiregulering Overført resultat Foreslået udbytte I alt Minoritets interesser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar , ,4 200, ,4 125, ,2 Ændring i anvendt regnskabspraksis 20,0 (149,2) (129,2) (64,8) (194,0) Korrigeret egenkapital 1. januar , , ,2 200, ,2 61, ,2 Egenkapitalbevægelser i 2004 Valutakursregulering, udenlandske virksomheder (53,0) (53,0) 3,2 (49,8) Værdiregulering af sikringsinstrumenter 21,7 21,7 21,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til resultatopgørelsen (før skat) (10,1) (10,1) (10,1) Dagsværdiregulering af værdipapirer disponible for salg 20,3 20,3 20,3 Aktiebaseret vederlæggelse 0,2 0,2 0,2 Skat af egenkapitalbevægelser 6,0 (3,0) 3,0 3,0 Indregnet direkte på egenkapitalen i alt - (47,0) 8,6 20,3 0,2 - (17,9) 3,2 (14,7) Årets resultat (10,4) 196,0 185,6 12,2 197,8 Totalindkomst i alt - (47,0) 8,6 20,3 (10,2) 196,0 167,7 15,4 183,1 Koncernregnskab Betalt udbytte (200,0) (200,0) (200,0) Udbytte egne aktier 4,0 4,0 4,0 Annullering af egne aktier (10,0) 10,0 - - Køb af egne akter (0,2) (0,2) (0,2) Egenkapitalbevægelser i 2004 i alt (10,0) (47,0) 8,6 20,3 3,6 (4,0) (28,5) 15,4 (13,1) Egenkapital 31. december ,0 (47,0) 8,6 40, ,8 196, ,7 76, ,1 49

52 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse for NKT Koncernen 1. januar december Beløb i mdkk Note Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 713,0 433,4 EBITDA, ophørte aktiviteter - 2,2 Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver, anvendt af hensættelser samt øvrige ikke likvide driftsposter m.v. (138,3) (84,6) Ændring i driftskapital (470,7) (14,8) Pengestrømme fra drift før finansielle poster 104,0 336,2 Koncernregnskab Modtagne finansielle indtægter 55,3 42,6 Betalte finansielle omkostninger (65,3) (61,9) Betalt skat (52,8) (31,6) Pengestrømme fra driftsaktivitet 41,2 285,3 Køb af virksomheder 26 (18,4) (380,5) Salg af virksomheder 27 61,4 - Køb af materielle anlægsaktiver (242,3) (213,4) Salg af materielle anlægsaktiver 137,1 353,1 Andre investeringer netto (49,7) 7,1 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (111,9) (233,7) Ændring i langfristet lån 240,6 488,7 Ændring i kortfristet lån (12,6) (316,2) Betalt udbytte (196,0) (200,0) Køb af egne aktier (276,1) - Afregnede aktieoptioner/udbytte egne aktier (25,5) 3,8 Til- og afgang minoritetsinteresser (21,4) - Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (291,0) (23,7) Årets pengestrøm (361,7) 27,9 Likvide beholdninger primo 624,6 592,3 Regulering ved overgang til IFRS - (1,7) Kursregulering af likvider 16,0 6,1 Årets pengestrøm (361,7) 27,9 Likvide beholdninger ultimo 278,9 624,6 50

53 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 1 Segmentoplysninger NKT koncernens oplysninger om forretningssegmenter følger koncernens regnskabspraksis, risici og den interne økonomistyring. Forretningssegmenter omfatter: Nilfisk-Advance Group, professionelle rengøringsmaskiner NKT Cables Group, kabelprodukter NKT Photonics, optiske produkter I årsrapporten er segmenterne omtalt på den måde, at beløb og kommentarer er anført under selskabernes navne eller under NKT Photonics Group. Koncernregnskab 51

54 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 1 Segmentoplysninger (fortsat) Aktiviteter - primært segment Resultatopgørelse Nilfisk- NKT NKT Ikke fordelt / 2005 Advance Cables Photonics Øvrige i alt Koncernregnskab Omsætning til eksterne kunder 5.113, ,6 103,3 5, ,1 Intern omsætning - 0,1 0,2 (0,3) - Omsætning i alt 5.113, ,7 103,5 4, ,1 Omkostninger og andre indtægter, netto (4.649,6) (3.287,1) (111,9) (3,5) (8.052,1) Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder og joint ventures 5, ,8 15,0 Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 468,6 241,6 (8,4) 11,2 713,0 Afskrivninger (134,5) (66,9) (14,6) (5,7) (221,7) Nedskrivninger - - (6,0) - (6,0) Driftsresultat (EBIT) 334,1 174,7 (29,0) 5,5 485,3 Resultat efter skat for ophørte aktiviteter - 1, ,0 Segmentresultat 334,1 175,7 (29,0) 5,5 486,3 Finansielle omkostninger, netto (22,1) Skat (103,6) Årets resultat 360,6 Balance Segmentgoodwill 791,8 13,6 1,7-807,1 Andre segmentaktiver 2.659, ,1 81,7 834, ,7 Segmentforpligtelser 1.169,9 988,8 24, , ,0 Øvrige oplysninger Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 132,5 13,8 (19,0) (23,3) 104,0 Investering i materielle og immaterielle anlægsaktiver 166,1 144,7 12,3-323,1 Gennemsnitligt antal medarbejdere Geografisk - sekundært segment Nord Europa amerika Øvrige i alt Omsætning til eksterne kunder 6.551, ,2 762, ,1 Segmentgoodwill 456,3 329,1 21,7 807,1 Andre segmentaktiver 3.838,3 356,1 341, ,4 Aktiver, ikke-fordelt 834,3 Investering i materielle og immaterielle anlægsaktiver 217,4 65,7 40,0 323,1 52

55 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 1 Segmentoplysninger (fortsat) Aktiviteter - primært segment Nilfisk- NKT NKT Ikke fordelt / 2004 Advance Cables Photonics Øvrige i alt Resultatopgørelse Omsætning til eksterne kunder 4.111, ,9 79,5 13, ,3 Intern omsætning 0,6 1,8 (2,4) - Omsætning i alt 4.111, ,5 81,3 11, ,3 Omkostninger og andre indtægter, netto (3.928,3) (2.745,3) (168,7) 164,3 (6.678,0) Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder og joint ventures 6,1 (33,0) (26,9) Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 188,9 189,2 (87,4) 142,7 433,4 Afskrivninger (110,5) (53,1) (30,5) (15,8) (209,9) Nedskrivninger - - (41,8) (0,0) (41,8) Driftsresultat (EBIT) 78,4 136,1 (159,7) 126,9 181,7 Resultat efter skat for ophørte aktiviteter (21,1) (21,1) Segmentresultat 78,4 115,0 (159,7) 126,9 160,6 Finansielle omkostninger, netto (23,8) Skat 61,0 Årets resultat 197,8 Koncernregnskab Balance Segmentgoodwill 713,4 13,5 5,3-732,2 Andre segmentaktiver 2.284, ,9 113, , ,1 Segmentforpligtelser 1.156,5 895,8 34, , ,2 Øvrige oplysninger Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 335,3 93,5 (82,8) (9,8) 336,2 Investering i materielle og immaterielle anlægsaktiver 152,9 95,8 35,1 6,7 290,5 Gennemsnitligt antal medarbejdere Geografisk - sekundært segment Nord Europa amerika Øvrige i alt Omsætning til eksterne kunder 5.360, ,0 585, ,3 Segmentgoodwill 462,3 252,3 17,6 732,2 Andresegment aktiver 3.372,2 269,0 187, ,2 Aktiver, ikke-fordelt 1.308,9 Investering i materielle og immaterielle anlægsaktiver 215,1 58,1 17,3 290,5 53

56 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Nettoomsætning Salg af varer 8.257, ,7 Salg af tjenesteydelser 466,2 398,7 Lejeindtægter 3,1 7,9 Salgsværdi af årets produktion på entreprisekontrakter 23, , ,3 Koncernregnskab 3 Andre driftsindtægter Lejeindtægter 11,0 6,7 Ubenyttede hensættelser, tilbageført 18,6 2,8 Gevinst ved salg af materielle og immaterielle aktiver 62,9 206,5 Offentlige tilskud 6,1 - Andre 27,7 8,7 126,3 224,7 4 Personaleomkostninger Gager og lønninger 1.678, ,7 Omkostninger til social sikring 250,9 212,9 Bidragsbaserede pensionsordninger 73,0 75,6 Ydelsesbaserede pensionsordninger 17,9 15,6 Aktiebaseret vederlæggelse 0,9 0, , ,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger indregnet under andre omkostninger 133,0 135,0 Forsknings- og udviklingsomkostninger indregnet under personaleomkostninger 88,2 90,0 - indtægtsført som arbejde udført for egen regning og opført under aktiver (5,5) - Forsknings- og udviklingsomkostninger udgiftsført ved afholdelse 215,7 225,0 Udviklingsomkostninger indregnet som aktiver 75,9 24,0 291,6 249,0 54

57 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer KPMG: Lovpligtig revision 11,2 11,8 Andre ydelser 7,4 10,7 18,6 22,5 Deloitte: Lovpligtig revision - 0,3 7 Investering i associerede virksomheder Sammendrag af finansiel information procent NKT koncernens andel Årets Forplig- Årets Ejerandel Omsætning resultat Aktiver telser Egenkapital resultat Koncernregnskab 2005 M2H S.A., France 34% 313,2 15,2 169,9 113,4 19,4 5,2 CFM Lombardia S.r.l., Italy 33% 12,0-8,2 7,2 0,2 325,2 15,2 178,1 120,6 Goodwill 1,0-20,6 5, M2H S.A., France 34% 294,0 17,6 160,3 116,8 15,0 6,1 CFM Lombardia S.r.l., Italy 33% 12,8-8,1 6,2 0,2 306,8 17,6 168,4 123,0 Goodwill 1,0-16,2 6,1 55

58 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Andel i joint venture Sammendrag af finansiel information procent NKT Flexibles I/S Omsætning og andre indtægter 490,7 196,7 Omkostninger (471,4) (261,5) Årets resultat 19,3 (64,8) Koncernregnskab Langfristede aktiver 215,5 222,7 Kortfristede aktiver 268,5 157,6 Aktiver i alt 484,0 380,3 Egenkapital 146,1 130,0 Langfristede forpligtelser - - Kortfristede forpligtelser 337,9 250,3 Passiver i alt 484,0 380,3 NKT Koncernens ejerandel 51% 51% NKT Koncernens andel af årets resultat 9,8 (33,0) NKT Koncernens andel af egenkapital 74,5 66,3 9 Finansielle indtægter Renter 22,0 27,5 Valutakursgevinster 34,7 63,7 Kursgevinst på aktier disponible for salg 22,9-79,6 91,2 10 Finansielle omkostninger Renter 49,4 48,7 Kurstab på aktier disponible for salg 1,3 - Valutakurstab 51,0 66,3 101,7 115,0 56

59 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Skat af årets resultat Indregnet i resultatopgørelsen Aktuel skat 54,1 42,6 Udskudt skat 49,5 (103,6) 103,6 (61,0) Årets skatteprocent 22 (39) Skatteafstemning Beregnet 28% (2004: 30%) skat af resultat før skat 129,7 47,4 Effekt af forskel i skatteprocenter for udenlandske virksomheder 25,4 7,9 Nedsættelse af dansk selskabsskat vedrørende skatteaktiver 9,0 - Koncernregnskab Skatteeffekt af: Ikke skattepligtige indtægter/ikke fradragsberettigede omkostninger, netto 5,1 (2,2) Regulering vedrørende tidligere år 0,5 - Forskydning i værdiregulering af skatteaktiver (79,5) (133,1) Øvrige reguleringer 13,4 19,0 103,6 (61,0) 57

60 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Resultat pr. aktie Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat 356,3 185,6 Resultateffekt af aktieoptioner i datterselskaber (1,5) (0,3) Udvandet resultat til aktionærerne i NKT Holding A/S 354,8 185,3 Koncernregnskab Resultat af fortsættende aktiviteter 359,6 218,9 Minoritetsinteressers andel af resultat (4,3) (12,2) Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af fortsættende aktiviteter 355,3 206,7 Resultateffekt af aktieoptioner i datterselskaber (1,5) (0,3) Udvandet resultat til aktionærerne i NKT Holding A/S af fortsættende aktiviteter 353,8 206,4 Vejet gennemsnitligt antal aktier: Gennemsnitligt antal udstedte aktier Gennemsnitligt antal egne aktier ( ) ( ) Gennemsnitligt antal aktier i omløb Effekt af aktieoptioner Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb Resultat pr. aktie 14,7 7,6 Udvandet resultat pr. aktie 14,5 7,5 Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 14,7 8,4 Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 14,5 8,4 Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter 0,0 (0,9) Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter 0,0 (0,9) 58

61 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 13 Immaterielle aktiver Udviklings- Patenter, projekter Færdiggjorte licenser og under udviklings- varemærker udfør. og Goodwill projekter m.v. forudbetaling I alt Kostpris 1. januar ,1 38,6 27,8 21,6 642,1 Tilgang ved køb af virksomheder 192,0 34,6 30,0 11,4 268,0 Tilgang - 28,0 21,3 26,9 76,2 Afgang - (0,8) - (0,8) Overførsel mellem immaterielle aktiver - 11,7 8,1 (19,7) 0,1 Valutakursregulering (13,9) (1,7) 0,8 0,8 (14,0) Kostpris 31. december ,2 111,2 87,2 41,0 971,6 Koncernregnskab Af- og nedskrivninger 1. januar (5,0) (0,2) - (5,2) Afskrivninger - (18,3) (17,1) - (35,4) Nedskrivninger - (0,1) - (0,1) Afgang - (3,0) 0,7 - (2,3) Valutakursregulering - 0,4 (0,7) - (0,3) Af- og nedskrivninger 31. december (25,9) (17,4) - (43,3) Regnskabsmæssig værdi 31. december ,2 85,3 69,8 41,0 928,3 Kostpris 1. januar ,2 111,2 87,2 41,0 971,6 Tilgang ved køb af virksomheder 7,9-2,9-10,8 Tilgang 2,4 20,6 2,0 55,5 80,5 Afgang - (47,7) (3,0) - (50,7) Overførsel mellem immaterielle aktiver - 49,9 3,0 (53,8) (0,9) Valutakursregulering 70,6 17,7 0,9 0,6 89,8 Kostpris 31. december ,1 151,7 93,0 43, ,1 Af- og nedskrivninger 1. januar (25,9) (17,4) - (43,3) Afskrivninger - (40,3) (22,9) - (63,2) Nedskrivninger (6,0) (6,0) Afgang - 37,3 1,4-38,7 Valutakursregulering - (15,8) (0,8) - (16,6) Af- og nedskrivninger 31. december 2005 (6,0) (44,7) (39,7) - (90,4) Regnskabsmæssig værdi 31. december ,1 107,0 53,3 43, ,7 Afskrives over (år)

62 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 13 Immaterielle aktiver (fortsat) Goodwill Goodwill kan i al væsentlighed henføres til forretningsområdet Nilfisk-Advance. Ved opgørelsen af genindvindingsværdien vurderes forretningsområdet Nilfisk-Advance at udgøre én pengestrømsfrembringende enhed, idet forretningsstrukturen ikke muliggør opdeling af pengestrømme. Koncernregnskab Værdien af goodwill vurderes årligt i forbindelse med ledelsens udarbejdelse af budget og strategiplan. Genindvindingsværdien er baseret på kapitalværdien, som er fastlagt ved anvendelse af forventede nettopengestrømme på basis af budgetter og planer for årene Som diskonteringsfaktor er anvendt 9% efter indregning af skat med 34%. Vækstrate for årene efter 2009 er skønnet til 2%. Ledelsen vurderer herefter, at der ikke er grundlag for nedskrivning af den regnskabsmæssige værdi af goodwill for forretningsområdet Nilfisk-Advance. Ved vurdering af den regnskabsmæssige goodwill henført til forretningsområdet NKT Photonics har tilsvarende beregninger medført, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill på 6 mdkk er fuldt nedskrevet. Beløbet er indregnet i resultatopgørelsen for 2005 i en særskilt linje. 60

63 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 14 Materielle aktiver Produktions- Andre anlæg, Anlægs- Grunde og anlæg og driftsmateriel aktiver under bygninger maskiner og inventar udførelse I alt Kostpris 1. januar , ,9 451,0 28, ,9 Tilgang ved køb af virksomheder 92,7 27,0 71,3 1,3 192,3 Tilgang 11,4 43,1 93,5 66,3 214,3 Afgang (393,1) (42,2) (84,7) (1,8) (521,8) Overførsel mellem materielle aktiver 13,6 21,4 (35,0) - Valutakursregulering (3,6) 19,7 (15,6) 0,8 1,3 Kostpris 31. december , ,1 536,9 60, ,0 Af- og nedskrivninger 1. januar 2004 (564,8) (1.252,8) (324,7) - (2.142,3) Afskrivninger (33,1) (71,9) (74,6) - (179,6) Nedskrivninger 1) (5,2) (47,2) (4,2) (0,1) (56,7) Overførsel mellem materielle aktiver 1,5 (1,5) - - Afgang 252,6 41,4 75,0-369,0 Valutakursregulering (3,7) (21,9) 7,7 - (17,9) Af- og nedskrivninger 31. december 2004 (354,2) (1.350,9) (322,3) (0,1) (2.027,5) Koncernregnskab Regnskabsmæssig værdi 31. december ,7 201,2 214,6 60,0 799,5 Kostpris 1. januar , ,1 536,9 60, ,0 Tilgang ved køb af virksomheder - - 4,1-4,1 Tilgang 20,6 51,8 93,2 77,0 242,6 Afgang (127,8) (385,1) (73,9) (28,7) (615,5) Overførsel mellem materielle aktiver 2,9 25,1 23,4 (51,5) (0,1) Valutakursregulering 26,4 43,1 20,0 1,1 90,6 Kostpris 31. december , ,0 603,7 58, ,7 Af- og nedskrivninger 1. januar 2005 (354,2) (1.350,9) (322,3) (0,1) (2.027,5) Afskrivninger (20,4) (54,9) (83,2) - (158,5) Overførsel mellem materielle aktiver 0,2 6,5 (6,6) - 0,1 Afgang 87,7 348,4 71,8 0,1 508,0 Valutakursregulering (11,4) (37,6) (16,7) - (65,7) Af- og nedskrivninger 31. december 2005 (298,1) (1.088,5) (357,0) - (1.743,6) Regnskabsmæssig værdi 31. december ,9 198,5 246,7 58,0 805,1 Afskrives over (år) ) Nedskrivning til nettosalgsværdi pr. 31/ vedrører aktiver i NKT Integration og NKT Cables telekabelaktiviteter i Østrig. Aktiverne er afhændet primo

64 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Varebeholdninger Råvarer, hjælpevarer og handelsvarer 562,8 489,7 Varer under fremstilling 196,5 159,4 Fremstillede færdigvarer 864,7 723, , ,6 Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger indregnet til nettosalgsværdi 165,9 85,8 Koncernregnskab 16 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.604, ,3 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser til assoc. virksomheder og joint venture 0,5 0,8 Entreprisekontrakter 23,7 - Udlån til associerede virksomheder og joint ventures 107,9 130,9 Andre tilgodehavender 166,1 103,0 Periodeafgrænsningsposter 107,1 85, , ,4 Nedskrivninger modregnet i tilgodehavender 47,3 58,4 Entreprisekontrakter Salgsværdi af entreprisekontrakter 23,7 - A contofaktureringer ,7-62

65 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Aktiekapital Antal aktier à 20 DKK, i 1000 stk. Antal aktier i omløb 1. januar Egne aktier (1.105) - Antal aktier i omløb 31. december Pr. 31. december 2005 bestod aktiekapitalen af stk. aktier a nominelt 20 DKK. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 18 Egne aktier 2005 NKT Holding A/S har erhvervet egne aktier således: Koncernregnskab Antal Nom. Provenu Andel af Kursværdi aktier mdkk mdkk aktiekapital mdkk 1. januar - - Køb ,1 (276,0) 4,5% Modtaget udbytte december ,1 (276,0) 4,5% 319, NKT Holding A/S har erhvervet egne aktier således: Antal Nom. Provenu Andel af Kursværdi aktier mdkk mdkk aktiekapital mdkk 1. januar ,0 Køb (0,2) Modtaget udbytte 4,0 Annulleret ved kapitalnedsættelse ( ) (10,0) 31. december - - 3,8 - - Køb af egne aktier i 2005 er foretaget som et led i NKT's målsætning om en højere gearing af koncernens kapitalstruktur. 63

66 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Pensioner og lignende forpligtelser Koncernens væsentlige ydelsesbaserede pensionsordninger vedrører uafdækkede ordninger i Tyskland og afdækket ordning i England. Koncernregnskab Indregnet forpligtelse af ydelsesbaserede pensionsordninger: Nutidsværdi af afdækkede forpligtelser vedr. ydelsesbaserede pensionsordninger 125,3 108,2 Dagsværdi af pensionsaktiver (73,6) (58,9) 51,7 49,3 Nutidsværdi af uafdækkede ydelsesbaserede pensionsordninger 256,1 225,7 Ikke-indregnede aktuarmæssige gevinster (tab) (27,5) (0,4) Indregnet nettoforpligtelse af ydelsesbaserede pensionsordninger 280,3 274,6 Andre langfristede personaleydelser 3,7 3,8 284,0 278,4 Beløb indregnet i balancen: Forpligtelser ydelsesbaserede pensionsordninger o.lign. 284,0 278,4 Aktiver - - Forpligtelse netto 284,0 278,4 Pensionsomkostning indregnet i resultatopgørelsen: Forventede pensionsomkostninger 6,1 4,5 Kalkulerede renter vedrørende forpligtelser 15,3 14,1 Forventet afkast af ordningens aktiver (3,5) (3,0) 17,9 15,6 Faktisk afkast på ordningernes aktiver 9,5 5,0 Udvikling i nutidsværdi af forpligtelse: 1. januar 333,8 314,5 Forventede pensionsomkostninger 6,1 5,3 Kalkulerede renter vedrørende forpligtelser 15,3 14,4 Bidrag fra deltagerne i pensionsordningen 0,7 (4,4) Udbetalte ydelser (5,7) (0,3) Tilgang ved virksomhedssammenslutninger 0,4 - Nedskæringer (2,1) (0,2) Indfrielser (2,3) 0,2 Aktuarmæssige (gevinster) og tab 35,2 3,8 Valutakursreguleringer - 0,6 381,4 333,9 Koncernens forventede indbetaling til ydelsesbaserede pensionsordninger i ,0 64

67 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Pensioner og lignende forpligtelser (fortsat) Udvikling i dagsværdi af pensionsaktiver 1. januar 58,9 51,6 Forventet afkast på ordningens aktiver 3,5 3,0 Indbetalt af NKT Koncernen 3,9 2,5 Indbetalt af ansatte - (0,3) Udbetalte pensioner (2,1) - Tilgang ved virksomhedssammenslutninnger - - Afgang ved salg af virksomheder - - Indfrielser - - Aktuarmæssige gevinster og (tab) 9,4 2,0 Valutakursreguleringer - 0,1 73,6 58,9 Koncernregnskab Pensionsaktiver sammensætter sig således: Aktier 61,3 47,7 Obligationer 7,9 6,6 Fast ejendom 4,4 4,6 73,6 58,9 Væsentligste forudsætninger for aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen (opgjort som vejet gennemsnit) Diskonteringsrente 4,6% 4,9% Forventet afkast på ordningernes aktiver 4,4% 4,4% Fremtidig lønstigningstakt 2,5% 3,1% Udvikling for indeværende år og foregående år: Nutidsværdi af pensionsforpligtelser (381,4) (333,9) Dagsværdi af pensionsaktiver 73,6 58,9 Over-/(underdækning) (307,8) (275,0) Erfaringsændringer til forpligtelser 35,2 3,8 Erfaringsændringer til pensionsaktiverne 9,4 2,0 65

68 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser Indregnede udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser Koncernregnskab Udskudt skatteaktiv 1. januar 342,6 126,2 Udskudt skatteforpligtelse 1. januar (7,4) (5,3) Tilgang ved virksomhedssammenslutning - 112,1 Valutakursregulering 4,6 (4,4) Skat af egenkapitalbevægelser (23,0) 3,0 Skat i resultatopgørelsen (49,5) 103,6 Udskudt skat 31. december, netto 267,3 335,2 Skatteaktiver indregnes, når det er sandsynligt, at de inden for en kortere tidsperiode vil reducere fremtidige skattebetalinger. Udskudt skat indregnes således i balancen: Udskudt skatteaktiv 31. december 274,1 342,6 Udskudt skatteforpligtelse 31. december (6,8) (7,4) Udskudt skat 31. december, netto 267,3 335,2 66

69 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 20 Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser (fortsat) Indregnede skatteaktiver og skatteforpligtelser Specifikation af skatteaktiver og skatteforpligtelser 2005 Valuta- Afgang Indregnet Indregnet Balance kursre- ved salg af i årets i egenka- Balance gulering virksomheder resultat pitalen Udskudte skatteaktiver: Immaterielle aktiver 121,7 1,7 (2,8) (28,9) - 91,7 Materielle aktiver 360,3 1,4 (14,3) (112,1) - 235,3 Øvrige langfristede aktiver ,7-0,7 Kortfristede aktiver 103,1 1,5 - (63,9) - 40,7 Langfristede forpligtelser 66, ,0-71,9 Kortfristede forpligtelser 52,6 - - (26,8) - 25,8 Skattemæssige underskud 483, ,3 (23,0) 467,7 Værdiregulering (597,3) - 18,6 79,5 - (499,2) Modregning inden for juridiske 590,7 4,6 1,5 (139,2) (23,0) 434,6 skatteenheder og jurisdiktioner (248,1) - (1,5) 89,1 - (160,5) Udskudte skatteaktiver 342,6 4,6 - (50,1) (23,0) 274,1 Koncernregnskab Udskudte skatteforpligtelser: Immaterielle aktiver 62,7 - - (32,3) - 30,4 Materielle aktiver 33,4 - - (10,2) - 23,2 Øvrige langfristede aktiver 1,5-0,2 15,0-16,7 Kortfristede aktiver 74,3 - - (41,3) - 33,0 Langfristede forpligtelser 24,0 - - (15,1) - 8,9 Kortfristede forpligtelser 7,3-1,3 (5,3) - 3,3 Genbeskatningssaldi 52,3 - - (0,5) - 51,8 Modregning inden for juridiske 255,5-1,5 (89,7) - 167,3 skatteenheder og jurisdiktioner (248,1) - (1,5) 89,1 - (160,5) Udskudte skatteforpligtelser 7,4 - - (0,6) - 6,8 67

70 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 20 Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser (fortsat) Specifikation af skatteaktiver og skatteforpligtelser 2004 Koncernregnskab Valuta- Tilgang Indregnet Indregnet Balance kursre- ved køb af i årets i egenka- Balance gulering virksomheder resultat pitalen Udskudte skatteaktiver: Immaterielle aktiver 23,2-61,6 36,9-121,7 Materielle aktiver 377,0 (3,0) 63,8 (77,5) - 360,3 Øvrige langfristede aktiver Kortfristede aktiver 27,0-39,0 37,1-103,1 Langfristede forpligtelser 60,3-10,6 (4,0) - 66,9 Kortfristede forpligtelser 14,1-24,3 14,2-52,6 Skattemæssige underskud 392,8 (1,4) 202,2 (113,2) 3,0 483,4 Værdiregulering (503,2) - (227,2) 133,1 - (597,3) Modregning inden for juridiske 391,2 (4,4) 174,3 26,6 3,0 590,7 skatteenheder og jurisdiktioner (265,0) - (60,3) 77,2 - (248,1) Udskudte skatteaktiver 126,2 (4,4) 114,0 103,8 3,0 342,6 Udskudte skatteforpligtelser: Immaterielle aktiver 38,1-13,9 10,7-62,7 Materielle aktiver 55,6-5,7 (27,9) - 33,4 Øvrige langfristede aktiver 1,9-1,5 (1,9) - 1,5 Kortfristede aktiver 25,9-21,2 27,2-74,3 Langfristede forpligtelser 4,7-19,9 (0,6) - 24,0 Kortfristede forpligtelser 4,1-3,2-7,3 Genbeskatningssaldi 140,0 - (87,7) - 52,3 Modregning inden for juridiske 270,3-62,2 (77,0) - 255,5 skatteenheder og jurisdiktioner (265,0) - (60,3) 77,2 - (248,1) Udskudte skatteforpligtelser 5,3-1,9 0,2-7,4 68

71 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 21 Hensatte forpligtelser Garanti- Restrukforpligtelser turering Øvrige I alt Hensatte forpligtelser 1. januar ,7 148,7 44,4 298,8 Tilgang ved virksomhedssammenslutning - - 0,3 0,3 Afgang ved salg af virksomhed (0,3) (1,8) - (2,1) Hensat for året 67,4 39,3 24,1 130,8 Anvendt i året (64,5) (92,1) (0,2) (156,8) Ubenyttede hensættelser, tilbageført (2,2) (1,1) (15,3) (18,6) Valutakursregulering - (0,1) (5,5) (5,6) Hensatte forpligtelser 31. december ,1 92,9 47,8 246,8 Hensatte forpligtelser er indregnet i balancen således: Langfristede forpligtelser 9,7 3,1 11,2 24,0 Kortfristede forpligtelser 96,4 89,8 36,6 222,8 106,1 92,9 47,8 246,8 Hensættelser forventes afholdt med de anførte beløb indenfor 1-2 år fra balancedagen. Hensættelse til restrukturering vedrører især integrationsomkostninger vedrørende overtagelsen af ALTO og flytning af produktion fra Åmål i Sverige til Ungarn. Koncernregnskab 22 Tilgodehavender, gæld til kreditinstitutter og øvrig gæld Tilgodehavender, gæld til kreditinstitutter og øvrig gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til dagsværdi og nominel værdi 23 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Leverandørgæld 765,3 706,5 Anden gæld 730,6 708,7 Forudbetaling fra kunder 157,2 128,1 Periodeafgrænsningsposter 7,8 3, , ,1 69

72 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 24 Finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter Der er indgået valutaterminsforretninger til afdækning af koncernselskabernes valutaeksponering vedrørende varesalg og varekøb jf. koncernens valutapolitik. Udestående valutaterminskontrakter netto pr 31. december: Kontrakt Urealiseret Kontrakt Urealiseret Koncernregnskab Valuta værdi 1) gevinst / (tab) værdi 1) gevinst / (tab) USD (122,2) 7,0 108,4 11,9 GBP 288,1 0,6 149,3 6,0 HUF (181,4) 3,2 - - Øvrige europæiske 99,1 0,8 101,2 (4,2) Fjernøsten, Australien m.v. 351,3 (12,6) 268,0 8,6 I alt 434,9 (1,0) 626,9 22,3 1) Positive kontraktsværdier af valutaterminsforretninger er salg af pågældende valuta, og negative kontraktsværdier er køb Det urealiserede nettotab på 1 mdkk består af et driftstført tab på 9 mdkk (2004: gevinst 7 mdkk) og en gevinst på 8 mdkk (2004: gevinst 15 mdkk) vedrørende regnskabsmæssig sikring af fremtidige kommercielle transaktioner i Nettogevinsten føres direkte på egenkapitalen indtil de sikrede poster indregnes i resultatopgørelsen. Koncernen har pr. 31. december 2005 indgået metalterminsforretninger til afdækning af fremtidige metalleverancer til en værdi af 221 mdkk (2004: 104 mdkk). Ikke realiseret nettogevinst 51 mdkk (2004: 7 mdkk) er indregnet direkte på egenkapitalen. 70

73 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser Eventualforpligtelser Koncernen er part i retssager og forespørgsler fra konkurrencemyndigheder m.v., hvis udfald ikke forventes at have væsentlig betydning for årets resultat og ved vurdering af den finansielle stilling. I forbindelse med salg af virksomheder er der afgivet garantier og indeståelser. Koncernens udenlandske selskaber er i enkelte tilfælde omfattet af særlige skatteordninger, hvortil der er knyttet visse betingelser, der pr er opfyldt. Koncernen hæfter solidarisk med joint venture deltager for forpligtelser i joint venture jfr. note 8. Koncernregnskab Andel af eventualforpligtelser i joint venture - - Andel af eventualforpligtelser i associerede selskaber - - Eventualaktiver - - Eventualaktiver og -forpligtelser fra virksomhedssammenslutninger - - Sikkerhedsstillelser Regnskabsmæssig værdi af aktiver stillet til sikkerhed for kreditinstitutter Grunde og bygninger 14,6 20,3 Produktionsanlæg og maskiner 11,8 7,4 Forpligtelser sikret ved pantsætning af aktiver 49,3 20,5 Kontraktlige forpligtelser Operationelle leasingforpligtelser Koncernen har indgået leasingaftaler vedrørende leje af bygninger m.v. Uopsigelige minimums leasingydelser fordeler sig således: Inden for 1 år 108,2 99,0 Indenfor 2-5 år 184,5 117,5 Efter 5 år 38,1 29,1 330,8 245,6 71

74 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Køb af dattervirksomheder Regnskabs- Regnskabs- Dagsværdi mæssig Dagsværdi mæssig ved over- værdi før ved over- værdi før tagelse overtagelse tagelse overtagelse Koncernregnskab Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 2,9-76,0 113,2 Materielle aktiver 4,1 4,3 193,0 220,6 Investeringer - - 8,8 8,8 Udskudt skat ,0 75,4 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 5,2 7,5 349,5 372,6 Tilgodehavender 1,5 1,9 433,0 447,6 Likvide beholdninger 2,5 2,5 45,1 45,1 Langfristede forpligtelser Udskudt skat - - (1,9) - Pensionsforpligtelser - - (12,0) (12,0) Hensættelser (0,6) (0,5) (63,4) (56,5) Kreditinstitutter (0,1) - (217,9) (230,1) Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter - - (328,7) (317,6) Leverandør- og anden gæld (2,5) (2,8) (357,1) (357,9) Selskabsskat - - (3,1) (3,1) Overtagne nettoaktiver 13,0 12,9 235,3 306,1 Goodwill 7,9 190,3 Anskaffelsessum 20,9 425,6 Heraf likvid beholdning (2,5) (45,1) Kontant anskaffelsessum 18,4 380, Nilfisk-Advance A/S overtog pr. 1/ % af aktiekapital og stemmerettigheder i det ungarske distributionsselskab Kvantor Kft. Kvantor er en af Ungarns ledende distributører af rengøringsmaskiner, og er en veletableret leverandør af både maskiner og eftersalgsservice til rengøringsselskaber, institutioner og industrien. 72

75 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Køb Finansielle af dattervirksomheder instrumenter (fortsat) Afledte finansielle instrumenter I forbindelse med sammenslutning af virksomhederne samt som følge af overtagelsen af aktiviteterne i det finske selskab Karkone Der er indgået OY pr. valutaterminsforretninger 1. juli 2005 har koncernen til indregnet afdækning immaterielle af koncernselskabernes aktiver, herunder varemærker, udviklingsprojekter og udviklingsprojekter valutaeksponering vedrørende under udførelse varesalg til dagsværdi og varekøb på jf. overtagelsestidspunktet. koncernens valutapolitik. Goodwill Udestående er indregnet valutaterminskontrakter med det beløb, netto hvormed pr 31. kostprisen december: for virksomhedssammenslutningen overstiger den overtagne andel af nettodagsværdien af de identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Værdien af goodwill repræsenterer forventede synergieffekter ved sammenlægning 2005 af de overtagne aktiviteter med Nilfisk-Advance Kontrakt Urealiseret Kontrakt Urealiseret Omsætning Valuta fra de tilkøbte virksomheder udgør 27mDKK værdi og 1) resultat gevinst efter / (tab) skat udgør (1) mdkk. værdi 1) gevinst / (tab) 2004 USD (122,2) 7,0 108,4 11,9 Anskaffelser GBP i 2004 vedrører i al væsentlighed overtagelsen 288,1 af ALTO Koncernen. 0,6 149,3 6,0 HUF (181,4) 3,2 - - Øvrige europæiske 99,1 0,8 101,2 (4,2) Fjernøsten, Australien m.v. 351,3 (12,6) 268,0 8,6 I alt 434,9 (1,0) 626,9 22,3 27 Salg af virksomheder Koncernregnskab Værdien 1) Positive af kontraktsværdier afhændede aktiver af og valutaterminsforretninger passiver udgør er salg af pågældende valuta, følgende og negative beløb: kontraktsværdier er køb Immaterielle Det urealiserede aktiver nettotab på 1 mdkk består af et driftstført tab på 9 mdkk (2004: gevinst 7 mdkk) 1,6 - Materielle og en gevinst aktiver på 8 mdkk (2004: gevinst 15 mdkk) vedrørende regnskabsmæssig sikring 35,8 - Andre af fremtidige langfristede kommercielle aktiver transaktioner i Nettogevinsten føres direkte på 5,8 - Varebeholdninger egenkapitalen indtil de sikrede poster indregnes i resultatopgørelsen. 90,4 - Likvide beholdninger 10,5 - Øvrige Koncernen kortfristede har pr. 31. aktiver december 2005 indgået metalterminsforretninger til afdækning af 81,7 - Langfristede fremtidige metalleverancer forpligtelser til en værdi af 221 mdkk (2004: 104 mdkk). Ikke realiseret (6,3) - Leverandørgæld nettogevinst 51 mdkk (2004: 7 mdkk) er indregnet direkte på egenkapitalen. (116,5) - Andre kortfristede forpligtelser (32,1) - Værdi i alt 70,9 - Heraf likvide beholdninger (10,5) - Fortjeneste ved afhændelse 1,0 - Salgssum 61,4 - NKT Koncernen har i 2005 afhændet emaljetrådsaktiviteten i Polen, telekabelaktiviteten i Østrig og PLC-aktiviteterne m.v. i NKT Integration 73

76 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 28 Nærtstående parter Koncernen har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Selskabets nærtstående parter omfatter omfatter bestyrelsen og direktionen i NKT Holding A/S samt disse personers nærtstående familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Endvidere omfatter nærtstående parter associerede virksomheder og joint venture jfr. oversigten over koncernselskaber samt jfr. note 7 og note 8. Koncernregnskab Transaktioner med associerede virksomheder og joint venture Associeret Joint Associeret Joint virksomhed venture virksomhed venture Varer solgt til 110,3-98,2 - Varer købt fra 0, Rente modtaget, netto - 3,2-3,2 Andre ydelser 0,1 2,7 0,1 6,7 Tilgodehavender 28,1-28,9 - Udlån til, netto - 107,9-130,9 Udbytte modtaget Kapitaltilførsel ,6 Vilkår for udlån til joint venture reguleres med 1-3 mdr. interval. Rentesats er CIBOR med tillæg af 0,25-0,50%. Vederlag til bestyrelse og direktion 2005 Tom Søren Thomas Bestyrelse Knutzen Isaksen Hofman-Bang Kortsigtede personaleydelser 2,1 3,1 1,8 1,9 Bonus - - 0,3 0,3 Pensionsbidrag - 0,5 0,2 0,2 Aktiebaseret vederlæggelse - 0,2 0,1 0,1 Afregnede aktieoptioner 0,8 2,8 1,6 1,6 Vedr. aktieoptioner henvises endvidere til note 29. Opsigelsesvarslet for den administrerende direktør er 24 måneder. For direktionens andre medlemmer er opsigelsesvarslet 12 måneder. Der er ingen fratrædelsesordning for moderselskabets direktion. 74

77 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 28 Nærtstående parter (fortsat) Vederlag til bestyrelse og direktion 2004 Tom Søren Thomas Bestyrelse Knutzen Isaksen Hofman-Bang Kortsigtede personaleydelser 2,1 2,9 1,7 1,7 Bonus - - 0,3 0,2 Pensionsbidrag - 0,4 0,3 0,3 Vedr. aktieoptioner henvises endvidere til note 29. Opsigelsesvarslet for den administrerende direktør er 24 måneder. For direktionens andre medlemmer er opsigelsesvarslet 12 måneder. Der er ingen fratrædelsesordning for moderselskabets direktion. Koncernregnskab 75

78 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 29 Aktieoptionsordning for ledelse og medarbejdere Selskabet har etableret et incentive program rettet mod alle medarbejdere i NKT Holding og NKT Research & Innovation samt bestyrelsen i NKT Holding (ophørt i 2003). Programmet giver ret til at tegne aktier i NKT Holding til en kurs baseret på børskursen omkring tildelingstidspunktet med tillæg af en beregnet rente fra tildelingstidspunktet til exercisetidspunktet. Koncernregnskab Antal udestående optioner 2005 Direktion Udestående Tom Søren Thomas Ledende optioner Bestyrelse Knutzen Isaksen Hofman-Bang medarb. Øvrige I alt Tildeling i 2001: 1. jan Udnyttet (6.875) (8.750) (15.625) 31. dec Tildeling i 2002: 1. jan Udnyttet (9.375) (35.000) (20.000) (20.000) (32.000) (42.500) ( ) 31. dec Tildeling i 2003: 1. jan Bortfaldet (458) (1.013) (1.471) 31. dec Tildeling i 2004: 1. jan Bortfaldet (13.171) (13.171) Pr. 31. dec Tildeling i 2005: Tildelt Bortfaldet (23.026) (375) (23.401) Pr. 31. dec Udestående i alt 31. dec I alt Optioner 1. jan Udnyttet (16.250) (35.000) (20.000) (20.000) (32.000) (51.250) ( ) Tildelt Bortfaldet (458) (37.210) (375) (38.043) 31. dec Udnyttelse af optioner vedr. tildeling i 2001 er sket til en markedskurs på 190,9 og exercisekurs på 186. Differencen på 4,9 DKK pr. option er afregnet kontant. Udnyttelse af optioner vedr. tildeling i 2002 er sket til en markedskurs på 190,9 og exercisekurs på 111. Differencen på 79,9 DKK pr. option er afregnet kontant. 76

79 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 29 Aktieoptionsordning for ledelse og medarbejdere (fortsat) De i 2001 tildelte tegningsretter kan af indehaveren exercises i marts 2006 til kurs 193. De i 2002 tildelte tegningsretter kan af indehaveren exercises i marts 2006 til kurs 114 eller i marts 2007 til kurs 120. De i 2003 tildelte tegningsretter kan exercises i marts 2006, i marts 2007 eller i marts Exercisekurs udgør 67,2 ved exercise i marts Ved senere exercise tillægges en indekseringsfaktor på 9% p.a. Udbyttebetalinger efter 1. januar 2006 og frem til det tidspunkt, hvor aktier modtages, fragår i exercisekurs. De i 2004 tildelte tegningsretter kan exercises i marts 2007, marts 2008 eller marts Exercisekurs udgør 128,5 ved exercise i marts Ved senere exercise tillægges en indekseringsfaktor på 9% p.a. Udbyttebetalinger efter 1. januar 2006 og frem til det tidspunkt, hvor aktier modtages, fragår i exercisekurs. De i 2005 tildelte tegningsretter kan exercises i marts 2008 marts 2009 eller marts Exercisekurs udgør 189,8 ved exercise i marts Ved senere exercise tillægges en indekseringsfaktor på 9% p.a. Udbyttebetalinger efter 1. januar 2006 og frem til det tidspunkt, hvor aktier modtages, fragår i exercisekurs. Værdien af optionerne på tildelingstidspunktet udgør 2,6 mdkk. beregnet jfr. nedenfor om Black-Scholes formel. Tildeling er betinget af 3 års ansættelse. Koncernregnskab Værdien af aktioptionsordningen pr , baseret på første exercisetidspunkt, er beregnet til 92 mdkk (2004: 30,3 mdkk) Heraf udgør værdien af direktionens optionsordninger 39 mdkk (2004: 14,3 mdkk) Værdierne er beregnet ved anvendelse af Black-Scholes formel under hensyntagen til et renteniveau på 3,7% (2004: 3,7%) samt en volatilitet på 30% (2004: 30%). Der er ved værdiansættelsen taget hensyn til tegningsoptionernes værdiforringelse som følge af ordinære dividender indtil exercisetidspunktet. Direktion Udestående Tom Søren Thomas Ledende optioner Bestyrelse Knutzen Isaksen Hofman-Bang medarb. Øvrige I alt Tildeling i 2001: 1. jan. og 31. dec Tildeling i 2002: 1. jan. og 31. dec Tildeling i 2003: 1. jan. og 31. dec Tildeling i 2004: Tildelt dec Udestående i alt 31. dec I alt Optioner 1. jan Tildelt dec

80 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk Koncernregnskab 30 Ophørte aktiviteter NKT Koncernen har i begyndelsen af 2005 afhændet emaljetrådsaktiviteten i Polen og telekabelaktiviteten i Østrig. Begge aktiviteter hørte under forretningssegmentet NKT Cables Group. Afhændelserne er sket som et led i NKT Cables Group's fokuseringsstrategi Omsætning - 389,8 Gevinst ved afhændelse af aktivitet 1,0 - Omkostninger - (410,5) Resultat før skat 1,0 (20,7) Skat af resultat - (0,4) Årets resultat af ophørte aktiviteter 1,0 (21,1) Pengestrøm fra driften - (17,5) Pengestrøm fra salg af virksomhed 38,4 - Pengestrøm til investering - (8,0) Pengestrøm fra finansiering - 0,1 Pengestrøm i alt 38,4 (25,4) 31 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet væsentlige ikke-regulerende begivenheder efter tidspunktet for regnskabets godkendelse. Med virkning pr. 1/ har Nilfisk-Advance A/S overtaget Altscher GmbH, der er ledende forhandler af rengøringsmaskiner i Rhein/Main området tæt på Frankfurt. Altscher leverer maskiner og service til rengøringsselskaber og kommuner. Altscher har en årsomsætning på ca. 28 mdkk. 78

81 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 32 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Skønsmæssig usikkerhed Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger, salgsværdi af entreprisekontrakter, pensioner og lignende forpligtelser, udskudte skatteaktiver, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser og -aktiver. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Særlige risici for NKT Koncernen er beskrevet i afsnittet risikoforhold i ledelsesberetningen. For NKT Koncernen vil målingen af immaterielle aktiver, herunder goodwill, kunne påvirkes betydeligt af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregning af værdierne. For en beskrivelse af nedskrivningstest for immaterielle aktiver henvises til note 13. Koncernregnskab Udskudte skatteaktiver er indregnet, når det er sandsynligt at de indenfor en kortere tidsperiode vil reducere fremtidige skattebetalinger. De i denne forbindelse foretagne værdireguleringer af skatteaktiver fremgår af note 20. Anvendt regnskabspraksis Som et led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i årsrapporten indregnede beløb. NKT Koncernen har en ejerandel på 51% af NKT Flexibles I/S. NKT Flexibles konsolideres på én linje efter reglerne i IAS 31 om fælleskontrollerede virksomheder idet virksomheden kontrolleres i fællesskab med joint venture partner. 79

82 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 33 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS Som følge af overgangen til til regnskabsaflæggelse efter IFRS er den anvendte regnskabspraksis ændret på en række områder. I henhold til IFRS 1 er åbningsbalance pr. 1. januar 2004 og sammenligningstal for 2004 udarbejdet i overensstemmelse med de IFRS/IAS og IFRIC/SIC, der er obligatoriske pr. 31. december Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udarbejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra de særlige overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser, der er beskrevet i det følgende. Koncernregnskab Den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS er som følger: Aktiver 1. januar december 2004 Forpligt. Minorit. interesse Årets resultat Aktiver Forpligt. Minorit. interesse Egenkapital Egenkapital I henhold til årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger 4.662, ,7 125, ,4 262, , ,0 140, ,8 Minoritets del af resultat og egenkapital i dattervirks. 1 (125,8) 125,8 (19,6) (140,7) 140,7 NKT Flexibles klassif. som JV 1 (164,8) (100,0) (64,8) 31,8 (181,8) (117,5) (64,3) Goodwill m.v. afskrivninger 2 69,9 69,9 69,9 Restruktureringsomkostning 3 (181,7) (181,7) (181,7) Pensionsforpligtelser m.v. 4 (0,5) 94,6 (95,1) (0,5) 94,6 (95,1) Aktiebaseret vederlæggelse 5 (0,2) Aktier disponible for salg 6 (20,3) Andre reguleringer 7 (5,9) 28,2 (34,1) 1,1 (2,6) 30,1 (32,7) Skatteeffekt 8 54,5 54,5 54,5 Reguleringer i alt (171,2) 22,8 (125,8) (68,2) (64,5) (242,2) 7,2 (140,7) (108,7) Opgjort i henhold til IFRS 4.491, ,5 0, ,2 197, , ,2 0, ,1 1. Minoritetsinteressers andel af resultat og egenkapital indgår som en integreret del af årets resultat henholdsvis egenkapital. NKT Flexibles I/S er konsolideret på én linie efter reglerne i IAS 31 om fælleskontrollerede virksomheder. For at opnå hensigtsmæssig sammenligningsgrundlag er begge ændringer indarbejdet i åbningsbalancen pr. 1. januar Goodwill afskrives ikke med virkning fra 1. januar 2004, men testes årligt for nedskrivningsbehov. 3. Virksomhedssammenslutninger foretaget 1. januar 2004 eller senere omarbejdes efter IFRS 3. Det medfører, at de etablerede restruktureringshensættelser ved købene af ALTO, Ecologica og G-Power udgiftsføres direkte over resultatopgørelsen, samt at værdi af kunder og udskudt skat er udskilt fra goodwill. For virksomhedssammenslutninger før nævnte dato er goodwill opgjort efter koncernens hidtidige regnskabspraksis anvendt som kostpris. 80

83 Noter Noter til koncernregnskabet Beløb i mdkk 33 Forklaring til den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS (fortsat) 4. Pensionsforpligtelser er ved overgangen til IFRS indregnet i åbningsbalancen pr. 1 januar 2004 med den fulde forpligtelse inklusive aktuarmæssige gevinster og tab. Såfremt efterfølgende akkumulerede aktuarmæssige gevinster eller tab ved et regnskabsårs begyndelse overstiger den største numeriske værdi af 10% af pensionsforpligtelserne eller af 10% af dagsværdien af pensionsaktiverne, indregnes det overskydende beløb i resultatopgørelsen over de omfattede medarbejderes forventede gennemsnitlige resterende ansættelsesperiode i virksomheden. 5. Aktiebaseret vederlæggelse. Værdien på tildelingstidspunktet af egenkapitalafregnede aktiebaserede programmer udgiftsføres løbende over programmets løbetid. Bestemmelserne i IFRS 2 vedrørende indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelse er i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i IFRS 1 og IFRS 2 ikke anvendt for egenkapitalafregnede aktieoptioner tildelt før den 7. november 2002 samt for egenkapitalafregnede aktieoptioner tildelt efter den 7. november 2002, som er fuldt vestede pr. 1. januar Værdipapirer disponible for salg inkluderer aktiebesiddelserne i AMSC og IMA. Efter første indregning indregnes værdiændringer i egenkapitalen. Det medfører tilbageførsel af den i 2004 indtægtsførte regulering på 20 mdkk. Ved salg af aktier i 2005 blev forskellen mellem købspris og salgspris indregnet i resultatopgørelsen. Koncernregnskab 7. Øvrige reguleringer omfatter medarbejderforpligtelser ved jubilæer og værdireguleringer af varelagre m.v. 8. Skat af reguleringer Reklassifikationer Udover ændring i regnskabspraksis er der gennemført følgende reklassifikationer og ændringer i opstillingsformen med tilpasning af sammenligningstallene for 2004: Udskudte skatteforpligtelser, pensioner og lignende forpligtelser samt hensatte forpligtelser præsenteres ikke længere som en separat hovedgruppe (hensatte forpligtelser) i balancen, men indgår under langfristede og kortfristede forpligtelser. Reklassifikationerne har ikke påvirket årets resultat og egenkapital. 81

84 Noter Noter til koncernregnskabet 34 Ny regnskabsregulering IASB har udsendt følgende nye IFRS/IAS, der ikke er obligatoriske for NKT Koncernen ved udarbejdelsen af årsrapporten for Medmindre andet er anført, er de tillige godkendt af EU: IAS 21 Valutaomregning (tilpasninger) træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2006 eller senere. NKT Koncernen har ingen lån til eller fra udenlandske enheder, der vil blive omfattet af tilpasningerne i IAS 21. Tilpasningerne af IAS 21 er endnu ikke godkendt af EU. Koncernregnskab IAS 39 Finansielle Instrumenter (tilpasninger) træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2006 eller senere. NKT Koncernen forventer ikke at anvende muligheden for frivillig måling af finansielle aktiver og gæld til dagsværdi. Den nye standard får derfor ingen effekt på indregning og måling af finansielle instrumenter. IFRS 4 Forsikringskontrakter (tilpasninger). NKT Koncernen har ingen kontrakter om finansiel garanti. IFRS 6 Efterforskning efter Mineralske Ressourcer samt tilhørende ændring af IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS gælder for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2006 eller senere. NKT Koncernen driver ikke aktiviteter, der er omfattet af IFRS 6. IASB har udsendt følgende nye fortolkningsbidrag (IFRIC). Ingen af de anførte nye fortolkningsbidrag forventes at have effekt for indregning og måling for NKT Koncernen. IFRIC Fastlæggelse af, om en aftale indeholder en Leasingaftale, IFRIC 5 Rights to interest arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds, IFRIC 6 Liabilities arising from Participation in a Specific Market - Waste Electronical and Electronic Equipment, IFRIC 7 Applying Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in hyperinflationary Economies og IFRIC 8 Scope of IFRS 2 Aktiebaseret Vederlæggelsesordninger. IFRIC 7 og IFRIC 8 er ikke godkendt af EU. 82

85 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for NKT Holding A/S for 2005 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. Københavns Fondsbørs oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Nærværende årsrapport er den første årsrapport, der aflægges efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsaflæggelse af IFRS. Årsrapporten aflægges i DKK. Ændring af anvendt regnskabspraksis Som følge af overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS er den anvendte regnskabspraksis for såvel koncernen som moderselskabet ændret på en række områder. Reklassifikationer Ud over ændring i regnskabspraksis er der gennemført følgende reklassifikationer og ændringer i opstillingsformen med tilpasning af sammenligningstallene for 2004: Udskudte skatteforpligtelser, pensioner og lignende forpligtelser samt hensatte forpligtelser præsenteres ikke længere som en separat hovedgruppe (hensatte forpligtelser) i balancen, men indgår under langfristede og kortfristede forpligtelser. Reklassifikationerne har ikke påvirket årets resultat og egenkapital. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis og svarer dermed til de hoved- og nøgletal, der fremgår af årsrapporten for Arten af korrektioner, der vil være nødvendige, såfremt sammenligningstal i hoved- og nøgletalsoversigten for skulle omarbejdes til IFRS, svarer til de korrektioner, der er foretaget til åbningsbalancen 1. januar 2004, jf. note 32. Regnskabspraksis I henhold til IFRS 1 er åbningsbalance pr. 1. januar 2004 og sammenligningstal for 2004 udarbejdet i overensstemmelse med de IFRS/IAS og IFRIC/SIC, der er gældende pr. 31. december Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 er udarbejdet som om disse standarder og fortolkningsbidrag altid havde været anvendt, bortset fra de særlige overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser, der er beskrevet i note 32. Den regnskabsmæssige effekt af overgang til IFRS er belyst i note 32 til regnskabet. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet NKT Holding A/S samt dattervirksomheder, hvori NKT Holding A/S har bestemmende indflydelse på virksomhedens finansielle og driftsmæssige politikker for at opnå afkast eller andre fordele fra dens aktiviteter. Bestemmende indflydelse opnås ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kontrollere den pågæl- 83

86 Regnskabspraksis dende virksomhed. Virksomheder, hvori koncernen udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Betydelig indflydelse opnås typisk ved direkte eller indirekte at eje eller råde over mere end 20% af stemmerettighederne men mindre end 50%. Ved vurdering af om NKT Holding A/S har bestemmende eller betydelig indflydelse tages højde for potentielle stemmerettigheder, der på balancedagen kan udnyttes. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede fortjenester ved transaktioner med associerede virksomheder elimineres i forhold til koncernens ejerandel i virksomheden. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke er sket værdiforringelse. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Ophørte aktiviteter præsenteres dog særskilt, jf. nedenfor. Ved køb af nye virksomheder, hvor moderselskabet opnår bestemmende indflydelse over den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret, og dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger. værdiforringelsestest udføres inden udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen henføres goodwill til de pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende danner grundlag for værdiforringelsestest. Goodwill og dagsværdireguleringer i forbindelse med overtagelse af en udenlandsk enhed med en anden funktionel valuta end NKT Holding koncernens præsentationsvaluta behandles som aktiver og forpligtelser tilhørende den udenlandske enhed og omregnes til den udenlandske enheds funktionelle valuta med transaktionsdagens valutakurs. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. For virksomhedssammenslutninger foretaget før den 1. januar 2004 er den regnskabsmæssige klassifikation fastholdt efter den hidtidige regnskabspraksis. Goodwill indregnes på grundlag af den kostpris, der var indregnet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis (årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger) med fradrag af af- og nedskrivninger frem til 31. december Goodwill afskrives ikke efter 1. januar Den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutninger før 1. januar 2004 er ikke omarbejdet i forbindelse med åbningsbalancen pr. 1. januar Goodwill, der er indregnet i åbningsbalancen, er testet for værdiforringelse pr. 1. januar Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om målingen af overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, sker første indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte dagsværdier. Såfremt det efterfølgende viser sig, at identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser havde en anden dagsværdi på overtagelsestidspunktet end først antaget, reguleres goodwill indtil 12 måneder efter overtagelsen. Effekten af reguleringerne indregnes i primoegenkapitalen, og sammenligningstal tilpasses. Herefter reguleres goodwill alene som følge af ændringer i skøn over betingede købsvederlag, med mindre der er tale om væsentlige fejl. Dog medfører efterfølgende realisation af den overtagne virksomheds udskudte skatteaktiver, som ikke blev indregnet på overtagelsestidspunktet, indregning af skattefordelen i resultatopgørelsen og samtidig nedskrivning af den regnskabsmæssige værdi af goodwill til det beløb, der ville have været indregnet, såfremt det udskudte skatteaktiv havde været indregnet som et identificerbart aktiv på overtagelsestidspunktet. For virksomhedssammenslutninger foretaget den 1. januar 2004 eller senere indregnes positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for virksomheden og dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Første Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver inkl. goodwill på salgstidspunktet samt omkostninger til salg eller afvikling. 84

87 Omregning af fremmed valuta For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder med en anden funktionel valuta end DKK omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens kurs, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens kurs anvendes gennemsnitskurs for de enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et væsentligt anderledes billede. Kursforskelle, opstået ved omregning af disse virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer. Kursregulering af mellemværender, der anses for en del af den samlede nettoinvestering i virksomheder med en anden funktionel valuta end DKK, indregnes i koncernregnskabet direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer, såfremt mellemværendet er denomineret i moderselskabet eller dattervirksomhedens funktionelle valuta. Tilsvarende indregnes i koncernregnskabet valutakursgevinster og -tab på den del af lån og afledte finansielle instrumenter, der er indgået til kurssikring af nettoinvesteringen i disse virksomheder, og som effektivt sikrer mod tilsvarende valutakursgevinster/-tab på nettoinvestering i virksomheden, direkte i egenkapitalen under særskilt reserve for valutakursreguleringer. Ved indregning i koncernregnskabet af associerede virksomheder med en anden funktionel valuta end DKK omregnes andelen af årets resultat efter gennemsnitskurs, og andelen af egenkapitalen inkl. goodwill omregnes efter balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af andelen af udenlandske associerede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af andelen af årets resultat fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes og måles i balancen til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld, og modregning af positive og negative værdier foretages alene, når virksomheden har ret til og intention om at afregne flere finansielle instrumenter netto. Dagsværdier for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder. Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som - og opfylder kriterierne - for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse for så vidt angår den del, der er sikret. Sikring af fremtidige betalingsstrømme i henhold til en indgået aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse. Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som - og opfylder betingelserne - for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer i værdien af det sikrede, indregnes i egenkapitalen under en særskilt reserve for sikringstransaktioner. Når den sikrede transaktion realiseres, overføres gevinst eller tab vedrørende sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidige lånoptagelser overføres gevinst eller tab vedrørende sikringstransaktioner dog fra egenkapitalen over lånets løbetid. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i udenlandske datter- eller associerede virksomheder, og som effektivt sikrer mod valutakursændringer i disse virksomheder, indregnes direkte i egenkapitalen under en separat reserve for valutakursregulering. Regnskabspraksis 85

88 Regnskabspraksis Visse kontrakter indebærer betingelser, der svarer til afledte finansielle instrumenter. Sådanne indbyggede finansielle instrumenter indregnes særskilt og måles løbende til dagsværdi, såfremt de adskiller sig væsentligt fra den pågældende kontrakt, med mindre den samlede kontrakt er indregnet og løbende måles til dagsværdi. Resultatopgørelse Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og egen produktion indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omsætning vedrørende tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrørende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært, i takt med at serviceydelserne leveres. Nettoomsætningen måles ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå koncernen. Offentlige tilskud omfatter tilskud og finansiering af udvikling samt tilskud til investeringer m.v. Tilskud til forsknings- og udviklingsomkostninger, der indregnes direkte i resultatopgørelsen, indregnes under andre driftsindtægter. Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver indeholder indtægter, som modsvarer de i årets løb i resultatopgørelsen udgiftsførte personaleudgifter og andre udgifter, der direkte og indirekte kan henføres til kostprisen for de i årets løb egenproducerede tekniske anlæg og maskiner. Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer samt handelsvarer indeholder årets køb samt årets forskydning i beholdningen af råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer. Herunder indgår svind, fejlproduktion samt eventuelle nedskrivninger som følge af ukurans. Personaleomkostninger indeholder lønninger, vederlag, pensioner, aktiebaseret vederlæggelse og øvrige personaleudgifter til selskabets ansatte, herunder direktion og bestyrelse. Andre eksterne omkostninger ved produktion, salg og administration indeholder årets afholdte udgifter af primær karakter i forhold til hovedformålet. Andel af resultat af kapitalandele efter skat i associerede virksomheder og joint ventures I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders og joint ventures resultat efter skat og efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Af- og nedskrivninger indeholder afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver samt årets nedskrivninger som følge af værdiforringelser. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt nedskrivninger vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler. Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til hovedformålet, herunder tilskudsordninger, godtgørelser og gevinst ved salg af anlægsaktiver. Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling omfatter årets forskydning i beholdningerne af færdigvarer og varer under fremstilling samt handelsvarer, som modsvarer de i årets løb i resultatopgørelsen udgiftsførte personaleudgifter og andre udgifter, der direkte og indirekte kan henføres til kostprisen for de i balancen indregnede værdier. Udbytte fra kapitalandele i datterselskaber og associerede virksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes udbytte dog som nedskrivning på kapitalandelens kostpris. Skat af årets resultat NKT Holding A/S er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske selskaber. Dattersel- 86

89 skaber indgår i sambeskatning fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår af konsolideringen. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende disse underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud (fuld fordeling). Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat, herunder som følge af ændring i skattesats, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Balance Immaterielle aktiver Goodwill Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til kostpris som beskrevet under Virksomhedssammenslutninger. Efterfølgende måles goodwill til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der foretages ikke amortisering af goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til koncernens pengestrømsfrembringende enheder på overtagelsestidspunktet. Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og interne økonomistyring. Som følge af integrationen af overtagne virksomheder i den bestående koncern vurderer ledelsen, at det laveste niveau for pengestrømsfrembringende enheder, hvor goodwill kan henføres til, er forretningssegmenter. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 1. januar 2004 (overgangsdatoen til IFRS) blev testet for værdiforringelse. Udviklingsprojekter, patenter og licenser m.v. Udviklingsomkostninger omfatter gager, afskrivninger og andre omkostninger, der kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller anvendelsesmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle aktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening eller nettosalgsprisen kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Indregnede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsprojekter lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5-10 år. Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter og licenser afskrives lineært over den resterende patent- eller aftaleperiode eller brugstiden, hvis denne er kortere. Andre immaterielle aktiver, herunder immaterielle aktiver erhvervet i forbindelse med virksomhedssammenslutninger, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid amortiseres dog ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Materielle aktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. Kostprisen tillægges nutidsværdien af skønnede forpligtelser til nedtagning og bortskaffelse af aktivet samt til retablering af det sted, aktivet blev anvendt. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig. For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen til laveste værdi af aktivernes dagsværdi eller nutidsværdien af de fremti- Regnskabspraksis 87

90 Regnskabspraksis dige minimumsleasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Efterfølgende omkostninger, fx. ved udskiftning af bestanddele af et materielt aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen. Indregning af de udskiftede bestanddele i balancen ophører og den regnskabsmæssige værdi overføres til resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger 25 år Byggetekniske installationer 10 år Produktionsanlæg og maskiner 7-10 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4-8 år Grunde afskrives ikke. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet, som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. Eventuelle tilgodehavender hos associerede virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet vurderes uerholdeligt. Kapitalandele i datterselskaber i moderselskabets årsregnskab Kapitalandele i datterselskaber måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen reduceres med modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet. Værdiforringelse af langfristede aktiver Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar brugstid testes årligt for værdiforringelse, første gang inden udgangen af overtagelsesåret. Igangværende udviklingsprojekter testes tilsvarende årligt for værdiforringelse. Den regnskabsmæssige værdi og goodwill testes for værdiforringelse sammen med de øvrige langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende enhed, hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel som nutidsværdien af de forventede fremtidige nettopengestrømme fra den virksomhed eller aktivitet (pengestrømsfrembringende enhed), som goodwill er knyttet til. Nedskrivning af goodwill indregnes på en separat linie i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes kun i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive udnyttet. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures i koncernregnskabet Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af forholdsmæssig andel af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill. Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 DKK. Såfremt koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den associerede virksomheds underbalance, indregnes denne under forpligtelser. Den regnskabsmæssige værdi af øvrige langfristede aktiver vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse. Når en sådan indikation er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets dagsværdi med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi. Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige værdi af et aktiv henholdsvis en pengestrømsfrembringende enhed overstiger aktivets eller den pengestrømsfrembringende enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger. Nedskrivning af goodwill indregnes dog i en separat linje i resultatopgørelsen. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i det omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger og skøn, der førte til nedskrivningen. 88

91 Nedskrivninger tiilbageføres kun i det omfang, aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke havde været nedskrevet. acontofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser. Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller vejet gennemsnit. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab. Entreprisekontrakter Igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af det udførte arbejde. Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger for en entreprisekontrakt vil overstige den samlede entrepriseomsætning, indregnes det forventede tab på entreprisekontrakten straks som en omkostning. Igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Igangværende arbejder, hvor Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de afholdes. Andre investeringer Aktier og obligationer, der indgår i koncernens handelsbeholdning, indregnes på handelsdatoen under kortfristede aktiver og måles til dagsværdi svarende til børskurs for børsnoterede papirer og til en skønnet dagsværdi opgjort på grundlag af markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede værdipapirer. Ændringer i dagsværdien indregnes løbende i resultatopgørelsen under finansielle poster. Aktier og obligationer, der ikke indgår i koncernens handelsbeholdning (disponible for salg), indregnes under langfristede aktiver til kostpris på handelsdatoen og måles til dagsværdi svarende til børskurs for børsnoterede værdipapirer og til en skønnet dagsværdi opgjort på grundlag af markedsdata samt anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede værdipapirer. Urealiserede værdireguleringer indregnes direkte på egenkapitalen bortset fra nedskrivninger som følge af værdiforringelse samt valutakursreguleringer på obligationer i fremmed valuta, som indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Ved realisation overføres den akkumulerede værdiregulering indregnet i egenkapitalen til finansielle poster i resultatopgørelsen. Aktiver bestemt for salg Aktiver bestemt for salg omfatter anlægsaktiver og afhændelsesgrupper, som er bestemt for salg. Afhændelsesgrupper er en gruppe af aktiver, som skal afhændes samlet ved salg eller lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg er forpligtelser direkte tilknyttet disse aktiver, som vil blive overført ved transaktionen. Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg indenfor 12 måneder i henhold til en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg, måles til den laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger. Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som bestemt for salg. Regnskabspraksis 89

92 Regnskabspraksis Tab ved værdiforringelse, som opstår ved den første klassifikation som bestemt for salg, og gevinster eller tab ved efterfølgende måling til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen under de poster, de vedrører. Gevinster og tab oplyses i noterne. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser udskilles i særskilte linjer i balancen, og hovedposterne specificeres i noterne. Egenkapital Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet. Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier indregnes direkte i overført resultat i egenkapitalen. Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier reducerer aktiekapitalen med et beløb svarende til kapitalandelenes nominelle værdi. Provenu ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse af aktier i NKT Holding A/S i forbindelse med udnyttelse af aktieoptioner eller medarbejderaktier føres direkte på egenkapitalen. Reserve for valutakursregulering Reserve vedrørende valutakursregulering i koncernregnskabet omfatter kursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valutaer til NKT Holding koncernens præsentationsvaluta (danske kroner). Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen. Aktieoptionsprogram Værdien af serviceydelser modtaget som modydelse for tildelte optioner måles til dagsværdien af optionerne. For egenkapitalafregnede aktieoptioner måles dagsværdien på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over perioden, hvor den endelige ret til optionerne opnås. Modposten hertil indregnes direkte i egenkapitalen. For aktieoptioner, hvor optionsindehaveren har mulighed for at vælge mellem afregning i aktier eller kontant differenceafregning, måles dagsværdien ved første indregning på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over perioden, hvor den endelige ret til optionerne opnås. Efterfølgende måles dagsværdien af aktieoptionerne på hver balancedag og ved endelig afregning, og ændringer i værdien af aktieoptionerne indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger forholdsmæssigt i forhold til den forløbne del af den periode, hvor medarbejderen opnår endelig ret til optionerne. Modposten hertil indregnes under forpligtelser. I forbindelse med første indregning af aktieoptionerne skønnes over antallet af optioner medarbejderne forventes at erhverve ret til. Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet over antallet af retserhvervede optioner, således at den samlede indregning er baseret på det faktiske antal retserhvervede optioner. Dagsværdien af de tildelte optioner estimeres ved anvendelse af en optionsprismodel. Ved beregningen tages der hensyn til de betingelser og vilkår, der knytter sig til de tildelte aktieoptioner. Pensionsforpligtelser Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende aftaler med hovedparten af koncernens ansatte. Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de optjenes, og skyldige indbetalinger medtages i balancen under anden gæld. Reserve for valutakursregulering er nulstillet 1. januar 2004 i overensstemmelse med IFRS 1. Incitamentsprogrammer NKT Holding koncernens incitationsprogrammer omfatter aktieoptionsprogram. For ydelsesbaserede ordninger foretages en årlig aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige ydelser, som skal udbetales i henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a. lønniveau, rente, inflation og dødelighed. Kapitalværdien beregnes alene for de ydelser, som de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i koncernen. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med fradrag af 90

93 dagsværdien af eventuelle aktiver knyttet til ordningen indregnes i balancen under pensionsforpligtelser, jf. dog nedenfor. Forskelle mellem den forventede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser og de realiserede værdier betegnes aktuarmæssige gevinster eller tab. I forbindelse med overgangen til IFRS er akkumulerede aktuarmæssige gevinster og tab fuldt ud indregnet i åbningsbalancen pr. 1. januar Såfremt efterfølgende akkumulerede aktuarmæssige gevinster eller tab ved et regnskabsårs begyndelse overstiger den største numeriske værdi af 10% af pensionsforpligtelserne eller af 10% af dagsværdien af pensionsaktiverne, indregnes det overskydende beløb i resultatopgørelsen over de omfattede medarbejderes forventede gennemsnitlige resterende ansættelsestid i virksomheden. Aktuarmæssige gevinster/tab, der ikke overstiger ovennævnte grænser, indregnes ikke i resultatopgørelsen eller balancen, men noteoplyses. Såfremt en pensionsordning netto er et aktiv, indregnes aktivet alene i det omfang, det modsvarer ikke-indregnede aktuarmæssige tab, fremtidige tilbagebetalinger fra ordningen, eller det vil føre til reducerede fremtidige indbetalinger til ordningen. Andre langfristede personaleydelser indregnes tilsvarende ved anvendelse af aktuarmæssig opgørelse, men uden anvendelse af korridor-metoden. Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes således straks i resultatopgørelsen. Andre langfristede personaleforpligtelser omfatter blandt andet jubilæumsgratialer. Selskabsskat og udskudt skat Efter sambeskatningsreglerne overtager NKT Holding A/S som administrationsselskab hæftelsen for datterselskabernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med datterselskabernes betaling af sambeskatningsbidrag. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter. Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i moderselskabets balance under mellemværender med tilknyttede virksomheder. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-afskrivningsberettiget goodwill og andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Ved en ændring i ydelser, der vedrører de ansattes hidtidige ansættelse i virksomheden, fremkommer en ændring i den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi, der betegnes som en historisk omkostning. Historiske omkostninger omkostningsføres straks, hvis de ansatte allerede har opnået ret til den ændrede ydelse. I modsat fald indregnes de i resultatopgørelsen over den periode, hvor de ansatte opnår ret til den ændrede ydelse. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Regnskabspraksis Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Ved målingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, såfremt dette har en væsentlig effekt på målingen af forpligtelsen. Der anvendes en før-skat diskonteringsfaktor, som reflekterer samfundets generelle renteniveau med tillæg af de konkrete risici, som skønnes at være på den hensatte forpligtelse. Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier indregnes under finansielle omkostninger. Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. Garantiforpligtelser indregnes i takt med salg af varer og tjenesteydelser baseret på afholdte garantiomkostninger i tidligere regnskabsår. Omkostninger til omstruktureringer indregnes som forpligtelser, når en detaljeret, formel plan for omstruktureringen er 91

94 Regnskabspraksis offentliggjort senest på balancedagen over for de personer, der er berørt af planen. Ved overtagelse af virksomheder indregnes hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed alene i beregningen af goodwill, når der på overtagelsestidspunktet eksisterer en forpligtelse for den overtagne virksomhed. Der indregnes en hensat forpligtelse vedrørende tabsgivende kontrakter, når de forventede fordele for koncernen fra en kontrakt er mindre end de uundgåelige omkostninger i henhold til kontrakten. Når koncernen er forpligtet til at nedtage et aktiv eller bortskaffe et aktiv eller reetablere det sted, hvor aktivet anvendes, indregnes en forpligtelse svarende til nutidsværdien af de forventede fremtidige omkostninger. Finansielle forpligtelser Gæld til kreditinstitutter m.v. indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Præsentation af ophør te aktiviteter Ophørte aktiviteter udgør en betydelig enhed, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er afhændet eller er udskilt som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til en formel plan. Ophørte aktiviteter omfatter endvidere virksomheder, som i forbindelse med opkøbet er klassificeret bestemt forsalg. Resultatet efter skat af ophørte aktiviteter samt værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning, omkostninger, værdireguleringer og skat for den ophørte aktivitet. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørte aktiviteter udskilles i særskilte linjer i balancen, jf. afsnittet Aktiver bestemt for salg, og hovedposterne specificeres i noterne. Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter oplyses i en note. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra overtagelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, betalte renter samt betalt selskabsskat. Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter, køb og salg af immaterielle, materielle og andre langfristede aktiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke medregnes som likvider. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer med en restløbetid på købstidspunktet på under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter, der er koncernens primære segmenteringsformat, og geografiske markeder - det sekundære format. Segmenterne følger koncernens risici 92

95 samt den ledelsesmæssige og interne økonomistyring. Segmentoplysningerne er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens anvendte regnskabspraksis. Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og -forpligtelser omfatter de poster, der direkte kan henføres til det enkelte segment, samt de poster, der kan allokeres til det enkelte segment på et pålideligt grundlag. Ikke-allokerede poster omfatter primært aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger vedrørende koncernens administrative funktioner, investeringsaktivitet, indkomstskatter m.v. Langfristede aktiver i segmentet omfatter de langfristede aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i associerede virksomheder. Kortfristede aktiver i segmentet omfatter de kortfristede aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter samt likvide beholdninger. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder leverandører af varer og tjenesteydelser samt anden gæld. Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) opgøres i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Egenkapitalandel Egenkapital ultimo x 100 Passiver i alt, ultimo Earnings Per Share (EPS) Earnings Per Share Diluted (EPS-D) Indre værdi pr. aktie *Resultat Resultat* Gennemsnitligt antal aktier i omløb Udvandet resultat* Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb Egenkapital ekskl. minoritetsint. Antal aktier ultimo Resultat henførbart til moderselskabets aktionærer Regnskabspraksis 93

96 Koncernledelse Bestyrelse Andre oplysninger Christian Kjær, R 1 (62) Formand Kammerherre, hofjægermester, advokat cand.jur Medlem og næstformand 1987 Formand 1990 Antal aktier: Formand for bestyrelsen for A/S Segalith af 1/ Sankt Gjertruds Stræde 10 A/S Medlem af bestyrelsen for Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S Ejendomsselskabet D.F.K. A/S Potagua FLS A/S Holger Lavesen (70) Næstformand cand.jur Medlem af bestyrelsen 1986 Antal aktier: Formand for bestyrelsen for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Næstformand for bestyrelsen for Thrige-Titan A/S Terma A/S TBT Holding A/S Thrige Ejendomme A/S JP/Politikens Hus A/S Medlem af bestyrelsen for A/S Politiken Holding Krister Ahlström (65) Direktør Diplomingeniør, 1966, bergsråd Medlem af bestyrelsen 1995 Antal aktier: 0 Formand for bestyrelsen for Wermland Paper AB, Sverige Desuden bestyrelsesmedlem i flere industrivirksomheder i og udenfor Finland. Jan Wraae Folting (52) Direktør Becada A/S - P. Larsens Eftf. A/S O.W. Folting Rederi- og Handelsselskab ApS cand.merc Medlem af bestyrelsen 1995 Antal aktier: Jens Maaløe (51) Adm. direktør Terma A/S Civilingeniør ph.d Medlem af bestyrelsen 2004 Antal aktier: 162 Formand for bestyrelsen for Delta A/S Medlem af bestyrelsen for Topdanmark A/S 94

97 Generalforsamling NKT Holdings ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 6. april 2006, kl Generalforsamlingen fi nder sted på Radisson SAS Falkoner Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Se også omtalen på side 15. Jan Trøjborg (50) Borgmester Forhenværende MF og minister Ingeniør, 1986 Medlem af bestyrelsen 2005 Antal aktier: 283 Jørgen Bjergskov Nielsen* (56) Elektriker Medlem af bestyrelsen 1991 Antal aktier: 410 Christian Ussing-Nielsen* (34) Produktionsleder Produktionsingeniør 1999 Medlem af bestyrelsen 2002 Antal aktier: 0 Gunnar Karsten Jørgensen* (59) Montør Medlem af bestyrelsen 2005 Antal aktier: 50 * Medarbejdervalgt Opdaterede oplysninger vedrørende bestyrelsen kan løbende fi ndes på DIREKTION Thomas Hofman-Bang (41) Administrerende direktør cand.merc.aud Statsautoriseret revisor 1994 Ansat i NKT, medlem af direktionen 2000 Antal aktier: Formand for bestyrelsen for NKT Flexibles I/S Medlem af bestyrelsen for Crystal Fibre A/S Søren Isaksen (54) Koncerndirektør, teknologi cand.scient ph.d Ansat i NKT 1981 Medlem af direktionen 1999 Antal aktier: Formand for bestyrelsen for Crystal Fibre A/S CAT Forsknings- og Teknologipark A/S Medlem af bestyrelsen for Dantec Dynamics A/S NKT Flexibles I/S Aktiebesiddelser, der inkluderer nærtsstående parters besiddelser, er opgjort pr Oplysninger om bestyrelsesposter er givet i overensstemmelse med 107 i årsregnskabsloven vedrørende ledelseshverv i andre danske aktieselskaber. Andre oplysninger 95

98 Koncernselskaber Pr. 31. december 2005 Datterselskaber Hjemsted Kapitalandel Datterselskaber Hjemsted Kapitalandel Andre oplysninger Nilfisk-Advance A/S Danmark 100% Nilfisk-Advance Nordic A/S Danmark 100% ALTO International A/S Danmark 100% ALTO Danmark A/S Danmark 100% ALTO Sverige AB Sverige 100% ALTO (Ningbo) Mechanical Mechanical Manufacturing Co. Ltd. Kina 100% Nilfisk-Advance Bellenberg GmbH Tyskland 100% ALTO Ceská Republika s.r.o. Tjekkiet 100% Nilfisk-Advance AS Norge 100% Nilfisk-Advance AG Tyskland 100% Nilfisk-Advance Limited England 100% Nilfisk-Advance Limited Irland 100% Nilfisk-Advance B.V. Holland 100% Nilfisk-Advance S.A. Belgien 100% ALTO France S.A.S Frankrig 100% ALTO Leasing S.A.S Frankrig 100% Nilfisk-Advance S.A.S Frankrig 100% Nilfisk-Advance Lda Portugal 100% Nilfisk-Advance S.A. Spanien 100% CFM S.p.A. Italien 100% CFM Reitek GmbH Tyskland 100% CFM France S.A. Frankrig 100% Nilfisk-Advance AG Schweiz 100% Nilfisk-Advance GmbH Østrig 100% Nilfisk-Advance Production Kft. Ungarn 96% Nilfisk-Advance Commercial Kft. Ungarn 100% Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Singapore 100% ALTO Den-Sin Malaysia Bhd. Malaysia 100% Nilfisk-Advance Inc. Japan 100% Nilfisk-Advance Ltd. Hong Kong 100% Nilfisk-Advance Ltd. Kina 100% Nilfisk-Advance Ltd. Taiwan 100% Nilfisk-Advance Sdn. Bhd. Malaysia 100% Nilfisk-Advance Co. Ltd. Thailand 100% Nilfisk-Advance Limited New Zealand 100% Nilfisk-Advance Pty. Ltd. Australien 95% Nilfisk-Advance Inc. USA 100% Nilfisk-Advance America Inc. USA 100% Nilfisk-Advance Canada Company Canada 100% ALTO Cleaning Systems Inc. USA 100% ALTO Holding U.S., Inc. USA 100% ALTO U.S. Inc. USA 100% ALTO Canada Company Canada 100% ALTO Overseas Inc. USA 100% Nilfisk-Advance A.E. Grækenland 67% Nilfisk-Advance Sp.z.o.o. Polen 100% Nilfisk-Advance LLC Rusland 100% Nilfisk-Advance s.r.o. Tjekkiet 51% Nilfisk-Advance Professional Cleaning Equipment (Suzhou) Co. Ltd. Kina 100% Tennab AB Sverige 100% Nilfisk-Advance de Mexico SdeR.L. Mexico 100% Nilfisk-Advance Professionel A.S. Tyrkiet 100% Nilfisk-Advance OY AB Finland 100% Associerede virksomheder Nilfisk-Advance M2H S.A. Frankrig 34% CFM Lombardia S.r.l. Italien 33% Nilfisk-Advance A/S ejer herudover 7 selskaber uden aktivitet. 96

99 Datterselskaber Hjemsted Kapitalandel Datterselskaber Hjemsted Kapitalandel NKT Cables Group A/S Danmark 100% NKT Cables A/S Danmark 100% NKT Cables S.A. Polen 76% NKT Cables Warszowice Sp. z.o.o. Polen 100% Odin Kabel A/S Norge 100% NKT Cables Group GmbH Tyskland 100% NKT Cables GmbH, Køln Tyskland 100% HFB Hettstedter Fahrleitungsund Bronzedraht GmbH Tyskland 100% NKT Cables GmbH, Nordenham Tyskland 100% NKT Immobilien Verwaltung GmbH Tyskland 100% NKT Zweite Immobilien GmbH & Tyskland 100% Ceske Kabely s.r.o. Tjekkiet 77% NKT Cables China Ltd. Kina 100% NKT Cables Ultera A/S Danmark 100% Ultera, partnership USA 50% Ericsson NKT Cables Venture, Ltd. England 50% SubSeaFlex Holding A/S Danmark 100% Priorparken A/S Danmark 100% Industriselskabet af 1. januar 2002 A/S Danmark 100% NKT Holding ejer 5 selskaber uden aktivitet. Andre oplysninger NKT Photonics Group Crystal Fibre A/S Danmark 93% KOHERAS A/S Danmark 100% LG-Laser Technolgies GmbH Tyskland 86% LIOS Technology GmbH Tyskland 100% NKT Research & Innovation A/S Danmark 100% Nanon A/S Danmark 100% I. C. Holding A/S Danmark 100% NKT Integration A/S Danmark 100% Datterdatterselskab i underkoncern (eller flere ) disses datterselskaber osv. 97

100 Corporate governance Opdatering marts 2005 Andre oplysninger I fortsættelse af omtalen på side 12 er herunder gengivet den fulde ordlyd af vores seneste corporate governance opdatering vedrørende bestyrelsesforhold. Rekruttering og valg af bestyrelsesmedlemmer (5.1) Ved opstillingen af kandidater til NKTs bestyrelse er det et vigtigt forhold, at medlemmerne repræsenterer kompetencer, der er relevante for NKT som industriel aktør på det globale marked. Den nuværende bestyrelse, der inkluderer et udenlandsk medlem (finsk), er således sammensat af personer med baggrund indenfor generel ledelse, international forretningsførelse, finans, økonomi, jura, teknologi og politik. Som en del af bestyrelsens forretningsorden er beskrevet en procedure for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Det er bestyrelsens formandskab, der forestår denne proces på baggrund af en kompetence- og profilbeskrivelse godkendt af bestyrelsen. Det vurderes som en del af processen i hvilket omfang det er relevant at inddrage øvrige stakeholders i fastlæggelsen af kompetence- og profilbeskrivelsen. Den endelige indstilling af kandidater godkendes af den samlede bestyrelse forud for at indstillingen fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Som en integreret del af NKTs årsrapport findes en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes alder, stillingsbetegnelse, uddannelsesmæssige baggrund, anciennitet i NKTs bestyrelse, medlemskab af andre bestyrelser og organisationer samt oplysning om det enkelte medlems ejerinteresser i NKT. For personer, der opstilles til nyvalg, vil tilsvarende oplysninger indgå i de fuldstændige dagsordensforslag, som offentliggøres forud for generalforsamlingen. Oplysninger vedrørende bestyrelsens medlemmer bliver løbende opdateret på Introduktion til og uddannelse af nye bestyrelsesmedlemmer (5.2) Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer bliver inviteret til et introduktionsmøde, hvor direktionen præsenterer koncernen og aktuelle emner. Endvidere bliver der udleveret materialer om koncernens strategi og driftsforhold. Bestyrelsens medlemmer deltager ad hoc i bestyrelsesseminarer og konferencer efter eget valg. Som en del af bestyrelsens årlige selvevaluering indgår eksplicit en vurdering af om der er områder, hvor medlemmernes kompetence og sagkundskab bør opdateres. Bestyrelsens uafhængighed (5.4) I forhold til de anbefalede uafhængighedskriterier, der omfatter at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke må a. være ansat i eller have været ansat i selskabet inden for de sidste 5 år b. være eller have været medlem af direktionen i selskabet c. være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet d. i øvrigt have en væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som aktionær 98

101 gør følgende sig gældende: a. Ingen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har ansættelse i NKT koncernen eller har været ansat indenfor den seneste 5-års periode. Et medlem varetager sideløbende med sin bestyrelsespost i NKT Holding en bestyrelsespost i koncernselskabet Nilfisk-Advance. De tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er i sagens natur ansat i koncernens selskaber. b. Ingen af bestyrelsens medlemmer er eller har været medlem af direktionen i NKT Holding. c. Ingen af bestyrelsens medlemmer er professionel rådgiver for selskaber i NKT koncernen eller har ansættelse eller økonomiske interesser i en virksomhed, som er professionel rådgiver for koncernen. d. Ingen af bestyrelsens medlemmer har - ud over deres interesse som aktionærer - en væsentlig strategisk interesse i nogen af koncernens selskaber. direktionen og (3) afholder formøder med selskabets eksterne revision forud for det bestyrelsesmøde hvor årsregnskabet skal godkendes. Disse procedurer og ansvar er beskrevet og reguleret i bestyrelsens forretningsorden. Selvevaluering af bestyrelsens arbejde (5.11) Bestyrelsens selvevaluering indgår som et fast dagsordenspunkt på det bestyrelsesmøde, der afholdes i august måned. Der er udarbejdet en politik som bilag til bestyrelsens forretningsorden, der beskriver processen, hvorefter hvert enkelt bestyrelsesmedlem forud for mødet via et spørgeskema vurderer en række konkrete spørgsmål om bestyrelsesmødernes omfang og forløb relevansen af dagsordenens punkter kvaliteten af bestyrelsesmaterialet og præsentationerne på møderne En evaluering af samspillet med revisionen gennemføres ligeledes via revisionens udfyldelse af et spørgeskema. Andre oplysninger Som nævnt under pkt opdateres oplysninger om bestyrelsens medlemmer løbende. De offentliggøres i NKTs årsrapport og på NKTs hjemmeside. Anvendelse af bestyrelsesudvalg (komiteer) (5.10) Som en del af bestyrelsens årlige selvevaluering vurderes om det er relevant at nedsætte udvalg. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke fundet det relevant at nedsætte egentlige udvalg, idet formandskabet udgør udvalget, der varetager opgaverne omkring (1) nominering, (2) vederlagsforhold til På august-bestyrelsesmødet inkluderes ligeledes en mundtlig drøftelse af bestyrelsens sammensætning (alder, køn, nationalitet, antal medlemmer, kompetencer), behov for videreuddannelse samt bestyrelsesmedlemmernes indbyrdes samspil. Evaluering af direktionens arbejde (5.12) Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en evaluering af direktionen og dennes performance. Der er udarbejdet en politik som bilag til bestyrelsens forretningsorden, der beskriver processen, hvorefter hvert enkelt bestyrelsesmedlem via et spørgeskema vurderer en række konkrete spørgsmål om de enkelte 99

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Indhold PÅTEGNINGER. Resumé 2006. Resultatopgørelse. Balance. Forventninger 2007. Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

Indhold PÅTEGNINGER. Resumé 2006. Resultatopgørelse. Balance. Forventninger 2007. Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter NKT Holding A/S Årsrapport 2006 Indhold 1 Ledelsesberetning Resumé 2006 50 51 Koncernregnskabet 2006 Resultatopgørelse 2 Forventninger 2007 52 Balance 3 118 4 8 Hovedtal 2006 DKK EURO Status på strategien

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2005

KVARTALSRAPPORT 1/2005 KVARTALSRAPPORT 1/2005 NKT kvartalsrapport 1/2005 side 1 xxx INDHOLD Overblik 1 Koncernberetning 2 Selskabsberetninger 4 Ledelsespåtegning 7 Hovedtal for koncernen 8 Balance og egenkapital 9 Pengestrømme

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

NKT Holding A/S Årsra ppor t 2004 T 2004 ÅRSRAPPOR

NKT Holding A/S Årsra ppor t 2004 T 2004 ÅRSRAPPOR ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD Ledelsesberetning - Overblik 2004 - Fremgang understøtter NKTs ekspansionsstrategi 1 - Hovedtal 2004 3 - Strategi - Markante fremskridt i 2004 4 - Regnskabet for 2004 - Bag tallene

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2005

KVARTALSRAPPORT 2/2005 KVARTALSRAPPORT 2/2005 NKT kvartalsrapport 2/2005 side 1 xxx INDHOLD Overblik 1 Koncernberetning 2 Beslutninger på bestyrelsesmødet den 25. august 2005 3 Selskabsberetninger 4 Ledelsespåtegning 7 Hovedtal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 3/2005

KVARTALSRAPPORT 3/2005 KVARTALSRAPPORT 3/2005 NKT kvartalsrapport 3/2005 side 1 xxx INDHOLD Overblik 1 Koncernberetning - Perioden 1.1. - 30.9. 2005 2-3. kvartal 2005 2 - Begivenheder efter 3. kvartal 2005 3 - Beslutninger på

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12 Nilfisk-Advance køber ALTO Der er i dag indgået betinget aftale med konkursboet efter Incentive A/S, hvorefter Nilfisk-Advance

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2004

KVARTALSRAPPORT 1/2004 KVARTALSRAPPORT 1/2004 Kvartalsrapport 1/2004 - Fondsbørsmeddelelse nr. 13 Indhold Hovedtal, overblik og forventninger til 2004 1 Koncernberetning Perioden 1.1. - 31.3.2004 2 NKT aktien 3 Fondsbørsmeddelelser

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere