TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE"

Transkript

1 TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE Lotte Sønderby Amund Aakerholt Lars B. Merinder I Skandinavien 2006 Birgitta Ravens

2 Tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose - Skandinavien 2006 Tilbud og behandling til dobbeltdiagnosepatienter I S K A N D I N A V I E N L O T T E S Ø N D E R B Y, A M U N D A A K E R H O L T, L A R S B. M E R I N D E R O G B I R G I T T A R A V E N S F O R O R D Dette er en banebrydende kortlægning af de nordiske behandlingstilbud til sindslidende med dobbeltdiagnose. Formålet med denne kortlægning er at bidrage til den aktuelle nordiske viden og udvikling af psykiatrisk social psykiatrisk arbejde som fag og som profession ved at give indblik i, hvordan behandlingstilbud til sindslidende med dobbeltdiagnose i dets mangfoldighed praktiseres i de nordiske lande. Sindslidende med dobbeltdiagnose betragtes som et smertensbarn, idet de meget ofte falder mellem to stole. Misbrugsbehandlingssystemet synes, de er uhåndterlige, fordi de har en sindslidelse, og behandlings- og socialpsykiatrien har også svært ved at tage sig af dem, fordi de har et misbrug. Den sindslidende med dobbeltdiagnose er et menneske med stort behov for behandling, men han evner ikke at tale sin egen sag og falder derfor ofte mellem de to stole. Sindslidelse og samtidigt misbrug kan behandles. Det kræver særlige kompetencer i forhold til at behandle begge lidelser. Side 2

3 Tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose - Skandinavien 2006 Med denne unikke kortlægning af nordiske behandlingstilbud til sindslidende med dobbelt diagnose er det første spirende frø lagt i jorden til at udvikle det nordiske samarbejde og internationale samarbejde På denne baggrund håber vi at denne kortlægning kan interessere og inspirere ikke kun til dem der i forvejen beskæftiger sig med socialpsykiatrisk og medicinsk arbejde men også embedsmænd og politikkerne der er bag beslutningerne for den økonomiske og faglige udvikling inden for området. Denne kortlægning er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter for Dual Diagnosis service, Dept. N, Aarhus University Hospital, Denmark ( team for misbrugspsykiatri ) Centre for Addiction Issues ( Østnorsk Kompetance center ) The Swedish association for Double Diagnosis ( Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser ) Nordisk Ministerråd har bedraget med økonomisk støtte. Videre har Socialstyrelsen i Sverige og Helsedirektoratet i Norge bidraget økonomisk og fagligt gennem henholdsvis Svenska Nätverket og Østnorsk kompetansesenter. God Læsning Kathrine Telcs NOPUS T H E N O R D I C E D U C A T I O N A L P R O G R A M M E F O R T H E D E V E L O P M E N T O F S O C I A L S E R V I C E S : W W W. N O P U S. O R G. D E T S V E N S K E N E T V Æ R K F O R D O B B E L T D I A G N O S E : W W W. S N - D D. S E. Ø S T N O R S K K O M P E T E N C E C E N T E R : W W W. R U S - O S T. N O. T E A M F O R M I S B R U G S P S Y K I A T R I : W W W. M I S B R U G S P S Y K I A T R I. R M. D K Side 3

4 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION RAPPORT TIL NORDISK MINISTERRÅD VEDRØRENDE DE BEHANDLINGSTILBUDDENE DENE TIL DOBBELTDIAGNOSEPASIENTER I DE TRE T SKANDINAVISKE LANDENE INDLEDNING Baggrund for undersøgelsen Metode Udvælgelse af dobbeltdiagnosetilbud til undersøgelsen Generelle overvejelser Udvælgelse-Enkelte kommentarer Kortlægning af tilbud Spørgeskemaet Pilotundersøgelse Telefoninterview Data analyse Introduktion til dobbeltdiagnosetilbud i Danmark, Sverige og Norge Danmark Sverige Norge RESULTATER Introduktion Dobbeltdiagnosetilbud; Udvikling i Sverige, Norge og Danmark Figur 1: Etablering af dobbeltdiagnosetilbud i Sverige, Norge og Danmark i perioden Beskrivelse af interventioner: Bo, behandling og ambulante tilbud Formål med tilbuddet Figur 2: Mål for ophold i tilbuddet ifølge tilbuddets leder Tilbuddenes primære funktioner Figur 3: De primære funktioner fordelt på de 3 lande Ledelsesmæssig organisering af tilbuddene Figur 4: Ledelsesmæssig organisering i 139 skandinaviske dobbeltdiagnosetilbud Det faglige samarbejde om klienterne Henvisere og modtagere af klienter. De kliniske stier

5 Figur 5: De mest almindelige henvisere til de skandinaviske dobbeltdiagnosetilbud Figur 6: De mest almindelige henvisere fordelt i Danmark, Sverige og Norge Figur 7: De mest almindelige opfølgende instanser efter ophold i et dobbeltdiagnosetilbud. Fordelt på Danmark, Sverige og Norge Vigtige samarbejdspartnere Figur 8: De vigtigste samarbejdspartnere fordelt på nationalt niveau Samarbejdsform og struktur Figur 9. Samarbejdsstrukturer fordelt på interventionsformer Figur 10: Samarbejdsstrukturer i de 3 lande : En beskrivelse af målgruppen. Klienterne Hvem siger i nej til? Figur 11: Fravalgskriterier i forhold til indskrivning i dobbeltdiagnosetilbud i Danmark, Sverige og Norge Figur 12: Fravalgskriterier i forhold til Bo-, behandling og ambulante tilbud Antal klienter og kønsfordeling Fordeling på køn Figur 14: Antallet af hhv. mænd og kvinder i forhold til bo-, behandlings og ambulante tilbud.. 44 Figur 15: Fordeling af kvinder og mænd i de 3 landes populationer Aldersfordeling Figur 16: Gennemsnitsalder for populationerne i de 3 lande fordelt på bo-, behandlings og ambulante tilbud Figur 17: Populationens aldersfordeling på nationalt niveau Hoveddiagnoser Figur 18: Hoveddiagnosernes fordeling i undersøgelsens population Figur 19: Hoveddiagnosernes fordeling i Danmark, Sverige og Norge Figur 20: Hoveddiagnosernes fordeling på interventionsformerne: Bo- behandlings og ambulante tilbud Figur 21: Hoveddiagnoser fordelt på mænd og kvinder Rusmidler Figur 22: De foretrukne rusmidler i hele populationen Figur 23: De foretrukne rusmidler fordelt på bo-, behandlings og ambulante tilbud Figur 24: Foretrukne rusmidler fordelt på Danmark, Sverige og Norge Figur 25: Foretrukne rusmidler fordelt på mænd og kvinder Bosituation ved henvisning Figur 26: Bosituation ved henvisning : Kortlægningsmetoder i forhold til sociale, medicinske, psykiatriske og rus/ misbrugsforhold

6 Tabel 2: Hvordan kortlægges behov for ydelser i tilbuddene fordelt på interventionsform og nationalitet Figur 27: Kortlægningsmetoder fordelt på de 3 primære interventionsformer Figur 28: Kortlægningsmetoder fordelt i forhold til de 4 ydelsesområder Figur 29: Kortlægningsmetoder fordelt i forhold til de 3 lande : Sociale, medicinske, psykiatriske og rusrelaterede ydelser Tabel 3: Hvordan dækkes klienterne behov for ydelser i tilbuddene fordelt på interventionsform og nationalitet De sociale ydelser Medicinske/somatiske ydelser De psykiatriske ydelser Ydelser i forhold til rus/misbrug : Personaleressourcer, behandlingsmetoder Normering og fagligt personale Behandlingstilbuddene De ambulante tilbud Vejledning, metoder og kompetencer Vejledning Figur 30: Tilbud, der modtager vejledning fordelt på de 3 lande Metoder Figur 31 Behandlingsmetoder brugt af forskellige interventionsformer Figur 29: De mest benyttede metoder fordelt på de 3 lande Brug for mere kompetence? Figur 33: Ønske om mere kompetence fordelt på faglige hovedområder, fordelt på interventionsformer Figur 34: Ønsket om mere kompetence fordelt på faglige hovedområder. I forhold til de 3 lande Figur 35: Ønsket om mere kompetence fordelt på dobbeltdiagnose metoder I forhold til de 3 lande OPSUMMERING OG DISKUSSION Diagnoser Bolig og hjemløshed Kortlægning Personalesituationen Behov for mere kompetence Sammenfatning

7 NOGLE UDFORDRINGER LITTERATUR SPØRGESKEMA: A. Beskrivelse af tilbuddet B. Uddannelse og vejledningsbehov C. Oplysninger om klienter/patienter i D. Oplysninger om henvisning/udskrivning E. Kortlægning, støtte- og behandlingsindsatser F. Samarbejde

8 INTRODUKTION Ideen om en fælles skandinavisk kortlægning af dobbeltdiagnosetilbud i Skandinavien blev født på den nordiske konference i Åre i august 2005, arrangeret af det svenske dobbeltdiagnosenetværk. Vi kan nu præsentere slutproduktet af en lang, spændende og lærerig proces. Igennem denne proces har vi som styringsgruppe, dataindsamlere og forfattere fået en bedre forståelse for de udfordringer som hvert af de tre lande står over for, men vi ser også muligheder for nye og spændende samarbejdsprojekter. Vi mener at denne undersøgelse og arbeidet med rapporten har styrket et allerede godt samarbejde mellem Team for Misbrukspsykiatri, Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser og Østnorsk kompetansesenter. Som et resultat både av dette arbejde og Beat the Dragon - konferansen i Århus 2007 er det nu etableret et dobbeltdiagnosenetværk også i Danmark. I perioder har undersøglesen medført en betydelig arbejdsindsats. Vi vil takke både arbejdsgivere og kolleger, både på arbejdspladsen og i vores respektive netværk for tålmodighed, velvillig bistand og god inspiration. Vi vil også takke Socialstyrelsen i Sverige, Helsedirektoratet i Norge og Nordisk Ministerråd. Uden økonomisk bistand fra disse instanser havde vi ikke kunnet gennemføre denne undersøgelse. Til slut og ikke mindst vil vi takke NOPUS og Kathrine Telcs for god og nødvendig støtte under alle faser i projektet. Lars Merinder, Lotte Sønderby og undertegnede er ansvarlige for den endelige rapport. Dataindsamlingen har Ingvild Hansen (Norge), Birgitta Ravens (Sverige ) og Lotte Sønderby (Danmark) stået for. Lotte Sønderby, Amund Aakerholdt og Lars Merinder har haft ansvar for dataanalyse, databearbejdning og rapportskrivning. I styringsgruppen har Elin Löfroth, Lena Molin og Birgitta Ravens represænteret det Svenske netværk. Lars Merinder og Lotte Sønderby har repræsenteret Team for Misbrugspsykiatri og undertegnede har repræsenteret Østnorsk Kompetansesenter. NOPUS har været representæret af Kathrine Telcs. Rapporten blev oversat til engelsk af 8

9 Leslie Walke. Styringsgruppen har haft det primære ansvar for at udvikle det spørgeskema som er brugt i undersøgelsen. De tre samarbejdende instanser har årlige netværksmøder og disse har fungeret som referencegruppe for projektet. Vi vil igen takke alle som har bidraget og håber at dette projekt kan videreudvikles til også at inkludere vore andre Nordiske naboer. Amund Aakerholt, Leder af styringsgruppen RAPPORT TIL NORDISK MINISTERRÅD VEDRØRENDE DE BEHANDLINGSTILBUDDENE E TIL DOBBELTDIAGNOSEPASIENTER NTER I DE TRE SKANDINAVISKE NAVISKE LANDENE. 9

10 1. INDLEDNING Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser og Østnorsk kompetansesenter, rus- avhængighet, har igennem nogle år samarbejdet og har delt erfaringer om arbejdet med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og omfattende og behandlingskrævende rusmiddelmisbrug (patienter med dobbeltdiagnose eller komorbide tilstande) I september 2005 søgte vi midler hos Nordisk Ministerråd til at gennemføre et forprojekt for at kortlægge og skaffe et overblik over behandlingstillbuddene i Norden for patienter med alvorlig psykisk lidelse (psykoser, alvorlige personlighedsforstyrrelser, alvorlige depressioner og andre tilstande præget av omfattende funktionssvigt) og samtidig omfattende rusmiddelmisbrug. Oprindelig ønskede vi at gennemføre et forprojekt som så kunne være udgangspunkt for videre forskning. Gennem forprojektet ønskede vi at skaffe oversigt over: Problemomfang, inklusive demografiske data. Relevante behandlingstiltag på forskellige behandlingsniveauer som eksplicit er rettet mod patienter med samtidig rus og psykisk lidelse. Det vil blive nødvendig at se på tiltag både indenfor kommuner/ fylker og regioner. Vi vil kortlægge hvilke udfordringer behandlingstiltagene står overfor og se på behov for kompetance-opbygning. (citat fra ansøgningen) Vi ønskede også at skaffe en oversigt over lignende undersøgelser i både Norden og i Europa. Vi mente også, at det var nødvendigt at drøfte brugen av begrebet dobbeltdiagnose. (Ansøgning til Nordisk Ministerråd ) Nordisk ministerråd accepterede ansøgningen og der blev herefter nedsat en styringsgruppe bestående av repræsentanter for de tre samarbejdsparter og NOPUS. Af praktiske grunde tog det nogen tid før vi kom i gang med arbejdet, men i løbet av 2006 blev projektmedarbejdere engageret i Norge og Sverige. Disse arbejdede samtidig med national kortlægning. Erfaringerne fra det nationale kortlægningsarbejde i de to lande blev brugt i udarbejdelsen af det fælles nordiske spørgeskema. I 2007 blev en 10

11 psykolog ansat i Team for misbrugspsykiatri, Universitetshospitalet, Århus som både skulle foretage den danske kortlægning og samle, koordinere og bearbejde data fra Danmark, Norge og Sverige. Et fælles spørgeskema blev udarbejdet i løbet af foråret Dette arbejde har været både tids- og ressourcekrævende Organisering av behandlingstilbuddene er meget forskellig i de tre skandinaviske lande og megen energi blev brugt på at opnå en fælles begrebsforståelse m.h.p at formulere spørgsmål på de tre sprog.. Sommer og efterår 2007 og frem til begyndelsen af 2008 er blevet brugt til indsamling af data(telefoninterview). Efterhånden har undersøgelsen fået mere præg af et hovedprojekt end af et forprojekt og i februar 2008 søgte vi Nordisk Ministerråd om en tillægsbevilling for at færdiggøre databearbejdning og rapportskrivning. Ansøgningen blev imødekommet og sammen med NOPUS vil styringsgruppen præsentere rapporten for ledere og beslutningstagere i Norden på en konference i Malmö i månedsskiftet 30 september - 1 oktober Baggrund for undersøgelsen elsen Behandling af patienter med samtidige rusmiddelproblemer 1 og psykisk lidelse (populært kaldet dobbeltdiagnose), er en stor udfordring for hjælpeapparatet både i 1 I rapporten bruger vi bl.a betegnelserne rusmiddelbrug, rusmiddelbehandling frem for misbrug (stofmisbrug, alkoholmisbrug) og misbrugsbehandling som mere neutrale og hensigtsmæssige 11

12 kommuner, regioner og på statsligt niveau. Foruden at have mindst to behandlingskrævende lidelser at kæmpe med har disse patienter ofte omfattende sociale problemer i form af belastning af familien, manglende stabilitet på arbejdsmarkedet og i uddannelsestilbud, mangel på bolig (hjemløshed), hyppig kontakt med politi og retsvæsen og stor fare for selvskadende adfærd og selvmord (Mueser et. al 2003). Omfanget af samtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse både i befolkningen generelt (Regier et al 1990) og i behandlingspopulationer (Landheim og Bakken 2002, Hansen et.al. 2000) er efterhånden godt dokumenteret. Komorbiditet med angst og depression er meget hyppig indenfor rusbehandling og % av patienter indlagt på akutte psykiatriske afdelinger har et rusmiddelproblem. Samtidig ved vi at systematisk kortlægning af rusmiddelbrug indenfor det psykiatriske sundhedssystem er varierende og at kompetencen til at kortlægge og behandle psykisk lidelse indenfor rusbehandlings-institutioner er lige så varierende. Dette til trods for at flere gode kortlægningsinstrumenter er udviklet indenfor rusmiddel-området. Disse kunne egne sig også til brug i psykiatriske behandlingstilbud. Man kan stille sig det spørgsmål om den manglende diagnosticering af rusmiddelproblemer i psykiatriske behandlingstilbud har mere med holdninger til dette område at gøre end med manglende kompetence (Hansen et.al 2000). Når det gælder behandling er det rimelig konsensus blandt fagfolk at anbefale samtidig behandling af ruslidelse og f.eks en psykotisk tilstand. De fleste studier vedrørende effekt av samtidig behandling er gjort med patienter med psykose eller den engelske betegnelse: Severe Mental Illness. For en oversikt se Drake mfl En systematisk beskrivelse av en samtidig eller integreret behandlingsmodel findes bl.a. hos Mueser et al (2003). Når det gælder behandling af samtidig ruslidelse og f.eks angst og depression er der mere diskussion om nytten af samtidig behandling af begge lidelser. Alligevel anbefaler betegnelser. At bruge betegnelsen rus(middel) frem for misbrug i den danske tekst er også mere på linje med den terminologi som bruges i Norge og Sverige. 12

13 en Canadisk ekspertgruppe at de fleste psykiatriske tilstande komorbide med ruslidelse bør behandles indenfor en samtidig behandlingskontekst selv om det for flere tilstande er nødvendigt at påbegynde rusbehandlingen først. (www.cds-sca.com) Dette kræver at man i højere grad tænker i helhed end i den traditionelle opdeling i rusbehandling og psykiatrisk behandling. Muesers model indebærer behandling i team som har ansvar for alle opgaver vedrørende behandling og opfølgning. For de skandinaviske lande betyder dette udfordringer både fagligt og organisatorisk. Vores servicetilbud er ofte baseret på en klar opgavedeling mellem kommune, region og stat. Løsningen i de skandinaviske lande har været et udvidet samarbejde mellem sektorer eller forsøgsmodeller med teams på tværs av forvaltningsområder. Fortsat kan ideologiske og metodiske forskelle mellem behandlings- og støttesystemer bremse et effektivt samarbejde. Patienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse vil have brug for et koordineret behandlings- eller servicetilbud som omfatter langt mere end bare psykiatrisk behandling eller rusbehandling. I denne undersøgelse prøver vi også at få svar på hvad som kendetegner dobbeltdiagnosepatienter i Skandinavien, behandlingstilbuddet for denne gruppe og samarbejdet om patienterne. Til trods for at der er forskelle mellem de organisatoriske modeller i Skandinavien har Norge, Sverige og Danmark meget til fælles når det gælder behandlingsmetoder og behandlingsideologi. Vi ønsker at denne undersøgelse kan bidrage til en bedre oversigt over, og forståelse av behandlingstilbuddene i vores nabolande. Ved hjælp af undersøgelsen håber vi i endnu højere grad end tidligere at kunne lære af hinandens erfaringer. Vi håber også at vi kan bruge rapporten til at inddrage resten af de nordiske lande i arbejdet med at forbedre behandlings-eller servicetilbuddet for til vores måske dårligst stillede patientgruppe. Spørgsmålet er om man kunne forestille sig en fælles nordisk eller skandinavisk model hvor centrale elementer fra den integrerede model bliver tilpasset et system hvor flere forvaltningsområder sammen har ansvaret for behandling og service til denne gruppe patienter. 13

14 3. Metode 3.1 Udvælgelse af dobbeltdiagnosetilbud til undersøgelsen GENERELLE OVERVEJELSER 14

15 Data i denne undersøgelse stammer fra behandlingstilbud der specifikt henvender sig til mennesker med dobbeltdiagnose. Tilbuddene vil derfor være at betragte som de respektive landes erklærede specialisttilbud for dobbeltdiagnosticerede. Dette medfører at vi forventede at der i behandlingstilbuddene vil være særlige overvejelser omkring indsatsen, målrettet imod denne gruppe. Det var en beskrivelse af disse specifikke tilbud vi var interesseret i. I den europæiske undersøgelse ISADORA som fokuserede på behandlingstilbud for dobbeltdiagnose i 7 europæiske psykiatriske centre var inklusionskriteriet bredere sådan at et behandlingstilbud for at kunne inkluderes skulle vurdere at mindst 20 % af deres klienter havde en dobbeltdiagnose. En gentagelse af en sådan afgrænsning ville blive en beskrivelse af hvordan ikke specialiserede tilbud forholder sig til denne patientgruppe og ville være en mindre specifik beskrivelse af de faktiske behandlingstilbud til denne gruppe. Den aktuelle beskrivelse af de skandinaviske landes specialisttilbud omfatter også en beskrivelse af samarbejdsrelationer og kliniske stier i behandlingssystemet. Dette kan også bidrage til at afklare hvordan det ikke-specialiserede behandlingstilbud har indrettet sig i forhold til problemstillingen vedrørende komorbiditet eller dobbeltdiagnose UDVÆLGELSE-ENKELTE KOMMENTARER Hvis der i forbindelse med identifikation af tilbud som kunne inkluderes i undersøgelsen fremkom oplysninger om et tilbud som muligvis var specialiseret på dobbeltdiagnosebehandling og specialiseringen ikke fremgik tydeligt fra hjemmeside, trykt materiale eller lignende let tilgængelig information, vurderedes inklusionen ved interview med tilbuddets leder. Tilbud, som på tidspunktet for undersøgelsen kun havde dobbeltdiagnosticerede klienter blev ikke inkluderet hvis det ikke fremgik af det tilgængelige skriftlige materiale eller at dømme af en efterfølgende telefonsamtale at målgruppen var dobbeltdiagnosticerede 3.2 Kortlægning af tilbud 15

16 Identifikationen af de tilbud som indgik i kortlægningen foregik noget forskelligt i de tre deltagende lande: Sverige: I Sverige blev i 2007 netop Projekt KPM(Komplexa vårdbehov på grund av Psykisk sjukdom och Missbruk) afsluttet. Dette projekt blev igangsat af Socialstyrelsen og National Psykiatrisamordning. Dette betød at den aktuelle kortlægning kunne tage udgangspunkt i en tilgængelig liste over tilbud, som henvender sig til mennesker med svær psykisk lidelse og misbrug. Idet kriterierne for at indgå i den aktuelle undersøgelse var bredere end kriterierne for den allerede gennemførte undersøgelse blev den tilgængelige liste suppleret med flere tilbud Norge: I Norge eksisterer et netværk af tilbud, som er specialiseret i dobbeltdiagnose. Østnorsk Kompetencecenter som er samarbejdspartner i denne undersøgelse har fået tildelt opgaven med at servicere dette netværk og havde tilgængelige oplysninger om tilbud som kunne indgå i undersøgelsen. Danmark: I Danmark, fandtes ikke i forvejen nogen fortegnelse over tilbud som var specialiseret i dobbeltdiagnose. Det var ikke muligt at få oplysninger fra Servicestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Indenrigsministeriet eller Kommunernes Landsforening vedrørende sådanne tilbud. De danske tilbud er derfor fundet gennem manuel søgning på internettet. Herudover er kommunernes og regionernes hjemmeside gennemgået ved søgning på søgeordet dobbeltdiagnose. Desuden er kommunale visitatorer, misbrugscentre og psykiatriske ambulatorier kontaktet telefonisk med spørgsmålet; Hvor henviser man mennesker med en dobbeltdiagnose her i området/ kommunen?. Derudover er der suppleret med en gennemgang af Malmgreen et al (2006), som har en oversigt over dobbeltdiagnose døgntilbud, m.h.p om disse fortsat eksisterer og har den samme funktion. Der er også rettet henvendelse til private organisationer som Kirkens korshær, Blå kors etc. Endelig er yderligere tilbud efterlyst gennem Dansk Fagligt netværk for dobbeltdiagnose, oprettet i Spørgeskemaet 16

17 Vi har i undersøgelsen taget udgangspunkt i et allerede udarbejdet spørgeskema TODD (Treatment Options for Dual Diagnosis), udviklet i forbindelse med ISADORA projektet 2, samt et svensk spørgeskema udviklet i forbindelse med en national kortlægning af indsatsen overfor målgruppen, KPM-studiet. I udviklingen af spørgeskemaet har det været vigtigt at sikre at resultaterne var sammenlignelige på tværs af de skandinaviske lande. For at opfylde dette krav er det ikke bare vigtigt med en korrekt oversættelse mellem de skandinaviske sprog men også at tage højde for de indholdsmæssige forskelle i brugen af fagtermer i de respektive lande. F.eks. har et begreb som poliklinik som bruges i Sverige og til dels i Norge ikke nødvendigvis den samme denotation d.v.s faktiske betydning i begge lande. 3 Dette har bidraget til underholdning i arbejdsgruppen og spørgeskemaet er forsøgt formuleret i fællesskab i den interskandinaviske forskningsgruppe på et blandet skandinavisk sprog. En repræsentant for hvert land har derefter oversat dette fælles skandinaviske nordiske spørgeskema til eget sprog. De oversatte spørgeskemaer blev herefter gennemlæst og vurderet af de øvrige landes repræsentanter, som en sikkerhed mod sproglige og kulturelle misforståelser. Med udgangspunkt i de problemstillinger som blev nævnt indledningsvis og i de nævnte eksisterende spørgeskemaer blev resultatet et spørgeskema som omfattede følgende hovedpunkter: Beskrivelse av tilbuddenes organisatoriske ( hovedmænd ) og faglige tilknytning, oprettelsesår målsætning målgruppe, kapacitet og personaleressourcer (Del A) 2 ISADORA-projektet (Integrated Services Aimed at Dual diagnosis and Optimal Recovery from Addiction) er et projekt i 7 psykiatriske centre i Europa., der i 2002 gik sammen med støtte fra EU, for at beskrive og sammenligne tilbud til dobbeltdiagnosepatienter i Europa (ISADORA; Health Services for dual diagnosis in Europe, submitted for publication Acta Psychiatrica Scandinavica 2008) 3 I Danmark kan poliklinik måske oversættes til ambulatorium men organisationen og funktionen af et ambulatorium er ikke nødvendigvis det samme som for en poliklinik. 17

18 Beskrivelse av behovet for kompetenceudvikling og supervision(del B) Beskrivelse af klientpopulation: alder, køn, diagnoser, og eventuel fravalg (hvilke patienter/klinter afvises). (Del C) Beskrivelse av henvisning og opfølgning (kliniske stier) og af bosituation (Del D) Beskrivelse av hvilke opgaver man samarbeider om, og hvilke opgaver som man henviser til andre (Del E) Beskrivelse av kortlægnings-, udrednings- og behandlingsmetoder og beskrivelse av hvilke opgaver eller funktioner tilbuddene selv varetager (Del E) Beskrivelse av samarbejdsforhold (Del F) Spørgeskemaet blev mere omfattende end vi oprindelig havde tænkt, os men både styringsgruppen og referencegruppen mente at det var vigtigt at opnå en bred beskrivelse av både patientgrundlaget, de metoder som bruges og ikke mindst hvordan det samarbejdes og hvad man samarbejder om. (Se bilag: spørgeskema, skandinavisk version) 3.4 Pilotundersøgelse Efter at et udkast til spørgeskemaet blev færdiggjort på hver af de tre nordiske sprog blev det introduceret for udvalgte tilbud i de tre lande. I alt 11 tilbud afprøvede det første spørgeskema. 5 norske, 4 danske og 2 svenske. Proceduren for afprøvningen var den samme som for hovedundersøgelsen. Lederne af de udvalgte tilbud blev kontaktet telefonisk, spurgt om de ønskede at medvirke i pilotundersøgelsen og hvis dette var tilfældet informeret om, at spørgeskemaet ville blive udsendt i løbet af få dage. Meningen med pilotundersøgelsen var først og fremmest at teste forståeligheden af spørgeskemaet og meningsfuldheden(validiteten) af de spørgsmål som blev stillet. Lederne blev derfor både bedt om at udfylde skemaet og om at give en bedømmelse af forståeligheden og indholdet af spørgeskemaet. 18

19 Resultatet af pilotundersøgelsen var bl.a. at visse spørgsmål f.eks. spørgsmål vedrørende den primære funktion af tilbuddet, målgruppe for tilbuddet og kortlægning af indsatsen var svære at svare på i den form som spørgeskemaet lagde op til. Vedrørende målgruppen for tilbuddet besluttede vi at åbne for en kvalitativ/individuel beskrivelse af målgruppen for at forskergruppen herefter kunne placere målgruppebeskrivelserne i specifikke kategorier. Dette spørgsmål viste sig ved analyse af de kvalitative/individuelle svar dog ikke at have en tilstrækkelig validitet til at vi inkluderede analysen i rapporten. Vedrørende andre spørgsmål som de enkelte tilbuds funktion viste det sig at tilbuddene havde flere primærfunktioner og her valgte vi at åbne op for flere svarmuligheder end oprindeligt planlagt. Af pilotundersøgelsen fremgik det at ikke alle tilbud havde præcise oplysninger vedrørende sociodemografiske data som alder, køn eller vedrørende kliniske data som foretrukket rusmiddel eller anden psykiatrisk diagnose. I hovedundersøgelsen drejede det sig om cirka halvdelen af alle tilbud. De mundtlige instruktioner til spørgeskemaet blev derfor modificeret således at den interviewede klart skulle tilkendegive hvorvidt der var tale om skønsmæssige antal eller præcise oplysninger baseret på tilgængelig registrering. Som anført i analyseafsnittet blev herefter de skønsmæssige respektive de præcise oplysninger vedrørende disse områder analyseret dels separat og dels sammen. I rapporten er det på baggrund af disse analyser vurderet at en samlet præsentation af de skønsmæssige og præcise tal var holdbar og mest hensigtsmæssig. Disse klientdata skal derfor vurderes udefra denne forudsætning. 3.5 Telefoninterview Efter kortlægning af hvilke tilbud der kunne inkluderes i undersøgelsen blev lederne for disse tilbud kontaktet pr. brev. Herefter forsøgte projektmedarbejdere at opnå en aftale om et telefoninterview. Lederen blev opfordret til at gøre sig bekendt med spørgeskemaet inden interviewet for at have lejlighed til at indsamle de nødvendige informationer. 19

20 Intentionen med at gennemføre et telefoninterview frem for at sende spørgeskemaet ud til respondenten og bede om at tilbagesende den i udfyldt stand, var at øge responsraten og mindske risikoen for misforståelser vedrørende indhold af spørgsmål Data analyse Spørgeskemaet blev som anført omformuleret og justeret efter pilotundersøgelsen. I processen indgik statistiker Claus Jensen fra UNI-C Århus Universitet som bistod med gennemgang af spørgeskema og kodebog til oprettelse af database til brug for bearbejdning med statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences 15). De besvarede spørgeskemaer fra Norge og Sverige blev sendt til Team for Misbrugspsykiatri i Århus, hvor data blev indtastet i den fælles skandinaviske database. Alle tilbud blev kategoriseret efter deres nationalitet. P.g.a. ubesvarede spørgsmål (missing data) indenfor visse kategorier af spørgsmål vil antallet af klienter(n) som indgår i forskellige analyser være varierende. Generelt er det enkelte tilbud den mindste enhed i undersøgelsen hvorfor analyser baseret på individer som den mindste enhed ikke kunne gennemføres. F.eks. kan der ikke foretages analyser af typiske comorbiditetsmønstre (sml. diskussion under Pilotundersøgelse). Spørgeskemaer med missing data er ikke udelukket fra analysen men alle besvarede spørgsmål er indgået i analysen. Da der er flere spørgsmål i undersøgelsen hvor respondenten(tilbuddet) kan give op til flere svar kan den enkelte respondent vægte mere end en anden respondent i enkelte analyser. F.eks. har flere tilbud som anført flere primærfunktioner(f.eks bo- eller behandling) og et enkelt tilbud kan således både indgå som botilbud og som behandlingsstilbud i den fortsatte analyse af f.eks mål for opholdet eller i analysen af behandlingsmetoder. Tilbud, der råder over bostedspladser såvel som behandlingspladser blev således registeret med senge til bolig såvel som til behandling. Hvis tilbud havde både sengepladser til behandling og bolig, vil det være antallet af bo- respektive behandlingspladser der afgør om tilbuddet bliver registreret som hhv. botilbud eller behandlingstilbud. I denne rapport er behandlingstilbud(med døgnpladser) av kortere og længere varighed (over og under 6 måneder) samlet i betegnelsen behandlingstilbud. Ambulante tilbud omfatter opsøgende behandlingsteam, poliklinikker, ambulatorier og bostøtteteams. 20

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetensesenter Lars Merinder, Læge - Team for Misbrugspsykiatri,

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Hvad er TUE? TUE er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital med henblik på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. Organiseret i fysisk enhed på Bispebjerg Hospital,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner Bilag 3 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftale vedr. indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

KOMMISSORIUM. Effekt av psykososial behandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 25, 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo, Norge.

KOMMISSORIUM. Effekt av psykososial behandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 25, 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo, Norge. KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede) Baggrund og formål Der

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Sammen om min vej. - Midtvejsevaluering

Sammen om min vej. - Midtvejsevaluering Sammen om min vej - Midtvejsevaluering Formål og metode Indledning Sammen om min vej er et kvalitetsudviklingsprojekt, med sigte mod at skabe en styrket tværsektoriel og brugercentreret indsats omkring

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Det udfordrende møde i psykiatrien

Det udfordrende møde i psykiatrien Det udfordrende møde i psykiatrien Socialt udsattes sundhed Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen 8. Marts 2012 Antropolog Tre overordnede problematikker 1. Det effektive sundhedssystem ift. dobbeltbelastede

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt?

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Dobbeltdiagnoser Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Misbrug fylder mest Definition af dobbeltdiagnose Kaotisk misbrug Moderate psykiatriske lidelser, Affektive, ADHD personlighedsforstyrrelser,

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Aktiv Patientstøtte. DRG-konference Projektleder, Annette Lunde Stougaard,

Aktiv Patientstøtte. DRG-konference Projektleder, Annette Lunde Stougaard, Aktiv Patientstøtte DRG-konference 2017 Projektleder, Annette Lunde Stougaard, annette.stougaard@regionh.dk Baggrunden for indsatsen koncept med gode erfaringer fra Sverige og Region Sjælland Analyse af

Læs mere