TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE"

Transkript

1 TILBUD OG BEHANDLING TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAGNOSE Lotte Sønderby Amund Aakerholt Lars B. Merinder I Skandinavien 2006 Birgitta Ravens

2 Tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose - Skandinavien 2006 Tilbud og behandling til dobbeltdiagnosepatienter I S K A N D I N A V I E N L O T T E S Ø N D E R B Y, A M U N D A A K E R H O L T, L A R S B. M E R I N D E R O G B I R G I T T A R A V E N S F O R O R D Dette er en banebrydende kortlægning af de nordiske behandlingstilbud til sindslidende med dobbeltdiagnose. Formålet med denne kortlægning er at bidrage til den aktuelle nordiske viden og udvikling af psykiatrisk social psykiatrisk arbejde som fag og som profession ved at give indblik i, hvordan behandlingstilbud til sindslidende med dobbeltdiagnose i dets mangfoldighed praktiseres i de nordiske lande. Sindslidende med dobbeltdiagnose betragtes som et smertensbarn, idet de meget ofte falder mellem to stole. Misbrugsbehandlingssystemet synes, de er uhåndterlige, fordi de har en sindslidelse, og behandlings- og socialpsykiatrien har også svært ved at tage sig af dem, fordi de har et misbrug. Den sindslidende med dobbeltdiagnose er et menneske med stort behov for behandling, men han evner ikke at tale sin egen sag og falder derfor ofte mellem de to stole. Sindslidelse og samtidigt misbrug kan behandles. Det kræver særlige kompetencer i forhold til at behandle begge lidelser. Side 2

3 Tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose - Skandinavien 2006 Med denne unikke kortlægning af nordiske behandlingstilbud til sindslidende med dobbelt diagnose er det første spirende frø lagt i jorden til at udvikle det nordiske samarbejde og internationale samarbejde På denne baggrund håber vi at denne kortlægning kan interessere og inspirere ikke kun til dem der i forvejen beskæftiger sig med socialpsykiatrisk og medicinsk arbejde men også embedsmænd og politikkerne der er bag beslutningerne for den økonomiske og faglige udvikling inden for området. Denne kortlægning er blevet til i et samarbejde mellem repræsentanter for Dual Diagnosis service, Dept. N, Aarhus University Hospital, Denmark ( team for misbrugspsykiatri ) Centre for Addiction Issues ( Østnorsk Kompetance center ) The Swedish association for Double Diagnosis ( Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser ) Nordisk Ministerråd har bedraget med økonomisk støtte. Videre har Socialstyrelsen i Sverige og Helsedirektoratet i Norge bidraget økonomisk og fagligt gennem henholdsvis Svenska Nätverket og Østnorsk kompetansesenter. God Læsning Kathrine Telcs NOPUS T H E N O R D I C E D U C A T I O N A L P R O G R A M M E F O R T H E D E V E L O P M E N T O F S O C I A L S E R V I C E S : W W W. N O P U S. O R G. D E T S V E N S K E N E T V Æ R K F O R D O B B E L T D I A G N O S E : W W W. S N - D D. S E. Ø S T N O R S K K O M P E T E N C E C E N T E R : W W W. R U S - O S T. N O. T E A M F O R M I S B R U G S P S Y K I A T R I : W W W. M I S B R U G S P S Y K I A T R I. R M. D K Side 3

4 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION RAPPORT TIL NORDISK MINISTERRÅD VEDRØRENDE DE BEHANDLINGSTILBUDDENE DENE TIL DOBBELTDIAGNOSEPASIENTER I DE TRE T SKANDINAVISKE LANDENE INDLEDNING Baggrund for undersøgelsen Metode Udvælgelse af dobbeltdiagnosetilbud til undersøgelsen Generelle overvejelser Udvælgelse-Enkelte kommentarer Kortlægning af tilbud Spørgeskemaet Pilotundersøgelse Telefoninterview Data analyse Introduktion til dobbeltdiagnosetilbud i Danmark, Sverige og Norge Danmark Sverige Norge RESULTATER Introduktion Dobbeltdiagnosetilbud; Udvikling i Sverige, Norge og Danmark Figur 1: Etablering af dobbeltdiagnosetilbud i Sverige, Norge og Danmark i perioden Beskrivelse af interventioner: Bo, behandling og ambulante tilbud Formål med tilbuddet Figur 2: Mål for ophold i tilbuddet ifølge tilbuddets leder Tilbuddenes primære funktioner Figur 3: De primære funktioner fordelt på de 3 lande Ledelsesmæssig organisering af tilbuddene Figur 4: Ledelsesmæssig organisering i 139 skandinaviske dobbeltdiagnosetilbud Det faglige samarbejde om klienterne Henvisere og modtagere af klienter. De kliniske stier

5 Figur 5: De mest almindelige henvisere til de skandinaviske dobbeltdiagnosetilbud Figur 6: De mest almindelige henvisere fordelt i Danmark, Sverige og Norge Figur 7: De mest almindelige opfølgende instanser efter ophold i et dobbeltdiagnosetilbud. Fordelt på Danmark, Sverige og Norge Vigtige samarbejdspartnere Figur 8: De vigtigste samarbejdspartnere fordelt på nationalt niveau Samarbejdsform og struktur Figur 9. Samarbejdsstrukturer fordelt på interventionsformer Figur 10: Samarbejdsstrukturer i de 3 lande : En beskrivelse af målgruppen. Klienterne Hvem siger i nej til? Figur 11: Fravalgskriterier i forhold til indskrivning i dobbeltdiagnosetilbud i Danmark, Sverige og Norge Figur 12: Fravalgskriterier i forhold til Bo-, behandling og ambulante tilbud Antal klienter og kønsfordeling Fordeling på køn Figur 14: Antallet af hhv. mænd og kvinder i forhold til bo-, behandlings og ambulante tilbud.. 44 Figur 15: Fordeling af kvinder og mænd i de 3 landes populationer Aldersfordeling Figur 16: Gennemsnitsalder for populationerne i de 3 lande fordelt på bo-, behandlings og ambulante tilbud Figur 17: Populationens aldersfordeling på nationalt niveau Hoveddiagnoser Figur 18: Hoveddiagnosernes fordeling i undersøgelsens population Figur 19: Hoveddiagnosernes fordeling i Danmark, Sverige og Norge Figur 20: Hoveddiagnosernes fordeling på interventionsformerne: Bo- behandlings og ambulante tilbud Figur 21: Hoveddiagnoser fordelt på mænd og kvinder Rusmidler Figur 22: De foretrukne rusmidler i hele populationen Figur 23: De foretrukne rusmidler fordelt på bo-, behandlings og ambulante tilbud Figur 24: Foretrukne rusmidler fordelt på Danmark, Sverige og Norge Figur 25: Foretrukne rusmidler fordelt på mænd og kvinder Bosituation ved henvisning Figur 26: Bosituation ved henvisning : Kortlægningsmetoder i forhold til sociale, medicinske, psykiatriske og rus/ misbrugsforhold

6 Tabel 2: Hvordan kortlægges behov for ydelser i tilbuddene fordelt på interventionsform og nationalitet Figur 27: Kortlægningsmetoder fordelt på de 3 primære interventionsformer Figur 28: Kortlægningsmetoder fordelt i forhold til de 4 ydelsesområder Figur 29: Kortlægningsmetoder fordelt i forhold til de 3 lande : Sociale, medicinske, psykiatriske og rusrelaterede ydelser Tabel 3: Hvordan dækkes klienterne behov for ydelser i tilbuddene fordelt på interventionsform og nationalitet De sociale ydelser Medicinske/somatiske ydelser De psykiatriske ydelser Ydelser i forhold til rus/misbrug : Personaleressourcer, behandlingsmetoder Normering og fagligt personale Behandlingstilbuddene De ambulante tilbud Vejledning, metoder og kompetencer Vejledning Figur 30: Tilbud, der modtager vejledning fordelt på de 3 lande Metoder Figur 31 Behandlingsmetoder brugt af forskellige interventionsformer Figur 29: De mest benyttede metoder fordelt på de 3 lande Brug for mere kompetence? Figur 33: Ønske om mere kompetence fordelt på faglige hovedområder, fordelt på interventionsformer Figur 34: Ønsket om mere kompetence fordelt på faglige hovedområder. I forhold til de 3 lande Figur 35: Ønsket om mere kompetence fordelt på dobbeltdiagnose metoder I forhold til de 3 lande OPSUMMERING OG DISKUSSION Diagnoser Bolig og hjemløshed Kortlægning Personalesituationen Behov for mere kompetence Sammenfatning

7 NOGLE UDFORDRINGER LITTERATUR SPØRGESKEMA: A. Beskrivelse af tilbuddet B. Uddannelse og vejledningsbehov C. Oplysninger om klienter/patienter i D. Oplysninger om henvisning/udskrivning E. Kortlægning, støtte- og behandlingsindsatser F. Samarbejde

8 INTRODUKTION Ideen om en fælles skandinavisk kortlægning af dobbeltdiagnosetilbud i Skandinavien blev født på den nordiske konference i Åre i august 2005, arrangeret af det svenske dobbeltdiagnosenetværk. Vi kan nu præsentere slutproduktet af en lang, spændende og lærerig proces. Igennem denne proces har vi som styringsgruppe, dataindsamlere og forfattere fået en bedre forståelse for de udfordringer som hvert af de tre lande står over for, men vi ser også muligheder for nye og spændende samarbejdsprojekter. Vi mener at denne undersøgelse og arbeidet med rapporten har styrket et allerede godt samarbejde mellem Team for Misbrukspsykiatri, Svenska Nätverket Dubbeldiagnoser og Østnorsk kompetansesenter. Som et resultat både av dette arbejde og Beat the Dragon - konferansen i Århus 2007 er det nu etableret et dobbeltdiagnosenetværk også i Danmark. I perioder har undersøglesen medført en betydelig arbejdsindsats. Vi vil takke både arbejdsgivere og kolleger, både på arbejdspladsen og i vores respektive netværk for tålmodighed, velvillig bistand og god inspiration. Vi vil også takke Socialstyrelsen i Sverige, Helsedirektoratet i Norge og Nordisk Ministerråd. Uden økonomisk bistand fra disse instanser havde vi ikke kunnet gennemføre denne undersøgelse. Til slut og ikke mindst vil vi takke NOPUS og Kathrine Telcs for god og nødvendig støtte under alle faser i projektet. Lars Merinder, Lotte Sønderby og undertegnede er ansvarlige for den endelige rapport. Dataindsamlingen har Ingvild Hansen (Norge), Birgitta Ravens (Sverige ) og Lotte Sønderby (Danmark) stået for. Lotte Sønderby, Amund Aakerholdt og Lars Merinder har haft ansvar for dataanalyse, databearbejdning og rapportskrivning. I styringsgruppen har Elin Löfroth, Lena Molin og Birgitta Ravens represænteret det Svenske netværk. Lars Merinder og Lotte Sønderby har repræsenteret Team for Misbrugspsykiatri og undertegnede har repræsenteret Østnorsk Kompetansesenter. NOPUS har været representæret af Kathrine Telcs. Rapporten blev oversat til engelsk af 8

9 Leslie Walke. Styringsgruppen har haft det primære ansvar for at udvikle det spørgeskema som er brugt i undersøgelsen. De tre samarbejdende instanser har årlige netværksmøder og disse har fungeret som referencegruppe for projektet. Vi vil igen takke alle som har bidraget og håber at dette projekt kan videreudvikles til også at inkludere vore andre Nordiske naboer. Amund Aakerholt, Leder af styringsgruppen RAPPORT TIL NORDISK MINISTERRÅD VEDRØRENDE DE BEHANDLINGSTILBUDDENE E TIL DOBBELTDIAGNOSEPASIENTER NTER I DE TRE SKANDINAVISKE NAVISKE LANDENE. 9

10 1. INDLEDNING Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital, Svenska Nätverket - Dubbeldiagnoser og Østnorsk kompetansesenter, rus- avhængighet, har igennem nogle år samarbejdet og har delt erfaringer om arbejdet med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og omfattende og behandlingskrævende rusmiddelmisbrug (patienter med dobbeltdiagnose eller komorbide tilstande) I september 2005 søgte vi midler hos Nordisk Ministerråd til at gennemføre et forprojekt for at kortlægge og skaffe et overblik over behandlingstillbuddene i Norden for patienter med alvorlig psykisk lidelse (psykoser, alvorlige personlighedsforstyrrelser, alvorlige depressioner og andre tilstande præget av omfattende funktionssvigt) og samtidig omfattende rusmiddelmisbrug. Oprindelig ønskede vi at gennemføre et forprojekt som så kunne være udgangspunkt for videre forskning. Gennem forprojektet ønskede vi at skaffe oversigt over: Problemomfang, inklusive demografiske data. Relevante behandlingstiltag på forskellige behandlingsniveauer som eksplicit er rettet mod patienter med samtidig rus og psykisk lidelse. Det vil blive nødvendig at se på tiltag både indenfor kommuner/ fylker og regioner. Vi vil kortlægge hvilke udfordringer behandlingstiltagene står overfor og se på behov for kompetance-opbygning. (citat fra ansøgningen) Vi ønskede også at skaffe en oversigt over lignende undersøgelser i både Norden og i Europa. Vi mente også, at det var nødvendigt at drøfte brugen av begrebet dobbeltdiagnose. (Ansøgning til Nordisk Ministerråd ) Nordisk ministerråd accepterede ansøgningen og der blev herefter nedsat en styringsgruppe bestående av repræsentanter for de tre samarbejdsparter og NOPUS. Af praktiske grunde tog det nogen tid før vi kom i gang med arbejdet, men i løbet av 2006 blev projektmedarbejdere engageret i Norge og Sverige. Disse arbejdede samtidig med national kortlægning. Erfaringerne fra det nationale kortlægningsarbejde i de to lande blev brugt i udarbejdelsen af det fælles nordiske spørgeskema. I 2007 blev en 10

11 psykolog ansat i Team for misbrugspsykiatri, Universitetshospitalet, Århus som både skulle foretage den danske kortlægning og samle, koordinere og bearbejde data fra Danmark, Norge og Sverige. Et fælles spørgeskema blev udarbejdet i løbet af foråret Dette arbejde har været både tids- og ressourcekrævende Organisering av behandlingstilbuddene er meget forskellig i de tre skandinaviske lande og megen energi blev brugt på at opnå en fælles begrebsforståelse m.h.p at formulere spørgsmål på de tre sprog.. Sommer og efterår 2007 og frem til begyndelsen af 2008 er blevet brugt til indsamling af data(telefoninterview). Efterhånden har undersøgelsen fået mere præg af et hovedprojekt end af et forprojekt og i februar 2008 søgte vi Nordisk Ministerråd om en tillægsbevilling for at færdiggøre databearbejdning og rapportskrivning. Ansøgningen blev imødekommet og sammen med NOPUS vil styringsgruppen præsentere rapporten for ledere og beslutningstagere i Norden på en konference i Malmö i månedsskiftet 30 september - 1 oktober Baggrund for undersøgelsen elsen Behandling af patienter med samtidige rusmiddelproblemer 1 og psykisk lidelse (populært kaldet dobbeltdiagnose), er en stor udfordring for hjælpeapparatet både i 1 I rapporten bruger vi bl.a betegnelserne rusmiddelbrug, rusmiddelbehandling frem for misbrug (stofmisbrug, alkoholmisbrug) og misbrugsbehandling som mere neutrale og hensigtsmæssige 11

12 kommuner, regioner og på statsligt niveau. Foruden at have mindst to behandlingskrævende lidelser at kæmpe med har disse patienter ofte omfattende sociale problemer i form af belastning af familien, manglende stabilitet på arbejdsmarkedet og i uddannelsestilbud, mangel på bolig (hjemløshed), hyppig kontakt med politi og retsvæsen og stor fare for selvskadende adfærd og selvmord (Mueser et. al 2003). Omfanget af samtidige rusmiddelproblemer og psykisk lidelse både i befolkningen generelt (Regier et al 1990) og i behandlingspopulationer (Landheim og Bakken 2002, Hansen et.al. 2000) er efterhånden godt dokumenteret. Komorbiditet med angst og depression er meget hyppig indenfor rusbehandling og % av patienter indlagt på akutte psykiatriske afdelinger har et rusmiddelproblem. Samtidig ved vi at systematisk kortlægning af rusmiddelbrug indenfor det psykiatriske sundhedssystem er varierende og at kompetencen til at kortlægge og behandle psykisk lidelse indenfor rusbehandlings-institutioner er lige så varierende. Dette til trods for at flere gode kortlægningsinstrumenter er udviklet indenfor rusmiddel-området. Disse kunne egne sig også til brug i psykiatriske behandlingstilbud. Man kan stille sig det spørgsmål om den manglende diagnosticering af rusmiddelproblemer i psykiatriske behandlingstilbud har mere med holdninger til dette område at gøre end med manglende kompetence (Hansen et.al 2000). Når det gælder behandling er det rimelig konsensus blandt fagfolk at anbefale samtidig behandling af ruslidelse og f.eks en psykotisk tilstand. De fleste studier vedrørende effekt av samtidig behandling er gjort med patienter med psykose eller den engelske betegnelse: Severe Mental Illness. For en oversikt se Drake mfl En systematisk beskrivelse av en samtidig eller integreret behandlingsmodel findes bl.a. hos Mueser et al (2003). Når det gælder behandling af samtidig ruslidelse og f.eks angst og depression er der mere diskussion om nytten af samtidig behandling af begge lidelser. Alligevel anbefaler betegnelser. At bruge betegnelsen rus(middel) frem for misbrug i den danske tekst er også mere på linje med den terminologi som bruges i Norge og Sverige. 12

13 en Canadisk ekspertgruppe at de fleste psykiatriske tilstande komorbide med ruslidelse bør behandles indenfor en samtidig behandlingskontekst selv om det for flere tilstande er nødvendigt at påbegynde rusbehandlingen først. (www.cds-sca.com) Dette kræver at man i højere grad tænker i helhed end i den traditionelle opdeling i rusbehandling og psykiatrisk behandling. Muesers model indebærer behandling i team som har ansvar for alle opgaver vedrørende behandling og opfølgning. For de skandinaviske lande betyder dette udfordringer både fagligt og organisatorisk. Vores servicetilbud er ofte baseret på en klar opgavedeling mellem kommune, region og stat. Løsningen i de skandinaviske lande har været et udvidet samarbejde mellem sektorer eller forsøgsmodeller med teams på tværs av forvaltningsområder. Fortsat kan ideologiske og metodiske forskelle mellem behandlings- og støttesystemer bremse et effektivt samarbejde. Patienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse vil have brug for et koordineret behandlings- eller servicetilbud som omfatter langt mere end bare psykiatrisk behandling eller rusbehandling. I denne undersøgelse prøver vi også at få svar på hvad som kendetegner dobbeltdiagnosepatienter i Skandinavien, behandlingstilbuddet for denne gruppe og samarbejdet om patienterne. Til trods for at der er forskelle mellem de organisatoriske modeller i Skandinavien har Norge, Sverige og Danmark meget til fælles når det gælder behandlingsmetoder og behandlingsideologi. Vi ønsker at denne undersøgelse kan bidrage til en bedre oversigt over, og forståelse av behandlingstilbuddene i vores nabolande. Ved hjælp af undersøgelsen håber vi i endnu højere grad end tidligere at kunne lære af hinandens erfaringer. Vi håber også at vi kan bruge rapporten til at inddrage resten af de nordiske lande i arbejdet med at forbedre behandlings-eller servicetilbuddet for til vores måske dårligst stillede patientgruppe. Spørgsmålet er om man kunne forestille sig en fælles nordisk eller skandinavisk model hvor centrale elementer fra den integrerede model bliver tilpasset et system hvor flere forvaltningsområder sammen har ansvaret for behandling og service til denne gruppe patienter. 13

14 3. Metode 3.1 Udvælgelse af dobbeltdiagnosetilbud til undersøgelsen GENERELLE OVERVEJELSER 14

15 Data i denne undersøgelse stammer fra behandlingstilbud der specifikt henvender sig til mennesker med dobbeltdiagnose. Tilbuddene vil derfor være at betragte som de respektive landes erklærede specialisttilbud for dobbeltdiagnosticerede. Dette medfører at vi forventede at der i behandlingstilbuddene vil være særlige overvejelser omkring indsatsen, målrettet imod denne gruppe. Det var en beskrivelse af disse specifikke tilbud vi var interesseret i. I den europæiske undersøgelse ISADORA som fokuserede på behandlingstilbud for dobbeltdiagnose i 7 europæiske psykiatriske centre var inklusionskriteriet bredere sådan at et behandlingstilbud for at kunne inkluderes skulle vurdere at mindst 20 % af deres klienter havde en dobbeltdiagnose. En gentagelse af en sådan afgrænsning ville blive en beskrivelse af hvordan ikke specialiserede tilbud forholder sig til denne patientgruppe og ville være en mindre specifik beskrivelse af de faktiske behandlingstilbud til denne gruppe. Den aktuelle beskrivelse af de skandinaviske landes specialisttilbud omfatter også en beskrivelse af samarbejdsrelationer og kliniske stier i behandlingssystemet. Dette kan også bidrage til at afklare hvordan det ikke-specialiserede behandlingstilbud har indrettet sig i forhold til problemstillingen vedrørende komorbiditet eller dobbeltdiagnose UDVÆLGELSE-ENKELTE KOMMENTARER Hvis der i forbindelse med identifikation af tilbud som kunne inkluderes i undersøgelsen fremkom oplysninger om et tilbud som muligvis var specialiseret på dobbeltdiagnosebehandling og specialiseringen ikke fremgik tydeligt fra hjemmeside, trykt materiale eller lignende let tilgængelig information, vurderedes inklusionen ved interview med tilbuddets leder. Tilbud, som på tidspunktet for undersøgelsen kun havde dobbeltdiagnosticerede klienter blev ikke inkluderet hvis det ikke fremgik af det tilgængelige skriftlige materiale eller at dømme af en efterfølgende telefonsamtale at målgruppen var dobbeltdiagnosticerede 3.2 Kortlægning af tilbud 15

16 Identifikationen af de tilbud som indgik i kortlægningen foregik noget forskelligt i de tre deltagende lande: Sverige: I Sverige blev i 2007 netop Projekt KPM(Komplexa vårdbehov på grund av Psykisk sjukdom och Missbruk) afsluttet. Dette projekt blev igangsat af Socialstyrelsen og National Psykiatrisamordning. Dette betød at den aktuelle kortlægning kunne tage udgangspunkt i en tilgængelig liste over tilbud, som henvender sig til mennesker med svær psykisk lidelse og misbrug. Idet kriterierne for at indgå i den aktuelle undersøgelse var bredere end kriterierne for den allerede gennemførte undersøgelse blev den tilgængelige liste suppleret med flere tilbud Norge: I Norge eksisterer et netværk af tilbud, som er specialiseret i dobbeltdiagnose. Østnorsk Kompetencecenter som er samarbejdspartner i denne undersøgelse har fået tildelt opgaven med at servicere dette netværk og havde tilgængelige oplysninger om tilbud som kunne indgå i undersøgelsen. Danmark: I Danmark, fandtes ikke i forvejen nogen fortegnelse over tilbud som var specialiseret i dobbeltdiagnose. Det var ikke muligt at få oplysninger fra Servicestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Indenrigsministeriet eller Kommunernes Landsforening vedrørende sådanne tilbud. De danske tilbud er derfor fundet gennem manuel søgning på internettet. Herudover er kommunernes og regionernes hjemmeside gennemgået ved søgning på søgeordet dobbeltdiagnose. Desuden er kommunale visitatorer, misbrugscentre og psykiatriske ambulatorier kontaktet telefonisk med spørgsmålet; Hvor henviser man mennesker med en dobbeltdiagnose her i området/ kommunen?. Derudover er der suppleret med en gennemgang af Malmgreen et al (2006), som har en oversigt over dobbeltdiagnose døgntilbud, m.h.p om disse fortsat eksisterer og har den samme funktion. Der er også rettet henvendelse til private organisationer som Kirkens korshær, Blå kors etc. Endelig er yderligere tilbud efterlyst gennem Dansk Fagligt netværk for dobbeltdiagnose, oprettet i Spørgeskemaet 16

17 Vi har i undersøgelsen taget udgangspunkt i et allerede udarbejdet spørgeskema TODD (Treatment Options for Dual Diagnosis), udviklet i forbindelse med ISADORA projektet 2, samt et svensk spørgeskema udviklet i forbindelse med en national kortlægning af indsatsen overfor målgruppen, KPM-studiet. I udviklingen af spørgeskemaet har det været vigtigt at sikre at resultaterne var sammenlignelige på tværs af de skandinaviske lande. For at opfylde dette krav er det ikke bare vigtigt med en korrekt oversættelse mellem de skandinaviske sprog men også at tage højde for de indholdsmæssige forskelle i brugen af fagtermer i de respektive lande. F.eks. har et begreb som poliklinik som bruges i Sverige og til dels i Norge ikke nødvendigvis den samme denotation d.v.s faktiske betydning i begge lande. 3 Dette har bidraget til underholdning i arbejdsgruppen og spørgeskemaet er forsøgt formuleret i fællesskab i den interskandinaviske forskningsgruppe på et blandet skandinavisk sprog. En repræsentant for hvert land har derefter oversat dette fælles skandinaviske nordiske spørgeskema til eget sprog. De oversatte spørgeskemaer blev herefter gennemlæst og vurderet af de øvrige landes repræsentanter, som en sikkerhed mod sproglige og kulturelle misforståelser. Med udgangspunkt i de problemstillinger som blev nævnt indledningsvis og i de nævnte eksisterende spørgeskemaer blev resultatet et spørgeskema som omfattede følgende hovedpunkter: Beskrivelse av tilbuddenes organisatoriske ( hovedmænd ) og faglige tilknytning, oprettelsesår målsætning målgruppe, kapacitet og personaleressourcer (Del A) 2 ISADORA-projektet (Integrated Services Aimed at Dual diagnosis and Optimal Recovery from Addiction) er et projekt i 7 psykiatriske centre i Europa., der i 2002 gik sammen med støtte fra EU, for at beskrive og sammenligne tilbud til dobbeltdiagnosepatienter i Europa (ISADORA; Health Services for dual diagnosis in Europe, submitted for publication Acta Psychiatrica Scandinavica 2008) 3 I Danmark kan poliklinik måske oversættes til ambulatorium men organisationen og funktionen af et ambulatorium er ikke nødvendigvis det samme som for en poliklinik. 17

18 Beskrivelse av behovet for kompetenceudvikling og supervision(del B) Beskrivelse af klientpopulation: alder, køn, diagnoser, og eventuel fravalg (hvilke patienter/klinter afvises). (Del C) Beskrivelse av henvisning og opfølgning (kliniske stier) og af bosituation (Del D) Beskrivelse av hvilke opgaver man samarbeider om, og hvilke opgaver som man henviser til andre (Del E) Beskrivelse av kortlægnings-, udrednings- og behandlingsmetoder og beskrivelse av hvilke opgaver eller funktioner tilbuddene selv varetager (Del E) Beskrivelse av samarbejdsforhold (Del F) Spørgeskemaet blev mere omfattende end vi oprindelig havde tænkt, os men både styringsgruppen og referencegruppen mente at det var vigtigt at opnå en bred beskrivelse av både patientgrundlaget, de metoder som bruges og ikke mindst hvordan det samarbejdes og hvad man samarbejder om. (Se bilag: spørgeskema, skandinavisk version) 3.4 Pilotundersøgelse Efter at et udkast til spørgeskemaet blev færdiggjort på hver af de tre nordiske sprog blev det introduceret for udvalgte tilbud i de tre lande. I alt 11 tilbud afprøvede det første spørgeskema. 5 norske, 4 danske og 2 svenske. Proceduren for afprøvningen var den samme som for hovedundersøgelsen. Lederne af de udvalgte tilbud blev kontaktet telefonisk, spurgt om de ønskede at medvirke i pilotundersøgelsen og hvis dette var tilfældet informeret om, at spørgeskemaet ville blive udsendt i løbet af få dage. Meningen med pilotundersøgelsen var først og fremmest at teste forståeligheden af spørgeskemaet og meningsfuldheden(validiteten) af de spørgsmål som blev stillet. Lederne blev derfor både bedt om at udfylde skemaet og om at give en bedømmelse af forståeligheden og indholdet af spørgeskemaet. 18

19 Resultatet af pilotundersøgelsen var bl.a. at visse spørgsmål f.eks. spørgsmål vedrørende den primære funktion af tilbuddet, målgruppe for tilbuddet og kortlægning af indsatsen var svære at svare på i den form som spørgeskemaet lagde op til. Vedrørende målgruppen for tilbuddet besluttede vi at åbne for en kvalitativ/individuel beskrivelse af målgruppen for at forskergruppen herefter kunne placere målgruppebeskrivelserne i specifikke kategorier. Dette spørgsmål viste sig ved analyse af de kvalitative/individuelle svar dog ikke at have en tilstrækkelig validitet til at vi inkluderede analysen i rapporten. Vedrørende andre spørgsmål som de enkelte tilbuds funktion viste det sig at tilbuddene havde flere primærfunktioner og her valgte vi at åbne op for flere svarmuligheder end oprindeligt planlagt. Af pilotundersøgelsen fremgik det at ikke alle tilbud havde præcise oplysninger vedrørende sociodemografiske data som alder, køn eller vedrørende kliniske data som foretrukket rusmiddel eller anden psykiatrisk diagnose. I hovedundersøgelsen drejede det sig om cirka halvdelen af alle tilbud. De mundtlige instruktioner til spørgeskemaet blev derfor modificeret således at den interviewede klart skulle tilkendegive hvorvidt der var tale om skønsmæssige antal eller præcise oplysninger baseret på tilgængelig registrering. Som anført i analyseafsnittet blev herefter de skønsmæssige respektive de præcise oplysninger vedrørende disse områder analyseret dels separat og dels sammen. I rapporten er det på baggrund af disse analyser vurderet at en samlet præsentation af de skønsmæssige og præcise tal var holdbar og mest hensigtsmæssig. Disse klientdata skal derfor vurderes udefra denne forudsætning. 3.5 Telefoninterview Efter kortlægning af hvilke tilbud der kunne inkluderes i undersøgelsen blev lederne for disse tilbud kontaktet pr. brev. Herefter forsøgte projektmedarbejdere at opnå en aftale om et telefoninterview. Lederen blev opfordret til at gøre sig bekendt med spørgeskemaet inden interviewet for at have lejlighed til at indsamle de nødvendige informationer. 19

20 Intentionen med at gennemføre et telefoninterview frem for at sende spørgeskemaet ud til respondenten og bede om at tilbagesende den i udfyldt stand, var at øge responsraten og mindske risikoen for misforståelser vedrørende indhold af spørgsmål Data analyse Spørgeskemaet blev som anført omformuleret og justeret efter pilotundersøgelsen. I processen indgik statistiker Claus Jensen fra UNI-C Århus Universitet som bistod med gennemgang af spørgeskema og kodebog til oprettelse af database til brug for bearbejdning med statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences 15). De besvarede spørgeskemaer fra Norge og Sverige blev sendt til Team for Misbrugspsykiatri i Århus, hvor data blev indtastet i den fælles skandinaviske database. Alle tilbud blev kategoriseret efter deres nationalitet. P.g.a. ubesvarede spørgsmål (missing data) indenfor visse kategorier af spørgsmål vil antallet af klienter(n) som indgår i forskellige analyser være varierende. Generelt er det enkelte tilbud den mindste enhed i undersøgelsen hvorfor analyser baseret på individer som den mindste enhed ikke kunne gennemføres. F.eks. kan der ikke foretages analyser af typiske comorbiditetsmønstre (sml. diskussion under Pilotundersøgelse). Spørgeskemaer med missing data er ikke udelukket fra analysen men alle besvarede spørgsmål er indgået i analysen. Da der er flere spørgsmål i undersøgelsen hvor respondenten(tilbuddet) kan give op til flere svar kan den enkelte respondent vægte mere end en anden respondent i enkelte analyser. F.eks. har flere tilbud som anført flere primærfunktioner(f.eks bo- eller behandling) og et enkelt tilbud kan således både indgå som botilbud og som behandlingsstilbud i den fortsatte analyse af f.eks mål for opholdet eller i analysen af behandlingsmetoder. Tilbud, der råder over bostedspladser såvel som behandlingspladser blev således registeret med senge til bolig såvel som til behandling. Hvis tilbud havde både sengepladser til behandling og bolig, vil det være antallet af bo- respektive behandlingspladser der afgør om tilbuddet bliver registreret som hhv. botilbud eller behandlingstilbud. I denne rapport er behandlingstilbud(med døgnpladser) av kortere og længere varighed (over og under 6 måneder) samlet i betegnelsen behandlingstilbud. Ambulante tilbud omfatter opsøgende behandlingsteam, poliklinikker, ambulatorier og bostøtteteams. 20

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og

Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og Kommentar MADS UFFE PEDERSEN Behandling af rusmiddelbrugere i Norge set fra et dansk perspektiv En kommentar til Astrid Skrettings artikel Først en stor tak til Astrid Skretting for en informativ og interessant

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Integreret indsats for sindslidende med misbrug Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober 27 2014 Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport Indholdsfortegnelse Integreret indsats for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin

MIDDELFART. Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin MIDDELFART Fællesmøde 8/11 9/11 Addiktiv Sygepleje Addiktiv Medicin Misbrugsbehandlingens årtier Opiat Overlevelse Stabilisering Kronicitet Livskvalitet Årti 1970 erne 1980 erne 1990 erne 00 erne 10 erne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats En artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes det

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Herudover takkes undersøgelsens referee overlæge Lars Merinder, Århus Universitetshospital, for at have læst og kommenteret rapporten før udgivelse.

Herudover takkes undersøgelsens referee overlæge Lars Merinder, Århus Universitetshospital, for at have læst og kommenteret rapporten før udgivelse. 2 Forord har foretaget en undersøgelse af indsatsen overfor mennesker med dobbeltdiagnose for Landsforeningen SIND. Undersøgelsen er gennemført med brug af såvel kvantitative som kvalitative metoder. 75

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet

Rådet for Socialt Udsattes. anbefalinger. til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger til implementeringen af udvalgte initiativer i strategien Metoder der virker på narkoområdet Rådets anbefalinger til: Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 11.06.2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11.06.2013 Driftsfinansiering af Stofindtagelsesrum fra 2014 1. Resume Aarhus Byråd traf ved Byrådsmødet d. 20. februar

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces

Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Ledelse i en forandrings og udviklingsproces Tove Mosegaard, Birgit Haahr Olsen, Jytta Brun Regionshospitalet Hammel Neurocenter FSNS Neurokonference 18. 19. januar 2012 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere