28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde"

Transkript

1 15. SEPTEMBER oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift 1.DEL

2 34567 SEPTEMBER 15, 2013 Vol. 134, No. 18 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER Jehovas formaninger er p alidelige Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde Jehova har altid ledt sit folk ved hjælp af formaninger. Hvad indeholder disse formaninger? Den første artikel viser hvorfor vi kan have tillid til Guds formaninger. Den anden artikel behandler tre ting der kan hjælpe os til at opdyrke en urokkelig tillid til Jehovas formaninger. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 Jehovas formaninger er palidelige Jehovas formaning er palidelig, gør den uerfarne v ıs. SL. 19:7. HVAD VIL DU SVARE? Hvilken slags formaninger giver Jehova gennem Bibelen? Hvordan kan Jehovas formaninger hjælpe kristne i dag? Hvilke grunde har vi til at stole p a Jehovas formaninger? HAR du prøvet at sidde og forberede dig til et vagttarnsstudium og tænke: Har vi ikke studeret det her emne før? Hvis du har tilhørt den kristne menighed i længere tid, har du sikkert lagt mærke til at nogle emner bliver taget op med jævne mellemrum. Emner som Guds rige, genløsningen, arbejdet med at gøre disciple og egenskaber som kærlighed og tro er en fast del 1. Hvilke emner studerer Guds folk regelmæssigt, og hvordan gavner det os? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

4 af vores andelige kostplan. Nar vi repeterer sa- danne emner, hjælpes vi til at bevare en sund tro og til at blive ordets gørere og ikke blot dets hørere. Jak. 1:22. 2 Det hebraiske navneord der oversættes med formaning, henviser ofte til love, bud, bestemmelser og pamindelser som Gud giver sit folk. Imodsætningtilmenneskerslove,deroftem a ændres eller justeres, er Jehovas love og bestemmelser altid palidelige. Og selvom nogle af dem er givet med henblik pa en bestemt tid eller situation, bliver de aldrig mangelfulde eller utilstrækkelige. Salmisten sagde: Dine formaningers retfærdighed varer for stedse. Sl. 119: Du har sikkert lagt mærke til at nogle af Jehovas formaninger indeholder advarsler. Israels 2. (a) Hvad er Guds formaninger? (b) Hvordan adskiller Guds formaninger sig fra menneskers? 3, 4. (a) Hvad indeholder nogle af Jehovas formaninger? (b) Hvordan ville det gavne israelitterne at give agt padem? 4 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

5 nation fik regelmæssigt advarsler gennem Guds profeter. Kort før israelitterne skulle ind i det lovede land, advarede Moses dem for eksempel: Vogt jer at jeres hjerte ikke forføres, saiven- der jer bort og dyrker andre guder og bøjer jer for dem; sa vil Jehovas vrede blusse op imod jer. (5 Mos. 11:16, 17) Bibelen viser at Gud gav sit folk adskillige gavnlige pamindelser og formaninger. 4 Ved mange andre lejligheder tilskyndede Jehovaisraelitternetilatfrygteham,adlydehans røst og hellige hans navn. (5 Mos. 4:29-31; 5:28, 29) Hvis de gav agt pa disse formaninger, var de sikre pa at f a mange velsignelser. 3 Mos. 26:3-6; 5 Mos. 28:1-4. HVORDAN ISRAEL REAGEREDE P A GUDS FORMANINGER 5 Gennem hele Israels turbulente historie var 5. Hvorfor kæmpede Jehova for kong Ezekias? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

6 Gud tro mod sit løfte. Da den assyriske kong Sankerib for eksempel invaderede Juda og truede med at styrte kong Ezekias, greb Jehova ind ved at sende en engel. Pa en nat gjorde Guds engel det af med enhver dygtig kriger i den assyriske hær sa Sankerib blev tvunget til at vende ydmyget hjem. (2 Krøn. 32:21; 2 Kong. 19:35) Hvorfor kæmpede Gud for kong Ezekias? Fordi Ezekias holdt sig nær til Jehova og ikke veg fra ham, men holdt hans bud. 2 Kong. 18:1, 5, 6. 6 Et andet eksempel pa en der adlød Jehovas bud, er kong Josias. Allerede som ottearig gjorde han hvad der var ret i Jehovas øjne..., uden at vige til højre eller venstre. (2 Krøn. 34:1, 2) Josias viste sin tillid til Jehova ved at rense landet for afguder og genindføre den sande tilbedelse. Det førte ikke kun til velsignelser for ham selv 6. Hvordan viste kong Josias tillid til Jehova? 6 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

7 men ogsa for hele folket. Læs 2 Krønikebog 34: Sørgeligt nok stolede Guds folk dog ikke altid helt og fuldt pa Jehovas formaninger. I arhundredernes løb var israelitterne skiftevis lydige og ulydige. Nar deres tro var svækket, blev de ofte, for at bruge apostlen Paulus ord, ført hid og did af enhver lærdoms vind. (Ef. 4:13, 14) Og som forudsagt havde det alvorlige konsekvenser nar de ikke adlød Guds formaninger. 3 Mos. 26:23-25; Jer. 5: Hvad kan vi lære af israelitterne? Ligesom dem far Guds tjenere i dag rad og pamindelser. (2 Pet. 1:12) Hver gang vi læser i Guds inspirerede ord, kan vi blive mindet om hvad der er det rigtige at gøre. Da vi har en fri vilje, kan vi vælge enten at adlyde Jehovas vejledning eller at gøre 7. Hvad blev resultatet n ar Israel ignorerede Jehovas formaninger? 8. Hvad kan vi lære af israelitternes eksempel? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

8 det vi selv mener er rigtigt. (Ordsp. 14:12) Lad os se hvorfor Jehovas formaninger er p alidelige, og hvordan det gavner os at give agt p adem. ADLYD GUD OG BEVAR LIVET 9 Da israelitterne begyndte pa det der skulle vise sig at blive en 40 ar lang vandring gennem en frygtindgydende ørken, gav Jehova dem ikke paforh and specifikke oplysninger om hvordan han ville lede, beskytte og sørge for dem. Men gang pa gang viste han dem at de kunne have tillid til ham og hans instruktioner. Ved hjælp af en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten mindede Jehova israelitterne om at han ville lede dem sikkert gennem dette ugæstfri terræn. (5 Mos. 1:19; 2 Mos. 40:36-38) Han dækkede ogsa deres grundlæggende behov. Deres klæder blev ikke slidt, og deres fødder svulmede 9. Hvordan viste Jehova israelitterne at han var med dem i ørkenen? 8 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

9 ikke op. Nej, de manglede intet. Neh. 9: Guds tjenere i dag star pa tærsklen til en retfærdig ny verden. Stoler vi pa at Jehova vil sørge for det vi behøver for at overleve den kommende store trængsel? (Matt. 24:21, 22; Sl. 119:40, 41) Det er sandt at Jehova ikke bruger en sky- eller ildsøjle til at føre os ind i den nye verden. Men ved hjælp af sin organisation hjælper han os til at forblive arv agne. For eksempel er der blevet lagt mere og mere vægt paatvistyr- ker vores andelighed gennem personlig bibellæs- ning, Den Teokratiske Familieaften og regelmæssig deltagelse i møderne og forkyndelsen. Har vi foretaget justeringer for at kunne følge de instruktioner vi har faet? Det vil hjælpe os til at opbygge den form for tro der vil give os livet i den nye verden. 10. Hvordan leder Jehova sit folk i dag? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

10 11 De anvisninger vi har faet, hjælper os ikke kun til at forblive andeligt vagne men kan ogsa være en hjælp for os i det daglige. Det gavner os foreksempelathaveetafbalanceretsynp adet materielle og at holde øjet klart s aviikketynges af bekymringer. Vi har ogs ahaftgavnafden vejledning vi har faet om paklædning, soignering, underholdning og uddannelse. Og tænk pa de pamindelser vi har faet vedrørende sikkerheden nar det gælder vores hjem, biler og rigssale, og om at forberede os pa eventuelle nødsituationer. S adanne r ad viser at Gud har omsorg for os. FORMANINGER HJALP DE FØRSTE KRISTNE TIL AT VÆRE TROFASTE 12 I det første arhundrede fik Guds folk regelmæssigt formaninger. Jesus mindede gentagne 11. Pahvilkem ader viser Gud sin omsorg for os? 12. (a) Hvad mindede Jesus gentagne gange sine disciple om? (b) Hvilken ydmyg handling gjorde et varigt indtryk pa Peter, og hvilken virkning skulle den have paos? 10 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

11 gange sine disciple om at opdyrke ydmyghed. Men han nøjedes ikke med at fortælle dem hvad det vil sige at være ydmyg han viste dem det ogsa. Den sidste dag Jesus var pa jorden som menneske, fejrede han pasken sammen med apostlene. Under maltidet rejste han sig og gav sig til at vaske apostlenes fødder en handling der normalt blev udført af en tjener. (Joh. 13:1-17) Jesu ydmyge handling gjorde et varigt indtryk pa apostlene. Omkring 30 ar senere mindede Peter, der havde været til stede denne aften, nogle af sine trosfæller om vigtigheden af ydmyghed. (1 Pet. 5:5) Jesu eksempel skulle motivere os alle til at være ydmyge over for hinanden. Fil. 2: Behovet for en stærk tro var et andet emne Jesus ofte talte med sine disciple om. Efter at 13. Hvilken egenskab mindede Jesus sine disciple om at det er vigtigtatopdyrke? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

12 disciplene forgæves havde forsøgt at uddrive en dæmon af en dæmonbesat dreng, spurgte de Jesus: Hvordan kan det være at vi ikke kunne uddrive den? Jesus svarede: Fordi I har sa lidt tro. Jeg skal nemlig sige jer en sandhed: Hvis I har tro pa størrelse med et sennepsfrø, vil intet være umuligt for jer. (Matt. 17:14-20) Gennem hele sin tjeneste understregede Jesus over for sine disciple at tro er en uundværlig egenskab. (Læs Mattæus 21:18-22). Udnytter vi de muligheder vi har for at styrke vores tro gennem den opbyggende undervisning ved stævner og møder? Stævnerne og møderne er langt mere end glædelige sammenkomster; de er en anledning til at vise at vi stoler pa Jehova. 14 De Kristne Græske Skrifter minder os igen og igen om at vi skal vise hinanden kærlighed. 14.Hvorforerdetvigtigtatviopdyrkerenkærlighedsomden Kristus viste? 12 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

13 Jesus sagde at det næststørste bud er: Elsk din næste som dig selv. (Matt. 22:39) I harmoni med det kaldte Jesu halvbror Jakob kærligheden for den kongelige lov. (Jak. 2:8) Og apostlen Johannes skrev: I elskede, jeg skriver ikke et nyt bud til jer, men et gammelt bud som I har haft fra begyndelsen. (1 Joh. 2:7, 8) Hvad var det gamle bud Johannes henviste til? Det var buddet om at vise kærlighed. Det var gammelt i den forstand at Jesus havde givet det flere artier tidligere, fra begyndelsen. Men det var ogsa nyt, for det krævede selvopofrende kærlighed, hvilket disciplene ville fabrugforn ar de kom til at sta over for nye udfordringer. Er vi som Kristi disciple ikke taknemmelige for advarslerne der hjælper os til at undga verdens egoistiske and, som kunne undergrave vores næstekærlighed? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

14 15 Jesus viste folk personlig interesse. Hans kærlige omsorg kom tydeligt til udtryk nar han helbredte syge og oprejste døde. Men Jesu vigtigste mission var ikke at helbrede mennesker fysisk. Hans forkyndelse og undervisning havde en langt mere vidtrækkende betydning for folk. Hvordan det? Jo, de mennesker Jesus helbredte og oprejste i det første arhundrede, blev efterhan- den gamle og døde, men de der lyttede til det budskab han forkyndte, fik hab om evigt liv. Joh. 11:25, Det forkyndelsesarbejde som Jesus igangsatte i det første arhundrede, udføres i endnu større malestok i dag. Jesus befalede sine disciple: Ga derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne. (Matt. 28:19) Og det gjorde de 15. Hvad var Jesu vigtigste mission p ajorden? 16. I hvor stor m alestok bliver der i dag forkyndt og gjort disciple? 14 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

15 ogdetm amanogs asigeatvihargjort!mere end syv millioner aktive Vidner for Jehova forkynder nidkært Guds rige i over 230 lande, og de studerer regelmæssigt Bibelen med flere millioner. Denne forkyndelse er et vidnesbyrd om at vi lever i de sidste dage. STOL PAJEHOVAIDAG 17 Formaninger og pamindelser hjalp tydeligvis de første kristne til at bevare en stærk tro. Mens apostlen Paulus var fange i Rom, skrev han for eksempel følgende til Timoteus: Bevar det mønster af sunde ord som du har hørt af mig. (2 Tim. 1:13) Forestil dig hvor opmuntret Timoteus ma være blevet af disse ord! Efter at apostlen Peter havde tilskyndet sine trosfæller til at opdyrke egenskaber som udholdenhed, broderlig hengivenhed og selvbeherskelse, sagde han: 17. Hvilken pamindelse gav Paulus og Peter? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

16 Derfor vil jeg altid være indstillet paatminde jer om disse ting, skønt I kender dem og er befæstede i sandheden. 2 Pet. 1:5-8, Ja, Paulus og Peters breve indeholdt udtalelser som tidligere [var] fremsat af de hellige profeter. (2 Pet. 3:2) Blev vores brødre i det første arhundrede irriterede over sadanne pamin- delser? Nej, for de var et udtryk for Guds kær- lighed, der hjalp dem til at fortsætte med at vokse i vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi, ufortjente godhed og kundskab. 2 Pet. 3: Idagharvimasserafgrundetilatstolep a Jehovas formaninger, der findes i hans ufejlbarlige ord, Bibelen. (Læs Josua 23:14). PaBibe- lens sider kan vi læse om hvordan Gud i tusin- der af ar har taget sig af ufuldkomne mennesker. 18. Hvordan betragtede de kristne i det første arhundrede pamin- delser? 19, 20. Hvorfor bør vi stole pa Jehovas formaninger, og hvordan vil det gavne os? 16 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

17 Denne historiske beretning blev nedskrevet for at vi kan lære af den. (Rom. 15:4; 1 Kor. 10:11) Nar vi ser bibelprofetier ga i opfyldelse, bliver vi mindet om at det Jehova siger, altid vil ske. Som forudsagt er millioner for eksempel strømmet til den rene tilbedelse af Jehova i de sidste dage. (Es. 2:2, 3) De forværrede verdensforhold er ogsa en opfyldelse af Bibelens profetier. Og som nævnt er den omfattende forkyndelseskampagne der foregar jorden over, en direkte opfyldelse af Jesu ord. Matt. 24: Vores Skaber har til fulde bevist at vi kan have tillid til ham. Har vi det? Vi mastolep aat alle hans formaninger gavner os. Det gjorde Rosellen. Hun fortæller: Da jeg begyndte at stole ubetinget pa Jehova, sa jeg mere og mere tydeligt hvordan han med sin kærlige hand holdt mig oppe og styrkede mig. Matte vi pa samme made fa gavn af Jehovas formaninger. 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

18 Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse. SL. 119:111. HVAD VIL DU SVARE? Hvorfor kan vi glæde os over Jehovas formaninger? Hvordan kan vi styrke vores tillid til Jehova? Hvorforerdetvigtigtatværetravltoptagetaftjenesten for Gud? MENNESKER reagerer forskelligt p a vejledning. For eksempel lytter man maske til en pa- mindelse fra en der star over en, mens man blankt afviser et rad fra en ligestillet eller en der star under en. De følelsesmæssige reaktioner pa en irettesættelse er ogsa meget forskellige. Man kan blive ked af det, blive slaet ud, føle sig pinligt berørt eller føle sig ansporet og motiveret til 1. (a) Hvordan reagerer mennesker pa vejledning, og hvorfor? (b) Hvordan kan stolthed pavirke ens syn pa vejledning? 18 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

19 handling. Hvorfor den forskel? En ting der spillerind,erstolthed.ja,enhovmodigand kan svække en persons dømmekraft og fahamtilat vende det døve øre til sahang ar glip af gavnlig vejledning. Ordsp. 16:18. 2 Sande kristne reagerer helt anderledes. De er taknemmelige for gode rad, især nar de er baseret pa Guds ord. Jehovas formaninger giver os en værdifuld indsigt, oplærer os og hjælper os til at undga fælder som materialisme, seksuel umoral og stof- og alkoholmisbrug. (Ordsp. 20:1; 2 Kor. 7:1; 1 Thess. 4:3-5; 1 Tim. 6:6-11) Vi har ogsa et veltilpas hjerte fordi vi adlyder Guds formaninger. Es. 65:14. 3 Hvis vi skal bevare vores dyrebare forhold til vores himmelske Far, m a vi blive ved med at følge Jehovas vise formaninger. Vi m a efterligne 2. Hvorfor er sande kristne taknemmelige for r ad fra Guds ord? 3. Hvilken indstilling vil det være godt at efterligne? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

20 indstillingen hos den salmist der skrev: Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse, for de er mit hjertes glæde. (Sl. 119:111) Glæder vi os ligesom salmisten over Jehovas bud, eller synes vi indimellem at de er tyngende? Selv hvis vi en gang imellem bliver irriteret over en vejledning, skal vi ikke tabe modet. Vi kan opdyrke en urokkelig tillid til Jehovas uovertrufne visdom! Lad os se patretingderkanhjælpeos. STYRK DIN TILLID GENNEM BØN 4 Kong David havde mange op- og nedture i sit liv, men en ting ændrede sig aldrig den ubetingede tillid han havde til sin Skaber. Han sagde: Til dig, Jehova, løfter jeg min sjæl. Min Gud, til dig har jeg sat min lid. (Sl. 25:1, 2) Hvordan fik David en sadan tillid til sin himmelske Far? 4. Hvad ændrede sig aldrig for David? 20 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

21 5 Mange mennesker beder kun til Gud nar de er i krise. Hvordan ville du have det hvis en ven eller et familiemedlem kun kontaktede dig nar han manglede penge eller havde brug for din hjælp? Efter et stykke tid ville du nok begynde at betvivle hans motiv. Sadan var David ikke. Livet igennem i bade gode og darlige tider afspejlede hans bønner at han troede pajehova og elskede ham. Sl. 40:8. 6 David lovpriste og takkede Jehova med ordene: Jehova, vor Herre, hvor majestætisk dit navn pa hele jorden, du hvis værdighed kundgøres over himmelen! (Sl. 8:1) Kan du fornemme det nære forhold David havde til sin himmelske Far? Davids værdsættelse af Guds majestætiske storhed fik ham til at prise Jehova hele dagen. Sl. 35:28. 5, 6. HvadviserDavidsbønneromhansforholdtilJehova? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

22 7 Ligesom David ma vi regelmæssigt kommunikere med Jehova for at styrke vores tillid til ham.bibelensiger: KomnærtilGud,oghan vil komme nær til jer. (Jak. 4:8) Bøn knytter os ikke kun nært til Jehova men er ogsaenvig- tig m ade at f a den hellige and p a. Læs 1 Johannes 3:22. 8 Har du en tendens til at bruge de samme vendingerellerudtrykhvergangdubeder?hvis det er tilfældet, s abrugnoglef a øjeblikke p aat tænke over hvad du gerne vil sige, inden du beder. Mon en ven eller et familiemedlem ville synes om at vi sagde det samme til ham hver eneste gang vi talte med ham? P a et tidspunkt ville han nok holde op med at høre efter. Jehova vil selvfølgelig aldrig ignorere en oprigtig bøn fra en af sine loyale tjenere. Alligevel m aviundg a 7. Hvordan gavner det os at komme nær til Gud i bøn? 8. Hvorfor bør vi undgaatbrugedesammeordogudtrykhver gang vi beder? 22 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

23 at sige det samme igen og igen nar vi kommunikerer med ham. 9 Hvis vi ønsker at komme nær til Gud, ma vores bønner selvfølgelig ikke være overfladiske. Jo mere vi fortæller Jehova om vores dybeste tanker og følelser, jo nærmere vil vi blive knyttet til ham, og jo mere vil vi stole pa ham. Hvad bør vi sa tage med i vores bønner? Guds ord svarer: Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anrabelse sammen med taksigelse. (Fil. 4:6) Ja, alt hvad der berører vores forhold til Gud eller vores liv som en af hans tjenere, er noget vi kan nævne i vores bønner. 10 Vi kan lære meget af de bønner som trofaste mænd og kvinder i fortiden bad. (1 Sam. 1:10, 11; Apg. 4:24-31) Salmernes Bog indeholder for eksempel en hel samling af inderlige 9, 10. (a) Hvad kan vi tage med i vores bønner? (b) Hvad kan hjælpe os til at bede inderlige bønner? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

24 bønner og sange til Jehova. Hele spektret af følelser, fra fortvivlelse til stor lykke, er beskrevet i disse bønner og sange. At analysere hvordan loyale tjenere har udtrykt sig, kan hjælpe os til at bede meningsfyldte bønner til Jehova. MEDIT ER OVER GUDS FORMANINGER 11 David erklærede: Jehovas formaning er palidelig, gør den uerfarne v ıs. (Sl. 19:7) Ja, selv hvis vi er uerfarne, kan vi blive vise nar vi adlyder Guds bud. Men nogle af de tilskyndelser vi far i Bibelen, kræver at vi mediterer over dem for helt at forsta hvordan de gavner os. Det vil hjælpe os til at forblive loyale nar vi udsættes for pres i skolen eller pa arbejdspladsen, til at adlyde Guds lov om blod, bevare vores kristne neutralitet og følge Bibelens principper anga- ende paklædning og soignering. Nar vi medite- 11. HvorforskalvimeditereoverGudsformaninger? 24 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

25 rerovergudssynp as adanne spørgsmal, vil vi kunne forudse eventuelle problemer. Sa kan vi træffe en fast beslutning om hvad vi vil gøre hvis situationen opstar. En sadan omtanke og forberedelse kan skane os for mange smertelige fejltrin. Ordsp. 15: Mens vi venter p a at Gud opfylder sine løfter, lever vi da p aenm ade der viser at vi holder os andeligt v agne? Tror vi for eksempel fuldt og fast p a at Babylon den Store snart vil blive ødelagt? Er de fremtidige velsignelser, s asom evigt liv p a en paradisisk jord, lige s a virkelige for os nu som da vi lærte om dem? Er vi stadig stærkt optaget af forkyndelsen, eller gar vi mere op i vores egne sager? Hvad med opstandelseshabet, helligelsen af Jehovas navn og hævdelsen af hans suverænitet? Er det stadig noget vi tænker meget 12. Hvilke spørgsmal ma vi meditere over for at kunne holde fast ved Guds formaninger? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

26 over? At meditere over sadanne spørgsmal kan hjælpe os til at tage Guds formaninger i eje for stedse. Sl. 119: Der er ting i Bibelen som det i øjeblikket ikke er muligt at forsta fuldt ud fordi Jehova endnu ikke har kastet lys over dem. Jesus fortalte igen og igen sine apostle at han nødvendigvis matte lide og dø. (Læs Mattæus 12:40; 16:21). Men apostlene fattede ikke hvad han mente. Det gik først op for dem da han efter sin død og opstandelse viste sig for dem i et materialiseret menneskelegeme og abnede deres sind helt, sa de forstod Skrifterne. (Luk. 24:44-46; Apg. 1:3) Og det var først da Kristi disciple havde faet den hellige and papinsedageni ar 33, at de forstod at Guds rige skulle oprettes i himlen. Apg. 1: Hvorfor var der nogle ting som de kristne i det første arhundrede havde svært ved at forsta? Nævn et eksempel. 26 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

27 14 Svarende hertil havde sande kristne i begyndelsen af det 20. arhundrede flere forkerte for- ventninger angaende de sidste dage. (2 Tim. 3:1) I 1914 troede nogle for eksempel at de inden for kort tid ville blive taget til himlen. Da det ikke skete, naede de efter et fornyet studium af Bibelen frem til at der laenstorforkyndelses- kampagne foran dem. (Mark. 13:10) I 1922 kom J.F. Rutherford, der førte an i forkyndelsesarbejdet, derfor med følgende proklamation ved det internationale stævne i Cedar Point, Ohio, USA: Se! Kongen regerer! I er hans Budbringere. Derfor, forkynd, forkynd, forkynd om Kongen og hans Rige! Lige siden har forkyndelsen af den gode nyhed om riget været et kendetegn for Jehovas tjenere. Matt. 4:23; 24:14. arhund- 14. Hvordan var mange brødre i begyndelsen af det 20. rede et godt eksempel for os trods deres forkerte forventninger til de sidste dage? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

28 15 Nar vi mediterer over det fantastiske Jehova har gjort for sit folk, bade før og nu, styrker det vores tillid til at han ogsa vil kunne gennemføre sin vilje og hensigt i fremtiden. Samtidig hjælper Guds formaninger os til at holde øje med de profetier der endnu ikke er blevet opfyldt. Det vil helt sikkert hjælpe os til at opbygge tillid til Guds løfter. STYRK DIN TILLID GENNEM TILBEDELSESHANDLINGER 16 Vores Gud, Jehova, er en dynamisk Gud, en handlingens Gud. Hvem er kraftfuld som du, Jah? udbrød salmisten. Og han tilføjede: Din hand er stærk; din højre er løftet. (Sl. 89:8, 13) Fordi Jehova er sa handlekraftig en Gud, værdsætter og velsigner han det vi gør for at fremme Rigets sag. Han ser at hans tje- 15. Hvordan gavner det os at meditere over hvad Gud har gjort for sit folk? 16. Hvilke velsignelser giver det os at være aktive i tjenesten? 28 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

29 nere mænd som kvinder, unge som gamle ikke spiser ladheds brød. (Ordsp. 31:27) Vi er travlt optaget af teokratiske aktiviteter og følger derved vores Skabers eksempel. Nar vi helhjertet tjener Gud, giver det os stor personlig tilfredshed, og det fryder Jehova at velsigne vores tjeneste. Læs Salme 62: Hvordan styrkes vores tillid til Jehova nar vihandleritro?ladossenærmerep a hvad der skete da israelitterne skulle til at indtage det lovede land. Jehova havde befalet præsterne som bar pagtens ark, at ga direkte ud i Jordanfloden. Men da folket nærmede sig floden, kunne de se at den var gaet over sine bredder pa grund af for- arsregnen. Hvad gjorde israelitterne? Slog de lejr for at vente flere uger eller endnu længere pa at vandstanden skulle synke? Nej, de stolede 17, 18. Hvordan styrkes vores tillid til Jehova n ar vi handler i tro? Nævn et eksempel. 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

30 ubetinget pajehovaogfulgtehansanvisninger. Hvad blev resultatet? Beretningen siger: I det øjeblik da præsterne dyppede fødderne i vandkanten, stod vandet stille. Og præsterne blev sta- ende ubevægelige patørgrundmidtijordan, mens hele Israel gik over patørgrund. (Jos. 3:12-17) Forestil dig hvor glade israelitterne ma være blevet da de sa den rivende strøm standse op! Der er ingen tvivl om at deres tro pajehova blev styrket fordi de stolede pa hans anvisninger. 18 Ganske vist udfører Jehova ikke den slags mirakler for sine tjenere i dag, men han velsigner deres troshandlinger. Guds virksomme kraft sætter dem i stand til at forkynde budskabet om Riget i hele verden. Og den oprejste Kristus Jesus, Jehovas største Vidne, lovede sine disciple at han ville støtte dem i dette vigtige arbejde: Ga derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne... Jeg er med jer alle dage indtil afslut- 30 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

31 ningen pa tingenes ordning. (Matt. 28:19, 20) Mange Jehovas Vidner som af natur er generte eller tilbageholdende, har erfaret at Guds hellige and har givet dem mod til at forkynde for fremmede. Læs Salme 119:46; 2 Korinther 4:7. 19 Pa grund af sygdom eller høj alder kan nogle brødre og søstre ikke gøre sa meget i tjenesten som de gerne ville. Men de kan være sikre pa at den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud forstar deres situation. (2 Kor. 1:3) Han værdsætter alt hvad vi gør for at fremme Rigets sag. Og vi ma alle huske at selvom vi selvfølgelig gør hvad vores omstændigheder tillader, sa afhænger vores frelse først og fremmest af vores tro pa Kristi genløsningsoffer. Hebr. 10: Viønskeratgivemestmuligtafvorestid, energi og materielle ressourcer i tilbedelsen. Ja, 19. Hvad kan vi være sikre p a, uanset vores omstændigheder? 20, 21. Hvordan kan vi vise tillid til Jehova? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

32 vi ønsker af hele vores hjerte at gøre en evangelieforkynders gerning. (2 Tim. 4:5) Vi glæder os over at hjælpe andre til at komme til nøjagtig kundskab om sandheden. (1 Tim. 2:4) At ære og prise Jehova gør os andeligt rige. (Ordsp. 10:22) Og det hjælper os til at opbygge et ubrydeligt tillidsband til vores Skaber. Rom. 8: Som vi har set, far vi ikke automatisk tillid til Jehovas vejledning; det er noget vi maop- bygge. Styrk derfor din tillid til Jehova gennem bøn. Medit er over hvordan han har gennemført sin vilje i fortiden, og hvordan han vil gøre det i fremtiden. Og bliv ved med at styrke din tillid til Jehova gennem tilbedelseshandlinger. Husk at Jehovas formaninger vil forblive til evig tid. Det kanduogs a! Besøg eller scan koden5 32 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER 2013 wlp13 09/15-D

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Forældre og børn kommuniker i kærlighed

Forældre og børn kommuniker i kærlighed 15. MAJ 2013 34567 15.-21. juli Styrk dit ægteskab gennem god kommunikation SIDE 3 SANGE: 36, 87 22.-28. juli Forældre og børn kommuniker i kærlighed SIDE 13 SANGE: 88, 3 29. juli 4. august Værn om din

Læs mere

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder

13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag. 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder 15. NOVEMBER 2013 34567 13.-19. januar Syv hyrder, otte stammehøvdinger deres betydning for os i dag SIDE 3 SANGE: 43, 123 20.-26. januar Adlyd Jehovas hyrder SIDE 13 SANGE: 125, 122 27. januar 2. februar

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova?

29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten. 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? 15. MARTS 2013 34567 29. april 5. maj FordemderelskerJehova, er der ingen snublesten SIDE 3 SANGE: 45, 32 6.-12. maj Har du hjerte til at kende Jehova? SIDE 13 SANGE: 62, 60 13.-19. maj Vi har lært Gud

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Lev op til dit ansvar som evangelieforkynder SIDE 3 SANGE: 103, 102. Er du nidkær for gode gerninger? SIDE 8 SANGE: 108, 93

Lev op til dit ansvar som evangelieforkynder SIDE 3 SANGE: 103, 102. Er du nidkær for gode gerninger? SIDE 8 SANGE: 108, 93 15. MAJ 2013 34567 STUDIEARTIKLER 1.-7. JULI Lev op til dit ansvar som evangelieforkynder SIDE 3 SANGE: 103, 102 8.-14. JULI Er du nidkær for gode gerninger? SIDE 8 SANGE: 108, 93 15.-21. JULI Styrk dit

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd (Noas ark) Bibelord

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106

Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133. Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132. Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62, 106 15. APRIL 2014 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. JUNI Efterlign Moses tro SIDE 3 SANGE: 33, 133 9.-15. JUNI Ser du den usynlige? SIDE 8 SANGE: 81, 132 16.-22. JUNI Ingen kan tjene to herrer SIDE 17 SANGE: 62,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere