28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde"

Transkript

1 15. SEPTEMBER oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift 1.DEL

2 34567 SEPTEMBER 15, 2013 Vol. 134, No. 18 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER Jehovas formaninger er p alidelige Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde Jehova har altid ledt sit folk ved hjælp af formaninger. Hvad indeholder disse formaninger? Den første artikel viser hvorfor vi kan have tillid til Guds formaninger. Den anden artikel behandler tre ting der kan hjælpe os til at opdyrke en urokkelig tillid til Jehovas formaninger. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 Jehovas formaninger er palidelige Jehovas formaning er palidelig, gør den uerfarne v ıs. SL. 19:7. HVAD VIL DU SVARE? Hvilken slags formaninger giver Jehova gennem Bibelen? Hvordan kan Jehovas formaninger hjælpe kristne i dag? Hvilke grunde har vi til at stole p a Jehovas formaninger? HAR du prøvet at sidde og forberede dig til et vagttarnsstudium og tænke: Har vi ikke studeret det her emne før? Hvis du har tilhørt den kristne menighed i længere tid, har du sikkert lagt mærke til at nogle emner bliver taget op med jævne mellemrum. Emner som Guds rige, genløsningen, arbejdet med at gøre disciple og egenskaber som kærlighed og tro er en fast del 1. Hvilke emner studerer Guds folk regelmæssigt, og hvordan gavner det os? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

4 af vores andelige kostplan. Nar vi repeterer sa- danne emner, hjælpes vi til at bevare en sund tro og til at blive ordets gørere og ikke blot dets hørere. Jak. 1:22. 2 Det hebraiske navneord der oversættes med formaning, henviser ofte til love, bud, bestemmelser og pamindelser som Gud giver sit folk. Imodsætningtilmenneskerslove,deroftem a ændres eller justeres, er Jehovas love og bestemmelser altid palidelige. Og selvom nogle af dem er givet med henblik pa en bestemt tid eller situation, bliver de aldrig mangelfulde eller utilstrækkelige. Salmisten sagde: Dine formaningers retfærdighed varer for stedse. Sl. 119: Du har sikkert lagt mærke til at nogle af Jehovas formaninger indeholder advarsler. Israels 2. (a) Hvad er Guds formaninger? (b) Hvordan adskiller Guds formaninger sig fra menneskers? 3, 4. (a) Hvad indeholder nogle af Jehovas formaninger? (b) Hvordan ville det gavne israelitterne at give agt padem? 4 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

5 nation fik regelmæssigt advarsler gennem Guds profeter. Kort før israelitterne skulle ind i det lovede land, advarede Moses dem for eksempel: Vogt jer at jeres hjerte ikke forføres, saiven- der jer bort og dyrker andre guder og bøjer jer for dem; sa vil Jehovas vrede blusse op imod jer. (5 Mos. 11:16, 17) Bibelen viser at Gud gav sit folk adskillige gavnlige pamindelser og formaninger. 4 Ved mange andre lejligheder tilskyndede Jehovaisraelitternetilatfrygteham,adlydehans røst og hellige hans navn. (5 Mos. 4:29-31; 5:28, 29) Hvis de gav agt pa disse formaninger, var de sikre pa at f a mange velsignelser. 3 Mos. 26:3-6; 5 Mos. 28:1-4. HVORDAN ISRAEL REAGEREDE P A GUDS FORMANINGER 5 Gennem hele Israels turbulente historie var 5. Hvorfor kæmpede Jehova for kong Ezekias? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

6 Gud tro mod sit løfte. Da den assyriske kong Sankerib for eksempel invaderede Juda og truede med at styrte kong Ezekias, greb Jehova ind ved at sende en engel. Pa en nat gjorde Guds engel det af med enhver dygtig kriger i den assyriske hær sa Sankerib blev tvunget til at vende ydmyget hjem. (2 Krøn. 32:21; 2 Kong. 19:35) Hvorfor kæmpede Gud for kong Ezekias? Fordi Ezekias holdt sig nær til Jehova og ikke veg fra ham, men holdt hans bud. 2 Kong. 18:1, 5, 6. 6 Et andet eksempel pa en der adlød Jehovas bud, er kong Josias. Allerede som ottearig gjorde han hvad der var ret i Jehovas øjne..., uden at vige til højre eller venstre. (2 Krøn. 34:1, 2) Josias viste sin tillid til Jehova ved at rense landet for afguder og genindføre den sande tilbedelse. Det førte ikke kun til velsignelser for ham selv 6. Hvordan viste kong Josias tillid til Jehova? 6 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

7 men ogsa for hele folket. Læs 2 Krønikebog 34: Sørgeligt nok stolede Guds folk dog ikke altid helt og fuldt pa Jehovas formaninger. I arhundredernes løb var israelitterne skiftevis lydige og ulydige. Nar deres tro var svækket, blev de ofte, for at bruge apostlen Paulus ord, ført hid og did af enhver lærdoms vind. (Ef. 4:13, 14) Og som forudsagt havde det alvorlige konsekvenser nar de ikke adlød Guds formaninger. 3 Mos. 26:23-25; Jer. 5: Hvad kan vi lære af israelitterne? Ligesom dem far Guds tjenere i dag rad og pamindelser. (2 Pet. 1:12) Hver gang vi læser i Guds inspirerede ord, kan vi blive mindet om hvad der er det rigtige at gøre. Da vi har en fri vilje, kan vi vælge enten at adlyde Jehovas vejledning eller at gøre 7. Hvad blev resultatet n ar Israel ignorerede Jehovas formaninger? 8. Hvad kan vi lære af israelitternes eksempel? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

8 det vi selv mener er rigtigt. (Ordsp. 14:12) Lad os se hvorfor Jehovas formaninger er p alidelige, og hvordan det gavner os at give agt p adem. ADLYD GUD OG BEVAR LIVET 9 Da israelitterne begyndte pa det der skulle vise sig at blive en 40 ar lang vandring gennem en frygtindgydende ørken, gav Jehova dem ikke paforh and specifikke oplysninger om hvordan han ville lede, beskytte og sørge for dem. Men gang pa gang viste han dem at de kunne have tillid til ham og hans instruktioner. Ved hjælp af en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten mindede Jehova israelitterne om at han ville lede dem sikkert gennem dette ugæstfri terræn. (5 Mos. 1:19; 2 Mos. 40:36-38) Han dækkede ogsa deres grundlæggende behov. Deres klæder blev ikke slidt, og deres fødder svulmede 9. Hvordan viste Jehova israelitterne at han var med dem i ørkenen? 8 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

9 ikke op. Nej, de manglede intet. Neh. 9: Guds tjenere i dag star pa tærsklen til en retfærdig ny verden. Stoler vi pa at Jehova vil sørge for det vi behøver for at overleve den kommende store trængsel? (Matt. 24:21, 22; Sl. 119:40, 41) Det er sandt at Jehova ikke bruger en sky- eller ildsøjle til at føre os ind i den nye verden. Men ved hjælp af sin organisation hjælper han os til at forblive arv agne. For eksempel er der blevet lagt mere og mere vægt paatvistyr- ker vores andelighed gennem personlig bibellæs- ning, Den Teokratiske Familieaften og regelmæssig deltagelse i møderne og forkyndelsen. Har vi foretaget justeringer for at kunne følge de instruktioner vi har faet? Det vil hjælpe os til at opbygge den form for tro der vil give os livet i den nye verden. 10. Hvordan leder Jehova sit folk i dag? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

10 11 De anvisninger vi har faet, hjælper os ikke kun til at forblive andeligt vagne men kan ogsa være en hjælp for os i det daglige. Det gavner os foreksempelathaveetafbalanceretsynp adet materielle og at holde øjet klart s aviikketynges af bekymringer. Vi har ogs ahaftgavnafden vejledning vi har faet om paklædning, soignering, underholdning og uddannelse. Og tænk pa de pamindelser vi har faet vedrørende sikkerheden nar det gælder vores hjem, biler og rigssale, og om at forberede os pa eventuelle nødsituationer. S adanne r ad viser at Gud har omsorg for os. FORMANINGER HJALP DE FØRSTE KRISTNE TIL AT VÆRE TROFASTE 12 I det første arhundrede fik Guds folk regelmæssigt formaninger. Jesus mindede gentagne 11. Pahvilkem ader viser Gud sin omsorg for os? 12. (a) Hvad mindede Jesus gentagne gange sine disciple om? (b) Hvilken ydmyg handling gjorde et varigt indtryk pa Peter, og hvilken virkning skulle den have paos? 10 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

11 gange sine disciple om at opdyrke ydmyghed. Men han nøjedes ikke med at fortælle dem hvad det vil sige at være ydmyg han viste dem det ogsa. Den sidste dag Jesus var pa jorden som menneske, fejrede han pasken sammen med apostlene. Under maltidet rejste han sig og gav sig til at vaske apostlenes fødder en handling der normalt blev udført af en tjener. (Joh. 13:1-17) Jesu ydmyge handling gjorde et varigt indtryk pa apostlene. Omkring 30 ar senere mindede Peter, der havde været til stede denne aften, nogle af sine trosfæller om vigtigheden af ydmyghed. (1 Pet. 5:5) Jesu eksempel skulle motivere os alle til at være ydmyge over for hinanden. Fil. 2: Behovet for en stærk tro var et andet emne Jesus ofte talte med sine disciple om. Efter at 13. Hvilken egenskab mindede Jesus sine disciple om at det er vigtigtatopdyrke? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

12 disciplene forgæves havde forsøgt at uddrive en dæmon af en dæmonbesat dreng, spurgte de Jesus: Hvordan kan det være at vi ikke kunne uddrive den? Jesus svarede: Fordi I har sa lidt tro. Jeg skal nemlig sige jer en sandhed: Hvis I har tro pa størrelse med et sennepsfrø, vil intet være umuligt for jer. (Matt. 17:14-20) Gennem hele sin tjeneste understregede Jesus over for sine disciple at tro er en uundværlig egenskab. (Læs Mattæus 21:18-22). Udnytter vi de muligheder vi har for at styrke vores tro gennem den opbyggende undervisning ved stævner og møder? Stævnerne og møderne er langt mere end glædelige sammenkomster; de er en anledning til at vise at vi stoler pa Jehova. 14 De Kristne Græske Skrifter minder os igen og igen om at vi skal vise hinanden kærlighed. 14.Hvorforerdetvigtigtatviopdyrkerenkærlighedsomden Kristus viste? 12 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

13 Jesus sagde at det næststørste bud er: Elsk din næste som dig selv. (Matt. 22:39) I harmoni med det kaldte Jesu halvbror Jakob kærligheden for den kongelige lov. (Jak. 2:8) Og apostlen Johannes skrev: I elskede, jeg skriver ikke et nyt bud til jer, men et gammelt bud som I har haft fra begyndelsen. (1 Joh. 2:7, 8) Hvad var det gamle bud Johannes henviste til? Det var buddet om at vise kærlighed. Det var gammelt i den forstand at Jesus havde givet det flere artier tidligere, fra begyndelsen. Men det var ogsa nyt, for det krævede selvopofrende kærlighed, hvilket disciplene ville fabrugforn ar de kom til at sta over for nye udfordringer. Er vi som Kristi disciple ikke taknemmelige for advarslerne der hjælper os til at undga verdens egoistiske and, som kunne undergrave vores næstekærlighed? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

14 15 Jesus viste folk personlig interesse. Hans kærlige omsorg kom tydeligt til udtryk nar han helbredte syge og oprejste døde. Men Jesu vigtigste mission var ikke at helbrede mennesker fysisk. Hans forkyndelse og undervisning havde en langt mere vidtrækkende betydning for folk. Hvordan det? Jo, de mennesker Jesus helbredte og oprejste i det første arhundrede, blev efterhan- den gamle og døde, men de der lyttede til det budskab han forkyndte, fik hab om evigt liv. Joh. 11:25, Det forkyndelsesarbejde som Jesus igangsatte i det første arhundrede, udføres i endnu større malestok i dag. Jesus befalede sine disciple: Ga derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne. (Matt. 28:19) Og det gjorde de 15. Hvad var Jesu vigtigste mission p ajorden? 16. I hvor stor m alestok bliver der i dag forkyndt og gjort disciple? 14 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

15 ogdetm amanogs asigeatvihargjort!mere end syv millioner aktive Vidner for Jehova forkynder nidkært Guds rige i over 230 lande, og de studerer regelmæssigt Bibelen med flere millioner. Denne forkyndelse er et vidnesbyrd om at vi lever i de sidste dage. STOL PAJEHOVAIDAG 17 Formaninger og pamindelser hjalp tydeligvis de første kristne til at bevare en stærk tro. Mens apostlen Paulus var fange i Rom, skrev han for eksempel følgende til Timoteus: Bevar det mønster af sunde ord som du har hørt af mig. (2 Tim. 1:13) Forestil dig hvor opmuntret Timoteus ma være blevet af disse ord! Efter at apostlen Peter havde tilskyndet sine trosfæller til at opdyrke egenskaber som udholdenhed, broderlig hengivenhed og selvbeherskelse, sagde han: 17. Hvilken pamindelse gav Paulus og Peter? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

16 Derfor vil jeg altid være indstillet paatminde jer om disse ting, skønt I kender dem og er befæstede i sandheden. 2 Pet. 1:5-8, Ja, Paulus og Peters breve indeholdt udtalelser som tidligere [var] fremsat af de hellige profeter. (2 Pet. 3:2) Blev vores brødre i det første arhundrede irriterede over sadanne pamin- delser? Nej, for de var et udtryk for Guds kær- lighed, der hjalp dem til at fortsætte med at vokse i vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi, ufortjente godhed og kundskab. 2 Pet. 3: Idagharvimasserafgrundetilatstolep a Jehovas formaninger, der findes i hans ufejlbarlige ord, Bibelen. (Læs Josua 23:14). PaBibe- lens sider kan vi læse om hvordan Gud i tusin- der af ar har taget sig af ufuldkomne mennesker. 18. Hvordan betragtede de kristne i det første arhundrede pamin- delser? 19, 20. Hvorfor bør vi stole pa Jehovas formaninger, og hvordan vil det gavne os? 16 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

17 Denne historiske beretning blev nedskrevet for at vi kan lære af den. (Rom. 15:4; 1 Kor. 10:11) Nar vi ser bibelprofetier ga i opfyldelse, bliver vi mindet om at det Jehova siger, altid vil ske. Som forudsagt er millioner for eksempel strømmet til den rene tilbedelse af Jehova i de sidste dage. (Es. 2:2, 3) De forværrede verdensforhold er ogsa en opfyldelse af Bibelens profetier. Og som nævnt er den omfattende forkyndelseskampagne der foregar jorden over, en direkte opfyldelse af Jesu ord. Matt. 24: Vores Skaber har til fulde bevist at vi kan have tillid til ham. Har vi det? Vi mastolep aat alle hans formaninger gavner os. Det gjorde Rosellen. Hun fortæller: Da jeg begyndte at stole ubetinget pa Jehova, sa jeg mere og mere tydeligt hvordan han med sin kærlige hand holdt mig oppe og styrkede mig. Matte vi pa samme made fa gavn af Jehovas formaninger. 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

18 Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse. SL. 119:111. HVAD VIL DU SVARE? Hvorfor kan vi glæde os over Jehovas formaninger? Hvordan kan vi styrke vores tillid til Jehova? Hvorforerdetvigtigtatværetravltoptagetaftjenesten for Gud? MENNESKER reagerer forskelligt p a vejledning. For eksempel lytter man maske til en pa- mindelse fra en der star over en, mens man blankt afviser et rad fra en ligestillet eller en der star under en. De følelsesmæssige reaktioner pa en irettesættelse er ogsa meget forskellige. Man kan blive ked af det, blive slaet ud, føle sig pinligt berørt eller føle sig ansporet og motiveret til 1. (a) Hvordan reagerer mennesker pa vejledning, og hvorfor? (b) Hvordan kan stolthed pavirke ens syn pa vejledning? 18 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

19 handling. Hvorfor den forskel? En ting der spillerind,erstolthed.ja,enhovmodigand kan svække en persons dømmekraft og fahamtilat vende det døve øre til sahang ar glip af gavnlig vejledning. Ordsp. 16:18. 2 Sande kristne reagerer helt anderledes. De er taknemmelige for gode rad, især nar de er baseret pa Guds ord. Jehovas formaninger giver os en værdifuld indsigt, oplærer os og hjælper os til at undga fælder som materialisme, seksuel umoral og stof- og alkoholmisbrug. (Ordsp. 20:1; 2 Kor. 7:1; 1 Thess. 4:3-5; 1 Tim. 6:6-11) Vi har ogsa et veltilpas hjerte fordi vi adlyder Guds formaninger. Es. 65:14. 3 Hvis vi skal bevare vores dyrebare forhold til vores himmelske Far, m a vi blive ved med at følge Jehovas vise formaninger. Vi m a efterligne 2. Hvorfor er sande kristne taknemmelige for r ad fra Guds ord? 3. Hvilken indstilling vil det være godt at efterligne? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

20 indstillingen hos den salmist der skrev: Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse, for de er mit hjertes glæde. (Sl. 119:111) Glæder vi os ligesom salmisten over Jehovas bud, eller synes vi indimellem at de er tyngende? Selv hvis vi en gang imellem bliver irriteret over en vejledning, skal vi ikke tabe modet. Vi kan opdyrke en urokkelig tillid til Jehovas uovertrufne visdom! Lad os se patretingderkanhjælpeos. STYRK DIN TILLID GENNEM BØN 4 Kong David havde mange op- og nedture i sit liv, men en ting ændrede sig aldrig den ubetingede tillid han havde til sin Skaber. Han sagde: Til dig, Jehova, løfter jeg min sjæl. Min Gud, til dig har jeg sat min lid. (Sl. 25:1, 2) Hvordan fik David en sadan tillid til sin himmelske Far? 4. Hvad ændrede sig aldrig for David? 20 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

21 5 Mange mennesker beder kun til Gud nar de er i krise. Hvordan ville du have det hvis en ven eller et familiemedlem kun kontaktede dig nar han manglede penge eller havde brug for din hjælp? Efter et stykke tid ville du nok begynde at betvivle hans motiv. Sadan var David ikke. Livet igennem i bade gode og darlige tider afspejlede hans bønner at han troede pajehova og elskede ham. Sl. 40:8. 6 David lovpriste og takkede Jehova med ordene: Jehova, vor Herre, hvor majestætisk dit navn pa hele jorden, du hvis værdighed kundgøres over himmelen! (Sl. 8:1) Kan du fornemme det nære forhold David havde til sin himmelske Far? Davids værdsættelse af Guds majestætiske storhed fik ham til at prise Jehova hele dagen. Sl. 35:28. 5, 6. HvadviserDavidsbønneromhansforholdtilJehova? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

22 7 Ligesom David ma vi regelmæssigt kommunikere med Jehova for at styrke vores tillid til ham.bibelensiger: KomnærtilGud,oghan vil komme nær til jer. (Jak. 4:8) Bøn knytter os ikke kun nært til Jehova men er ogsaenvig- tig m ade at f a den hellige and p a. Læs 1 Johannes 3:22. 8 Har du en tendens til at bruge de samme vendingerellerudtrykhvergangdubeder?hvis det er tilfældet, s abrugnoglef a øjeblikke p aat tænke over hvad du gerne vil sige, inden du beder. Mon en ven eller et familiemedlem ville synes om at vi sagde det samme til ham hver eneste gang vi talte med ham? P a et tidspunkt ville han nok holde op med at høre efter. Jehova vil selvfølgelig aldrig ignorere en oprigtig bøn fra en af sine loyale tjenere. Alligevel m aviundg a 7. Hvordan gavner det os at komme nær til Gud i bøn? 8. Hvorfor bør vi undgaatbrugedesammeordogudtrykhver gang vi beder? 22 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

23 at sige det samme igen og igen nar vi kommunikerer med ham. 9 Hvis vi ønsker at komme nær til Gud, ma vores bønner selvfølgelig ikke være overfladiske. Jo mere vi fortæller Jehova om vores dybeste tanker og følelser, jo nærmere vil vi blive knyttet til ham, og jo mere vil vi stole pa ham. Hvad bør vi sa tage med i vores bønner? Guds ord svarer: Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anrabelse sammen med taksigelse. (Fil. 4:6) Ja, alt hvad der berører vores forhold til Gud eller vores liv som en af hans tjenere, er noget vi kan nævne i vores bønner. 10 Vi kan lære meget af de bønner som trofaste mænd og kvinder i fortiden bad. (1 Sam. 1:10, 11; Apg. 4:24-31) Salmernes Bog indeholder for eksempel en hel samling af inderlige 9, 10. (a) Hvad kan vi tage med i vores bønner? (b) Hvad kan hjælpe os til at bede inderlige bønner? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

24 bønner og sange til Jehova. Hele spektret af følelser, fra fortvivlelse til stor lykke, er beskrevet i disse bønner og sange. At analysere hvordan loyale tjenere har udtrykt sig, kan hjælpe os til at bede meningsfyldte bønner til Jehova. MEDIT ER OVER GUDS FORMANINGER 11 David erklærede: Jehovas formaning er palidelig, gør den uerfarne v ıs. (Sl. 19:7) Ja, selv hvis vi er uerfarne, kan vi blive vise nar vi adlyder Guds bud. Men nogle af de tilskyndelser vi far i Bibelen, kræver at vi mediterer over dem for helt at forsta hvordan de gavner os. Det vil hjælpe os til at forblive loyale nar vi udsættes for pres i skolen eller pa arbejdspladsen, til at adlyde Guds lov om blod, bevare vores kristne neutralitet og følge Bibelens principper anga- ende paklædning og soignering. Nar vi medite- 11. HvorforskalvimeditereoverGudsformaninger? 24 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

25 rerovergudssynp as adanne spørgsmal, vil vi kunne forudse eventuelle problemer. Sa kan vi træffe en fast beslutning om hvad vi vil gøre hvis situationen opstar. En sadan omtanke og forberedelse kan skane os for mange smertelige fejltrin. Ordsp. 15: Mens vi venter p a at Gud opfylder sine løfter, lever vi da p aenm ade der viser at vi holder os andeligt v agne? Tror vi for eksempel fuldt og fast p a at Babylon den Store snart vil blive ødelagt? Er de fremtidige velsignelser, s asom evigt liv p a en paradisisk jord, lige s a virkelige for os nu som da vi lærte om dem? Er vi stadig stærkt optaget af forkyndelsen, eller gar vi mere op i vores egne sager? Hvad med opstandelseshabet, helligelsen af Jehovas navn og hævdelsen af hans suverænitet? Er det stadig noget vi tænker meget 12. Hvilke spørgsmal ma vi meditere over for at kunne holde fast ved Guds formaninger? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

26 over? At meditere over sadanne spørgsmal kan hjælpe os til at tage Guds formaninger i eje for stedse. Sl. 119: Der er ting i Bibelen som det i øjeblikket ikke er muligt at forsta fuldt ud fordi Jehova endnu ikke har kastet lys over dem. Jesus fortalte igen og igen sine apostle at han nødvendigvis matte lide og dø. (Læs Mattæus 12:40; 16:21). Men apostlene fattede ikke hvad han mente. Det gik først op for dem da han efter sin død og opstandelse viste sig for dem i et materialiseret menneskelegeme og abnede deres sind helt, sa de forstod Skrifterne. (Luk. 24:44-46; Apg. 1:3) Og det var først da Kristi disciple havde faet den hellige and papinsedageni ar 33, at de forstod at Guds rige skulle oprettes i himlen. Apg. 1: Hvorfor var der nogle ting som de kristne i det første arhundrede havde svært ved at forsta? Nævn et eksempel. 26 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

27 14 Svarende hertil havde sande kristne i begyndelsen af det 20. arhundrede flere forkerte for- ventninger angaende de sidste dage. (2 Tim. 3:1) I 1914 troede nogle for eksempel at de inden for kort tid ville blive taget til himlen. Da det ikke skete, naede de efter et fornyet studium af Bibelen frem til at der laenstorforkyndelses- kampagne foran dem. (Mark. 13:10) I 1922 kom J.F. Rutherford, der førte an i forkyndelsesarbejdet, derfor med følgende proklamation ved det internationale stævne i Cedar Point, Ohio, USA: Se! Kongen regerer! I er hans Budbringere. Derfor, forkynd, forkynd, forkynd om Kongen og hans Rige! Lige siden har forkyndelsen af den gode nyhed om riget været et kendetegn for Jehovas tjenere. Matt. 4:23; 24:14. arhund- 14. Hvordan var mange brødre i begyndelsen af det 20. rede et godt eksempel for os trods deres forkerte forventninger til de sidste dage? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

28 15 Nar vi mediterer over det fantastiske Jehova har gjort for sit folk, bade før og nu, styrker det vores tillid til at han ogsa vil kunne gennemføre sin vilje og hensigt i fremtiden. Samtidig hjælper Guds formaninger os til at holde øje med de profetier der endnu ikke er blevet opfyldt. Det vil helt sikkert hjælpe os til at opbygge tillid til Guds løfter. STYRK DIN TILLID GENNEM TILBEDELSESHANDLINGER 16 Vores Gud, Jehova, er en dynamisk Gud, en handlingens Gud. Hvem er kraftfuld som du, Jah? udbrød salmisten. Og han tilføjede: Din hand er stærk; din højre er løftet. (Sl. 89:8, 13) Fordi Jehova er sa handlekraftig en Gud, værdsætter og velsigner han det vi gør for at fremme Rigets sag. Han ser at hans tje- 15. Hvordan gavner det os at meditere over hvad Gud har gjort for sit folk? 16. Hvilke velsignelser giver det os at være aktive i tjenesten? 28 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

29 nere mænd som kvinder, unge som gamle ikke spiser ladheds brød. (Ordsp. 31:27) Vi er travlt optaget af teokratiske aktiviteter og følger derved vores Skabers eksempel. Nar vi helhjertet tjener Gud, giver det os stor personlig tilfredshed, og det fryder Jehova at velsigne vores tjeneste. Læs Salme 62: Hvordan styrkes vores tillid til Jehova nar vihandleritro?ladossenærmerep a hvad der skete da israelitterne skulle til at indtage det lovede land. Jehova havde befalet præsterne som bar pagtens ark, at ga direkte ud i Jordanfloden. Men da folket nærmede sig floden, kunne de se at den var gaet over sine bredder pa grund af for- arsregnen. Hvad gjorde israelitterne? Slog de lejr for at vente flere uger eller endnu længere pa at vandstanden skulle synke? Nej, de stolede 17, 18. Hvordan styrkes vores tillid til Jehova n ar vi handler i tro? Nævn et eksempel. 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

30 ubetinget pajehovaogfulgtehansanvisninger. Hvad blev resultatet? Beretningen siger: I det øjeblik da præsterne dyppede fødderne i vandkanten, stod vandet stille. Og præsterne blev sta- ende ubevægelige patørgrundmidtijordan, mens hele Israel gik over patørgrund. (Jos. 3:12-17) Forestil dig hvor glade israelitterne ma være blevet da de sa den rivende strøm standse op! Der er ingen tvivl om at deres tro pajehova blev styrket fordi de stolede pa hans anvisninger. 18 Ganske vist udfører Jehova ikke den slags mirakler for sine tjenere i dag, men han velsigner deres troshandlinger. Guds virksomme kraft sætter dem i stand til at forkynde budskabet om Riget i hele verden. Og den oprejste Kristus Jesus, Jehovas største Vidne, lovede sine disciple at han ville støtte dem i dette vigtige arbejde: Ga derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne... Jeg er med jer alle dage indtil afslut- 30 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

31 ningen pa tingenes ordning. (Matt. 28:19, 20) Mange Jehovas Vidner som af natur er generte eller tilbageholdende, har erfaret at Guds hellige and har givet dem mod til at forkynde for fremmede. Læs Salme 119:46; 2 Korinther 4:7. 19 Pa grund af sygdom eller høj alder kan nogle brødre og søstre ikke gøre sa meget i tjenesten som de gerne ville. Men de kan være sikre pa at den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud forstar deres situation. (2 Kor. 1:3) Han værdsætter alt hvad vi gør for at fremme Rigets sag. Og vi ma alle huske at selvom vi selvfølgelig gør hvad vores omstændigheder tillader, sa afhænger vores frelse først og fremmest af vores tro pa Kristi genløsningsoffer. Hebr. 10: Viønskeratgivemestmuligtafvorestid, energi og materielle ressourcer i tilbedelsen. Ja, 19. Hvad kan vi være sikre p a, uanset vores omstændigheder? 20, 21. Hvordan kan vi vise tillid til Jehova? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

32 vi ønsker af hele vores hjerte at gøre en evangelieforkynders gerning. (2 Tim. 4:5) Vi glæder os over at hjælpe andre til at komme til nøjagtig kundskab om sandheden. (1 Tim. 2:4) At ære og prise Jehova gør os andeligt rige. (Ordsp. 10:22) Og det hjælper os til at opbygge et ubrydeligt tillidsband til vores Skaber. Rom. 8: Som vi har set, far vi ikke automatisk tillid til Jehovas vejledning; det er noget vi maop- bygge. Styrk derfor din tillid til Jehova gennem bøn. Medit er over hvordan han har gennemført sin vilje i fortiden, og hvordan han vil gøre det i fremtiden. Og bliv ved med at styrke din tillid til Jehova gennem tilbedelseshandlinger. Husk at Jehovas formaninger vil forblive til evig tid. Det kanduogs a! Besøg eller scan koden5 32 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER 2013 wlp13 09/15-D

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II " * ...ir«, ' '*"" ',\, i

limndcmsåe September 1981 130. Årgang Nummer 9 Vr.J II  * ...ir«, ' '* ',\, i ...ir«, limndcmsåe i September 1981 130. Årgang Nummer 9 ém " * ' '*"" ',\, i Vr.J II OigLin Scpicmbcr 1981 for Jesu Krisii Kirke af Årgang 130 Sidsie Dages Hellige Nummer 9 Det overste Præsidentskab:

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere