En bedre fremtid. En bedre fremtid. En bedre fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En bedre fremtid. En bedre fremtid. En bedre fremtid"

Transkript

1

2

3 indhold Fællesdel stine trine mikkel hanna kamilla

4

5 Indholdsfortegnelse Valg af kontekst Nicaraguas historie Acahualinca Problemformulering Redskaber og metoder Konklusion Kildehenvisninger

6 for menneskene i Acahualincas slum. The people of Acahualinca spend their days searching the dump ( )Everywhere in Acahualinca, barefoot kids in shorts and even toddlers in diapers walk through the trash with bundles of plastic bags under their arms, and thousands of the bags hang like strange fruit from the barbed-wire fences in front of the tin homes. 1 Målet for fællesdelen af projektet er at udvikle en grafisk præsentationsform for Mellemfolkeligt Samvirke. Denne skal kunne bruges til at præsentere problemstillinger relateret til forbedring af leveforhold i et slumområde. Dette gøres for at overskueliggøre og konkretisere indsatsområder, der videre bearbejdes i de individuelle projekter. De individuelle projekter skal alle hjælpe til at forbedre indbyggernes leveforhold og fremtidsudsigter i det Nicaraguanske slumområde Acahualinca. Valg af kontekst Projektets udgangspunkt har været Mellemfolkelig Samvirkes (MS) indsats i udviklingslande på den sydlige halvkugle. MS opererer i 9 lande og af disse valgte vi at foretage undersøgelser af børns liv og hverdag i henholdsvis Tanzania og Nicaragua for at få en empatisk indsigt i børnenes hverdag. Sideløbende hermed søgte vi

7 informationer om disse lande for at opnå en faktuel viden, vi kunne holde vores cultural probes op imod. Disse undersøgelser blev udført ved hjælp af Cultural Probes (note), der skulle inspirere til mulige designrum. En sideløbende informationssøgning ledte os til at beskæftige os med forbedringer af leveforhold i slumkvarterer. Nicaraguas historie Nicaragua har en lang og blodig historie. Fra kolonisering og borgerkrig til økonomisk ragnarok er det i dag et af de lande i verden, der har størst social ulighed. Op gennem 1990erne fulgte den daværende regering verdensbankens råd om at skære ned på alle sociale ydelser, uddannelse og sundhedsvæsen. Endvidere blev mange statsejede institutioner privatiseret. Prævention og aborter blev underlagt stramme restriktioner og homosexualitet blev gjort ulovligt. Statsstøtte til industri og landbrug blev skåret væk. Disse tiltag førte til rigdom for overklassen, men den sociale ulighed blev større. Folk fra landområderne drog til byerne i søgen efter arbejde og har med tiden overbefolket Managuas randområder, heriblandt Acahualinca. Halvdelen af Nicaraguas befolkning lever i fattigdom, i ekstrem fattigdom. I byområderne lever 65 % under fattigdomsgrænsen. Forskellige regeringer har siden 1996 været ved magten, men trods løfter om forbedringer overlades store dele af befolkningen stadig til håbløse liv i landets slumområder. De rige forbliver rige, mens de fattige bliver fattigere.

8 Acahualinca Området Acahualinca var i 1980erne industridistrikt, med systuer som den primære beskæftigelse for områdets indbyggere. Da statsstøtten til den industrielle sektor i 1990erne blev skåret væk, blev Acahualinca hjem for horder af arbejdsløse mennesker, der nu måtte ernære sig ved at samle skrald på den losseplads regeringen i 1992 flyttede til området. Lossepladsen, La Chureca, giver store lugtgener midt på dagen og forårsager en miljømæssig belastning. Mennesker i Managuas slum forsumper i social arv og dårlige levevilkår, og dette fører til vold og misbrug i familierne. Den tætte og tilfældige bosætning skaber dårlige forhold for sundhed og hygiejne og en stor del af området mangler elektricitet og ordentlig kloakering. Området har store problemer med ungdomskriminalitet, arbejdsløshed, stoffer, illegale aborter og prostitution. Problemformulering Hvordan kan en kortlægning af problematikkerne i Acahulinca danne grundlag for at udvikle projekter som kan bidrage til at forbedre leveforholdene for indbyggerne? Dette spørgsmål søger vi at besvare gennem arbejdet med at udvikle en præsentationsform, en slags demonstrator, der klarlægger problemstillinger til videre bearbejdning i den induvidielle opgavedel.

9 Redskaber og metoder Fase 1 Rekognisering og efterforskning. Fase 2 Ideation og konceptudvikling. Fase 3 Detaljering og visualisering. Fase 1 Rekognisering og efterforskning. En indledende del af processen må være en fastlæggelse af den faktuelle og sociale kontekst, henholdsvis Territorial- og Social Capital; en indsamling af kvantitative fakta om slumområdet, beboere i slumområdet og de sociale og økonomiske forhold. Denne indsamling af oplysninger vil primært blive udført gennem internetsøgning og henvendelse til relevante organisationer i Nicaragua eksempelvis Mellemfolkeligt Samvirke og International Børnesolidaritet. Parallelt med fastlæggelse af Territorial- og Social Capital omformuleres fakta til problemstillinger, som vil kunne tydeliggøre kompleksiteten af arbejdet med at forbedre leveforhold i Acahualinca. Det vil være vigtigt at filtrere irrelevante problematikker fra relevante, så det kun er problemstillinger som forholder sig til slumområdet, der behandles i den endelige præsentation. I transformationen fra fakta til problemstilling vil forskellige metodeværktøj blive anvendt; - Abstrakte maskiner (note) - Mindmaps (hv-spørgsmål) - Inspiration fra Cultural Probes - Brainstorming udfra Edward de Bonos Six Thinking Hats

10 Fase 1 slutter d. 20. Dec. hvor materialet samles. Det afleverede materiale skal være billeder, skitser, diagrammer, kortlægninger og så lidt tekst som det er muligt. Fase 2 Ideation og konceptudvikling. Parallelt med fase 1 genereres koncepter for præsentationsformer. Her indledes med en ideation fase, der skal munde ud i 3 koncepter. Til at generere koncepter, anvendes følgende metoder. - Inspiration fra lignende projekter eksempelvis MVRDVs Metacity/Datatown - Skitsering - Moodboards (collage) - Der arbejdes til hver problemstilling med forskellige præsentationsformer/ dokumentationsformer (video, lyd, lys, rumlig kortlægning, model) - Kigge på grafisk materiale fra indsamlede Cultural Probes Herudover udarbejdes en designmanual for at opstille nogle layoutrammer, der skal sikre et overordnet homogent udtryk i den endelige aflevering. Designmanualen skal indeholde: Anvendte fonte, gennemgående grafiske elementer og generelt layout. Arbejdet på designmanualen påbegyndes allerede under udarbejdelsen af dette program og vil omfatte de her anvendte standarder. Fredag d. 2. Dec. fremlægges for gruppen 3 koncepter for præsentationsformer, og der vælges 1 koncept til videre bearbejdning. Fase 2 afsluttes d. 20. Dec. hvor præsentationsformatet er fastlagt og klar til endelig udførelse. Her afsluttes også arbejdet med designmanualen.

11 Fase 3 Detaljering og visualisering. Sidste del af processen er en endelig udførelse af præsentationsmaterialet. I denne fase er det primære værktøj vores designmanual, som udarbejdes i fase 2. Fredag d. 6. Jan. afsluttes fase 3 og dermed arbejdet med projektets fælles del. Hermed afsættes den sidste uge inden den endelige aflevering til arbejde på de individuelle projekter. Projektet afleveres endeligt fredag d. 13. Jan. kl. 14:00 Konklusion For at vores individuelle opgaver skal blive bearbejdet på et realistisk plan, kræves det, at vi har indgående kendskab til blandt andet konteksten og leveforhold i Acahualinca. En større mængder data kan let blive uoverskuelig og vanskelig at navigere rundt i. Vores individuelle opgaver overlapper hinanden og for at undgå dobbeltarbejde i indsamling af data, vil vi lave et fællesprojekt, hvor vi koncentrer os om relevant dataindsamling i forhold til slumområdet. Vi vil lave en grafisk og letaflæselig fremstilling af vores viden, så vi nemt kan navigere rundt i vidensbanken og dermed styrke begrundelsen for vores valg. Dette vil også øge vores og modtagerens forståelse af de komplekse problemstillinger som er baggrunden for at kunne forbedre leveforholdene i et slumområde i dette tilfælde Acahualinca.

12 Kildehenvisninger 1. Little, Molly, htm, 16. nov (Endnotes) 1 Citat fra At the Ballet [5]

13 indhold fællesdel stine trine mikkel hanna kamilla En

14

15 Indholdsfortegnelse Emne Formål Mål Problemformulering Baggrund Hypoteser Opgaveformulering Kravsspecifikation Afgrænsning Udseende Ønsker for endelig afleverings indhold Fagligt udbytte af opgaven Litteraturliste

16 Iværksætter central i Acahualincas slum Mål At etablere en iværksættercentral i slumområdet i Acahualinca, Managua ved at udarbejde en strategi for centralens potentialer i lokalsamfundet. Managuas kritiske forhold Nicaraguas beskæftigelse fordeler sig på landbrug (46 %), industri (16 %) og service (38 %). I hovedstaden Managua ser forholdene anderledes ud, hvor industri og service er de primære beskæftigelses områder. Her er 62 % af befolkningen bosat og ud af disse er 60 % arbejdsløse. Det officielle tal fra regeringen side er %, men det stemmer ikke overens med virkeligheden og vidner om en regeringens priotering i landet. I Acahualincas slumkvarter er fattigdommen høj, og menneskene i slummen er overladt til sig selv og deres egen elendighed. Kvarteret er beliggende tæt på byens forurenende losseplads. Områdets beboere lever under ekstremt dårlige forhold, og beretninger derfra beskriver misbrug, fattigdom, prostitution og kummerlige boligforhold, hvor boligen bogstaveligtalt er papkasser. Flere organisationer arbejder allerede i området. Dos Generaciones er en af de største, der bl.a. har flere undervisningsprogrammer i området. Men når en skraldevogn tømmes på lossepladsen, strømmer beboerne til for måske at få lidt mad til aftenen.

17 Visionen for Acahualinca Hvordan kan en strategi for beskæftigelse afhjælpe den ekstreme fattigdom i slumkvarteret Acahualinca? Kan en iværksættercentral beskæftige en del af Acahualincas stakkels skæbner og give dem et værdigt liv? Indledning Strategien for en iværksættercentral er en del af det overordnede program for et kvarterløft i Acahualincas slumområde. Strategien skal ses som en handlingsplan for beskæftigelse for Managuas slum over tid. En sådan kompleks problemstilling skal løse på flere niveauer lige fra aktivering af den enkelte mand til det overordnet greb, der forholder sig politisk, økonomisk og socialt til slumkvarter og de mennesker der lever under fattigdomsgrænsen. Dette projekt vil af tidsmæssig begrænsning ikke kunne komme omkring alle aspekter af Acahualincas problemer. En iværksættercentral i slummen En base placeret centralt i kvarteret og vil fungere som en iværksættercentral, hvor arbejdsløse mænd og kvinder vil få hjælp via. lån, iværksætterkurser og generelle basiskurser i læsning og skrivning. Et netværk vil opstå mellem menneskene på basen og give mulighed for vidensdeling og et fællesskab. Basen skaber et professionelt netværk, der kan opstarte projekter omkring i området samt skabe kontakt til verden udenfor. Basen vil være i dialog med organisationer, regeringen og private investorer, som vil danne grundlag for den økonomiske del af projekter. Dette vil blive berørt overfladisk. Målgruppen de laveste i samfundshirarkiet. Menneskene i Acuhualincas slum er målgruppen for strategien. Familier, der ifølge beretninger fra området, indsamler plasticposer på lossepladsen for et meget beskedent beløb for at overleve. Plasticposerne bliver indsamlet, renset og hængt til tørre og bliver solgt i 50 kilos bunder til 8 dollars. Det tager en familie mellem 4 til 6 uger at indsamle 50 kilo. Hele familien store som små befinder sig på lossepladsen hele dagen i høje temperaturer og en forfærdelig stank ude nogen form for beskyttelse og på trods af de store helbredsmæssige risici det medfølger. Fokuset er den voksne del af familien, hvor en anden beskæftigelse med rimelige arbejdsforhold og aflønning vil give den enkelte familie overskud også økonomisk til at sende deres børn i skole, og derved vil give dem en bedre mulighed for at klare sig i fremtiden.

18 Kravspecifikationer opdelt i 3 kategorier 1. De ufravigelige krav At arbejde for at tjene penge for overlevelse At modtage bistand/ låne At modtage undervisning Netværket er styrken i centralen 2. Minimums krav basen skal placeres central funktionerne skal være tilgængelige synlighed og tillid rimelig løn og arbejdsvilkår oplysning/ undervisning samarbejde med organisation, regering eller privat investor At få rent vand og mad for at kunne arbejde At kunne arbejde selvom regntiden er på sit højeste 3. Ønsker At kunne holde siesta, da middagstemperaturerne er høje At arbejde mod bæredygtige løsninger At beboerne skal inddrages aktivt i processen At arbejde mod en økonomisk realiserbar strategi At kunne tjene nok penge så børnene kan komme i skole At tjene nok penge til på længere sigt at komme ud af fattigdom At give beboerne et større ansvar for kvarteret ved et fællesskab omkring kvartetløftet Metoder / redskaber Fase 1 Ideation at få ekstreme ideer. Spørg hvad, hvem, hvorfor, hvor og hvornår. For at komme i gang med at omsætte den nuværende information og få de nuværende ideer nedtegnet. Tid 3 dage Fase 2 Vigtig stadig at indsamle information om området og beboerne både i fakta og de bløde værdier, da konteksten ligger langt væk og oplysningerne er svært tilgængelige. Ved internet, personlige kontakter, bøger og artikler. (se kilder) Få mere information om strategisk design i bøger og gennem projekter. (se kilder). Tid 5 dage Fase 3 Ophængningsplan til mellemkritik udarbejdes og layout og font besluttes, for at få et overblik over materialet der skal produceres. Tid - ½ dag

19 Fase 4 For at få et bedre forståelse af Acahualincas mennesker, eksperimenteres med metoden extreme characters. Et døgnskema udarbejdes for at klarlægge disse menneskers hverdag og hvad at leve betyder for dem. Informationerne til disse metoder fås fra personlige beretninger fra Internettet, cultural probes og artikler. Metoden viser ekstremerne og ikke nødvendigvis virkeligheden. Tid 2 dage Fase 5 Dataindsamlingen omsættes til diagrammer, skitser, model, fotos, grafik over området, der viderefortolkes til den endelige strategi. Tid - 4 dage Fase 6 Strategien fortælles ved 2-3 koncepter. Udvikling af koncepterne sker ved ideation (se fase 1). Metoder til ide og projektudvikling som brainstorming, analog at se en situation på en ny måde, de seks kasketter 6 faser at udvikle et projekt på og reversal hvor situationerne blive vendt på hovedet kan med fordel bruges. Spørg igen hvad, hvem, hvorfor, hvor og hvornår. Koncepterne kan underbygges af scenarier, symboler, animationer, video eller andre visualisering værktøjer. Tid 4 dage Fase 7 Ophængningsplan til endelig fremlæggelse udarbejdes. Aflevering i form af PowerPoint og plancher. Tid - 1 dag Endelige visualiseringer af strategien og koncepterne. Tid - 3 dage En del af metoderne kører sideløbende med hinanden og i vekselvirkningen udvikles og konkluderes. Tidplan for individuel program for Stine juleferie konceptudvikling Strategiudvikling visualisering mellemkritik aflevering designfreeze uge 48 uge 49 uge 50 uge 51 uge 52 uge 1 uge 2 m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f m ti o to f Fase 1 konference Fase 3 Fase 1 Fase 4 Fase 4 Mellemkritik Mellemkritik Fase 5 Fase 6 juleferie Fase 6 Fase 2 Fase 6 Fase 2 Fase 2 Fase 6 Fase 6 Fase 7 Fase 7 afleverer projekt kl gruppedag

20 Konklusion Udfordringen er at kontekstens ekstreme krav er udgangspunkt for opgaven. Koncepterne er et billede på løsningsforslag til strategien, og hverdagen i Acahualinca vil blive beskrevet både visuelt og skriftligt gennem koncepternes funktioner og muligheder. Koncepterne vil blive sorteret i kategorier, der prioteres efter målgruppens behov. Tiden er et vigtig aspekt for beskæftigelsen og må spille en overordnet rolle i strategien. Opgaven vil bære præg af et lille kendskab til metoderne for strategisk design og strategisk design generelt. At opgaven stilles og ønskes løst under ovenstående løse forudsætninger skyldes underståendes stædighed for at få et større indblik i strategisk design. Inspiration fra andre organisationer og projekter. Red barnet ungdom har opstartet en sæbefabrik, der søger for beskæftigelse i Sydafrika. Organisationen plan arbejder med flere beskæftigelsesprojekter. Ligeledes kan der findes inspiration fra netværket mg50 og hvorledes deres arbejdsstrategi og netværksprincipper fungere. Også andre netværksbase som den danske arbejdsformidlings opbygning kunne være inspirerende

21 Kilder Den underbyggede information for opgaven bygger på personlige beretninger fra Acahualincas beboer og frivillige fra organisationer samt journalister fundet på Internettet, ligeledes er Managuas faktuelle tal fundet på hjemmesider. En personlig kontakt til Else Mikel Jensen, tolk og informationsmedarbejder for International Børnesoldaritet og statskundskabsstuderende Jens Sørensen, som har været i praktik på Managuas ambassade fungerer også som kilder. Bøger Dickson, Thomas, Design og ledelse Chan Kim og Renée Mauborgne, Blue ocean Pandoras box om strategisk design Mau, Bruce, Life style Rajchman, John, Constructions (Artikel om Gilles Deluze) 5 afgangsprogrammer om strategisk design Designskolen Kolding, a handbook of problems Hjemmesider også billeder af fra følgende hjemmesider Samme kilder som i fællesprogram

22

23 indhold fællesdel stine trine mikkel hanna kamilla

24

25 Indholdsfortegnelse Emne Formål Mål Problemformulering Baggrund Hypoteser Opgaveformulering Kravsspecifikation Afgrænsning Udseende Ønsker for endelig afleverings indhold Fagligt udbytte af opgaven Litteraturliste

26 Boliger til opgradering af levestandarden i slumkvarteret Acahualinca Emne opgradering af boligforholdene i Acuhualinca gennem udvikling af et byggesystem. Formål Boligforholdene i slumkvarteret Acuhualinca er i dag så dårlige at folk bliver syge af at bo der. Området mangler kloakering, rent drikkevand og elektricitet, hvilket udgør en sundhedsrisiko. Boligerne er typiske slumboliger af pap, tin og andre genbrugsmaterialer, som i de fleste tilfælde ikke yder ordentlig beskyttelse mod vind og vejr. Forurening fra den nærliggende losseplads gør at kræfttilfælde i området er stigende. Formålet med projektet er at opgradere områdets boligforhold, så det ikke er et sundhedsskadeligt sted at bo. Mål at lave et byggesystem som er økonomisk realiserbart og som kan opfylde de basale boligmæssige behov for en nicaraguansk familie. Sådan bor de nu...

27 Problemformulering - Hvordan skabes en realistisk og økonomisk løsning på slumkvarterets boligproblem? Baggrund I september 2000 afholdtes FN s millennium topmøde med verdens statsledere og regeringschefer som deltagere.. Mødet resulterede i en verdensomspændende aftale og udformningen af otte mål som blev nedskrevet i rapporten Millennium Development Goals. Målene er en række konkrete, tidsbestemte mål for udvikling, der skal halvere antallet af verdens fattigste inden år Mål 7 At sikre miljømæssig og bæredygtig udvikling, herunder halvering af antallet af mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand, inden 2015, samt at opnå betydelig forbedring i leveforholdene for mindst 1 mia. mennesker, der lever i slumområder, inden [1] Selvom FN har lavet en handlingsplan, ligger de reelle forbedringer for mange langt ude i fremtiden. Imens lever mindst en milliard mennesker deres liv i disse sundhedsskadelige slumområder. Dagligdagen i Acahualinca indeholder for mange, stof- og alkoholmisbrug, vold og prostitution og mange lever af de få dollars de kan tjene ved at samle plastik på lossepladsen. At komme slumområderne permanent til livs er på mange måder en uoverskuelig og kostbar planlægningsopgave som stiller store krav til de pågældende landes regeringer. Det kræver at landene er villige til at øremærke store områder til boligområder, da de fleste slumområder er opbygget på lånt jord. Ydermere er en omskoling af beboerne nødvendig så de kan klare sig i en ny kontekst. Hypoteser Der er flere vigtige problemstillinger at tage højde for i forbindelse med projektet. Som Nicaragua ser ud i dag er der ingen midler afsat til de fattigste i landet. Selv om projektet sigter efter at være så økonomisk som muligt vil det aldrig kunne komme i gang uden starthjælp. Der er flere mulige hypoteser som kunne give projektet afsæt: - beboerne i området får mulighed for at uddanne så de kan få et job og selv investere i eller leje en bolig. - at regeringen går med til at bevilge lån til jord og hus. - at en hjælpeorganisation der finansierer og sætter projektet i gang. Opgaveformulering Mit mål er at udvikle en simpel form for boliger som hurtigt kan bedre nogle af de mest kritisable forhold ved slumbebyggelserne, så folk kan have en acceptabel hverdag og ikke bliver syge mens de venter på at regeringen laver en langsigtet løsning på boligproblemet.

28 Jeg tager udgangspunkt i den sidstnævnte hypotese, at en hjælpeorganisation starter projektet op. Scenarie: Hjælpeorganisationen har som mål indenfor to år at genhuse Acahualincas beboere i et nyudviklet boligsystem. Der er til projektet ansat en arkitekt, en ingeniør og et holdnicaraguanske tømrere. I udkanten af Acuhualinca etableres en byggeplads hvor byggemodulerne produceres. I forbindelse hermed ligger et center der gives kurser i opsætningen af boligen og i den daglige ledelse af byggepladsen. Når de to år er gået skal de lokale overtage driften af stedet. Arbejdskraften findes blandt Acuhualincas beboere som får lønnen udbetalt i form af mad til sig selv og deres familie og derudover kan de få lavet byggemoduler gratis. Materialerne til produktionen er indhentet i nærområdet, hovedsageligt er det genbrugsmaterialer fra lossepladsen såsom, træ, pap, metal. Kravspecifikation Ufravigelige: - Systemet skal være så simpelt at en ufaglært person kan montere det. - Produktionen skal kunne foregå lokalt, med lokal arbejdskraft. - Der skal anvendes lokale materialer i højest mulig grad, gerne genbrugsmaterialer fra lossepladsen eller spildmaterialer fra andre produktioner. - Boligen skal yde beskyttelse mod de klimatiske forhold på stedet. - Enhederne skal bygges op på en måde så de kan danne rammer for en families hverdag i en længere periode. Forskellig boliginspiration

29 Ønsker: - Der skal så vidt muligt tages højde for lossepladsens påvirkning af området. - At systemet indeholder en fleksibilitet så flere enheder kan tilføjes over tid og en mobilitet så boligen kan flyttes fra en placering til en anden. Afgrænsning - Boligen skal kunne rumme følgende funktioner: soveplads, spise og ophold og et primitivt køkken. Desuden ville der gives forslag på hvor evt. el indføres. - Toiletter, badefaciliteter og vandforsyning samles i sanitetskerne som familierne deles nogle stykker om. Disse kerner vil ikke blive en del af designopgaven. - Jeg forestiller mig at komme med forslag til både hvordan man organiserer en bolig og hvordan de organiseres i forhold til hinanden og til sanitetskernen. - Jeg har valgt at placere de nye boliger i samme område som de gamle det vil sige på lånt jord selvom. Denne prioritering ville give en del problemer i virkelighedens Nicaragua, men udgangspunktet for min opgave er ikke at flytte slumbebyggelsen men at opgradere levevilkårene på stedet. Ved at gå ind og arbejde med slumbebyggelsen bliver regeringen måske gjort opmærksom på situationen. Man kan vælge at se projektet som et opråb eller en provokation. Udseende Vi har i det indledende forløb set eksempler på mislykket design til den tredje verden. Det sker når der ikke tages hensyn til at modtageren/brugeren er et individ med helt andre æstetiske synspunkter og generelle behov end det der umiddelbart forestilles. Det kan ende op i design der virker meget fremmed, i værste fald skræmmende på brugeren. Det er vigtigt for mig ikke at begå denne fejl. Jeg vil arbejde med et designminimum og samtidig håber jeg at jeg kan gøre boligenheden så lidt fremmed for brugeren som muligt. Desuden vil det have indflydelse på den endelige form at der er taget udgangspunkt i områdets materialer og evt. byggeskikke.

30 Arbejdsmetoder og faser (se tidsplan) Fase 1: Research Jeg skal undersøge andre boliger og genhusningsprojekter som er udviklet til udviklingsområder og/eller tager udgangspunkt i en form for byggesystem. Der er fremskaffet en del litteratur om emnet (se litt. liste). Territorital Capital (konteksten) skal klargøres mere præcist. Herunder klima, boligforhold, kultur og byggeskikke. Fase 2: undersøgelse af materialemuligheder: Materialevalget spiller en vigtig rolle i denne opgave, da økonomien er meget vigtig og et vigtigt aspekt er at materialer kan fremskaffes lokalt. Fase 3: Afslutning og evaluering af ideationfasen som afsæt til næste fase. 3 Fase 4: Konceptudvikling. 5 6 Udarbejde koncepttemaer med fokus på praktiske funktioner, fysiske krav og proportioner. Sideløbende laves en diagrammatisk analyse af forskellige typer Udvikling af boligmoduler. Evaluering Mål af med fasen er formidéer en klarlægning detaljeringsfase af hvilken udarbejde boform der arbejdes ideation Konceptudvikling med, altså faktorer som tætheden, bearbejde det valgte ophængningsplan antal etager og boenhedernes relation koncept med fokus på: -samt tidsplan for til hinanden. Udfra disse overvejelser skal -detaljering visualiseringsfasen modulerne finde deres form og -tekniske krav proportionering. metodeforslag: -proportioner Materialer overgang til detaljerings- diagrammatisk Til mellemkritikken den. 6. december fase: -skal arbejdes ind i vil jeg gerne kunne fremlægge de analyse af konceptet kontekstuelle fakta som modulsystemer spiller en rolle for opgaven. Jeg vil gerne have undersøgt andre genhusningsprojekter nærmere til afsæt for min skitsering. Jeg ønsker at fremlægge en overordnet plan for området og for hvordan boligerne struktureres i forhold til hinanden. Derudover skal jeg på dette Evaluering af ideation metodeforslag: Konceptudvikling diagrammatisk analyse af modulsystemer Udvikling af formidéer overgang til detaljeringsfase: detaljeringsfase bearbejde det valgte koncept med fokus på: -detaljering -tekniske krav -proportioner Materialer -skal arbejdes ind i konceptet udarbejde ophængningsplan -samt tidsplan for visualiseringsfasen Opstart af Rhino visualisering på computer går igang

31 tidspunkt kunne give et overordnet rids af boligernes størrelse og principielle opbygning. Fase 5: Detaljering Bearbejde det valgte koncept med fokus på detaljering, tekniske krav og proportioner Fase 4: Visualisering. Der udarbejdes i starten af denne fase en præcis ophængningsplan / afleveringsplan, som skal strukturere forløbet. Ønsker for endelig afleverings indhold -diagrammer som viser hvordan modulsystemet er udtænkt og hvordan det opfylder beboerens behov. -diagram over boenhedernes indbyrdes relation. -plan og snit af et modul -organiseringsplan af området (hvis muligt) -eksempler på kombinationer af modulerne. -3D model Fagligt udbytte af opgaven Et vigtigt punkt bliver at følge tidsplanen så præcist som muligt og bruge de introducerede designprocesmetoder gennem hele forløbet (se tidsplan). Derudover ønsker jeg at bruge visualiseringsværktøjet Rhino til udarbejdning af en 3d model. Jeg ønsker at tilegne mig viden om bygge- og modulsystemer både til brug i denne opgave og fremtidige. Det kunne være spændende at arbejde diagrammatisk med denne del af opgaven. Litteraturliste little.htm 3. Andersen, Dorthe Harbo: Genbosættelse af slumbefolkning i Managua, Nicaragua, Afgangsprogram AAA Wainø, Thomas : Boliger til midlertidig genhusning Afgangsprogram AAA Duivesteijn, Adri: The Hidden Assignment Nai Publishers, Holland Johansson, Bo: 11 successful housing projects, Stigs Tryckeri, Lund Marcussen, Lars: Pirater, bønder, besættere, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København Institut 4: Case Studies, AAA oktober 2005

32

33 indhold fællesdel stine trine mikkel hanna kamilla

34

35 Indholdsfortegnelse Produktdesign til slumbolig Retten til en ordentlig bolig Præmisser for designprocessen Kravsspecifikationer Projektfaser Konklusion Referencer

36 Acahualinca opgave i produktdesign til slumbolig Man kan næsten forestille sig lugten; sødlig, rådden en evig påmindelse om, at man bor i affaldsbjerget La Churecas skygge. Alt dør her; menneskene, livet i søen, drømme håb. Det er Acahualinca ikke et rart sted at bo. Alligevel bor der adskillige tusinder i denne slumforstad til Managua. De bor i huse lavet af pap og tin. De bor hele familier på ganske få kvadratmeter. De bor der af nød. De bor der for at være tæt på det, der holder dem i live; affaldet det samme affald som også langsomt, men sikkert slår dem ihjel. I godt tyve år, har store dele af Acahualincas befolkning ernæret sig ved indsamling og videresalg af genanvendeligt affald engang var det aluminium og glasbeholdere, der sikrede en families indkomst nu er det bæreposer af plastik, der eftertragtes. Man kan næsten se det for sig; plastikposer i alle farver hængende fra husenes pigtrådshegn, til vask i regn og tørring i solen som tibetanske bedeflag ville gøre det i en helt anden verden, på et helt andet bjerg. Jorden her er giftig, vandet er giftigt, og den daglige kontakt med affaldet både gennem arbejde og bolig har drastisk forøget dødeligheden som følge af sygdom blandt både voksne og børn mange børn fødes aldrig i Acahualinca. Sådan er der i Acahualinca og her skal folk bo. Mikkel Andersen Produktdesign til slumbolig Målet for projektet er at udvikle en eller flere konstruktive detaljer, der skal indgå som del af et byggesystem for nye boliger i et Nicaraguansk slumkvarter. Projektet udføres i produktskala. Overordnet indgår den individuelle projektdel som som et af flere individuelle projekter, der skal forbedre levestandarden i Acahualinca, Nicaracua[2]

Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005

Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005 Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005 Mål At løfte levestandard og livskvalitet i byområde gennem indsats for bolig, iværksætterprojekter og undervisning. At forbedre folks levestandard

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation Hej! Oskar Dalgaard Andersen oskarand@cs.au.dk Aviaja Borup Lynggaard Aviaja@cs.au.dk Overblik Program for dagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ...

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ... AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1............................................. GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på

Læs mere

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele.

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Opgaverne er formuleret åbent for at give dig mulighed for at vise din personlige tænkning, kreativitet,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning 2. september til 27. september 2005 Workshop 1, som svarer til kursus 2903, indleder studieforløbet Ny Industrialisering. Den arrangeres af CINARK (adjunkt Lene Dammand Lund) i samarbejde med Studieafdeling

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II

Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II Bæredygtighed i et Globalt Sigte Workshop II D. 11. september 2008 indbød Byens Netværk alle medlemmer og andre interesserede til endnu en interessant eftermiddag om bæredygtighed. Som opfølger på forårets

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From BANNERPROJEKT 1.SEMESTER Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 2 Problemformulering... 2 Formål... 3 Mål... 4 Processen... 4 Planlægning... 5

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

TÆNK: TÆNK: DESIGNt MANUAL DESIGNMANUAL GRUPPE 3 HOTEL HJEMLIGHED ARBEJDSMETODE

TÆNK: TÆNK: DESIGNt MANUAL DESIGNMANUAL GRUPPE 3 HOTEL HJEMLIGHED ARBEJDSMETODE ARBEJDSMETODE Gennem hele processen indgår alle gruppemedlemmer i et tæt samarbejde for at sikre vedholdelse af fokus. Desuden afholdes pinup 2 gange om ugen, eller efter behov, hvor der samles op på hvert

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Design C CRA HH3A-KOM

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

D E S I G N C O N S U LTA N C Y. Industrial Designer. Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever.

D E S I G N C O N S U LTA N C Y. Industrial Designer. Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever. Industrial Designer Designing solutions that create value, makes you hungry for more & sticks forever. Denne præsentation beskriver de forskellige tjenester og services, som tilbydes hos inspired. pbj

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere