Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger"

Transkript

1 Bilag 5 Budgetteringsforudsætninger 1. Dagtilbudsområdet og SFO Budgetteringsforudsætningerne skal indberettes senest fredag den 25. oktober 2013 Spørgsmål vedrørende indberetningen om fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven og om SFO efter folkeskoleloven kan rettes til Ebbe Kærn på eller tlf Spørgsmål vedrørende indberetningen af tilbud efter dagtilbudsloven i øvrigt kan rettes til Bente Andreasen på tlf Kommunens kommentarer til eventuelle fejlmeddelelser og bemærkninger Når oplysningerne indberettes på vil der i tilfælde af, at de indberettede tal for 2014 afviger meget fra de indberettede tal for 2013, eller at tallene på anden vis ikke er korrekte, fremkomme fejlmeddelelser øverst på indberetningssiden. Det er vigtigt, at kommunen forholder sig til disse meddelelser og vurderer, om der kan være fejl i de indberettede oplysninger, da de fejlagtige tal ellers vil blive brugt i bl.a. De Kommunale Nøgletal. Der er på indberetningsskemaet mulighed for at skrive kommentarer. Brug dette kommentarfelt til at fortælle os om afvigelserne er korrekte. Alle bemærkninger og fejlmeddelelser afsluttes med en kode (i kantede parenteser), som ministeriet gerne ser, at der henvises til i de enkelte kommentarer. 1.1 Det budgetterede antal helårspladser i dagtilbud i år 2014 I skemaet nedenfor angives kommunens budgetterede antal helårspladser i dagtilbud, fritidshjem, SFO og klubber i Alle kommunens pladser tælles med. Det gælder også pladser, der evt. benyttes af børn fra andre kommuner. Herudover oplyses det antal pladser i privatinstitutioner i 2014, som kommunen forventer at udbetale tilskud til uanset beliggenhedskommune. Tallet skal afspejle det budgetterede gennemsnitlige antal af pladser i år Derfor skal der tages højde for sæsonudsving og udvidelser/nedlæggelser i løbet af året. Hvis en institution med 60 pladser eksempelvis åbner 1. april 2014, skal denne tælles ved dens helårseffekt, dvs. 60*(9/12) = 45 pladser. Der angives det antal pladser, der anvendes af kommunens egne børn samt børn fra andre kommuner. Der skal oplyses dels det samlede antal pladser i kommunen (summen af fuldtidsmoduler og moduler mindre end fuld tid) dels hvor mange af disse pladser, hvor modulet er mindre end en fuldtidsplads. Tilskud til privat pasning indberettes i skema 1.2 Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn.

2 Skema 1.1 (angives med 1 decimal) Planlægningstal for antal helårspladser i egne tilbud, i selvejende institutioner, puljeordninger og i private institutioner Dagpleje 0-2 årige ( 21, stk. 2 og 3) Dagpleje 3 år -skolestart ( 21, stk.2 og 3) Daginstitutioner, 0-2-årige ( 19, stk. 2-4) Daginstitutioner, 3år -skolestart ( 19, stk. 2-4) Privatinstitutioner, 0-2-årige ( 19, stk. 5) 6) Privatinstitutioner, 3 år - skolestart ( 19, stk. 5) 6) Puljeordninger, 0-2-årige ( 101 og 102) 1) Puljeordninger, 3år-skolestart ( 101 og 102) 1) Fritidshjem ( 52, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske tilbud ( 66, stk. 2-4) Fritidshjem etableret som puljeordninger og private klubber 1) helårsplads er i alt ) Heraf helårsplads er mindre end fuld tid ) helårsplads er i alt ) Heraf helårspladser mindre end fuld tid 2014 SFO efter folkeskolelovens 3, stk. 4 Småbørnsgrupper i SFO 2) SFO ved frie grundskoler/privatskoler 3) I alt 1) Herunder puljeordninger oprettet ved frie grundskoler 2) Småbørnsgrupper i SFO med dispensation efter folkeskolelovens 55, stk. 1. 3) Der anføres det antal pladser, som kommunen betaler bidrag for i SFO'er ved frie grundskoler/privatskoler uanset SFO'ens beliggenhed. 4) Tal for 2013 er indberettet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætninger for ) Her indberettes det samlede antal pladser i alt, dvs. summen af fuldtidspladser og pladser mindre end fuldtid. 6) Der anføres det antal tilskud, som kommunen forventer at udbetale til børn optaget i privatinstitution, uanset institutionens beliggenhed.

3 1.2 Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn Kommunen bedes svare på, om den forventer at give tilskud til pasning af egne børn i 2014 efter dagtilbudslovens 86. Kommunen bedes derudover oplyse, hvor mange børn der forventes at give tilskud til; dels til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens 86 og dels til privat pasning efter dagtilbudslovens 80, fordelt på aldersgrupper. Skema 1.2 Tilskud til privat pasning og til pasning af egne børn Tilskud til pasning af egne børn ( 86) ) Tilskud til pasning af egne børn ( 86) 2014 Tilskud til privat pasning ( 80) ) Tilskud til privat pasning ( 80) 2014 Forventer kommunen at yde tilskud til pasning af egne børn i 2014? Aldersgruppe børn 2013 (1=Ja 2=Nej) børn 2014 børn 2013 børn år 3-5 år 1) Tal for 2013 er indberettet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætninger for Frit valg af dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud over kommunegrænsen 1. januar 2004 fik forældre adgang til at få deres børn optaget i et dagtilbud og fritidshjem i en anden kommune end opholdskommunen. Adgangen blev udvidet til også at omfatte klubtilbud 1. oktober Kommunen bedes svare på, hvor mange pladser opgjort på helårsbasis, kommunen forventer, vil blive anvendt af børn fra andre kommuner, samt hvor mange tilskud opgjort på helårsbasis kommunen forventer at skulle betale for egne børns brug i andre kommuner. Skema 1.3 Frit valg af dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud over kommunegrænsen Aldersgruppe helårstilskud kommunen forventer at udbetale til andre kommuner i 2014 (m. 1 dec) helårspladser i kommunen, der forventes benyttet af børn fra andre kommuner i 2014 (m.1 dec.) 0-2 år 3-5 år 6-9 år Klubtilbud 1) måneder ift. årets 12 måneder et barn får tilskud/benytter en plads. F.eks. vil to børn, der hver modtager et tilskud i 6 måneder, svare til 1 helårstilskud (2*6/12). 1.4 Åbningsdage Kommunerne bedes angive det forventede antal åbningsdage i løbet af året. Hvis dagtilbud har forskellige åbningsdage i løbet af året oplyses et gennemsnit. Gennemsnittet beregnes på grundlag af antallet af indskrevne børn i hver af institutionerne.

4 Eksempel Hvis en kommune fx har 3 vuggestuer med hhv. 40, 40 og 60 indskrevne børn, og der forventes 240 åbningsdage i de to vuggestuer med 40 børn, mens der forventes åbent på alle hverdage undtagen grundlovsdag og den 24. december i vuggestuen med 60 børn, dvs. 250 åbningsdage i 2014, vil dette indebære, at der skal indberettes 244,3 åbningsdage for vuggestuer i kommunen. Formlen for beregningen vil da se således ud: (40*240+40* *250)/( ) = 244,3 åbningsdage i vuggestuer Hvis en kommune har to børnehaver, hvor den ene med 100 børn har åbent på alle hverdage undtagen grundlovsdag og den 24. december, dvs. 250 åbningsdage, og den anden med 75 børn ud over de samme 250 åbningsdage yderligere har åbent Grundlovsdag, dvs. 251 åbningsdage, er det gennemsnitlige antal åbningsdage på 250,4 åbningsdage i børnehaver. For denne kommune skal der yderligere indberettes 1 børnehave med åbningsdage på søgnehelligdage, lørdage, Grundlovsdag og den 24. december, samt 1 åbningsdag for børnehaven. 1.4a Åbningsdage i alt Kolonne 1: Det forventede gennemsnitlige antal åbningsdage pr. institution, inkl. åbningsdage på søgnehelligdage, lørdage, Grundlovsdag og den 24. december. Kolonne 2 og 3: Hvis kommunen har institutioner, hvor der forventes åbningsdage på søgnehelligdage, lørdage, grundlovsdag og den 24. december, oplyses antallet af institutioner, samt det gennemsnitlige antal åbningsdage på disse dage i disse institutioner. Hvis kommunens tilbud inden for de enkelte typer af dagtilbud har forskellige åbningsdage på de pågældende dage, oplyses et gennemsnit for hver af de enkelte typer. Gennemsnittet beregnes på grundlag af antallet af indskrevne børn i hver af institutionerne, jf. regneeksempel ovenfor. Skema 1.4a (angives med 1 decimal) Det samlede gennemsnitlige antal åbningsdage pr. institution, inkl. åbningsdage på søgnehelligdage, lørdage, Grundlovsdag og den 24. december. Vuggestuer Børnehaver Aldersintegrerede institutioner Fritidshjem Skolefritidsordninger åbningsdage ) åbningsdage 2014 daginstitutioner med åbningsdage på søgnehelligdage, lørdage, Grundlovsdag og den 24. december 2014 åbningsdage i gennemsnit på søgnehelligdage, lørdage, Grundlovsdag og den 24. december 2014 (angives med 1 decimal max. 115 dage) 1) Tal for 2013 er indberettet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætninger for 2013

5 1.5 Frokost i daginstitutioner Kommunen skal indberette antal børn, der efter budgettet forventes at modtage frokost i 2014, jf. skema 1.5. Der medtages børn i kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner, i privatinstitutioner og i puljeordninger. Indberetningen vedr. frokost i daginstitutioner opdeles på: a. Et sundt frokostmåltid til alle børn i samme aldersgruppe som en del af dagtilbudsydelsen (jf. dagtilbudslovens 16 a, stk. 2). Alle børn i kommunens daginstitutioner i aldersgruppen er omfattet. Udgifter til frokostmåltidet indregnes i den almindelige takst på højt 25 procent af driftsudgiften (jf. dagtilbudslovens 32, stk. 3 ). b. Et sundt frokostmåltid efter 16 a, stk. 1. Alle børn i den enkelte daginstitution/enhed modtager frokost, medmindre forældrebestyrelsen/et flertal af forældre i institutionen/enheden har fravalgt frokost, jf. 16 b, stk Betaling for frokostmåltidet kan udgøre 100 procent af driftsudgiften ved frokost (jf. dagtilbudslovens 32 a, stk. 1). c. En forældrearrangeret frokostordning i daginstitutionen/enheden. De enkelte forældre i daginstitutionen/enheden beslutter individuelt, om de ønsker at deres barn skal være med i ordningen. Forældrene afholder udgifterne til frokost (jf. dagtilbudslovens 17, stk. 1, 6 og 7). Skema 1.5: Frokost i daginstitutioner a. børn, der får frokost som en del af dagtilbudsydelsen, hvor frokosten ikke kan fravælges (dagtilbudslovens 16 a, stk. 2). b. børn, der får et sundt frokostmåltid, hvor frokostmåltidet betales af forældrene med en særskilt frokosttakst (jf. dagtilbudslovens 16 a, stk. 1). helårsbørn 0-2 år i ) () (A) helårsbørn fra 3 år til skolestart i ) () (B) helårsbørn 0-2 år i ) () (C) helårsbørn fra 3 år til skolestart i ) () (D) c. børn, der får frokost via en forældrearrangeret frokostordning i daginstitutionen/enheden (jf. dagtilbudslovens 17, stk. 1). 1) Tal for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætningerne for ) måneder ift. årets 12 måneder et barn får frokost. F.eks. vil 60 børn, der modtager frokost i 9 måneder, svare til 45 helårsbørn (60*9/12).

6 Kontaktperson Udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med evt. verifikation af de indberettede oplysninger (anfør gerne flere navne). Kontaktperson Direkte telefon adresse

7 2. Skoleområdet Budgetteringsforudsætningerne skal indberettes senest fredag d. 25. oktober Spørgsmål vedrørende indberetningen af skemaet angående skoleområdet kan rettes til Ebbe Kærn på e- mail eller tlf Kommunens kommentarer til eventuelle fejlmeddelelser og bemærkninger Når oplysningerne indberettes på vil der i tilfælde af at de indberettede tal for 2014 afviger meget fra de indberettede tal for 2013, eller at tallene på anden vis ikke er korrekte, fremkomme fejlmeddelelser øverst på indberetningssiden. Det er vigtigt, at kommunen forholder sig til disse meddelelser og vurderer om der kan være fejl i de indberettede oplysninger, da de fejlagtige tal ellers vil blive brugt i bl.a. kommunale nøgletal. Der er på indberetningsskemaet mulighed for at skrive kommentarer. Brug disse kommentarfelter til at fortælle os om afvigelserne er korrekte. Alle bemærkninger og fejlmeddelelser afsluttes med en kode (i kantede parenteser), som ministeriet gerne ser, at der henvises til i de enkelte kommentarer. 2.1 elever i folkeskolen let af folkeskoler defineres således, at skoler med fælles ledelse er at anse for forskellige skoler med hver sit skoledistrikt, jf. folkeskolelovens 24, stk. 3. Det gælder, uanset om skolerne har fælles eller hver sin skolebestyrelse. Skoler under fælles ledelse vil således skulle have hver sit selvstændige regnskabsregistreringsnummer. En afdeling af en skole kan derimod ikke anses for en selvstændig skole, og det vil være i strid med folkeskolelovens 36, stk. 2, at etablere et særligt skoledistrikt for afdelingen. En afdeling har heller ikke sin egen skolebestyrelse efter folkeskolelovens 42. Skoler med eget distrikt, der indgår i fælles ledelse, medtælles således i opgørelsen af antallet af skoler, hvorimod afdelinger, der altså er uden selvstændigt distrikt, ikke medtælles. Det kan tilføjes, at en skole alene kan bestå af 10. klasse(r), jf. folkeskolelovens 24, stk. 2. I antal normalklasser medregnes børnehaveklasse og klasse, men ikke specialklasser iht. folkeskolelovens 20, stk. 2. I antal elever i normalklasser medregnes kun elever i normalklasser fra børnehaveklasse til og med 10. klasse, men ikke elever i specialklasser iht. folkeskolelovens 20, stk. 2, eller elever i regionale tilbud efter folkeskolelovens 20, stk. 3. I antal elever i frie grundskoler (privatskoler) medregnes det antal elever, bosiddende i kommunen, der går i en fri grundskole (privatskole) i eller udenfor kommunen. Efterskoleelever skal ikke medregnes. De forudfyldte oplysninger i de grå felter er kommunens indberetning i efteråret 2012 af forventningerne til skoleåret 2013/2014.

8 Skema 2.1 Planlægningstal Skoleåret 2013/2014 Kommunens indberetning i efteråret 2012 Skoleåret 2013/2014 Faktiske tal Skoleåret 2014/2015 Forventninger (antal) (antal) (antal) A. folkeskoler B. normalklasser ( børnehaveklasse, klasse) C. elever i normalklasser (børnehaveklasse, klasse) 1 D. Samlet antal elever (Børnehaveklasse,.1-10.klasse inkl. specialskoler m.v.) 2 E. elever i frie grundskoler (privatskoler) F. frie grundskoler geografisk beliggende i kommunen (privatskoler) 1) "Elevtallet i pkt. C skal bruges til at beregne den gennemsnitlige klassekvotient og er derfor inkl. elever fra nabokommune, der undervises på en af kommunens skoler" 2) "Elevtallet i pkt. D skal bruges til at beregne den budgetterede gennemsnitsudgift pr. elev og er derfor inkl. de af kommunens elever, der undervises i en nabokommune, og ekskl. elever fra nabokommune, der undervises i en af kommunens skoler" Kontaktperson Udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med evt. verifikation af de indberettede oplysninger (anfør gerne flere navne). Kontaktperson Direkte telefon adresse

9 4. Oplysninger om tilsagn til alment boligbyggeri i 2014 Budgetteringsforudsætningerne skal indberettes senest tirsdag d.22. oktober Spørgsmål vedrørende indberetningen af skemaet angående alment boligbyggeri kan rettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter; Michael Kaadtmann på eller tlf Det skal understeges, at de indberettede oplysninger vil blive brugt i bl.a. kommunale nøgletal. 4.1 Nye tilsagn til alment boligbyggeri Skema 4.1 Nye tilsagn til alment boligbyggeri ) (antal boliger) 2014 (antal boliger) A. Almene familieboliger i alt B. Almene ungdomsboliger i alt 2) C. Almene ældreboliger (ældreboliger uden tilknyttede omsorgs- og servicefunktioner)3) D. Almene plejeboliger (ældreboliger med tilknyttede omsorgs- og servicefunktioner) 3) 1) Tal for 2013 er indberettet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætninger for ) Inkl. evt. tilsagn til universitetsnære almene ungdomsboliger (Campus) 3) Jf. definition af plejeboliger i lov om almene boliger 5, stk Nedlæggelse af pladser Skema 4.2 Hvor mange plejehjemspladser og beskyttede boliger nedlægges? ) (antal pladser) 2014 (antal pladser) plejehjemspladser og pladser i beskyttede boliger, der nedlægges 1) Tal for 2013 er indberettet i forbindelse med indberetning af budgetteringsforudsætninger for Kontaktperson Udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med evt. verifikation af de indberettede oplysninger (anfør gerne flere navne). Kontaktperson Direkte telefon adresse

10 Bilag 6 Takstoplysninger Oversigten med takstoplysninger skal efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgetårets takster og senest mandag den 2. december 2013 indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der gøres opmærksom på, at de indberettede oplysninger bl.a. indgår i Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, der offentliggøres på og på den sociale portal Kontaktpersonen vedrørende indberetningen i Økonomi- og Indenrigsministeriet er Susanne Wad Leth, tlf eller Kontaktperson vedr. indberetningen angående fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven, og SFO efter folkeskoleloven er Undervisningsministeriet; Ebbe Kærn, tlf eller Kontaktperson vedr. øvrige tilbud efter dagtilbudsloven er Social, Børne og Integrationsministeriet; Bente Andreasen på tlf , benam.dk. Kontaktperson vedrørende ældreområdet, tabel 8 er Social, Børne og Integrationsministeriet; Ina Vang Runager tlf eller Kommunerne har mulighed for at regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Hvis kommunen gør brug af denne mulighed skal ændringen senest en måned inden ikrafttrædelsesdatoen indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet på Der vil være mulighed for at indberette ændrede takster i et særskilt indberetningsskema. Kommunens kommentarer til eventuelle fejlmeddelelser og bemærkninger Når oplysningerne indberettes på vil der i tilfælde af at de indberettede tal for 2014 afviger meget fra de indberettede tal for 2013, eller at tallene på anden vis ikke er korrekte, fremkomme fejlmeddelelser øverst på indberetningssiden. Det er vigtigt, at kommunen forholder sig til disse meddelelser og vurderer om der kan være fejl i de indberettede oplysninger, da de fejlagtige tal ellers vil blive brugt i bl.a. kommunale nøgletal. Der er på indberetningsskemaet mulighed for at skrive kommentarer. Brug dette kommentarfelt til at fortælle os om afvigelserne er korrekte. Alle bemærkninger og fejlmeddelelser afsluttes med en kode (i kantede parenteser), som ministeriet gerne ser, at der henvises til i de enkelte kommentarer.

11 Tabel 1. Forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud, fritidshjem, klub eller SFO. I tabel 1 angives kommunens fastsatte takster pr. måned og antal betalingsfri måneder. For tilbud efter dagtilbudsloven angives herudover, hvor stor en del af bruttodriftsudgifterne, forældrene betaler for pladsen, jf. de fastsatte lofter for forældrebetaling på henholdsvis 25 procent for en plads i dagtilbud, 30 procent for en plads i fritidshjem og 20 procent for en plads i klubtilbud. Forældrebetalingsandelen oplyses uden tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen (søskende- og fripladstilskud), og skal afspejle forældrebetalingsandelen for forældre, der betaler fuld takst. Der anføres taksten m.v. for en fuldtidsplads. Har kommunen institutionsopdelte takster anføres en takst mv. for en repræsentativ institution, som dækker den anførte definition. Angiv venligst i forbindelse med indberetningen, i kommentarfeltet, hvorvidt dette er tilfældet. Dagtilbud, SFO mv. Takst pr. måned ) Takst pr. måned 2014 betalingsfri mdr ) (i hele mdr.) betalingsfri mdr (i hele mdr.) Forældre Betalingsandel ) (pct. m. 1 dec.) Forældre Betalingsandel ) (pct. m. 1 dec.) Beregnede nettodriftsudgifter ) 1.Skolefritidsordning 3) 1.a SFO 6-9-årige 1.b SFO (eftermiddag) 6-9-årige 1.c SFO årige 1.d SFO (eftermiddag) årige 2. Tilbud efter dagtilbudsloven 4) 2.a Dagpleje 0-2-årige 2.b Dagpleje 3-5-årige 2.c Daginstitution 0-2- årige 2.d Daginstitution 3-5- årige 2.e Fritidshjem 6-9- årige 2.f Fritidshjem (eftermiddag) 6-9-årige 2.g Klub (eftermiddag) årige 2.h Klub årige 1) Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysninger for ) Beregnet som takst * (12 - bet.fri mdr.) * (1 - for.bet.andel) / for.bet.andel. 3) Kun takst mv. for tilbud efter folkeskoleloven, og dermed ikke eksempelvis klubtilbud under ungdomsskoleloven. 4) Kun takst mv. for tilbud efter dagtilbudsloven, og dermed ikke eksempelvis klubtilbud under ungdomsskoleloven.

12 Tabel 2. Udgifter pr. fuldtidsplads til støtte efter dagtilbudslovens 4, stk. 2 I tabel 2 angives de budgetterede bruttodriftsudgifter til støtte efter dagtilbudslovens 4, stk. 2, som kommunen indregner i grundlaget for forældrebetaling. Beløbet skal opgøres for hele året, og skal indeholde både kommunens andel og forældrenes andel af udgiften. Beløbet er den udgift, som indgår som et fradrag i kommunens beregning af tilskud til privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens 36, stk. 2. Der anføres udgiften for en fuldtidsplads. Yderligere information om støtte efter dagtilbudslovens 4, stk. 2, findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 6. Budgetterede udgifter pr. fuldtidsplads til støtte (dagtilbudslovens 4, stk. 2). Udgift pr. år til støtte i ) Dagpleje, 0-2 år Dagpleje, 3-5 år Daginstitution, 0-2 år Daginstitution, 3-5 år Tabel 3. Udgifter pr. fuldtidsplads til støtte efter dagtilbudslovens 4, stk. 2 I tabel 2 angives de budgetterede bruttodriftsudgifter til støtte efter dagtilbudslovens 4, stk. 2, som kommunen indregner i grundlaget for forældrebetaling. Beløbet skal opgøres for hele året, og skal indeholde både kommunens andel og forældrenes andel af udgiften. Beløbet er den udgift, som indgår som et fradrag i kommunens beregning af tilskud til privatinstitutioner, jf. dagtilbudslovens 36, stk. 2. Der anføres udgiften for en fuldtidsplads. Yderligere information om støtte efter dagtilbudslovens 4, stk. 2, findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 6. Takst for frokost i daginstitutioner, hvor forældrebestyrelsen har mulighed for at fravælge frokostmåltidet. Takst pr. måned ) betalingsfri mdr ) børn i aldersgrup pen, der får frokost, og hvor den ikke kan fravælges ) Takst pr. måned 2013 betalingsfri mdr Kommune ns tilskud til nedsættelse af betalingen ) (i hele mdr.) (antal) (i hele mdr.) (kr. pr. måned) Daginstitution 0-2-årige Daginstitution 3-5-årige

13 1) Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysningerne for ) Som indberettet i Budgetteringsforudsætninger Dagtilbudsområdet og SFO, tabel 1.5. (Skema D_budg.for.1_14) Tabel 4. Forældrenes maksimale egenbetaling for en forældrearrangeret frokost i daginstitutioner I tabel 4 angives kommunens fastsatte loft over udgiften til en forældrearrangeret frokostordning i daginstitutioner. Loftet oplyses i kr. pr. år, og før tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen (søskende- og fripladstilskud). Hvis kommunen tilbyder frokost som en del af pladsen, jf. dagtilbudslovens 16 a, stk. 2, kan der ikke samtidig etableres en forældrearrangeret frokostordning. Kommunen bedes i givet fald anføre et 0 i felterne i skema 4. Loft over udgiften til frokost i forældrearrangerede frokostordninger i daginstitutioner (dagtilbudslovens 17, stk. 2) Loft over forældrebetaling pr. år i ) Loft over forældrebetaling pr. år i 2014 Daginstitution 0-2-årige Daginstitution 3-5-årige 1) Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysningerne for Tabel 5. Tilskud pr. fuldtidsplads til en plads i dagtilbud mv. i anden kommune I tabel 5 bedes kommunen oplyse det fastsatte tilskud i kr. pr. år. til en plads i anden kommune. Tilskuddet oplyses for en fuldtidsplads før tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen (søskende- og fripladstilskud). Tilskuddet oplyses incl. købsmoms (dvs. ikke den mellemkommunale udligning). Tilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen. Yderligere information om tilskud til en plads i dagtilbud i anden kommune findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel Maksimalt tilskud pr. år fra egen kommune ved valg af dagtilbud, Tilskud pr. år 2013 fritidshjem og klub i anden kommune (dagtilbudslovens 41, 61 og 74) 1) 1) Tilskud pr. år 2014 Dagtilbud, 0-2 år Dagtilbud, 3-5 år Fritidshjem Klubtilbud 2) Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysningerne for Tabel 6. Tilskud pr. fuldtidsplads til en plads i privatinstitution I tabel 6 bedes kommunen oplyse tilskuddene i kr. pr. år. til en plads i privatinstitution. Tilskuddene oplyses for en fuldtidsplads uden fripladstilskud og søskendetilskud. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i opholdskommunen opgjort ekskl. udgiften til støtte efter 4, stk. 2 i dagtilbudsloven. Yderligere information om driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 12.4, samt i bekendtgørelse om dag-, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge, 15 og 16.

14 Tilskud pr. fuldtidsplads fra egen kommune ved valg af privatinstitution Tilskud pr. år ) (dagtilbudslovens 19, stk. 5) 1) Tilskud pr. år 2014 Tilskud til drift, 0-2 år Tilskud til drift, 3-5 år Bygningstilskud, 0-2 år Bygningstilskud, 3-5 år Tilskud til administration, 0-2 år Tilskud til administration, 3-5 år 1)Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysninger for Tabel 7. Tilskud pr. fuldtidsplads til privat pasning og til pasning af egne børn I tabel 7 bedes kommunen oplyse de fastsatte tilskud i kr. pr. år. til privat pasning. Tilskud til privat pasning er tilskud til forældre til betaling af en privat børnepasser, som forældrene ansætter eller indgår aftale med. Tilskuddene oplyses for en fuldtidsplads uden søskendetilskud. Tilskud til privat pasning skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads ekskl. udgifter til støttepædagog, jf. 4, stk. 2 i dagtilbudsloven, i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen. Yderligere information om tilskud til privat pasning findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 33. Herudover bedes kommunen oplyse de fastsatte tilskud i kr. pr. år til pasning af egne børn. Tilskud til pasning af egne børn må højest udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud i samme aldersgruppe. Yderligere information om tilskud til pasning af egne børn findes i Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud, kapitel 34. Maksimalt tilskud til privat pasning, i henhold til Dagtilbudslovens år 3-5 år Maksimalt tilskud til pasning af egne børn, i henhold til Dagtilbudslovens 86 Tilskud pr. år ) Tilskud pr. år ) Tilskud pr. år 2014 Tilskud pr. år år 3-5 år 1) Takster og tilskud m.v. for 2013 er opgivet i forbindelse med indberetning af takstoplysninger for 2013.

15 Tabel 8: Ældre- og handicapområdet Ældre- og handicapområdet Borgerens betaling for madservice/forplejning og aflastningsophold efter lov om social service Madservice efter reglerne om frit valg af leverandør 2) 6.a Hovedret med udbringning 3) Takst/gebyr ) (i kr. m. 2 dec.) Takst/gebyr pr. 1. januar 2014 (i kr. m. 2 dec.) 6.b. Hovedret uden udbringning 3) 6.c Biret Madservice i plejebolg m.v. 6.d Fuld forplejning (kost) ved midlertidige ophold på mindre end en måneds varighed, herunder aflastningsophold, pr. døgn, betalt af beboeren 6.e Fuld forplejning (kost) ved ophold i plejebolig og plejehjem og lignende botilbud 4), pr. mdr., betalt af beboeren Aflastningsophold 6.g Aflastningsophold efter lov om social service 84 (i plejebolig og plejehjem) pr. døgn, betalt af beboeren) 1) Takst/gebyr for 2013 er indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med indberetning af takstoplysninger for ) Der er tale om taksten, som den ældre betaler, og ikke den takst som kommunen betaler til leverandøren. 3) Såfremt kommunen ikke har adskilt taksten for hovedmåltidet i en særskilt takst for hhv. hovedret og biret, oplyses taksten for hovedmåltidet i 6.a og 6.b og taksten for biretten oplyses til 0 kr. i 6.c 4) hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, herunder friplejeboliger. Kontaktperson(er) vedr. dagtilbud (anfør gerne flere) Kontaktperson skal udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med eventuel verifikation af de indberettede oplysninger. Der kan skrives flere navne adskilt med /. Kontaktperson Direkte telefon adresse Kontaktperson(er) vedr. ældreområdet (anfør gerne flere) Kontaktperson skal udfyldes med navnet på vedkommende, der kan rettes henvendelse til i forbindelse med eventuel verifikation af de indberettede oplysninger. Der kan skrives flere navne adskilt med /. Kontaktperson Direkte telefon adresse

16 Bilag 7 Budgetsammendrag Kommunekode Kommune Sammendrag af budget for budgetåret og budgetoverslagsårene Hele 1000 kr. Regler for udfyldelse fremgår af afsnit 5.2 i budget og regnskabssystemet Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Kode 1) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT HOVEDKONTO 0 i alt 1. Forsyningsvirksomheder m.v Gasforsyning El-forsyning Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Spildevandsanlæg Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt 1) Medtaget af hensyn til edb-registreringen i Danmarks Statistik.

17 Kommunekode Kommune Kode Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2. Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne REFUSION I ALT HOVEDKONTO 2 i alt 3. Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge FOLKESKOLEN I ALT Side 2 af 8

18 Kommunekode Kommune Kode Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Regional udvikling vedr. uddannelse REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt 4. Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE I ALT Tilbud til børn og unge med særlige behov ) Funktion DR 2 Statsrefusion skal på Refusion i alt kode Side 3 af 8

19 Kommunekode Kommune Kode Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesydelse for ledige, der har opbrugt deres dagpenge KONTANTE YDELSER I ALT Side 4 af 8

20 Kommunekode Kommune Kode Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT Øvrige sociale formål REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt 6. Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2) Funktion DR 2 Statsrefusion skal på Refusion i alt kode Side 5 af 8

21 Kommunekode Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Kode 1) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab HOVEDKONTO 0 i alt 2. Forsyningsvirksomheder m.v Gasforsyning El-forsyning Varmeforsyning Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT Spildevandsanlæg Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt 1) Medtaget af hensyn til edb-registreringen i Danmarks Statistik. Side 6 af 8

22 Kommunekode Kommune Kode Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 2. Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne HOVEDKONTO 2 i alt 3. Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter Regional udvikling vedr. uddannelse HOVEDKONTO 3 i alt 4. Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Side 7 af 8

23 Kommunekode Kommune Kode Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontant ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige sociale formål HOVEDKONTO 5 i alt 6. Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 1 HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger 1 HOVEDKONTO 8 i alt Balance Side 8 af 8

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart 1 Vejledning til indberetning - Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Praktisk information... 2 Hvilke kommuner skal indberette?... 2 Hvor finder

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere