248/2009. Vedtægter 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "248/2009. Vedtægter 2009"

Transkript

1 248/2009 Vedtægter 2009

2 Spejderløfte og spejderlov Som spejder lover jeg at gøre mit bedste for at ære Gud ved at leve efter hans vilje. Derfor skal en spejder: tale sandhed stifte fred dele med andre være en god kammerat værne om naturen vise hensyn og hjælpe andre leve i hjem og samfund med kærlighed og omtanke Spirernes motto Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre Grønsmutternes motto Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste Det internationale motto Vær beredt 2

3 Vedtægter for De grønne pigespejdere 1 Navn Korpsets navn er: De grønne pigespejdere. 2 Formål Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at forkynde evangeliet for spejderne i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske bekendelse. 3 Tilhørsforhold og arbejdsgrundlag De grønne pigespejdere er en selvstændig og landsdækkende børne- og ungdomsorganisation for piger, primært ledet af kvinder. Korpset har sin oprindelse i KFUK-bevægelsen. Korpset er gennem Pigespejdernes Fællesråd Danmark medlem af WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Korpsets arbejdsgrundlag er - at drive spejdersport og andre aktiviteter for herigennem at skabe gode betingelser for et fællesskab, hvor friheden for den enkelte spejder er størst mulig, - at styrke den enkelte spejder til at tage medansvar for fællesskabet, engagere sig i samfundet og arbejde for mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale pigespejderbevægelses ide. Korpset har på dette grundlag udarbejdet et programstof. 4 Medlemmer Piger fra 5-års alderen kan blive medlemmer. For umyndige underskriver forældre eller værge, øvrige underskriver selv. Korpsets medlemmer inddeles i grupperinger, der kaldes spirer, grønsmutter, spejdere, seniorspejdere, rangere, Augustas eller ledere. For at være leder i korpset skal man være medlem af De grønne pigespejdere. 5 Organisation Korpset er inddelt i regioner. Landet er inddelt i op til 10 regioner. Regioner består af grupper og eventuelt Augustagrupper. Grupperne består af flokke og troppe (enheder). En enhed betegnes en spireflok, en flok, en trop, en seniortrop/patrulje, en rangertrop/enhed eller en Augustatrop. En gruppe bør tælle mindst 25 medlemmer og have alle typer enheder, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Gruppen er knyttet til et bestemt geografisk område, f.eks. by, sogn. 6 Regioner 1. Regionen ledes af en regionsledelse bestående af En regionschef En kasserer Mindst 2 regionsassistenter Andre, der dog højst kan udgøre halvdelen af ledelsen. a. Et flertal af medlemmerne af regionsledelsen herunder altid regionschef og regionskasserer skal være myndige for at sikre de juridiske og økonomiske 3

4 ansvarsforhold. b. Regionsledelsen konstituerer sig med regionschef, kasserer og regionsassistenter, jf. pkt. a. Udtræder et medlem af ledelsen i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet. Regionsledelsen konstituerer sig på ny, idet suppleanten ikke nødvendigvis indtræder i den fratrædendes stilling. 2. Ledelsens opgaver a. Regionsledelsen har det overordnede ansvar for, at arbejdet i regionen foregår i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag, og har således ansvaret for regionens overordnede udvikling. b. Regionschefen er ansvarlig for - at indkalde til regionskonference hvert tredje år til afholdelse senest 2 måneder efter, at der har været afholdt ordinært delegeretmøde. Regionskonferencen indkaldes med 3 måneders varsel. Regionskonference afholdes ved fysisk fremmøde - at indkalde til ekstraordinær regionskonference med 3 ugers varsel, hvis enten regionsledelsen ønsker dette eller en tredjedel af regionens medlemmer over 16 år skriftligt anmoder herom - at deltage i relevante kurser - at deltage i møder med hovedbestyrelsen - at deltage i delegeretmøder c. Regionskassereren opkræver korpsafgift for de medlemmer, der er registreret under regionen, samt eventuelt regionsafgift fra grupperne. Regionskassereren udarbejder regionens årsregnskab, der revideres af regionens revisor og godkendes af regionsledelsen. d. Regionsledelsen har endvidere ansvaret for følgende opgaver: - at der udbydes alders- og tidssvarende aktiviteter for medlemmerne - at koordinere planlægningen af aktiviteter i regionen - at udarbejde og implementere en handlingsplan for spejderarbejdets synlighed i regionen - at modtage og videreformidle informationer til og fra regionen - at løfte opgaver udlagt af hovedbestyrelsen til regionen - at påvirke og understøtte medlemsvækst i regionens grupper - at stabilisere og oprette nyt arbejde, herunder godkende oprettelse af nye grupper - at inspirere regionens medlemmer og ledere - at sørge for at lederne er vidende om uddannelses- og udviklingsmulighederne i korpset og opfordre til deltagelse - at sikre regionens økonomi - at vejlede i gruppers økonomiske dispositioner, jf. 7.5.a, - at føre forhandlingsprotokol - at sikre kandidater til regionsledelsen og informere hovedbestyrelsen om valget - at opstille kandidater og udarbejde eventuelle forslag til delegeretmøde - at sikre forberedelse til delegeretmøde e. Regionsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som skal fremgå af forhandlingsprotokollen. Den enkelte region vælger selv sin organisering, og regionsledelsen kan således nedsætte udvalg, råd og projektgrupper, hvis opgaver, ansvar og kompetence klart skal fremgå af forhandlingsprotokollen. Regionens organisering aftales i samråd med de tilknyttede grupper og bør afspejle den enkelte 4

5 regions aktuelle behov. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om indkaldelse til regionskonference samt frist for indsendelse af forslag til dagsordenen herfor. 3. Valgregler a. Valg til regionsledelsen finder sted efter forudgående opstilling af kandidater. Valgbare er regionens medlemmer over 16 år, jf. dog punkt 1.a. b. Valgperioden løber fra valgtidspunktet (regionskonferencen) til den næste ordinære regionskonference. Genvalg kan finde sted. c. Valgret har ethvert af regionens medlemmer over 16 år. 4. Ansvar og tegningsregel a. Regionsledelsen er ansvarlig i egne anliggender. For gæld stiftet uden regionsledelsens samtykke hæfter det enkelte medlem personligt. b. Til juridisk og økonomisk at forpligte regionen kræves underskrift af 3 medlemmer af regionsledelsen, hvoraf den ene skal være regionschefen. 5. Regionskonferencen a. Regionskonferencen har følgende dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Beretning ved regionschefen og godkendelse heraf 4. Fremlæggelse af regnskaber for de forløbne 3 år og godkendelse heraf 5. Indkomne forslag 6. Drøftelse af regionens arbejde i den kommende periode 7. Fremlæggelse af forslag til budget for de følgende 3 år, herunder 8. Fastsættelse af regionsafgift 9. Valg af regionsledelse og suppleanter 10. Valg af revisor 11. Eventuelt b. Alle spørgsmål og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed. 6. Regnskab og Revision a. Regnskabet udarbejdes af regionskassereren i overensstemmelse med god regnskabsskik for et år ad gangen. Regnskabet revideres årligt af regionens revisor, godkendes af regionsledelsen og forelægges for regionskonferencen til godkendelse, jf. pkt. 5.a.4. b. Regnskabet revideres af en for 3 år ad gangen valgt revisor, der skal være uafhængig af regionsledelsen. Revisor kan genvælges. 7 Grupper 1. Grupperådet a. En gruppe består af en eller flere enheder, jf. 8, og ledes af et grupperåd. b. Grupperådet består af: - gruppelederen og gruppeassistenterne - alle enhedsledere i gruppen - kontaktpersoner for rangere og Augustas 5

6 - repræsentanter for forældre til menige spejdere i enheden/enhederne og - eventuelt andre interesserede, valgt som anført i pkt. 4. c. Grupperådet konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær inden 1 måned efter valget. Det bør tilstræbes, at der ikke er personsammenfald mellem disse 3 funktioner, og at grupperådets formand ikke samtidig er aktiv leder. d. Grupperådets kasserer opkræver og indbetaler korpsafgift m.v. til korpskontoret, samt indbetaler eventuel regionsafgift til regionskassereren. Kassereren er ansvarlig for at føre gruppens regnskab og udarbejde årsregnskab til revision hos gruppens revisor. 2. Grupperådets opgaver a. Grupperådet har det fulde ansvar for, at arbejdet i gruppen foregår i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag, og har således ansvaret for gruppens overordnede udvikling, særligt med henblik på børn og unge. b. Grupperådet har endvidere ansvaret for: - at føre tilsyn med enhedernes arbejde, herunder stabilisere/øge gruppens medlemstal - at meddele regionschefen valg af gruppeleder - at opstille kandidater og udarbejde forslag til delegeretmøde - at forberede deltagelse i delegeretmøde - inden ordinært delegeretmøde at meddele korpskontoret, hvilken region gruppen ønsker at være tilknyttet den kommende 3 års periode - at føre en forhandlingsprotokol - at godkende gruppens reviderede årsregnskab c. Grupperådet fastsætter selv sin forretningsorden, som skal fremgå af dets forhandlingsprotokol. d. Grupperådet kan nedsætte projektgrupper, der kan varetage nærmere definerede opgaver. Projektgruppens opgave, ansvar og kompetence skal klart fremgå af grupperådets forhandlingsprotokol. e. Grupperådets medlemmer underskriver overenskomst med hovedbestyrelsen og fornyr denne hvert år i maj måned. Såfremt der ikke er sket ændringer i grupperådets sammensætning, kan gruppelederen indsende en erklæring herom. Ved ændringer i grupperådets sammensætning mellem fornyelsen af overenskomster meddeler gruppelederen dette til hovedbestyrelsen. 3. Gruppelederens opgaver a. Gruppelederen har ansvaret for den daglige ledelse af gruppen og for at arbejdet foregår i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag. b. Gruppelederens opgaver er: - at modtage og videreformidle information til og fra gruppen - at udnævne ledere for gruppens enheder og en eller flere gruppeassistenter - at tilrettelægge aktiviteter for gruppen samt koordinere planlægningen af aktiviteter i gruppen - at sikre lederne i gruppen inspiration til det daglige arbejde - at vejlede lederne i gruppen med henblik på fortsat uddannelse - at sørge for PR i forbindelse med gruppens arbejde 6

7 - at fremme oprettelse af nye enheder inden for gruppen - at deltage i regionskonferencer og møder indkaldt af regionsledelsen - at deltage i relevante kurser - at holde medlemssystemet ajour 4. Valgregler a. Ordinært valg til grupperådet afholdes en gang årligt. Repræsentanter for forældrene og eventuelle andre interesserede vælges af gruppens ledere, forældrene til medlemmer under 16 år samt af medlemmer over 16 år. Valgperioden er 2 år, idet det bør tilstræbes, at halvdelen vælges i lige år og halvdelen i ulige år, således at alle ikke udtræder på samme tid. Genvalg kan finde sted. b. Grupperådet vælger selv en revisor, som ikke må være medlem af rådet. c. Gruppelederen vælges af enhedernes medlemmer over 16 år. Valget foregår i forbindelse med det første grupperådsmøde efter et delegeretmøde. Valgperioden er 3 år, og genvalg kan finde sted. 5. Ansvar og tegningsregel a. Grupperådet er økonomisk ansvarlig i egne anliggender med særligt henblik på, at midlerne anvendes til fordel for børn og unge. Ved køb og salg af fast ejendom og andre væsentlige dispositioner skal materialet fremsendes til regionsledelsen til udtalelse efter rådførsel med korpskontoret. b. Til juridisk og økonomisk at forpligte grupperådet kræves underskrift af 3 medlemmer, hvoraf den ene skal være gruppelederen. 6. Regnskab og Revision a. Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik for et kalenderår ad gangen. b. Det reviderede og godkendte regnskab, jf. pkt. 2.b, indsendes senest den 1. juni efter regnskabsårets udløb til korpskontoret til orientering. 8 Enheder 1. Flokke og troppe a. Spireflokke En spireflok er en enhed af spirer. Spireflokken er inddelt i klynger. Spireflokken ledes af en spireleder under ansvar over for grupperådet. Til at hjælpe i spireflokken kan udpeges en eller flere assistenter. b. Flokke En flok er en enhed af grønsmutter. Flokken er inddelt i kuld. Flokken ledes af en flokleder under ansvar over for grupperådet. Til at hjælpe i flokken kan der udpeges en eller flere assistenter samt flokmedhjælpere, der er floklederens praktiske medarbejder(e). c. Troppe En trop er en enhed af spejdere. Troppen kan inddeles i patruljer. Troppen ledes af en tropleder under ansvar over for grupperådet. Til at hjælpe i troppen kan der udpeges en eller flere assistenter. Patruljen ledes af en eller flere patruljeledere under ansvar over for troplederen. Til at 7

8 hjælpe i patruljen kan der udpeges en assistent. En patruljeleder skal, inden hun udnævnes, være gjort bekendt med arbejdets omfang og korpsets formål og arbejdsgrundlag, desuden bør hun være fyldt 14 år og have gennemført korpsets uddannelsesforløb for patruljeledere. d. Seniortroppe/patruljer Seniorspejderne kan samles i specielle seniortroppe/-patruljer i tilknytning til en gruppe eller en trop. Seniortroppen/patruljen ledes af en seniorleder under ansvar over for grupperådet eller troplederen. Til at hjælpe i troppen/patruljen kan der udpeges en eller flere assistenter. e. Rangertroppe/enheder Rangere samles i enheder i tilknytning til en gruppe. Troppen/enheden vælger selv sin ledelsesform for arbejdet i troppen/enheden. Der vælges en kontaktperson, som er ansvarlig over for grupperådet. f. Augustas Voksne primært uden lederfunktion. Augustas er organiseret enten i Augustatroppe under gruppen eller i Augustagrupper under regionen. Augustatroppe vælger kontaktperson og kasserer. Augustagrupper vælger selv sin ledelsesform, men har derudover samme rettigheder og pligter som øvrige grupper jf. 7. g. Orkester-/tamburkorpstroppe Orkester-/tamburkorpstroppe kan oprettes, hvor forholdene taler for det. Tamburkorpsledere, tamburkorpsinstruktører, orkesterledere og orkesterinstruktører fra De grønne pigespejdere udnævnes til enhedsledere i gruppen eller regionen, hvori de driver musikarbejde. Tamburkorpsledere, orkesterledere og instruktører bør have gennemgået kurser indenfor deres speciale. En orkester-/tamburkorpstrop ledes af en tropleder under ansvar over for grupperåd eller regionsledelse. Til at hjælpe i troppen kan der udpeges en eller flere assistenter. Orkester-/tamburkorpstroppe kan drives på tværs af grupper og regioner. Drenge under 18 år kan undtagelsesvis indgå i et tambourkorps under De grønne pigespejdere, hvis de opfylder samtlige følgende kriterier: 1. ikke deltager i det egentlige pigespejderarbejde i flokke, troppe og grupper 2. alene deltager i aktiviteter hos De grønne pigespejdere i forbindelse med tamburkorpsets aktiviteter 3. ikke bærer De grønne pigespejderes uniform 2. Enhedslederens arbejdsområde Enhedslederen har ansvaret for den daglige ledelse af enheden og for, at arbejdet foregår i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt efter retningslinierne i korpsets programstof. Enhedslederen skal være fyldt 18 år og bør have gennemgået en af korpset anerkendt lederuddannelse. Ledere og assistenter skal, inden de udnævnes, være gjort bekendt med deres arbejdes omfang og korpsets formål og arbejdsgrundlag. Enhedslederens opgaver er: - at være daglig leder for en enhed - at udnævne en eller flere assistenter i samråd med grupperådet - at vejlede lederne i enheden med henblik på fortsat uddannelse - at tilrettelægge forkyndelsesarbejdet, aktiviteter for enheden samt koordinere planlægningen af aktiviteter i enheden - at modtage og videregive information til og fra enheden 8

9 - at videregive informationer om medlemsændringer til gruppelederen til registrering i medlemssystemet - at sikre kontakten til forældre/værge - at være medlem af grupperådet. 9 Augustagruppe En Augustagruppe består af medlemmer af De grønne pigespejdere over 18 år. Augustagruppen betaler korpsafgift via regionskassereren. Augustagruppen er en økonomisk enhed og er økonomisk ansvarlig i egne anliggender. Til juridisk og økonomisk at forpligte Augustagruppen kræves underskrift af 3 medlemmer af Augustagruppen, hvoraf den ene skal være den aktuelle kontaktperson. For gæld stiftet uden Augustagruppens samtykke hæfter pågældende medlem(mer) personligt. 10 Delegeretmøde 1. Delegeretforsamlingen Korpsets øverste myndighed er delegeretforsamlingen. 2. Indkaldelse Delegeretforsamlingen indkaldes ordinært hvert 3. år af hovedbestyrelsen med mindst 4 måneders varsel. Ekstraordinært delegeretmøde kan - med 3 ugers varsel - indkaldes, når hovedbestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af korpsets grupper forlanger det. Senest 14 dage før det ordinære møde udsendes beretning og regnskab for de foregående 3 år til de delegerede. 3. Adgang Til såvel ordinært som ekstraordinært delegeretmødet har følgende adgang: Med stemmeret: - et medlem af hver regionsledelse med en personlig stemme - en repræsentant for hver gruppe, der tæller mindst 15 medlemmer. Herefter udløses der yderligere en delegeret ved hver 30. medlem i gruppen. (Altså 2 delegerede i grupper med mindst 45 medlemmer, 3 delegerede i grupper med mindst 75 medlemmer og så fremdeles). Medlemstallet opgøres samtidig med indkaldelsen til delegeretmødet. - hovedbestyrelsens medlemmer (se 11). Uden stemmeret: - Korpsets kasserer - Korpsets advokat - Korpsets internationalt kommitterede - Sekretæren for Pigespejdernes Fællesråd Danmark - 2 repræsentanter fra hvert af de associerede korps - korpskontorets fastansatte medarbejdere, konsulenter og den administrative ledelse - Redaktører - Medlemmer af grupperåd, der har underskrevet overenskomst med De grønne pigespejdere - Alle andre over 16 år, som er medlemmer af De grønne pigespejdere - Andre inviteret af hovedbestyrelsen. Ingen andre har adgang til delegeretmødet uden delegeretforsamlingens godkendelse. Udelukkede fra at blive delegerede ved ordinære og ekstraordinære delegeretmøder er repræsentanter fra grupper og regioner, som inden 3 måneder før det pågældende 9

10 delegeretmøde har restance med hensyn til korpsafgift. 4. Dagsorden Delegeretmødet har følgende dagsorden: 1. Valg af to dirigent(er) 2. Vedtagelse af forretningsorden for delegeretmødet 3. Valg af valgtilforordnede 4. Godkendelse af beretning 5. Godkendelse af regnskab 6. Fremlæggelse af forslag til budget for de følgende 3 år 7. Vedtagelse af ændringer i korpsets vedtægter 8. Indkomne forslag 9. Afgørelse af indankede sager 10. Valg af 11 medlemmer til korpsets hovedbestyrelse samt af minimum 2 suppleanter 11. Valg af revisor(er) 12. Drøftelse af korpsets arbejde i øvrigt 13. Eventuelt Forslag til delegeretmødets dagsorden kan indsendes til hovedbestyrelsen indtil 3 måneder før delegeretmødet af: - Regionsledelse eller grupperåd - Mindst 10 medlemmer over 16 år i forening - Hovedbestyrelsen. Efter hvert forslag skal der være en begrundelse. Forslaget skal være underskrevet jf. ovenfor. Forslagene opstilles og udsendes sammen med delegeretmødets dagsorden. Ændringsforslag til rettidigt indkomne forslag kan fremsættes indtil det af delegeretmødet vedtagne tidspunkt. Ændringsforslag udleveres hurtigst muligt efter færdigredigeringen og senest 2 timer før punktet behandles. Ændringsforslag skal være begrundet og underskrevet jf. forretningsordenen for mødet. 5. Kandidatforslag Forslag til kandidater til hovedbestyrelsen kan indsendes til hovedbestyrelsen indtil 3 måneder før delegeretmødet af: - Regionsledelse eller grupperåd - Mindst 10 medlemmer over 16 år i forening - Hovedbestyrelsen. Forslagene skal være behørigt underskrevet. Kandidaternes skriftlige tilsagn skal foreligge. Såfremt der ved fristens udløb ikke er opstillet det fornødne antal kandidater, kan hovedbestyrelsen fremsætte forslag til det manglende antal kandidater. Hovedbestyrelsen udsender - i alfabetisk rækkefølge - navne og data på samtlige valgbare kandidater, der foreslås. 6. Valg Hovedbestyrelsesmedlemmerne er på valg hver gang. Genvalg kan finde sted. Valgbar til hovedbestyrelsen er korpsets medlemmer over 16 år. 7. Afstemning Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten bestemmer det, eller mindst 5 10

11 stemmeberettigede delegerede forlanger det. 11 Hovedbestyrelsen 1. Korpset ledes af en hovedbestyrelse under ansvar over for delegeretforsamlingen. a. Hovedbestyrelsen består af: 11 aktive medlemmer over 16 år. For at sikre de juridiske og økonomiske ansvarsforhold i hovedbestyrelsen, skal et flertal af medlemmerne heraf være myndige. Formand og kasserer skal altid være myndige. b. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand og op til 2 næstformænd blandt de forannævnte medlemmer. Hovedbestyrelsen kan herudover invitere op til 5 personer, der ikke har stemmeret og ikke behøver at være medlemmer af De grønne pigespejdere, til at deltage i hovedbestyrelsens arbejde. Herunder eventuelt korpsets kasserer, som ikke i forvejen behøver at være medlem af korpset. Herudover kan korpsets generalsekretær og eventuelle konsulenter deltage i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret. 2. Hovedbestyrelsen fører tilsyn med korpset som helhed. Hovedbestyrelsen samles mindst 4 gange årligt og fastsætter selv sin forretningsorden. 3. Hovedbestyrelsens opgaver er: - at varetage korpsets overordnede udvikling - at sikre implementering af delegeretmødets vedtagelser - at varetage korpsets økonomi, og er herunder berettiget til i nødvendigt omfang at optage lån på sædvanlige vilkår - at varetage den nærmere udformning af bestemmelserne angående korpsets arbejde - at ansætte og afskedige korpsets generalsekretær og øvrige administrative ledelse og konsulent(er) samt definere overordnede arbejdsområder for korpsets medarbejdere - at udpege korpsets kasserer, den internationalt kommitterede og udnævne ledere til særlige hverv - at sikre informationsformidling internt til korpset medlemmer såvel som eksternt - at afgøre, hvem der skal repræsentere korpset ved eksterne aktiviteter - at udnævne æresmedlemmer af korpset - at indkalde til delegeretmøde og i øvrigt drage omsorg for, at delegeretmødet kan afvikles i overensstemmelse med Vedtægternes bestemmelser. 4. Hovedbestyrelsen kan nedsætte projektgrupper til varetagelse af specifikke opgaver. 5. Tegningsregel: Til juridisk at forpligte korpset kræves underskrift af 3 myndige medlemmer af hovedbestyrelsen, herunder formanden. a. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura til generalsekretæren eller - i nærmere angivet omfang til andre. 12 Uddannelse De grønne pigespejderes struktur for uddannelse af medlemmer og ledere (herunder træneruddannelse og trekløvertræning) er nærmere beskrevet i et løbende ajourført koncept udarbejdet af en styregruppe i overensstemmelse med WAGGGS overordnede principper for træning og uddannelse. 11

12 13 Kontingenter 1. Korpsafgift Korpset holder optælling hvert år. Alle medlemmer betaler korpsafgift og modtager medlemsbladet. Korpsafgiften reguleres i takt med stigning/fald i nettoprisindekset med udgangspunkt i, at 1 point er 8 kr. Første gang er beregningsgrundlaget korpsafgiften for 2003 (310 kr.), og indekstallet for december 2002 på 105,6. Korpsafgiften afrundes til hele kr. Regulering af korpsafgiften sker hvert år pr. 10/3 med udgangspunkt i indekstallet for december året i forvejen. Indbetaling af korpsafgiften sker halvårligt pr. 10/4 og 10/10 til korpskontoret. Nye flokke og troppe (ikke deling af bestående) modtager ét år frem fra første forfaldne indbetaling et tilskud (svarende til differencen mellem korpsafgiften og prisen for medlemsbladet og forsikring) til arbejdet. 2. Kontingent Medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes på lokalt plan. Eventuel dispensation fra eller nedsættelse af kontingent fastsættes af grupperådet. Regionsafgiften udredes af gruppekassen efter regionskonferencens vedtagelser. Grupper kan have støttemedlemmer, der betaler et frivilligt bidrag til arbejdet i gruppen. Korpset kan have støttemedlemmer, der betaler bidrag direkte til korpskassen. 14 Korpstroppen Korpstroppen står åben for alle. Kontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen og omfatter abonnement på korpsets medlemsblad. Indmeldelse sker til korpskontoret. 15 Uniform og emblemer Alle medlemmer bærer korpsets uniform ved møder og ture. Uniformsbestemmelserne er beskrevet på korpsets hjemmeside. Korpsets emblem er en trekløver med et kors. Gaveemblemet er en særlig udgave af korpsets emblem. 16 Bestemmelser om samarbejde 1. Overenskomster med andre korps De grønne pigespejderes internationale anerkendelse dækker gennem gensidige overenskomster Metodistkirkens Spejdere i Danmark (kvindelige medlemmer) og Færøske Pigespejderes Fællesråd. 2. Permanent samarbejde Fra delegeretmødet 2006 er det ikke længere muligt for grupper at indgå permanent samarbejde med andre korps. I de tilfælde hvor en gruppe før denne dato har indgået et godkendt permanent samarbejde med et andet korps, skal der være både en gruppeleder og enhedsleder fra hvert korps, som tegner arbejdet ideologisk. Med hensyn til fælles grupperåd skal der underskrives overenskomster med de implicerede landsledelser efter gældende regler for de respektive korps. 3. Lejre og weekends Ved afholdelse af lejre/weekends i fællesskab med andre korps/forbund, hvori der deltager både piger og drenge, skal forældrene underrettes om, at der er tale om en fælles lejr/weekend. Der skal være mindst en leder af hvert køn med og mindst en leder fra hvert deltagende korps/forbund. 12

13 Der bør forefindes separate toilet-/vaskefaciliteter. Hvis der er ønske om, at piger og drenge overnatter i separate soverum, skal dette efterkommes. Ved fælles lejre og weekends i udlandet henledes opmærksomheden desuden på: - Værtslandets regler overholdes, hvis pågældende land deltager - Godkendelse af turen indhentes hos de respektive korps/internationale afdelinger. Se i øvrigt Ture til udlandet Alle spejdere kan deltage i ture til udlandet. Rejser et enkelt medlem til udlandet som spejder, bør rejsen foregå i uniform, og medlemmet bør medbringe et spejderpas, der udstedes af korpskontoret. 18 Forsikring Korpset har tegnet ansvarsforsikring og lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Korpsets overordnede forsikringsforhold er beskrevet på korpsets hjemmeside. 19 Generalsekretæren 1. Generalsekretæren ansættes af hovedbestyrelsen og er ansvarlig for den daglige administration af korpskontoret, herunder at ansætte og afskedige personale. 2. Generalsekretæren tegner korpset i det omfang, hovedbestyrelsen har meddelt hende prokura. 20 Regnskab og revision Korpsets årsregnskab skal efter hvert regnskabsårs afslutning offentliggøres i revideret stand. 21 Nedlæggelse og udelukkelse 1. Nedlæggelse På foranledning af hovedbestyrelse eller regionsledelser kan grupper nedlægges. Nedlæggelse kan kun ske efter forudgående forhandling med hovedbestyrelsen. Forud for hovedbestyrelsens behandling af sagen indsendes protokol, materialeliste og regnskab samt indstilling til anvendelse af gruppens aktiver. Alle aktiver skal forblive De grønne pigespejderes ejendom. Hovedbestyrelsen træffer endelig afgørelse i forhold til fordelingen af aktiverne. 2. Udelukkelse Hovedbestyrelsen kan udelukke medlemmer over 15 år af korpset i de situationer, hvor de pågældende ikke arbejder efter korpsets formål og arbejdsgrundlag. Ledere, der er dømt for overtrædelse af straffelovens 222, 223, jf. 224 og 225, og 235 samt for overtrædelse af 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år udelukkes, medmindre ganske særlige omstændigheder taler imod. Endvidere kan medlemmer over 15 år udelukkes, hvis de er dømt for en lovovertrædelse, der efter hovedbestyrelsens opfattelse begrunder udelukkelse. Hovedbestyrelsen kan suspendere medlemmer over 15 år, selv om der ikke måtte foreligge dom. Endelig kan hovedbestyrelsen i særlige tilfælde, hvor det handler om manglende ansvar over for medlemmer eller korpset, træffe afgørelse om udelukkelse. 22 Ophævelse Forslag om korpsets ophævelse skal angives i delegeretmødets dagsorden og vedtages på to på hinanden følgende delegeretmøder, ved det første med 2/3 af de afgivne stemmer, ved det sidste med simpelt flertal. I tilfælde af korpsets ophævelse overføres formuen til andet nationalt eller EU 13

14 pigespejderarbejde, eller udgør en fond, som administreres af en af sidste delegeretmøde valgt bestyrelse, til fordel for folkekirkeligt arbejde for kvinder/piger i Danmark. 23 Dispensation Dispensationer fra bestemmelser i»vedtægter for De grønne pigespejdere«kan i enkelttilfælde vedrørende lokale forhold søges hos hovedbestyrelsen. 24 Ændring af vedtægterne Forslag til ændringer i vedtægterne skal angives i delegeretmødets dagsorden og vedtages med almindelig stemmeflerhed. Ændringer til følgende paragraffer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer: 1, 2, 3, 22,

15 Den internationale spejderbevægelse Det originale spejderløfte On my honour, I promise that I will do my best: 1. To do my duty to God and the King, or - God and my country; 2. To help other people at all times; 3. To obey the Guide Law. Den originale spejderlov 1. A Guide's honour is to be trusted. 2. A Guide is loyal. 3. A Guide's duty is to be useful and to help others. 4. A Guide is a friend to all and a sister to every other Guide. 5. A Guide is courteous. 6. A Guide is a friend to animals. 7. A Guide obeys orders. 8. A Guide smiles and sings under all difficulties. 9. A Guide is thrifty. 10. A Guide is pure in thought, in word and in deed. The Object of WAGGGS is a) to promote, throughout the world, unity of purpose and common understanding based on the Fundamental Principles; b) to further the aim of the Girl Guide/Girl Scout Movement, which is to provide girls and young women with opportunities for self training in the development of character, responsible citizenship and service in their own and world communities; c) to encourage friendship among girls and young women of all nations within countries and worldwide. Hensigten med WAGGGS er a) at fremme enighed om formål og fælles forståelse baseret på pigespejderbevægelsens fundamentale principper; b) at give piger og unge kvinder mulighed for gennem træning at udvikle deres karakter og udvikle sig til ansvarlige borgere i eget samfund og verdenssamfundet; c) at opmuntre til venskaber mellem piger og unge kvinder fra alle nationer såvel inden for landets grænser som udenfor. 15

16 Vedtægter for Pigespejdernes Fællesråd Danmark 1. Fællesrådets navn er Pigespejdernes Fællesråd Danmark (The Joint Committee of Girl Guides in Denmark). Det er Fællesrådets ansvar, at de korps, der er tilknyttet Fællesrådet: til stadighed opfylder betingelserne for medlemskab i henhold til bestemmelserne i "Constitutions of the World Association of Girl Guides and Girl Scouts", arbejder i overensstemmelse med principperne for medlemskab af pigespejdernes verdensorganisation, WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). 2. Pigespejdernes Fællesråd Danmark består af og repræsenterer pigespejderarbejdet i følgende korps: Som medlemskorps: Danske Baptisters Spejderkorps Det Danske Spejderkorps Grønlands Spejderkorps KFUK-spejderne i Danmark - de grønne pigespejdere Som observatørkorps: Dansk Spejderkorps Sydslesvig Færøske pigespejderes Fællesråd Metodistkirkens Spejdere i Danmark Medlemskorpsene er repræsenteret i Fællesrådet med tre, kvindelige medlemmer, hvoraf den ene skal være den internationalt kommitterede, mens observatørkorpsene hver er repræsenteret ved en kvindelig observatør. Medlemskorpsene har hver én stemme. Observatørkorpsene har ikke stemmeret. Hvert medlemskorps udpeger to suppleanter og hvert observatørkorps en suppleant. Medlemmer/observatører og suppleanter udpeges af korpsenes bestyrelser/ledelser. Fællesrådet kan indsupplere enkelte personer uden stemmeret, der varetager et hverv med relevans for rådet. 3. Fællesrådet repræsenterer korpsenes piger i fælles anliggender over for: pigespejdernes verdensorganisation (WAGGGS), nationale og internationale relationer, Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere. 4. Fællesrådet kan nedsætte udvalg efter behov. 5. Fællesrådet vælger selv sin formand og næstformand for en periode af 3 år. Genvalg kan finde sted. Formanden behøver ikke at være medlem af et af korpsene. Såfremt formanden ikke er medlem af et af korpsene, har hun stemmeret. Valgene foretages hvert tredje år på første ordinære møde i kalenderåret at regne fra Fællesrådet vælger sekretær, kasserer og statsautoriseret revisor for en periode af 3 år. Genvalg kan finde sted. Valgene foretages hvert tredje år på første ordinære møde i kalenderåret at regne fra

17 7. Sekretærens arbejde fastlægges af Fællesrådet. 8. Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på det første fællesrådsmøde i året efter regnskabets afslutning. Budgetfremlæggelse for efterfølgende år sker på første møde efter sommerferien. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen. 9. Fællesrådet holder møder efter behov, dog mindst 3 gange årligt, og er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemskorpsene er repræsenteret og mindst 2/3 af Fællesrådets medlemmer er til stede. Møderne indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel. Mødeindkaldelse skal indeholde dagsorden. Indsigelse til mødereferater skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage efter udsendelsesdatoen. 10. Ethvert medlem af Fællesrådet kan forlange, at en sag, inden den afgøres, forelægges bestyrelsen/ledelsen for det pågældende korps til udtalelse. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget herfra er spørgsmål af principiel karakter samt ændringer i "Vedtægter For Pigespejdernes Fællesråd Danmark", idet sådanne forudsætter godkendelse af bestyrelserne i medlemskorpsene. Disse vedtægter er vedtaget af PFD og træder i kraft den 6. marts

18 Metodistkirkens Spejdere i Danmark De grønne pigespejderes internationale anerkendelse dækker gennem følgende associeringsaftale de kvindelige medlemmer hos Metodistkirkens Spejdere i Danmark: a. Metodistkirkens Spejdere i Danmark har egen grundlov og korpsvedtægter. Paragrafferne angående lov, løfte og spejdermæssige arbejdsprincipper skal godkendes af hovedbestyrelsen for De grønne pigespejdere. b. De lokale enheder hos Metodistkirkens Spejdere kan deltage i fællesarrangementer med De grønne pigespejderes lokale enheder. c. Da De grønne pigespejderes meddelelser og materialer tilsendes de kvindelige ledere hos Metodistkirkens Spejdere, betales der årligt en afgift pr. medlem for dette. Beløbet fastsættes ved aftale mellem de 2 korps. Ledere under Metodistkirkens Spejdere har adgang til træninger og arrangementer på korpsbasis hos De grønne pigespejdere. De kvindelige medlemmer hos Metodistkirkens Spejdere betaler kvota til WAGGGS via De grønne pigespejdere. d. Denne overenskomst kan opsiges af De grønne pigespejderes hovedbestyrelse og af Metodistkirkens Spejdere med 6 måneders varsel. 18

19 Færøske Pigespejderes Fællesråd KFUK-spejderne på Færøerne De grønne pigespejderes internationale anerkendelse dækker KFUK-spejderne på Færøerne Føroya KFUKskótar gennem følgende associeringsaftale: a. KFUK-spejderne på Færøerne, der er medlem af Færøske Pigespejderes Fællesråd, er et selvstændigt spejderkorps. De grønne pigespejderes internationale anerkendelse dækker Færøske Pigespejderes Fællesråd. b. KFUK-spejderne på Færøerne har egen grundlov og korpsvedtægter. Paragrafferne angående lov, løfte og spejdermæssige arbejdsprincipper skal godkendes af hovedbestyrelsen for De grønne pigespejdere. c. Medlemmer af KFUK-spejderne på Færøerne har adgang til træninger og arrangementer på korpsbasis hos De grønne pigespejdere. d. Da De grønne pigespejderes meddelelser og materialer tilsendes førere hos KFUK-spejderne på Færøerne, betales der årligt en afgift pr. medlem for dette. Beløbet fastsættes ved aftale mellem de to korps. e. KFUK-spejderne på Færøerne betaler kvota til WAGGGS via De grønne pigespejderes korpskontor. f. Denne associeringsaftale kan skriftligt opsiges af De grønne pigespejdere eller KFUK-spejderne på Færøerne med 6 måneders varsel. 19

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom.

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom. Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2 7 Medlemmer Ændringsforslag 2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller, Den Grønne Gruppe eller direkte af korpset.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere