Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Indledning Uddannelse står højt på den politiske dagsorden i Danmark. Dagsordenen vedrører både uddannelse til de helt unge, der forlader grundskolen og voksne under 30 år, der ikke har fået en uddannelse efter grundskolen. Mange af disse unge under 30 år er i dag i beskæftigelse, mens andre er på kontanthjælp. Det er regeringens dagsorden, at flere unge fra grundskolen skal gennemføre en ungdomsuddannelse og at alle kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse, skal gå i gang med en ordinær uddannelse, hvis de er uddannelsesparate. DA og LO vil fremhæve 2 forudsætninger i forhold til denne uddannelsesdagsorden: 1. For det første kan andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, ikke forøges væsentlig i forhold til i dag før eleverne forlader grundskolen med bedre kompetencer. Erhvervsuddannelserne skal bidrage til, at flere elever fra grundskolen gennemfører en ungdomsuddannelse. Hvis det skal opfyldes, må forventningerne til eleverne på erhvervsuddannelserne tydeliggøres gennem optagelsesbetingelser. Opkvalificeringen og afklaringen af eleverne skal ske i 8., 9. og 10. klasse eller gennem andre tilbud i overgangen mellem grundskolen og en ungdomsuddannelse, jf. f.eks. det erhvervsintroducerende 10. skoleår nedenfor. Erhvervsuddannelserne skal fortsat være et godt uddannelsestilbud til elever, der har de grundlæggende kompetencer og er afklarede med valg af uddannelse. Det vil understøtte erhvervsuddannelsernes faglige niveau og bidrage til at øge uddannelsernes omdømme 2. For det andet skal de samme krav, som stilles til elever fra grundskolen, også gælde voksne elever, der skal opkvalificeres gennem erhvervsuddannelserne. Hvis voksne elever, der ikke har en uddannelsesaftale, skal påbegynde en erhvervsuddannelse, skal de opfylde optagelsesbetingelserne og være uddannelsesparate på linje med de unge. Opfylder disse voksne ikke optagelsesbetingelserne, skal de voksne have tilbudt de nødvendige opkvalificerende forløb, f.eks. læse- og stavekurser og afklaring af uddannelsesvalg inden påbegyndelse af erhvervsuddannelsen Det er lagt til grund for aftalen mellem DA og LO, at udgifterne til arbejdsgiverne gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesfinansiering (AUB) ikke forøges. Dok ID: 26140

2 Uddannelsesudfordringen Side 2 DA og LO finder, at Danmark står over for 4 væsentlige udfordringer i forhold til erhvervsuddannelserne. For det første er der for få, der afslutter en erhvervsuddannelse. Danmark kan komme til at mangle op mod med en erhvervsuddannelse i Erhvervsuddannelserne skal tiltrække flere elever end i dag med de nødvendige kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis uddannelserne skal bidrage til at dække det samlede behov for faglært arbejdskraft. For det andet er frafaldet for stort på erhvervsuddannelserne særligt på grundforløbene. Manglende kompetencer og motivation efter endt grundskole har medført, at en gruppe elever falder fra uddannelsen, fordi de ikke kan opfylde kravene. Derved kan disse elever risikere at få et uddannelsesnederlag, fordi de er i gang med en uddannelse, som de ikke har forudsætningerne for at gennemføre. Samtidig er der en gruppe elever, der ikke får faglige udfordringer, der dækker deres kompetencer og ønsker. For det tredje har praktikpladssituationen, hvor der er ubalance mellem udbud og efterspørgsel af praktikpladser, medført, at en gruppe af elever er usikre i overgangen mellem grundforløbet og hovedforløbet, idet de ikke har indgået en uddannelsesaftale. DA og LO forventer, at denne udfordring reduceres som et resultat af den forstærkede praktikpladsindsats samt etableringen af praktikcentre, der vil medføre, at alle elever kan færdiggøre den uddannelse, som de er optaget på i virksomhedspraktik eller i praktikcenter, når eleverne i øvrigt opfylder uddannelseskravene i overgangen til hovedforløbet. For det fjerde vælger det store flertal af elever fra grundskolen at påbegynde gymnasieuddannelserne, særligt stx, selvom elevernes kompetencer og ønsker burde rette sig mod erhvervsuddannelserne. Eleverne får derved i højere grad deres fokus rettet mod professions- og universitetsuddannelserne. Men 40 pct. af medarbejderne i den private sektor og ligeledes en meget stor andel af de ansatte i den offentlige sektor har en erhvervsuddannelse som baggrund og udgør derved kernen i den private og offentlige arbejdsstyrke. Reform af erhvervsuddannelserne DA og LO anbefaler en ambitiøs reform af erhvervsuddannelserne. Der skal laves grundlæggende ændringer nu et egentligt paradigmeskifte i forhold til forståelse og anerkendelse af erhvervsuddannelserne. De gode uddannelsesmuligheder inden for erhvervsuddannelserne skal tydeliggøres, så erhvervsuddannelserne - for elever fra grundskolen, forældre og vejledere - fremstår som et attraktivt og reelt uddannelsestilbud. DA og LO anbefaler, at reformen af erhvervsuddannelserne bygger på følgende 4 præmisser: Den første præmis er, at en reform af erhvervsuddannelserne fortsat skal understøtte erhvervsuddannelsernes tætte tilknytning til arbejdsmarkedet og det partsbaserede EUD-system for at sikre, at eleverne afslutter en erhvervsuddannelse, der fører til beskæftigelse. Den anden præmis er, at reformen ikke må lægge hindringer i vejen for voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Hvilke muligheder og under hvilke forudsætninger, voksne elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse, skal drøftes i det kommende VEU-udvalg. Reformen af erhvervsuddannelserne skal føre til, at flere kvalificerede og motiverede elever fra grundskolen påbegynder en erhvervsuddannelse, så bestanden af elever samlet vokser. Den tredje præmis er at elever, der opfylder adgangsbetingelserne i dansk og matematik og er vurderet som uddannelsesparat og er afklaret om deres valg af erhvervsuddannelse, har mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Blandt de nuværende 109 erhvervsuddannelser skal der derfor være tilbud om uddannelse i overensstemmelse hermed.

3 Side 3 Den fjerde præmis er, at uddannelsesgarantien gælder for elever, der er blevet optaget på et grundforløb, forudsat at eleven følger og afslutter grundforløbet tilfredsstillende og når de gærdehøjder i overgangen til hovedforløbet, der er fastlagt for uddannelsen. DA og LO anbefaler - som et element i reformen af erhvervsuddannelserne, at: Ændre betegnelsen grundforløb / hovedforløb til EUD del I og EUD del II. Det skal bl.a. understøtte, at erhvervsuddannelserne består af 2 lige vigtige dele af uddannelsen, samt at reformen er en fornyelse af erhvervsuddannelserne Adgang til erhvervsuddannelser DA og LO anbefaler, at: Elever, der optages på erhvervsuddannelserne, skal være fagligt kvalificerede, uddannelsesparate, motiverede samt afklarede i forhold til valg af uddannelse Der på erhvervsuddannelsernes del I (grundforløb) kan optages elever fra grundskolens 9. klasse og 10. klasse, hvis de har aflagt afgangsprøven i dansk og matematik og har opnået mindst karakteren 2 (bestået). Elever, der ikke opfylder dette optagelseskrav, har ret til at fortsætte i 10. klasse, indtil eleverne består afgangsprøven. Elever, der har indgået en uddannelsesaftale, har direkte adgang til den pågældende erhvervsuddannelse, men skal fortsat nå samme faglige mål i løbet af del I (grundforløb), herunder den gærdehøjde der gælder ved overgangen til del II (hovedforløb) Elever skal optages på del II på den erhvervsuddannelse, som eleven er i gang under forudsætning af, at den afsluttende prøve efter del I bestås, og eleven opfylder de faglige mål, der er fastsat af det faglige udvalg og godkendt af Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) i overgangen mellem del I og del II. Kravene til at blive optaget på erhvervsuddannelsens del II fastsættes af de faglige udvalg, f.eks. karakteren 2 eller højere karakter i et fag, og kan både indeholde faglige krav og almene krav, f.eks. matematik eller engelsk på niveau C. Kravene skal kunne nås inden for den obligatoriske del I (grundforløb). Høje adgangskrav til del II får derved en afledt betydning for vurderingen af elevens uddannelsesparathed i 9. og 10. klasse i forhold til den uddannelse, som eleven ønsker at gå i gang med. Et krav om et fag på niveau C i overgangen mellem del I og del II på en erhvervsuddannelse vil medføre, at eleven i forbindelse med parathedsvurderingen skal have særdeles gode kompetencer i matematik eller engelsk for at kunne blive vurderet som uddannelsesparat i forhold til uddannelsen Kravet om fælles kompetencemål inden for en indgang ophæves, og det overlades til de faglige udvalg at bestemme, om de faglige udvalg ønsker at fastholde samarbejdet om de fælles kompetencemål mellem de uddannelser, der er samlet i indgangen, eller disse kompetencemål bedre kan opnås i en målrettet del I uden fælles kompetencemål. Indgangene bliver herefter alene en ramme for et eventuelt samarbejde mellem erhvervsuddannelserne Erhvervsskolerne i forhold til elever, der kommer direkte fra grundskolen, skal tilrettelægge praktikpladsforberedende undervisning med henblik på at styrke elevernes faglige og virksomhedsrelevante kompetencer. Det vil styrke elevernes muligheder for at indgå en uddannelsesaftale Erhvervsuddannelsernes struktur og indhold er forskellige, særligt i relation til uddannelserne i den merkantile indgang. En ændring af den merkantile indgang rejser derfor en række udfordringer, som nærmere bør afklares i samarbejde mellem de relevante faglige udvalg i indgangen og Børne- og Undervisningsministeriet. De faglige udvalg inden for den merkantile indgang skal have mulighed for at etablere en forsøgsordning på udvalgte erhvervsskoler, hvis der er enighed om det. Forsøgsordningen kan bl.a. indebære mulighed for såvel øgede

4 Side 4 adgangskrav til del I som etablering af EUX-forløb, der giver fuld studiekompetence efter del I Det er et krav, at eleverne er uddannelsesaktive under uddannelsen, det vil sige, at eleverne møder op til og deltager i undervisningen. Uddannelsesaktiviteten skal opgøres og registreres regelmæssigt, f.eks. ved udgangen af hver måned. Hvis eleven ikke er uddannelsesaktiv, skal skolen - efter grundig vejledning, støtte og advarsel - udmelde eleven, medmindre der er en særlig begrundelse for elevens manglende aktivitet, f.eks. dødsfald eller sygdom i familien Der ikke er nogen karensperiode mellem del I (grundforløb) og del II (hovedforløb). Eleverne kan fortsætte direkte i ordinær virksomhedspraktik eller i et praktikcenter, såfremt eleverne i øvrigt opfylder uddannelseskravene i overgangen til hovedforløbet og opfylder betingelserne for at blive optaget i skolepraktik (EMMA-kriterier) Kvoter for optag af elever (dimensionering) kan alene fastsættes, hvor særlige beskæftigelsesmæssige hensyn taler for det, jf. reglerne om adgangsbegrænsning Kvalitet i erhvervsuddannelserne DA og LO anbefaler, at: Der gennem hele erhvervsuddannelsen sikres faglige udfordringer til alle elever, der understøtter, at eleverne opnår så gode kvalifikationer, som elevernes kompetencer rækker til. Det helt overordnede mål er at sikre et højt fagligt niveau hos alle elever i erhvervsuddannelserne Erhvervsskolerne skal forpligtes til, at: Tilbyde undervisning, der udfordrer og udvikler kvalificerede og uddannelsesparate elever på alle niveauer Udbyde fag og præstationsstandarder på højere niveau end det obligatoriske, samt prioritere arbejdet med niveaudeling og undervisningsdifferentiering Tiltrække og fastholde kvalificerede og uddannelsesparate elever og derved øge det samlede uddannelsesniveau samt skabe tilstrækkelig volumen til at kunne gennemføre undervisningen med tilstrækkelig kvalitet Udvikle lærerkompetencerne til et højere pædagogisk og fag-fagligt niveau, f.eks. gennem tilknytning til innovative vækstskabende virksomheder Inddrage vækst- og innovationsorienterede virksomheder og deres medarbejdere i undervisningen som et led i skolens generelle kompetenceudvikling Alle erhvervsskoler forpligtes til at udarbejde en handlingsplan for arbejdet med at udfordre alle elever, der forholder sig til ovenstående elementer. Den obligatoriske trindeling afskaffes. De faglige udvalg afgør selv, om uddannelsen skal være trindelt og om de nuværende trin, hvis der er et arbejdsmarked, skal videreføres som en selvstændig erhvervsuddannelse og med merit til at fortsætte i en anden beslægtet erhvervsuddannelse Talentarbejdet styrkes gennem oprettelse af talentspor inden for områder, hvor der i særlig grad er udsigt til mangel på faglærte eller behov for at højne det faglige niveau. Talentspor udvikles af de faglige udvalg. Talentsporet skal udvikles ved siden af EUX. Forskellen mellem EUX og talentsporet er, at EUX har et generelt højt niveau (faglig bredde), mens talentsporet har et højt fag / fagligt niveau (faglig dybde). Højniveaufag i talentsporet bør så vidt muligt give merit i forhold til de videregående uddannelser. På længere sigt bør niveauerne i de

5 Side 5 fag-faglige niveauer i erhvervsuddannelserne beskrives med samme taksonomi som de øvrige uddannelser (A-, B-, C-niveau etc.). Skolerne løbende måles på indsatsen til at udfordre alle elever: Der skal udvikles standardiserede evalueringsmetoder, der følger op på brugernes vurdering af arbejdet det vil sige elever og virksomheder. Evalueringerne drøftes løbende og mindst én gang årligt i skolernes lokale uddannelsesudvalg inden for det fagområde, som udvalget har ansvar for Elevplan skal udvikles, så det bliver administrativt nemt at anvende til registrering af fag på forskellige niveauer, som eleven har fulgt og dermed også sikres, at det fremgår af elevens skolebevis. I skolernes handlingsplaner skal der som minimum indgå mål for, hvor stor en del af undervisningen der følges på højere niveau end det obligatoriske minimumsniveau, der er fastsat af det faglige udvalg Skolen offentliggør hvert år resultaterne i forhold til handlingsplanen på sin hjemmeside, der samtidig indgår i bestyrelsens drøftelser af handlingsplanen. Udtræk fra elevplan offentliggøres årligt i en samlet redegørelse fra ministeriet, der benchmarker mellem skolerne Erhvervsskolerne i højere grad fungerer som videncentre, der bidrager til at styrke udvikling og innovation i virksomhederne, i særlig grad i de små- og mellemstore virksomheder De faglige udvalg arbejder systematisk med at sikre kvaliteten af praktikoplæringen i virksomhederne ved at tydeliggøre kompetencemålene for praktikken og følge systematisk op på, om disse er nået. Virksomheder, der har problemer med at nå kompetencemålene, kan af det faglige udvalg, eventuelt gennem det lokale uddannelsesudvalg, få hjælp til at finde ud af, hvordan oplæringsarbejdet i virksomheden kan understøttes Der skal sikres en høj kvalitet af den praktiske oplæring i praktikcentrene ved at sikre, at praktikcentrene gennemfører den praktiske oplæring på en måde, der er så virksomhedslignende som muligt, herunder at rammerne for at udføre reelle arbejdsopgave anvendes bedst muligt Erhvervsskolerne skal satse målrettet på nye undervisningsmetoder og ny undervisningsteknologi til at understøtte kvalitetsudviklingen Erhvervsuddannelserne generelt, i forbindelse med finansloven for 2014, styrkes gennem tilførsel af betydelige og målrettede økonomiske midler til at understøtte denne kvalitetsdagsorden Uddannelsesgarantien realiseres gennem etablering af de fagligt stærke praktikcentre, som der allerede er truffet beslutning om, men fortsat venter på at blive udmøntet. I den forbindelse skal incitamenterne i praktikcentrene understøtte, at eleverne kommer i virksomhedspraktik på grundlag af en uddannelsesaftale Udbudsstrukturen genovervejes med afsæt i sigtet med disse forslag Bedre overgang fra grundskolen til erhvervsuddannelserne det erhvervsintroducerende 10. skoleår Eleverne fra grundskolen, der ikke har påbegyndt en gymnasial uddannelse, kan efter afslutning af 9. klasse inddeles i 3 grupper: Gruppe 1: Elever, der har bestået afgangsprøven i dansk og matematik og er vurderet som uddannelsesparat samt er afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Eleven har f.eks. besluttet sig for at gå i gang med uddannelsen til elektriker eller industrioperatør og er også vurderet

6 Side 6 uddannelsesparat i forhold til den konkrete erhvervsuddannelse, det vil sige, eleven kan nå de faglige mål inden for den normale varighed af del I for at påbegynde del II / hovedforløbet. Disse elever optages på erhvervsuddannelserne. Gruppe 2: Elever, der har bestået afgangsprøven i dansk og matematik og er vurderet som uddannelsesparat generelt. Eleven er afklaret om, at eleven ønsker en erhvervsuddannelse snarere end en gymnasieuddannelse, men er ikke sikker på valg af erhvervsuddannelse. Eleven er f.eks. i tvivl, om det skal være uddannelsen til tømrer, elektriker, butiksassistent eller tjener. Under alle omstændigheder lægger eleven vægt på at fortsætte sin uddannelse i et udfordrende uddannelsesmiljø med stærke sociale relationer. Disse elever skal kunne optages på et nyt erhvervsintroducerende forløb, jf. nedenfor. Gruppe 3: Elever, der ikke har bestået afgangsprøven i dansk og matematik og/eller ikke er vurderet som uddannelsesparat. Eleven har brug for personlig og faglig opkvalificering og afklaring. Denne gruppe elever skal have et tilbud om 10. klasse eller et af de øvrige overgangstilbud, som findes i dag. En reform af erhvervsuddannelserne skal føre til, at flere elever bliver mere kvalificerede, motiverede og uddannelsesafklarede, inden de påbegynder en erhvervsuddannelse, det vil sige gruppe 1 ovenfor. Dette formål understøttes af at tydeliggøre kravene til elevernes faglige og personlige kompetencer samt afklaring i uddannelsesvalg. En ikke ubetydelig gruppe af elever, det vil sige gruppe 2 oven for, vil dog fortsat have behov for at blive mere afklarede, inden de påbegynder en erhvervsuddannelse. DA og LO anbefaler derfor, at der tilrettelægges og udbydes et erhvervsintroducerende 10. skoleår, som er op til et års undervisning for de elever, der er uddannelsesparate og ønsker at gå i gang med en erhvervsuddannelse, men ikke er fuldt afklarede om hvilken erhvervsuddannelse (det vil sige gruppe 2 ovenfor). Det skal så være muligt for elever at afslutte forløbet, når eleven er blevet afklaret om sit uddannelsesvalg og i øvrigt opfylder betingelserne for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Dette erhvervsintroducerende forløb er ikke en del af erhvervsuddannelserne og skal understøtte følgende formål: Det erhvervsintroducerende 10. skoleår skal være et realistisk alternativ for de elever fra grundskolen, der i dag vælger gymnasiet, men hvis evner og interesser også peger i retning af erhvervsuddannelserne. Det skal være et attraktivt og udfordrende uddannelsestilbud til den gruppe unge, der ønsker at kvalificere sig og blive klogere på deres evner og erhvervsmæssige uddannelsesmål, mens de fortsat er i en ungdomskultur med stærke sociale strukturer Det erhvervsintroducerende 10. skoleår skal indeholde undervisning, der kombinerer almen og faglig undervisning med løsningen af erhvervsrettede problemstillinger, f.eks. tekniske-, sundheds- eller kontoropgaver, og som derfor kan appellere til de elever, der gerne vil arbejde med både almen og faglig viden og virksomhedsnære løsninger Det erhvervsintroducerende 10. skoleår skal have udgangspunkt i elevernes ønske om en fremtidig erhvervsuddannelse og skal afklare eleverne om det endelige valg. Det skal bl.a. ske ved, at eleverne møder erhvervsuddannelserne i praksis i det erhvervsrettede 10. skoleår. Derfor skal det 10. skoleår både inddrage erhvervsrettede fagelementer, men kan også indeholde almene elementer på et højere niveau end folkeskolens 9. klasse, der peger i retning af gymnasialt niveau, ligesom der i det 10. skoleår skal være gode muligheder for at afprøve forskellige typer uddannelser Det erhvervsintroducerende 10. skoleår etableres på erhvervsskolerne, da der på erhvervsskolerne findes uddannelsestilbud på niveauer, der spænder fra det grundlæggende til det

7 Side 7 gymnasiale niveau, ligesom disse erhvervsskoler bygger på en pædagogisk uddannelsestradition, der tager udgangspunkt i praktiske og erhvervsrettede problemstillinger, der systematisk knytter an til produktion og service, virksomheder og samfund Det erhvervsintroducerende 10. skoleår skal lede frem til, at eleverne kan påbegynde erhvervsuddannelserne, såfremt eleverne er vurderet uddannelsesparate i forhold til den konkrete erhvervsuddannelse, som eleven ønsker at påbegynde og i løbet af grundforløbet / del I kan nå de faglige mål i overgangen til hovedforløbet / del II. Elever, der har afsluttet det erhvervsintroducerende 10. skoleår, skal altså opfylde samme optagelsesbetingelser som andre elever, der ønsker at påbegynde erhvervsuddannelsen Elever, der optages på det erhvervsintroducerende 10. skoleår, skal have bestået afgangsprøven i dansk og matematik og skal være vurderet som uddannelsesparat Forløbet ligger forud for erhvervsuddannelserne og har ingen indvirkning på erhvervsuddannelserne struktur og indhold. Unge uddannelsesparate, der går efter en bestemt uddannelse (og som eventuelt har en praktikplads), samt de voksne, der ikke kommer direkte fra grundskolen, begynder direkte på den specifikke erhvervsuddannelse, såfremt de i øvrigt opfylder optagelsesbetingelserne. DA og LO lægger derfor afgørende vægt på, at reglerne for henholdsvis 10. klasse, de øvrige overgangstilbud og erhvervsuddannelserne samt de økonomiske incitamenter i forhold til kommuner og erhvervsskoler samlet spiller sammen på en måde, så eleverne i 9. klasse får det rigtige uddannelsestilbud på det rette tidspunkt, der afklarer, kvalificerer og motiverer eleverne til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. DA og LO anbefaler derfor, at: Kommunerne skal have tydeligere og mere effektive politiske, økonomiske og styringsmæssige incitamenter til at sikre, at både unge fra grundskolen og ældre uddannelsessøgende har de nødvendige kompetencer, motivation og afklaring om uddannelsesvalg, inden de påbegynder en ungdomsuddannelse Kommunerne skal have tydeligere og mere effektive incitamenter til at sikre, at de unge i kommunalt regi gennemfører den nødvendige forberedende og afklarende uddannelse for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, det vil sige modsvare de krav, der stilles på ungdomsuddannelserne Kommunerne som et resultat af ændringerne ikke har incitamenter til at lade eleverne fra grundskolen og ældre uddannelsessøgende gå videre på en ungdomsuddannelse eller det erhvervsintroducerende 10. skoleår uden de nødvendige forudsætninger Erhvervsskolerne skal have ansvaret for, at elever, der optages på en erhvervsuddannelse, kan nå gærdehøjderne i overgangen til del II (hovedforløb) i løbet af den tid, der gælder for det pågældende grundforløb. Hvis det viser sig i løbet af del I (grundforløb), herunder ved afslutningen af del I, at eleven ikke kan opfylde den pågældende uddannelses gærdehøjde, inden for den normale varighed af del I, kan erhvervsskole ikke oppebære yderligere tilskud til en forlængelse af grundforløbet. Erhvervsskolen er således forpligtet at bringe eleven videre i uddannelsen eller at vejlede eleven til en anden uddannelse uden at skolen kan oppebære tilskud. Det skal understøtte, at undervisningen på erhvervsskolerne dels er effektiv og målrettet, dels at skolen med rettidig omhu rådgiver eleven om valg en uddannelse, der er mere i overensstemmelse med elevens kompetencer. Forslaget skal ses i sammenhæng med erhvervsskolernes mulighed for at omgøre kommunernes parathedsvurdering DA og LO har ikke med aftalen taget stilling til, hvor det finansierings- og styringsmæssige ansvar for det erhvervsintroducerende 10. skoleår skal være forankret, men DA og LO lægger vægt på,

8 Side 8 at der etableres en samlet løsning, som bedst muligt bidrager til målet om at sikre, at flere kvalificerede og afklarede unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. 10. klasse omlægges og målrettes behov i overgangen til ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelserne DA og LO konstaterer, at der i 9. klasse vil være en gruppe af elever, der i forhold til at påbegynde en ungdomsuddannelse, ikke har opnået de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige. Disse elever har ikke bestået afgangsprøven og er ikke vurderet som uddannelsesparate. Disse elever mangler også forudsætninger til at påbegynde det erhvervsintroducerende 10. skoleår. På den baggrund anbefaler DA og LO, at: Overgangen til erhvervsuddannelserne styrkes ved, at 10. klasse kan målrettes erhvervsuddannelserne, og anvendes til at opkvalificere de elever, der ikke efter 9. klasse opfylder adgangsforudsætningerne og mangler klare uddannelsesmæssige mål. 10. klasse bør bl.a. bygge på de nuværende erfaringer med at kombinere 10. klasse og erhvervsuddannelser samt andre brobygningsforløb og skal introducere eleverne for erhvervsuddannelserne og de øvrige ungdomsuddannelser, så eleverne ad den vej også kan afklares i forhold til erhvervsuddannelsernes indgange og vælge en erhvervsuddannelse Eleverne har adgang til at gå i 10. klasse, indtil eleverne har de nødvendige faglige og personlige kompetencer samt opfylder de øvrige betingelser for at påbegynde en ungdomsuddannelse Vurdering af elevernes uddannelsesparathed Der skal ske en styrket vejledning af alle elever i grundskolen, der udfordrer og perspektiverer deres uddannelsesvalg, uanset om eleverne umiddelbart søger mod gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. DA og LO anbefaler: Elever i 8. klasse får foretaget en vurdering af deres uddannelsesparathed i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Parathedsvurderingen skal være grundlag for en revideret uddannelsesplan for, hvor eleven og skolen skal sætte ind for at kunne realisere elevens uddannelsesønsker eller alternative uddannelser, der bedre stemmer overens med elevernes kompetencer og motivation. Vurderingen skal være baseret på faglige, sociale og personlige kompetencer, herunder om eleven møder op og aktivt deltager i undervisningen Elever i 9. klasse skal have foretaget en fornyet vurdering. Denne gang skal vurderingen være specifik i forhold til en konkret uddannelse og bygge på retningslinjer fra de faglige udvalg eller erhvervsskolen efter bemyndigelse fra det faglige udvalg, idet uddannelsesparatheden i 9. klasse inddrager afklaring af uddannelsesvalg. De faglige udvalg på erhvervsuddannelserne skal udfærdige en vejledning om, hvilke konkrete faglige og personlige krav, der gælder for de enkelte uddannelser, og som inddrages i vurderingen Ungdommens Uddannelsesvejledning alene kan gennemføre en vurdering af elevens parathed i samarbejde med den erhvervsskole, som eleven søger optagelse på. Erhvervsskolen skal således have mulighed for at udtale sig om elevens uddannelsesparathed, evt. efter en afprøvning eller interview Erhvervsskolen skal have mulighed for at omgøre kommunens vurdering af elevens uddannelsesparathed, eventuelt efter en samtale eller afprøvning af elevens kompetencer i de tilfælde, hvor erhvervsskolen ikke har haft mulighed for at udtale sig, jf. oven for. Omgørelse

9 Side 9 skal ske så betids, at eleven har mulighed for at søge optagelse på en anden ungdomsuddannelse Elever, der ikke har foretaget et konkret valg af erhvervsuddannelse, fordi de er uafklarede, skal have mulighed for at fortsætte i 10. klasse eller påbegynde det erhvervsintroducerende 10. skoleår, jf. ovenfor. Efter afslutningen af 10. klasse eller det 10. skoleår skal eleven parathedsvurderes Vurderingen af uddannelsesparathed både i 8., 9. og 10. klasse inddrager elevens samlede evne til at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder engagement, stabilitet og eventuelt misbrugsproblemer. Parathedsvurderingen skal derudover inddrage, om eleven har mødt op til og deltaget i undervisningen Uddannelsesparathedsvurderingen i øvrigt løbende finder sted i 8., 9. og 10. klasse København, den 15. maj 2013 Ejnar K. Holst, LO Henrik Bach Mortensen, DA

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler Meriteres inden for indgangen. Meriteres inden for indgangen. Meriteres

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 281 Offentligt Uddannelsesforbundets udspil til en reform af erhvervsuddannelserne - set med praktikernes øjne Nørre Farimagsgade 15 1364 København

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE

UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE UDSIGT TIL FLERE OG BEDRE ERHVERVSUDDANNEDE Der blev mandag den 24. februar 2014 indgået aftale mellem regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Enhedslisten

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Betydningen af erhvervsuddannelsesreformen: Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Endelig er erhvervsuddannelsesreformudspillet blevet offentliggjort. Der er mange spændende

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

DA-fællesskabets forslag og kommentarer til lovforslagets almindelige

DA-fællesskabets forslag og kommentarer til lovforslagets almindelige Undervisningsministeriet Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer 27. februar 2014 HL s vurdering af erhvervsuddannelsesreformen: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Med et fremtidigt HG på kun 20-40 uger har de merkantile erhvervsuddannelser betalt for

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse

Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Om produktionsskolernes rolle i en kommende fleksuddannelse Indhold 1. Generelle betragtninger om produktionsskolernes rolle. 2. Hvornår er den unge parat til at starte på en fleksuddannelse? 3. Hvordan

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Danske Erhvervsskoler Lederne Udspil til en reform af erhvervsuddannelserne

Danske Erhvervsskoler Lederne Udspil til en reform af erhvervsuddannelserne Danske Erhvervsskoler Lederne Udspil til en reform af erhvervsuddannelserne 14. august 2013 Formål Danske Erhvervsskoler - Lederne (DE-L) er enig i behovet for, at der iværksættes en gennemgribende reform

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Reform af Erhvervsuddannelserne 2015. KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen

Reform af Erhvervsuddannelserne 2015. KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen Reform af Erhvervsuddannelserne 2015 KKR Midtjylland den 10. september 2015 Hotel Scandic, Silkeborg Annette Ernst Lauridsen EUD reformen generelt http://prezi.com/a0utav1n77mz/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc

Læs mere

Dialogpapir - uddybende notater vedr. DE-L s fem hovedindsatser i forhold til reformudspillet

Dialogpapir - uddybende notater vedr. DE-L s fem hovedindsatser i forhold til reformudspillet Dialogpapir - uddybende notater vedr. DE-L s fem hovedindsatser i forhold til reformudspillet 5. november 2013 Danske Erhvervsskoler - Lederne har som opfølgning på foreningens holdningskatalog af 10.

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Fem hovedindsatser (forklæde)

Fem hovedindsatser (forklæde) Fem hovedindsatser (forklæde) DE-L er godt tilfreds med, at regeringen nu har fremlagt sit forslag til en reform af erhvervsuddannelserne, og der er mange gode takter i oplægget, hvor der bl.a. foreslås

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere