Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015

2 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation og deltagelse i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarden sætter rammerne og er en beskrivelse af det serviceniveau som er gældende for STU området i Aarhus Kommune. Kvalitetsstandarden suppleres af et ydelseskatalog, som beskriver de STU tilbud, som Aarhus Kommune har aftaler med. Ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af målgrupper og indhold i uddannelsestilbuddene. Ydelseskataloget og kvalitetsstandarden beskriver samlet set niveaulægningen på STU området. Kvalitetsstandarden og ydelseskataloget er offentligt tilgængelige med henblik på, at sikre gennemsigtighed og forventningsafstemning med de unge, forældre og interesseorganisationer. Formålet med STU Formålet med STU er, at unge i målgruppen for uddannelsen: Opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt Opnår personlige, sociale og faglige kompetencer så pågældende eventuelt kan påbegynde videreuddannelse og beskæftigelse. Målgruppen Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som har opfyldt undervisningspligten og som ikke er fyldt 25 år. Det kan eksempelvis være unge med autisme, multihandicappede unge, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser. Kun unge som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelser end STU er omfattet af målgruppen for STU. Unge som kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU med specialpædagogisk støtte er heller ikke omfattet af STU. Det er således ikke afgørende hvilken diagnose den unge har, men en konkret vurdering af om anden ungdomsuddannelse ikke kan gennemføres med specialpædagogisk støtte. Der er principielt ikke en nedre grænse for deltagelse i STU, dvs. man kan ikke være for dårligt fungerende til STU. Dog skal den unge kunne gennemføre et forløb på 840 timer pr. år, hvoraf praktik som hovedregel udgør højst 280 timer pr. år. På den baggrund kan det i nogle tilfælde være mere hensigtsmæssigt for den unge, at deltage i dagtilbud efter serviceloven. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis den unge pga. fysiske eller psykiske problemstillinger ikke er i stand til at indgå på et holdforløb, eller ikke er i stand til at deltage det antal timer, der kræves under STU lovgivningen. I Aarhus indplaceres unge i tre forskellige grupper, som afspejler de unges funktionsniveau og dermed også det overordnede mål for den enkelte unges uddannelsesforløb. Indplaceringen bruges til at kvalificere og målrette den unges uddannelsesforløb. Kvalitetsstandard STU Aarhus Kommune Side 1

3 Retskrav på uddannelse Ifølge lovgivningen har unge, som er omfattet af målgruppen for STU et retskrav på en STU. Den unge har dog ikke et retskrav på et hvilket som helst uddannelsestilbud. Som regel vil der være mere end én måde at imødekomme den unges ønsker på, dvs. der er ikke frit valg på alle hylder. Kompetencen til at beslutte hvorledes den unges uddannelsesforløb skal tilrettelægges sker i samarbejde med den unge og dennes forældre, men ligger i sidste ende ved STU visitationsudvalget. STU uddannelsens indhold STU er en individuelt tilrettelagt uddannelse og består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder mv. Afklaringsforløbet STU kan indledes med et afklaringsforløb på 12 uger. Formålet er at give den unge indblik i de muligheder der er indenfor STU og for at tilrettelægge STU forløbet og udfærdige den endelige uddannelsesplan. Undervisning Undervisningen varetages af uddannelsesudbydere på STU området. Der er ikke formelle krav til indholdet af undervisningen. Undervisningen skal i videst mulig omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Undervisningen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb. I Aarhus Kommune er indholdet af undervisningen ved de forskellige uddannelsesudbydere overordnet beskrevet i Aarhus Kommunes ydelseskatalog for STU området. Praktiske aktiviteter Praktiske aktiviteter, herunder praktikker forudsættes at foregå på virksomheder og institutioner uden for de undervisningsmæssige rammer. Formålet med praktikker er sikre, at den unge får viden om arbejdsmarkedet, arbejdserfaring og erfaring med at indgå i samarbejdet på en arbejdsplads. Derudover kan praktikker give den unge vigtigt netværk i forhold til efterfølgende ansættelse ved en arbejdsgiver. Aarhus Kommune prioriterer, at de unge i det omfang det er muligt, deltager i praktikker ved private virksomheder og offentlige institutioner, netop for at give de unge de bedste muligheder på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Praktiske aktiviteter, herunder praktikker kan som hovedregel udgøre op til 280 timer om året svarende til 1/3 af uddannelsen. Mål og Uddannelsesplaner Unge der er i målgruppen for STU udarbejder i samarbejde med forældre og STU vejleder en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen beskriver det overordnede mål med forløbet samt hvilke elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter der påtænkes iværksat for at nå det overordnede mål med STU uddannelsen. For at kvalificere uddannelsesplanerne for de unge bliver de unge indplaceret i én af tre forskellige grupper. Grupperne afspejler de unges funktionsniveau og dermed også, hvad det overordnede mål med STU uddan- Kvalitetsstandard STU Aarhus Kommune Side 2

4 nelsen forventes at være. Indplaceringen bruges til at målrette afklaringsforløbet og uddannelsesplanen for de unge således, at den unges uddannelsesplan understøtter de overordnende mål den unge har for deltagelse i STU. De unge kan indplaceres i følgende tre grupper: Gruppe A Målet for den unge er på sigt at få en tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår. Pågældendes uddannelsesplan vil bestå af elementer, som understøtter at pågældende får en tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår (fleksjob, skånejob mv.). Derudover vil planen understøtte, at den unge bliver i stand til at indgå i almindelige hverdagsaktiviteter. Gruppe B Målet for den unge er på sigt at blive tilknyttet beskyttet beskæftigelse eller arbejdsmarkedet på særlige vilkår (fleksjob, skånejob mv.). Pågældendes uddannelsesplan vil bestå af elementer, som understøtter at den unge efter endt uddannelse bliver tilknyttet beskyttet beskæftigelse eller evt. får en tilknytning til arbejdsmarkedet på særlige vilkår (fleksjob, skånejob mv.). Derudover vil planen understøtte, at den unge i videst mulig omfang bliver i stand til at indgå i almindelige hverdagsaktiviteter. Gruppe C Målet for den unge er, at den unge bliver i stand til et begå sig og trives i et bo- og samværstilbud. Pågældendes uddannelsesplan vil bestå af elementer, som understøtter den unges livskvalitet og at den unge i videst mulig omfang kan varetage egne behov i et botilbud. Uddannelsens omfang og varighed Uddannelsen kan påbegyndes efter undervisningspligtens ophør, dvs. efter 9. eller 10. klasse. Uddannelsen skal dog påbegyndes inden det fyldte 25. år og skal være afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Uddannelsens omfang i Aarhus Kommune er 840 timer pr. år i 3 år inklusiv afklaringsforløbet, som kan vare i op til 12 uger. Det svarer til 28 lektioner á 45 minutter i 40 uger. Op til 1/3 af undervisningen svarende til 280 timer kan være praktiske aktiviteter, herunder virksomhedspraktikker mv. Der kan dispenseres fra 280 timers reglen hvis der vurderes behov for det. Et STU forløb kan sættes på pause på grund af sygdom, ustabilitet eller manglende fremmøde. Den unge kan anmode om at genoptage uddannelsen. Anmodningen om genoptagelse skal ske, inden den unge fylder 25 år, dog således at STU er afsluttet senest 5 år efter påbegyndelsen. Organisering og beslutningskompetence STU vejledningen i Aarhus Kommune varetages af et team af vejledere under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU er en del af Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune. Kvalitetsstandard STU Aarhus Kommune Side 3

5 I Aarhus Kommune sker visitationen til STU, godkendelse af uddannelsesplan samt valg af udbyder i STU visitationsudvalget. STU-visitationsudvalget består af følgende deltagere: En chefrepræsentant fra Job og Uddannelse i Beskæftigelsesforvaltningen, som er formand for udvalget. Formanden har endelig beslutningskompetence ved uenighed i udvalget omkring visitation til STU og omkring indholdet af uddannelsesplanen. Lederen af STU. STU lederen bestemmer ad-hoc om andre sagkyndige personer skal indkaldes i forbindelse med behandling af konkrete indstillinger, herunder repræsentanter fra Sociallægeinstitutionen (Læge eller psykolog). En chefrepræsentant fra Voksen Handicap i Socialforvaltningen. Pågældende har beslutningskompetencen i forhold til servicelovs ydelser, som er en forudsætning for deltagelse i STU. Den UU vejleder som indstiller sagen. UU vejleder fremlægger sagen for udvalget i samarbejde med STU lederen. Vejleder laver afgørelsesbreve i overensstemmelse med udvalgets beslutninger. En sekretær / referent. Vejledning om STU Efter bekendtgørelse om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal UU give vejledning om muligheden for STU til potentielle grundskoleelever fortrinsvis fra specialskoler og specialklasser. Vejledningen skal være afsluttet senest i forbindelse med afslutningen af undervisningspligten, dvs. typisk inden ophør af grundskolen. Der kan vejledes frem til det fyldte 25 år. Visitation til STU UU vejleder har ansvaret for at udarbejde en skriftlig indstilling til STU visitationsudvalget. Indstillingen indeholder følgende punkter - Målgruppevurdering samt indplacering i undermålgrupper. - Foreløbig uddannelsesplan - Forslag til uddannelsessted(er) - Befordring - Hjælpemidler / specialpædagogisk støtte Målgruppevurdering / parathed: Ved vurderingen foretages en skriftlig afdækning af om den unge har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, evt. med specialpædagogisk støtte. UU vejleder har ansvaret for, efter samtykke, at indhente relevante oplysninger om den unge. Vurderingen kan bygge på hidtidige erfaringer der er opnået i forbindelse med skolegang, anden uddannelse, sagkyndige udtalelser eller oplysninger fra andre dele af Aarhus Kommune. Der drøftes alternative muligheder med den unge og dennes forældre, hvis Kvalitetsstandard STU Aarhus Kommune Side 4

6 den unge er så dårligt fungerende fysisk eller mentalt, at den unge: - ikke er parat til at modtage læring - ikke kan deltage i fuldtidsundervisning ifølge de minimumskrav der gælder efter lovgivningen - ikke kan indgå i en social sammenhæng på holdforløb Både UU vejledere og rådgivere under Voksen-Handicap i Socialforvaltningen har i sådanne tilfælde en forpligtigelse til at drøfte alternative muligheder til STU med den unge og dennes forældre. Det skal ske både i den løbende rådgivning og i forbindelse med udskolingskonferencer mv. Alternative tilbud kan eksempelvis være relevante tilbud efter serviceloven. Uddannelsesplan: Aarhus Kommune lægger vægt på den unges og forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Den unge og dennes forældre har ikke et krav på selv at vælge konkrete uddannelsestilbud eller elementer i uddannelsesforløbet. Udgangspunktet er at uddannelsesplanen sammensættes af uddannelseselementer, som findes i Aarhus Kommunes ydelseskatalog på STU området. Kompetencen til at foretage den vurdering ligger i STU-visitationsudvalget, som træffer afgørelse om visitation til uddannelsesforløb ud fra en faglig og økonomisk vurdering. Forslag til uddannelsessted(er): Ved indstilling til uddannelsesplan skal der foreslås minimum to begrundede forslag. For hvert forslag angives omkostninger inkl. evt. omkostninger til transport og hjælpemidler. Foreslås der undtagelsesvist uddannelsestilbud, som ikke er en del af Aarhus Kommunes ydelseskatalog, skal der redegøres for, hvorfor den unges overordnende mål med uddannelsen ikke kan nås via uddannelsestilbud, som er omfattet af Aarhus Kommunes ydelseskatalog på STU området. Valg af uddannelsestilbud skal understøtte det overordnende formål med uddannelsesplanen. Ud fra et princip om økonomisk forsvarlig forvaltning skal der tages udgangspunkt i de billigste løsninger, som understøtter det overordnende formål med uddannelsesplanen. Det betyder, at STUvisitationsudvalget ved visitation til konkrete uddannelsestilbud foretager en individuel konkret vurdering af om uddannelsestilbuddet, den unges problemstillinger og udgiften forbundet med forløbet samlet set er det optimale tilbud til den unge. Befordring: Der skelnes mellem unge med særlige befordringsbehov og unge uden særlige befordringsbehov. Til unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand fra hjem eller fast aflastningssted til undervisningssted og tilbage igen på 22 km og derover, ydes der befordringsgodtgørelse. Det kan være i form af godtgørelse for faktisk afholdte udgifter til det billigste offentlige befordringsmiddel og Kvalitetsstandard STU Aarhus Kommune Side 5

7 ved befordring med eget befordringsmiddel med en fastsat godtgørelse efter statens laveste takst. Unge med særlige befordringsbehov kan efter en konkret vurdering få dækket hele eller dele af udgiften i forbindelse med befordring til og fra uddannelsesstedet. Afgørelser om befordring træffes af STUvisitationsudvalget. Hjælpemidler / specialpædagogisk støtte: Hjælpemidler som er nødvendige for at gennemføre uddannelsen kan bevilliges efter STU lovgivningen, eksempelvis IT rygsæk mv. STU visitationsudvalget træffer afgørelse og UU vejleder laver et afgørelsesbrev til den unge. Den unge kan henvises til et 12 ugers afklaringsforløb med henblik på at udfærdige den unges endelige uddannelsesplan. Hvad indgår ikke i uddannelsestilbuddet Tilbud efter STU lovgivningen omfatter ikke forskellige typer af personlig hjælp og støtte (servicetilbud), som er en følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan eksempelvis være personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83, socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85 eller ledsageordning efter servicelovens 97, som konkret vurderes at være en forudsætning for at den unge kan deltage i uddannelsestilbuddet. Personlig hjælp og bistand (servicetilbud) vil således ikke være en integreret del af STU uddannelsestilbuddet og skal særskilt bevilliges af Socialforvaltningen efter serviceloven såfremt det vurderes som en forudsætning for deltagelse i uddannelsesforløbet. Uddannelsestilbud efter STU lovgivningen kan heller ikke fungere som aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse. Hvis vurderingen er at den unge er bedre tjent med et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 eller beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 skal visitationen til et sådant tilbud ske via Socialforvaltningen og efter serviceloven. Hverken midlertidige botilbud efter servicelovens 107 eller længerevarende botilbud efter servicelovens 108 er omfattet af uddannelsestilbud efter STU lovgivningen. Visitation til botilbud skal ske efter via Socialforvaltningen og efter servicelovens bestemmelser. Ansøgning og opstart Opstart på uddannelsen sker efter aftale med UU Aarhus. Der er ansøgningsfrist til STU 1. september og 1. februar med forventet opstart senest 6 måneder efter ansøgning. Afgørelser og klagevejledning Den unge modtager både en afgørelse på visitation til STU og visitation til konkrete uddannelsestilbud. Ved afslag på ønskede uddannelsestilbud vil STU-visitationsudvalget angi- Kvalitetsstandard STU Aarhus Kommune Side 6

8 ve forslag til alternative forløb for den unge, herunder evt. angive forslag til hvordan den unge kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, med specialpædagogisk støtte. Der kan både klages over afgørelser om den unge er omfattet af målgruppen for STU og visitation til eller afslag på konkrete uddannelsestilbud. Klagen skal ske direkte til Klagenævnet for Specialundervisning. Der er ingen klagefrist. Der kan enten skrives eller ringes til Klagenævnet for Specialundervisning Teglholmsgade København SV Tlf.nr.: Opfølgning på igangsatte uddannelsesforløb UU vejleder foretager opfølgning på igangsatte uddannelsesforløb. Opfølgningen foregår ved statusmøder med den unge og uddannelsesudbyderne. Opfølgning foretages første gang efter et evt. afklaringsforløb og derefter løbende i det omfang det er relevant, dog mindst 1 gang om året. Justering af uddannelsesplan: Uddannelsesplanen justeres efter behov. Henvisning til ny uddannelsesudbyder skal forelægges STU-visitationsudvalget. Fravær - Tilbagemelding til UU: Uddannelsesstederne skal melde tilbage til UU vejleder, såfremt den unge har været fraværende fra uddannelsen i mere end syv på hinanden følgende undervisningsdage eller hvis den unge har haft et samlet fravær på mere end 10 undervisningsdage i løbet af seks måneder. Skolen melder i øvrigt tilbage til UU vejleder, hvis den unge ikke trives eller der er konkrete udfordringer i forhold til den unges uddannelsesforløb. Uddannelsesstederne fremsender fremmøde-statistik inkl. begrundelse for fravær til UU vejleder. Pausering af STU Ved tilbagemeldinger om fravær følger STU-vejleder op og kontakter den unge og uddannelsesstedet for en drøftelse og vurdering af årsagen til fraværet. UU-vejleder vurderer hvorvidt uddannelsen skal sættes i bero eller stoppes i samråd med den unge og dennes forældre. Kompetencepapir Ved uddannelsens afslutning sørger UU vejleder for, at der udstedes et kompetencepapir til den unge. Kompetencepapiret skal indeholde følgende oplysninger: Kvalitetsstandard STU Aarhus Kommune Side 7

9 Den unges navn og personnummer. Målet med uddannelsen En beskrivelse af hver enkelt gennemført uddannelsesdel med angivelse af uddannelsesinstitution, varighed, omfang og indhold. En beskrivelse af de gennemførte praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner, med angivelse af varighed, omfang og indhold. En vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen, for de enkelte uddannelsesdele og de praktiske aktiviteter, herunder de opnåede beskæftigelsesmæssige kompetencer. Leverandører af uddannelsestilbud Uddannelsestilbuddene under STU varetages af forskellige udbydere. Udbyderne kan være private udbydere, som Aarhus Kommune har indgået aftale med, eller Aarhus Kommune kan selv udbyde STU forløb. I forbindelse med indgåelse af aftaler med både eksterne og interne udbydere af uddannelsesforløb er det forudsat, at der foreligger en beskrivelse af uddannelsesforløbet og en plan for undervisningen. Aarhus Kommunes ydelseskatalog for STU området indeholder beskrivelse og plan for de STU tilbud, som Aarhus Kommune har indgået aftaler med. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kvalitetsstandard STU Aarhus Kommune Side 8

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige

STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for STU - ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag At den unge opnår personlige, sociale og faglige

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU. (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Hillerød Kommunes Kvalitetsstandard for STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) Godkendt af Byrådet d. 18. december 2013 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Retskrav... 3 1.3.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for STU. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen

Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Kvalitetsstandarder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 2016 Brug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse? Hvis du eller en pårørende har behov for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov NOTAT vedrørende Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af Lov nr. 564 af 6. juni 2007, Bkg. nr. 974 af 19. juli 2007 samt de til loven tilhørende

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEK nr 739 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104

Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104 Kvalitetsstandard for kørsel til STU, VSU og dagtilbud 103 og 104 Udarbejdet af: Dato: Michael Lundsgaard 3. december Sagsnummer.: Version nr.: 1 Kvalitetstandard for Job og Aktiv STU i Broby Målgruppe

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Til sagsbehandlere m.fl. STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse Formål... Målgruppen... Optagelse på uddannelsen... Særligt Tilrettelagt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 213 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indholdsfortegnelse

Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Indholdsfortegnelse Forslag til implementering af Lov 564, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 2 2. Formål side 2 3. Retskrav på en 3 årig ungdomsuddannelse side 2 4. Konsekvens

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 28 Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 22112017 Kravspecifikation Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 1 Indhold 1 INDHOLD...1 1 INDLEDNING...2 2 KRAV TIL DET ENKELTE UDDANNELSESFORLØB...2 2.1 KRAV TIL UDDANNELSESFORLØBET FOR DE ENKELTE

Læs mere

Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013. Edoc: 2012/0012204-25

Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013. Edoc: 2012/0012204-25 Arbejdsgang for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Job og Arbejdsmarked, Velfærdsservice og Familie og Børn Godkendt af styregruppen den 4. juni 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Indholdsoversigt: Bemærkninger 3. Lovgrundlag 3. Målgruppe 3. Overgangsordninger ved lovens indførelse 6. Formål 6. Uddannelsens indhold 6

Indholdsoversigt: Bemærkninger 3. Lovgrundlag 3. Målgruppe 3. Overgangsordninger ved lovens indførelse 6. Formål 6. Uddannelsens indhold 6 1 Indholdsoversigt: Bemærkninger 3 Lovgrundlag 3 Målgruppe 3 Overgangsordninger ved lovens indførelse 6 Formål 6 Uddannelsens indhold 6 Uddannelsens sammensætning, omfang og varighed 7 STU tilbud bevilges

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Godkendt af Byrådet den 28. august 2013 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse

Kvalitetsstandard. Serviceloven 103. Beskyttet beskæftigelse Kvalitetsstandard Serviceloven 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt i Byrådet den 26. maj 2009 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Retningslinjer for STU i Esbjerg

Retningslinjer for STU i Esbjerg Retningslinjer for STU i Esbjerg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelser... 5 Målgruppe... 5 Uddannelsestilbuddet... 6 Uddannelsesplan... 7 STU Udbydere... 9 Indstilling og optagelse

Læs mere