Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.."

Transkript

1 Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes... 8 Dette maritime udtryk er ikke afl edt af et ændret fagområde i FACIT men henviser til, at dette nummer emnemæssigt rører ved forhold, der berører mange af læserne. Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Der er dog en ledetråd i det hele. Det drejer sig på én eller anden måde om det uopslidelige emne skat, der for de fl este af os nok er den største udgift i husholdningsbudgettet. Tages stikordene for pålydende, går det helt galt. Der kan vel næppe være tvivl om, at køb af forældre hører ind under handlinger, som de fl este er afskåret fra at opleve? I virkeligheden dækker forældrekøb over, at forældrene i stedet køber noget til børnene i dette tilfælde et (beskedent) tag over hovedet. Det kan der være mere skat i end forventet eksempelvis i de tilfælde, hvor forældrene sælger beboelsen igen og under visse omstændigheder får en regning fra SKAT. For at undgå det, skal der igangsættes et større fl ytterod, når forældrene selv skal fl ytte ind i studiehybelen. Kort og godt læs i FACIT om faldgruber og muligheder, inden søndagsavisen dissekeres med henblik på at skaffe den unge andet end et telt i studietiden. Hvem ville ikke gerne have en fri færge og sejle ud i de krappe bølger i de danske farvande? Igen skal vi lidt bag om ordene for at fi nde ud af, hvad søfarten kan byde på. Her er vi helt ovre i noget, vi alle kunne tænke os, og som i den seneste tid har vundet mere og mere indpas: Bruttotrækordninger. Ingen træer gror ind i himlen (da slet ikke til søs), og vi anbefaler bestemt, at man læser artiklen i FACIT, inden den ansatte (med modregning i lønnen) begaves med motorfærgen Østersøen eller andre objekter. Lidt mere dagligdags er de evige ændringer i forholdene omkring skattefrit udbytte, fondsaktier og andet i den boldgade. Det er et område, hvor reglerne næppe nogensinde vil være helt faste i længere perioder. Vi mangler hjemmekontoret, hvor FACIT bringer en opdatering. Vi ser kun på kontor i den private beboelse, ikke ombord på færgen eller i hjørnet af juniors studenterbolig. Der er grænser for kreativiteten!

2 Forældrekøb Flere forhold skal overvejes før anskaffelse af forældrelejlighed Køb og udlejning Fastsættelse af huslejen Det overophedede boligmarked betyder, at mange førstegangskøbere har særdeles svært ved at komme ind på boligmarkedet priserne kan simpelthen ikke forenes med en lav startløn eller SU. Derfor anvender mange nu muligheden for, at forældre kan købe en lejlighed typisk i en af universitetsbyerne til udlejning til barnet, der påbegynder et studie. Forældrene kan opnå en skattebesparelse, men der er andre forhold, man nødvendigvis skal være opmærksom på. Det gælder ikke mindst de skattemæssige forhold ved købet, ved fastsættelsen af huslejen og ved et senere salg af lejligheden. Anskaffelse, udlejning og drift Når man anskaffer en ejendom, for eksempel en ejerlejlighed, med henblik på udlejning til sit barn, vil udlejningen som hovedregel være selvstændig erhvervsvirksomhed. Der skal ikke betales ejendomsværdiskat af en ejendom som udlejes, og der er fradragsret for driftsudgifterne. Ejeren kan ligesom alle andre selvstændigt erhvervsdrivende vælge at benytte virksomhedsordningen. Ofte kan man imidlertid nøjes med at benytte den såkaldte kapitalafkastordning, der er mere enkel end virksomhedsordningen, men som alligevel giver nogle af de samme skattemæssige fordele. Når man udlejer til sit barn, er der visse forhold, det er vigtigt at være opmærksom på blandt andet vedrørende fastsættelse af den leje, der skal betales. Hvis man fastsætter lejen lavere end markedslejen, bliver man alligevel beskattet af et beløb (den såkaldte objektive lejeværdi) svarende til markedslejen. Det kan derfor ikke lade sig gøre at hjælpe sit barn økonomisk ved at fastsætte en leje under markedslejen, uden at det får skattemæssige konsekvenser. Der skal betales skat af både den betalte leje og af det ikke-betalte beløb, der udgør forskellen mellem den betalte leje og markedslejen. Barnet anses endvidere for at have modtaget en gave svarende til forskellen mellem betalt leje og markedslejen, hvilket vil kunne udløse gaveafgift. Ved markedslejen forstås den lovlige leje, der kan opnås ved udlejning af ejendommen til en ikke nærtstående person efter boliglovgivningens almindelige regler. I lejeloven og boligreguleringsloven er der regler for, hvor højt huslejeniveauet må være. Ved vurderingen af, hvor højt lejen skal fastsættes, vil det som regel være en god ide at undersøge, hvad lejeniveauet er for sammenlignelige lejemål i området. Eventuelt ved en henvendelse til huslejenævnet. Udlejningsregnskab Når man udlejer ejendommen, skal der opgøres et overskud/underskud, som skal medregnes i den personlige indkomst. Overskud/underskud medtages i det indkomstår, lejen vedrører. Hvis huslejen er forudbetalt for en periode, der rækker ud over det aktuelle indkomstår, skal kun den del af lejebetalingen, der vedrører dette år, medregnes. Overskuddet beskattes som personlig indkomst, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet. De udgifter, der trækkes fra i lejeindtægten, er: Ejendomsskatter Eventuelle vedligeholdelsesudgifter Vand-, kloak- og renovationsudgifter Administration og revisorbistand vedrørende regnskabet Forsikring af ejendommen Skorstensfejning, snerydning og fejning Kontingent til grundejerforening/ejerforening Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter 2

3 Hvis der i lejerens husleje er medregnet en fast afgift til lys, vand og varme, vil udgifter hertil kunne fratrækkes. Indtægt ved udlejning er i dette tilfælde lejeindtægten inklusive lys, vand og varme. Den del af lejeindtægterne, som efter lejelovgivningen skal hensættes på konto for indvendig og udvendig vedligeholdelse, medregnes fuldt ud. Til gengæld fratrækkes vedligeholdelsesudgifterne. Man kan ikke fratrække udgifter til forbedring af sin ejendom. Det er derfor vigtigt at kende forskel på vedligeholdelse og forbedring. Vedligeholdelse bedømmes i forhold til ejendommens tilstand på overtagelsestidspunktet. Vedligeholdelsesudgifter, som kan trækkes fra, er udgifter, der er en følge af almindelig slid og ælde i ejertiden, eksempelvis malerarbejde og anden form for udbedring som følge af slitage. Udgifter til reparation af skader, der opstår på grund af vejret, herunder frostsprængninger og fugtskader, kan trækkes fra i det omfang, de ikke er dækket af en forsikrings- eller erstatningssum. Forbedringsudgifter er udgifter, der bringer ejendommen i bedre stand, end den var, da man overtog den. Der er en grænse for, hvor store istandsættelsesudgifter der kan fradrages i de første 3 ejerår. Normalt vil SKAT anerkende fradrag for istandsættelsesudgifter inden for 35 % af den årlige lejeindtægt (eksklusive eventuelt varmebidrag) for en og tofamilieshuse og ejerlejligheder. Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen opnås de største fordele rent skattemæssigt. Blandt andet vil renteudgifter i forbindelse med fi nansiering af købet være fuldt fradragsberettigede i den personlige indkomst. De regnskabsmæssige krav til denne ordning er dog mere omfattende end i kravene i kapitalafkastordningen. Salg af ejendommen Ved salg af lejligheden skal forældrene beskattes af en eventuel avance, medmindre de selv har haft bopæl i lejligheden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne betingelse skal opfyldes, for at salget kan ske skattefrit. Der har været mange sager, hvor forældre har hævdet, at de i en kortere periode havde beboet lejligheden. Som hovedregel er ejendomsavancerne i disse sager alligevel blevet beskattet, fordi forældrene ikke samtidig opgav deres hidtidige bolig, men tværtimod fl yttede tilbage til denne bolig efter en periode i lejligheden. Ved salg bliver fortjenesten beskattet efter ejendomsavancebeskatningsloven, fordi ejendommen er en udlejningsejendom. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen reguleret efter bestemte regler. Disse regler indebærer blandt andet, at den skattepligtige avance reduceres med kr. pr. kalenderår, dog ikke i salgsåret. For dokumenterede udgifter til vedligeholdelse eller forbedring ud over kr. pr. kalenderår gælder der særlige opgørelsesregler. Indgår ejendommen i virksomhedsordningen i salgsåret, indgår fortjenesten i virksomhedsindkomsten. Fortjeneste ved salg af ejendommen bliver beskattet som kapitalindkomst, når ejendommen ikke indgår i virksomhedsordningen. Ved salg af lejligheden til barnet kan man normalt sælge til en pris på indtil 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, uden at SKAT anfægter værdiansættelsen. Lejligheden skal vurderes som en fri lejlighed, der ikke er underlagt byrder, der kan påvirke prisen, som eksempelvis en lejekontrakt. Hvis lejligheden på salgstidspunktet er vurderet som en udlejet lejlighed til et betydeligt lavere beløb end vurderingen som fri kan reglen om salg til en pris på indtil 15 % under den offentlige ejendomsvurdering ikke anvendes. Det fremgår af vurderingsmeddelelsen, om lejligheden er vurderet som udlejet. Man kan få lejligheden vurderet ved at henvende sig til SKAT, ligesom det er muligt at anmode SKAT om et bindende svar vedrørende den skattemæssige værdi, der kan anvendes ved overdragelse til barnet. Opgørelse af fortjeneste Vurdering på salgstidspunktet 3

4 Lån til køb af ejendommen Hvis barnet senere sælger lejligheden til den højere handelsværdi, vil gevinsten være skattefri, når det kan dokumenteres, at lejligheden har tjent som bolig for barnet i løbet af den periode, hvori barnet har været ejer af ejendommen. I forbindelse med salget kan forældre samtidig låne barnet et beløb til køb af lejligheden. Det skal kunne dokumenteres over for skattemyndighederne, at der er tale om et reelt lån og ikke et gavebeløb. Hvis der er tale om et rentefrit eller lavt forrentet lån, bør lånet oprettes som et anfordringslån (lån, som kan opsiges til betaling straks). Her kan der også være behov for at sikre sin retsstilling ved at anmode om et bindende svar fra skattemyndighederne. Gave Overdrages en del af ejendommen som gave, skal der betales gaveafgift. Værdiansættes ejendommen til +/- 15 % af seneste ejendomsvurdering, anvendes dette beløb. Der gælder et årligt afgiftsfrit bundbeløb ved gave på kr. (2006) eller kr., hvis forældrene begge ejer ejendommen. Afgiften på gaver herudover mellem forældre og børn er på 15 %. En del af tinglysningsafgiften kan modregnes i gaveafgiften. Acontoskat for selskaber Kort overblik over acontoskatteordningen 2. rate af acontoskatten skal betales 20. november Ud over den ordinære acontoskat er det muligt at indbetale frivillige beløb. Ordinær acontoskat beregnes som halvdelen af gennemsnittet af de sidste 3 indkomstårs indkomstskat og betales med halvdelen henholdsvis senest den 20. marts og senest den 20. november i indkomståret. giver en forrentning omregnet til helårsbasis på ca. 1,87 % før skat. Frivillig acontoskat kan betales senest den 20. november. Der foretages et beregningsmæssigt fradrag på 0,5 % i den indbetalte frivillige acontoskat. Ny i ordningen Restskattetillæg Overstiger indkomstårets skat den ordinære acontoskat, betales der et ikke-fradragsberettiget tillæg på 5,3 % af restskatten. Det giver en forrentning før skat omregnet til helårsbasis på ca. 5,51 %. Overstiger den ordinære acontoskat indkomstårets skat, ydes der et skattefrit tillæg på 1,8 % af den overskydende skat. Tilbagebetaling af overskydende skat foretages i perioden 1. til 20. november i året efter indkomståret. Tilbagebetaling den 20. november De efterhånden meget få selskaber, som endnu ikke er omfattet af acontoskatteordningen, kan overgå hertil i 2006 ved at foretage en frivillig indbetaling senest den 20. november På indbetalingskortet skal det angives, at der er tale om frivillig acontoskat for Indbetalingen medfører, at selskabet også fremover vil være omfattet af acontoskatteordningen. Indbetalingen forrentes på samme måde som indbetaling af 2. rate af frivillig acontoskat. Dermed vil forrentningen af indbetalingen være ca. 6,63 % p.a. før skat svarende til den sparede forrentning af restskatten med fradrag af 0,5 % og omregnet til helårsbasis. Nye selskaber er ikke pligtige til at indbetale acontoskat i de første 2 indkomstår. Disse selskaber kan frivilligt indbetale acontoskat den 20. november i indkomståret. For efterfølgende indkomstår er selskabet automatisk omfattet af acontoskatteordningen. 4

5 Bruttotrækordninger Status på området samt to nye udmeldinger fra Skatterådet En bruttotrækordning er en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager, hvor lønmodtageren accepterer en lønnedgang mod til gengæld at få stillet et gode til rådighed fra arbejdsgiveren. Skatterådet har gjort status over de generelle betingelser, der stilles for, at bruttotrækordninger anerkendes af skattemyndighederne. Der skal foreligge en ændret lønaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede lønaftale. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens regler. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet. Skatterådet har endvidere udtalt, at det forhold, at en aftalt kontantlønsnedgang ikke havde betydning for beregningen af feriepenge og pension, ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for at nægte at anerkende ordningen. Alle lønmodtagergrupper er skatteretligt ligestillet, uanset om der er tale om personer med individuelle lønaftaler, overenskomstansatte, tjenestemænd med videre, og uanset om der er tale om indgåelse af en aftale med en ny arbejdsgiver, indgåelse af en aftale om fremadrettede lønstigninger med en gammel arbejdsgiver, eller der er tale om en fremadrettet ændring af lønsammensætningen i forhold til en eksisterende lønaftale med en gammel arbejdsgiver. Reglerne gælder ligeledes virksomhedens ledelse. En bruttotrækordning vil som udgangspunkt være attraktiv for lønmodtageren, når godet er skattefrit eller lavere beskattet end beskatningen af den løn, lønmodtageren mister ved lønnedgangen. Skatterådet har for nylig taget stilling til to konkrete bruttotrækordninger. Fri færge Den første situation drejede sig om spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver kan betale færgeabonnement for medarbejdere, som befordrer sig i egen bil eller fi rmabil, og trække et tilsvarende beløb i medarbejderens bruttoløn uden beskatning af medarbejderen. Konkret var der tale om, at arbejdsgiveren ønskede at betale medarbejderens færgeabonnement til overfarten Helsingør-Helsingborg. Til gengæld skulle medarbejderen acceptere en modsvarende reduktion i sin kontante bruttoløn. Skatterådet henviste til sine afgørelser om fri BroBizz og udtalte, at frit færgeabonnement, der udelukkende anvendes til befordring mellem hjem og arbejde, ikke er skattepligtigt, uanset om medarbejderen kører i egen bil eller fi r- mabil. Medarbejderen vil ikke kunne fradrage udgiften, når den afholdes af arbejdsgiveren. Skatterådet fandt yderligere, at medarbejderens bruttoløn med skattemæssig virkning kan reduceres med udgiften til færgeabonnement. Dette dog under forudsætning af, at reduktionen udgør et på forhånd fastsat beløb, der ikke løbende reguleres i forhold til medarbejderens forbrug af abonnementet eller udviklingen i størrelsen af arbejdsgiverens udgift til abonnementet. Det er endvidere en betingelse, at arbejdsgiveren bærer den økonomiske risiko ved ordningen og er direkte forpligtet over for udbyderen af abonnementet. Sundhedsudgifter I den anden situation har Skatterådet afgivet et bindende svar i en sag, hvor man ønskede at Attraktiv ordning Økonomisk risiko 5

6 Skattepligtig kontra skattefri modregne i medarbejderens kontantløn i forbindelse med brug af fi rmaets tilbud om massage/zoneterapi. Da kontantlønnedgangen afhang af de ansattes brug af godet, kunne en sådan ordning ikke accepteres skattemæssigt. Udgangspunktet er, at arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter er skattepligtige. Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter, der afholdes af arbejdsgiveren til forebyggelse eller helbredelse af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme, er dog skattefrie. Som eksempel herpå kan nævnes massage eller zoneterapi til lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Endvidere kan der være skattefrihed efter en særlig bestemmelse i skattelovgivningen, hvorefter skattefriheden er betinget af, at der foreligger en lægehenvisning eller erklæring om medarbejderens behandlingsbehov. Godet skal være ydet som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. I sagen for Skatterådet havde virksomheden tilbudt samtlige medarbejdere ret til at modtage massage/zoneterapi i et dertil indrettet lokale på arbejdspladsen. Ordningen var efter det oplyste indført for at forebygge og behandle arbejdsrelaterede skader såsom hovedpine, dårlig ryg/nakke eller museskader. De ansatte kunne kun få behandling én gang om måneden. Ønskede de ansatte fl ere behandlinger, skulle de selv betale. Derfor ønskede man at etablere en bruttotrækordning, hvor den månedlige løn løbende blev nedsat med udgiften til yderligere behandling. Skatterådet svarede, at en sådan ordning ikke skattemæssigt kunne accepteres, da nedgangen i bruttolønnen den enkelte måned var afhængig af, hvor mange behandlinger den enkelte medarbejder havde fået. Der var således ikke tale om en reel bruttolønnedgang. For at en bruttolønnedgang kan accepteres, skal der således være tale om reel ændring af gagen, der ikke er afhængig af medarbejderens forbrug af det pågældende naturaliegode. Skærpet beskatning af fondsaktier Beskatning med tilbagevirkende kraft? Opgørelse af ejertidsnedslag I den nye aktieavancebeskatningslov, der er indført med virkning fra 1. januar 2006, er reglerne om ejertidsnedslag på hovedaktionæraktier i et vist omfang videreført. Reglen om, at aktieretter og fondsaktier anses for anskaffet samtidig med moderaktierne, er dog ikke videreført. Konsekvensen heraf er, at aktier erhvervet i forbindelse med forhøjelse af selskabskapitalen, herunder ved fondsaktieemission, fremover anses for erhvervet ved tegningen. Det er endvidere præciseret, at der ikke indrømmes ejertidsnedslag for aktieretter og fondsaktier, der er tildelt fra og med den 1. januar Det betyder for det første, at ejertidsnedslaget generelt reduceres for de personer, der har modtaget fondsaktier efter udløbet af Procenten for ejertidsnedslaget skal opgøres under hensyn til den reelle ejertid og altså uden hensyn til moderaktiernes anskaffelsestidspunkt. For det andet betyder det, at en ny fondsaktieemission vil reducere ejertidsnedslaget yderligere, idet der fra 2006 alene beregnes ejertidsnedslag af den forholdsmæssige del af fortjenesten, som kan henføres til de aktier, som giver adgang til ejertidsnedslag. Med andre ord vil en fondsaktieemission indebære, at en mindre del af den samlede fortjeneste giver adgang til ejertidsnedslag. Uheldig konsekvens Man kan med en vis ret påstå, at der foreligger beskatning med tilbagevirkende kraft. Især synes det ikke at være fair, at selskabsejere, der i sin tid lovliggjorde deres selskab i forbindelse med lovændringen, hvor kapitalkravene til aktie- og anpartsselskaber blev forhøjet fra henholdsvis kr. og kr. til kr. og kr., også bliver ramt. 6

7 Hjemmekontor med fradrag Restriktiv praksis for skattemæssige fradrag Selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for udgifter til hjemmekontor er forbundet med en meget restriktiv praksis, og det er en betingelse, at det anses for godtgjort, at et arbejdsværelse i hjemmet anvendes rent erhvervsmæssigt og ikke tillige anvendes eksempelvis som opholdsrum for familien. I en ny afgørelse var der tale om en person, der drev virksomhed fra sin bopæl. En del af ejendommen var ombygget til professionel musikstudie. Virksomheden producerede blandt andet musik- og sangværker samt færdige masterbånd. Studie, gæsteværelse og sangboks lå i en separat bygning, mens kontoret lå i bopælens hovedbygning og var et rum på 28 m 2 med blandt andet to skriveborde, tre reoler, fax, printer, pc og telefon. Boligens samlede areal udgjorde 253 m 2. Landsretten udtalte, at fradrag for udgifter til arbejdsværelse i egen bolig er betinget af, at arbejdets art og omfang bevirker, at værelset kan anses for et særskilt arbejdsværelse, der ikke hører med til boligens almindelige opholdsrum. Kontoret blev i et ikke ubetydeligt omfang anvendt i forbindelse med den selvstændige virksomhed og var uegnet til privat anvendelse. Det var således konkret godtgjort, at kontoret udelukkende anvendtes erhvervsmæssigt. Betingelser for fradrag Omstrukturering Pas på med udbytte ved visse omstruktureringer Det er ikke muligt at foretage en skattefri aktieombytning og udlodde skattefrit udbytte til det nystiftede holdingselskab, når det nystiftede holdingselskab ophørsspaltes umiddelbart derefter. Problemstillingen er, at holdingselskabet, der modtager udbyttet, ophører med at eksistere selskabsretligt, inden det har besiddet aktierne i det udloddende datterselskab i ét år. Aktuel sag Det er et krav efter selskabsskatteloven, at det nystiftede holdingselskab skal eje aktierne i det udbytteudloddende datterselskab i mindst ét år både i selskabsretlig og skatteretlig henseende for at kunne modtage skattefrit udbytte. I en konkret sag kunne der ikke ses bort fra, at det udbyttemodtagende selskab ikke eksisterede selskabsretligt fra spaltningstidspunktet. Ejertidskravet var derfor ikke opfyldt. Herefter var spørgsmålet, om aktierne i det udbytteudloddende selskab alligevel i selskabsretlig henseende kunne anses for at være ejet i mindst et år på grund af den succession, der indtræder ved spaltningen i 2 holdingselskaber. Skatterådet fandt, at selvom de nye holdingselskaber skattemæssigt ville succedere i det nystiftede holdingselskabs anskaffelsestider og -summer på datterselskabsaktierne, kunne der ikke ses bort fra, at det nystiftede holdingselskab var kommet til eksistens selskabsretligt, og at det ikke havde ejet datterselskabsaktierne i mindst ét år på spaltningstidspunktet. De nye holdingselskaber ville dermed succedere i skattepligtigt udbytte. Anden sag Forholdet adskilte sig fra en anden sag, hvor et moderselskab blev spaltet med tilbagevirkende kraft til cirka 1 måned før, der blev udloddet udbytte. I dette tilfælde var de ved spaltningen modtagende selskaber formelt blevet de udbyttemodtagende selskaber, og de kunne modtage skattefrit udbytte. Når de både formelt og reelt var de udbyttemodtagende selskaber, kunne den tilbagevirkende kraft ved spaltningen også accepteres i forhold til skattelovgivningen, der kræver at det udbyttemodtagende selskab modtager udbyttet inden for en ejerperiode på 12 måneder, hvori ejerandelen udgør mindst 20 % (2006). Skattepligtigt udbytte Skattefrit udbytte 7

8 d e t b e m æ r k e s September 2006 Aktuelle datoer 20. oktober 2006 Betaling af 2. rate af restskat over kr. 20. november 2006 Betaling af 3. rate af restskat over kr. Betaling af selskabsskatter. Betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for selskaber. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar 30. juni 2006 udgør 2 % p.a. Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2006 udgør 3% p.a. Diskonto: ,50 % ,25 % ,75 % ,25 % ,75 % ,50 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % Kampagne for kulturfradrag Kulturministeren har iværksat en landsdækkende kampagne, der skal gøre opmærksom på de nye skatteordninger, som regeringen har indført på kulturområdet. Skatteordningerne indebærer at: Virksomheder kan afskrive på indkøbte kunstværker Virksomheder har skattefradrag for pengegaver til offentligt støttede kulturinstitutioner Alle skatteydere har skattefradrag for gaver til offentligt støttede kulturinstitutioner i form af kunsthåndværk og kultur- eller naturhistoriske genstande Kulturministeriet har i samarbejde med SKAT udarbejdet en række pjecer, som informerer om de nye skatteordninger. Bygge- og anlægsarbejder Når udenlandske virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen udfører arbejde i Danmark, skal alle aftaler og byggekontrakter indberettes til SKAT. Fra og med den 1. juli 2006 omfatter indberetningspligten vedrørende aftaler og byggekontrakter også oplysninger om blandt andet kontraktsummen og identiteten på de udenlandske eller danske personer, der som led i aftalen skal arbejde i Danmark for de udenlandske virksomheder. Den udvidede indberetningspligt omfatter aftaler og kontrakter, der indgås fra og med den 1. juli Indberetningen skal foretages af alle danske virksomheder eller myndigheder, som indgår en aftale med en udenlandsk virksomhed om virksomhedens udførelse af byggeog anlægsarbejde i Danmark. Private er ikke omfattet af indberetningspligten. Der skal senest ved arbejdets påbegyndelse ske indberetning af: Den indberetningspligtiges identitet Den udenlandske virksomheds identitet Identiteten af andre udenlandske virksomheder, som den udenlandske virksomhed har indgået aftaler med om deltagelse i det konkrete arbejde i Danmark Aftalte kontraktsummer Navn, fødselsdato, eventuelt personnummer, nationalitet, bopælsadresse i Danmark og i udlandet Dato for arbejdets påbegyndelse og afslutning for personer, der udfører arbejde i Danmark som ansat hos en udenlandsk virksomhed Aftalt arbejdssted i Danmark Aftalt arbejdsperiode i Danmark Manglende indberetning kan straffes med bøde, som normalt vil være kr. for førstegangsforseelser. I gentagelsestilfælde vil bødestørrelsen være det dobbelte. er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriseret revisionsinteressentskab København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aalborg / København / Støvring / Sæby / Aars Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Revisorsamvirket Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 6. september Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Virksomhedsskatteordningen afståelse af én af flere virksomheder minimumskrav til restvirksomhed SKM2014.584.BR, SKM2014.732.LSR, SKM2014.812.LSR og SKM2014.822.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Enhver er sig selv nærmest

Enhver er sig selv nærmest INDHOLD: Enhver er sig selv nærmest Nye personalegoder... 2 Forpligtelser over for medarbejdere... 3-4 Fri bil... 4-5 Begrænsning af selskabers rentefradrag... 5 Erhvervslivet og kulturen... 6 Registreringsafgiften

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere