Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.."

Transkript

1 Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes... 8 Dette maritime udtryk er ikke afl edt af et ændret fagområde i FACIT men henviser til, at dette nummer emnemæssigt rører ved forhold, der berører mange af læserne. Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Der er dog en ledetråd i det hele. Det drejer sig på én eller anden måde om det uopslidelige emne skat, der for de fl este af os nok er den største udgift i husholdningsbudgettet. Tages stikordene for pålydende, går det helt galt. Der kan vel næppe være tvivl om, at køb af forældre hører ind under handlinger, som de fl este er afskåret fra at opleve? I virkeligheden dækker forældrekøb over, at forældrene i stedet køber noget til børnene i dette tilfælde et (beskedent) tag over hovedet. Det kan der være mere skat i end forventet eksempelvis i de tilfælde, hvor forældrene sælger beboelsen igen og under visse omstændigheder får en regning fra SKAT. For at undgå det, skal der igangsættes et større fl ytterod, når forældrene selv skal fl ytte ind i studiehybelen. Kort og godt læs i FACIT om faldgruber og muligheder, inden søndagsavisen dissekeres med henblik på at skaffe den unge andet end et telt i studietiden. Hvem ville ikke gerne have en fri færge og sejle ud i de krappe bølger i de danske farvande? Igen skal vi lidt bag om ordene for at fi nde ud af, hvad søfarten kan byde på. Her er vi helt ovre i noget, vi alle kunne tænke os, og som i den seneste tid har vundet mere og mere indpas: Bruttotrækordninger. Ingen træer gror ind i himlen (da slet ikke til søs), og vi anbefaler bestemt, at man læser artiklen i FACIT, inden den ansatte (med modregning i lønnen) begaves med motorfærgen Østersøen eller andre objekter. Lidt mere dagligdags er de evige ændringer i forholdene omkring skattefrit udbytte, fondsaktier og andet i den boldgade. Det er et område, hvor reglerne næppe nogensinde vil være helt faste i længere perioder. Vi mangler hjemmekontoret, hvor FACIT bringer en opdatering. Vi ser kun på kontor i den private beboelse, ikke ombord på færgen eller i hjørnet af juniors studenterbolig. Der er grænser for kreativiteten!

2 Forældrekøb Flere forhold skal overvejes før anskaffelse af forældrelejlighed Køb og udlejning Fastsættelse af huslejen Det overophedede boligmarked betyder, at mange førstegangskøbere har særdeles svært ved at komme ind på boligmarkedet priserne kan simpelthen ikke forenes med en lav startløn eller SU. Derfor anvender mange nu muligheden for, at forældre kan købe en lejlighed typisk i en af universitetsbyerne til udlejning til barnet, der påbegynder et studie. Forældrene kan opnå en skattebesparelse, men der er andre forhold, man nødvendigvis skal være opmærksom på. Det gælder ikke mindst de skattemæssige forhold ved købet, ved fastsættelsen af huslejen og ved et senere salg af lejligheden. Anskaffelse, udlejning og drift Når man anskaffer en ejendom, for eksempel en ejerlejlighed, med henblik på udlejning til sit barn, vil udlejningen som hovedregel være selvstændig erhvervsvirksomhed. Der skal ikke betales ejendomsværdiskat af en ejendom som udlejes, og der er fradragsret for driftsudgifterne. Ejeren kan ligesom alle andre selvstændigt erhvervsdrivende vælge at benytte virksomhedsordningen. Ofte kan man imidlertid nøjes med at benytte den såkaldte kapitalafkastordning, der er mere enkel end virksomhedsordningen, men som alligevel giver nogle af de samme skattemæssige fordele. Når man udlejer til sit barn, er der visse forhold, det er vigtigt at være opmærksom på blandt andet vedrørende fastsættelse af den leje, der skal betales. Hvis man fastsætter lejen lavere end markedslejen, bliver man alligevel beskattet af et beløb (den såkaldte objektive lejeværdi) svarende til markedslejen. Det kan derfor ikke lade sig gøre at hjælpe sit barn økonomisk ved at fastsætte en leje under markedslejen, uden at det får skattemæssige konsekvenser. Der skal betales skat af både den betalte leje og af det ikke-betalte beløb, der udgør forskellen mellem den betalte leje og markedslejen. Barnet anses endvidere for at have modtaget en gave svarende til forskellen mellem betalt leje og markedslejen, hvilket vil kunne udløse gaveafgift. Ved markedslejen forstås den lovlige leje, der kan opnås ved udlejning af ejendommen til en ikke nærtstående person efter boliglovgivningens almindelige regler. I lejeloven og boligreguleringsloven er der regler for, hvor højt huslejeniveauet må være. Ved vurderingen af, hvor højt lejen skal fastsættes, vil det som regel være en god ide at undersøge, hvad lejeniveauet er for sammenlignelige lejemål i området. Eventuelt ved en henvendelse til huslejenævnet. Udlejningsregnskab Når man udlejer ejendommen, skal der opgøres et overskud/underskud, som skal medregnes i den personlige indkomst. Overskud/underskud medtages i det indkomstår, lejen vedrører. Hvis huslejen er forudbetalt for en periode, der rækker ud over det aktuelle indkomstår, skal kun den del af lejebetalingen, der vedrører dette år, medregnes. Overskuddet beskattes som personlig indkomst, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet. De udgifter, der trækkes fra i lejeindtægten, er: Ejendomsskatter Eventuelle vedligeholdelsesudgifter Vand-, kloak- og renovationsudgifter Administration og revisorbistand vedrørende regnskabet Forsikring af ejendommen Skorstensfejning, snerydning og fejning Kontingent til grundejerforening/ejerforening Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter 2

3 Hvis der i lejerens husleje er medregnet en fast afgift til lys, vand og varme, vil udgifter hertil kunne fratrækkes. Indtægt ved udlejning er i dette tilfælde lejeindtægten inklusive lys, vand og varme. Den del af lejeindtægterne, som efter lejelovgivningen skal hensættes på konto for indvendig og udvendig vedligeholdelse, medregnes fuldt ud. Til gengæld fratrækkes vedligeholdelsesudgifterne. Man kan ikke fratrække udgifter til forbedring af sin ejendom. Det er derfor vigtigt at kende forskel på vedligeholdelse og forbedring. Vedligeholdelse bedømmes i forhold til ejendommens tilstand på overtagelsestidspunktet. Vedligeholdelsesudgifter, som kan trækkes fra, er udgifter, der er en følge af almindelig slid og ælde i ejertiden, eksempelvis malerarbejde og anden form for udbedring som følge af slitage. Udgifter til reparation af skader, der opstår på grund af vejret, herunder frostsprængninger og fugtskader, kan trækkes fra i det omfang, de ikke er dækket af en forsikrings- eller erstatningssum. Forbedringsudgifter er udgifter, der bringer ejendommen i bedre stand, end den var, da man overtog den. Der er en grænse for, hvor store istandsættelsesudgifter der kan fradrages i de første 3 ejerår. Normalt vil SKAT anerkende fradrag for istandsættelsesudgifter inden for 35 % af den årlige lejeindtægt (eksklusive eventuelt varmebidrag) for en og tofamilieshuse og ejerlejligheder. Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen opnås de største fordele rent skattemæssigt. Blandt andet vil renteudgifter i forbindelse med fi nansiering af købet være fuldt fradragsberettigede i den personlige indkomst. De regnskabsmæssige krav til denne ordning er dog mere omfattende end i kravene i kapitalafkastordningen. Salg af ejendommen Ved salg af lejligheden skal forældrene beskattes af en eventuel avance, medmindre de selv har haft bopæl i lejligheden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne betingelse skal opfyldes, for at salget kan ske skattefrit. Der har været mange sager, hvor forældre har hævdet, at de i en kortere periode havde beboet lejligheden. Som hovedregel er ejendomsavancerne i disse sager alligevel blevet beskattet, fordi forældrene ikke samtidig opgav deres hidtidige bolig, men tværtimod fl yttede tilbage til denne bolig efter en periode i lejligheden. Ved salg bliver fortjenesten beskattet efter ejendomsavancebeskatningsloven, fordi ejendommen er en udlejningsejendom. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen reguleret efter bestemte regler. Disse regler indebærer blandt andet, at den skattepligtige avance reduceres med kr. pr. kalenderår, dog ikke i salgsåret. For dokumenterede udgifter til vedligeholdelse eller forbedring ud over kr. pr. kalenderår gælder der særlige opgørelsesregler. Indgår ejendommen i virksomhedsordningen i salgsåret, indgår fortjenesten i virksomhedsindkomsten. Fortjeneste ved salg af ejendommen bliver beskattet som kapitalindkomst, når ejendommen ikke indgår i virksomhedsordningen. Ved salg af lejligheden til barnet kan man normalt sælge til en pris på indtil 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, uden at SKAT anfægter værdiansættelsen. Lejligheden skal vurderes som en fri lejlighed, der ikke er underlagt byrder, der kan påvirke prisen, som eksempelvis en lejekontrakt. Hvis lejligheden på salgstidspunktet er vurderet som en udlejet lejlighed til et betydeligt lavere beløb end vurderingen som fri kan reglen om salg til en pris på indtil 15 % under den offentlige ejendomsvurdering ikke anvendes. Det fremgår af vurderingsmeddelelsen, om lejligheden er vurderet som udlejet. Man kan få lejligheden vurderet ved at henvende sig til SKAT, ligesom det er muligt at anmode SKAT om et bindende svar vedrørende den skattemæssige værdi, der kan anvendes ved overdragelse til barnet. Opgørelse af fortjeneste Vurdering på salgstidspunktet 3

4 Lån til køb af ejendommen Hvis barnet senere sælger lejligheden til den højere handelsværdi, vil gevinsten være skattefri, når det kan dokumenteres, at lejligheden har tjent som bolig for barnet i løbet af den periode, hvori barnet har været ejer af ejendommen. I forbindelse med salget kan forældre samtidig låne barnet et beløb til køb af lejligheden. Det skal kunne dokumenteres over for skattemyndighederne, at der er tale om et reelt lån og ikke et gavebeløb. Hvis der er tale om et rentefrit eller lavt forrentet lån, bør lånet oprettes som et anfordringslån (lån, som kan opsiges til betaling straks). Her kan der også være behov for at sikre sin retsstilling ved at anmode om et bindende svar fra skattemyndighederne. Gave Overdrages en del af ejendommen som gave, skal der betales gaveafgift. Værdiansættes ejendommen til +/- 15 % af seneste ejendomsvurdering, anvendes dette beløb. Der gælder et årligt afgiftsfrit bundbeløb ved gave på kr. (2006) eller kr., hvis forældrene begge ejer ejendommen. Afgiften på gaver herudover mellem forældre og børn er på 15 %. En del af tinglysningsafgiften kan modregnes i gaveafgiften. Acontoskat for selskaber Kort overblik over acontoskatteordningen 2. rate af acontoskatten skal betales 20. november Ud over den ordinære acontoskat er det muligt at indbetale frivillige beløb. Ordinær acontoskat beregnes som halvdelen af gennemsnittet af de sidste 3 indkomstårs indkomstskat og betales med halvdelen henholdsvis senest den 20. marts og senest den 20. november i indkomståret. giver en forrentning omregnet til helårsbasis på ca. 1,87 % før skat. Frivillig acontoskat kan betales senest den 20. november. Der foretages et beregningsmæssigt fradrag på 0,5 % i den indbetalte frivillige acontoskat. Ny i ordningen Restskattetillæg Overstiger indkomstårets skat den ordinære acontoskat, betales der et ikke-fradragsberettiget tillæg på 5,3 % af restskatten. Det giver en forrentning før skat omregnet til helårsbasis på ca. 5,51 %. Overstiger den ordinære acontoskat indkomstårets skat, ydes der et skattefrit tillæg på 1,8 % af den overskydende skat. Tilbagebetaling af overskydende skat foretages i perioden 1. til 20. november i året efter indkomståret. Tilbagebetaling den 20. november De efterhånden meget få selskaber, som endnu ikke er omfattet af acontoskatteordningen, kan overgå hertil i 2006 ved at foretage en frivillig indbetaling senest den 20. november På indbetalingskortet skal det angives, at der er tale om frivillig acontoskat for Indbetalingen medfører, at selskabet også fremover vil være omfattet af acontoskatteordningen. Indbetalingen forrentes på samme måde som indbetaling af 2. rate af frivillig acontoskat. Dermed vil forrentningen af indbetalingen være ca. 6,63 % p.a. før skat svarende til den sparede forrentning af restskatten med fradrag af 0,5 % og omregnet til helårsbasis. Nye selskaber er ikke pligtige til at indbetale acontoskat i de første 2 indkomstår. Disse selskaber kan frivilligt indbetale acontoskat den 20. november i indkomståret. For efterfølgende indkomstår er selskabet automatisk omfattet af acontoskatteordningen. 4

5 Bruttotrækordninger Status på området samt to nye udmeldinger fra Skatterådet En bruttotrækordning er en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager, hvor lønmodtageren accepterer en lønnedgang mod til gengæld at få stillet et gode til rådighed fra arbejdsgiveren. Skatterådet har gjort status over de generelle betingelser, der stilles for, at bruttotrækordninger anerkendes af skattemyndighederne. Der skal foreligge en ændret lønaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede lønaftale. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal som udgangspunkt løbe over hele overenskomstperioden. Et allerede erhvervet krav på kontantløn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens regler. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Det indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med den ansattes forbrug af naturaliegodet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for den ansatte. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet. Skatterådet har endvidere udtalt, at det forhold, at en aftalt kontantlønsnedgang ikke havde betydning for beregningen af feriepenge og pension, ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for at nægte at anerkende ordningen. Alle lønmodtagergrupper er skatteretligt ligestillet, uanset om der er tale om personer med individuelle lønaftaler, overenskomstansatte, tjenestemænd med videre, og uanset om der er tale om indgåelse af en aftale med en ny arbejdsgiver, indgåelse af en aftale om fremadrettede lønstigninger med en gammel arbejdsgiver, eller der er tale om en fremadrettet ændring af lønsammensætningen i forhold til en eksisterende lønaftale med en gammel arbejdsgiver. Reglerne gælder ligeledes virksomhedens ledelse. En bruttotrækordning vil som udgangspunkt være attraktiv for lønmodtageren, når godet er skattefrit eller lavere beskattet end beskatningen af den løn, lønmodtageren mister ved lønnedgangen. Skatterådet har for nylig taget stilling til to konkrete bruttotrækordninger. Fri færge Den første situation drejede sig om spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver kan betale færgeabonnement for medarbejdere, som befordrer sig i egen bil eller fi rmabil, og trække et tilsvarende beløb i medarbejderens bruttoløn uden beskatning af medarbejderen. Konkret var der tale om, at arbejdsgiveren ønskede at betale medarbejderens færgeabonnement til overfarten Helsingør-Helsingborg. Til gengæld skulle medarbejderen acceptere en modsvarende reduktion i sin kontante bruttoløn. Skatterådet henviste til sine afgørelser om fri BroBizz og udtalte, at frit færgeabonnement, der udelukkende anvendes til befordring mellem hjem og arbejde, ikke er skattepligtigt, uanset om medarbejderen kører i egen bil eller fi r- mabil. Medarbejderen vil ikke kunne fradrage udgiften, når den afholdes af arbejdsgiveren. Skatterådet fandt yderligere, at medarbejderens bruttoløn med skattemæssig virkning kan reduceres med udgiften til færgeabonnement. Dette dog under forudsætning af, at reduktionen udgør et på forhånd fastsat beløb, der ikke løbende reguleres i forhold til medarbejderens forbrug af abonnementet eller udviklingen i størrelsen af arbejdsgiverens udgift til abonnementet. Det er endvidere en betingelse, at arbejdsgiveren bærer den økonomiske risiko ved ordningen og er direkte forpligtet over for udbyderen af abonnementet. Sundhedsudgifter I den anden situation har Skatterådet afgivet et bindende svar i en sag, hvor man ønskede at Attraktiv ordning Økonomisk risiko 5

6 Skattepligtig kontra skattefri modregne i medarbejderens kontantløn i forbindelse med brug af fi rmaets tilbud om massage/zoneterapi. Da kontantlønnedgangen afhang af de ansattes brug af godet, kunne en sådan ordning ikke accepteres skattemæssigt. Udgangspunktet er, at arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter er skattepligtige. Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter, der afholdes af arbejdsgiveren til forebyggelse eller helbredelse af arbejdsrelaterede skader eller sygdomme, er dog skattefrie. Som eksempel herpå kan nævnes massage eller zoneterapi til lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Endvidere kan der være skattefrihed efter en særlig bestemmelse i skattelovgivningen, hvorefter skattefriheden er betinget af, at der foreligger en lægehenvisning eller erklæring om medarbejderens behandlingsbehov. Godet skal være ydet som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden. I sagen for Skatterådet havde virksomheden tilbudt samtlige medarbejdere ret til at modtage massage/zoneterapi i et dertil indrettet lokale på arbejdspladsen. Ordningen var efter det oplyste indført for at forebygge og behandle arbejdsrelaterede skader såsom hovedpine, dårlig ryg/nakke eller museskader. De ansatte kunne kun få behandling én gang om måneden. Ønskede de ansatte fl ere behandlinger, skulle de selv betale. Derfor ønskede man at etablere en bruttotrækordning, hvor den månedlige løn løbende blev nedsat med udgiften til yderligere behandling. Skatterådet svarede, at en sådan ordning ikke skattemæssigt kunne accepteres, da nedgangen i bruttolønnen den enkelte måned var afhængig af, hvor mange behandlinger den enkelte medarbejder havde fået. Der var således ikke tale om en reel bruttolønnedgang. For at en bruttolønnedgang kan accepteres, skal der således være tale om reel ændring af gagen, der ikke er afhængig af medarbejderens forbrug af det pågældende naturaliegode. Skærpet beskatning af fondsaktier Beskatning med tilbagevirkende kraft? Opgørelse af ejertidsnedslag I den nye aktieavancebeskatningslov, der er indført med virkning fra 1. januar 2006, er reglerne om ejertidsnedslag på hovedaktionæraktier i et vist omfang videreført. Reglen om, at aktieretter og fondsaktier anses for anskaffet samtidig med moderaktierne, er dog ikke videreført. Konsekvensen heraf er, at aktier erhvervet i forbindelse med forhøjelse af selskabskapitalen, herunder ved fondsaktieemission, fremover anses for erhvervet ved tegningen. Det er endvidere præciseret, at der ikke indrømmes ejertidsnedslag for aktieretter og fondsaktier, der er tildelt fra og med den 1. januar Det betyder for det første, at ejertidsnedslaget generelt reduceres for de personer, der har modtaget fondsaktier efter udløbet af Procenten for ejertidsnedslaget skal opgøres under hensyn til den reelle ejertid og altså uden hensyn til moderaktiernes anskaffelsestidspunkt. For det andet betyder det, at en ny fondsaktieemission vil reducere ejertidsnedslaget yderligere, idet der fra 2006 alene beregnes ejertidsnedslag af den forholdsmæssige del af fortjenesten, som kan henføres til de aktier, som giver adgang til ejertidsnedslag. Med andre ord vil en fondsaktieemission indebære, at en mindre del af den samlede fortjeneste giver adgang til ejertidsnedslag. Uheldig konsekvens Man kan med en vis ret påstå, at der foreligger beskatning med tilbagevirkende kraft. Især synes det ikke at være fair, at selskabsejere, der i sin tid lovliggjorde deres selskab i forbindelse med lovændringen, hvor kapitalkravene til aktie- og anpartsselskaber blev forhøjet fra henholdsvis kr. og kr. til kr. og kr., også bliver ramt. 6

7 Hjemmekontor med fradrag Restriktiv praksis for skattemæssige fradrag Selvstændige erhvervsdrivendes fradrag for udgifter til hjemmekontor er forbundet med en meget restriktiv praksis, og det er en betingelse, at det anses for godtgjort, at et arbejdsværelse i hjemmet anvendes rent erhvervsmæssigt og ikke tillige anvendes eksempelvis som opholdsrum for familien. I en ny afgørelse var der tale om en person, der drev virksomhed fra sin bopæl. En del af ejendommen var ombygget til professionel musikstudie. Virksomheden producerede blandt andet musik- og sangværker samt færdige masterbånd. Studie, gæsteværelse og sangboks lå i en separat bygning, mens kontoret lå i bopælens hovedbygning og var et rum på 28 m 2 med blandt andet to skriveborde, tre reoler, fax, printer, pc og telefon. Boligens samlede areal udgjorde 253 m 2. Landsretten udtalte, at fradrag for udgifter til arbejdsværelse i egen bolig er betinget af, at arbejdets art og omfang bevirker, at værelset kan anses for et særskilt arbejdsværelse, der ikke hører med til boligens almindelige opholdsrum. Kontoret blev i et ikke ubetydeligt omfang anvendt i forbindelse med den selvstændige virksomhed og var uegnet til privat anvendelse. Det var således konkret godtgjort, at kontoret udelukkende anvendtes erhvervsmæssigt. Betingelser for fradrag Omstrukturering Pas på med udbytte ved visse omstruktureringer Det er ikke muligt at foretage en skattefri aktieombytning og udlodde skattefrit udbytte til det nystiftede holdingselskab, når det nystiftede holdingselskab ophørsspaltes umiddelbart derefter. Problemstillingen er, at holdingselskabet, der modtager udbyttet, ophører med at eksistere selskabsretligt, inden det har besiddet aktierne i det udloddende datterselskab i ét år. Aktuel sag Det er et krav efter selskabsskatteloven, at det nystiftede holdingselskab skal eje aktierne i det udbytteudloddende datterselskab i mindst ét år både i selskabsretlig og skatteretlig henseende for at kunne modtage skattefrit udbytte. I en konkret sag kunne der ikke ses bort fra, at det udbyttemodtagende selskab ikke eksisterede selskabsretligt fra spaltningstidspunktet. Ejertidskravet var derfor ikke opfyldt. Herefter var spørgsmålet, om aktierne i det udbytteudloddende selskab alligevel i selskabsretlig henseende kunne anses for at være ejet i mindst et år på grund af den succession, der indtræder ved spaltningen i 2 holdingselskaber. Skatterådet fandt, at selvom de nye holdingselskaber skattemæssigt ville succedere i det nystiftede holdingselskabs anskaffelsestider og -summer på datterselskabsaktierne, kunne der ikke ses bort fra, at det nystiftede holdingselskab var kommet til eksistens selskabsretligt, og at det ikke havde ejet datterselskabsaktierne i mindst ét år på spaltningstidspunktet. De nye holdingselskaber ville dermed succedere i skattepligtigt udbytte. Anden sag Forholdet adskilte sig fra en anden sag, hvor et moderselskab blev spaltet med tilbagevirkende kraft til cirka 1 måned før, der blev udloddet udbytte. I dette tilfælde var de ved spaltningen modtagende selskaber formelt blevet de udbyttemodtagende selskaber, og de kunne modtage skattefrit udbytte. Når de både formelt og reelt var de udbyttemodtagende selskaber, kunne den tilbagevirkende kraft ved spaltningen også accepteres i forhold til skattelovgivningen, der kræver at det udbyttemodtagende selskab modtager udbyttet inden for en ejerperiode på 12 måneder, hvori ejerandelen udgør mindst 20 % (2006). Skattepligtigt udbytte Skattefrit udbytte 7

8 d e t b e m æ r k e s September 2006 Aktuelle datoer 20. oktober 2006 Betaling af 2. rate af restskat over kr. 20. november 2006 Betaling af 3. rate af restskat over kr. Betaling af selskabsskatter. Betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for selskaber. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar 30. juni 2006 udgør 2 % p.a. Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2006 udgør 3% p.a. Diskonto: ,50 % ,25 % ,75 % ,25 % ,75 % ,50 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % Kampagne for kulturfradrag Kulturministeren har iværksat en landsdækkende kampagne, der skal gøre opmærksom på de nye skatteordninger, som regeringen har indført på kulturområdet. Skatteordningerne indebærer at: Virksomheder kan afskrive på indkøbte kunstværker Virksomheder har skattefradrag for pengegaver til offentligt støttede kulturinstitutioner Alle skatteydere har skattefradrag for gaver til offentligt støttede kulturinstitutioner i form af kunsthåndværk og kultur- eller naturhistoriske genstande Kulturministeriet har i samarbejde med SKAT udarbejdet en række pjecer, som informerer om de nye skatteordninger. Bygge- og anlægsarbejder Når udenlandske virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen udfører arbejde i Danmark, skal alle aftaler og byggekontrakter indberettes til SKAT. Fra og med den 1. juli 2006 omfatter indberetningspligten vedrørende aftaler og byggekontrakter også oplysninger om blandt andet kontraktsummen og identiteten på de udenlandske eller danske personer, der som led i aftalen skal arbejde i Danmark for de udenlandske virksomheder. Den udvidede indberetningspligt omfatter aftaler og kontrakter, der indgås fra og med den 1. juli Indberetningen skal foretages af alle danske virksomheder eller myndigheder, som indgår en aftale med en udenlandsk virksomhed om virksomhedens udførelse af byggeog anlægsarbejde i Danmark. Private er ikke omfattet af indberetningspligten. Der skal senest ved arbejdets påbegyndelse ske indberetning af: Den indberetningspligtiges identitet Den udenlandske virksomheds identitet Identiteten af andre udenlandske virksomheder, som den udenlandske virksomhed har indgået aftaler med om deltagelse i det konkrete arbejde i Danmark Aftalte kontraktsummer Navn, fødselsdato, eventuelt personnummer, nationalitet, bopælsadresse i Danmark og i udlandet Dato for arbejdets påbegyndelse og afslutning for personer, der udfører arbejde i Danmark som ansat hos en udenlandsk virksomhed Aftalt arbejdssted i Danmark Aftalt arbejdsperiode i Danmark Manglende indberetning kan straffes med bøde, som normalt vil være kr. for førstegangsforseelser. I gentagelsestilfælde vil bødestørrelsen være det dobbelte. er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriseret revisionsinteressentskab København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aalborg / København / Støvring / Sæby / Aars Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Revisorsamvirket Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 6. september Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Enhver er sig selv nærmest

Enhver er sig selv nærmest INDHOLD: Enhver er sig selv nærmest Nye personalegoder... 2 Forpligtelser over for medarbejdere... 3-4 Fri bil... 4-5 Begrænsning af selskabers rentefradrag... 5 Erhvervslivet og kulturen... 6 Registreringsafgiften

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber... 2-3 Medarbejderobligationer... 3-5 Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer... 6-7 det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører.

Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører. Ved julelampens skær INDHOLD Skattemæssige overvejelser inden nytår... 2-3 Lavere skat på arbejde... 3-4 E-indkomst - en administrativ udfordring... 5 Begunstigede på pensioner/forsikringer... 5-6 Barsel.dk...

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: joost@revisor.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer Januar 2009 Tab på børsnoterede

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere