Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012"

Transkript

1 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan Roskilde Kommune November 0

2 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle initiativer... 4 Initiativer rettet mod private borgere... 6 Initiativer rettet mod virksomheder... 8 Nye initiativer for planperioden Affaldsmængder Affaldsmængder fra husholdninger og erhverv Affaldsbehandling Genanvendelsesprocenter... 13

3 1. Indledning Planens initiativer I Roskilde Kommunes Affaldsplan er der en række initiativer, som skal igangsættes i planperioden. Disse initiativer er gengivet i afsnittet Affaldsplanens initiativer, hvor det fremgår, hvornår initiativerne skal gennemføres. Under hvert initiativ er angivet status samt evt. en bemærkning. Der er derudover tilføjet en liste, der hedder Nye initiativer i planperioden. I denne er der forslag til initiativer, der skal supplere affaldsplanens nuværende initiativer. Ny lovgivning på affaldsområdet har betydet, at forvaltningen ikke har kunnet iværksætte alle initiativer som angivet i affaldsplanen på grund af væsentlige arbejdsopgaver som blandt andet udarbejdelse af standardregulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Der er derfor for nogle initiativers vedkommende foreslået en senere igangsættelse end oprindeligt planlagt i affaldsplanen. Forvaltningen er dog af den opfattelse, at alle initiativer kan iværksættes i planperioden. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at Miljøministeriet den 25. oktober 0 har udsendt nyt udkast til affaldsbekendtgørelse til høring. Miljøministeriet har i udkastet ændret de fireårige affaldsplaner til seksårige affaldsplaner, og samtidig i udkastet forlænget de nuværende affaldsplaner til at gælde indtil 31. december 4. Kommunalbestyrelsen skal vedtage den første plan efter den nye bekendtgørelse senest den 1. januar 5. Forvaltningen har, foranlediget af denne forlængelse af den nugældende affaldsplans gyldighedsperiode, fordelt en række af initiativerne ud over hele perioden, samt indpasset de nye initiativer omfattet af listen Nye initiativer i planperioden i den forlængede affaldsplanperiode. Det er forvaltningens opfattelse, at forslaget om ændring af affaldsplanernes gyldighedsperiode bliver fastholdt i den endelige bekendtgørelse, idet affaldsdirektivet (EU) fra november 2008 foreskriver seksårige nationale affaldshandlingsplaner. Affaldsmængder Der er i afsnittet Affaldsmængder redegjort for affaldsmængderne i Roskilde Kommune i den hidtidige del af planperioden. Der er sammenlignet med de statslige mål for genanvendelse m.v. 2. Affaldsplanens initiativer I de følgende skemaer er status og forslag til ændringer og justeringer af de nuværende initiativer vist.

4 Hvert initiativ er opdelt i to linjer. Den første linje i skemaerne viser initiativet med den tidsplan, der fremgår af Affaldsplan Eventuelle bemærkninger til hvert initiativ med angivelse af status m.v. er angivet i det farvede felt under det enkelte initiativ. Årene 3 og 4 er indsat i forhold til den forlængede planperiode. Generelle initiativer omfatter initiativer, der skal gennemføres på kommunens egne institutioner og virksomheder der kan medføre, at kommunen fremstår ren og æstetisk der understøtter afvejningen af Kommunens indsats på affaldsområdet med hensyn til økonomi, service og miljø Initiativerne er i de følgende skemaer grupperet efter disse tre områder. Kommunens egne virksomheder og institutioner skal vise vejen Der skal udarbejdes en handlingsplan for gennemgang af samtlige kommunale institutioner og virksomheder med henblik på et affaldstjek. Initiativet er udsat til 2. 2 Målrettet informationsmateriale om affaldshåndtering til brug på forskellige institutions- og virksomhedstyper Initiativet er udsat til 2. 3 Der udarbejdes en plan for koordinering og samordning af indsamlingen af affald fra kommunens institutioner - eventuelt gennem fælles udbud Ingen ændringer. 4 - Affaldsarbejdet i kommunens egne institutioner og virksomheder koordineres med gældende Agenda 21 planer. I gang i 0 med Koncept Grøn butik, Grøn frisør m.m. i samarbejde med Agenda Kommunen vil gennemføre et projekt til affaldsreduktion i en række kommunale institutioner og virksomheder. Igangsættes i 1. 6 Oprettelse af en kommunal affaldsbørs for institutioner og afdelinger skal undersøges. Ingen ændringer Kommunen skal være ren og æstetisk Kommunen gennemfører kampagner om renholdelse af kommunen. I gang i 0 med Trafikweb giver mulighed for anmeldelser af problemer på vejen herunder også affald. Desuden indgår renholdelse ved brugerundersøgelser, som gennemføres i 1. 8 Der udarbejdes informationsmateriale om

5 korrekt bortskaffelse af affald, der opstår på gaden/vejen. Udsættes til 1 og 2. 9 Der opsættes skilte ved kommunens områdepladser, til at signalere, hvor affaldet skal bortskaffes. I gang i 0 med løbende udskiftning af eksisterende skilte samt opsætning af skilte på nye pladser. 10 Det undersøges, hvor der erfaringsmæssigt er behov for skraldespande og beholdere til cigaretskod. I gang i Roskilde by i 0. Erfaringer fra Roskilde by skal danne grundlag for yderligere tiltag 11 Ved opstilling af nyt materiel eller udskiftning af gammelt foretager kommunen en vurdering af, hvorledes materiellet passer ind i omgivelserne. I gang i 2009 og 0 i dialog med vejmyndighederne samt relevante grundejerforeninger. Fortsættes i 1 12 Dialog med relevante parter om øget sortering i forbindelse med kommunale arrangementer. I gang i 2009 ved festivalen og i 0 ved Dyrskuepladsen med henblik på kommende arrangementer. Kommunens indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service og miljø Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at etablere valgfri 14 - dages dagrenovationstømning. Indstilling forventes forelagt TMU primo Der udarbejdes en plan for miljøvurdering af de forskellige affaldsordninger i kommunen med henblik på, ud fra miljøkriterier, at kunne vælge de mest hensigtsmæssige løsninger. Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt paradigme for miljøvurdering af ordninger. Plan og endeligt paradigme færdiggøres i Der gennemføres miljøvurderinger på et antal af ordningerne i planperioden. Der er i 2009 og 0 foretaget miljøvurdering på foreningsordninger samt af en fast storskraldsordning og en fast indsamlingsordning for haveaffald.

6 Initiativer rettet mod private borgere omfatter følgende områder, dannelse af affald skal forebygges ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes alle skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne Initiativerne er i de følgende skemaer grupperet efter disse fire områder Dannelse af affald skal forebygges Informationsmateriale udarbejdes for at oplyse om sammenhængen mellem affald og miljø med vægt på indflydelsen på klimaet. I gang i 2009 og 0, hvor betydningen for klimaet blev belyst i forbindelse med kompostdage. Udarbejdelse af informationsmateriale på hjemmesiden og evt. husstandsomdelt materiale overvejes. 17 Kommunen vil i planperioden iværksætte kampagner for holningsbearbejdning og udbredelse af information både i forhold til forbrug og produkter og til genbrug og genanvendelse. I gang i 2009 og 0 med afholdelse af blandt andet Byttedag den 12. juni på Hestetorvet. Erfaringer herfra giver overvejelse af yderligere arrangementer for så vidt angår ressourcer og miljøpåvirkninger. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt 18 Der skal gennemføres en kampagne for at reducere mængden af dagrenovation og øge mængden af frasorterede, genanvendelige materialer. Ingen ændringer. 19 Mulighederne for frasortering af flere affaldstyper til genanvendelse skal undersøges. Initiativet erstattes med initiativ om overvejelse om tilpasninger af eksisterende ordninger. 20 Der gennemføres en evaluering af placeringen og antallet af containere for opsamling af genanvendelige materialer. I gang i 2009 og 0. Der sker en løbende tilpasning af volumen og materiel i hele planperioden. 21 Kommunen skal gennemføre en kampagne for at få flere private borgere til at hjemmekompostere haveaffald og organisk/grønt affald. I gang i 2009 og 0 ved afholdelse af kompostdage om foråret samt ved annoncer i Roskilde Avis. På sigt overvejes miljø og økonomi ved hjemmekompostering. 22 Der skal gennemføres en undersøgelse til klarlæggelse af, om der skal indføres en ordning med fast afhentning af haveaffald

7 Indstilling forventes forelagt TMU primo Der skal gennemføres en undersøgelse til klarlæggelse af, om der skal indføres en ordning med fast afhentning af storskrald. Indstilling forventes forelagt TMU primo Kommunen vil undersøge mulighederne for at iværksætte sortering af grønt køkkenaffald. Udsat til 2 og 3 25 Det skal undersøges, om der skal oprettes genbrugsgårde med byttehylder i udvalgte ejendomme. Udsat til Kommunen vil i planperioden indlede en dialog med haveforeninger om øget sortering. Ved den nugældende affaldsbekendtgørelse er det fastsat, at kolonihaver skal deltage i den kommunale renovationsordning. Forventes implementeret fra den 1. januar 1. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Information og vejledning om korrekt sortering af farligt affald skal udbygges gennem kampagner. Affaldsfolder 0 var et postkort til samtlige husstande om håndtering af batterier, elskrot og sparepærer. Desuden løbende annoncer i Roskilde Avis. De kommunale indsamlingsordninger for batterier skal tilpasses reglerne om producentansvar. I gang i 2009 og 0 hvor bl.a. genbrugspladserne i kommunen er registreret som indsamlingssteder for batterier og elskrot. Der gennemføres en evaluering af indsamlingen af batterier og elskrot fra private borgere. Indstilling forventes forelagt TMU primo januar 1. Alle skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne Kommunen vil undersøge, om der er behov for at udarbejde fremmedsproget informationsmateriale om affaldshåndteringen. Det er vurderet, at der ikke er behov for informationsmateriale på andet end dansk for så vidt angår husholdningsaffald, mens information på andre sprog overvejes i forbindelse med mindre erhverv. 32 Kommunen vil holde informations- og erfaringsudvekslingsmøder med gårdmænd og viceværter. Udsat til Kommunen vil i udbud sikre, at renovatørens biler kan anvendes til videregivelse af information om affaldsordninger, kampagner m.m. I gang i 0 og 1 i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. 3 4

8 34 Kommunen vil tage initiativer på informationsområdet rettet mod børn i skoler og børn i førskolealderen. Udsat til Kommunen vil tage initiativer på informationsområdet rettet mod både private borgere og virksomheder, der lige er flyttet til kommunen, for hermed at informere dem om affaldshåndtering. Initiativet menes gennemført ved en tilføjelse til kommunens hjemmeside rettet mod tilflyttere i Kommunen vil i dialog med boligselskaberne se på behovet for vejledning om affaldshåndtering, f.eks. skilte m.v. Udsat til 2-3. Initiativer rettet mod virksomheder omfatter følgende områder, dannelse af affald skal forebygges ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Initiativerne er i de følgende skemaer grupperet efter disse tre områder Dannelse af affald skal forebygges Informationsmateriale udarbejdes for at oplyse om sammenhængen mellem affald og miljø med vægt på indflydelsen på klimaet. Udsat til Kommunen arrangerer i samarbejde med organisationer og brancheforeninger gåhjem-møder, hvor affaldsgenereringens indvirkninger på miljø og klima vil være et emne. Udsat til 3, idet dialog med forskellige erhvervsgrupper i 2009 om afholdelse af arrangementer, ikke har ført til arrangementernes gennemførelse. 39 Kommunen vil i planperioden iværksætte kampagner for holdningsbearbejdning og udbredelse af information både i forhold til forbrug og produkter og til genbrug og genanvendelse. Udsat til 2-4. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Der vil blive arrangeret gå-hjem-møder og lignende med virksomheder med det formål at øge dialogen mellem forvaltning og virksomheder om affaldsforhold og miljøforhold. Udsat til 2-3 Der vil blive udsendt nyhedsbreve og hjemmesiden vil blive udbygget med yderligere fakta-ark. Udsat til 2-3

9 Der vil blive gennemført kampagner især målrettet mod de virksomheder, der har vanskeligt ved at håndtere affaldet. Udsat til 2-3 Miljøavisen vil gennem planperioden indeholde affaldsrelevant stof. I gang i 2009 og 0 Behovet for vejledning om bygge- og anlægsaffald, bl.a. gips, skal undersøges i planperioden. Ingen ændringer Miljøbelastningen fra affaldet skal nedbringes 45 Roskilde Kommune vil informere om opbevaring, indsamling og behandling af farligt affald fra virksomheder. I gang i 2009 og 0 i forbindelse med ordinære tilsyn. Særskilt information udsat til Kommunen vil iværksætte en kampagne for, at farligt affald i bygge- og anlægsaffald håndteres efter reglerne. Udsat til 1-2 ifølge pkt Kommunen vil iværksætte en kampagne for, at kasseret PCB-holdigt affald håndteres som farligt affald. I gang i 0 med information til entreprenører m.fl. om korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald i forhold til PCB i en fortsat indsats. 48 Kommunen vil gennemføre kampagner inden for 1-2 brancher med henblik på bedre sortering af affald. Udsat til Nye initiativer for planperioden Følgende initiativer indføjes i affaldsplanen som et tillæg. Nogle af initiativerne udspringer af ny lovgivning. Nye initiativer til tiltag, affaldsplan Affaldsregulativer Udkast til ny lovgivning foreligger. Regulativerne skal rettes i overensstemmelse hermed. 2 Gebyrer. Nye regler implementeres. Der forventes en betydelig sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om fritagelse m.v. 3 Vejledning af erhverv Det forventes, at ændringen af affaldsreglerne vil betyde en øget indsats med hensyn til vejledning af erhverv.

10 4 Klassificering af skibe som affald Kommunen skal forestå klassificering af skibe som affald. 5 Revision af gældende affaldsplan Ifølge udkast til ny affaldsbekendtgørelse, forlænges affaldsplanen for perioden til den 31. december 4. 6 Kvalitetssikring af data til ny nationalt Affaldsdatasystem skal gennem kommunerne 7 Benchmarking af kommunale deponeringsog forbrændingsanlæg. Affaldsbekendtgørelse kræver indberetning af en række data fra kommunale anlæg til brug for benchmarking. Roskilde Kommune følger dette på sidelinjen. 8 Brugerundersøgelse på genbrugspladser. Der skal gennemføres brugerundersøgelser på genbrugspladser i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Roskilde Kommune følger dette på sidelinjen. 9 Import og eksport af affald. Ændringer i lovgivningen vil medføre flere henvendelser om transporter. 10 Udbud af renovationsordninger Udbud udsat fra 0 til 1. Nye vilkår for opgaven samt evt. nye ordninger skal indarbejdes. 11 Opkrævning af gebyrer Det skal overvejes hvordan opgaven løses mest hensigtsmæssigt fra Implementering af nyt IT-system I sammenhæng med nyt udbud og opkrævning af gebyrer skal det vurderes om en række opgaver hjemtages 13 Projekt om registrering af mængder i udvalgte områder skal overvejes 14 4-delt indsamling af genbrugsmaterialer Vurdering af system til indsamling af fire fraktioner i samme beholder og eventuelt forsøg. 15 Indsamling af mælkekartoner og juicekartoner Det undersøges, hvad potentialet er i Roskilde Kommune, og afsætnings- og oparbejdningsmulighederne undersøges. 16 Pap fra parcelhuse Det undersøges, hvorvidt pap med fordel han indsamles ved henteordning fra parcelhuse

11 17 Glasordning Den ændrede emballageafgift på glas må antages at få indflydelse på de indsamlede mængder af glas ved den kommunale indsamling. Nyt materiel m.v. overvejes. 18 Mærkning af materiel I forhold til bedre styring af ordninger for private husstande mærkes alt materiel med chips for at sikre bl.a. service

12 3. Affaldsmængder Affaldsmængder fra husholdninger og erhverv I 2009 blev der i Roskilde Kommune produceret i alt ton affald fra husholdninger og erhverv inklusive bygge- og anlægsaffald. Fordelingen af affald på kilder (husholdninger, erhverv og bygge- og anlægsaffald) fremgår af nedenstående figur, hvor mængderne fra 2008 ligeledes fremgår. Den samlede mængde affald i Roskilde Kommune var i 2008 på i alt ton. Kilde: Kortlægning af KARA/NOVEREN 2009, Veksebo Miljørådgivning Aps, september 0. Af nedenstående tabel fremgår affaldsmængder i ton, og faldet i affaldsmængderne fra 2008 til 2009 er angivet i procent. Det ses, at faldet i affaldsmængderne er størst med ca. 15 procent for bygge- og anlægsaffald, og derefter kommer husholdningsaffaldet med et fald på næsten 6 procent. Erhvervsaffaldsmængden er kun faldet med omkring 0,5 procent Fald fra 2008 til 2009 i procent Husholdningsaffald ,8 Erhvervsaffald ,4 Bygge- og anlægsaffald ,8 Affaldsmængder i Roskilde Kommune i 2008 og Kilde: Kortlægning af KARA/NOVEREN 2009, Veksebo Miljørådgivning Aps, september 0.

13 Affaldsbehandling Af nedenstående tabel fremgår behandlingsmetoderne for affaldet frembragt i Roskilde kommune i Behandlingsmetode Genanv. Forbr. Dep. Særlig beh. Husholdningsaffald Erhvervsaffald Bygge- og anlægsaffald I alt Behandlingsmetoder for affald i Roskilde Kommune 2009, mængder i ton. Kilde: Kortlægning af KARA/NOVEREN 2009, Veksebo Miljørådgivning Aps, september 0. Affaldsbehandlingen er grafisk fremstillet i nedenstående figur, hvor også data fra 2008 indgår. Behandlingsmetoder for affald i Roskilde Kommune 2009, fordelingen mellem behandlingsformerne vises i procent. Kilde: Kortlægning af KARA/NOVEREN 2009, Veksebo Miljørådgivning Aps, september 0. Af figuren ses det, at der er sket en stigning i genanvendelsen for alle kilder, mens der er sket et fald i de mængder, der er behandlet ved forbrænding, deponering eller særlig behandling. Genanvendelsesprocenter I den nedenstående figur er genanvendelsesprocenterne for 2008 og 2009 for alt affald sammenlignet med de statslige mål. Det statslige mål for genanvendelse er 65 procent. Roskilde Kommune opfylder dette mål i I forhold til 2008 er der sket en lille stigning i genanvendelsesprocenten. Genanvendelsesprocenten i 2008 var på 63 procent.

14 Genanvendelsesprocenter i 2008 og 2009 sammenlignet med de statslige mål. I slutningen af 0 skal det reviderede affaldsdirektiv implementeres i Danmark. På baggrund af denne implementering, fastsættes der nye mål for genanvendelse af affald. Senest i 2020 skal mindst 50 % af glas, metal, papir- og pap samt plast fra husholdninger genanvendes. Det indebærer, at der senest 5 skal indføres særskilt indsamling for disse materialer. Dertil skal mindst 70 % af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald undergå forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse. Jord og sten er ikke medregnet. Miljøstyrelsen har i en rapport fået estimeret mængderne af glas-, metal-, papir- og plastaffald for hele landet. Tallene fremgår af tabellen nedenfor. År/ton Glas Metal Papir Plast Affald i alt Kilde: Vurdering af genanvendelsesmålsætninger i affaldsdirektivet, Miljøprojekt Nr I den nedenstående tabel er affaldsdata omregnet til mængde pr. husstand, hvis der skal indsamles 50 procent af affaldet. År/kg Glas Metal Papir Plast Affald i alt ,89 26,82 104,97 28,74 184, ,51 31,84 116,88 39,50 212, ,69 40,45 131,34 46,23 246,73 Det skal bemærkes, at de nævnte tal fra Miljøstyrelsen endnu ikke er endelige. Der blev i gennemsnit indsamlet ca. 132 kg papir pr. husstand i 2009 i Roskilde Kommune. På landsplan blev der i 2008 (nyeste foreliggende tal) i gennemsnit indsamlet 81 kg papir pr. husstand [1]. Der blev i gennemsnit indsamlet ca. 32 kg glas og flasker pr. husstand i 2009 i Roskilde Kommune. På landsplan indsamledes der i gennemsnit ca. 26 kg pr. husstand (2008) [2]. Det er ikke muligt at sammenligne tilsvarende for metal og plast. På denne baggrund må det vurderes, at Roskilde Kommune med de nuværende indsamlingsprocenter i det store og hele vil kunne leve op til målene. [1] Affaldsstatistik 2007 og 2008, Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 5 0 [2] Affaldsstatistik 2007 og 2008, Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 5 0

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger Bilag 1 Dette notat sammenfatter Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar, herunder hvorvidt høringssvar foreslås at føre til ændringer i den endelige affaldsplan 2015-2026. Nummerering til

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018

Roskilde Kommune Affaldshandlingsplan 2014-2018 Affaldshandlingsplan 2014-2018 Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. december 2012 besluttet, at følgende målsætninger skal være grundlaget for affaldsområdet i perioden 2014 2018. A: Ressourcerne

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?...

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015

Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015 Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS PLAN 2014 2024 MÅL OG PLANLÆGNING SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALDS HÅND TERINGS 2014 2024 2 IND HOLD Forord 5 Indledning 7 Mål for affaldsområdet 8 Handlingsplan 11 Mål 1 Nedbringe mængden af farligt affald, elektronik affald og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere