Indledende forureningsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende forureningsundersøgelse"

Transkript

1 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev Lokalitet nr.: Sagsnr.: Juli 21 Koncern Miljø Region Hovedstaden

2 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Koncern Miljø Region Hovedstaden Rekvireret af Region Hovedstaden Koncern Miljø Kongens Vænge 2 34 Hillerød Telefon Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S Udarbejdet af CO/RBM Kontrolleret af THL Kvalitetsgodkendt af THL Sag nr.: 21-48

3 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Indholdsfortegnelse 1 Stamoplysninger Resumé Indledning Baggrund Formål Ejendommens historie Kronologisk miljøhistorisk gennemgang Fysiske forhold Potentielle forureningskilder Undersøgelsen Strategi og feltarbejde Tanksøgning Feltobservationer og afvigelse fra undersøgelsesoplæg Undersøgelsens omfang Geologi og hydrogeologi Regionalt Lokalt Undersøgelsens resultater Jord Grundvand Samlet forureningssituation Indledende risikovurdering Arealanvendelse Grundvand Referencer Bilagsoversigt Bilag 1: Fotos af ejendommen Bilag 2: Situationsplaner med angivelse af fotoretninger Bilag 3: Situationsplaner med boringsplaceringer Bilag 4: Situationsplan med analysedata Bilag 5: Boreprofiler inkl. lokaliseringsskemaer Bilag 6: Prøvetagningsskema for vandprøvetagning Bilag 7: Analyserapporter Bilag 8: Tanksøgning Appendiks Metodebeskrivelse for borearbejde og prøvetagning 1

4 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S 1 Stamoplysninger Region Hovedstaden har i marts til juni 21 udført en indledende forureningsundersøgelse på ejendommen Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S, matr.nr. 35 Sundby Overdrev. Undersøgelsen er udført af Dansk Miljørådgivning A/S (DMR A/S). Tabel 1.1 Stamoplysninger om ejendommen. Sagsnr Lokalitetsnr Lokalitetens adresse Kommune Matr.nr. Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S København 35 Sundby Overdrev U32 (EUREF89 Zone 32) X: Y: Grundareal (m 2 ) m 2 Kontaktperson Kontaktpersons adresse - Asbjørn Kontaktpersons telefonnr Kontaktpersons relation til Vicevært ejendommen Tidligere anvendelser og driftsperioder Helårsbeboelse/sommerhusbeboelse (194 erne-dd) Købmand/marketenderi (194 erne-dd) Til marketenderiet var der i 196 erne knyttet et petroleums- /forhandleranlæg med to nedgravede tanke. Nuværende anvendelse Kongelundsvej 88A-98E, 98K-12G, 12K-14D, 14F- 16L og 16N-16P: Beboelse Kongelundsvej 12H, 14E og 16M: Sommerhus Kongelundsvej 98F-98H: Erhverv Tidligere undersøgelser Kongelundsvej 1P: - Undersøgelse af overskudsjord på ejendommen Kongelundsvej 1P, 23 København S, Miljøtek ApS, 13. december 27 - Jordforureningsundersøgelse på ejendommen Kongelundsvej 1P, 23 København S, Miljøtek ApS, 11. februar 28 - Undersøgelse af jord på ejendommen Kongelundsvej 1P, 23 København S, Miljøtek ApS, 3. september 28 - Udførelse af 6 supplerende boringer og undersøgelse af jord på ejendommen Kongelundsvej 1P, 23 København S, Miljøtek ApS, 18. september 28 - Anmeldelse af jordflytning, RGS 9 A/S på vegne af Miljøtek ApS, 19. maj 28 Status for kortlægning Kongelundsvej 98B: - Anmeldelse af jordflytning, RGS 9 A/S på vegne af Rørby Johansen, 8. maj 27 Hele ejendommen er kortlagt som muligt forurenet på vidensniveau 1. Kortlagt areal på m 2 stemmer ikke overens med 2

5 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Offentligt indsatsområde grundarealet, jf. OIS. Derfor er det kortlagte areal bare angivet som hele ejendommen. Bolig 3

6 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S 2 Resumé På baggrund af den tidligere udførte historiske redegørelse har regionen oplysninger om, at der siden 194 erne har eksisteret en haveforening på ejendommen. I tilknytning til haveforeningen er der før 1945 etableret en købmandsforretning i forbindelse med hvilken, der i hhv. 196 og 1962 er etableret to nedgravede petroleumstanke på hhv. 1.4 liter og 4. liter. I forbindelse med gravearbejder samt en tidligere miljøundersøgelser har regionen endvidere oplysninger om opfyldning af en tidligere sø med forurenet fyldjord på ejendommen. Derfor er der, gennemført en indledende forureningsundersøgelse på ejendommen. Ved den indledende forureningsundersøgelse er der udført følgende: 16 boringer i forbindelse med tidligere registrerede fyldområde. 2 boringer ved tidligere petroleumstanke. Analyse af jordprøver for oliekomponenter, tjærestoffer og tungmetaller. Analyse af vandprøver for oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler. Boringernes placering er vist på situationsplanen i bilag 3. Ejendommen er beliggende i et område, der er præget af fyldlag, underlejret af moræneler, som nogle steder er underlejret af et sandlag. Trykniveauet i det primære grundvandsmagasin er beliggende i ca. kote -1/-2 m DVR9, svarende til 3-4 meter under terræn. Resultater Analyseresultater af de udtagne jordprøver fra FB1-FB16 af fyldjorden på ejendommen viser overordnet, at der i området i og omkring den tidligere sø på ejendommen findes et fyldlag, der er delvist rent, delvist lettere forurenet med PAH er og tungmetallerne bly, cadmium og zink. I området for den tidligere sø, er der endvidere påvist kraftig jordforurening med PAH er og tungmetaller. Det kraftigt forurenede område er overordnet beliggende på jordlod til nr. 1P, men på hvert af jordlodderne tilhørende nr. 98P og 12P er der påvist kraftig jordforurening i én boring. Vertikalt vurderes den påviste jordforurening at have en udstrækning svarende til fyldlagets tykkelse svarende til 2,4 m u.t. Den kraftige jordforurening vurderes at være afgrænset både vertikalt og horisontalt. I en grundvandsprøve fra den filtersatte boring, FB1, der er placeret midt i det kraftigt forurenede område, er der påvist indhold af kulbrinter på niveau med Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier. I ingen af de analyserede jord- eller grundvandsprøver fra boringerne udført ved det tidligere tankanlæg er der påvist indhold over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Risikovurdering Den påviste jordforurening og det påviste indhold af kulbrinter i det sekundære grundvand vurderes ikke at udgøre en risiko i forhold til indeklimaet i beboelserne på ejendommene, grundvandsressourcen i området eller nærmeste recipient. Den konstaterede kraftige jordforurening indenfor jordlod til nr. 98P og nr. 12P befinder sig dybere end anvendelsesdybden, og det vurderes derfor, at den konstaterede forurening ikke udgør en 4

7 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S kontaktrisiko. Den kraftige jordforurening beliggende inden for jordlod til nr. 1P er derimod påvist inden for den øverste halve meter, og da området endvidere anvendes til have og er ubefæstet med græs og buske, vurderes der at være kontaktrisiko. I forbindelse med eventuelt gravearbejde i de forurenede områder skal der tages de nødvendige foranstaltninger i forhold til de konstaterede forureninger, herunder at evt. opgravet jord skal håndteres i henhold til Københavns Kommunes anvisninger. 5

8 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S 3 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af en indledende forureningsundersøgelse udført på adressen Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S, matr. nr. 35 Sundby Overdrev. Lokalitetens beliggenhed fremgår af figur 3.1. Undersøgelsen er udført efter jordforureningsloven /1/. Formålet med jordforureningsloven er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Figur 3.1 Oversigtskort 1:25.. Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S. Copyright: Kort og Matrikelstyrelsen 6

9 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S 3.1 Baggrund Region Hovedstaden udfører undersøgelser på ejendomme, der kan være forurenet, og hvor en forurening kan være problematisk i forhold til grundvandet eller brugen af ejendommen. Forureningsundersøgelsen indgår i Region Hovedstadens program for kortlægning af forurenende aktiviteter i København Kommune. Region Hovedstaden har ved en historisk gennemgang identificeret en række ejendomme, hvor regionen skønner, at aktiviteterne kan have medført risiko for forurening. Baggrunden for forureningsundersøgelsen er en historisk redegørelse for ejendommen jævnfør /2/. Denne ejendom er udtaget til undersøgelse, fordi en del af ejendommen anvendes til beboelse. 3.2 Formål Formålet er at undersøge, om mulige kilder til forurening har forurenet jord og grundvand. Resultatet af undersøgelsen skal danne grundlag for Region Hovedstadens vurdering af, om ejendommen skal kortlægges som forurenet på vidensniveau 2 eller om den skal udgå af kortlægningen. Undersøgelsen skal ligeledes danne grundlag for regionens vurdering af betydningen af eventuel forurening for den nuværende eller fremtidige følsomme anvendelse, og om der skal gives sundhedsfaglige råd om adfærd på ejendommen. Ligeledes skal undersøgelsen danne grundlag for regionens nuancering af forureningens betydning for boliggrunde. Det er ikke undersøgelsens formål at afgrænse en eventuel forurening. Omfanget af en eventuel senere oprensning kan ikke vurderes alene på baggrund af denne undersøgelse. 7

10 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S 4 Ejendommens historie Nedenfor følger en kronologisk oversigt over ejendommens historie fra 194 erne og frem til i dag. Oversigten er baseret på det materiale, der er fundet ved den historiske gennemgang. De angivne tanknumre refererer til tabel 4.2 samt situationsplanerne i bilag Kronologisk miljøhistorisk gennemgang Haveforening, sommerhuse, beboelse og marketenderi Ejendommen var fra før efter 1969 ejet af gårdejer H. Petersen. Ejendommen er gennem tiden blevet betegnet som Kolonihaveforeningen Elmegård, Haveforeningen Elmegård og Parcelforeningen Elmegård. Under og efter Anden Verdenskrig blev der på grund af boligmanglen opført en række sommerhuse/kolonihavehuse, som for de flestes vedkommende blev anvendt til helårsbeboelse. Således var der i 1945 ca. 5 sommerhuse, der blev anvendt til helårsbeboelse, mens der i 1953 var 129 sommerhuse, hvoraf 94 blev anvendt til helårsbeboelse. Efter udløb af en tidsbegrænsede byggetilladelser gennem 194 erne og 195 erne til udlodning og bebyggelse af kolonihaver, blev der i 1968 givet tilladelse til udlodning af kolonihaver (gennemført i 1976). I 21 fik ejendommen status som boligområde. I 24 var der 133 lodder på ejendommen. Fra før 1945 har der ved en festplads været marketenderi/udsalg (købmandsbutik) (nuværende Kongelundsvej 98H). Endvidere har der i hele perioden været en kontorbygning (nuværende Kongelundsvej 98G). I 1969 fik købmand E. Hansen tilladelse til at bibeholde en lagertilbygning til marketenderibygningen. Omkring 1998 blev der opført et sandsynligvis el-opvarmet foreningshus på nuværende Kongelundsvej 98F. I 28 blev der sandsynligvis etableret fjernvarme til H/F Elmegården. Endvidere blev der foretaget brandsikring af en café og marketenderibygningen. Ifølge anvendes parcellerne med adresserne Kongelundsvej 88A-98E, 98K-12G, 12K- 14D, 14F-16L og 16N-16P til beboelse, mens der er registreret sommerhuse på Kongelundsvej 12H, 14E og 16M. På Kongelundsvej 98F er der registreret anden bygning til fritidsformål (foreningshuset fra 1998), mens der på Kongelundsvej 98G er registreret klubkontor og lagerbygning. På Kongelundsvej 98H er der i dag registreret en bygning for kontor, handel og lager. Ifølge er der i dag registreret et minimarked på adressen Kongelundsvej 98H. Petroleumsanlæg (forhandleranlæg) 196 Danish American Gulf Oil Company A/S installerede et forhandleranlæg for petroleum med en 1.4 liters nedgravet tank (T1) hos en købmand K. Møller i haveforeningen Elmegården. Ifølge ansøgningen skulle T1 tilknyttes en 5 liters håndpumpe. En plantegning viser placeringen af T1 ved marketenderibygningen Gulf Oil A/S udvidede petroleumsanlægget hos købmand K. Møller med en 4. liters nedgravet tank (T2). Ifølge en plantegning skulle T2 placeres ved siden af T1. Der er ikke yderligere oplysninger om petroleums-/forhandleranlægget i kommunens arkivmateriale, men der er oplysninger om, at der har været købmand/udsalg/marketenderi fra midten af 194 erne og frem til i dag. 8

11 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Servicestation Ifølge et appendiks fra Historisk kortlægning af arealanvendelsen i København (Miljøkontrollen, 1998) har der på matr. 35 Sundby Overdrev været en servicestation i perioden Som adresse er angivet Kongelundsvej 84 / Nuvær. H/F Elmegården 88A + 88B. Ud over oplysningerne om petroleumsanlægget er der ikke oplysninger der tyder på tilstedeværelsen af en servicestation i kommunens arkivmateriale. Der er heller ikke andre arkivoplysninger, der tyder på, at der har været servicestation på nuværende Kongelundsvej 88A og 88B. Værksteder (ukendt aktivitet) På flere lodder har der ifølge plantegninger været værkstedslokaler (bl.a. på nuværende Kongelundsvej 96E, 12E, 14L, 14N og 16H). I kommunens arkivmateriale er der ikke oplysninger om, at der har været erhvervsaktiviteter tilknyttet værkstedslokalerne. I stedet tyder arkivoplysningerne på, at værkstedslokalerne har været anvendt til hobby- og fritidsformål. Fyringsolietanke I kommunens arkivmateriale er der oplysninger om adskillige mindre fyringsolietanke på ejendommen, idet flere af beboelsesbygningerne blev/bliver opvarmet ved brug af oliefyr o.l. Fyringsolietankene har primært været overjordiske. Fyringsolietankene er ikke nærmere beskrevet i nærværende historiske redegørelse. Jordhåndtering og tidligere forureningsundersøgelser Kongelundsvej 1P I forbindelse med jordarbejder på Kongelundsvej 1P er der ved miljøundersøgelser i 27 og 28 konstateret forurenet fyldjord. Undersøgelserne blev udført af det rådgivende ingeniørfirma Miljøtek ApS. Ved undersøgelserne er der udført 12 håndboringer (B1-B12) og udtaget jordprøver fra to jorddepoter, et ubefæstet areal og en gravefront. I fyldjorden blev der observeret metaldele samt ler- og porcelænsskår. Fyldjorden var overlejret af et -,8 meter tykt muldlag med mindre indhold af metal- og porcelænsskår. Ifølge analyseresultaterne var fyldjorden forurenet med især bly, men også med oliekomponenter, tjærestoffer (PAH er, herunder benz(a)pyren) og andre tungmetaller. Miljøtek ApS skønnede i 28, at der var ca. 3 tons klasse 4 jord på ejendommen. Udvalgte resultater fra forureningsundersøgelserne er samlet i tabel 4.1. Ifølge høje målebordsblade (udarbejdet i ) har der i området for den nuværende parcel på Kongelundsvej 1P været en mindre sø eller et vandhul. Den omtrentlige udstrækning af søen er indtegnet på situationsplanerne i bilag 2. På lave målebordsblade (udarbejdet ) og på en oversigtsplan fra 1944 fremgår den mindre sø ikke. Dette indikerer, at søen er fyldt op på et tidspunkt før

12 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 4.1 Udvalgte analyseresultater fra forureningsundersøgelser udført af Miljøtek ApS i 27 og 28. Boring/ prøve Prøvedybde Bly Zink Sum af PAH Tota l kulbrinter Cadmium Benz(a)- pyren Placering af fyldlag med højt indhold af metaldele mv. Intakt ler (dybde) Bemærkning m u.t. mg/kg TS m u.t. m u.t. B1 -, , ,2,41,5 Blandeprøve. Intet fyldlag B ,6-1,2 1,9 Jordprøve ikke analyseret. B ,1 Jordprøve ikke analyseret. Intet fyldlag B4 -,5 2 82, ,1,57,8-1,3 1,3 Blandeprøve. B4,5-1, 2 11, ,3,66,8-1,3 1,3 Blandeprøve. B5 -, , ,1? >,5 Blandeprøve. B6-1, ,1 43 2,4,42,7-? >1, - B7,6-1, 36* 24, ,2,39,6-1, 1,-1,5 Blandeprøve. B8,5-,8 29* 59, ,4,39,5-,8,8-1,5 Blandeprøve. B ,8-1,2 >1,2 Jordprøve ikke analyseret. B ,5-1, Intet fyldlag B ,6-1, Intet fyldlag B12,5-1, 53* 39. 1,1 81 1,2,21,5-1, >1, Blandeprøve. Prøve , Blandeprøve af 5 enkeltprøver. Udtaget fra jorddepot 1: Jorden stammer fra understøbningsarbejder på den vestlige halvdel af huset. Prøve 2-1 < 89, ,9, Blandeprøve af 5 enkeltprøver. Udtaget fra 1 m 2 ubefæstet areal. Prøve A , ,5 - - Blandeprøve fra jorddepot 1. OJD - 3* 58, ,8 - - Blandeprøve af 5 enkeltprøver. Udtaget fra jorddepot 2. Jorden er opgravet langs bygningens nordfacade fra ca. -1 meters dybde. EJCO,5-1, 15* 1.2, ,4, Blandeprøve af 5 enkeltprøver. Udtaget fra den nordlige gravefront i udgravningen langs bygningens nordfacade ,5 5 4,3 - - Jordkvalitetskriterium Afskæringskriterium 1 Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet. 1

13 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S * Ifølge undersøgelsesrapporterne fra Miljøtek ApS er jordprøverne analyseret ved brug af Reflab 4- metoden, og analyseresultaterne er omregnet til værdier svarende til, at prøverne var analyseret ved den hidtil anvendte analysemetode GC-FID pentan. 1) Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og afskæringskriterier, jf. Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, oktober 29. 2) Der er ikke konstateret indhold af C 25 -C 35 -kulbrinter over Miljøstyrelsens afskæringskriterium på 3 mg/kg TS. Ligeledes er der ikke konstateret indhold af C 6 -C 1 -kulbrinter over det gældende jordkvalitetskriterium på 25 mg/kg TS. Kongelundsvej 98B I forbindelse med opførelse af et parcelhus på Kongelundsvej 98B blev der i 27 anmeldt et parti på 9 tons klasse 3 jord til bortskaffelse. Jordpartiet var forurenet med bly op til 18 mg/kg TS, PAH er op til 5,4 mg/kg TS og benz(a)pyren op til 1,1 mg/kg TS. Der er ikke yderligere oplysninger om den forurenede fyldjord på Kongelundsvej 98B i arkivmaterialet. 4.2 Fysiske forhold Petroleumstanke Der er ved den historiske gennemgang identificeret bl.a. 2 petroleumstanke på ejendommen. I Tabel 4.2 nedenfor ses en oversigt over de to tanke med oplysninger om bl.a. etableringstidspunkt, størrelse og indhold. Tankene er indtegnet på situationsplanerne i bilag 2C, hvor de er anført med tank nr. Tabel 4.2 Tankoplysninger (petroleumstanke). Tank Etablering Størrelse Type Indhold Status Bemærkninger nr. (år) (liter) (årstal) T Nedgravet Petroleum Ukendt T1 var tilknyttet et forhandler-/ petroleumsanlæg hos en købmand K. Møller. T Nedgravet Petroleum Ukendt T2 var en udvidelse af petroleumsanlægget. Afløb, rørføringer, olieudskiller På ejendommen er der dræn- og kloakledninger. I 1965 blev der tinglyst en deklaration vedrørende et pumpeanlæg, hvormed en del af ejendommens afløbsvand pumpes op til gadekloakken. Der var stadig pumpeanlæg på ejendommen i Et uddrag af tidligere/nuværende kloak- og drænforhold er indtegnet på situationsplanerne i bilag Potentielle forureningskilder Ejendommen er besigtiget af regionen og DMR A/S den 25. marts 21. Som repræsentant for grundejer var viceværten til stede ved besigtigelsen. Fotos fra besigtigelsen er vedlagt i bilag 1. Fotoretninger er angivet på situationsplanerne i bilag 2. Ved besigtigelsen blev det konstateret, at der findes et jorddepot på Kongelundsvej 1P. Der blev observeret fremmedelementer, såsom potteskår, porcelæn, jern og tegl i den opgravede jord. Endvidere blev det konstateret, at der stod vand ca.,5-,75 m u.t. i rendeudgravningen, hvorfra blandeprøven 11

14 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S EJCO er udtaget. Viceværten oplyste, at der blev lagt fjernvarme på hele parcelforeningens ejendom sidste år, og at man i den forbindelse ikke konstaterede tegn på fyldjord. De aktiviteter og kilder, der kan have forurenet ejendommen, er opsummeret i tabel 4.3. Det er ikke sikkert, at alle de nævnte kilder i tabel 4.3 har været på ejendommen, da kilderne udover ovenstående bygger på et generelt branchekendskab. Placeringen af aktiviteter og forureningskilder er så vidt muligt indtegnet på situationsplanen i bilag 2. Tabel 4.3 Potentielle forureningskilder på ejendommen. Aktiviteter (Periode) Købmand med petroleums- /forhandleranlæg (196 erne) Potentiel forureningskilde 2 nedgravede petroleumstanke Pumper Stander Påfyldningsplads Olie-/benzinudskiller Typisk anvendte stoffer for branche Olieprodukter (petroleum) Spredningsveje Spild, lækage fra utætheder på tanke, rørføringer mv. På parcellen med adressen Kongelundsvej 1P blev der i konstateret forurenet fyldjord med metaldele samt ler- og porcelænsskår. Fyldlaget havde en tykkelse på op til 2 meter, og det var forurenet med især bly men også med oliekomponenter, tjærestoffer og andre tungmetaller. Miljøtek ApS skønnede i 28, at der var ca. 3 tons klasse 4 jord på ejendommen. Fyldjorden kan være tilført Kongelundsvej 1P i forbindelse med opfyldning af en mindre sø på ejendommen. På parcellen med adressen Kongelundsvej 98B blev der i 27 i forbindelse med opførelse af et parcelhus anmeldt bortskaffelse af 9 tons klasse 3 jord. Det fremgår ikke af baggrundsmaterialet, hvor på parcellen eller fra hvilken dybde overskudsjorden stammer fra. 12

15 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S 5 Undersøgelsen 5.1 Strategi og feltarbejde Formålet med undersøgelsen er at afklare, hvorvidt de tidligere aktiviteter på ejendommen har givet anledning til forurening af jord og grundvand /3/, /4/ og /5/. Ud fra den historiske redegørelse på ejendommen, jævnfør afsnit 4.1, er der udarbejdet et undersøgelsesoplæg. Undersøgelsen er udført i overensstemmelse med Region Hovedstadens undersøgelsesstrategi og undersøgelsesoplægget /6/. Undersøgelsen er gennemført ved udførelse af boringer med tilhørende analyser af jord- og vandprøver. Filtersatte boringer er udført med henblik på udtagning af vandprøver fra det førstkommende grundvandsmagasin samt fra et dybereliggende grundvandsmagasin for at kunne vurdere en eventuel belastning med forureningskomponenter fra aktiviteterne på ejendommen. Boringerne er udført af Geo- og Miljøboringer ApS under tilsyn af DMR A/S. Boringerne er indmålt i forhold til bygninger. Boringerne B1, B2 og FB1 er endvidere indmålt ved brug af GPS og nivelleret. 5.2 Tanksøgning Firmaet Dansk Miljø Support har den 22. april 21 udført tanksøgning på ejendommen /9/. Der blev ved tanksøgningen lokaliseret én anomali, der kan tolkes som en nedgravet tank på ejendommen, og området for denne er indmålt og skitseret på en tegning, vedlagt i bilag 8. Den lokaliserede tank er indtegnet på situationsplanen i bilag 2 som T Feltobservationer og afvigelse fra undersøgelsesoplæg I forhold til undersøgelsesoplægget er boring FB1 flyttet og der er etableret en ekstra håndboring, FB16 ved den planlagte placering af FB Undersøgelsens omfang Omfanget af undersøgelsen er opsummeret i tabel 5.1, og placeringen af boringer og prøvetagningssteder fremgår af situationsplanen i bilag 3. Boreprofiler for de udførte boringer og fotos af filtersatte boringer er vedlagt i bilag 5. 13

16 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 5.1 Undersøgelsesprogram. Nr. Metode Meter under terræn (m u.t.) B1 B2 FB1 FB2- FB16 Boring, jord- og vandprøver Boring, jord- og vandprøver Boring, jord- og vandprøver 9, (filtersat: 3,5-4,5) (filtersat: 7,-9,) Potentiel forureningskilde Tidl. petroleumstank, T1. 6,5 (filtersat: 1,7-3,7) Tidl. petroleumstank, T2. 3,5 Område med tilkørt (filtersat:,5-2,5) fyldjord Boring, jordprøve 2, Område med tilkørt fyldjord Analyser Olie/olie, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler Olie Olie, chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter af chlorerede opløsningsmidler Olie, tjærestoffer og tungmetaller Der er den 25. maj 21 udført 18 boringer på ejendommen. Der er boret til mellem 2, og 9, meters dybde. Boring, B1, er filtersat med to filtre, hver over to meter, med henblik på udtagning af grundvandsprøver. Endvidere er boringerne B2 og FB1 filtersatte over to meter i niveauerne 1,7-3,7 m u.t. og,5-2,5 m u.t. Jordprøver Fra boringerne er der udtaget jordprøver for hver halve meter og ved lagskifte. Der er udtaget én jordprøve i gastæt Rilsanpose til PID-måling (PhotoIonozingDetector) og til eventuel tørstofbestemmelse og én jordprøve i tætlukkende redcap prøveglas til kemisk analyse. Samtlige jordprøver i Rilsanposer er målt med en PID-måler af mærket Photovac 22PRO. Målingerne er udført af DMR A/S under standardiserede laboratorieforhold efter opbevaring i ca. et døgn ved stuetemperatur. Resultaterne fremgår af boreprofilerne i bilag 5. Fra hver af boringerne B1 og B2 er der udvalgt én jordprøve til kemisk analyse på baggrund af PIDmåling, udseende og forventede spredningsmønstre i jorden. Fra hver af de korte boringer FB1-FB16 er der udvalgt mellem to og fem jordprøver til analyse. Som udgangspunkt er samtlige udtagne jordprøver af den konstaterede fyldjord udvalgt til analyse. Da det i en række af boringerne var vanskeligt med sikkerhed at vurdere om de trufne jordlag bestod af fyldjord eller intakt jord, er den øverste jordprøve i det intakte jordlag i boringerne FB4, FB6, FB9 og FB11 dog ligeledes udvalgt til analyse. Ifølge undersøgelsesoplægget skulle der umiddelbart ud for det nordvestlige hjørne af beboelsen til nr. 1P etableres en filtersat boring FB1, hvorfra, der skulle udtages jord og vandprøver. På grund af adgangsforholdene på ejendommen var det dog ikke muligt at komme frem med boreriggen, hvorfor boring B1 er flyttet til beboelsens sydvestlige hjørne. Af hensyn til den generelle kortlægning af fyldjorden i området er der i det planlagte område for den filtersatte boring, FB1, i stedet placeret en håndboring, FB16, udelukkende med det formål at udtage jordprøver. Vandprøver Ved borearbejdet er der observeret vand mellem,8 m u.t. og ca. 4, m u.t. Boringerne B1, B2 og FB1 er filtersat, og der er udtaget vandprøver til kemisk analyse. 14

17 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Vandprøverne er udtaget med en Whale Premium Sub pumpe GP Pumpen er ikke genanvendt. Der blev renpumpet mellem 12 liter og 4 liter fra boringerne. Boringerne er tørpumpet i forbindelse med vandprøvetagningen, og der er således ikke målt temperatur, ledningsevne, ph og ilt. Se bilag 6 for prøvetagningsskema. Kemiske analyser PID målinger er foretaget af DMR A/S, mens de øvrige analyser er udført af Eurofins Miljø A/S med analysemetoder og detektionsgrænser i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anbefalinger. Analyseprogrammet fremgår af tabel 5.2 og analyserapporterne findes i bilag 6. Tabel 5.2 Analyseprogram. Prøvetype, antal Metode Analyseparametre Alle jordprøver PID Flygtige ioniserbare stoffer 2 jordprøver GC/FID Olie 53 jordprøver GC/FID, GC/MS og ICP Olie, tjærestoffer og tungmetaller 2 vandprøver GC/FID, GC/MS Olie, chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter 2 vandprøver GC/FID Olie 15

18 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S 6 Geologi og hydrogeologi 6.1 Regionalt De regionale geologiske forhold er beskrevet på baggrund af Region Hovedstadens informationer på kort og Jupiterdatabasen på GEUS.dk (DGU nr og 28.94). De kvartære aflejringer i området har generelt en mægtighed på ca. 12 meter og består af et fyldlag, underlejret af moræneler, som nogle steder er underlejret af et sandlag. I DGU-boring nr træffes oversiden af sandlaget i ca. kote -5,5 m DVR9, svarende til 7,5 m u.t. Under den kvartære lagserie træffes Danien kalk omkring kote -1 m DVR9, svarende til ca. 12 m u.t. Det primære grundvandsmagasin er knyttet til Danien kalken og det overliggende sandlag. Magasinet er overlejret af et beskyttende dæklag af moræneler med en varierende samlet tykkelse på 3-7,5 meter. Trykniveauet i det primære grundvandsmagasin er beliggende i ca. kote -1/-2 m DVR9, svarende til 3-4 meter under terræn. Strømningsretningen i det primære magasinet vurderes på baggrund af regionens potentialekort at være sydlig-sydøstlig mod et område, hvor grundvandets potentiale ligger ca. i kote -2 m DVR9. Ifølge Jupiterdatabasen er der bl.a. tre boringer til indvinding af proces-/industrivand i området. Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsoplande til almen vandforsyning. 6.2 Lokalt Terrænet på lokaliteten er beliggende i kote +1,6 m DVR9. Der er ingen væsentlige niveauforskelle på grunden. Den lokale geologi udgøres af et,6-2,4 m tykt fyldlag bestående af sandet/leret muld, grus, sandet ler og mellem- grovkornet sand. Fyldlaget er underlejret af hhv. svagt sandet ler og leret sand. På baggrund af boreprofilerne vurderes det, at der er et sammenhængende sandet lerlag på ejendommen. Oversiden af det sandede lerlag træffes ca.,6-2,4 m u.t. Der er i forbindelse med borearbejdet truffet sekundært grundvand knyttet til lag af sandet ler i boringerne B1, B2 og FB1. Vandspejlet i de to filtre i boring B1 samt i boring B2 er den 9. juni 21 pejlet til mellem 2,22 m u. filtertop og 2,29 m u. filtertop, svarende til kote ca. -,6 m DVR9. Da det primære grundvandsmagasin ligger i samme kote, er det uvist, om der er en nedadrettet gradient fra det sekundære til det primære magasin. Alternativt kan vandet evt. strømme horisontalt i sandlag såfremt de er sammenhængende. På baggrund af boreprofilerne vurderes der at være et sammenhængende sandet lerlag på ejendommen. Vandspejlet i boring FB1 er den 9. juni 21 pejlet til,76 m u. filtertop, svarende til kote +,515 DVR9. På baggrund af pejlinger af de øvrige filtersatte boringer på ejendommen vurderes der at være tale om et sekundært grundvandsmagasin beliggende i det lokale fyldlag. Der er derfor sandsynligvis en nedadrettet gradient fra det sekundære til det primære magasin. Udendørsarealerne på ejendommen er generelt ubefæstede med undtagelse af spredt flisebelægning i forbindelse med terrasser og havestier. Omkring det tidligere petroleumstankanlæg er området befæstet med asfalt. 16

19 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Nærmeste recipient er en unavngiven grøft med forbindelse til Sydhavnen, som ligger umiddelbart vest for ejendommen. 17

20 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S 7 Undersøgelsens resultater 7.1 Jord Analyseresultater for jordprøverne fremgår af tabel 7.1 samt af analyserapporterne i bilag 7. Herudover er de resultater, der overskrider kvalitetskriterierne angivet på situationsplanen i bilag 4. PID-målingerne fremgår af boreprofilerne i bilag 5. I boringerne B1og B2 er der konstateret forhøjet PID-udslag i jordprøverne fra henholdsvis 3,5 m u.t. og 2,5 m u.t. PID-måling giver et mål for jordens indhold af flygtige oliekomponenter og flygtige opløsningsmidler. PID-udslag på 1-1 kan skyldes jordens naturlige indhold af organisk stof. Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. B1 B2 Detektionsgrænse 1) Jordkvalitetskriteriet 2) Afskæringskriteriet 3) Dybde m u.t. 3,5 2, PID Tørstofindhold (%) 91 93,5 - - Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1,1 1,5 - Toluen <,1 <,1,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1,1 - - Xylener <,1 <,1,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 <2,5 <2,5 2, Kulbrinter C 1 -C 25 <1 < Kulbrinter C 25 -C 35 <25 < ) Beregnet C 1 -C ) - 5) Beregnet C 2 -C Beregnet sum C 6 -C 1 og (1) 4) - 5) C 1 -C 2 Total kulbrinter i.p. i.p ) (3) 5) 1) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 18

21 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. FB1 FB1 FB1 FB1 Detektionsgrænse Jordkvalitetskriteriet Afskæringskriteriet Dybde m u.t.,1,5 1, 1, PID Tørstofindhold (%) ,5 - - Tungmetaller Bly (Pb) <3, , 4 4 Cadmium (Cd),6,37,12,12,5,5 5 Chrom (Cr) 3, , 5 1. Kobber (Cu) 3, , Nikkel (Ni) 3, , 3 3 Zink (Zn) , 5 1. Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 1,5 - Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Xylener <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 2, Kulbrinter C 1 -C 25 <1 <1 <1 < Kulbrinter C 25 -C 35 <25 <25 <25 < ) Beregnet C 1 -C ) - 5) Beregnet C 2 -C Beregnet sum C 6 -C 1 og (1) 4) - 5) C 1 -C 2 Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p ) (3) 5) Tjærestoffer Fluoranthen <,5,24,14,24,5 - - Benz(b+j+k)fluoranthen <,5,26,16,45,5 - - Benzo(a)pyren <,5,14,93,27,5,3 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren <,5,91,68,19,5 - - Dibenzo(a,h)anthracen <,5,25 <,5 <,5,5,3 3 PAH er, sum af 5 i.p.,74,46, ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 19

22 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. FB1 FB2 FB2 FB3 Detektionsgrænse 1) Jordkvalitetskriteriet 2) Afskæringskriteriet 3) Dybde m u.t. 2,,2,5, PID Tørstofindhold (%) ,5 - - Tungmetaller Bly (Pb) , 4 4 Cadmium (Cd),49,64,1,45,5,5 5 Chrom (Cr) , 5 1. Kobber (Cu) , Nikkel (Ni) , 3 3 Zink (Zn) , 5 1. Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 1,5 - Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Xylener <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 2, Kulbrinter C 1 -C 25 <1 14 <1 < Kulbrinter C 25 -C 35 <25 29 <25 < ) Beregnet C 1 -C 2 <1 11,2 <1 <1-95 7) - 5) Beregnet C 2 -C 35 <25 31,8 <25 < Beregnet sum C 6 -C 1-11, (1) 4) - 5) og C 1 -C 2 Total kulbrinter i.p. 42 i.p. i.p ) (3) 5) Tjærestoffer Fluoranthen,14 1,,76,88,5 - - Benz(b+j+k)fluoranthen,18 1,1,14,92,5 - - Benzo(a)pyren,11,56,76,53,5,3 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren,7,42 <,5,45,5 - - Dibenzo(a,h)anthracen <,5,15 <,5,11,5,3 3 PAH er, sum af 5,49 3,3,29 2, ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 2

23 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. FB3 FB3 FB4 FB4 Detektionsgrænse 1) Jordkvalitetskriteriet 2) Afskæringskriteriet 3) Dybde m u.t.,5 1,,1, PID Tørstofindhold (%) ,5 - - Tungmetaller Bly (Pb) <3, 3,2 3, 4 4 Cadmium (Cd),34,7,17,14,5,5 5 Chrom (Cr) ,8 1,5 1, 5 1. Kobber (Cu) ,3 3,6 1, Nikkel (Ni) ,1 2,4 1, 3 3 Zink (Zn) ,8 1, 5 1. Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 1,5 - Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Xylener <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 2, Kulbrinter C 1 -C 25 <1 <1 <1 < Kulbrinter C 25 -C 35 <25 <25 <25 < ) Beregnet C 1 -C ) - 5) Beregnet C 2 -C Beregnet sum C 6 -C 1 og (1) 4) - 5) C 1 -C 2 Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p ) (3) 5) Tjærestoffer Fluoranthen,21,16 <,5 <,5,5 - - Benz(b+j+k)fluoranthen,24,15 <,5 <,5,5 - - Benzo(a)pyren,13,89 <,5 <,5,5,3 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren,1,67 <,5 <,5,5 - - Dibenzo(a,h)anthracen,31,17 <,5 <,5,5,3 3 PAH er, sum af 5,71,48 i.p. i.p ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 21

24 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. FB4 FB4 FB5 FB5 Detektionsgrænse 1) Jordkvalitetskriteriet 2) Afskæringskriteriet 3) Dybde m u.t. 1, 1,5,1, PID Tørstofindhold (%) ,5 - - Tungmetaller Bly (Pb) 53 5, , 4 4 Cadmium (Cd),25,8,54,48,5,5 5 Chrom (Cr) , 5 1. Kobber (Cu) , Nikkel (Ni) , 3 3 Zink (Zn) , 5 1. Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 1,5 - Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Xylener <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 2, Kulbrinter C 1 -C 25 <1 <1 <1 < Kulbrinter C 25 -C 35 <25 <25 <25 < ) Beregnet C 1 -C ) - 5) Beregnet C 2 -C Beregnet sum C 6 -C 1 og (1) 4) - 5) C 1 -C 2 Total kulbrinter i.p. i.p. i.p. i.p ) (3) 5) Tjærestoffer Fluoranthen,16 <,5,76,52,5 - - Benz(b+j+k)fluoranthen,18 <,5,7,57,5 - - Benzo(a)pyren,1 <,5,37,34,5,3 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren,64 <,5,28,26,5 - - Dibenzo(a,h)anthracen,17 <,5,92,62,5,3 3 PAH er, sum af 5,52 i.p. 2,2 1, ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 22

25 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. FB6 FB6 FB6 FB7 Detektionsgrænse Jordkvalitets- Afskærings- 1) kriteriet 2) kriteriet 3) Dybde m u.t.,1,5 1,, PID Tørstofindhold (%) ,5 - - Tungmetaller Bly (Pb) <3, 39 5,1 79 3, 4 4 Cadmium (Cd) <,5,24,1,41,5,5 5 Chrom (Cr) 2,7 5,5 11 8,8 1, 5 1. Kobber (Cu) ,8 44 1, Nikkel (Ni) 7,1 5,7 11 9, 1, 3 3 Zink (Zn) , 5 1. Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1 <,1 <,2,1 1,5 - Toluen <,1 <,1 <,1 <,2,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,2,1 - - Xylener <,1 <,1 <,1 <,2,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 <2,5 <2,5 <2,5 9,2 2, Kulbrinter C 1 -C 25 <1 <1 <1 < Kulbrinter C 25 -C 35 <25 <25 < ) Beregnet C 1 -C ) - 5) Beregnet C 2 -C Beregnet sum C 6 -C 1 og ,2 - (1) 4) - 5) C 1 -C 2 Total kulbrinter i.p. i.p. i.p ) (3) 5) Tjærestoffer Fluoranthen,58,14 <,5,27,5 - - Benz(b+j+k)fluoranthen,52,12 <,5,28,5 - - Benzo(a)pyren <,5,62 <,5,14,5,3 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren <,5,38 <,5,89,5 - - Dibenzo(a,h)anthracen <,5,92 <,5,29,5,3 3 PAH er, sum af 5,11,37 i.p., ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 23

26 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. FB7 FB7 FB7 FB7 Detektionsgrænse Jordkvalitets- Afskærings- 1) kriteriet 2) kriteriet 3) Dybde m u.t.,5 1, 1,5 2, PID Tørstofindhold (%) ,5 - - Tungmetaller Bly (Pb) , 4 4 Cadmium (Cd),42,51,41,12,5,5 5 Chrom (Cr) 8, , 5 1. Kobber (Cu) , Nikkel (Ni) 9, , 3 3 Zink (Zn) , 5 1. Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 1,5 - Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Xylener <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 3,3 <2,5 3,9 2,7 2, Kulbrinter C 1 -C 25 <1 12 <1 < Kulbrinter C 25 -C <25 <25 < ) Beregnet C 1 -C 2 <1 9,6 <1 <1-95 7) - 5) Beregnet C 2 -C <25 <25 < Beregnet sum C 6 -C 1 og 3,3 9,6 3,9 2,7 - (1) 4) - 5) C 1 -C 2 Total kulbrinter ,9 2,8-1 4) (3) 5) Tjærestoffer Fluoranthen,47,45,72,15,5 - - Benz(b+j+k)fluoranthen,47,41,65,16,5 - - Benzo(a)pyren,28,25,36,85,5,3 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren,19,17,26,8,5 - - Dibenzo(a,h)anthracen,42,36,54 <,5,5,3 3 PAH er, sum af 5 1,5 1,3,2, ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 24

27 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. FB8 FB8 FB8 FB8 Detektionsgrænse Jordkvalitets- Afskærings- 1) kriteriet 2) kriteriet 3) Dybde m u.t.,1,5 1, 1, PID Tørstofindhold (%) ,5 - - Tungmetaller Bly (Pb) 6, , 4 4 Cadmium (Cd),16,16,16,12,5,5 5 Chrom (Cr) 7, , 5 1. Kobber (Cu) 5, , Nikkel (Ni) 3, , 3 3 Zink (Zn) , 5 1. Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 1,5 - Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Xylener <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 2, Kulbrinter C 1 -C <1 <1 < Kulbrinter C 25 -C <25 <25 < ) Beregnet C 1 -C 2 1, ) - 5) Beregnet C 2 -C 35 66, Beregnet sum C 6 -C 1 og 1, (1) 4) - 5) C 1 -C 2 Total kulbrinter 77 i.p. i.p. i.p ) (3) 5) Tjærestoffer Fluoranthen,9,16,18,15,5 - - Benz(b+j+k)fluoranthen,99,14,93,11,5 - - Benzo(a)pyren,61,77,53,63,5,3 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren,45,54,28,4,5 - - Dibenzo(a,h)anthracen,11,12,79,96,5,3 3 PAH er, sum af 5,31,44,37, ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 25

28 Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Tabel 7.1 Analyseresultater for jordprøver. Alle værdier i mg/kg TS. FB9 FB9 FB9 FB9 Detektionsgrænse Jordkvalitets- Afskærings- 1) kriteriet 2) kriteriet 3) Dybde m u.t.,1,5 1, 1, PID Tørstofindhold (%) ,5 - - Tungmetaller Bly (Pb) , 4 4 Cadmium (Cd),14,16,2,12,5,5 5 Chrom (Cr) 4, ,6 1, 5 1. Kobber (Cu) 5, , Nikkel (Ni) 3, , 3 3 Zink (Zn) , 5 1. Benzin- og oliekomponenter Benzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 1,5 - Toluen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Ethylbenzen <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Xylener <,1 <,1 <,1 <,1,1 - - Kulbrinter C 6 -C 1 2,7 <2,5 <2,5 <2,5 2, Kulbrinter C 1 -C 25 <1 <1 <1 < Kulbrinter C 25 -C 35 <25 <25 <25 < ) Beregnet C 1 -C ) - 5) Beregnet C 2 -C Beregnet sum C 6 -C 1 og 2, (1) 4) - 5) C 1 -C 2 Total kulbrinter 2,7 i.p. i.p. i.p ) (3) 5) Tjærestoffer Fluoranthen,79,81,16,74,5 - - Benz(b+j+k)fluoranthen,11,92,15,5,5 - - Benzo(a)pyren,65 <,5,88,31,5,3 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren,43 <,5,58,2,5 - - Dibenzo(a,h)anthracen,95 <,5,12 <,5,5,3 3 PAH er, sum af 5,31,17,47, ) Detektionsgrænser angivet af analyselaboratoriet. 2) Miljøstyrelsens vejledende jordkvalitetskriterier /7/. 3) Miljøstyrelsens vejledende afskæringskriterier /7/. 4) Petroleum/terpentin max. 25 mg/kg TS 5) Ved anvendelse af afskæringskriteriet for tunge kulbrinter skal det samtidigt gælde, at hele fraktionen af total kulbrinter (C 6 -C 35 ) skal være mindre end 3 mg/kg TS samt at C 6 -C 1 < 25 mg/kg TS, C 1 -C 2 < 95 mg/kg TS og summen af C 6 -C 1 og C 1 -C 2 < 1 mg/kg TS. 6) Miljøstyrelsen har angivet en beregningsmetode til nye kulbrintefraktioner. 2 % af indholdet af C 1 - C 25 består af fraktionen C 2 -C 25. Disse 2 % flyttes til værdien for C 25 -C 35 for at beregne fraktionen C 2 -C 35. 7) Summen af kriterierne for C 1 -C 15 og C 15 -C 2 jf. /7/. <: Mindre end detektionsgrænsen. i.p.: Ikke påvist Fed+grå baggrund: Overskridelse af afskæringskriteriet eller jordkvalitetskriteriet, hvis der ikke findes et afskæringskriterium /7/ og Bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord af 19. maj 21 /8/. Fed: Overskridelse af jordkvalitetskriteriet /7/. 26

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE BELIGGENHED: REKVIRENT: RÅDGIVER: BORGERGADE 17A17F/DRONNINGENS TVÆR GADE 3244, 13 KØBENHAVN K MILJØKONTROLLEN DANSK MILJØRÅDGIVNING A/S SAGSNR: 254424551 DATO: 5. februar 24 Borgergade

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

KLASSIFICERING OG SORTERING

KLASSIFICERING OG SORTERING KLASSIFICERING OG SORTERING Bilaget indeholder retningslinjer for klassifikation og sortering af overskudsjord. Retningslinjerne beskriver fastsættelse af antal jordprøver til kemisk analyse, analyseparametre

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser

Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Rapport Delprojekt F2-06 Byggemodning Jordforureningsundersøgelser Version 1 d. 2010-10-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2 2. Undersøgelser 3 2.1 Jord 3 2.1.1 Jordprøver 4 2.2 Grundvand 4 3.

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse Johs. E. Rasmussens Vej 1, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821 Marts 2 Registerblad Lokalitetsnummer: 821. DMRsagsnr.: 2479. Rekvirent: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI

INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato August 03 Adresse: OPP Kalvebod Brygge INDLEDENDE MILJØTEKNISK UNDERSØGELSE FORUD FOR NYT BYGGERI 0- Revision V Dato -08-03 Udarbejdet af LKK Kontrolleret

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

- Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem - Region Center for Regional Hovedstaden Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Telefon 38665000 Direkte 38665665 Egemar Clausen Gertz Fax

Læs mere

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation

ATV-Vintermøde den 9. marts 2010. Jord, tal og.. kommunikation ATV-Vintermøde den 9. marts 2010 Jord, tal og.. kommunikation Præsentation Titel Indledende forureningsundersøgelser i større parcelhusområde med særligt fokus på kommunikation med de berørte borger og

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune

D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune D.K.R. Huse Aps. Etablering af støjvold med forurenet klasse 3 jord på Rødhøjvej i Korsør Kommune Til Vestsjællands Amt Fra Søren Helt Jessen Sag 364-06095 Dato 24. oktober 2006 Projektleder Søren Helt

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk

Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Regionshuset Holstebro Steen Laursen Overvej 4 Fjelstervang 9633 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tl. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat at modtage rent jord i eksisterende

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

Dispensation til modtagelse af ren og lettere forurenet jord i råstofgrav på Vranderupvej 57 i Seest.

Dispensation til modtagelse af ren og lettere forurenet jord i råstofgrav på Vranderupvej 57 i Seest. Boet efter Poul Erik Rytter v/advokat Bodil Ravn Torvegade 16 6600 Vejen Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail: Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956 Dato: 14.

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012.

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012. JORDREGULATIV Gladsaxe Kommune Gældende fra 10. juli 2012. 2 JORDREGULATIV 1. Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Tilladelse til ledningsarbejde efter jordforureningslovens 8 på Hovedvejen 183, 2600 Glostrup GLOSTRUP KOMMUNE Miljø Center for Miljø og Teknik Daugaard Pedersen A/S Dato: 25-06-2014 Merkurvej 2 6000 Kolding Sagsnr.: 14/9991 Mail: bp@daugaardp.dk Dok. nr.: 11 Ref: Hovedvejen 183, 2600 Glostrup

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere