Livslønninger for udvalgte grupper af offentligt ansatte i Grønland. Strukturen i rapporten er som følger: 2. Generelle forudsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livslønninger for udvalgte grupper af offentligt ansatte i Grønland. Strukturen i rapporten er som følger: 2. Generelle forudsætninger"

Transkript

1 Livslønninger 29. september 2003 Livslønninger for udvalgte grupper af offentligt ansatte i Grønland 1. Indledning Nærværende rapport er udarbejdet af Grønlands Statistik for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G). Arbejdet er udført i foråret/sommeren Strukturen i rapporten er som følger: I afsnit 2 beskrives de generelle forudsætninger som ligger til grund for beregningerne. I afsnit 3 præsenteres resultaterne af beregningerne for de udvalgte overenskomstområder. I afsnit 4 beskrives forudsætningerne for beregningerne af livslønningerne for de enkelte overenskomstområder. I afsnit 5 anføres endvidere forbehold som Grønlands Statistik anser for vigtige i vurderingen af resultaterne. Afslutningsvis beskrives i afsnit 6 strukturen i regnearket livsløn_29_ xls som indeholder de konkrete beregninger bag de resultater, der præsenteres i afsnit Generelle forudsætninger Beregningerne af livslønningerne er foretaget på baggrund af overenskomster indgået mellem Grønlands Hjemmestyre og de respektive faggrupper, dvs. overenskomster gældende på det offentlige område i Grønland. I beregningerne er der taget udgangspunkt i de overenskomster der var gældende i Årsagen til at 2001 er valgt frem for 2002 er, at der i 2002 skete en indarbejdelse af ferierejsetillæggene i grundlønnen på visse områder, hvilket gør det sværere at beregne livslønninger, der kan sammenlignes med faggrupper, hvor ferierejsetillæg ikke er indarbejdet i grundlønnen, eller hvor der slet ikke ydes et ferierejsetillæg. Der foretages to beregninger for hver faggruppe: En, hvor der tages udgangspunkt i de grønlandske studieforhold, samt En, hvor der tages udgangspunkt i de danske studieforhold. Med studieforhold menes SU-regler og studietid.

2 Grønlands Statistiks uddannelsesregister er baseret på Uddannelsesstøtteforvaltningens register over samtlige studerende, der modtager grønlandsk uddannelsesstøtte. Den enkelte studerende er registreret med henholdsvis start- og slutår på de uddannelser, vedkommende har været i gang med, samt den studerendes status. På baggrund af disse oplysninger er beregnet de faktiske gennemførselstider for studerende, der under deres studier har modtaget grønlandsk studiestøtte. Beregningerne af gennemsnitlige studietider er baseret på oplysninger fra skoleåret 1980/81 til skoleåret 2000/01. Fra Uddannelsesstøtteforvaltningen er indhentet oplysninger om studiestøtte og studiegæld. Der er tale om gennemsnitsbetragtninger, hvorfor der kan være store forskelle mellem de enkelte studerende. Gennemførselstider for studerende i Danmark er indhentet fra det danske undervisningsministerium. Fra SU-styrelsen er indhentet oplysninger om studiestøtte og studiegæld. Også her er der tale om gennemsnitsbetragtninger. Forskellene mellem grønlandske og danske studieforhold er begrænsede. Studerende på dansk studiestøtte har marginalt højere studiestøtte, og har mulighed for at optage større studielån end studerende på grønlandsk studiestøtte. Omvendt har studerende på grønlandsk studiestøtte bedre muligheder for erhvervsarbejde, idet der ikke foretages fradrag i studiestøtten uanset lønindtægt ved siden af studiet. De forskelle i beløb for henholdsvis studiestøtte og studiegæld, der er betinget af om den studerende er modtager af dansk eller grønlandsk studiestøtte, er relativt små og påvirker kun i ringe grad det samlede billede. Beregningerne tager udgangspunkt i bruttolønninger, dvs. lønninger inkl. almindelige tillæg og pension. Tillæg som følge af særlig funktion (specialkonsulenttillæg, souscheftillæg m.v.) medregnes ikke. Det forudsættes at alle får arbejde i umiddelbar forlængelse af afslutningen af deres uddannelse, ligesom det forudsættes, at personerne ikke har afbrydelse i deres arbejdsliv uden fuld løn, fx i forbindelse med sygdom, barsel, ledighed m.v. Det antages desuden, at en person forbliver på den samme overenskomst hele arbejdslivet. For at kunne sammenligne lønindkomster i dag med lønindkomster der indtjenes om f.eks. 20 år skal alle fremtidige indkomster tilbagediskonteres med den relevante realrente. Således vil en højere realrente betyde, at fremtidige indkomster tillægges mindre vægt end indkomster, der oppebæres i dag. I modsat retning trækker, at fremtidige realindkomster må forventes at stige, hvorfor det antages at de to effekter udligner hinanden og diskonteringsfaktoren derfor er 0. Livslønningerne findes således ved summering af alle forventede fremtidige indkomster. Denne forudsætning er tidligere anvendt af Det Økonomiske Råd i forbindelse med beregning af livsindkomster i Danmark. Livslønninger Side 2

3 3. Resultater Tabel 1. Livslønninger i kroner Faggruppe Danske studieforhold Grønlandske studieforhold 1 DJØF kandidat Psykologer DIH Magistre - administration/ kand Psykologer administration DJØF Bachelor Folkeskolelærere Ingeniører Gymnasielærere Magistre - universitetsansatte Magistre - seminarieansatte Maskinmestre Arkitekter Magistre - administration /BA Seminarielærere (tjm.) SIK kontorfuldmægtig Præster (tjm.) Som det fremgår af tabel 1 er det kandidater på en DJØF-overenskomst, der opnår den højeste livsløn. Den afgørende årsag til forskellen til eksempelvis magistre ansat i administrationen er det såkaldte kvalifikations- og fastholdelsestillæg. Præsternes placering som faggruppen med laveste livsløn skyldes bl.a. en lang faktisk studietid for cand. theol er. Den proportionale beskatning i Grønland gør, at rangordningen også vil gælde, såfremt der ses på livslønningerne fratrukket skattebetalingen. Dette er en forskel fra eksempelvis Danmark, hvor det er afgørende om man tjener sin løn i en kortere eller længere årrække på grund af en progressiv beskatning. Tabel 2. Beregningsoplysninger (Grønlandske studieforhold) Faggrupper Faktisk studietid Arbejdsår Marginal gevinst/tab 1 DJØF kandidat 5,3 36, Magistre - administration/ kand. 5,5 36, Folkeskolelærere 3,2 38, DJØF Bachelor 3,0 39, Psykologer DIH 8,2 33, Psykologer - administration 8,2 33, Gymnasielærere 5,5 36, Magistre - universitetsansatte 5,5 36, Magistre - seminarieansatte 5,5 36, Ingeniører 5,9 36, Maskinmestre 3,3 38, Arkitekter 6,5 35, Magistre - administration /BA 3,8 38, Seminarielærere 5,5 36, SIK kontorfuldmægtig 3,0 42, Præster 7,8 34, Livslønninger Side 3

4 Som det fremgår af tabel 2 er der store forskelle i studielængden og antallet af år på arbejdsmarkedet. Den faggruppe der har kortest tid på arbejdsmarkedet er præsterne, som i gennemsnit er 34,2 år på arbejdsmarkedet, mens SIK kontorfuldmægtige har 42 år på arbejdsmarkedet. Denne store forskel påvirker den samlede livsløn. I den sidste kolonne i tabel 2 angives genvinsten/tabet ved at være ét år mere/mindre på arbejdsmarkedet. Dvs. at en arkitekt som færdiggør studiet på 5,5 år i stedet for 6,5 år vil få en merindtægt på kr. Bliver man forsinket med et år under uddannelsen er det reelt set forbundet med et tab af en indtægt på kr. Tabel 3. Beregningsoplysninger (danske studieforhold) Faggrupper Faktisk studietid Arbejdsår Marginal gevinst/tab 1 DJØF kandidat 6,7 35, Psykologer DIH 6,1 35, Magistre - administration/ kand. 6,0 36, Psykologer - administration 6,1 35, DJØF Bachelor 3,3 38, Folkeskolelærere 4,1 37, Ingeniører 4,9 37, Gymnasielærere 6,0 36, Magistre - universitetsansatte 6,0 36, Magistre - seminarieansatte 6,0 36, Maskinmestre 3,0 39, Arkitekter 6,1 35, Magistre - administration /BA 3,3 38, Seminarielærere (tjm.) 6,0 36, SIK kontorfuldmægtig Præster (tjm.) 7,8 34, Som det fremgår af tabel 3 er der ligeledes store forskelle i studielængden og antallet af år på arbejdsmarkedet, når der ses på danske studieforhold. Den faggruppe der har kortest tid på arbejdsmarkedet er præsterne, som er 34,2 år på arbejdsmarkedet i gennemsnit. Til sammenligning er ingeniørerne i gennemsnit kun 4,9 år om at gennemføre deres studie, hvilket resulterer i, at denne faggruppe har flere år på arbejdsmarkedet. Den sidste kolonne i tabel 3 angiver genvinsten/tabet ved at være ét år mere/mindre på arbejdsmarkedet. Dvs. en arkitekt, som færdiggør studiet på 5,5 år i stedet for 6,5 år, vil få en merindtægt på kr. Bliver man forsinket med et år under uddannelsen er det reelt set forbundet med et tab af en indtægt på kr. Bemærk at der ikke er forskel til tabel 2 hvor der tages udgangspunkt i Grønlandske studieforhold. Livslønninger Side 4

5 Tabel 4. Forskelle i studiestøtte mellem Grønland og Danmark Faggrupper Danske studieforhold Grønlandske studieforhold SU-gæld SU-stipendier SU-gæld SU-stipendier 1 DJØF kandidat Psykologer DIH Magistre administration/ kand Psykologer - administration DJØF Bachelor Folkeskolelærere Ingeniører Gymnasielærere Magistre - universitetsansatte Magistre - seminarieansatte Maskinmestre Arkitekter Magistre administration /BA Seminarielærere (tjm.) SIK kontorfuldmægtig Præster (tjm.) Som det fremgår af tabel 4 er der kun mindre forskelle i studiestøtten for henholdsvis danske studerende og grønlandske studerende. Set i forhold til livslønningerne er forskellene ubetydelige beløbsmæssigt. De lidt større forskelle kan primært tilskrives forskelle i uddannelseslængden faggrupperne imellem. Tabel 5. Sammenligning af alternative beregninger (grønlandske studieforhold) Faggrupper Faktisk studietid Normeret studietid Alle 36 års arbejdsliv 1 DJØF kandidat Psykologer DIH Magistre adm./ kand Psykologer - administration DJØF Bachelor Folkeskolelærere Ingeniører Gymnasielærere Magistre - universitetsansatte Magistre - seminarieansatte Maskinmestre Arkitekter Magistre administration /BA Seminarielærere (tjm.) SIK kontorfuldmægtig Præster (tjm.) I tabel 5 sammenlignes forskellige alternative beregninger. Beregningerne på baggrund af faktisk studietid er identisk med resultaterne i tabel 1. Herudover er der beregnet på baggrund af den normerede studietid og endelig er vist resultaterne af beregninger, hvor alle faggrupper har samme antal år på arbejdsmarkedet (36 år). Af tabellen ses, at for næsten alle faggrupper ville der være en økonomisk gevinst ved at færdiggøre studierne på normeret tid. Særlig stor gevinst vil der være for psykologer ansat i administrationen, hvor livslønnen vil være mere end 1. mio. kr. højere, hvis studierne i gennemsnit blev færdiggjort på normeret tid. Livslønninger Side 5

6 I den sidste kolonne i tabel 5 ses livslønningerne forudsat, at alle faggrupper arbejder 36 år. Under denne forudsætning sker der flere forskydninger i forholdet mellem livslønningerne for de enkelte faggrupper. Det er fortsat DJØF kandidater, der opretholder den højeste livsløn, men flere andre faggrupper, herunder psykologer, opnår en relativ højere livsløn. Tabel 6. Sammenligning af alternative beregninger (danske studieforhold) Faggrupper Faktisk studietid Normeret studietid Alle 36 års arbejdsliv 1 DJØF kandidat Psykologer DIH Magistre - administration/ kand Psykologer administration DJØF Bachelor Folkeskolelærere Ingeniører Gymnasielærere Magistre - universitetsansatte Magistre seminarieansatte Maskinmestre Arkitekter Magistre - administration /BA Seminarielærere (tjm.) SIK kontorfuldmægtig Præster (tjm.) I lighed med tabel 5 sammenlignes forskellige alternative beregninger. Beregningerne på baggrund af faktisk studietid er identisk med resultaterne i tabel 1. Herudover er der beregnet på baggrund af den normerede studietid og endelig er vist resultaterne af beregninger, hvor alle faggrupper har samme antal år på arbejdsmarkedet (36 år). Sammenlignes livslønningerne beregnet på baggrund af faktisk studietid og normeret studietid ses det, at DJØF kandidaterne er de, som har den største økonomiske gevinst ved at reducere studietiden til normeret studietid. Gevinsten vil være ca kr. Livslønninger Side 6

7 4. Specifikke forudsætninger 4.1 DJØF Grundlønssatserne pr. 1. april 2001 anvendes. Kvalifikations- og fastholdelsestillæg forudsættes tildelt efter to år. Ferierejsetillægget på kr. om året er ikke medregnet. Herudover er der i henhold til overenskomsten mulighed for tildeling af specialkonsulenttillæg på kr. årligt eller et ikke nærmere beløbsmæssigt defineret tillæg vedr. særlig stilling i henhold til 6 i overenskomsten. Disse tillæg er heller ikke medregnet, ligesom souscheftillæg på kr. årligt samt ph.d. tillægget på kr. (1991 niveau) heller ikke er medregnet. Beregningen af den faktiske gennemsnitlige studietid under grønlandske studieforhold omfatter alle samfundsvidenskabelige uddannelser, som dækkes af DJØFoverenskomsten, inkl. Cand. Scient. Adm. fra Ilisimatusarfik. I beregningen af den faktiske gennemsnitlige studietid under danske studieforhold er det forudsat, at der er lige mange jurister og økonomer. Der er dog væsentlige forskelle i gennemsnitlige studietider, idet den er 5,4 år for jurister og 6,7 år for økonomer. 4.2 SIK kontorfuldmægtige Overenskomsten dækker ansatte i Hjemmestyret, Tele Greenland A/S, A/S boligselskabet INI og kommunerne, som ikke omfattes af anden overenskomst. Lønningerne pr. 1. april 2001 anvendes. De særlige vilkår for EVU ere er ikke indregnet. EVU ere modtager et særligt tillæg på kr. årligt i henhold til 13 i overenskomsten, ligesom skoleophold indgår i fastsættelse af anciennitet. For at blive fuldmægtig skal man have en efg, sti- eller lærlingeuddannelse. I beregningerne er det forudsat, at alle har en sti-uddannelse bag sig. Det gennemsnitlige kvalifikationstillæg på kr. ydes i henhold til 19 stk.2. Beløbet er beregnet på baggrund af oplysninger fra forhandlingsafdelingen om faktiske udbetalinger. 4.3 Maskinmestre Ansatte maskinmestre i Grønlands Hjemmestyre eller kommunerne. Lønningerne pr. 1. april 2001 anvendes. Maskinmestre er lidt specielle, idet der er store stedbestemte tillæg samt tillæg for eksempelvis nattjeneste. Dvs. at de faktiske lønninger i mange tilfælde vil ligge væsentligt over de beregnede. Maskinmestrene kan pålægges rådighedstjeneste. Det gennemsnitlige månedlige rådighedsbeløb er beregnet på baggrund af faktiske tal fra hjemmestyrets forhandlingsafdeling og udgør kr. årligt. Ferierejsetillæg på kr. årligt er ikke medregnet. Tillæg for særlig stilling i henhold til 6, stedbestemte rekrutterings- og fastholdelsestillæg på kr. årligt for tjeneste i Qaanaaq, Ittoqqortoormiit, Ammassalik, Qeqertarsuaq, Nanortalik, Uummannaq og Upernavik er ikke medregnet, ligesom tillægget på kr. årligt for ansatte ved Nukissiorfiit s hovedkontor i Nuuk ikke indgår i beregningerne. Livslønninger Side 7

8 I beregningen af gennemsnitlig studietid for maskinmestrene under danske studieforhold er det forudsat, at den gennemsnitlige studietid og den normerede studietid er sammenfaldende, da der ikke er oplysninger tilgængelige. 4.4 Folkeskolelærere (overenskomstansatte) Beregningerne omfatter personerne i 6 stk. 2 punkt 2, dvs. lærere med en 4-årig læreruddannelse, herunder lærere med kateketskoleuddannelse. Lærere, der ikke er omfattet er bl.a. forskolelærere, lærere med 2-årig faglæreruddannelse samt lærere med den 3-årige decentrale læreruddannelse. Læreruddannelsen i Grønland har haft varierende længde og gik således fra at være en 3-årig uddannelse til at være en 4-årig uddannelse i Beregningen af den faktiske gennemsnitlige studietid afspejler dette forhold, mens beregningen af livslønnen på baggrund af normeret studietid tager udgangspunkt i den nu gældende ordning (4-årig). I henhold til tjenestetidsaftalen ydes et undervisningstillæg. Dette er beregnet ud fra et undervisningsår på 38 uger. Grundbeløbet er reguleret i henhold til aftale om justering af tjenestemandslønninger af 25. april Det skal dog bemærkes, at beløbet kun ydes, hvis der er tale om konfrontationstimer. I henhold til Aftale om arbejdstiden m.v. i folkeskolen i Grønland af 25. april 2001 ydes der tillæg for en række specifikke opgaver, som ikke er medregnet. Eksempelvis udløser vidtgående specialundervisning 960,37 kr. pr. ugentlig time, såfremt læreren har eneansvaret ( 7). Ligeledes ydes et rådighedstillæg på 1.139,26 kr. pr. ugentlig time for undervisning i specialklasser samt på specialskoler. Disse tillæg er ikke medregnet. Værdien af feriefrirejse er heller ikke indregnet. 4.5 Ingeniører Der ses på civilingeniører ansat efter 1. april Teknikumingeniører følger en lidt anden skala. Lønskala pr. 1. april 2001 anvendes. I henhold til 8 stk. 3 i overenskomsten ydes et tillæg til ingeniører, ansat som fuldmægtige i Grønlands Hjemmestyre samt i selskaber og virksomheder ejet af Grønlands Hjemmestyre. Ferierejsetillægget på kr. om året er ikke medregnet. Det samme gælder tillæg vedr. særlig stilling i henhold til 6 i overenskomsten. 4.6 Arkitekter Ferierejsetillægget på kr. om året er ikke medregnet. Det samme gælder tillæg vedr. særlig stilling i henhold til 6 i overenskomsten. I henhold til 8 stk. 3 i overenskomsten ydes et tillæg til arkitekter, ansat som fuldmægtige i Grønlands Hjemmestyre samt i selskaber og virksomheder ejet af Grønlands Hjemmestyre. Livslønninger Side 8

9 4.7 Magistre (administration) Lønskala pr. 1. april 2001 anvendes. Ferierejsetillægget på kr. om året er ikke medregnet. Beregningen af den faktiske studietid under grønlandske studieforhold omfatter alle humanistiske uddannelser, herunder fra Ilisimatusarfik. Den faktiske gennemsnitlige studietid under danske studieforhold kendes ikke for magistre, men er skønnet ud fra de øvrige gruppers gennemførselstider. Tillæg vedr. særlig stilling i henhold til 6 i overenskomsten er ikke medregnet. 4.8 Psykologer Der foretages beregninger for psykologer ansat i administrative stillinger samt for autoriserede psykologer, herunder for kliniske psykologer ansat ved Dronning Ingrids Hospital. Lønskala pr. 1. april 2001 anvendes. Kliniske psykologer ansat ved Dronning Ingrids Hospital modtager et kvalifikationstillæg på kr. om måneden, mens psykologer ansat i administrative stillinger modtager et administrationstillæg på 750 kr. om måneden. Tillæggene ydes i henhold til 12 og 7 i overenskomsten. Ferierejsetillægget på kr. om året er ikke medregnet. Det samme gælder tillæg vedr. særlig stilling i henhold til 6 i overenskomsten. 4.9 Gymnasielærere Ud over grundlønnen modtager gymnasielærerne et undervisningstillæg på kr. pr. måned i henhold til 7 i overenskomsten. Ferierejsetillægget på kr. om året er ikke medregnet, ligesom tillæg vedr. særlig stilling i henhold til 6 i overenskomsten ikke er medregnet. Beregningen af den faktiske studietid under grønlandske studieforhold omfatter alle humanistiske uddannelser, herunder fra Ilisimatusarfik. Den faktiske gennemsnitlige studietid under danske studieforhold kendes ikke for magistre, men er skønnet ud fra de øvrige gruppers gennemførselstider Seminarielærere (tjenestemænd) Beregninger foretaget med udgangspunkt i Aftale om justering af tjenestemandslønninger samt Aftale om klassificering af visse ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq, Socialpædagogisk seminarium, Socialrådgiveruddannelsen/ISI samt Sprogcenteret. Begge aftaler er af 8. juni I henhold til 5 stk. 1 i klassificeringsaftalen ydes undervisningstillæg på kr. årligt. Herudover ydes tillæg på kr. ved oprykning til lønramme 34, jf. 5 stk. 3 i klassificeringsaftalen. Endelig ydes et tillæg på kr. årligt, jf. Aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. Pensionssystemet for tjenestemænd er ret kompliceret og det kan være problematisk at beregne en generel månedlig indbetaling som en procentdel af grundlønnen, da det ikke er grundlønnen, men ancienniteten samt skalatrin ved pensionsalderen, der afgør størrelsen af tjenestemandspensionen. Herudover skal det nævnes, at personer, der flytter til Danmark, modtager en væsentlig højere pension. Livslønninger Side 9

10 Personaledirektoratet har oplyst, at en person med 36 års anciennitet som afslutter på skalatrin 45 vil opretholde en årlig pension på kr. i Grønland. Såfremt dette skulle ske via løbende månedlige indbetalinger, skal den månedlige indbetaling ved en beregningsrente på 3 pct. (anvendes af JØP) være kr. Beregningen af den faktiske studietid under grønlandske studieforhold omfatter alle humanistiske uddannelser, herunder fra Ilisimatusarfik. Den faktiske gennemsnitlige studietid under danske studieforhold kendes ikke for magistre, men er skønnet ud fra de øvrige gruppers gennemførselstider Seminarielærere (overenskomstansatte) Løn og tillæg pr. 1. april 2001 anvendes som beregningsgrundlag. Der ydes et undervisningstillæg i henhold til overenskomstens 7 stk. 6 på kr. pr. måned. Ferierejsetillægget på kr. årligt er ikke medregnet. Beregningen af den faktiske studietid under grønlandske studieforhold omfatter alle humanistiske uddannelser, herunder fra Ilisimatusarfik. Den faktiske gennemsnitlige studietid under danske studieforhold kendes ikke for magistre, men er skønnet ud fra de øvrige gruppers gennemførselstider. Tillæg vedr. særlig stilling i henhold til 6 i overenskomsten er ikke medregnet Præster (tjenestemænd) Beregningerne tager udgangspunkt i en præst (Cand. theol.) ansat under Midtgrønland, Thule og Østgrønlands Provstikontor. Beregningerne sker på baggrund af Aftale om klassificering af visse tjenestemandsstillinger inden for den grønlandske kirke. Aftalen er indgået mellem Grønlands Hjemmestyre og NAK 20. april Løn og tillæg pr anvendes som beregningsgrundlag. Tjenestemandspensionssystemet er ret kompliceret og det kan være problematisk at beregne en generel månedlig indbetaling som en procentdel af grundlønnen, da det ikke er grundlønnen, men ancienniteten samt skalatrin ved pensionsalderen, der afgør størrelsen af tjenestemandspensionen. Herudover skal det nævnes, at personer, der flytter til Danmark, modtager en væsentlig højere pension. Personaledirektoratet har oplyst, at en person med 34 års anciennitet som afslutter på skalatrin 44 vil opretholde en årlig pension på ,65 kr. i Grønland. Såfremt dette skulle ske via løbende månedlige indbetalinger, skal den månedlige indbetaling ved en beregningsrente på 3 pct. (anvendes af JØP) være kr. Det skal nævnes, at det med en 3-årig præsteuddannelse på Ilisimatusarfik er muligt at erhverve titlen Cand. theol. med tilhørende lønrettigheder. For disse personer vil livslønnen være højere end for de, der gennemfører en 6-årig præsteuddannelse ( kr. højere svarende til tre gange løn på afsluttende lønskala). På grund af et meget lille antal uddannede præster i Grønland er der taget udgangspunkt i de danske gennemførselstider. Livslønninger Side 10

11 5. Forbehold og begrænsninger For at skabe mulighed for en sammenligning mellem de enkelte faggrupper, er der taget udgangspunkt i standardlønninger. Dvs. at overtidsbetaling, stedtillæg o.l. ikke er medregnet. Da især overtidsbetaling kan have en afgørende indflydelse på livslønnen, bør man være forsigtig med at lave en konkret sammenligning uden at medtage disse forhold. Livslønningerne kan kun anvendes til at vurdere indkomsten i et helt arbejdsliv, da den rangordning, der er vist i tabel 1 i afsnit 3, kan være anderledes, hvis man sammenligner den årlige løn mellem to faggrupper. Forskelle i livslønninger kan bl.a. tilskrives forskelle i den gennemsnitlige studietid. Livslønninger Side 11

12 6. Beskrivelse af regnearket livsløn_29_09_2003.xls Regnearket indeholder beregningerne af livslønningerne og er struktureret så der er et separat faneblad for hver beregning, fx for skolelærere. Det er muligt at se udviklingen i grundløn samt tillæg og pensionsindbetalinger, ligesom det er muligt at se hvorledes livslønnen udvikler sig med ancienniteten. Den første fane i regnearket benævnt Master er det centrale element i beregningerne af livslønningerne. Kolonne A angiver faggruppe Kolonne B angiver overenskomsttype, dvs. overenskomstansat eller tjenestemandsansat. Kolonne C angiver faktisk gennemsnitlig studietid for den enkelte faggruppe. Data er indhentet fra Undervisningsministeriet i Danmark samt fra Grønlands Statistiks uddannelsesregister. Kolonne D angiver normeret studietid. Kolonne E angiver alder ved arbejdsstart. Det antages, at man er 6,5 år ved start i børnehaveklasse (1. klasse i Grønland). Det antages at man i gennemsnit går i skole 10,5 år, svarende til et år i børnehaveklasse samt 9,5 år i almindelig skole. 6,5 plus 10,5 år resulterer i, at man i gennemsnit er 17 år ved afslutningen af folkeskolen. For at tage en videregående uddannelse forudsættes der en gymnasial uddannelse eller tilsvarende. Vi antager en sådan tager tre år og ser således bort fra muligheden for eksempelvis en 2-årig HF. Når man er klar til at tage en videregående uddannelse, vil man således være 17 år plus 3 år, altså 20 år. Alder ved arbejdsstart beregnes ved at lægge faktisk gennemsnitlig studietid sammen med 20. Kolonne F angiver studiegælden for de enkelte faggrupper. Tallene for de danske forhold er baseret på faktiske gennemsnitlige lånebeløb oplyst af SU-styrelsen. Der er desuden foretaget egne beregninger på baggrund af disse. Gældsbeløbene under Grønlandske forhold er beregnet på baggrund af antal studieår samt de mulige årlige lånebeløb. Kolonne G angiver stipendiebeløbene og er beregnet på baggrund af de månedlige satser samt antal studieår. Kolonne H angiver antal arbejdsår og er beregnet som pensionsalder fratrukket alder ved arbejdsstart. Kolonne I angiver arbejdsindkomsten og er beregnet på baggrund af antal arbejdsår i kolonne H samt beregningerne i arkene for de enkelte faggrupper. Livsindkomsten (livslønnen) er beregnet som arbejdsindkomsten plus SU-stipendier fratrukket SU-gæld. Kolonne K angiver gevinsten/tabet ved et år mere/mindre på arbejdsmarkedet og svarer til et års løn ved fuld anciennitet for alle faggrupper. Arkene master36 og masternorm indeholder beregningerne af livslønnen i tilfældet hvor alle faggrupper har 36 års anciennitet, samt tilfældet, hvor alle faggrupper gennemfører uddannelsen på normeret tid. I regnearket er der indsat kommentarer, der beskriver kilder, beregningsmetoder og forudsætninger. Livslønninger Side 12

13 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Eventuel henvendelse Lars Kjærgård Leth Udarbejdet september 2003 Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

JAs løntabeller for akademikere i staten

JAs løntabeller for akademikere i staten JAs løntabeller for akademikere i staten 1. Nyt lønsystem 2. Lønramme 35-42 3. Special- og chefkonsulenter 4. Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner 5. Lønnede ph.d.-stipendiater

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 201 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02988 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 201 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Uddannelse 15. september 2016

Uddannelse 15. september 2016 Uddannelse 15. september 2016 Befolkningens uddannelsesprofil 2015 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Uddannelse 2001:1. Indholdsfortegnelse. Indledning

Uddannelse 2001:1. Indholdsfortegnelse. Indledning Uddannelse 2001:1 Elever og studerende fra Grønland ved de faglige grunduddannelser, mellemuddannelser og videregående uddannelser i Danmark og ved Ilisimatusarfik 1980/81-2000/01 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8, Gruppe 1 Lb.nr. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut

Læs mere

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015

Pensionstabeller. Pensionstabeller. 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Pensionstabeller 1. april 2014 31. marts 2015 Denne publikation

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Lovsamling Serie C-I NALUNAARUTIT - Grønlandsk 01SEP Justering af tjenestemandslønninger m.v.

Lovsamling Serie C-I NALUNAARUTIT - Grønlandsk 01SEP Justering af tjenestemandslønninger m.v. NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 01SEP.2015 Aftale om Justering af tjenestemandslønninger m.v. Der er mellem Naalakkersuisut og Ilinniagartuut Kattuffiat, Akademi kernes Sammenslutning i

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Uddannelse. Metode: Uddannelsesdata til HFU. Data til publikationen. Uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen

Uddannelse. Metode: Uddannelsesdata til HFU. Data til publikationen. Uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen Uddannelse Metode: Uddannelsesdata til HFU I det følgende vil metoden for Grønlands Statistiks årlige publikation Befolkningens uddannelsesprofil beskrives. Data til publikationen Publikationen er udarbejdet

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 8,Gruppe 1 30. juni 2004 Lb.nr. Aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014

Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. 01.01.2014 Kommunale lønninger pr. 1. januar 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 432.565,00 36.047,08 49 (48) 461.595,00 38.466,25 50 (49) 493.818,00 41.151,50 51 (50) 545.458,00 45.454,83 52 (51)

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling. Serie C-I. Afsnit 2, Gruppe 2. Lb.nr. Aftale. justering af tjenestemandslør.ninger m.v.

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling. Serie C-I. Afsnit 2, Gruppe 2. Lb.nr. Aftale. justering af tjenestemandslør.ninger m.v. NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I Afsnit 2, Gruppe 2 Lb.nr. Aftale om justering af tjenestemandslør.ninger m.v. Der er mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqcat Atuarfianneersut Kattuffiat,

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse

Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Vejledning om forhandling af vilkår for jordemødre med overbygningsuddannelse Indhold Overenskomsternes dækningsområde ift. kandidater og andre overbygninger... 2 Kandidatuddannelser... 2 Master og ph.d.-uddannelser...

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

STATEN Lønninger 1. april 2012

STATEN Lønninger 1. april 2012 STATEN Lønninger 1. april 2012 Ingeniørforeningen Lønninger m.v. i staten 1. april 2012 Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Gammel løn Indledning

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013

Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013 Kommunale lønninger pr. 1. okt. 2013 Løn årligt/måned 48 (47) 430.426,00 35.868,83 49 (48) 459.313,00 38.276,08 50 (49) 491.376,00 40.948,00 51 (50) 542.761,00 45.230,08 52 (51) 617.594,00 51.466,17 53

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

(hvert. 1991/ aktuelt. pr. md. 45,47 29.020/ 2.662,82 44,45 21.680/ 1.989,17. årigt) 44 12.770 + 34.820/ 1.771,66 + 3.194,78 42,44 27.290 2.

(hvert. 1991/ aktuelt. pr. md. 45,47 29.020/ 2.662,82 44,45 21.680/ 1.989,17. årigt) 44 12.770 + 34.820/ 1.771,66 + 3.194,78 42,44 27.290 2. Stillingsbetegnelse Koordinerende Sundhedsplejersker, landsdækkende Koordinerende afdelingssygeplejerske, Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital og Qaqortoq Områdeleder (Leder af kursus- og efteruddannelsesafdelingen)

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr

Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2014 Reguleringsprocent pr. Løn årligt/måned 48 (47) 435.277,00 36.273,08 49 (48) 464.489,00 38.707,42 50 (49) 496.914,00 41.409,50 51 (50) 548.877,00 45.739,75 52 (51)

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i specialskoler for børn samt PPR 1. januar 2014 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2014 er 1,284900. Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER for talehørelærere 1. august 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april til 30. september 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende.

LØNNINGER i folkeskoler 1. april Reguleringsprocenten på 1, fra 1. januar 2016 er stadig gældende. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2016 Reguleringsprocenten på 1,317798 fra 1. januar 2016 er stadig gældende. Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig

Læs mere

Pædagoger og læreres pensionsopsparing

Pædagoger og læreres pensionsopsparing 9. MARTS 2015 Pædagoger og læreres pensionsopsparing AF SØS NIELSEN, ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG METTE NYRUP Resume Dette notat sammenholder pædagoger, læreres og socialpædagogers pensionsopsparing.

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Kompetencegivende uddannelser 2008

Kompetencegivende uddannelser 2008 Uddannelse 2009:1 Kompetencegivende uddannelser 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 Tabel 1 Antal personer, der påbegyndte en kompetencegivende uddannelse

Læs mere

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING

STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING p:\gs\mb\studerende-mb.doc 1. september 2006 af Mikkel Baadsgaard dir. tlf. 33557721 STUDERENDES INDKOMSTUDVIKLING Den 8. august 2006 bragte Jyllandsposten tal fra SU-styrelsen, der blandt andet viste,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere