Indholdsfortegnelse. Indholdsoversigt Forord... 9 Forord til fjerde udgave. Indholdsfortegnelse... 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsoversigt... 7. Forord... 9 Forord til fjerde udgave. Indholdsfortegnelse... 13"

Transkript

1 Indholdsoversigt Forord Forord til fjerde udgave Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning 1.1 Læsevejledning Sådan finder du rundt i bogen At have ret og få ret Quick-guides/læse-let pjecer Bogens terminologi Psykiatribrugere Pårørende Behandlere Psykisk sygdom, sindslidelse eller handicap? 41 Kapitel Handicapkonventionen m.fl. 2.1 Indledning Internationale forpligtelser Handicapkonventionen Handicapkonventionens indhold Danmarks forpligtelser ift. EU EU s initiativer på handicapområdet EU s ikke-diskriminationsregler EU s Charter om grundlæggende rettigheder Menneskerettigheder, der kan påberåbes direkte Forbud mod diskrimination Livet, personlig frihed, integritet og sikkerhed mv Retten til privatliv, et familieliv mv Handicapkonvention som grundlag for udvikling af nye standarder Beskyttelse imod udnyttelse, vold og misbrug indholdsfortegnelse.indd 13 16/03/

2 2.6.2 Ret til sundhedsydelser og krav om informeret samtykke Et selvstændigt liv, personlig mobilitet, uddannelse mv Ret til rehabilitering, arbejde og beskæftigelse mv Børn og unges internationale rettigheder 67 Kapitel Inddragelse 3.1 Indledning Principper om inddragelse af brugeren Inddragelse inden for sundhedsområdet Samtykke og inddragelse Inddragelse af mindreårige brugere og deres forældre Begrænsninger i selvbestemmelsesretten Inddragelse inden for det sociale område Inddragelse gennem samtykke Inddragelse af mindreårige brugere og deres forældre Begrænsninger i selvbestemmelsesretten Brugerinddragelse i generelle spørgsmål Organiserede brugere skal inddrages Brugerinddragelsespolitik Principper om inddragelse af de pårørende Hvem er pårørende? Ret til inddragelse Brugeren ønsker de pårørende inddraget Pårørende inddrages uden brugerens accept Sundhedsområdet Det sociale område Er tavshedspligten til hinder for inddragelse? Pårørendepolitikken Pårørendepolitikkens form og indhold Giver pårørendepolitikken krav på inddragelse? Klage over tilsidesættelse af pårørendepolitik Organiserede pårørende Værger og værgemål Forældre som værger Etablering af værgemål Værgemålets karakter indholdsfortegnelse.indd 14 16/03/

3 Økonomisk værgemål herunder evt. umyndiggørelse Personlige værgemål Samværgemål I hvilke tilfælde kan værgemål iværksættes? Personlige værgemål og økonomiske værgemål, der ikke indebærer umyndiggørelse Fratagelse af retlig handleevne (umyndiggørelse) Samværgemål Hvem træffer afgørelse om værgemål? Lægeerklæring Ændringer i værgemålets indhold mv Klage over værgemålsafgørelser Tilsyn med værger mv Værgens kvalifikationer Værgens vederlag Faste og andre professionelle værger Andre værger Udlæg Brugerens betaling af vederlaget Samværgemål og værgemål for gifte Fratagelse af værgemål Særlige forsøgsværger Repræsentanter og bisiddere Er brugerens egen medvirken nødvendig? Repræsentanten skal være myndig og egnet Repræsentationsforholdets indhold mv Flere bisiddere Beskikkede advokater 114 Kapitel Forebyggelse og sundhedsfremme 4.1 Indledning Begreber Mental sundhed Forebyggelse og sundhedsfremme Sundhedsfremme indholdsfortegnelse.indd 15 16/03/

4 Forebyggelse Pligten til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til mental sundhed Kommunernes opgaver Forebyggelsespakker Forebyggelsespakken Mental Sundhed Regionernes opgaver Forebyggelse i praksissektoren Forebyggelse i sygehusvæsenet Forebyggende indsats i forhold til børn og unge 126 Kapitel Frivillig indlæggelse, behandling og udskrivning 5.1 Principper og regler Sygehusvalg Diagnostisk undersøgelse, udredning mv Frit sygehusvalg Udvidet frit sygehusvalg for børn og unge Udvidet frit sygehusvalg for voksne brugere Krav på oplysninger om ventetid Befordringsgodtgørelse Ambulant behandling, skadestue m.m Minimum for indsatsen modtagepligt Psykiatrilovens fare- og behovsindikation Fareindikation Behandlingsindikation God lægeskik Indlæggelse Informeret samtykke Indlæggelse af mindreårige Vejledningspligt Kontaktpersoner Husorden Behandlingen Behandlingsformer Biologisk behandling Psykoterapeutisk behandling Socialpsykiatrisk behandling indholdsfortegnelse.indd 16 16/03/

5 Psykiatrisk rehabilitering Behandlingsplan Personalekategorier og deres kompetenceområder Overlæger/læger Psykologer Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Plejere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Pædagoger Diætister Socialrådgivere Præster Generelle standarder for behandlingens kvalitet Faglige standarder God psykiatrisk sygehusstandard Kvalitetsarbejde, kliniske retningslinjer, pakkeforløb mv Generelle standarder for de fysiske rammer inde og ude Udskrivning Udskrivning efter brugerens begæring Hvornår foreligger der en begæring om udskrivning? Begæring fra mindreårige Forberedelse af udskrivning Genoptræningsplan Udskrivningsaftale Koordinationsplan Underretning af de pårørende Udskrivningsguide Yderligere informationer 176 Kapitel Tvang på psykiatriske afdelinger 6.1 Principper og begrænsninger De omfattede afdelinger og deres personale indholdsfortegnelse.indd 17 16/03/

6 Psykiatriske afdelinger Lukkede afdelinger Integrerede afsnit Overlæger Sundhedspersoner Tvangsdefintion og samtykkekrav Informeret samtykke Mindreåriges og deres forældres samtykke Tvangsformer Det mindste middels princip mv Begrundelser for tvangsanvendelse Hvor ofte anvendes tvang? Patientrettigheder Overlægens ansvar og pligt til efterprøvelse Vejledning Behandlingsplan Beskikkelse af patientrådgiver Opgaver og forpligtelser Kvalifikationer og forudsætninger Hvornår skal der beskikkes en patientrådgiver? Kan patientrådgivere skiftes ud? Beskikkelsens ophør Vederlag til patientrådgivere Tvangsindlæggelse Pligt til at tilkalde læge Grundbetingelsen sindsygdomskriteriet Behandlings- eller farlighedsindikation Lægeerklæring som grundlag for indlæggelse Habilitetskrav Lægevurdering og -erklæring Lægens varetagelse af brugerens interesser Politiets beslutning og bistand ved indlæggelsen Pligt til efterprøvelse og kontakt til afdelingen Inddragelse af pårørende Gennemførelse af tvangsindlæggelse Modtagepligt og tidsfrister Overlægens modtagelse og vurdering Lægeansvaret for tvangsindlæggelsen indholdsfortegnelse.indd 18 16/03/

7 6.3.9 Ophør af tvangsindlæggelse Initiativet Behandlingsfrist observationsfrist Konsekvensen af tvangsindlæggelsens ophør Tvangstilbageholdelse og -tilbageførelse Tvangstilbageholdelse Udskrivningsanmodning og registreringen af den Underretnings og vejledningspligt Overførelse til lukket afdeling Tilbageførelse til psykiatrisk afdeling Tvangsbehandling Tvangsmedicinering Tvangsernæring Tvangsbehandling med elektrostimulation (ECT) Tvangsbehandling af legemlig lidelse Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Tvangsfiksering Nødvendighedsvurdering Hvem træffer beslutning? Fiksering efter anmodning Fornyet lægelig vurdering Tilstedeværelse af fast vagt Anvendelse af fysisk magt Beskyttelsesfiksering Hvad er beskyttelsesfiksering? Hvem træffer beslutning? Personlige alarm- og pejlesystemer samt særlige dørlåse Personlig skærmning Aflåsning af døre i afdelingen Personlig hygiejne under anvendelse af tvang Opretholdelse af lovlige og forsvarlige forhold Undersøgelse af post, ejendele og kropsvisitation mv Beslaglæggelse af genstande, rusmidler og medikamenter Tvangsprotokoller og optegnelser Krav vedrørende optegnelser af tvang Kontrol med optegnelserne Pligt til at foretage indberetninger indholdsfortegnelse.indd 19 16/03/

8 6.9 Eftersamtaler Opfølgning efter udskrivning Udskrivningsaftale Udveksling af oplysninger om brugeren Koordinationsplan Udveksling af oplysninger om brugeren Tvungen opfølgning efter udskrivning Betingelserne for at anvende tvungen opfølgning Beslutningen om tvungen opfølgning efter udskrivning Beslutning ved brugerens manglende fremmøde Medicinering og tvangsmedicinering Anbringelse på Sikringsafdelingen Beslutningsgrundlag og initiativ Modtagelse, sikkerhed og behandling Særlige tvangsforanstaltninger på Sikringsafdelingen Aflåsning af patientstuer Oppegående tvangsfiksering Udgang mv Ophævelse Yderligere informationer 247 Kapitel Retspsykiatri 7.1 Indledning Straf eller behandling? Straffrihedsgrunde Brugere under 15 år Sindsyg og utilregnelig på gerningstidspunktet Mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner Sindsyg eller utilregnelig mellem gerningstidspunktet og domsafsigelsen Mentalundersøgelse Mentalundersøgelsen hvad er det? Beslutning om gennemførelse indholdsfortegnelse.indd 20 16/03/

9 Ambulant eller under indlæggelse Forelæggelse for Retslægerådet Bistand til brugeren under sagens behandling Forsvarerbeskikkelse Bistandsværge Værgens opgaver og krav på information Hvem kan beskikkes som værge? Vederlag til bistandsværger Ophør af værgebeskikkelse Frakendelse af bistandsværgefunktionen Forskellige foranstaltninger Varetægtssurrogat Særforanstaltninger over for børn og unge under 15 år Særforanstaltninger over for årige De unges situation og forholdets grovhed Generelle regler for anbringelse Sikrede døgninstitutioner Aktindsigt og partshøring Dom til en særforanstaltning Længstetider Dom til forvaring Dom mv. til anbringelse på Sikringsafdelingen Dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling Behandlingsdom Dom til ambulant behandling Anbringelse i en sikret institution for unge Optagelse i botilbud Ungdomskontrakt mv Undergivelse af socialpsykiatrisk tilsyn Fuldbyrdelse af idømte særforanstaltninger Behandlingsplaner Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Tilsynet med de dømte Ændring eller ophævelse af særforanstaltning Overførsel til særforanstaltning Ændring af strafudståelsen hvornår? Stillingtagen til anmodning om ændring Anvendelse af psykiatriske afdelinger indholdsfortegnelse.indd 21 16/03/

10 7.7.1 Risikovurdering forud for placering De almindelige psykiatriske afdelinger Retspsykiatriske specialafdelinger Sikringsafdelingen for de farligste Anbringelse under Kriminalforsorgen Generelt om anbringelse på forsorgens institutioner Vilkår for ophold på institution Anvendelse af tvang Sikringsmidler over for indsatte Sikringsceller og tvangsfiksering Anstalten ved Herstedvester et lukket fængsel Handleplaner i Kriminalforsorgen Andre relevante bestemmelser Behandlingsgaranti for stofmisbrugere Sociale handleplaner og rehabilitering mv SSP- og PSP-samarbejde 299 Kapitel Sundhedsbehandling uden for psykiatriske afdelinger 8.1 Indledning Behandlingen Behandlingsformer Behandlerne Behandlingssteder Distriktspsykiatri mv Indledning Psykiatriens Hus Behandling og målgruppe Ansvarlige myndigheder Behandlerne Henvendelser til distriktspsykiatrien Ikke-obligatorisk behandlingsplan Socialpsykiatrisk konference Afslutningsfasen Hjemmebehandling, opsøgende psykoseteams m.m Behandling for misbrug Behandling for stofmisbrug Behandling for alkoholmisbrug indholdsfortegnelse.indd 22 16/03/

11 8.6 Praktiserende læger og speciallæger Behandling og forpligtelser Ansvarlig myndighed Informeret samtykke Alment praktiserende læger Privat praktiserende speciallæger i psykiatri Psykologer Behandling og målgruppe Ansvarlige myndigheder Henvisning til og betaling for psykologhjælp Omsorgs- og specialtandpleje Behandling i omsorgs- hhv. specialtandpleje Målgruppen Egenbetaling Privatpraktiserende terapeuter Fysioterapeuter og ergoterapeuter Andre terapeuter herunder psykoterapeuter Markedsføring 329 Kapitel Socialpsykiatrien 9.1 Socialpsykiatrisk behandling Socialpsykiatriens opgaver Hjælp baseret på det konkret behov Det kommunale ansvar Det kommunale serviceniveau og tilsynspolitik Afgørelser om konkrete ydelser Den relevante opholdskommune Rammeaftale med regionen om løsning af opgaver Regionale udviklingsplaner og tilsynsopgaver Inddragelse af og information til brugerne Hvem træffer afgørelser om ydelser? Medarbejderne i socialpsykiatrien De socialpsykiatriske tilbud Støtte- og kontaktpersonordningen Frivillig ordning for brugeren Frivillige støtte- og kontaktpersoner Netværksfamilier indholdsfortegnelse.indd 23 16/03/

12 9.5.3 Socialpædagogisk bistand Andre akut- og opsøgende tilbud Personlig hjælp, omsorg og pleje mv Omsorg ifm. selvmordsrisici Frit valg af leverandør Valg af hjælper, fleksibel hjemmehjælp og servicebevis Eget valg af personlig hjælper Kontant tilskud Borgerstyret personlig assistance (BPA) Ledsageordning herunder for børn mellem år Aflastning af pårørende og midlertidigt ophold Pasning af nærtstående med handicap og sygdom Støtte til styrkelse af funktionsevne Træning og vedligeholdelsestræning mv. til voksne Hjælpens formål og karakter Kvalitetsstandarder Boligforhold egen bolig, bofællesskab og botilbud Midlertidig ophold på forsorgshjem Midlertidigt botilbud ifm. udslusning, akutte behov mv Midlertidig bolig til husvilde Midlertidig bolig på kvindekrisecentre Boformer for længerevarende ophold Særligt sikrede boliger for længerevarende ophold Alternative plejehjem for længerevarende ophold Skæve huse til længerevarende ophold Beskæftigelse Beskæftigelse arbejde Fleksjob mv Førtidspensionister i beskæftigelse Skånejob Beskyttet beskæftigelse indholdsfortegnelse.indd 24 16/03/

13 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb Aktivering Ressourceforløb, rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam Undervisning, uddannelse, virksomhedspraktik mv Specialundervisning for voksne Aktivitets- og samværsaktiviteter Folkeoplysning for psykiatribrugere Ungsomsuddannelse for unge med særlige behov Vejledning og opkvalificering mv Revalidering og forrevalidering Specialpædagogisk støtte (SPS) Fritids- og samværstilbud Særlig støtte til børn og unge under 18 år Generel indsats Udveksling af oplysninger om udsatte børn/ unge Underretningspligt Konkrete foranstaltninger Efterværn tilbud til unge voksne Handleplaner en helhedsorienteret indsats Magtanvendelse i socialpsykiatrien Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Sondring mellem forskellige institutioner/ opholdssteder Anbringelse på sikrede døgninstitutioner Anbringelse på særligt sikrede afdelinger på de sikrede institutioner Anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner Magtanvendelse over for børn og unge under anbringelse uden for hjemmet Magtanvendelse på åbne og delvist åbne døgninstitutioner samt på opholdssteder i socialt regi Magtanvendelse på sikret afdeling Magtanvendelse på særligt sikrede afdelinger indholdsfortegnelse.indd 25 16/03/

14 Registrering og indberetning Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Alarm- og pejlesystemer Fastholdelse Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af beskyttelsesmidler Pligten til at undgå omsorgssvigt Den konkrete afvejning Samtykkekravet Beslutningskompetencen ift. tvangsforanstaltninger Afgørelse om flytning Beskikkelse af advokat Registrering og indberetning 451 Kapitel Sociale ydelser m.m Indledning Indtægtsmuligheder Arbejdsløshedsdagpenge Medlemsbetingelser Arbejdsløshedsforsikrede og fleksjob Arbejdsløshedsforsikrede og dagpengeret Varighed af dagpengeperioden og ophør af dagpengeretten Dagpengetakster og aktiveringsydelse Selvvalgt uddannelse Særlige regler for unge under 25 år Ret til ferie og feriedagpenge Dagpengeretten fortabes ved selvforskyldt ledighed Sygedagpenge Beskæftigelseskravet Aftaler om refusion i særlige tilfælde Opfølgning og fastholdelsesplan Visitation og kommunal opfølgning indholdsfortegnelse.indd 26 16/03/

15 Positiv medvirken fra den dagpengeberettigede Dagpengeperiodens varighed Særligt om revalideringsbegrebet Fleksjob/ledighedsydelse Dagpengebeløbet beregningsgrundlaget Ferie og feriegodtgørelse En ny sygedagpengemodel Kontanthjælp Betingelser for opnåelse af ret til hjælp Takster beregningsgrundlaget for ydelserne Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv Administration af midler Integrationsprogram og introduktionsforløb efter integrationsloven Aktivering Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Tillægsydelser bl.a. befordringsgodtgørelse og mentorer Ressourceforløbsydelse Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv Revalideringsydelse Kompensation til handicappede i erhverv Fortrinsadgang til ledige stillinger i det offentlige Personlig assistance i erhverv Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede Særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde Fleksløntilskud, ledighedsydelse mv Løntilskud til ansatte før 1. januar Fleksløntilskud indholdsfortegnelse.indd 27 16/03/

16 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende Ledighedsydelse Fleksydelsesordningen Særligt om fleksydelse til selvstændige erhvervsdrivende Førtidspension tilkendt efter de gamle regler Almindelige betingelser Førtidspension Særlige tillæg Invaliditetsydelse Beregning og udbetaling Beløb Supplerende Arbejdsmarkedspension Førtidspension tilkendt efter de nye regler Ydelsens størrelse Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspen sion ister (SAP) Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) Arbejde i beskyttet beskæftigelse Lommepenge SU-stipendium og -lån Tillægsstipendium Indtjeningsloft for opnåelse af tillæg Ansøgning om tillæg samt sagsbehandling Udbetaling Boligsstøtte Særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde Særlig støtte Hjælp i særlige tilfælde Kontant tilskud til nødvendig hjælp efter serviceloven Tidsbegrænset ansættelse af pårørende Tilbud om ledsagelse efter serviceloven Ledsagerkort Nødvendige merudgifter Hjælpemidler mv Medicinhjælp Kronikertilskud Henstandsordning indholdsfortegnelse.indd 28 16/03/

17 Tilskud efter aktivloven Brugerens egenbetaling for visse ydelser Betaling for ophold i boformer Tilbagebetaling af uretmæssige ydelser Skattepligt Eftergivelse af gæld til det offentlige Gældssanering 541 Kapitel Rådgivning, kvalitetsmål og retssikkerhedskrav 11.1 Rådgivning og vejledning Sundhedssektoren Patientkontorer Praktiserende læger Psykologhjælp Informations- og videncentre m.m De sociale myndigheder Rådgivning til grupper med særlige behov Familieorienteret rådgivning VISO Rådgivning af pårørende i øvrigt En skærpet vejledningspligt Anonymitet og åbenhed ved rådgivning Kvalitetsmålsætning og koordinering Rehabilitering som fælles målsætning Kvalitetskriterier og -krav i sundhedssektoren Sygehusjournaler Andre journaler og skriftlig dokumentation Medicinprofilen og Det Fælles Medicinkort Udskrivningsaftale, koordinationsplan mv Kvalitetskrav og sammenhæng i socialpsykiatrien Helhedsorienterede handleplaner for voksne Helhedsvurdering i sager om børn og unge Handleplaner for børn og unge Notatpligt Retssikkerhedskrav til behandlingen Afgørelser eller faktiske handlinger? Lægelig undersøgelse og/eller behandling indholdsfortegnelse.indd 29 16/03/

18 Sagsbehandlingsregler og -tider Behandlingstider i sundhedsvæsenet Sagsbehandlingstider i den sociale forvaltning Legalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet mindste middels princip Pligt til konkret vurdering og saglighed Begrundelsespligt Oplysninger fortrolighed, videregivelse mv Officialprincippet med modifikationer Udvidet undersøgelse ift. særligt udsatte børn og unge Personfølsomme oplysninger Personoplysninger Elektroniske helbredsoplysninger Udveksling af personoplysninger mellem myndigheder Samtykke til videregivelse af personoplysninger mv Videregivelse af personoplysninger i/fra sundhedssystemet uden samtykke Videregivelse af personoplysninger til/fra socialpsykiatrien uden samtykke Tavshedspligt Tavshedspligt for sundhedspersonale Tavshedspligt i social- og beskæftigelsesforvaltningen Tavshedspligt for frivillige Underretningspligt og omsorgspligt Partshøring (kontradiktion) Aktindsigt Aktindsigt i patientjournaler Aktindsigt i sociale- og beskæftigelsessager 598 Kapitel Tilsyn, klage, domstolskontrol og erstatning 12.1 Rådgivning og vejledning om ordningerne Tilsynsordninger Folketingets tilsyns- og kontrolordninger Folketingets Ombudsmand indholdsfortegnelse.indd 30 16/03/

19 Folketingets 71-tilsyn Sundhedsstyrelsens og embedslægernes tilsynsfunktion Statsforvaltningens tilsyn med kommuner/regioner Kommuners og regioners tilsynspligt med egne tilbud Et Nyt Socialtilsyn en tilsynsreform Administrative klageordninger Klageordninger ift. tvang i psykiatrien Psykiatriske patientklagenævn Det Psykiatriske Ankenævn Klager over Direktoratet for Kriminalforsorgen Klager over sundhedsvæsenet og/eller sundhedspersoner Patientklagesystemets organisering Klage over sundhedsfaglig behandling (behandlingsklager) Klage over tilsidesættelse af patientrettigheder (rettighedsklager) Klage til regionen/kommunen over serviceniveau og utilsigtede hændelser Klage over ikke-autoriserede sundhedspersoner uden for sundhedsvæsenet Klager på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område Det Sociale Nævn Beskæftigelsesankenævnet Ankestyrelsen Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Hvem kan klage? Hvor hurtigt skal der klages? Til hvem skal der klages og hvordan? Hvad kan der klages over? Skal afgørelsen respekteres, hvis der klages? Klageinstansens reaktionsmuligheder Klager over afgørelser om støtte til uddannelse Klager til Folketingets Ombudsmand Domstolskontrol Sagens parter og sagens indbringelse Vidneafhøring af læger m.fl Domstolens efterprøvelses- og reaktionsmulighed Udvidet prøvelse af en frihedsberøvelse indholdsfortegnelse.indd 31 16/03/

20 Domstolsprøvelse af tvang på psykiatriske afdelinger Særregler for disciplinære foranstaltninger anvendt af Kriminalforsorgen Efterprøvelse af tilbageholdelse i bolig Sager, der forelægges Menneskerettighedsdomstolen Fri proces, retshjælp mv Offentlig retshjælp advokatvagten Retshjælpsinstitutioner Erstatnings- og forsikringsordninger De almindelige erstatningsregler Erstatning for ulovlig frihedsberøvelse Patientforsikringsordningen Lægemiddelerstatningsordningen 674 Regler Bøger, artikler mv Forfatterne Stikord indholdsfortegnelse.indd 32 16/03/

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser

2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser 2. Vederlag til bistandsværger, som er optaget på statsforvaltningernes fortegnelser En bistandsværge, som er optaget på en statsforvaltnings fortegnelse, modtager vederlag for sit arbejde efter reglerne

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Den 17. Aug. EM 2012/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund Tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter fandt før 1980 udelukkende sted

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere. Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere. Bistandsværger i Danmark August 2014 Nr. 96 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Grundkursus 1 Høring, ændring af lov om tvang Ret til at blande sig i tilbudt behandling

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ERIK LOHMANN-DAVIDSEN. Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ERIK LOHMANN-DAVIDSEN Jura for Psykologer JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Jura for Psykologer Erik Lohmann-Davidsen Jura for Psykologer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Lohmann-Davidsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere