Indholdsfortegnelse. Indholdsoversigt Forord... 9 Forord til fjerde udgave. Indholdsfortegnelse... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsoversigt... 7. Forord... 9 Forord til fjerde udgave. Indholdsfortegnelse... 13"

Transkript

1 Indholdsoversigt Forord Forord til fjerde udgave Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning 1.1 Læsevejledning Sådan finder du rundt i bogen At have ret og få ret Quick-guides/læse-let pjecer Bogens terminologi Psykiatribrugere Pårørende Behandlere Psykisk sygdom, sindslidelse eller handicap? 41 Kapitel Handicapkonventionen m.fl. 2.1 Indledning Internationale forpligtelser Handicapkonventionen Handicapkonventionens indhold Danmarks forpligtelser ift. EU EU s initiativer på handicapområdet EU s ikke-diskriminationsregler EU s Charter om grundlæggende rettigheder Menneskerettigheder, der kan påberåbes direkte Forbud mod diskrimination Livet, personlig frihed, integritet og sikkerhed mv Retten til privatliv, et familieliv mv Handicapkonvention som grundlag for udvikling af nye standarder Beskyttelse imod udnyttelse, vold og misbrug indholdsfortegnelse.indd 13 16/03/

2 2.6.2 Ret til sundhedsydelser og krav om informeret samtykke Et selvstændigt liv, personlig mobilitet, uddannelse mv Ret til rehabilitering, arbejde og beskæftigelse mv Børn og unges internationale rettigheder 67 Kapitel Inddragelse 3.1 Indledning Principper om inddragelse af brugeren Inddragelse inden for sundhedsområdet Samtykke og inddragelse Inddragelse af mindreårige brugere og deres forældre Begrænsninger i selvbestemmelsesretten Inddragelse inden for det sociale område Inddragelse gennem samtykke Inddragelse af mindreårige brugere og deres forældre Begrænsninger i selvbestemmelsesretten Brugerinddragelse i generelle spørgsmål Organiserede brugere skal inddrages Brugerinddragelsespolitik Principper om inddragelse af de pårørende Hvem er pårørende? Ret til inddragelse Brugeren ønsker de pårørende inddraget Pårørende inddrages uden brugerens accept Sundhedsområdet Det sociale område Er tavshedspligten til hinder for inddragelse? Pårørendepolitikken Pårørendepolitikkens form og indhold Giver pårørendepolitikken krav på inddragelse? Klage over tilsidesættelse af pårørendepolitik Organiserede pårørende Værger og værgemål Forældre som værger Etablering af værgemål Værgemålets karakter indholdsfortegnelse.indd 14 16/03/

3 Økonomisk værgemål herunder evt. umyndiggørelse Personlige værgemål Samværgemål I hvilke tilfælde kan værgemål iværksættes? Personlige værgemål og økonomiske værgemål, der ikke indebærer umyndiggørelse Fratagelse af retlig handleevne (umyndiggørelse) Samværgemål Hvem træffer afgørelse om værgemål? Lægeerklæring Ændringer i værgemålets indhold mv Klage over værgemålsafgørelser Tilsyn med værger mv Værgens kvalifikationer Værgens vederlag Faste og andre professionelle værger Andre værger Udlæg Brugerens betaling af vederlaget Samværgemål og værgemål for gifte Fratagelse af værgemål Særlige forsøgsværger Repræsentanter og bisiddere Er brugerens egen medvirken nødvendig? Repræsentanten skal være myndig og egnet Repræsentationsforholdets indhold mv Flere bisiddere Beskikkede advokater 114 Kapitel Forebyggelse og sundhedsfremme 4.1 Indledning Begreber Mental sundhed Forebyggelse og sundhedsfremme Sundhedsfremme indholdsfortegnelse.indd 15 16/03/

4 Forebyggelse Pligten til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til mental sundhed Kommunernes opgaver Forebyggelsespakker Forebyggelsespakken Mental Sundhed Regionernes opgaver Forebyggelse i praksissektoren Forebyggelse i sygehusvæsenet Forebyggende indsats i forhold til børn og unge 126 Kapitel Frivillig indlæggelse, behandling og udskrivning 5.1 Principper og regler Sygehusvalg Diagnostisk undersøgelse, udredning mv Frit sygehusvalg Udvidet frit sygehusvalg for børn og unge Udvidet frit sygehusvalg for voksne brugere Krav på oplysninger om ventetid Befordringsgodtgørelse Ambulant behandling, skadestue m.m Minimum for indsatsen modtagepligt Psykiatrilovens fare- og behovsindikation Fareindikation Behandlingsindikation God lægeskik Indlæggelse Informeret samtykke Indlæggelse af mindreårige Vejledningspligt Kontaktpersoner Husorden Behandlingen Behandlingsformer Biologisk behandling Psykoterapeutisk behandling Socialpsykiatrisk behandling indholdsfortegnelse.indd 16 16/03/

5 Psykiatrisk rehabilitering Behandlingsplan Personalekategorier og deres kompetenceområder Overlæger/læger Psykologer Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Plejere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Pædagoger Diætister Socialrådgivere Præster Generelle standarder for behandlingens kvalitet Faglige standarder God psykiatrisk sygehusstandard Kvalitetsarbejde, kliniske retningslinjer, pakkeforløb mv Generelle standarder for de fysiske rammer inde og ude Udskrivning Udskrivning efter brugerens begæring Hvornår foreligger der en begæring om udskrivning? Begæring fra mindreårige Forberedelse af udskrivning Genoptræningsplan Udskrivningsaftale Koordinationsplan Underretning af de pårørende Udskrivningsguide Yderligere informationer 176 Kapitel Tvang på psykiatriske afdelinger 6.1 Principper og begrænsninger De omfattede afdelinger og deres personale indholdsfortegnelse.indd 17 16/03/

6 Psykiatriske afdelinger Lukkede afdelinger Integrerede afsnit Overlæger Sundhedspersoner Tvangsdefintion og samtykkekrav Informeret samtykke Mindreåriges og deres forældres samtykke Tvangsformer Det mindste middels princip mv Begrundelser for tvangsanvendelse Hvor ofte anvendes tvang? Patientrettigheder Overlægens ansvar og pligt til efterprøvelse Vejledning Behandlingsplan Beskikkelse af patientrådgiver Opgaver og forpligtelser Kvalifikationer og forudsætninger Hvornår skal der beskikkes en patientrådgiver? Kan patientrådgivere skiftes ud? Beskikkelsens ophør Vederlag til patientrådgivere Tvangsindlæggelse Pligt til at tilkalde læge Grundbetingelsen sindsygdomskriteriet Behandlings- eller farlighedsindikation Lægeerklæring som grundlag for indlæggelse Habilitetskrav Lægevurdering og -erklæring Lægens varetagelse af brugerens interesser Politiets beslutning og bistand ved indlæggelsen Pligt til efterprøvelse og kontakt til afdelingen Inddragelse af pårørende Gennemførelse af tvangsindlæggelse Modtagepligt og tidsfrister Overlægens modtagelse og vurdering Lægeansvaret for tvangsindlæggelsen indholdsfortegnelse.indd 18 16/03/

7 6.3.9 Ophør af tvangsindlæggelse Initiativet Behandlingsfrist observationsfrist Konsekvensen af tvangsindlæggelsens ophør Tvangstilbageholdelse og -tilbageførelse Tvangstilbageholdelse Udskrivningsanmodning og registreringen af den Underretnings og vejledningspligt Overførelse til lukket afdeling Tilbageførelse til psykiatrisk afdeling Tvangsbehandling Tvangsmedicinering Tvangsernæring Tvangsbehandling med elektrostimulation (ECT) Tvangsbehandling af legemlig lidelse Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Tvangsfiksering Nødvendighedsvurdering Hvem træffer beslutning? Fiksering efter anmodning Fornyet lægelig vurdering Tilstedeværelse af fast vagt Anvendelse af fysisk magt Beskyttelsesfiksering Hvad er beskyttelsesfiksering? Hvem træffer beslutning? Personlige alarm- og pejlesystemer samt særlige dørlåse Personlig skærmning Aflåsning af døre i afdelingen Personlig hygiejne under anvendelse af tvang Opretholdelse af lovlige og forsvarlige forhold Undersøgelse af post, ejendele og kropsvisitation mv Beslaglæggelse af genstande, rusmidler og medikamenter Tvangsprotokoller og optegnelser Krav vedrørende optegnelser af tvang Kontrol med optegnelserne Pligt til at foretage indberetninger indholdsfortegnelse.indd 19 16/03/

8 6.9 Eftersamtaler Opfølgning efter udskrivning Udskrivningsaftale Udveksling af oplysninger om brugeren Koordinationsplan Udveksling af oplysninger om brugeren Tvungen opfølgning efter udskrivning Betingelserne for at anvende tvungen opfølgning Beslutningen om tvungen opfølgning efter udskrivning Beslutning ved brugerens manglende fremmøde Medicinering og tvangsmedicinering Anbringelse på Sikringsafdelingen Beslutningsgrundlag og initiativ Modtagelse, sikkerhed og behandling Særlige tvangsforanstaltninger på Sikringsafdelingen Aflåsning af patientstuer Oppegående tvangsfiksering Udgang mv Ophævelse Yderligere informationer 247 Kapitel Retspsykiatri 7.1 Indledning Straf eller behandling? Straffrihedsgrunde Brugere under 15 år Sindsyg og utilregnelig på gerningstidspunktet Mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner Sindsyg eller utilregnelig mellem gerningstidspunktet og domsafsigelsen Mentalundersøgelse Mentalundersøgelsen hvad er det? Beslutning om gennemførelse indholdsfortegnelse.indd 20 16/03/

9 Ambulant eller under indlæggelse Forelæggelse for Retslægerådet Bistand til brugeren under sagens behandling Forsvarerbeskikkelse Bistandsværge Værgens opgaver og krav på information Hvem kan beskikkes som værge? Vederlag til bistandsværger Ophør af værgebeskikkelse Frakendelse af bistandsværgefunktionen Forskellige foranstaltninger Varetægtssurrogat Særforanstaltninger over for børn og unge under 15 år Særforanstaltninger over for årige De unges situation og forholdets grovhed Generelle regler for anbringelse Sikrede døgninstitutioner Aktindsigt og partshøring Dom til en særforanstaltning Længstetider Dom til forvaring Dom mv. til anbringelse på Sikringsafdelingen Dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling Behandlingsdom Dom til ambulant behandling Anbringelse i en sikret institution for unge Optagelse i botilbud Ungdomskontrakt mv Undergivelse af socialpsykiatrisk tilsyn Fuldbyrdelse af idømte særforanstaltninger Behandlingsplaner Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Tilsynet med de dømte Ændring eller ophævelse af særforanstaltning Overførsel til særforanstaltning Ændring af strafudståelsen hvornår? Stillingtagen til anmodning om ændring Anvendelse af psykiatriske afdelinger indholdsfortegnelse.indd 21 16/03/

10 7.7.1 Risikovurdering forud for placering De almindelige psykiatriske afdelinger Retspsykiatriske specialafdelinger Sikringsafdelingen for de farligste Anbringelse under Kriminalforsorgen Generelt om anbringelse på forsorgens institutioner Vilkår for ophold på institution Anvendelse af tvang Sikringsmidler over for indsatte Sikringsceller og tvangsfiksering Anstalten ved Herstedvester et lukket fængsel Handleplaner i Kriminalforsorgen Andre relevante bestemmelser Behandlingsgaranti for stofmisbrugere Sociale handleplaner og rehabilitering mv SSP- og PSP-samarbejde 299 Kapitel Sundhedsbehandling uden for psykiatriske afdelinger 8.1 Indledning Behandlingen Behandlingsformer Behandlerne Behandlingssteder Distriktspsykiatri mv Indledning Psykiatriens Hus Behandling og målgruppe Ansvarlige myndigheder Behandlerne Henvendelser til distriktspsykiatrien Ikke-obligatorisk behandlingsplan Socialpsykiatrisk konference Afslutningsfasen Hjemmebehandling, opsøgende psykoseteams m.m Behandling for misbrug Behandling for stofmisbrug Behandling for alkoholmisbrug indholdsfortegnelse.indd 22 16/03/

11 8.6 Praktiserende læger og speciallæger Behandling og forpligtelser Ansvarlig myndighed Informeret samtykke Alment praktiserende læger Privat praktiserende speciallæger i psykiatri Psykologer Behandling og målgruppe Ansvarlige myndigheder Henvisning til og betaling for psykologhjælp Omsorgs- og specialtandpleje Behandling i omsorgs- hhv. specialtandpleje Målgruppen Egenbetaling Privatpraktiserende terapeuter Fysioterapeuter og ergoterapeuter Andre terapeuter herunder psykoterapeuter Markedsføring 329 Kapitel Socialpsykiatrien 9.1 Socialpsykiatrisk behandling Socialpsykiatriens opgaver Hjælp baseret på det konkret behov Det kommunale ansvar Det kommunale serviceniveau og tilsynspolitik Afgørelser om konkrete ydelser Den relevante opholdskommune Rammeaftale med regionen om løsning af opgaver Regionale udviklingsplaner og tilsynsopgaver Inddragelse af og information til brugerne Hvem træffer afgørelser om ydelser? Medarbejderne i socialpsykiatrien De socialpsykiatriske tilbud Støtte- og kontaktpersonordningen Frivillig ordning for brugeren Frivillige støtte- og kontaktpersoner Netværksfamilier indholdsfortegnelse.indd 23 16/03/

12 9.5.3 Socialpædagogisk bistand Andre akut- og opsøgende tilbud Personlig hjælp, omsorg og pleje mv Omsorg ifm. selvmordsrisici Frit valg af leverandør Valg af hjælper, fleksibel hjemmehjælp og servicebevis Eget valg af personlig hjælper Kontant tilskud Borgerstyret personlig assistance (BPA) Ledsageordning herunder for børn mellem år Aflastning af pårørende og midlertidigt ophold Pasning af nærtstående med handicap og sygdom Støtte til styrkelse af funktionsevne Træning og vedligeholdelsestræning mv. til voksne Hjælpens formål og karakter Kvalitetsstandarder Boligforhold egen bolig, bofællesskab og botilbud Midlertidig ophold på forsorgshjem Midlertidigt botilbud ifm. udslusning, akutte behov mv Midlertidig bolig til husvilde Midlertidig bolig på kvindekrisecentre Boformer for længerevarende ophold Særligt sikrede boliger for længerevarende ophold Alternative plejehjem for længerevarende ophold Skæve huse til længerevarende ophold Beskæftigelse Beskæftigelse arbejde Fleksjob mv Førtidspensionister i beskæftigelse Skånejob Beskyttet beskæftigelse indholdsfortegnelse.indd 24 16/03/

13 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb Aktivering Ressourceforløb, rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam Undervisning, uddannelse, virksomhedspraktik mv Specialundervisning for voksne Aktivitets- og samværsaktiviteter Folkeoplysning for psykiatribrugere Ungsomsuddannelse for unge med særlige behov Vejledning og opkvalificering mv Revalidering og forrevalidering Specialpædagogisk støtte (SPS) Fritids- og samværstilbud Særlig støtte til børn og unge under 18 år Generel indsats Udveksling af oplysninger om udsatte børn/ unge Underretningspligt Konkrete foranstaltninger Efterværn tilbud til unge voksne Handleplaner en helhedsorienteret indsats Magtanvendelse i socialpsykiatrien Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Sondring mellem forskellige institutioner/ opholdssteder Anbringelse på sikrede døgninstitutioner Anbringelse på særligt sikrede afdelinger på de sikrede institutioner Anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner Magtanvendelse over for børn og unge under anbringelse uden for hjemmet Magtanvendelse på åbne og delvist åbne døgninstitutioner samt på opholdssteder i socialt regi Magtanvendelse på sikret afdeling Magtanvendelse på særligt sikrede afdelinger indholdsfortegnelse.indd 25 16/03/

14 Registrering og indberetning Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Alarm- og pejlesystemer Fastholdelse Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af beskyttelsesmidler Pligten til at undgå omsorgssvigt Den konkrete afvejning Samtykkekravet Beslutningskompetencen ift. tvangsforanstaltninger Afgørelse om flytning Beskikkelse af advokat Registrering og indberetning 451 Kapitel Sociale ydelser m.m Indledning Indtægtsmuligheder Arbejdsløshedsdagpenge Medlemsbetingelser Arbejdsløshedsforsikrede og fleksjob Arbejdsløshedsforsikrede og dagpengeret Varighed af dagpengeperioden og ophør af dagpengeretten Dagpengetakster og aktiveringsydelse Selvvalgt uddannelse Særlige regler for unge under 25 år Ret til ferie og feriedagpenge Dagpengeretten fortabes ved selvforskyldt ledighed Sygedagpenge Beskæftigelseskravet Aftaler om refusion i særlige tilfælde Opfølgning og fastholdelsesplan Visitation og kommunal opfølgning indholdsfortegnelse.indd 26 16/03/

15 Positiv medvirken fra den dagpengeberettigede Dagpengeperiodens varighed Særligt om revalideringsbegrebet Fleksjob/ledighedsydelse Dagpengebeløbet beregningsgrundlaget Ferie og feriegodtgørelse En ny sygedagpengemodel Kontanthjælp Betingelser for opnåelse af ret til hjælp Takster beregningsgrundlaget for ydelserne Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv Administration af midler Integrationsprogram og introduktionsforløb efter integrationsloven Aktivering Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Tillægsydelser bl.a. befordringsgodtgørelse og mentorer Ressourceforløbsydelse Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv Revalideringsydelse Kompensation til handicappede i erhverv Fortrinsadgang til ledige stillinger i det offentlige Personlig assistance i erhverv Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede Særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde Fleksløntilskud, ledighedsydelse mv Løntilskud til ansatte før 1. januar Fleksløntilskud indholdsfortegnelse.indd 27 16/03/

16 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende Ledighedsydelse Fleksydelsesordningen Særligt om fleksydelse til selvstændige erhvervsdrivende Førtidspension tilkendt efter de gamle regler Almindelige betingelser Førtidspension Særlige tillæg Invaliditetsydelse Beregning og udbetaling Beløb Supplerende Arbejdsmarkedspension Førtidspension tilkendt efter de nye regler Ydelsens størrelse Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspen sion ister (SAP) Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) Arbejde i beskyttet beskæftigelse Lommepenge SU-stipendium og -lån Tillægsstipendium Indtjeningsloft for opnåelse af tillæg Ansøgning om tillæg samt sagsbehandling Udbetaling Boligsstøtte Særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde Særlig støtte Hjælp i særlige tilfælde Kontant tilskud til nødvendig hjælp efter serviceloven Tidsbegrænset ansættelse af pårørende Tilbud om ledsagelse efter serviceloven Ledsagerkort Nødvendige merudgifter Hjælpemidler mv Medicinhjælp Kronikertilskud Henstandsordning indholdsfortegnelse.indd 28 16/03/

17 Tilskud efter aktivloven Brugerens egenbetaling for visse ydelser Betaling for ophold i boformer Tilbagebetaling af uretmæssige ydelser Skattepligt Eftergivelse af gæld til det offentlige Gældssanering 541 Kapitel Rådgivning, kvalitetsmål og retssikkerhedskrav 11.1 Rådgivning og vejledning Sundhedssektoren Patientkontorer Praktiserende læger Psykologhjælp Informations- og videncentre m.m De sociale myndigheder Rådgivning til grupper med særlige behov Familieorienteret rådgivning VISO Rådgivning af pårørende i øvrigt En skærpet vejledningspligt Anonymitet og åbenhed ved rådgivning Kvalitetsmålsætning og koordinering Rehabilitering som fælles målsætning Kvalitetskriterier og -krav i sundhedssektoren Sygehusjournaler Andre journaler og skriftlig dokumentation Medicinprofilen og Det Fælles Medicinkort Udskrivningsaftale, koordinationsplan mv Kvalitetskrav og sammenhæng i socialpsykiatrien Helhedsorienterede handleplaner for voksne Helhedsvurdering i sager om børn og unge Handleplaner for børn og unge Notatpligt Retssikkerhedskrav til behandlingen Afgørelser eller faktiske handlinger? Lægelig undersøgelse og/eller behandling indholdsfortegnelse.indd 29 16/03/

18 Sagsbehandlingsregler og -tider Behandlingstider i sundhedsvæsenet Sagsbehandlingstider i den sociale forvaltning Legalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet mindste middels princip Pligt til konkret vurdering og saglighed Begrundelsespligt Oplysninger fortrolighed, videregivelse mv Officialprincippet med modifikationer Udvidet undersøgelse ift. særligt udsatte børn og unge Personfølsomme oplysninger Personoplysninger Elektroniske helbredsoplysninger Udveksling af personoplysninger mellem myndigheder Samtykke til videregivelse af personoplysninger mv Videregivelse af personoplysninger i/fra sundhedssystemet uden samtykke Videregivelse af personoplysninger til/fra socialpsykiatrien uden samtykke Tavshedspligt Tavshedspligt for sundhedspersonale Tavshedspligt i social- og beskæftigelsesforvaltningen Tavshedspligt for frivillige Underretningspligt og omsorgspligt Partshøring (kontradiktion) Aktindsigt Aktindsigt i patientjournaler Aktindsigt i sociale- og beskæftigelsessager 598 Kapitel Tilsyn, klage, domstolskontrol og erstatning 12.1 Rådgivning og vejledning om ordningerne Tilsynsordninger Folketingets tilsyns- og kontrolordninger Folketingets Ombudsmand indholdsfortegnelse.indd 30 16/03/

19 Folketingets 71-tilsyn Sundhedsstyrelsens og embedslægernes tilsynsfunktion Statsforvaltningens tilsyn med kommuner/regioner Kommuners og regioners tilsynspligt med egne tilbud Et Nyt Socialtilsyn en tilsynsreform Administrative klageordninger Klageordninger ift. tvang i psykiatrien Psykiatriske patientklagenævn Det Psykiatriske Ankenævn Klager over Direktoratet for Kriminalforsorgen Klager over sundhedsvæsenet og/eller sundhedspersoner Patientklagesystemets organisering Klage over sundhedsfaglig behandling (behandlingsklager) Klage over tilsidesættelse af patientrettigheder (rettighedsklager) Klage til regionen/kommunen over serviceniveau og utilsigtede hændelser Klage over ikke-autoriserede sundhedspersoner uden for sundhedsvæsenet Klager på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område Det Sociale Nævn Beskæftigelsesankenævnet Ankestyrelsen Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Hvem kan klage? Hvor hurtigt skal der klages? Til hvem skal der klages og hvordan? Hvad kan der klages over? Skal afgørelsen respekteres, hvis der klages? Klageinstansens reaktionsmuligheder Klager over afgørelser om støtte til uddannelse Klager til Folketingets Ombudsmand Domstolskontrol Sagens parter og sagens indbringelse Vidneafhøring af læger m.fl Domstolens efterprøvelses- og reaktionsmulighed Udvidet prøvelse af en frihedsberøvelse indholdsfortegnelse.indd 31 16/03/

20 Domstolsprøvelse af tvang på psykiatriske afdelinger Særregler for disciplinære foranstaltninger anvendt af Kriminalforsorgen Efterprøvelse af tilbageholdelse i bolig Sager, der forelægges Menneskerettighedsdomstolen Fri proces, retshjælp mv Offentlig retshjælp advokatvagten Retshjælpsinstitutioner Erstatnings- og forsikringsordninger De almindelige erstatningsregler Erstatning for ulovlig frihedsberøvelse Patientforsikringsordningen Lægemiddelerstatningsordningen 674 Regler Bøger, artikler mv Forfatterne Stikord indholdsfortegnelse.indd 32 16/03/

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET. Jurist- og Økonomforbundets Forlag HELLE BØDKER MADSEN sammen med JENS GARDE PSYKIATRIRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Psykiatriret Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde Psykiatriret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Helle

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

OPLÆG FOR PÅRØRENDE

OPLÆG FOR PÅRØRENDE OPLÆG FOR PÅRØRENDE 27.09.2017 TITEL PROGRAM Pårørendesamarbejde og politik i Randers Kommune Overgangen fra ung til voksen Ansattes tavshedspligt Selvbestemmelsesretten Partsrepræsentant/Bisidder/Fuldmagt

Læs mere

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en

Denne paragraf i psykiatiloven omhandler følgende: at en Psykiatriloven, Straffeloven, Servicelovens 115 spørgsmål Paragraf-rytteriet har sit primære fokus på PSL, STL og Serviceloven, hvor det handler om at kende den rigtige paragraf. Kilde: www.socialstyrelsen.dk(magtanvendelse

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr.

BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. BEK nr 1231 af 13/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2018 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3688 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger

Socialtilsyn Nord. Magtanvendelse Roller og forventninger Socialtilsyn Nord Magtanvendelse Roller og forventninger Magtanvendelse Grundloven alle har ret til selv at bestemme over sig selv m.v. og hvis der skal ske indskrænkninger så skal det ske ved lov 71.

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk Sagsbehandlingsfrister Dato 16. juni 2014 Afdeling Sagstype Frist Borgmesterkontoret Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor IT Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor Økonomi og Løn Alle Foreløbigt

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Forslag. Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 2015/1 LSV 162 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-9621 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 31. maj 2016 Forslag

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere