Indholdsfortegnelse. Indholdsoversigt Forord... 9 Forord til fjerde udgave. Indholdsfortegnelse... 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indholdsoversigt... 7. Forord... 9 Forord til fjerde udgave. Indholdsfortegnelse... 13"

Transkript

1 Indholdsoversigt Forord Forord til fjerde udgave Indholdsfortegnelse Kapitel Indledning 1.1 Læsevejledning Sådan finder du rundt i bogen At have ret og få ret Quick-guides/læse-let pjecer Bogens terminologi Psykiatribrugere Pårørende Behandlere Psykisk sygdom, sindslidelse eller handicap? 41 Kapitel Handicapkonventionen m.fl. 2.1 Indledning Internationale forpligtelser Handicapkonventionen Handicapkonventionens indhold Danmarks forpligtelser ift. EU EU s initiativer på handicapområdet EU s ikke-diskriminationsregler EU s Charter om grundlæggende rettigheder Menneskerettigheder, der kan påberåbes direkte Forbud mod diskrimination Livet, personlig frihed, integritet og sikkerhed mv Retten til privatliv, et familieliv mv Handicapkonvention som grundlag for udvikling af nye standarder Beskyttelse imod udnyttelse, vold og misbrug indholdsfortegnelse.indd 13 16/03/

2 2.6.2 Ret til sundhedsydelser og krav om informeret samtykke Et selvstændigt liv, personlig mobilitet, uddannelse mv Ret til rehabilitering, arbejde og beskæftigelse mv Børn og unges internationale rettigheder 67 Kapitel Inddragelse 3.1 Indledning Principper om inddragelse af brugeren Inddragelse inden for sundhedsområdet Samtykke og inddragelse Inddragelse af mindreårige brugere og deres forældre Begrænsninger i selvbestemmelsesretten Inddragelse inden for det sociale område Inddragelse gennem samtykke Inddragelse af mindreårige brugere og deres forældre Begrænsninger i selvbestemmelsesretten Brugerinddragelse i generelle spørgsmål Organiserede brugere skal inddrages Brugerinddragelsespolitik Principper om inddragelse af de pårørende Hvem er pårørende? Ret til inddragelse Brugeren ønsker de pårørende inddraget Pårørende inddrages uden brugerens accept Sundhedsområdet Det sociale område Er tavshedspligten til hinder for inddragelse? Pårørendepolitikken Pårørendepolitikkens form og indhold Giver pårørendepolitikken krav på inddragelse? Klage over tilsidesættelse af pårørendepolitik Organiserede pårørende Værger og værgemål Forældre som værger Etablering af værgemål Værgemålets karakter indholdsfortegnelse.indd 14 16/03/

3 Økonomisk værgemål herunder evt. umyndiggørelse Personlige værgemål Samværgemål I hvilke tilfælde kan værgemål iværksættes? Personlige værgemål og økonomiske værgemål, der ikke indebærer umyndiggørelse Fratagelse af retlig handleevne (umyndiggørelse) Samværgemål Hvem træffer afgørelse om værgemål? Lægeerklæring Ændringer i værgemålets indhold mv Klage over værgemålsafgørelser Tilsyn med værger mv Værgens kvalifikationer Værgens vederlag Faste og andre professionelle værger Andre værger Udlæg Brugerens betaling af vederlaget Samværgemål og værgemål for gifte Fratagelse af værgemål Særlige forsøgsværger Repræsentanter og bisiddere Er brugerens egen medvirken nødvendig? Repræsentanten skal være myndig og egnet Repræsentationsforholdets indhold mv Flere bisiddere Beskikkede advokater 114 Kapitel Forebyggelse og sundhedsfremme 4.1 Indledning Begreber Mental sundhed Forebyggelse og sundhedsfremme Sundhedsfremme indholdsfortegnelse.indd 15 16/03/

4 Forebyggelse Pligten til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til mental sundhed Kommunernes opgaver Forebyggelsespakker Forebyggelsespakken Mental Sundhed Regionernes opgaver Forebyggelse i praksissektoren Forebyggelse i sygehusvæsenet Forebyggende indsats i forhold til børn og unge 126 Kapitel Frivillig indlæggelse, behandling og udskrivning 5.1 Principper og regler Sygehusvalg Diagnostisk undersøgelse, udredning mv Frit sygehusvalg Udvidet frit sygehusvalg for børn og unge Udvidet frit sygehusvalg for voksne brugere Krav på oplysninger om ventetid Befordringsgodtgørelse Ambulant behandling, skadestue m.m Minimum for indsatsen modtagepligt Psykiatrilovens fare- og behovsindikation Fareindikation Behandlingsindikation God lægeskik Indlæggelse Informeret samtykke Indlæggelse af mindreårige Vejledningspligt Kontaktpersoner Husorden Behandlingen Behandlingsformer Biologisk behandling Psykoterapeutisk behandling Socialpsykiatrisk behandling indholdsfortegnelse.indd 16 16/03/

5 Psykiatrisk rehabilitering Behandlingsplan Personalekategorier og deres kompetenceområder Overlæger/læger Psykologer Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Plejere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Pædagoger Diætister Socialrådgivere Præster Generelle standarder for behandlingens kvalitet Faglige standarder God psykiatrisk sygehusstandard Kvalitetsarbejde, kliniske retningslinjer, pakkeforløb mv Generelle standarder for de fysiske rammer inde og ude Udskrivning Udskrivning efter brugerens begæring Hvornår foreligger der en begæring om udskrivning? Begæring fra mindreårige Forberedelse af udskrivning Genoptræningsplan Udskrivningsaftale Koordinationsplan Underretning af de pårørende Udskrivningsguide Yderligere informationer 176 Kapitel Tvang på psykiatriske afdelinger 6.1 Principper og begrænsninger De omfattede afdelinger og deres personale indholdsfortegnelse.indd 17 16/03/

6 Psykiatriske afdelinger Lukkede afdelinger Integrerede afsnit Overlæger Sundhedspersoner Tvangsdefintion og samtykkekrav Informeret samtykke Mindreåriges og deres forældres samtykke Tvangsformer Det mindste middels princip mv Begrundelser for tvangsanvendelse Hvor ofte anvendes tvang? Patientrettigheder Overlægens ansvar og pligt til efterprøvelse Vejledning Behandlingsplan Beskikkelse af patientrådgiver Opgaver og forpligtelser Kvalifikationer og forudsætninger Hvornår skal der beskikkes en patientrådgiver? Kan patientrådgivere skiftes ud? Beskikkelsens ophør Vederlag til patientrådgivere Tvangsindlæggelse Pligt til at tilkalde læge Grundbetingelsen sindsygdomskriteriet Behandlings- eller farlighedsindikation Lægeerklæring som grundlag for indlæggelse Habilitetskrav Lægevurdering og -erklæring Lægens varetagelse af brugerens interesser Politiets beslutning og bistand ved indlæggelsen Pligt til efterprøvelse og kontakt til afdelingen Inddragelse af pårørende Gennemførelse af tvangsindlæggelse Modtagepligt og tidsfrister Overlægens modtagelse og vurdering Lægeansvaret for tvangsindlæggelsen indholdsfortegnelse.indd 18 16/03/

7 6.3.9 Ophør af tvangsindlæggelse Initiativet Behandlingsfrist observationsfrist Konsekvensen af tvangsindlæggelsens ophør Tvangstilbageholdelse og -tilbageførelse Tvangstilbageholdelse Udskrivningsanmodning og registreringen af den Underretnings og vejledningspligt Overførelse til lukket afdeling Tilbageførelse til psykiatrisk afdeling Tvangsbehandling Tvangsmedicinering Tvangsernæring Tvangsbehandling med elektrostimulation (ECT) Tvangsbehandling af legemlig lidelse Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Tvangsfiksering Nødvendighedsvurdering Hvem træffer beslutning? Fiksering efter anmodning Fornyet lægelig vurdering Tilstedeværelse af fast vagt Anvendelse af fysisk magt Beskyttelsesfiksering Hvad er beskyttelsesfiksering? Hvem træffer beslutning? Personlige alarm- og pejlesystemer samt særlige dørlåse Personlig skærmning Aflåsning af døre i afdelingen Personlig hygiejne under anvendelse af tvang Opretholdelse af lovlige og forsvarlige forhold Undersøgelse af post, ejendele og kropsvisitation mv Beslaglæggelse af genstande, rusmidler og medikamenter Tvangsprotokoller og optegnelser Krav vedrørende optegnelser af tvang Kontrol med optegnelserne Pligt til at foretage indberetninger indholdsfortegnelse.indd 19 16/03/

8 6.9 Eftersamtaler Opfølgning efter udskrivning Udskrivningsaftale Udveksling af oplysninger om brugeren Koordinationsplan Udveksling af oplysninger om brugeren Tvungen opfølgning efter udskrivning Betingelserne for at anvende tvungen opfølgning Beslutningen om tvungen opfølgning efter udskrivning Beslutning ved brugerens manglende fremmøde Medicinering og tvangsmedicinering Anbringelse på Sikringsafdelingen Beslutningsgrundlag og initiativ Modtagelse, sikkerhed og behandling Særlige tvangsforanstaltninger på Sikringsafdelingen Aflåsning af patientstuer Oppegående tvangsfiksering Udgang mv Ophævelse Yderligere informationer 247 Kapitel Retspsykiatri 7.1 Indledning Straf eller behandling? Straffrihedsgrunde Brugere under 15 år Sindsyg og utilregnelig på gerningstidspunktet Mangelfuld udvikling, svækkelse eller forstyrrelse af de psykiske funktioner Sindsyg eller utilregnelig mellem gerningstidspunktet og domsafsigelsen Mentalundersøgelse Mentalundersøgelsen hvad er det? Beslutning om gennemførelse indholdsfortegnelse.indd 20 16/03/

9 Ambulant eller under indlæggelse Forelæggelse for Retslægerådet Bistand til brugeren under sagens behandling Forsvarerbeskikkelse Bistandsværge Værgens opgaver og krav på information Hvem kan beskikkes som værge? Vederlag til bistandsværger Ophør af værgebeskikkelse Frakendelse af bistandsværgefunktionen Forskellige foranstaltninger Varetægtssurrogat Særforanstaltninger over for børn og unge under 15 år Særforanstaltninger over for årige De unges situation og forholdets grovhed Generelle regler for anbringelse Sikrede døgninstitutioner Aktindsigt og partshøring Dom til en særforanstaltning Længstetider Dom til forvaring Dom mv. til anbringelse på Sikringsafdelingen Dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling Behandlingsdom Dom til ambulant behandling Anbringelse i en sikret institution for unge Optagelse i botilbud Ungdomskontrakt mv Undergivelse af socialpsykiatrisk tilsyn Fuldbyrdelse af idømte særforanstaltninger Behandlingsplaner Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Tilsynet med de dømte Ændring eller ophævelse af særforanstaltning Overførsel til særforanstaltning Ændring af strafudståelsen hvornår? Stillingtagen til anmodning om ændring Anvendelse af psykiatriske afdelinger indholdsfortegnelse.indd 21 16/03/

10 7.7.1 Risikovurdering forud for placering De almindelige psykiatriske afdelinger Retspsykiatriske specialafdelinger Sikringsafdelingen for de farligste Anbringelse under Kriminalforsorgen Generelt om anbringelse på forsorgens institutioner Vilkår for ophold på institution Anvendelse af tvang Sikringsmidler over for indsatte Sikringsceller og tvangsfiksering Anstalten ved Herstedvester et lukket fængsel Handleplaner i Kriminalforsorgen Andre relevante bestemmelser Behandlingsgaranti for stofmisbrugere Sociale handleplaner og rehabilitering mv SSP- og PSP-samarbejde 299 Kapitel Sundhedsbehandling uden for psykiatriske afdelinger 8.1 Indledning Behandlingen Behandlingsformer Behandlerne Behandlingssteder Distriktspsykiatri mv Indledning Psykiatriens Hus Behandling og målgruppe Ansvarlige myndigheder Behandlerne Henvendelser til distriktspsykiatrien Ikke-obligatorisk behandlingsplan Socialpsykiatrisk konference Afslutningsfasen Hjemmebehandling, opsøgende psykoseteams m.m Behandling for misbrug Behandling for stofmisbrug Behandling for alkoholmisbrug indholdsfortegnelse.indd 22 16/03/

11 8.6 Praktiserende læger og speciallæger Behandling og forpligtelser Ansvarlig myndighed Informeret samtykke Alment praktiserende læger Privat praktiserende speciallæger i psykiatri Psykologer Behandling og målgruppe Ansvarlige myndigheder Henvisning til og betaling for psykologhjælp Omsorgs- og specialtandpleje Behandling i omsorgs- hhv. specialtandpleje Målgruppen Egenbetaling Privatpraktiserende terapeuter Fysioterapeuter og ergoterapeuter Andre terapeuter herunder psykoterapeuter Markedsføring 329 Kapitel Socialpsykiatrien 9.1 Socialpsykiatrisk behandling Socialpsykiatriens opgaver Hjælp baseret på det konkret behov Det kommunale ansvar Det kommunale serviceniveau og tilsynspolitik Afgørelser om konkrete ydelser Den relevante opholdskommune Rammeaftale med regionen om løsning af opgaver Regionale udviklingsplaner og tilsynsopgaver Inddragelse af og information til brugerne Hvem træffer afgørelser om ydelser? Medarbejderne i socialpsykiatrien De socialpsykiatriske tilbud Støtte- og kontaktpersonordningen Frivillig ordning for brugeren Frivillige støtte- og kontaktpersoner Netværksfamilier indholdsfortegnelse.indd 23 16/03/

12 9.5.3 Socialpædagogisk bistand Andre akut- og opsøgende tilbud Personlig hjælp, omsorg og pleje mv Omsorg ifm. selvmordsrisici Frit valg af leverandør Valg af hjælper, fleksibel hjemmehjælp og servicebevis Eget valg af personlig hjælper Kontant tilskud Borgerstyret personlig assistance (BPA) Ledsageordning herunder for børn mellem år Aflastning af pårørende og midlertidigt ophold Pasning af nærtstående med handicap og sygdom Støtte til styrkelse af funktionsevne Træning og vedligeholdelsestræning mv. til voksne Hjælpens formål og karakter Kvalitetsstandarder Boligforhold egen bolig, bofællesskab og botilbud Midlertidig ophold på forsorgshjem Midlertidigt botilbud ifm. udslusning, akutte behov mv Midlertidig bolig til husvilde Midlertidig bolig på kvindekrisecentre Boformer for længerevarende ophold Særligt sikrede boliger for længerevarende ophold Alternative plejehjem for længerevarende ophold Skæve huse til længerevarende ophold Beskæftigelse Beskæftigelse arbejde Fleksjob mv Førtidspensionister i beskæftigelse Skånejob Beskyttet beskæftigelse indholdsfortegnelse.indd 24 16/03/

13 Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb Aktivering Ressourceforløb, rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam Undervisning, uddannelse, virksomhedspraktik mv Specialundervisning for voksne Aktivitets- og samværsaktiviteter Folkeoplysning for psykiatribrugere Ungsomsuddannelse for unge med særlige behov Vejledning og opkvalificering mv Revalidering og forrevalidering Specialpædagogisk støtte (SPS) Fritids- og samværstilbud Særlig støtte til børn og unge under 18 år Generel indsats Udveksling af oplysninger om udsatte børn/ unge Underretningspligt Konkrete foranstaltninger Efterværn tilbud til unge voksne Handleplaner en helhedsorienteret indsats Magtanvendelse i socialpsykiatrien Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Sondring mellem forskellige institutioner/ opholdssteder Anbringelse på sikrede døgninstitutioner Anbringelse på særligt sikrede afdelinger på de sikrede institutioner Anbringelse på delvist lukkede døgninstitutioner Magtanvendelse over for børn og unge under anbringelse uden for hjemmet Magtanvendelse på åbne og delvist åbne døgninstitutioner samt på opholdssteder i socialt regi Magtanvendelse på sikret afdeling Magtanvendelse på særligt sikrede afdelinger indholdsfortegnelse.indd 25 16/03/

14 Registrering og indberetning Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Alarm- og pejlesystemer Fastholdelse Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af beskyttelsesmidler Pligten til at undgå omsorgssvigt Den konkrete afvejning Samtykkekravet Beslutningskompetencen ift. tvangsforanstaltninger Afgørelse om flytning Beskikkelse af advokat Registrering og indberetning 451 Kapitel Sociale ydelser m.m Indledning Indtægtsmuligheder Arbejdsløshedsdagpenge Medlemsbetingelser Arbejdsløshedsforsikrede og fleksjob Arbejdsløshedsforsikrede og dagpengeret Varighed af dagpengeperioden og ophør af dagpengeretten Dagpengetakster og aktiveringsydelse Selvvalgt uddannelse Særlige regler for unge under 25 år Ret til ferie og feriedagpenge Dagpengeretten fortabes ved selvforskyldt ledighed Sygedagpenge Beskæftigelseskravet Aftaler om refusion i særlige tilfælde Opfølgning og fastholdelsesplan Visitation og kommunal opfølgning indholdsfortegnelse.indd 26 16/03/

15 Positiv medvirken fra den dagpengeberettigede Dagpengeperiodens varighed Særligt om revalideringsbegrebet Fleksjob/ledighedsydelse Dagpengebeløbet beregningsgrundlaget Ferie og feriegodtgørelse En ny sygedagpengemodel Kontanthjælp Betingelser for opnåelse af ret til hjælp Takster beregningsgrundlaget for ydelserne Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv Administration af midler Integrationsprogram og introduktionsforløb efter integrationsloven Aktivering Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Tillægsydelser bl.a. befordringsgodtgørelse og mentorer Ressourceforløbsydelse Betingelser for at modtage ressourceforløbsydelse Sanktioner ved manglende udnyttelse af arbejdsmulighederne mv Revalideringsydelse Kompensation til handicappede i erhverv Fortrinsadgang til ledige stillinger i det offentlige Personlig assistance i erhverv Personlig assistance under efter- og videreuddannelse Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede Særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde Fleksløntilskud, ledighedsydelse mv Løntilskud til ansatte før 1. januar Fleksløntilskud indholdsfortegnelse.indd 27 16/03/

16 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende Ledighedsydelse Fleksydelsesordningen Særligt om fleksydelse til selvstændige erhvervsdrivende Førtidspension tilkendt efter de gamle regler Almindelige betingelser Førtidspension Særlige tillæg Invaliditetsydelse Beregning og udbetaling Beløb Supplerende Arbejdsmarkedspension Førtidspension tilkendt efter de nye regler Ydelsens størrelse Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspen sion ister (SAP) Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) Arbejde i beskyttet beskæftigelse Lommepenge SU-stipendium og -lån Tillægsstipendium Indtjeningsloft for opnåelse af tillæg Ansøgning om tillæg samt sagsbehandling Udbetaling Boligsstøtte Særlig støtte og hjælp i særlige tilfælde Særlig støtte Hjælp i særlige tilfælde Kontant tilskud til nødvendig hjælp efter serviceloven Tidsbegrænset ansættelse af pårørende Tilbud om ledsagelse efter serviceloven Ledsagerkort Nødvendige merudgifter Hjælpemidler mv Medicinhjælp Kronikertilskud Henstandsordning indholdsfortegnelse.indd 28 16/03/

17 Tilskud efter aktivloven Brugerens egenbetaling for visse ydelser Betaling for ophold i boformer Tilbagebetaling af uretmæssige ydelser Skattepligt Eftergivelse af gæld til det offentlige Gældssanering 541 Kapitel Rådgivning, kvalitetsmål og retssikkerhedskrav 11.1 Rådgivning og vejledning Sundhedssektoren Patientkontorer Praktiserende læger Psykologhjælp Informations- og videncentre m.m De sociale myndigheder Rådgivning til grupper med særlige behov Familieorienteret rådgivning VISO Rådgivning af pårørende i øvrigt En skærpet vejledningspligt Anonymitet og åbenhed ved rådgivning Kvalitetsmålsætning og koordinering Rehabilitering som fælles målsætning Kvalitetskriterier og -krav i sundhedssektoren Sygehusjournaler Andre journaler og skriftlig dokumentation Medicinprofilen og Det Fælles Medicinkort Udskrivningsaftale, koordinationsplan mv Kvalitetskrav og sammenhæng i socialpsykiatrien Helhedsorienterede handleplaner for voksne Helhedsvurdering i sager om børn og unge Handleplaner for børn og unge Notatpligt Retssikkerhedskrav til behandlingen Afgørelser eller faktiske handlinger? Lægelig undersøgelse og/eller behandling indholdsfortegnelse.indd 29 16/03/

18 Sagsbehandlingsregler og -tider Behandlingstider i sundhedsvæsenet Sagsbehandlingstider i den sociale forvaltning Legalitetsprincippet Proportionalitetsprincippet mindste middels princip Pligt til konkret vurdering og saglighed Begrundelsespligt Oplysninger fortrolighed, videregivelse mv Officialprincippet med modifikationer Udvidet undersøgelse ift. særligt udsatte børn og unge Personfølsomme oplysninger Personoplysninger Elektroniske helbredsoplysninger Udveksling af personoplysninger mellem myndigheder Samtykke til videregivelse af personoplysninger mv Videregivelse af personoplysninger i/fra sundhedssystemet uden samtykke Videregivelse af personoplysninger til/fra socialpsykiatrien uden samtykke Tavshedspligt Tavshedspligt for sundhedspersonale Tavshedspligt i social- og beskæftigelsesforvaltningen Tavshedspligt for frivillige Underretningspligt og omsorgspligt Partshøring (kontradiktion) Aktindsigt Aktindsigt i patientjournaler Aktindsigt i sociale- og beskæftigelsessager 598 Kapitel Tilsyn, klage, domstolskontrol og erstatning 12.1 Rådgivning og vejledning om ordningerne Tilsynsordninger Folketingets tilsyns- og kontrolordninger Folketingets Ombudsmand indholdsfortegnelse.indd 30 16/03/

19 Folketingets 71-tilsyn Sundhedsstyrelsens og embedslægernes tilsynsfunktion Statsforvaltningens tilsyn med kommuner/regioner Kommuners og regioners tilsynspligt med egne tilbud Et Nyt Socialtilsyn en tilsynsreform Administrative klageordninger Klageordninger ift. tvang i psykiatrien Psykiatriske patientklagenævn Det Psykiatriske Ankenævn Klager over Direktoratet for Kriminalforsorgen Klager over sundhedsvæsenet og/eller sundhedspersoner Patientklagesystemets organisering Klage over sundhedsfaglig behandling (behandlingsklager) Klage over tilsidesættelse af patientrettigheder (rettighedsklager) Klage til regionen/kommunen over serviceniveau og utilsigtede hændelser Klage over ikke-autoriserede sundhedspersoner uden for sundhedsvæsenet Klager på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område Det Sociale Nævn Beskæftigelsesankenævnet Ankestyrelsen Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Hvem kan klage? Hvor hurtigt skal der klages? Til hvem skal der klages og hvordan? Hvad kan der klages over? Skal afgørelsen respekteres, hvis der klages? Klageinstansens reaktionsmuligheder Klager over afgørelser om støtte til uddannelse Klager til Folketingets Ombudsmand Domstolskontrol Sagens parter og sagens indbringelse Vidneafhøring af læger m.fl Domstolens efterprøvelses- og reaktionsmulighed Udvidet prøvelse af en frihedsberøvelse indholdsfortegnelse.indd 31 16/03/

20 Domstolsprøvelse af tvang på psykiatriske afdelinger Særregler for disciplinære foranstaltninger anvendt af Kriminalforsorgen Efterprøvelse af tilbageholdelse i bolig Sager, der forelægges Menneskerettighedsdomstolen Fri proces, retshjælp mv Offentlig retshjælp advokatvagten Retshjælpsinstitutioner Erstatnings- og forsikringsordninger De almindelige erstatningsregler Erstatning for ulovlig frihedsberøvelse Patientforsikringsordningen Lægemiddelerstatningsordningen 674 Regler Bøger, artikler mv Forfatterne Stikord indholdsfortegnelse.indd 32 16/03/

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen SUNDHEDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sundhedsret Helle Bødker Madsen Sundhedsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Helle Bødker Madsen Sundhedsret 3. udgave,

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere