B JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr. B : Holdingselskabet af A/S u/k v/kurator advokat Pernille Bigaard (advokat Michael Vilhelm Nielsen) mod 1) KAP Holding ApS (advokat Erik Malberg) 2) Allan Kim Pedersen (advokat Erik Malberg) 3) Bente Pedersen (advokat Erik Malberg) 4) Advokat Michael Vinther (advokat Karsten Holst Bork Kristoffersen) Denne sag er anlagt den 21. december 2009 ved Retten i Hillerød og ved kendelse af 20. januar 2010 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen vedrører spørgsmålet, om salget i oktober 2008 af aktierne i FC Nordsjælland Holding A/S fra Holdingselskabet af A/S, også benævnt AKP Holding A/S, til KAP Holding ApS under stiftelse kan omstødes, navnlig under henvisning til at salget skete til en pris, der indeholdt et gaveelement, og i bekræftende fald hvilket tab konkursboet led herved, og hvordan omstødelsen skal gennemføres.

2 - 2 - Sagen vedrører i anden række spørgsmålet om erstatningsansvar for ejeren af og bestyrelsen i det sælgende selskab. Sagsøgeren, Holdingselskabet af A/S under konkurs, (konkursboet) har over for sagsøgte 1, KAP Holding ApS, nedlagt påstand om, at KAP Holding ApS tilpligtes at tilbageoverdrage til sagsøgeren de af aktienota af 3. oktober 2008 omfattede aktier, nominelt kr. i FC Nordsjælland Holding A/S, CVR-nr , mod sagsøgerens tilbagebetaling af det herfor aftalte vederlag, kr., med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgeren har subsidiært nedlagt påstand over for sagsøgte 1-4, KAP Holding ApS, Allan Kim Pedersen, Bente Pedersen og advokat Michael Vinther, om, at de tilpligtes in solidum til sagsøgeren at betale kr. med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte 1-3, KAP Holding ApS, Allan Kim Pedersen og Bente Pedersen, har over for sagsøgeren principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat beløb mindre end kr. og uden tilbageoverdragelse til sagsøgeren af de af aktienotaen af 3. oktober 2008 omfattede aktier, kr. i FC Nordsjælland Holding A/S. Sagsøgte 1-3 har mere subsidiært påstået, at sagsøgeren skal betale et udligningsbeløb efter rettens skøn, som skal betales til KAP Holding ApS som vilkår for tilbageoverdragelsen af aktierne, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte 4, advokat Michael Vinther, har over for konkursboet påstået frifindelse. Sagsøgte 4, advokat Michael Vinther, har til selvstændig dom over sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, såfremt han dømmes til at betale erstatning til sagsøgeren, påstået, at sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, tilpligtes solidarisk at friholde ham for ethvert beløb, som Østre Landsret måtte idømme ham at betale til sagsøgeren. Sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, har heroverfor påstået frifindelse.

3 - 3 - Sagsfremstilling AKP-koncernen AKP-koncernen bestod i 2008 af det nu konkursramte selskab, Holdingselskabet af , også benævnt AKP-Holding A/S, (herefter AKP Holding), der havde en række datterselskaber, herunder FC Nordsjælland Holding A/S, (herefter FC Nordsjælland Holding), og AKP-Ejendomme ApS. FC Nordsjælland Holding havde i 2008 datterselskaberne FC Nordsjælland A/S (herefter FC Nordsjælland), Event Group ApS (herefter Event Group), Langelandsfestivalen 2006 A/S (herefter Langelandsfestivalen) og Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS. Med stiftelsesdato den 20. oktober 2008 stiftedes KAP Holding ApS (herefter KAP Holding), som med aktienota af 3. oktober 2008 havde erhvervet aktierne i FC Nordsjælland Holding. Selskabet havde første regnskabsperiode fra den 20. oktober 2008 til den 31. december 2009 og samme bestyrelse og revisor som AKP Holding. AKP Holding A/S AKP Holding A/S er ejet af Allan Kim Pedersen. Bestyrelsen bestod af Allan Kim Pedersen (formand), Allan Kim Pedersens ægtefælle, Bente Pedersen, og advokat Michael Vinther (næstformand). Revisionen foretoges af interrevision A/S. Ifølge årsrapporten for 2007 havde selskabet en egenkapital ultimo 2006 på 175 mio. kr. og ultimo 2007 på 201 mio. kr. Selskabet havde endvidere i 2007 en indtjening på 26,3 mio. kr. Ifølge saldooversigt pr. 5. august 2008 fra Jyske Bank havde selskabet denne dato en trækningsret på ca. 18 mio. kr. Selskabet inkl. datterselskaber havde en saldo til disposition på ca. 353 mio. kr. Ifølge kontooversigt af 25. november 2008 fra Forstædernes Bank kunne selskabet den 29. oktober 2008 trække ca. 5,0 mio. kr. på selskabets kassekredit.

4 - 4 - Ifølge kontooversigt af 30. december 2008 fra Lokalbanken havde selskabet i 2008 endvidere en trækningsret på knapt 10 mio. kr., som ikke var udnyttet. Ifølge de foreliggende oplysninger havde selskabet gennem forskellige datterselskaber investeret betydelige beløb i ejendomme, aktier og valuta. I løbet af 2008, herunder med Lehman Brothers krak i september måned, blev den økonomiske situation i verden præget af finanskrisen. Ifølge en urevideret modregnet balance pr. 31. december 2008, udarbejdet af statsautoriseret revisor Jan Truedsson, interrevision, den 15. januar 2009, var selskabet insolvent med en dividende til simple krav på 18 %, eventuelt 5 %. Den 5. februar 2009 blev AKP Holding taget under konkursbehandling med fristdag 19. januar AKP Ejendomme ApS har efter det oplyste anmeldt krav for ca. 62 mio. kr., svarende til godt 30 % af kravene i dette bo. Forstædernes Bank har opgjort deres krav til ca. 194 mio. kr. efter fradrag for sikkerhedsstillelser. FC Nordsjælland Holding Bestyrelsen i dette selskab bestod af de samme personer som AKP Holding. Revisionen blev foretaget af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Selskabet ejede 93,8 % af aktiekapitalen i FC Nordsjælland, hele selskabskapitalen i Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS og Langelandsfestivalen, samt 85 % af anpartskapitalen i Event Group. Datterselskabet FC Nordsjælland Bestyrelsen i dette selskab bestod af Allan Kim Pedersen (formand), advokat Michael Vinther og Erik Berendt. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

5 - 5 - Ifølge årsrapporterne udgjorde egenkapitalen ultimo 2006: 6,5 mio. kr., ultimo 2007: 23,7 mio. kr., ultimo 2008: 20,4 mio. kr., ultimo 2009: 17,5 mio. kr., ultimo 2010: 13,0 mio. kr. Årets resultat udgjorde for 2006: 1,1 mio. kr., for 2007: 18,5 mio. kr., for 2008: -3,3 mio. kr., for 2009: -2,9 mio. kr. for 2010: -4,5 mio. kr. Af note 8 til årsrapporten for 2008 fremgår blandt andet, at der af selskabet var afgivet selvskyldnerkaution for moderselskabet FC Nordsjælland Holdings samlede bankengagement. Fodboldholdet FC Nordsjællands placeringer blandt Superligaens 12 hold var i sæsonen : nr. 5, : nr. 9, : nr. 8, : nr. 7, : nr. 6, : Danmarksmester (og kvalifikation til Champions League). Business Intelligence Agency udarbejdede i august 2008 en analyse af Dansk Professionel Fodbold. Om branchens afkastningsgrad anføres blandt andet: Branchens afkastningsgrad, der populært sagt viser hvor dygtige selskaberne er til at forrente den samlede investerede kapital, ved hjælp af den primære aktivitet, giver et lidt andet billede, end da vi så på overskudsgraden. Udviklingen er godt nok meget lig den der gjorde sig gældende for overskudsgraden, med en stigning og toppunkt frem til 2006, hvorefter niveauet faldt tilbage til omkring 5. I 2004 var afkastningsgraden bare 3 og på toppen i 2006, lå den omkring 6. Analysen viste, at FC Nordsjælland A/S var branchens bedste virksomhed all over. Datterselskabet Langelandsfestivalen Bestyrelsen i dette selskab bestod blandt andre af Allan Kim Pedersen (formand) og Bente Pedersen. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2007: -3,1 mio. kr., ultimo 2008: -4,5 mio. kr., ultimo 2009: -4,3 mio. kr., ultimo 2010: -2,5 mio. kr. I årsrapporten for er der under Immaterielle anlægsaktiver anført et beløb på 2,4 mio. kr. for goodwill.

6 - 6 - Årets resultat udgjorde for : -5,2 mio. kr., for 2008: -5,4 mio. kr., for 2009: 0,3 mio. kr., 2010: -1,5 mio. kr. I årsrapporten for , der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 31. maj 2008, anførtes i ledelsesberetningen, at (d)et er hensigten på koncernniveau at yde selskabet fortsat finansiel støtte og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen, anførtes, at (d)et er ledelsens opfattelse, at den forventede forbedring i indtjeningen og den fortsatte finansielle støtte fra moderselskabet kan danne grundlag for at regnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje, og at (v)i er enige i denne vurdering fra ledelsens side. I årsrapporten for 2008, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2009, anførtes en tilsvarende tilkendegivelse i ledelsesberetningen, og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni 2009, anførtes, at der fra moderselskabets side vil blive ydet finansiel støtte. I årsrapporten for 2009, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2010, anførtes tilsvarende tilkendegivelser i ledelsesberetningen og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni Årsrapporten for 2010 indeholder ikke tilsvarende tilkendegivelser. Datterselskabet Event Group Bestyrelsen i dette selskab bestod blandt andre af Allan Kim Pedersen (formand) og Bente Pedersen. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2007: -1,0 mio. kr., ultimo 2008: -1,4 mio. kr. Årets resultat udgjorde for 2007: -460 tkr., for 2008: -450 tkr. Selskabet gik efter det oplyste konkurs i 2010.

7 - 7 - I årsrapporten for , der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 31. maj 2008, anførtes i ledelsesberetningen, at der (f)or indeværende år forventes en forbedring af resultatet af den ordinære drift, og at der... på koncernniveau (er) sikret selskabet tilstrækkelig likviditet til at realisere dette og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 31. maj 2008, anførtes, at revisor var enig i ledelsens vurdering af, at det indtrufne kapitaltab forventes retableret. I årsrapporten for 2008, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2009, anførtes i ledelsesberetningen, at der... på koncernniveau (er) sikret selskabet tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni 2009, anførtes, at der fra moderselskabets side vil blive ydet finansiel støtte. Der er efter det oplyste ikke udarbejdet årsrapport for Aktieoverdragelsen Ved aktienota, ifølge dateringen underskrevet den 3. oktober 2008, solgte AKP Holding samtlige aktier i FC Nordsjælland Holding til KAP Holding under stiftelse for en købesum på kr. og med overtagelsesdag den 1. oktober Det anførtes i aktienotaen, at købesummen var opgjort på baggrund af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2008, idet der herved var taget udgangspunkt i selskabets aktiver pr. 31. december 2007 med de reguleringer i form af tilgange og afgange, som fulgte af selskabets drift i tiden fra den 1. januar 2008 til underskriftstidspunktet. Der henvistes herved til et bilag, benævnt bilag 1. I aktienotaen anførtes endvidere, at FC Nordsjælland Holding på underskriftstidspunktet havde et koncernmellemværende med AKP Holding, og at der for dette mellemværende blev oprettet et til aktienotaen vedhæftet gældsbrev. De sagsøgte har gjort gældende, at det nævnte bilag er et håndskrevet notat, der var udarbejdet af statsautoriseret revisor Jan Truedsson, interrevision A/S, og som svarer til hans maskinskrevne notat dateret 26. september 2008, og at notatet er maskinskrevet den 23. oktober Det maskinskrevne notat, der indledes med FC Nordsjælland Holding A/S Notat af 26. september 2008 vedr. værdiansættelse af selskabskapitalen, har følgende indhold:

8 - 8 - Erklæring fra virksomhedens ledelse Jeg skal hermed bekræfte, at vedlagt notat vedr. værdiansættelse er udarbejdet på baggrund af oplysninger vi har givet, herunder bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor udarbejde værdiansættelse. Albertslund, den 26. september 2008 (sign.) Allan K. Pedersen Assistanceerklæring til virksomhedens ledelse Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder om assistance med værdiansættelsen udarbejdet vedlagte notat pr. 23. oktober Værdiansættelsen er udarbejdet på grundlag af modtagne bilag og meddelte oplysninger, som ledelsen har ansvaret for. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af modtagne oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. København, den 26. september 2008 InterREVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (sign.) Jan Truedsson Statsautoriseret revisor Opgørelse af egenkapital i mio.kr. note E. K. iflg. årsrapport pr ,0 Nedskrivning af datterselskaber 1-6,1 11,9 Forventede resultater i døtre 2 FCN 0,0 Farum Park 0,5 Event Group -0,5 Langelandsfestivalen -6,0-6,0

9 - 9 - Selskabsskat 25 % 1,5-4,5 Andre reguleringer Langelandsfestivalen, nedskrivn.goodwill 3-2,4 Selskabsskat 25% 0,6-1,8 5,6 Regulering FCN 4 Lejesag -6,0 Forventet underskud 09 og 10-12,0-18,0 Selskabsskat 25% 4,5-13,5 Egenkapital negativ -7,9 Egenkapital negativ, uden afsættelse af udskudt skat -14,5 På grund af usikkerhed især vedr. reservationen i FCN, er det aftalt at K.A.P Holding ApS giver 0,5 mio kr. for aktierne. Noter Note 1 Datterselskabsaktie Aktier i datterselskab iflg. resp. årsrapporter FCN 93,8 % af Langeland 100 % Farum Park 100 % 986 Event 85 % af Medtaget med Nedskrivning Umiddelbart er det vor opfattelse, at der ingen merværdi forefindes i dattervirksomhederne, jf. nedenfor vedr. FCN og Langelandsfestivalen. Derfor nedskrivning. Note 2 Forventede resultater i døtre De forventede resultater er oplyst af AKP.

10 Note 3 Langelandsfestivalen, goodwill Iflg. Årsrapporten for Langelandsfestivalen er der aktiveret goodwill med 2,4 mio. kr. Med de realiserede resultater for 2007 og 2008 bør goodwillen nedskrives til kr. 0. Note 4 Regulering af FCN Resultat af F. C. Nordsjælland Resultat før skat Transfor & lejeindtægter Resultat før transfor På grund af den finansielle krise jf. fodboldøkonomen fra Deloitte, vil det blive særdeles vanskeligt at få (opretholde) indtægter fra transformarkedet. Det må derfor formodes, at transforindtægterne de kommende år vil være tæt på kr. 0. Iflg. Allan K. må man frygte at de kommende år 2009 og 2010 vil resultere i et underskud pr. år på ca. 5-8 mio. kr. Der kører en retssag mellem FCN og Farum Kommune vedr. tidligere leje, som i værste fald kan koste selskabet op til 6 mio. kr. Selvom man ikke forventer, at sagen vil tabes må det formodes, at i.f.m. salg af selskabet vil der blive foretaget en reduktion i en eller anden størrelsesorden. Ved salg her og nu vil reduktionen formodes at blive væsentlig. 23/ JTR I forbindelse med aktieoverdragelsen blev der udarbejdet et gældsbrev, dateret 3. oktober 2008, med AKP Holding som kreditor og FC Nordsjælland Holding som debitor. Gældsbrevets hovedstol udgjordes af selskabernes mellemregningskonto på underskriftstidspunktet, angivet til kr. Hovedstolen og renter forfaldt 5 år efter underskriftstidspunktet. Mellemværendet havde indtil da været et anfordringstilgodehavende. I gældsbrevet var der åbnet mulighed for at opnå rabat ved førtidig indfrielse. Kurator indhentede til brug for boets vurdering af aktieoverdragelsen en erklæring af 7. april 2009 fra Ernst & Young, betegnet indikativ værdiansættelse, om værdien af aktie-

11 besiddelsen i FC Nordsjælland A/S. Ifølge erklæringen blev værdien estimeret til intervallet mio. kr. Erklæringen indeholder blandt andet følgende: Baggrunden for opgaven har ikke muliggjort adgang til Selskabet og dets ledelse, hvorfor rapporten og den indikative værdiansættelse primært beror på offentligt tilgængelige oplysninger samt den begrænsede information, som Kurator har modtaget som dokumentation for handelen mellem AKP Holding A/S og KAP Holding ApS. I henhold til vores aftalebrev af den 18. marts 2009 er vores opdrag ikke en egentlig værdiansættelse af Selskabet, men alene en indikativ værdiansættelse. En indikativ værdiansættelse adskiller sig fra en egentlig værdiansættelse ved, at vi ikke her indarbejder en analyse af selskabet eller markedet, hvorpå selskabet opererer, til at understøtte de anvendte budgetter. Vi har derfor ikke noget grundlag, hvorpå vi kan forholde os til Selskabets reelle potentiale. Således bør de værdier, der er nævnt i rapporten, snarere anses som en overordnet indikation af værdien. Værdien beror på en stand alone- og going concern-forudsætning, hvorfor eventuelle synergier, en potentiel køber vil kunne opnå, ikke vil blive inkluderet i værdien. Rapporten er alene udarbejdet til det ovenfor beskrevne formål og er kun tænkt som et internt diskussionsgrundlag for Konkursboet og dets kreditorer. Ernst & Young accepterer ikke noget ansvar som følge af tredjeparts anvendelse af indholdet i denne rapport. Skønt vi anser vores vurdering for at være rimelig på grundlag af de til rådighed værende oplysninger, skal vi understrege, at vurdering af aktier ikke er en eksakt videnskab, ligesom det ikke har været et mål for vores arbejde at foretage en selvstændig verifikation af de meddelte oplysninger. Vi kan derfor ikke garantere, at andre parter nødvendigvis vil være enige i konklusionerne. 2 Sammenfatning Den indikative værdiansættelse af FCN tager udgangspunkt i Discounted Cash Flow-metoden (DCF-metoden), der anses for at være den teoretisk mest korrekte og samtidig den mest benyttede metode til værdiansættelse. Metoden tager udgangspunkt i den forventede fremtidige indtjening. Nedenstående niveau angiver et estimat for værdien af FC Nordsjælland Holding A/S 93,8 % aktiebesiddelse i FCN pr. 3. oktober 2008: Illustration 1 Indikativ værdiinterval for 93,8 % af FCN aktiekapital DKK mio.

12 Værdien skal anses som et indikativt niveau, der bygger på forudsætninger, som det ikke inden for opgravens opdrag har været muligt at understøtte. Uden at have foretaget en analyse af Selskabets faktiske potentiale skønnes det dog, at værdien beror på konservative budgetforudsætninger. Som følge heraf bør det indikerede værdiinterval således ses som et konservativt skøn, hvor det øvre spænd repræsenterer en merindtægt fra transfer, tv-aftaler mv. i forhold til det oprindelige scenarie. Det nedre spænd kan derimod anses at repræsentere en sværere salgbarhed af FCN på værdiansættelsesdatoen end i det oprindelige scenarie. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at der kan være øvrige forhold, foruden de forhold, der er nævnt i afsnit 3.5, som kan forventes at have en betydning for værdien af FCN, og som ikke er medtaget i det nuværende værdiinterval. En egentlig værdiansættelse af FCN, hvor en grundig analyse af Selskabet samt dets marked indarbejdes, vil medføre en bedre understøttelse af de anvendte budgetforudsætniger og dermed give en større sikkerhed omkring den estimerede værdi. Kurator anlagde herefter den 21. december 2009 sag mod de sagsøgte med påstand om betaling af ca. 35 mio. kr. Lejesagen Den i notatet til aktienotaen nævnte lejesag var startet af Statsforvaltningen Hovedstaden som tilsynsmyndighed for Furesø Kommune i april Sagen vedrørte spørgsmålet, om kommunen havde ydet konkurrenceforvridende støtte til FC Nordsjælland ved at udleje Farum Park Idræts- og Kulturcenter til selskabet på for gunstige vilkår. Konkurrencestyrelsen anførte i sin indstilling af 2. marts 2007 til Konkurrencerådet, at FC Nordsjælland skulle tilbagebetale 4,7 mio. kr. Det viste sig imidlertid først ved Konkurrencerådets afgørelse af 22. juni 2011, at der ikke med hjemmel i konkurrenceloven kunne kræves efterbetaling af den leje, der blev anset for ansat for lavt. Baggrunden herfor var, at Furesø Kommunes beslutning om at tildele støtte ved udlejning af Farum Park Idræts- og Kulturcenter var truffet allersenest den 31. juli 2000, og at ændringen af konkurrenceloven ved lov nr. 416 af 31. maj 2000, hvorved der blev skabt hjemmel for påbud om tilbagebetaling af konkurrenceforvridende støtte, trådte i kraft den 1. oktober Det fremgik af lovens forarbejder, at en beslutning, truffet før lovens ikrafttræden, om at yde konkurrenceforvridende støtte ikke ville kunne være genstand for et påbud om ophør eller tilbagebetaling, uanset om støtten udbetaltes efter lovens ikrafttræden eller ej. I årsrapporten for 2007 for FC Nordsjælland er i note 9 blandt andet anført følgende:

13 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser FC Nordsjælland A/S og Furesø Kommune har i relation til de eksisterende lejekontrakter m.m. visse uafklarede forhold. Heri indgår tillige et krav fra Konkurrencestyrelsen om betaling af yderligere leje for hotel- og restaurationsdelen i Farum Park for tidligere år og fremover. Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er grundlag for at rejse dette krav, og at et eventuelt krav vil blive afvist ved den igangværende domstolsbehandling. En samlet vurdering af disse igangværende sager hvori tillige indgår sager, hvor F.C Nordsjælland A/S har rejst betydelige krav over for Furesø Kommune fører til, at disse ikke skønnes at kunne medføre nogen forringelse af egenkapitalen i selskabet. Årsrapporten for 2008 indeholder i note 8 tilsvarende afsnit. I årsrapporten for 2009 er i note 8 blandt andet anført følgende: 8. Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Konkurrencestyrelsen har siden 2006 undersøgt, at hvorvidt lejen for hotel- og restaurationsdelen i Farum Park siden år 2000 og fremover skal forhøjes. Konkurrencerådet har afsagt kendelse herom i år 2007, men sagen er p.t. under fornyet sagsbehandling i Konkurrencestyrelsen. Eventualkravet er af væsentlig størrelse, men det er ledelsens opfattelse at der ikke er grundlag for at rejse et sådant krav, og at et eventuelt krav vil blive afvist ved en domstolsbehandling. Årsrapporten for 2010 indeholder i note 10 tilsvarende afsnit. FC Nordsjælland Holdings støtte til datterselskaberne, Langelandsfestivalen og Event Group Der foreligger følgende erklæringer, dateret 20. maj 2008: Langelandsfestival 2006 A/S Farum Park Farum Farum 20 maj 2008

14 ERKÆRING OVERFOR LANGELANDSFESTIVAL 2006 A/S CVR NR FC Nordsjælland Holding A/S cvr nr erklærer hermed at indestå for den fortsatte drift af selskabet Langelandsfestival 2006 herunder at dække fordringer mod selskabet. Aftalen er bindende 12 måneder frem i tiden (rettet ved påtegning) til 31/ FC Nordsjælland Holding A/S Bestyrelse (sign.) Allan K Pedersen Best. Fmd (sign.) Bente Pedersen Best. Medlem. Event Group Aps Farum Park Farum Farum 20 maj 2008 ERKLÆRING OVERFOR EVENT GROUP APS CVR NR FC Nordsjælland Holding A/S cvr nr erklærer hermed at indestå for den fortsatte drift af selskabet Event Group Aps, herunder at dække fordringer mod selskabet. Aftalen er bindende 12 måneder frem i tiden (rettet ved påtegning) til 31/ FC Nordsjælland Holding A/S Bestyrelse (sign.) Allan K Pedersen Best. Fmd (sign.) Bente Pedersen Best. medlem. Årsrapporterne for FC Nordsjælland Holding indeholder følgende oplysninger om støtte til datterselskaberne:

15 I årsrapporten for 2007, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 26. maj 2008, og som bærer en påtegning, dateret den 22. april 2008, fra statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen, Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er det i ledelsens beretning anført, at (i) datterselskaber med negativ egenkapital og indtjening vil fornøden finansiel støtte blive opretholdt. I årsrapporten for 2008, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 15. juni 2009, indeholder ledelsens beretning tilsvarende tilkendegivelse. I årsrapporten for 2009, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2010, er i ledelsens beretning anført, at (i) datterselskaber med negativ egenkapital er det hensigten at fornøden finansiel støtte bliver opretholdt. Årsrapporten for 2010 indeholder ikke tilsvarende tilkendegivelse. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at FC Nordsjælland Holding har ydet støtte til Langelandsfestivalen den 4. juli 2008 med 4 mio. kr. (kapitaludvidelse ved konvertering), den 30. juli 2008 med 0,5 mio. kr. (lån), den 8. januar 2009 med 0,75 mio. kr. (lån) og den 30. november 2009 med 2 mio. kr. (lån), ialt 7,25 mio. kr., og til Event Group med 1,025 mio. kr. (lån). Børsværdi af danske fodboldklubber I en kontooversigt af 5. august 2008 fra Jyske Bank var værdien af AKP Holdings aktier i FC Nordsjælland A/S angivet til 68 mio. kr. Konkursboet har oplyst, at børsværdien af FC Nordsjælland på OTC Børsen i oktober 2008 udgjorde ca. 73 mio. kr. Efter det oplyste ændrede kursen sig ikke fra oktober 2006 til december I 2011 var kursen inden december måned angivet til 1,8. Der var ikke registreret handler. Til sammenligning hermed har konkursboet oplyst børsværdien i oktober 2008 af de øvrige børsnoterede fodboldklubber i Danmark således: FCK: mio. kr., AGF: 332 mio. kr.,

16 Brøndby: 304 mio. kr., Silkeborg: 168 mio. kr., Aab: 123 mio. kr. (alle OMX-noterede), Vejle: 20,6 mio. kr. og Horsens: 18,5 mio. kr (begge Dansk AMP-børs). Konkursboet har som dokumentation for disse tal fremlagt en række kurslister for forskellige datoer i blandt andet oktober måned. Konkursboet har oplyst, at OTC-børsværdien af FC Nordsjælland i juli 2012 udgjorde ca. 55 mio. kr. Syn og skønserklæringerne Statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen har afgivet en syn- og skønserklæring, FC Nordsjælland A/S Skønsrapport, af 27. februar Erklæringen indeholder blandt andet følgende: 2. Skønstema af 16. november Spørgsmål 2 Skønsmanden bedes beregne den samlede børsværdi af 100% af aktiekapitalen i FC Nordsjælland A/S pr. 1. oktober FCN var i 2008 optaget til handel på markedspladsen, Dansk OTC Fondsmæglerselskab A/S (Dansk OTC) ved fondskoden DK Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen i stk. à DKK 0,20. Børsværdi 3. oktober 2008 Aktiekapital, stk Stykstørrelse, kr. 0,20 Antal aktier, stk Kurs, kr. 2,00 Markedskapitalisering, t.kr Kilde: Dansk OTC Fondsmæglerselskab A/S, Deloitte analyse Børsværdien (markedskapitaliseringen) af FCN er i ovenstående tabel beregnet som antal aktier * kurs svarende til en samlet markedsværdi på ca. 73 mio.kr. Dette svarer til en værdi på ca. 68,5 mio.kr. for 93,8% af aktiekapitalen. Aktierne i FCN, der er noteret på Dansk OTC, er yderst illikvide. Aktiekursen var således uændret på 2 kroner pr aktie i perioden oktober 2006 til december 2008, og i enkelte tilfælde var der hele måneder uden at der har været stillet en pris. Dansk OTC ønsker ikke at være be-

17 hjælpelige med yderligere information om handelsaktivitet i aktien. På baggrund af ovenstående er det derfor min vurdering, at den noterede børskurs ikke kan lægges til grund for værdiansættelsen af FCN Spørgsmål 3 Skønsmanden bedes oplyse, om det generelt er prisforhøjende eller prisnedsættende for en aktiepost, at en køber i en handel med en aktionær kan få fuld kontrol med 93,8% af kapitalen og stemmer i et selskab. Ved værdiansættelse af aktier skelnes mellem handel med minoritets- og majoritetsposter. Overtagelsen af en majoritetspost giver adgang til kontrollen over selskabet. Det kan observeres i aktiemarkedet at, der i forhold til handel med minoritetsposter (f.eks. handel med enkelt aktier, i.e. den observerbare aktiekurs) indregnes en præmie såfremt at en køber kan opnå kontrol over et selskab. Et empirisk studie viser, at størrelse af præmien betalt i handel med en kontrollerende aktiepost i perioden har været ca. 30% (se bilag 4). Værdiansættelse ved brug af diskonterede pengestrømme, som jeg anvender nedenfor som værdiansættelsesmetode, forudsætter implicit kontrol over selskabets aktiver. Det betyder, at værdiansættelsen såvel pr 3. oktober 2008 som 31.december 2011 tager udgangspunkt i overtagelse af en majoritetspost Spørgsmål 7 Skønsmanden bedes undersøge, om der i efteråret 2008/foråret 2009 var nogen anden dansk superligaklub, hvor en investor i en handel kunne erhverve over 90% af aktiekapitalen og dermed få fuld kontrol over en fodboldsuperligaklub, herunder have mulighed for tvangsindløsning af mindretals-aktionærer. Hvis svaret er bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvilke(n) klub(ber) der er tale om og i givet fald, hvilken pris en sådan klub kunne erhverves for af en liebhaverinvestor i én handel? I dansk fodbold er det ikke sædvanligt, at nye majoritetsaktionærer køber aktier fra eksisterende aktionærer. Dette skyldes, at klubberne som oftest har et kapitalbehov, der skal dækkes, hvorfor klubberne gennem en kapitaludvidelse er interesseret i at få så mange penge ind i klubbens kasse som muligt. En handel med aktier mellem nye og eksisterende aktionærer vil derimod, alt andet lige, reducere kapitaltilførslen. Hertil kommer, at værdien af eksisterende aktionærers aktier typisk allerede er faldet i værdi som følge af driftsunderskud i klubben, hvorfor en udvanding og et latent kurstab ved at lukke nye aktionærer ind er til at leve med. Derudover er eksisterende såvel som nye aktionærer ligesom klubben normalt stærkt interesseret i, at kapitalgrundlaget i klubben styrkes mest muligt, således at flest mulige penge tilføres klubben. Nye aktionærer har desuden som oftest beskeden

18 interesse i at købe aktier fra eksisterende aktionærer og vil også hellere opnå indflydelse gennem den udvanding, der finder sted i forbindelse med en kapitalforhøjelse og nedskrivning af den eksisterende kapital. Historisk set har det således været usædvanligt, at majoritetsposter i fodboldklubber er blevet solgt. Det er på baggrund af ovenstående og den økonomiske usikkerhed i Superligaen omkring 2008 derfor min vurdering, at det i efteråret 2008 og foråret 2009 ikke var realistisk at gennemføre en sådan transaktion. Som følge af ovenstående besvarelse er benægtende bortfalder anden del af spørgsmål Skønstema af 4. marts Spørgsmål 1 Skønsmanden anmodes om at vurdere, hvilken pris en uafhængig køber, der lagde almindelige forretningsmæssige synspunkter til grund, må antages at ville have betalt for en aktiepost i FC Nordsjælland A/S i en kontant handel, og i øvrigt på samme aftalevilkår som fremgår af aktienotaen, bilag 4 i det omfang disse kan anvendes, når det ikke er FC Nordsjælland Holding A/S men FC Nordsjælland A/S, der skulle overdrages. a) På tidspunktet for overdragelse b) På tidspunktet for skønsmandens besvarelse af spørgsmålet Skønsmanden bedes oplyse, i hvilket omfang han i forbindelse med værdiansættelsen har inddraget følgende faktorer: Værdiansættelse af sammenlignelige fodboldklubber, der er noteret på børsen. Risikoen for nedrykning fra Superligaen. Udviklingen i sponsormarkedet Udviklingen i transfermarkedet Verserende lejesag på overdragelsestidspunktet med Farum Kommune, jfr. Årsrapporten for FC Nordsjælland A/S 2007, side 18 bilag 3 (det vedhæftede bilag side 3). Sagen verserer fortsat, og FC Nordsjælland A/S repræsenteres af advokat Thomas Berg, Oslo Plads 16, 2100 København Ø, hos hvem nærmere oplysninger om sagen kan indhentes. Betydningen af om Allan K. Pedersen hidtil vederlagsfrit var til rådighed for FC Nordsjælland A/S som direktør og bestyrelsesformand Markedsforholdene finanskrisen der var brudt ud med stor styrke kort før overdragelsestidspunktet.

19 I det følgende behandles spørgsmål 1 fra skønstemaet af 4. marts Spørgsmålet vedrører værdiansættelse af FCN ud fra almindelige forretningsmæssige synspunkter, hvor det er værdien af FCN Holdings 93,8% aktiepost i FCN, som der beregnes. Værdiansættelserne udføres pr. henholdsvis 3. oktober 2008 og 31. december Datagrundlaget for værdiansættelserne er det tilgængelige materiale på tidspunktet for værdiansættelsen. Det vil sige at værdiansættelsen skal udføres baseret på de forventninger FCN og markedet havde til fremtiden på det daværende tidspunkt og information der er fremkommet efterfølgende kan ikke ligges til grund. For værdiansættelsen pr. 3. oktober 2008 betyder dette at budgettet for 2009 ikke var kendt på værdiansættelsestidspunktet og således ikke kan lægges til grund (1. udkast forelå 3. december 2008). Værdiansættelsen af selskabet, der skal opgøres på tidspunktet for skønsmandes besvarelse (jf. delspørgsmål b), er opgjort pr. 31. december Dette er tidspunktet for den senest tilgængelige information. Jeg har nedenfor beskrevet, hvilke faktorer der ligger til grund for min værdiansættelse af FCN, herunder kommenteret på de i skønstemaet ovenfor nævnte faktorer Metode for værdiansættelse I min værdiansættelse er markedsværdien defineret som den pris, aktierne kan indbringe ved et salg på markedet, under forudsætning af at der er 2 villige parter i transaktionen, som begge har et fornuftigt informationsgrundlag om relevante faktorer. Endvidere betragter vi markedsværdien ud fra en going koncern antagelse og på stand-alonebasis (se ordliste i bilag 5). Jeg har ikke indarbejdet overvejelser omkring eventuelle liebhaverinvestorer, som kunne have særlig interesse i selskabet, da jeg ikke mener det er relevant ved opgørelsen af en markedsværdi som defineret ovenfor. Jeg har overvejet forskellige metoder til værdiansættelsen af FCN. Jeg er kommet frem til at DCF-metoden er den bedst anvendelige metode til at beregne markedsværdien af FCN givet de særlige faktorer der gælder for driften af en professionel fodboldklub i Danmark. DCF-metode tager udgangspunkt i at selskabets fremtidige genererede pengestrømme tilbagediskonteres med en rente svarende til det risikovægtede afkastkrav (DCF-metoden). Nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme svarer til selskabets værdi i dag (aktiverne). For at beregne værdien af aktiekapitalen (aktierne) fratrækkes den nettorentebærende gæld, som består af rentebærende gæld fratrukket overskudslikvider og værdipapirer. Metoden er bredt aner-

20 kendt til værdiansættelse af selskaber. Selskabets værdi betegnes ofte som enterprise value eller blot EV og er lig med værdien af driften på gældfri basis. Værdiansættelse ved brug af DCF-modellen tager udgangspunkt i en række antagelser omkring den fremtidige drift. Den grundlæggende forudsætning er, at værdien af en virksomhed afhænger af virksomhedens evne til at generere indtjening til aktionærerne. Antagelserne omkring den fremtidige drift baseres på de bedste skøn (mest sandsynlige), som selskabet, dets ledelse, markedet samt analytikere har på tidspunktet for værdiansættelsen. DCF-modellen er den mest anvendte værdiansættelsesmodel i praksis, og således også min og Deloittes opfattelse det rigtige grundlag for en værdiansættelse af FCN. DCF-metoden prissætter FCN s indtjeningsevne som helhed. Dermed inkluderer analysen værdien af FCN s materielle og immaterielle aktiver som spillerkontrakter (spillertruppen), trænere og brand, som dermed ikke skal tillægges særskilt værdi. Der er i værdiansættelserne ikke taget særskilt højde for risikoen for nedrykning, hvilket i stedet er indregnet i det anvendte afkastkrav (diskonteringsfaktor). Min grundlæggende forudsætning omkring de fremtidige sportslige resultater er, status quo i forhold til den generelle præstation de foregående år. Dette indebærer, at jeg fremadrettet forudsætter en gennemsnitlig midterplacering. Dette vil sige at placeringen i det enkelte år kan afvige, men at den placeringen i gennemsnit vil være midt i tabellen. I værdiansættelserne tages særskilt hensyn til de gældende markedsforhold herunder udviklingen i sponsor- og transfermarkedet på tidspunktet for værdiansættelserne. Bilag 2 indeholder en generel beskrivelse af sidstnævnte. Der tages endvidere hensyn til konsekvenserne af den verserende lejesag, vederlaget vedrørende AKP s virke i FCN samt nye tv-aftaler og DBU s krav om investeringer i varme i opvisningsbanen. Drift af professionelle fodboldklubber adskiller sig fra drift af traditionelle erhvervsvirksomheder bl.a. på den måde, at hvor traditionelle erhversvirksomheder som økonomisk målsætning har maksimering af overskud for øje, så måles succesen for en fodboldklub primært ikke i økonomiske termer, men i de sportslige resultater. Forenklet sagt skabes de sportslige resultater ved at bruge pengene på køb af spillere og løn til spillerne, hvilket alt andet lige betyder, at desto flere penge desto større chance for sportsligt succes, hvilket er med til at presse økonomien i fodboldklubberne. Bedre sportslige resultater medfører stigende indtægter fra TV, sponsorer, tilskuere og transfers, men disse merindtægter bruges normalt på styrkelse af spillertruppen ved køb af nye og bedre spillere, som samtidig driver lønniveauet op i klubben. Sportslig succes medfører derfor ikke nødvendigvis stigende overskud, da udgifterne til spillertruppen ofte øges.

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 149/2013 (1. afdeling) Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S under konkurs (advokat Peter Schradieck) mod KAP Holding ApS Allan Kim Pedersen Bente Pedersen

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere