B JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr. B : Holdingselskabet af A/S u/k v/kurator advokat Pernille Bigaard (advokat Michael Vilhelm Nielsen) mod 1) KAP Holding ApS (advokat Erik Malberg) 2) Allan Kim Pedersen (advokat Erik Malberg) 3) Bente Pedersen (advokat Erik Malberg) 4) Advokat Michael Vinther (advokat Karsten Holst Bork Kristoffersen) Denne sag er anlagt den 21. december 2009 ved Retten i Hillerød og ved kendelse af 20. januar 2010 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen vedrører spørgsmålet, om salget i oktober 2008 af aktierne i FC Nordsjælland Holding A/S fra Holdingselskabet af A/S, også benævnt AKP Holding A/S, til KAP Holding ApS under stiftelse kan omstødes, navnlig under henvisning til at salget skete til en pris, der indeholdt et gaveelement, og i bekræftende fald hvilket tab konkursboet led herved, og hvordan omstødelsen skal gennemføres.

2 - 2 - Sagen vedrører i anden række spørgsmålet om erstatningsansvar for ejeren af og bestyrelsen i det sælgende selskab. Sagsøgeren, Holdingselskabet af A/S under konkurs, (konkursboet) har over for sagsøgte 1, KAP Holding ApS, nedlagt påstand om, at KAP Holding ApS tilpligtes at tilbageoverdrage til sagsøgeren de af aktienota af 3. oktober 2008 omfattede aktier, nominelt kr. i FC Nordsjælland Holding A/S, CVR-nr , mod sagsøgerens tilbagebetaling af det herfor aftalte vederlag, kr., med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgeren har subsidiært nedlagt påstand over for sagsøgte 1-4, KAP Holding ApS, Allan Kim Pedersen, Bente Pedersen og advokat Michael Vinther, om, at de tilpligtes in solidum til sagsøgeren at betale kr. med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte 1-3, KAP Holding ApS, Allan Kim Pedersen og Bente Pedersen, har over for sagsøgeren principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat beløb mindre end kr. og uden tilbageoverdragelse til sagsøgeren af de af aktienotaen af 3. oktober 2008 omfattede aktier, kr. i FC Nordsjælland Holding A/S. Sagsøgte 1-3 har mere subsidiært påstået, at sagsøgeren skal betale et udligningsbeløb efter rettens skøn, som skal betales til KAP Holding ApS som vilkår for tilbageoverdragelsen af aktierne, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte 4, advokat Michael Vinther, har over for konkursboet påstået frifindelse. Sagsøgte 4, advokat Michael Vinther, har til selvstændig dom over sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, såfremt han dømmes til at betale erstatning til sagsøgeren, påstået, at sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, tilpligtes solidarisk at friholde ham for ethvert beløb, som Østre Landsret måtte idømme ham at betale til sagsøgeren. Sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, har heroverfor påstået frifindelse.

3 - 3 - Sagsfremstilling AKP-koncernen AKP-koncernen bestod i 2008 af det nu konkursramte selskab, Holdingselskabet af , også benævnt AKP-Holding A/S, (herefter AKP Holding), der havde en række datterselskaber, herunder FC Nordsjælland Holding A/S, (herefter FC Nordsjælland Holding), og AKP-Ejendomme ApS. FC Nordsjælland Holding havde i 2008 datterselskaberne FC Nordsjælland A/S (herefter FC Nordsjælland), Event Group ApS (herefter Event Group), Langelandsfestivalen 2006 A/S (herefter Langelandsfestivalen) og Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS. Med stiftelsesdato den 20. oktober 2008 stiftedes KAP Holding ApS (herefter KAP Holding), som med aktienota af 3. oktober 2008 havde erhvervet aktierne i FC Nordsjælland Holding. Selskabet havde første regnskabsperiode fra den 20. oktober 2008 til den 31. december 2009 og samme bestyrelse og revisor som AKP Holding. AKP Holding A/S AKP Holding A/S er ejet af Allan Kim Pedersen. Bestyrelsen bestod af Allan Kim Pedersen (formand), Allan Kim Pedersens ægtefælle, Bente Pedersen, og advokat Michael Vinther (næstformand). Revisionen foretoges af interrevision A/S. Ifølge årsrapporten for 2007 havde selskabet en egenkapital ultimo 2006 på 175 mio. kr. og ultimo 2007 på 201 mio. kr. Selskabet havde endvidere i 2007 en indtjening på 26,3 mio. kr. Ifølge saldooversigt pr. 5. august 2008 fra Jyske Bank havde selskabet denne dato en trækningsret på ca. 18 mio. kr. Selskabet inkl. datterselskaber havde en saldo til disposition på ca. 353 mio. kr. Ifølge kontooversigt af 25. november 2008 fra Forstædernes Bank kunne selskabet den 29. oktober 2008 trække ca. 5,0 mio. kr. på selskabets kassekredit.

4 - 4 - Ifølge kontooversigt af 30. december 2008 fra Lokalbanken havde selskabet i 2008 endvidere en trækningsret på knapt 10 mio. kr., som ikke var udnyttet. Ifølge de foreliggende oplysninger havde selskabet gennem forskellige datterselskaber investeret betydelige beløb i ejendomme, aktier og valuta. I løbet af 2008, herunder med Lehman Brothers krak i september måned, blev den økonomiske situation i verden præget af finanskrisen. Ifølge en urevideret modregnet balance pr. 31. december 2008, udarbejdet af statsautoriseret revisor Jan Truedsson, interrevision, den 15. januar 2009, var selskabet insolvent med en dividende til simple krav på 18 %, eventuelt 5 %. Den 5. februar 2009 blev AKP Holding taget under konkursbehandling med fristdag 19. januar AKP Ejendomme ApS har efter det oplyste anmeldt krav for ca. 62 mio. kr., svarende til godt 30 % af kravene i dette bo. Forstædernes Bank har opgjort deres krav til ca. 194 mio. kr. efter fradrag for sikkerhedsstillelser. FC Nordsjælland Holding Bestyrelsen i dette selskab bestod af de samme personer som AKP Holding. Revisionen blev foretaget af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Selskabet ejede 93,8 % af aktiekapitalen i FC Nordsjælland, hele selskabskapitalen i Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS og Langelandsfestivalen, samt 85 % af anpartskapitalen i Event Group. Datterselskabet FC Nordsjælland Bestyrelsen i dette selskab bestod af Allan Kim Pedersen (formand), advokat Michael Vinther og Erik Berendt. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

5 - 5 - Ifølge årsrapporterne udgjorde egenkapitalen ultimo 2006: 6,5 mio. kr., ultimo 2007: 23,7 mio. kr., ultimo 2008: 20,4 mio. kr., ultimo 2009: 17,5 mio. kr., ultimo 2010: 13,0 mio. kr. Årets resultat udgjorde for 2006: 1,1 mio. kr., for 2007: 18,5 mio. kr., for 2008: -3,3 mio. kr., for 2009: -2,9 mio. kr. for 2010: -4,5 mio. kr. Af note 8 til årsrapporten for 2008 fremgår blandt andet, at der af selskabet var afgivet selvskyldnerkaution for moderselskabet FC Nordsjælland Holdings samlede bankengagement. Fodboldholdet FC Nordsjællands placeringer blandt Superligaens 12 hold var i sæsonen : nr. 5, : nr. 9, : nr. 8, : nr. 7, : nr. 6, : Danmarksmester (og kvalifikation til Champions League). Business Intelligence Agency udarbejdede i august 2008 en analyse af Dansk Professionel Fodbold. Om branchens afkastningsgrad anføres blandt andet: Branchens afkastningsgrad, der populært sagt viser hvor dygtige selskaberne er til at forrente den samlede investerede kapital, ved hjælp af den primære aktivitet, giver et lidt andet billede, end da vi så på overskudsgraden. Udviklingen er godt nok meget lig den der gjorde sig gældende for overskudsgraden, med en stigning og toppunkt frem til 2006, hvorefter niveauet faldt tilbage til omkring 5. I 2004 var afkastningsgraden bare 3 og på toppen i 2006, lå den omkring 6. Analysen viste, at FC Nordsjælland A/S var branchens bedste virksomhed all over. Datterselskabet Langelandsfestivalen Bestyrelsen i dette selskab bestod blandt andre af Allan Kim Pedersen (formand) og Bente Pedersen. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2007: -3,1 mio. kr., ultimo 2008: -4,5 mio. kr., ultimo 2009: -4,3 mio. kr., ultimo 2010: -2,5 mio. kr. I årsrapporten for er der under Immaterielle anlægsaktiver anført et beløb på 2,4 mio. kr. for goodwill.

6 - 6 - Årets resultat udgjorde for : -5,2 mio. kr., for 2008: -5,4 mio. kr., for 2009: 0,3 mio. kr., 2010: -1,5 mio. kr. I årsrapporten for , der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 31. maj 2008, anførtes i ledelsesberetningen, at (d)et er hensigten på koncernniveau at yde selskabet fortsat finansiel støtte og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen, anførtes, at (d)et er ledelsens opfattelse, at den forventede forbedring i indtjeningen og den fortsatte finansielle støtte fra moderselskabet kan danne grundlag for at regnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje, og at (v)i er enige i denne vurdering fra ledelsens side. I årsrapporten for 2008, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2009, anførtes en tilsvarende tilkendegivelse i ledelsesberetningen, og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni 2009, anførtes, at der fra moderselskabets side vil blive ydet finansiel støtte. I årsrapporten for 2009, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2010, anførtes tilsvarende tilkendegivelser i ledelsesberetningen og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni Årsrapporten for 2010 indeholder ikke tilsvarende tilkendegivelser. Datterselskabet Event Group Bestyrelsen i dette selskab bestod blandt andre af Allan Kim Pedersen (formand) og Bente Pedersen. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2007: -1,0 mio. kr., ultimo 2008: -1,4 mio. kr. Årets resultat udgjorde for 2007: -460 tkr., for 2008: -450 tkr. Selskabet gik efter det oplyste konkurs i 2010.

7 - 7 - I årsrapporten for , der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 31. maj 2008, anførtes i ledelsesberetningen, at der (f)or indeværende år forventes en forbedring af resultatet af den ordinære drift, og at der... på koncernniveau (er) sikret selskabet tilstrækkelig likviditet til at realisere dette og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 31. maj 2008, anførtes, at revisor var enig i ledelsens vurdering af, at det indtrufne kapitaltab forventes retableret. I årsrapporten for 2008, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2009, anførtes i ledelsesberetningen, at der... på koncernniveau (er) sikret selskabet tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni 2009, anførtes, at der fra moderselskabets side vil blive ydet finansiel støtte. Der er efter det oplyste ikke udarbejdet årsrapport for Aktieoverdragelsen Ved aktienota, ifølge dateringen underskrevet den 3. oktober 2008, solgte AKP Holding samtlige aktier i FC Nordsjælland Holding til KAP Holding under stiftelse for en købesum på kr. og med overtagelsesdag den 1. oktober Det anførtes i aktienotaen, at købesummen var opgjort på baggrund af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2008, idet der herved var taget udgangspunkt i selskabets aktiver pr. 31. december 2007 med de reguleringer i form af tilgange og afgange, som fulgte af selskabets drift i tiden fra den 1. januar 2008 til underskriftstidspunktet. Der henvistes herved til et bilag, benævnt bilag 1. I aktienotaen anførtes endvidere, at FC Nordsjælland Holding på underskriftstidspunktet havde et koncernmellemværende med AKP Holding, og at der for dette mellemværende blev oprettet et til aktienotaen vedhæftet gældsbrev. De sagsøgte har gjort gældende, at det nævnte bilag er et håndskrevet notat, der var udarbejdet af statsautoriseret revisor Jan Truedsson, interrevision A/S, og som svarer til hans maskinskrevne notat dateret 26. september 2008, og at notatet er maskinskrevet den 23. oktober Det maskinskrevne notat, der indledes med FC Nordsjælland Holding A/S Notat af 26. september 2008 vedr. værdiansættelse af selskabskapitalen, har følgende indhold:

8 - 8 - Erklæring fra virksomhedens ledelse Jeg skal hermed bekræfte, at vedlagt notat vedr. værdiansættelse er udarbejdet på baggrund af oplysninger vi har givet, herunder bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor udarbejde værdiansættelse. Albertslund, den 26. september 2008 (sign.) Allan K. Pedersen Assistanceerklæring til virksomhedens ledelse Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder om assistance med værdiansættelsen udarbejdet vedlagte notat pr. 23. oktober Værdiansættelsen er udarbejdet på grundlag af modtagne bilag og meddelte oplysninger, som ledelsen har ansvaret for. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af modtagne oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. København, den 26. september 2008 InterREVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (sign.) Jan Truedsson Statsautoriseret revisor Opgørelse af egenkapital i mio.kr. note E. K. iflg. årsrapport pr ,0 Nedskrivning af datterselskaber 1-6,1 11,9 Forventede resultater i døtre 2 FCN 0,0 Farum Park 0,5 Event Group -0,5 Langelandsfestivalen -6,0-6,0

9 - 9 - Selskabsskat 25 % 1,5-4,5 Andre reguleringer Langelandsfestivalen, nedskrivn.goodwill 3-2,4 Selskabsskat 25% 0,6-1,8 5,6 Regulering FCN 4 Lejesag -6,0 Forventet underskud 09 og 10-12,0-18,0 Selskabsskat 25% 4,5-13,5 Egenkapital negativ -7,9 Egenkapital negativ, uden afsættelse af udskudt skat -14,5 På grund af usikkerhed især vedr. reservationen i FCN, er det aftalt at K.A.P Holding ApS giver 0,5 mio kr. for aktierne. Noter Note 1 Datterselskabsaktie Aktier i datterselskab iflg. resp. årsrapporter FCN 93,8 % af Langeland 100 % Farum Park 100 % 986 Event 85 % af Medtaget med Nedskrivning Umiddelbart er det vor opfattelse, at der ingen merværdi forefindes i dattervirksomhederne, jf. nedenfor vedr. FCN og Langelandsfestivalen. Derfor nedskrivning. Note 2 Forventede resultater i døtre De forventede resultater er oplyst af AKP.

10 Note 3 Langelandsfestivalen, goodwill Iflg. Årsrapporten for Langelandsfestivalen er der aktiveret goodwill med 2,4 mio. kr. Med de realiserede resultater for 2007 og 2008 bør goodwillen nedskrives til kr. 0. Note 4 Regulering af FCN Resultat af F. C. Nordsjælland Resultat før skat Transfor & lejeindtægter Resultat før transfor På grund af den finansielle krise jf. fodboldøkonomen fra Deloitte, vil det blive særdeles vanskeligt at få (opretholde) indtægter fra transformarkedet. Det må derfor formodes, at transforindtægterne de kommende år vil være tæt på kr. 0. Iflg. Allan K. må man frygte at de kommende år 2009 og 2010 vil resultere i et underskud pr. år på ca. 5-8 mio. kr. Der kører en retssag mellem FCN og Farum Kommune vedr. tidligere leje, som i værste fald kan koste selskabet op til 6 mio. kr. Selvom man ikke forventer, at sagen vil tabes må det formodes, at i.f.m. salg af selskabet vil der blive foretaget en reduktion i en eller anden størrelsesorden. Ved salg her og nu vil reduktionen formodes at blive væsentlig. 23/ JTR I forbindelse med aktieoverdragelsen blev der udarbejdet et gældsbrev, dateret 3. oktober 2008, med AKP Holding som kreditor og FC Nordsjælland Holding som debitor. Gældsbrevets hovedstol udgjordes af selskabernes mellemregningskonto på underskriftstidspunktet, angivet til kr. Hovedstolen og renter forfaldt 5 år efter underskriftstidspunktet. Mellemværendet havde indtil da været et anfordringstilgodehavende. I gældsbrevet var der åbnet mulighed for at opnå rabat ved førtidig indfrielse. Kurator indhentede til brug for boets vurdering af aktieoverdragelsen en erklæring af 7. april 2009 fra Ernst & Young, betegnet indikativ værdiansættelse, om værdien af aktie-

11 besiddelsen i FC Nordsjælland A/S. Ifølge erklæringen blev værdien estimeret til intervallet mio. kr. Erklæringen indeholder blandt andet følgende: Baggrunden for opgaven har ikke muliggjort adgang til Selskabet og dets ledelse, hvorfor rapporten og den indikative værdiansættelse primært beror på offentligt tilgængelige oplysninger samt den begrænsede information, som Kurator har modtaget som dokumentation for handelen mellem AKP Holding A/S og KAP Holding ApS. I henhold til vores aftalebrev af den 18. marts 2009 er vores opdrag ikke en egentlig værdiansættelse af Selskabet, men alene en indikativ værdiansættelse. En indikativ værdiansættelse adskiller sig fra en egentlig værdiansættelse ved, at vi ikke her indarbejder en analyse af selskabet eller markedet, hvorpå selskabet opererer, til at understøtte de anvendte budgetter. Vi har derfor ikke noget grundlag, hvorpå vi kan forholde os til Selskabets reelle potentiale. Således bør de værdier, der er nævnt i rapporten, snarere anses som en overordnet indikation af værdien. Værdien beror på en stand alone- og going concern-forudsætning, hvorfor eventuelle synergier, en potentiel køber vil kunne opnå, ikke vil blive inkluderet i værdien. Rapporten er alene udarbejdet til det ovenfor beskrevne formål og er kun tænkt som et internt diskussionsgrundlag for Konkursboet og dets kreditorer. Ernst & Young accepterer ikke noget ansvar som følge af tredjeparts anvendelse af indholdet i denne rapport. Skønt vi anser vores vurdering for at være rimelig på grundlag af de til rådighed værende oplysninger, skal vi understrege, at vurdering af aktier ikke er en eksakt videnskab, ligesom det ikke har været et mål for vores arbejde at foretage en selvstændig verifikation af de meddelte oplysninger. Vi kan derfor ikke garantere, at andre parter nødvendigvis vil være enige i konklusionerne. 2 Sammenfatning Den indikative værdiansættelse af FCN tager udgangspunkt i Discounted Cash Flow-metoden (DCF-metoden), der anses for at være den teoretisk mest korrekte og samtidig den mest benyttede metode til værdiansættelse. Metoden tager udgangspunkt i den forventede fremtidige indtjening. Nedenstående niveau angiver et estimat for værdien af FC Nordsjælland Holding A/S 93,8 % aktiebesiddelse i FCN pr. 3. oktober 2008: Illustration 1 Indikativ værdiinterval for 93,8 % af FCN aktiekapital DKK mio.

12 Værdien skal anses som et indikativt niveau, der bygger på forudsætninger, som det ikke inden for opgravens opdrag har været muligt at understøtte. Uden at have foretaget en analyse af Selskabets faktiske potentiale skønnes det dog, at værdien beror på konservative budgetforudsætninger. Som følge heraf bør det indikerede værdiinterval således ses som et konservativt skøn, hvor det øvre spænd repræsenterer en merindtægt fra transfer, tv-aftaler mv. i forhold til det oprindelige scenarie. Det nedre spænd kan derimod anses at repræsentere en sværere salgbarhed af FCN på værdiansættelsesdatoen end i det oprindelige scenarie. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at der kan være øvrige forhold, foruden de forhold, der er nævnt i afsnit 3.5, som kan forventes at have en betydning for værdien af FCN, og som ikke er medtaget i det nuværende værdiinterval. En egentlig værdiansættelse af FCN, hvor en grundig analyse af Selskabet samt dets marked indarbejdes, vil medføre en bedre understøttelse af de anvendte budgetforudsætniger og dermed give en større sikkerhed omkring den estimerede værdi. Kurator anlagde herefter den 21. december 2009 sag mod de sagsøgte med påstand om betaling af ca. 35 mio. kr. Lejesagen Den i notatet til aktienotaen nævnte lejesag var startet af Statsforvaltningen Hovedstaden som tilsynsmyndighed for Furesø Kommune i april Sagen vedrørte spørgsmålet, om kommunen havde ydet konkurrenceforvridende støtte til FC Nordsjælland ved at udleje Farum Park Idræts- og Kulturcenter til selskabet på for gunstige vilkår. Konkurrencestyrelsen anførte i sin indstilling af 2. marts 2007 til Konkurrencerådet, at FC Nordsjælland skulle tilbagebetale 4,7 mio. kr. Det viste sig imidlertid først ved Konkurrencerådets afgørelse af 22. juni 2011, at der ikke med hjemmel i konkurrenceloven kunne kræves efterbetaling af den leje, der blev anset for ansat for lavt. Baggrunden herfor var, at Furesø Kommunes beslutning om at tildele støtte ved udlejning af Farum Park Idræts- og Kulturcenter var truffet allersenest den 31. juli 2000, og at ændringen af konkurrenceloven ved lov nr. 416 af 31. maj 2000, hvorved der blev skabt hjemmel for påbud om tilbagebetaling af konkurrenceforvridende støtte, trådte i kraft den 1. oktober Det fremgik af lovens forarbejder, at en beslutning, truffet før lovens ikrafttræden, om at yde konkurrenceforvridende støtte ikke ville kunne være genstand for et påbud om ophør eller tilbagebetaling, uanset om støtten udbetaltes efter lovens ikrafttræden eller ej. I årsrapporten for 2007 for FC Nordsjælland er i note 9 blandt andet anført følgende:

13 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser FC Nordsjælland A/S og Furesø Kommune har i relation til de eksisterende lejekontrakter m.m. visse uafklarede forhold. Heri indgår tillige et krav fra Konkurrencestyrelsen om betaling af yderligere leje for hotel- og restaurationsdelen i Farum Park for tidligere år og fremover. Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er grundlag for at rejse dette krav, og at et eventuelt krav vil blive afvist ved den igangværende domstolsbehandling. En samlet vurdering af disse igangværende sager hvori tillige indgår sager, hvor F.C Nordsjælland A/S har rejst betydelige krav over for Furesø Kommune fører til, at disse ikke skønnes at kunne medføre nogen forringelse af egenkapitalen i selskabet. Årsrapporten for 2008 indeholder i note 8 tilsvarende afsnit. I årsrapporten for 2009 er i note 8 blandt andet anført følgende: 8. Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Konkurrencestyrelsen har siden 2006 undersøgt, at hvorvidt lejen for hotel- og restaurationsdelen i Farum Park siden år 2000 og fremover skal forhøjes. Konkurrencerådet har afsagt kendelse herom i år 2007, men sagen er p.t. under fornyet sagsbehandling i Konkurrencestyrelsen. Eventualkravet er af væsentlig størrelse, men det er ledelsens opfattelse at der ikke er grundlag for at rejse et sådant krav, og at et eventuelt krav vil blive afvist ved en domstolsbehandling. Årsrapporten for 2010 indeholder i note 10 tilsvarende afsnit. FC Nordsjælland Holdings støtte til datterselskaberne, Langelandsfestivalen og Event Group Der foreligger følgende erklæringer, dateret 20. maj 2008: Langelandsfestival 2006 A/S Farum Park Farum Farum 20 maj 2008

14 ERKÆRING OVERFOR LANGELANDSFESTIVAL 2006 A/S CVR NR FC Nordsjælland Holding A/S cvr nr erklærer hermed at indestå for den fortsatte drift af selskabet Langelandsfestival 2006 herunder at dække fordringer mod selskabet. Aftalen er bindende 12 måneder frem i tiden (rettet ved påtegning) til 31/ FC Nordsjælland Holding A/S Bestyrelse (sign.) Allan K Pedersen Best. Fmd (sign.) Bente Pedersen Best. Medlem. Event Group Aps Farum Park Farum Farum 20 maj 2008 ERKLÆRING OVERFOR EVENT GROUP APS CVR NR FC Nordsjælland Holding A/S cvr nr erklærer hermed at indestå for den fortsatte drift af selskabet Event Group Aps, herunder at dække fordringer mod selskabet. Aftalen er bindende 12 måneder frem i tiden (rettet ved påtegning) til 31/ FC Nordsjælland Holding A/S Bestyrelse (sign.) Allan K Pedersen Best. Fmd (sign.) Bente Pedersen Best. medlem. Årsrapporterne for FC Nordsjælland Holding indeholder følgende oplysninger om støtte til datterselskaberne:

15 I årsrapporten for 2007, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 26. maj 2008, og som bærer en påtegning, dateret den 22. april 2008, fra statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen, Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er det i ledelsens beretning anført, at (i) datterselskaber med negativ egenkapital og indtjening vil fornøden finansiel støtte blive opretholdt. I årsrapporten for 2008, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 15. juni 2009, indeholder ledelsens beretning tilsvarende tilkendegivelse. I årsrapporten for 2009, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2010, er i ledelsens beretning anført, at (i) datterselskaber med negativ egenkapital er det hensigten at fornøden finansiel støtte bliver opretholdt. Årsrapporten for 2010 indeholder ikke tilsvarende tilkendegivelse. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at FC Nordsjælland Holding har ydet støtte til Langelandsfestivalen den 4. juli 2008 med 4 mio. kr. (kapitaludvidelse ved konvertering), den 30. juli 2008 med 0,5 mio. kr. (lån), den 8. januar 2009 med 0,75 mio. kr. (lån) og den 30. november 2009 med 2 mio. kr. (lån), ialt 7,25 mio. kr., og til Event Group med 1,025 mio. kr. (lån). Børsværdi af danske fodboldklubber I en kontooversigt af 5. august 2008 fra Jyske Bank var værdien af AKP Holdings aktier i FC Nordsjælland A/S angivet til 68 mio. kr. Konkursboet har oplyst, at børsværdien af FC Nordsjælland på OTC Børsen i oktober 2008 udgjorde ca. 73 mio. kr. Efter det oplyste ændrede kursen sig ikke fra oktober 2006 til december I 2011 var kursen inden december måned angivet til 1,8. Der var ikke registreret handler. Til sammenligning hermed har konkursboet oplyst børsværdien i oktober 2008 af de øvrige børsnoterede fodboldklubber i Danmark således: FCK: mio. kr., AGF: 332 mio. kr.,

16 Brøndby: 304 mio. kr., Silkeborg: 168 mio. kr., Aab: 123 mio. kr. (alle OMX-noterede), Vejle: 20,6 mio. kr. og Horsens: 18,5 mio. kr (begge Dansk AMP-børs). Konkursboet har som dokumentation for disse tal fremlagt en række kurslister for forskellige datoer i blandt andet oktober måned. Konkursboet har oplyst, at OTC-børsværdien af FC Nordsjælland i juli 2012 udgjorde ca. 55 mio. kr. Syn og skønserklæringerne Statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen har afgivet en syn- og skønserklæring, FC Nordsjælland A/S Skønsrapport, af 27. februar Erklæringen indeholder blandt andet følgende: 2. Skønstema af 16. november Spørgsmål 2 Skønsmanden bedes beregne den samlede børsværdi af 100% af aktiekapitalen i FC Nordsjælland A/S pr. 1. oktober FCN var i 2008 optaget til handel på markedspladsen, Dansk OTC Fondsmæglerselskab A/S (Dansk OTC) ved fondskoden DK Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen i stk. à DKK 0,20. Børsværdi 3. oktober 2008 Aktiekapital, stk Stykstørrelse, kr. 0,20 Antal aktier, stk Kurs, kr. 2,00 Markedskapitalisering, t.kr Kilde: Dansk OTC Fondsmæglerselskab A/S, Deloitte analyse Børsværdien (markedskapitaliseringen) af FCN er i ovenstående tabel beregnet som antal aktier * kurs svarende til en samlet markedsværdi på ca. 73 mio.kr. Dette svarer til en værdi på ca. 68,5 mio.kr. for 93,8% af aktiekapitalen. Aktierne i FCN, der er noteret på Dansk OTC, er yderst illikvide. Aktiekursen var således uændret på 2 kroner pr aktie i perioden oktober 2006 til december 2008, og i enkelte tilfælde var der hele måneder uden at der har været stillet en pris. Dansk OTC ønsker ikke at være be-

17 hjælpelige med yderligere information om handelsaktivitet i aktien. På baggrund af ovenstående er det derfor min vurdering, at den noterede børskurs ikke kan lægges til grund for værdiansættelsen af FCN Spørgsmål 3 Skønsmanden bedes oplyse, om det generelt er prisforhøjende eller prisnedsættende for en aktiepost, at en køber i en handel med en aktionær kan få fuld kontrol med 93,8% af kapitalen og stemmer i et selskab. Ved værdiansættelse af aktier skelnes mellem handel med minoritets- og majoritetsposter. Overtagelsen af en majoritetspost giver adgang til kontrollen over selskabet. Det kan observeres i aktiemarkedet at, der i forhold til handel med minoritetsposter (f.eks. handel med enkelt aktier, i.e. den observerbare aktiekurs) indregnes en præmie såfremt at en køber kan opnå kontrol over et selskab. Et empirisk studie viser, at størrelse af præmien betalt i handel med en kontrollerende aktiepost i perioden har været ca. 30% (se bilag 4). Værdiansættelse ved brug af diskonterede pengestrømme, som jeg anvender nedenfor som værdiansættelsesmetode, forudsætter implicit kontrol over selskabets aktiver. Det betyder, at værdiansættelsen såvel pr 3. oktober 2008 som 31.december 2011 tager udgangspunkt i overtagelse af en majoritetspost Spørgsmål 7 Skønsmanden bedes undersøge, om der i efteråret 2008/foråret 2009 var nogen anden dansk superligaklub, hvor en investor i en handel kunne erhverve over 90% af aktiekapitalen og dermed få fuld kontrol over en fodboldsuperligaklub, herunder have mulighed for tvangsindløsning af mindretals-aktionærer. Hvis svaret er bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvilke(n) klub(ber) der er tale om og i givet fald, hvilken pris en sådan klub kunne erhverves for af en liebhaverinvestor i én handel? I dansk fodbold er det ikke sædvanligt, at nye majoritetsaktionærer køber aktier fra eksisterende aktionærer. Dette skyldes, at klubberne som oftest har et kapitalbehov, der skal dækkes, hvorfor klubberne gennem en kapitaludvidelse er interesseret i at få så mange penge ind i klubbens kasse som muligt. En handel med aktier mellem nye og eksisterende aktionærer vil derimod, alt andet lige, reducere kapitaltilførslen. Hertil kommer, at værdien af eksisterende aktionærers aktier typisk allerede er faldet i værdi som følge af driftsunderskud i klubben, hvorfor en udvanding og et latent kurstab ved at lukke nye aktionærer ind er til at leve med. Derudover er eksisterende såvel som nye aktionærer ligesom klubben normalt stærkt interesseret i, at kapitalgrundlaget i klubben styrkes mest muligt, således at flest mulige penge tilføres klubben. Nye aktionærer har desuden som oftest beskeden

18 interesse i at købe aktier fra eksisterende aktionærer og vil også hellere opnå indflydelse gennem den udvanding, der finder sted i forbindelse med en kapitalforhøjelse og nedskrivning af den eksisterende kapital. Historisk set har det således været usædvanligt, at majoritetsposter i fodboldklubber er blevet solgt. Det er på baggrund af ovenstående og den økonomiske usikkerhed i Superligaen omkring 2008 derfor min vurdering, at det i efteråret 2008 og foråret 2009 ikke var realistisk at gennemføre en sådan transaktion. Som følge af ovenstående besvarelse er benægtende bortfalder anden del af spørgsmål Skønstema af 4. marts Spørgsmål 1 Skønsmanden anmodes om at vurdere, hvilken pris en uafhængig køber, der lagde almindelige forretningsmæssige synspunkter til grund, må antages at ville have betalt for en aktiepost i FC Nordsjælland A/S i en kontant handel, og i øvrigt på samme aftalevilkår som fremgår af aktienotaen, bilag 4 i det omfang disse kan anvendes, når det ikke er FC Nordsjælland Holding A/S men FC Nordsjælland A/S, der skulle overdrages. a) På tidspunktet for overdragelse b) På tidspunktet for skønsmandens besvarelse af spørgsmålet Skønsmanden bedes oplyse, i hvilket omfang han i forbindelse med værdiansættelsen har inddraget følgende faktorer: Værdiansættelse af sammenlignelige fodboldklubber, der er noteret på børsen. Risikoen for nedrykning fra Superligaen. Udviklingen i sponsormarkedet Udviklingen i transfermarkedet Verserende lejesag på overdragelsestidspunktet med Farum Kommune, jfr. Årsrapporten for FC Nordsjælland A/S 2007, side 18 bilag 3 (det vedhæftede bilag side 3). Sagen verserer fortsat, og FC Nordsjælland A/S repræsenteres af advokat Thomas Berg, Oslo Plads 16, 2100 København Ø, hos hvem nærmere oplysninger om sagen kan indhentes. Betydningen af om Allan K. Pedersen hidtil vederlagsfrit var til rådighed for FC Nordsjælland A/S som direktør og bestyrelsesformand Markedsforholdene finanskrisen der var brudt ud med stor styrke kort før overdragelsestidspunktet.

19 I det følgende behandles spørgsmål 1 fra skønstemaet af 4. marts Spørgsmålet vedrører værdiansættelse af FCN ud fra almindelige forretningsmæssige synspunkter, hvor det er værdien af FCN Holdings 93,8% aktiepost i FCN, som der beregnes. Værdiansættelserne udføres pr. henholdsvis 3. oktober 2008 og 31. december Datagrundlaget for værdiansættelserne er det tilgængelige materiale på tidspunktet for værdiansættelsen. Det vil sige at værdiansættelsen skal udføres baseret på de forventninger FCN og markedet havde til fremtiden på det daværende tidspunkt og information der er fremkommet efterfølgende kan ikke ligges til grund. For værdiansættelsen pr. 3. oktober 2008 betyder dette at budgettet for 2009 ikke var kendt på værdiansættelsestidspunktet og således ikke kan lægges til grund (1. udkast forelå 3. december 2008). Værdiansættelsen af selskabet, der skal opgøres på tidspunktet for skønsmandes besvarelse (jf. delspørgsmål b), er opgjort pr. 31. december Dette er tidspunktet for den senest tilgængelige information. Jeg har nedenfor beskrevet, hvilke faktorer der ligger til grund for min værdiansættelse af FCN, herunder kommenteret på de i skønstemaet ovenfor nævnte faktorer Metode for værdiansættelse I min værdiansættelse er markedsværdien defineret som den pris, aktierne kan indbringe ved et salg på markedet, under forudsætning af at der er 2 villige parter i transaktionen, som begge har et fornuftigt informationsgrundlag om relevante faktorer. Endvidere betragter vi markedsværdien ud fra en going koncern antagelse og på stand-alonebasis (se ordliste i bilag 5). Jeg har ikke indarbejdet overvejelser omkring eventuelle liebhaverinvestorer, som kunne have særlig interesse i selskabet, da jeg ikke mener det er relevant ved opgørelsen af en markedsværdi som defineret ovenfor. Jeg har overvejet forskellige metoder til værdiansættelsen af FCN. Jeg er kommet frem til at DCF-metoden er den bedst anvendelige metode til at beregne markedsværdien af FCN givet de særlige faktorer der gælder for driften af en professionel fodboldklub i Danmark. DCF-metode tager udgangspunkt i at selskabets fremtidige genererede pengestrømme tilbagediskonteres med en rente svarende til det risikovægtede afkastkrav (DCF-metoden). Nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme svarer til selskabets værdi i dag (aktiverne). For at beregne værdien af aktiekapitalen (aktierne) fratrækkes den nettorentebærende gæld, som består af rentebærende gæld fratrukket overskudslikvider og værdipapirer. Metoden er bredt aner-

20 kendt til værdiansættelse af selskaber. Selskabets værdi betegnes ofte som enterprise value eller blot EV og er lig med værdien af driften på gældfri basis. Værdiansættelse ved brug af DCF-modellen tager udgangspunkt i en række antagelser omkring den fremtidige drift. Den grundlæggende forudsætning er, at værdien af en virksomhed afhænger af virksomhedens evne til at generere indtjening til aktionærerne. Antagelserne omkring den fremtidige drift baseres på de bedste skøn (mest sandsynlige), som selskabet, dets ledelse, markedet samt analytikere har på tidspunktet for værdiansættelsen. DCF-modellen er den mest anvendte værdiansættelsesmodel i praksis, og således også min og Deloittes opfattelse det rigtige grundlag for en værdiansættelse af FCN. DCF-metoden prissætter FCN s indtjeningsevne som helhed. Dermed inkluderer analysen værdien af FCN s materielle og immaterielle aktiver som spillerkontrakter (spillertruppen), trænere og brand, som dermed ikke skal tillægges særskilt værdi. Der er i værdiansættelserne ikke taget særskilt højde for risikoen for nedrykning, hvilket i stedet er indregnet i det anvendte afkastkrav (diskonteringsfaktor). Min grundlæggende forudsætning omkring de fremtidige sportslige resultater er, status quo i forhold til den generelle præstation de foregående år. Dette indebærer, at jeg fremadrettet forudsætter en gennemsnitlig midterplacering. Dette vil sige at placeringen i det enkelte år kan afvige, men at den placeringen i gennemsnit vil være midt i tabellen. I værdiansættelserne tages særskilt hensyn til de gældende markedsforhold herunder udviklingen i sponsor- og transfermarkedet på tidspunktet for værdiansættelserne. Bilag 2 indeholder en generel beskrivelse af sidstnævnte. Der tages endvidere hensyn til konsekvenserne af den verserende lejesag, vederlaget vedrørende AKP s virke i FCN samt nye tv-aftaler og DBU s krav om investeringer i varme i opvisningsbanen. Drift af professionelle fodboldklubber adskiller sig fra drift af traditionelle erhvervsvirksomheder bl.a. på den måde, at hvor traditionelle erhversvirksomheder som økonomisk målsætning har maksimering af overskud for øje, så måles succesen for en fodboldklub primært ikke i økonomiske termer, men i de sportslige resultater. Forenklet sagt skabes de sportslige resultater ved at bruge pengene på køb af spillere og løn til spillerne, hvilket alt andet lige betyder, at desto flere penge desto større chance for sportsligt succes, hvilket er med til at presse økonomien i fodboldklubberne. Bedre sportslige resultater medfører stigende indtægter fra TV, sponsorer, tilskuere og transfers, men disse merindtægter bruges normalt på styrkelse af spillertruppen ved køb af nye og bedre spillere, som samtidig driver lønniveauet op i klubben. Sportslig succes medfører derfor ikke nødvendigvis stigende overskud, da udgifterne til spillertruppen ofte øges.

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere