B JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr. B : Holdingselskabet af A/S u/k v/kurator advokat Pernille Bigaard (advokat Michael Vilhelm Nielsen) mod 1) KAP Holding ApS (advokat Erik Malberg) 2) Allan Kim Pedersen (advokat Erik Malberg) 3) Bente Pedersen (advokat Erik Malberg) 4) Advokat Michael Vinther (advokat Karsten Holst Bork Kristoffersen) Denne sag er anlagt den 21. december 2009 ved Retten i Hillerød og ved kendelse af 20. januar 2010 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen vedrører spørgsmålet, om salget i oktober 2008 af aktierne i FC Nordsjælland Holding A/S fra Holdingselskabet af A/S, også benævnt AKP Holding A/S, til KAP Holding ApS under stiftelse kan omstødes, navnlig under henvisning til at salget skete til en pris, der indeholdt et gaveelement, og i bekræftende fald hvilket tab konkursboet led herved, og hvordan omstødelsen skal gennemføres.

2 - 2 - Sagen vedrører i anden række spørgsmålet om erstatningsansvar for ejeren af og bestyrelsen i det sælgende selskab. Sagsøgeren, Holdingselskabet af A/S under konkurs, (konkursboet) har over for sagsøgte 1, KAP Holding ApS, nedlagt påstand om, at KAP Holding ApS tilpligtes at tilbageoverdrage til sagsøgeren de af aktienota af 3. oktober 2008 omfattede aktier, nominelt kr. i FC Nordsjælland Holding A/S, CVR-nr , mod sagsøgerens tilbagebetaling af det herfor aftalte vederlag, kr., med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgeren har subsidiært nedlagt påstand over for sagsøgte 1-4, KAP Holding ApS, Allan Kim Pedersen, Bente Pedersen og advokat Michael Vinther, om, at de tilpligtes in solidum til sagsøgeren at betale kr. med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte 1-3, KAP Holding ApS, Allan Kim Pedersen og Bente Pedersen, har over for sagsøgeren principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten fastsat beløb mindre end kr. og uden tilbageoverdragelse til sagsøgeren af de af aktienotaen af 3. oktober 2008 omfattede aktier, kr. i FC Nordsjælland Holding A/S. Sagsøgte 1-3 har mere subsidiært påstået, at sagsøgeren skal betale et udligningsbeløb efter rettens skøn, som skal betales til KAP Holding ApS som vilkår for tilbageoverdragelsen af aktierne, med tillæg af procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Sagsøgte 4, advokat Michael Vinther, har over for konkursboet påstået frifindelse. Sagsøgte 4, advokat Michael Vinther, har til selvstændig dom over sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, såfremt han dømmes til at betale erstatning til sagsøgeren, påstået, at sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, tilpligtes solidarisk at friholde ham for ethvert beløb, som Østre Landsret måtte idømme ham at betale til sagsøgeren. Sagsøgte 1, KAP Holding ApS, og sagsøgte 2, Allan Kim Pedersen, har heroverfor påstået frifindelse.

3 - 3 - Sagsfremstilling AKP-koncernen AKP-koncernen bestod i 2008 af det nu konkursramte selskab, Holdingselskabet af , også benævnt AKP-Holding A/S, (herefter AKP Holding), der havde en række datterselskaber, herunder FC Nordsjælland Holding A/S, (herefter FC Nordsjælland Holding), og AKP-Ejendomme ApS. FC Nordsjælland Holding havde i 2008 datterselskaberne FC Nordsjælland A/S (herefter FC Nordsjælland), Event Group ApS (herefter Event Group), Langelandsfestivalen 2006 A/S (herefter Langelandsfestivalen) og Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS. Med stiftelsesdato den 20. oktober 2008 stiftedes KAP Holding ApS (herefter KAP Holding), som med aktienota af 3. oktober 2008 havde erhvervet aktierne i FC Nordsjælland Holding. Selskabet havde første regnskabsperiode fra den 20. oktober 2008 til den 31. december 2009 og samme bestyrelse og revisor som AKP Holding. AKP Holding A/S AKP Holding A/S er ejet af Allan Kim Pedersen. Bestyrelsen bestod af Allan Kim Pedersen (formand), Allan Kim Pedersens ægtefælle, Bente Pedersen, og advokat Michael Vinther (næstformand). Revisionen foretoges af interrevision A/S. Ifølge årsrapporten for 2007 havde selskabet en egenkapital ultimo 2006 på 175 mio. kr. og ultimo 2007 på 201 mio. kr. Selskabet havde endvidere i 2007 en indtjening på 26,3 mio. kr. Ifølge saldooversigt pr. 5. august 2008 fra Jyske Bank havde selskabet denne dato en trækningsret på ca. 18 mio. kr. Selskabet inkl. datterselskaber havde en saldo til disposition på ca. 353 mio. kr. Ifølge kontooversigt af 25. november 2008 fra Forstædernes Bank kunne selskabet den 29. oktober 2008 trække ca. 5,0 mio. kr. på selskabets kassekredit.

4 - 4 - Ifølge kontooversigt af 30. december 2008 fra Lokalbanken havde selskabet i 2008 endvidere en trækningsret på knapt 10 mio. kr., som ikke var udnyttet. Ifølge de foreliggende oplysninger havde selskabet gennem forskellige datterselskaber investeret betydelige beløb i ejendomme, aktier og valuta. I løbet af 2008, herunder med Lehman Brothers krak i september måned, blev den økonomiske situation i verden præget af finanskrisen. Ifølge en urevideret modregnet balance pr. 31. december 2008, udarbejdet af statsautoriseret revisor Jan Truedsson, interrevision, den 15. januar 2009, var selskabet insolvent med en dividende til simple krav på 18 %, eventuelt 5 %. Den 5. februar 2009 blev AKP Holding taget under konkursbehandling med fristdag 19. januar AKP Ejendomme ApS har efter det oplyste anmeldt krav for ca. 62 mio. kr., svarende til godt 30 % af kravene i dette bo. Forstædernes Bank har opgjort deres krav til ca. 194 mio. kr. efter fradrag for sikkerhedsstillelser. FC Nordsjælland Holding Bestyrelsen i dette selskab bestod af de samme personer som AKP Holding. Revisionen blev foretaget af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Selskabet ejede 93,8 % af aktiekapitalen i FC Nordsjælland, hele selskabskapitalen i Farum Park Sports- og Konferencecenter ApS og Langelandsfestivalen, samt 85 % af anpartskapitalen i Event Group. Datterselskabet FC Nordsjælland Bestyrelsen i dette selskab bestod af Allan Kim Pedersen (formand), advokat Michael Vinther og Erik Berendt. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

5 - 5 - Ifølge årsrapporterne udgjorde egenkapitalen ultimo 2006: 6,5 mio. kr., ultimo 2007: 23,7 mio. kr., ultimo 2008: 20,4 mio. kr., ultimo 2009: 17,5 mio. kr., ultimo 2010: 13,0 mio. kr. Årets resultat udgjorde for 2006: 1,1 mio. kr., for 2007: 18,5 mio. kr., for 2008: -3,3 mio. kr., for 2009: -2,9 mio. kr. for 2010: -4,5 mio. kr. Af note 8 til årsrapporten for 2008 fremgår blandt andet, at der af selskabet var afgivet selvskyldnerkaution for moderselskabet FC Nordsjælland Holdings samlede bankengagement. Fodboldholdet FC Nordsjællands placeringer blandt Superligaens 12 hold var i sæsonen : nr. 5, : nr. 9, : nr. 8, : nr. 7, : nr. 6, : Danmarksmester (og kvalifikation til Champions League). Business Intelligence Agency udarbejdede i august 2008 en analyse af Dansk Professionel Fodbold. Om branchens afkastningsgrad anføres blandt andet: Branchens afkastningsgrad, der populært sagt viser hvor dygtige selskaberne er til at forrente den samlede investerede kapital, ved hjælp af den primære aktivitet, giver et lidt andet billede, end da vi så på overskudsgraden. Udviklingen er godt nok meget lig den der gjorde sig gældende for overskudsgraden, med en stigning og toppunkt frem til 2006, hvorefter niveauet faldt tilbage til omkring 5. I 2004 var afkastningsgraden bare 3 og på toppen i 2006, lå den omkring 6. Analysen viste, at FC Nordsjælland A/S var branchens bedste virksomhed all over. Datterselskabet Langelandsfestivalen Bestyrelsen i dette selskab bestod blandt andre af Allan Kim Pedersen (formand) og Bente Pedersen. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2007: -3,1 mio. kr., ultimo 2008: -4,5 mio. kr., ultimo 2009: -4,3 mio. kr., ultimo 2010: -2,5 mio. kr. I årsrapporten for er der under Immaterielle anlægsaktiver anført et beløb på 2,4 mio. kr. for goodwill.

6 - 6 - Årets resultat udgjorde for : -5,2 mio. kr., for 2008: -5,4 mio. kr., for 2009: 0,3 mio. kr., 2010: -1,5 mio. kr. I årsrapporten for , der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 31. maj 2008, anførtes i ledelsesberetningen, at (d)et er hensigten på koncernniveau at yde selskabet fortsat finansiel støtte og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen, anførtes, at (d)et er ledelsens opfattelse, at den forventede forbedring i indtjeningen og den fortsatte finansielle støtte fra moderselskabet kan danne grundlag for at regnskabet kan aflægges med fortsat drift for øje, og at (v)i er enige i denne vurdering fra ledelsens side. I årsrapporten for 2008, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2009, anførtes en tilsvarende tilkendegivelse i ledelsesberetningen, og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni 2009, anførtes, at der fra moderselskabets side vil blive ydet finansiel støtte. I årsrapporten for 2009, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2010, anførtes tilsvarende tilkendegivelser i ledelsesberetningen og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni Årsrapporten for 2010 indeholder ikke tilsvarende tilkendegivelser. Datterselskabet Event Group Bestyrelsen i dette selskab bestod blandt andre af Allan Kim Pedersen (formand) og Bente Pedersen. Revisionen foretoges af Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Egenkapitalen udgjorde ultimo 2007: -1,0 mio. kr., ultimo 2008: -1,4 mio. kr. Årets resultat udgjorde for 2007: -460 tkr., for 2008: -450 tkr. Selskabet gik efter det oplyste konkurs i 2010.

7 - 7 - I årsrapporten for , der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 31. maj 2008, anførtes i ledelsesberetningen, at der (f)or indeværende år forventes en forbedring af resultatet af den ordinære drift, og at der... på koncernniveau (er) sikret selskabet tilstrækkelig likviditet til at realisere dette og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 31. maj 2008, anførtes, at revisor var enig i ledelsens vurdering af, at det indtrufne kapitaltab forventes retableret. I årsrapporten for 2008, der blev godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2009, anførtes i ledelsesberetningen, at der... på koncernniveau (er) sikret selskabet tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften og i den uafhængige revisors påtegning, underskrevet af statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen den 15. juni 2009, anførtes, at der fra moderselskabets side vil blive ydet finansiel støtte. Der er efter det oplyste ikke udarbejdet årsrapport for Aktieoverdragelsen Ved aktienota, ifølge dateringen underskrevet den 3. oktober 2008, solgte AKP Holding samtlige aktier i FC Nordsjælland Holding til KAP Holding under stiftelse for en købesum på kr. og med overtagelsesdag den 1. oktober Det anførtes i aktienotaen, at købesummen var opgjort på baggrund af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2008, idet der herved var taget udgangspunkt i selskabets aktiver pr. 31. december 2007 med de reguleringer i form af tilgange og afgange, som fulgte af selskabets drift i tiden fra den 1. januar 2008 til underskriftstidspunktet. Der henvistes herved til et bilag, benævnt bilag 1. I aktienotaen anførtes endvidere, at FC Nordsjælland Holding på underskriftstidspunktet havde et koncernmellemværende med AKP Holding, og at der for dette mellemværende blev oprettet et til aktienotaen vedhæftet gældsbrev. De sagsøgte har gjort gældende, at det nævnte bilag er et håndskrevet notat, der var udarbejdet af statsautoriseret revisor Jan Truedsson, interrevision A/S, og som svarer til hans maskinskrevne notat dateret 26. september 2008, og at notatet er maskinskrevet den 23. oktober Det maskinskrevne notat, der indledes med FC Nordsjælland Holding A/S Notat af 26. september 2008 vedr. værdiansættelse af selskabskapitalen, har følgende indhold:

8 - 8 - Erklæring fra virksomhedens ledelse Jeg skal hermed bekræfte, at vedlagt notat vedr. værdiansættelse er udarbejdet på baggrund af oplysninger vi har givet, herunder bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor udarbejde værdiansættelse. Albertslund, den 26. september 2008 (sign.) Allan K. Pedersen Assistanceerklæring til virksomhedens ledelse Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder om assistance med værdiansættelsen udarbejdet vedlagte notat pr. 23. oktober Værdiansættelsen er udarbejdet på grundlag af modtagne bilag og meddelte oplysninger, som ledelsen har ansvaret for. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af modtagne oplysninger, og vi udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. København, den 26. september 2008 InterREVISION Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (sign.) Jan Truedsson Statsautoriseret revisor Opgørelse af egenkapital i mio.kr. note E. K. iflg. årsrapport pr ,0 Nedskrivning af datterselskaber 1-6,1 11,9 Forventede resultater i døtre 2 FCN 0,0 Farum Park 0,5 Event Group -0,5 Langelandsfestivalen -6,0-6,0

9 - 9 - Selskabsskat 25 % 1,5-4,5 Andre reguleringer Langelandsfestivalen, nedskrivn.goodwill 3-2,4 Selskabsskat 25% 0,6-1,8 5,6 Regulering FCN 4 Lejesag -6,0 Forventet underskud 09 og 10-12,0-18,0 Selskabsskat 25% 4,5-13,5 Egenkapital negativ -7,9 Egenkapital negativ, uden afsættelse af udskudt skat -14,5 På grund af usikkerhed især vedr. reservationen i FCN, er det aftalt at K.A.P Holding ApS giver 0,5 mio kr. for aktierne. Noter Note 1 Datterselskabsaktie Aktier i datterselskab iflg. resp. årsrapporter FCN 93,8 % af Langeland 100 % Farum Park 100 % 986 Event 85 % af Medtaget med Nedskrivning Umiddelbart er det vor opfattelse, at der ingen merværdi forefindes i dattervirksomhederne, jf. nedenfor vedr. FCN og Langelandsfestivalen. Derfor nedskrivning. Note 2 Forventede resultater i døtre De forventede resultater er oplyst af AKP.

10 Note 3 Langelandsfestivalen, goodwill Iflg. Årsrapporten for Langelandsfestivalen er der aktiveret goodwill med 2,4 mio. kr. Med de realiserede resultater for 2007 og 2008 bør goodwillen nedskrives til kr. 0. Note 4 Regulering af FCN Resultat af F. C. Nordsjælland Resultat før skat Transfor & lejeindtægter Resultat før transfor På grund af den finansielle krise jf. fodboldøkonomen fra Deloitte, vil det blive særdeles vanskeligt at få (opretholde) indtægter fra transformarkedet. Det må derfor formodes, at transforindtægterne de kommende år vil være tæt på kr. 0. Iflg. Allan K. må man frygte at de kommende år 2009 og 2010 vil resultere i et underskud pr. år på ca. 5-8 mio. kr. Der kører en retssag mellem FCN og Farum Kommune vedr. tidligere leje, som i værste fald kan koste selskabet op til 6 mio. kr. Selvom man ikke forventer, at sagen vil tabes må det formodes, at i.f.m. salg af selskabet vil der blive foretaget en reduktion i en eller anden størrelsesorden. Ved salg her og nu vil reduktionen formodes at blive væsentlig. 23/ JTR I forbindelse med aktieoverdragelsen blev der udarbejdet et gældsbrev, dateret 3. oktober 2008, med AKP Holding som kreditor og FC Nordsjælland Holding som debitor. Gældsbrevets hovedstol udgjordes af selskabernes mellemregningskonto på underskriftstidspunktet, angivet til kr. Hovedstolen og renter forfaldt 5 år efter underskriftstidspunktet. Mellemværendet havde indtil da været et anfordringstilgodehavende. I gældsbrevet var der åbnet mulighed for at opnå rabat ved førtidig indfrielse. Kurator indhentede til brug for boets vurdering af aktieoverdragelsen en erklæring af 7. april 2009 fra Ernst & Young, betegnet indikativ værdiansættelse, om værdien af aktie-

11 besiddelsen i FC Nordsjælland A/S. Ifølge erklæringen blev værdien estimeret til intervallet mio. kr. Erklæringen indeholder blandt andet følgende: Baggrunden for opgaven har ikke muliggjort adgang til Selskabet og dets ledelse, hvorfor rapporten og den indikative værdiansættelse primært beror på offentligt tilgængelige oplysninger samt den begrænsede information, som Kurator har modtaget som dokumentation for handelen mellem AKP Holding A/S og KAP Holding ApS. I henhold til vores aftalebrev af den 18. marts 2009 er vores opdrag ikke en egentlig værdiansættelse af Selskabet, men alene en indikativ værdiansættelse. En indikativ værdiansættelse adskiller sig fra en egentlig værdiansættelse ved, at vi ikke her indarbejder en analyse af selskabet eller markedet, hvorpå selskabet opererer, til at understøtte de anvendte budgetter. Vi har derfor ikke noget grundlag, hvorpå vi kan forholde os til Selskabets reelle potentiale. Således bør de værdier, der er nævnt i rapporten, snarere anses som en overordnet indikation af værdien. Værdien beror på en stand alone- og going concern-forudsætning, hvorfor eventuelle synergier, en potentiel køber vil kunne opnå, ikke vil blive inkluderet i værdien. Rapporten er alene udarbejdet til det ovenfor beskrevne formål og er kun tænkt som et internt diskussionsgrundlag for Konkursboet og dets kreditorer. Ernst & Young accepterer ikke noget ansvar som følge af tredjeparts anvendelse af indholdet i denne rapport. Skønt vi anser vores vurdering for at være rimelig på grundlag af de til rådighed værende oplysninger, skal vi understrege, at vurdering af aktier ikke er en eksakt videnskab, ligesom det ikke har været et mål for vores arbejde at foretage en selvstændig verifikation af de meddelte oplysninger. Vi kan derfor ikke garantere, at andre parter nødvendigvis vil være enige i konklusionerne. 2 Sammenfatning Den indikative værdiansættelse af FCN tager udgangspunkt i Discounted Cash Flow-metoden (DCF-metoden), der anses for at være den teoretisk mest korrekte og samtidig den mest benyttede metode til værdiansættelse. Metoden tager udgangspunkt i den forventede fremtidige indtjening. Nedenstående niveau angiver et estimat for værdien af FC Nordsjælland Holding A/S 93,8 % aktiebesiddelse i FCN pr. 3. oktober 2008: Illustration 1 Indikativ værdiinterval for 93,8 % af FCN aktiekapital DKK mio.

12 Værdien skal anses som et indikativt niveau, der bygger på forudsætninger, som det ikke inden for opgravens opdrag har været muligt at understøtte. Uden at have foretaget en analyse af Selskabets faktiske potentiale skønnes det dog, at værdien beror på konservative budgetforudsætninger. Som følge heraf bør det indikerede værdiinterval således ses som et konservativt skøn, hvor det øvre spænd repræsenterer en merindtægt fra transfer, tv-aftaler mv. i forhold til det oprindelige scenarie. Det nedre spænd kan derimod anses at repræsentere en sværere salgbarhed af FCN på værdiansættelsesdatoen end i det oprindelige scenarie. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at der kan være øvrige forhold, foruden de forhold, der er nævnt i afsnit 3.5, som kan forventes at have en betydning for værdien af FCN, og som ikke er medtaget i det nuværende værdiinterval. En egentlig værdiansættelse af FCN, hvor en grundig analyse af Selskabet samt dets marked indarbejdes, vil medføre en bedre understøttelse af de anvendte budgetforudsætniger og dermed give en større sikkerhed omkring den estimerede værdi. Kurator anlagde herefter den 21. december 2009 sag mod de sagsøgte med påstand om betaling af ca. 35 mio. kr. Lejesagen Den i notatet til aktienotaen nævnte lejesag var startet af Statsforvaltningen Hovedstaden som tilsynsmyndighed for Furesø Kommune i april Sagen vedrørte spørgsmålet, om kommunen havde ydet konkurrenceforvridende støtte til FC Nordsjælland ved at udleje Farum Park Idræts- og Kulturcenter til selskabet på for gunstige vilkår. Konkurrencestyrelsen anførte i sin indstilling af 2. marts 2007 til Konkurrencerådet, at FC Nordsjælland skulle tilbagebetale 4,7 mio. kr. Det viste sig imidlertid først ved Konkurrencerådets afgørelse af 22. juni 2011, at der ikke med hjemmel i konkurrenceloven kunne kræves efterbetaling af den leje, der blev anset for ansat for lavt. Baggrunden herfor var, at Furesø Kommunes beslutning om at tildele støtte ved udlejning af Farum Park Idræts- og Kulturcenter var truffet allersenest den 31. juli 2000, og at ændringen af konkurrenceloven ved lov nr. 416 af 31. maj 2000, hvorved der blev skabt hjemmel for påbud om tilbagebetaling af konkurrenceforvridende støtte, trådte i kraft den 1. oktober Det fremgik af lovens forarbejder, at en beslutning, truffet før lovens ikrafttræden, om at yde konkurrenceforvridende støtte ikke ville kunne være genstand for et påbud om ophør eller tilbagebetaling, uanset om støtten udbetaltes efter lovens ikrafttræden eller ej. I årsrapporten for 2007 for FC Nordsjælland er i note 9 blandt andet anført følgende:

13 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser FC Nordsjælland A/S og Furesø Kommune har i relation til de eksisterende lejekontrakter m.m. visse uafklarede forhold. Heri indgår tillige et krav fra Konkurrencestyrelsen om betaling af yderligere leje for hotel- og restaurationsdelen i Farum Park for tidligere år og fremover. Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er grundlag for at rejse dette krav, og at et eventuelt krav vil blive afvist ved den igangværende domstolsbehandling. En samlet vurdering af disse igangværende sager hvori tillige indgår sager, hvor F.C Nordsjælland A/S har rejst betydelige krav over for Furesø Kommune fører til, at disse ikke skønnes at kunne medføre nogen forringelse af egenkapitalen i selskabet. Årsrapporten for 2008 indeholder i note 8 tilsvarende afsnit. I årsrapporten for 2009 er i note 8 blandt andet anført følgende: 8. Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Konkurrencestyrelsen har siden 2006 undersøgt, at hvorvidt lejen for hotel- og restaurationsdelen i Farum Park siden år 2000 og fremover skal forhøjes. Konkurrencerådet har afsagt kendelse herom i år 2007, men sagen er p.t. under fornyet sagsbehandling i Konkurrencestyrelsen. Eventualkravet er af væsentlig størrelse, men det er ledelsens opfattelse at der ikke er grundlag for at rejse et sådant krav, og at et eventuelt krav vil blive afvist ved en domstolsbehandling. Årsrapporten for 2010 indeholder i note 10 tilsvarende afsnit. FC Nordsjælland Holdings støtte til datterselskaberne, Langelandsfestivalen og Event Group Der foreligger følgende erklæringer, dateret 20. maj 2008: Langelandsfestival 2006 A/S Farum Park Farum Farum 20 maj 2008

14 ERKÆRING OVERFOR LANGELANDSFESTIVAL 2006 A/S CVR NR FC Nordsjælland Holding A/S cvr nr erklærer hermed at indestå for den fortsatte drift af selskabet Langelandsfestival 2006 herunder at dække fordringer mod selskabet. Aftalen er bindende 12 måneder frem i tiden (rettet ved påtegning) til 31/ FC Nordsjælland Holding A/S Bestyrelse (sign.) Allan K Pedersen Best. Fmd (sign.) Bente Pedersen Best. Medlem. Event Group Aps Farum Park Farum Farum 20 maj 2008 ERKLÆRING OVERFOR EVENT GROUP APS CVR NR FC Nordsjælland Holding A/S cvr nr erklærer hermed at indestå for den fortsatte drift af selskabet Event Group Aps, herunder at dække fordringer mod selskabet. Aftalen er bindende 12 måneder frem i tiden (rettet ved påtegning) til 31/ FC Nordsjælland Holding A/S Bestyrelse (sign.) Allan K Pedersen Best. Fmd (sign.) Bente Pedersen Best. medlem. Årsrapporterne for FC Nordsjælland Holding indeholder følgende oplysninger om støtte til datterselskaberne:

15 I årsrapporten for 2007, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 26. maj 2008, og som bærer en påtegning, dateret den 22. april 2008, fra statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen, Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, er det i ledelsens beretning anført, at (i) datterselskaber med negativ egenkapital og indtjening vil fornøden finansiel støtte blive opretholdt. I årsrapporten for 2008, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 15. juni 2009, indeholder ledelsens beretning tilsvarende tilkendegivelse. I årsrapporten for 2009, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 22. juni 2010, er i ledelsens beretning anført, at (i) datterselskaber med negativ egenkapital er det hensigten at fornøden finansiel støtte bliver opretholdt. Årsrapporten for 2010 indeholder ikke tilsvarende tilkendegivelse. Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at FC Nordsjælland Holding har ydet støtte til Langelandsfestivalen den 4. juli 2008 med 4 mio. kr. (kapitaludvidelse ved konvertering), den 30. juli 2008 med 0,5 mio. kr. (lån), den 8. januar 2009 med 0,75 mio. kr. (lån) og den 30. november 2009 med 2 mio. kr. (lån), ialt 7,25 mio. kr., og til Event Group med 1,025 mio. kr. (lån). Børsværdi af danske fodboldklubber I en kontooversigt af 5. august 2008 fra Jyske Bank var værdien af AKP Holdings aktier i FC Nordsjælland A/S angivet til 68 mio. kr. Konkursboet har oplyst, at børsværdien af FC Nordsjælland på OTC Børsen i oktober 2008 udgjorde ca. 73 mio. kr. Efter det oplyste ændrede kursen sig ikke fra oktober 2006 til december I 2011 var kursen inden december måned angivet til 1,8. Der var ikke registreret handler. Til sammenligning hermed har konkursboet oplyst børsværdien i oktober 2008 af de øvrige børsnoterede fodboldklubber i Danmark således: FCK: mio. kr., AGF: 332 mio. kr.,

16 Brøndby: 304 mio. kr., Silkeborg: 168 mio. kr., Aab: 123 mio. kr. (alle OMX-noterede), Vejle: 20,6 mio. kr. og Horsens: 18,5 mio. kr (begge Dansk AMP-børs). Konkursboet har som dokumentation for disse tal fremlagt en række kurslister for forskellige datoer i blandt andet oktober måned. Konkursboet har oplyst, at OTC-børsværdien af FC Nordsjælland i juli 2012 udgjorde ca. 55 mio. kr. Syn og skønserklæringerne Statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen har afgivet en syn- og skønserklæring, FC Nordsjælland A/S Skønsrapport, af 27. februar Erklæringen indeholder blandt andet følgende: 2. Skønstema af 16. november Spørgsmål 2 Skønsmanden bedes beregne den samlede børsværdi af 100% af aktiekapitalen i FC Nordsjælland A/S pr. 1. oktober FCN var i 2008 optaget til handel på markedspladsen, Dansk OTC Fondsmæglerselskab A/S (Dansk OTC) ved fondskoden DK Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen i stk. à DKK 0,20. Børsværdi 3. oktober 2008 Aktiekapital, stk Stykstørrelse, kr. 0,20 Antal aktier, stk Kurs, kr. 2,00 Markedskapitalisering, t.kr Kilde: Dansk OTC Fondsmæglerselskab A/S, Deloitte analyse Børsværdien (markedskapitaliseringen) af FCN er i ovenstående tabel beregnet som antal aktier * kurs svarende til en samlet markedsværdi på ca. 73 mio.kr. Dette svarer til en værdi på ca. 68,5 mio.kr. for 93,8% af aktiekapitalen. Aktierne i FCN, der er noteret på Dansk OTC, er yderst illikvide. Aktiekursen var således uændret på 2 kroner pr aktie i perioden oktober 2006 til december 2008, og i enkelte tilfælde var der hele måneder uden at der har været stillet en pris. Dansk OTC ønsker ikke at være be-

17 hjælpelige med yderligere information om handelsaktivitet i aktien. På baggrund af ovenstående er det derfor min vurdering, at den noterede børskurs ikke kan lægges til grund for værdiansættelsen af FCN Spørgsmål 3 Skønsmanden bedes oplyse, om det generelt er prisforhøjende eller prisnedsættende for en aktiepost, at en køber i en handel med en aktionær kan få fuld kontrol med 93,8% af kapitalen og stemmer i et selskab. Ved værdiansættelse af aktier skelnes mellem handel med minoritets- og majoritetsposter. Overtagelsen af en majoritetspost giver adgang til kontrollen over selskabet. Det kan observeres i aktiemarkedet at, der i forhold til handel med minoritetsposter (f.eks. handel med enkelt aktier, i.e. den observerbare aktiekurs) indregnes en præmie såfremt at en køber kan opnå kontrol over et selskab. Et empirisk studie viser, at størrelse af præmien betalt i handel med en kontrollerende aktiepost i perioden har været ca. 30% (se bilag 4). Værdiansættelse ved brug af diskonterede pengestrømme, som jeg anvender nedenfor som værdiansættelsesmetode, forudsætter implicit kontrol over selskabets aktiver. Det betyder, at værdiansættelsen såvel pr 3. oktober 2008 som 31.december 2011 tager udgangspunkt i overtagelse af en majoritetspost Spørgsmål 7 Skønsmanden bedes undersøge, om der i efteråret 2008/foråret 2009 var nogen anden dansk superligaklub, hvor en investor i en handel kunne erhverve over 90% af aktiekapitalen og dermed få fuld kontrol over en fodboldsuperligaklub, herunder have mulighed for tvangsindløsning af mindretals-aktionærer. Hvis svaret er bekræftende, bedes skønsmanden oplyse, hvilke(n) klub(ber) der er tale om og i givet fald, hvilken pris en sådan klub kunne erhverves for af en liebhaverinvestor i én handel? I dansk fodbold er det ikke sædvanligt, at nye majoritetsaktionærer køber aktier fra eksisterende aktionærer. Dette skyldes, at klubberne som oftest har et kapitalbehov, der skal dækkes, hvorfor klubberne gennem en kapitaludvidelse er interesseret i at få så mange penge ind i klubbens kasse som muligt. En handel med aktier mellem nye og eksisterende aktionærer vil derimod, alt andet lige, reducere kapitaltilførslen. Hertil kommer, at værdien af eksisterende aktionærers aktier typisk allerede er faldet i værdi som følge af driftsunderskud i klubben, hvorfor en udvanding og et latent kurstab ved at lukke nye aktionærer ind er til at leve med. Derudover er eksisterende såvel som nye aktionærer ligesom klubben normalt stærkt interesseret i, at kapitalgrundlaget i klubben styrkes mest muligt, således at flest mulige penge tilføres klubben. Nye aktionærer har desuden som oftest beskeden

18 interesse i at købe aktier fra eksisterende aktionærer og vil også hellere opnå indflydelse gennem den udvanding, der finder sted i forbindelse med en kapitalforhøjelse og nedskrivning af den eksisterende kapital. Historisk set har det således været usædvanligt, at majoritetsposter i fodboldklubber er blevet solgt. Det er på baggrund af ovenstående og den økonomiske usikkerhed i Superligaen omkring 2008 derfor min vurdering, at det i efteråret 2008 og foråret 2009 ikke var realistisk at gennemføre en sådan transaktion. Som følge af ovenstående besvarelse er benægtende bortfalder anden del af spørgsmål Skønstema af 4. marts Spørgsmål 1 Skønsmanden anmodes om at vurdere, hvilken pris en uafhængig køber, der lagde almindelige forretningsmæssige synspunkter til grund, må antages at ville have betalt for en aktiepost i FC Nordsjælland A/S i en kontant handel, og i øvrigt på samme aftalevilkår som fremgår af aktienotaen, bilag 4 i det omfang disse kan anvendes, når det ikke er FC Nordsjælland Holding A/S men FC Nordsjælland A/S, der skulle overdrages. a) På tidspunktet for overdragelse b) På tidspunktet for skønsmandens besvarelse af spørgsmålet Skønsmanden bedes oplyse, i hvilket omfang han i forbindelse med værdiansættelsen har inddraget følgende faktorer: Værdiansættelse af sammenlignelige fodboldklubber, der er noteret på børsen. Risikoen for nedrykning fra Superligaen. Udviklingen i sponsormarkedet Udviklingen i transfermarkedet Verserende lejesag på overdragelsestidspunktet med Farum Kommune, jfr. Årsrapporten for FC Nordsjælland A/S 2007, side 18 bilag 3 (det vedhæftede bilag side 3). Sagen verserer fortsat, og FC Nordsjælland A/S repræsenteres af advokat Thomas Berg, Oslo Plads 16, 2100 København Ø, hos hvem nærmere oplysninger om sagen kan indhentes. Betydningen af om Allan K. Pedersen hidtil vederlagsfrit var til rådighed for FC Nordsjælland A/S som direktør og bestyrelsesformand Markedsforholdene finanskrisen der var brudt ud med stor styrke kort før overdragelsestidspunktet.

19 I det følgende behandles spørgsmål 1 fra skønstemaet af 4. marts Spørgsmålet vedrører værdiansættelse af FCN ud fra almindelige forretningsmæssige synspunkter, hvor det er værdien af FCN Holdings 93,8% aktiepost i FCN, som der beregnes. Værdiansættelserne udføres pr. henholdsvis 3. oktober 2008 og 31. december Datagrundlaget for værdiansættelserne er det tilgængelige materiale på tidspunktet for værdiansættelsen. Det vil sige at værdiansættelsen skal udføres baseret på de forventninger FCN og markedet havde til fremtiden på det daværende tidspunkt og information der er fremkommet efterfølgende kan ikke ligges til grund. For værdiansættelsen pr. 3. oktober 2008 betyder dette at budgettet for 2009 ikke var kendt på værdiansættelsestidspunktet og således ikke kan lægges til grund (1. udkast forelå 3. december 2008). Værdiansættelsen af selskabet, der skal opgøres på tidspunktet for skønsmandes besvarelse (jf. delspørgsmål b), er opgjort pr. 31. december Dette er tidspunktet for den senest tilgængelige information. Jeg har nedenfor beskrevet, hvilke faktorer der ligger til grund for min værdiansættelse af FCN, herunder kommenteret på de i skønstemaet ovenfor nævnte faktorer Metode for værdiansættelse I min værdiansættelse er markedsværdien defineret som den pris, aktierne kan indbringe ved et salg på markedet, under forudsætning af at der er 2 villige parter i transaktionen, som begge har et fornuftigt informationsgrundlag om relevante faktorer. Endvidere betragter vi markedsværdien ud fra en going koncern antagelse og på stand-alonebasis (se ordliste i bilag 5). Jeg har ikke indarbejdet overvejelser omkring eventuelle liebhaverinvestorer, som kunne have særlig interesse i selskabet, da jeg ikke mener det er relevant ved opgørelsen af en markedsværdi som defineret ovenfor. Jeg har overvejet forskellige metoder til værdiansættelsen af FCN. Jeg er kommet frem til at DCF-metoden er den bedst anvendelige metode til at beregne markedsværdien af FCN givet de særlige faktorer der gælder for driften af en professionel fodboldklub i Danmark. DCF-metode tager udgangspunkt i at selskabets fremtidige genererede pengestrømme tilbagediskonteres med en rente svarende til det risikovægtede afkastkrav (DCF-metoden). Nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme svarer til selskabets værdi i dag (aktiverne). For at beregne værdien af aktiekapitalen (aktierne) fratrækkes den nettorentebærende gæld, som består af rentebærende gæld fratrukket overskudslikvider og værdipapirer. Metoden er bredt aner-

20 kendt til værdiansættelse af selskaber. Selskabets værdi betegnes ofte som enterprise value eller blot EV og er lig med værdien af driften på gældfri basis. Værdiansættelse ved brug af DCF-modellen tager udgangspunkt i en række antagelser omkring den fremtidige drift. Den grundlæggende forudsætning er, at værdien af en virksomhed afhænger af virksomhedens evne til at generere indtjening til aktionærerne. Antagelserne omkring den fremtidige drift baseres på de bedste skøn (mest sandsynlige), som selskabet, dets ledelse, markedet samt analytikere har på tidspunktet for værdiansættelsen. DCF-modellen er den mest anvendte værdiansættelsesmodel i praksis, og således også min og Deloittes opfattelse det rigtige grundlag for en værdiansættelse af FCN. DCF-metoden prissætter FCN s indtjeningsevne som helhed. Dermed inkluderer analysen værdien af FCN s materielle og immaterielle aktiver som spillerkontrakter (spillertruppen), trænere og brand, som dermed ikke skal tillægges særskilt værdi. Der er i værdiansættelserne ikke taget særskilt højde for risikoen for nedrykning, hvilket i stedet er indregnet i det anvendte afkastkrav (diskonteringsfaktor). Min grundlæggende forudsætning omkring de fremtidige sportslige resultater er, status quo i forhold til den generelle præstation de foregående år. Dette indebærer, at jeg fremadrettet forudsætter en gennemsnitlig midterplacering. Dette vil sige at placeringen i det enkelte år kan afvige, men at den placeringen i gennemsnit vil være midt i tabellen. I værdiansættelserne tages særskilt hensyn til de gældende markedsforhold herunder udviklingen i sponsor- og transfermarkedet på tidspunktet for værdiansættelserne. Bilag 2 indeholder en generel beskrivelse af sidstnævnte. Der tages endvidere hensyn til konsekvenserne af den verserende lejesag, vederlaget vedrørende AKP s virke i FCN samt nye tv-aftaler og DBU s krav om investeringer i varme i opvisningsbanen. Drift af professionelle fodboldklubber adskiller sig fra drift af traditionelle erhvervsvirksomheder bl.a. på den måde, at hvor traditionelle erhversvirksomheder som økonomisk målsætning har maksimering af overskud for øje, så måles succesen for en fodboldklub primært ikke i økonomiske termer, men i de sportslige resultater. Forenklet sagt skabes de sportslige resultater ved at bruge pengene på køb af spillere og løn til spillerne, hvilket alt andet lige betyder, at desto flere penge desto større chance for sportsligt succes, hvilket er med til at presse økonomien i fodboldklubberne. Bedre sportslige resultater medfører stigende indtægter fra TV, sponsorer, tilskuere og transfers, men disse merindtægter bruges normalt på styrkelse af spillertruppen ved køb af nye og bedre spillere, som samtidig driver lønniveauet op i klubben. Sportslig succes medfører derfor ikke nødvendigvis stigende overskud, da udgifterne til spillertruppen ofte øges.

D O M. Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr. B-267-10: Holdingselskabet af 1.7 1988 A/S u/k

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/18 Aalborg den 21. august 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2003: - Indtægter udgør kr. 29,8 mio. mod kr. 26,4 mio. i

Læs mere

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015 S & G MEDICAL A/S Rørmosevej 16 3450 Allerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2016 Tommy Knudsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Københavns Fondsbørs Nicolaj Plads 6 1067 København K Brøndby 8. august 2002 FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Halvårsrapport 2002 Hovedkonklusionerne for første halvår af 2002: Økonomi: Sportsligt: - Indtægterne

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere