Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen"

Transkript

1 UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013

2 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Lovgrundlag Lov om Folkeskolen nr. 593 af 24. juni Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. nr. 671 af 21. juni Bekendtgørelse om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen nr. 750 af 13. juli Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Bekendtgørelse nr. 875 af 7. juli 2010 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne. Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale udannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) Sammenskrivning af tekst fra BEK nr. 694 af 25. juni 2009/BEK nr af 8. november 2010 Mål for vejledningen Børn og Unge og Beskæftigelsesforvaltningen samarbejder om det fælles nationale mål, at 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse i Visionen for Aarhus Kommune er, at 95 % af en ungdomsårgang i 2013 har gennemført en ungdomsuddannelse. Aktivitetskataloget beskriver de vejledningsaktiviteter, der ydes af Ungdommens Uddannelsesvejledning for Samsø og Aarhus Kommuner (herefter benævnt UU). Vejledningen har som fokus at lære de unge at foretage uddannelses- og erhvervsvalg. UU har til opgave at formidle viden og overblik over uddannelsesmuligheder, herunder at tydeliggøre perspektiver og konsekvenser af valg. Kataloget rummer en beskrivelse af den vejledning, der udføres i henhold til lovgrundlag og bekendtgørelser. Kataloget er også en beskrivelse af den kvalitetsstandard, UU leverer i forbindelse med udførelsen af vejledningsindsatsen. Elektronisk evaluering af vejledningen iværksættes af Undervisningsministeriet og koordineres af UU Aarhus-Samsø på udvalgte skoler. I forbindelse med revidering af lovgivning vil løbende justeringer og omformuleringer i aktiviteterne forekomme. 2

3 Vejledningen i grundskolen og 10. klasse UU yder vejledning i grundskolens 8. til 10. klasse. UU tilrettelægger vejledningsindsatsen i samarbejde med den enkelte skole i henhold til samarbejdsaftale mellem Børn og Unge /Videncenter for Integration og Beskæftigelses-forvaltningen / UU Aarhus-Samsø. Vejledning af elever på friskoler, private grundskoler og frie kostskoler følger reglerne i gældende bekendtgørelse og tilrettelægges efter aftale mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne under hensyntagen til skoleformernes særlige karakter. (Jf. Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. nr. 671 af 21. juni 2010.) Vejledningsindsats for elever i specialklasser, interne skoler m.v. er ikke indeholdt i dette katalog. Denne særlige vejledningsindsats iværksættes for elever på baggrund af en vurdering af den unges forhold og forudsætninger, herunder psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, utilstrækkelige skolekundskaber, uregelmæssigt fremmøde, misbrug af rusmidler, isolation eller anden adfærd der udspringer af faglige, personlige og/eller sociale forhold. Indsatsen indgår i det tværmagistrale områdesamarbejde i Aarhus Kommune. Differentiering og målretning af vejledningen Vejledningen differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber, så den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har, eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde og gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige prioritering tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger. Alle elever modtager i 8. og 9. klasse kollektiv vejledning i klassen. Vejledningen knytter an til skolens undervisning i UEA. ( jf. UEA katalog). Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse. Elever, der forventes at være uddannelsesparate, vil modtage vejledning i grupper. Disse elever vil blive introduceret til elektroniske portaler, så de selv har mulighed for at søge oplysninger. Eksempelvis kan den unge selvstændigt modtage vejledning på den nationale portal evejledning. For elever, som har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv, yder UU en særlig vejledningsindsats. Disse elever identificeres og følges gennem et tæt samarbejde mellem UU vejleder, lærerteam, skolens ledelse samt elever og forældre. Elever i denne målgruppe er naturligt i fokus for samarbejdet mellem UU og skolen. 3

4 (Jf. ( 4) 5. i Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.) Samarbejde For at sikre sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen i grundskolen tilrettelægges indsatsen i et tæt samarbejde med den enkelte skole. Skolen sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan foregå inden for skolens fysiske rammer og i elevens undervisningstid. UU tilbyder åben vejledning af elever og forældre på den enkelte skole ved henvendelse inden for aftalt træffetid. Samarbejdet sikrer koordinering af tidsfrister for uddannelsesplan, vurdering af uddannelsesparathed, standpunktskarakterer og elevplaner. For at sikre afstemning af forventninger og tydelighed i opgaveløsningen lægges op til et tæt samarbejde mellem skoleledelsen og UU vejlederen i det daglige, og løbende kontakt mellem skolelederen og ledelsen i UU Aarhus-Samsø. Fælles områder i loven Uddannelses- og erhvervsvejledningen understøttes af fælles områder i lovgivningen inden for folkeskolens og vejledningens rammer. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) Vejledningen bygger på de kundskaber og færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, som eleverne modtager undervisning i fra klasse, jf. folkeskolelovens regler herom. Ungdommens Uddannelsesvejledning bistår skolen med tilrettelæggelse af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen. Se i øvrigt UU hjemmeside og UEA katalog. (Jf. Folkeskolens LBK nr. 998 af 16/08/ stk.3). (Jf. 5. stk. 3,4 og 6 i Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv). Brobygning/introduktionskurser Brobygning/introduktionskurser er undervisnings- og vejledningsforløb på institutioner, der udbyder ungdomsuddannelse. Elevens skole foretager i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning en grundig forberedelse og efterbehandling af brobygningsforløbet for den enkelte elev, således at brobygningen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov og forudsætninger, og således at eleven får det bedste grundlag for at træffe beslutning om valg og påbegyndelse af en ungdomsuddannelse. Information om brobygning/introduktionskurser og materiale til forberedelse og efterbehandling findes på UU s hjemmeside. (Jf Folkeskolens LBK 7.a) (Jf. Bekendtgørelse nr. 875 af 7. juli 2010 om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne). Elev/Uddannelsesplan 4

5 Der udarbejdes en elev- og uddannelsesplan for elever på 8. og 9. klassetrin i folkeskolen. Elev- og uddannelsesplanen skal anvendes til brug for den løbende evaluering i grundskolen og den besluttede opfølgning på denne, samt bidrage til, at eleven træffer valg om skole- og/eller uddannelsesforløb efter 9. klassetrin. Elev- og uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkelte elevs undervisnings- og vejledningsaktiviteter på 8. og 9. klassetrin. Samordningen af elev/uddannelsesplan foregår elektronisk gennem Skoleintra. Herved bliver planerne tilgængelige for henholdsvis lærere og forældre samt UU. Vurdering af uddannelsesparathed et led i arbejdet med uddannelsesplanen; UU vurderer i hvilket omfang elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed). Parathedsvurderingen bygger på et tæt samarbejde i udvekslingen af informationer mellem skolen og UU i forlængelse af den løbende evaluering i elevplanen. Vurderingen af uddannelsesparathed foretages samtidig med den øvrige udarbejdelse af uddannelsesplanen, således at vurderingen kan indgå i elevens og forældremyndighedens indehavers endelige beslutning om uddannelsesforløb. Vurderingen foretages også i forhold til elever, som afbryder 10. klasse. Vurderingen foretages i forhold til følgende to grupper af ungdomsuddannelser: 1) Gymnasiale uddannelser. 2) Erhvervsuddannelser. ( 13 Folkeskolens LBK nr. 998 af 16/08/2010) (Bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse). Erhvervspraktik Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 8. og 9. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner. (Jf. Folkeskolens LBK 9.3) (jf. 5 i Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv). Særlige forløb 9.4 og og 19. e. Skolens leder kan med inddragelse af UU tilbyde og tillade, at en elev i 8., 9. og 10.klasse deltager i særligt tilrettelagte forløb, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. Forløbene kan kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse. Brobygningsforløbene må maimalt strække sig over 4 uger. Statens Erstatningsordning dækker forsikringsmæssigt særlige forløb i op til 13 uger eller 65 dage pr. år. Planlægning og iværksættelse af særlige forløb sker i tæt samarbejde med grundskole, UU og den pågældende elev og dennes forældre. (Folkeskolens LBK nr. 998 af 16/08/ og og 19.e) (jf. 5 Bekendtgørelse nr. 873 af 7. juli 2010 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv). 5

6 Portaler og Hjemmesider Hjemmeside for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Aarhus Kommuner. UU Aarhus s nye APP, som giver unge, forældre og professionelle overblik over lokale tilbud, som kan støtte den unge på vej til at gennemføre en uddannelse. APP en kan også hentes til Android og iphone. Den nationale vejledningsportal hvor bl.a. de unge og deres forældre kan søge information om valg af uddannelse og jobmuligheder. Her findes også evejledningen. Den nationale optagelsesportal som er baseret NemID /på digital signatur og giver mulighed for en digital ansøgningsprocedure fra start til slut. Vejledningsaktiviteter I det følgende er vejledningsaktiviteterne beskrevet kronologisk og inddelt i klassetrin, med angivelse af skolens og UU vejlednings opgaver. 6

7 Vejledningsaktiviteterne omfatter tre indsatser: Kollektive aktiviteter for hele klassen Gruppe- og kollektiv vejledning for elever, der forventes at være uddannelsesparate, og som skønnes at være i stand til også selv at søge oplysninger Særlig vejledningsindsats for elever, der skønnes ikke at kunne vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Om særlig vejledningsindsats Den særlige vejledningsindsats retter sig mod elever med sociale, faglige og personlige vanskeligheder. Eleverne identificeres i samarbejde med skolen i henhold til nærmere aftalte kriterier: f bekymrende fravær, sociale forhold og andre relevante indikatorer. Vejlederen og skolen igangsætter forløb, der er tilpasset den enkeltes særlige behov med henblik på at støtte elevens mulighed for at vælge, påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse. Forløbene kan omfatte flere samtaler, inddragelse af forældre, inddragelse af lærere, PPR, sociale myndigheder, praktik- og brobygningsforløb, 9.5-forløb, arbejdspraktik, tilknytning af mentor, m.v. Måned 8. klasse UU Skole (Maj) - aug. UU vejleder orienterer klasseteam om vejledningsaktiviteter i 8. klasse. UU vejleder udarbejder årsplan som koordineres med skolens/klassens aktiviteter. Aug. sept. UU vejleder tager initiativ til møde med klasseteam vedr. identifikation af elever med særlige vejledningsbehov i 8. klasse. Skolen tager stilling til særlige forløb i 8. klasse. Elevernes personlige, faglige og sociale kompetencer indgår i vurderingen af, hvilke elever der skal have støtte til valg af introduktionskurser og foreløbig uddannelsesplan i 8. klasse. Aug. - dec. UU vejleder orienterer skolens administrative personale og IT ansvarlige om procedurer og tidsfrister ved udarbejdelsen af uddan- nelsesplan. Aug.- dec. Skolen udarbejder elevplan. Aug. - sept. På et ordinært forældremøde orienterer UU vejleder om uddannelsessystem, introduktionskurser, praktik, uddannelsesplan, lov om uddannelse (uddannelsesparathed), ug.dk, uu-aarhus.dk og informationsaftner. Der afsættes en min. til gennemgangen. Klasselæreren sørger for at sætte UU vejlederen på mødets dagsorden. Skolen opfordres til at samle alle forældremøder på klassetrinnet på samme aften. Alternativt kan skolen samle klassetrinnets forældre til denne orientering, inden forældremøderne. Sept.- nov. Inddragelse af social pejling enten i forbindelse med valg af intro- 7

8 eller duktionskurser eller udarbejdelsen af uddannelsesplanen i 8. klasse April - juni. Sept. - nov. UU vejleder introducerer uddannelsessystem, ug.dk og evejledning for elever og klasselærer. UU vejleder orienterer klassen om introduktionskurserne, ud fra UU Aarhus hjemmeside. Nov. UU arrangerer og koordinerer informationsaften om ungdomsuddannelser for elever og forældre. UU og skolen annoncerer og inviterer elever og forældre. Klasselærer og UU vejleder samarbejder om indsamling af tilmeldinger. 1. dec. Klasselærer og UU vejleder sørger for indsamling af udfyldte skemaer til introduktionskurser. 14. nov. UU vejlederen tilmelder elever til introduktionskurser på brobygning.net 6. dec. Uge 8 17 (18) Introduktionskurser afvikles. UU udfærdiger evalueringsskema og skolen evaluerer introduktionskurserne elektronisk med eleverne. Praktik med uddannelsesperspektiv kan i årets løb aftales med skolens leder, UU vejlederen og elev/forældre. Eleven opfordres til om muligt selv at finde praktikplads. UU vejleder udfærdiger praktikaftale og konfirmerer med virksomhed, elev/forældre og skole. Praktik på offentlige arbejdspladser og andre særlige praktikforløb aftales og koordineres af UU. April juni Vejledningssamtale med alle elever individuelt eller i grupper og efter behov April - juni UU vejleder introducerer klassen og klasselærer til foreløbig uddannelsesplan og introduktion til uddannelsesparathed i IT lokale. Planen færdiggøres i samarbejde med skolen. April - juni Den foreløbige uddannelsesplan færdiggøres efter skolens lokale tidsplan. April - Juni Uddannelsesplanen gøres tilgængelig for elever, lærere og forældre. April - Juni Vejleder og lærere læser uddannelsesplanerne med henblik på opfølgning med eleverne i forbindelse med skole-hjemsamtaler og vejledningssamtaler. Maj-juni UU vejleder tager initiativ til møde med klasseteam vedr. udvælgelse af elever med særlige vejledningsbehov i 9. klasse. Elevernes personlige, faglige og sociale kompetencer indgår i vurderingen af hvilke elever der skal have støtte til valg af brobygningsforløb og uddannelsesplan samt evt. mentorstøtte i 9. klasse. På skoler, hvor det er aftalt, at FU deltager i disse møder, er det 8

9 skolen, som tager initiativ til mødet 9. klasse UU Skole (Maj) - aug. UU vejleder orienterer klasseteam om vejledningsaktiviteter i 9. klasse. UU vejleder uarbejder årsplan, som koordineres med skolens/klassens aktiviteter. Aug. - dec. UU vejleder orienterer skolens administrative personale og IT ansvarlige om procedurer og tidsfrister ved tilmelding til ungdoms- uddannelser. Aug. - nov. Skolen udarbejder elevplan. Senest 1. nov. 12. september Sidste tilmeldingsfrist for individuelle brobygningsforløb i 9. klasse. Sep. - okt. UU vejleder gennemgår årets vejledningsaktiviteter, samt uddannelsessystemet herunder ug.dk og hæftet Ungdomsuddannelser for elever og klasselærer. Sep. - juni Vejledningssamtale med alle elever individuelt eller i grupper. Aug. - okt. På et ordinært forældremøde orienterer UU vejleder om aktiviteterne i 9. klasse, uddannelsesparathedsvurdering samt uddannelsespligt. UU vejleder orienterer om individuelle brobygningskurser for uafklarede elever. Der afsættes min til gennemgangen. Klasselæreren sørger for at sætte UU vejlederen på mødets dagsorden. Skolen opfordres til at samle alle forældremøder på klassetrinnet på samme aften. Alternativt kan skolen samle klassetrinnets forældre til denne orientering, inden forældremøderne. Uge Afvikling af individuel brobygning for elever der ikke er afklaret om uddannelsesvalg. Nov. 1. nov. frist for 1. standpunktskarakterer. Dec. Uddeling og gennemgang af hæfte om 10. klasses tilbud i Aarhus i klassen. Hele året Praktik med uddannelsesperspektiv kan i årets løb aftales med skolens leder, UU vejlederen og elev/forældre. Eleven opfordres til om muligt selv at finde praktikplads. UU vejleder udfærdiger praktikaftale og konfirmerer med virksomhed, 9

10 Hele året Nov. elev/forældre og skole. Praktik på offentlige arbejdspladser og andre særlige praktikforløb aftales og koordineres af UU. UU Mentorstøtte kan iværksættes efter behov på opfordring fra elev/forældre, skole og UU. UU vejleder introducerer uddannelsesplanen og vurdering af uddannelsesparathed for klassen og klasselærer (i IT lokalet). (Hvem vurderer, hvad vurderes og klagemulighed (procedure). Uddannelsesplanen igangsættes og eleverne arbejder selv videre. Jan - Feb. Uddannelsesplanen gøres tilgængelig for elever, lærere og forældre. Jf. aftale med administrativt personale. Uge 6 1. februar endelig frist for 2. standpunktskarakterer til overførsel i optagelse.dk. Feb. Vejleder og lærer følger op på elever med behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelse og elever, der vurderes ikkeuddannelsesparate, i forbindelse med skole-hjemsamtaler og vejledningssamtaler. Skolens ledelse orienteres. UU sørger for at forældrene til elever, der ikke er uddannelsesparate indkaldes til møde. Skolen opfordres til at deltage i mødet. Feb. Klassen introduceres til optagelse.dk i IT lokalet og tilmeldingen til ungdomsuddannelserne færdiggøres. Vejleder angiver vurdering af uddannelsesparathed i optagelse.dk. 1. marts Frist for tilmelding til ungdomsuddannelserne. Det tilstræbes at tilmeldingen signeres digitalt af forældrene. UU vejleder og klasselærer koordinerer indsamling af skemaer der printes på papir. 5. marts (anslået dato) 5. marts (anslået dato) April - maj 5. marts 30. April For elever der vurderes uddannelsesparate sender UU vejleder tilmelding til ungdomsuddannelse / 10. klasse. For elever der ikke vurderes uddannelsesparate, og hvor forældre ønsker uddannelsesinstitutionens vurdering fremsender UU til disse. UU tager Jf. 15+ kommissoriet initiativ til klasse og/ eller årgangsmøde, hvor repræsentanter fra skole og FU gennemgår alle elever og deres uddannelsesplaner med henblik på at tilbyde støtte i overgangen til ungdomsuddannelse. Hvis der tilbydes støtte inddrages forældrene. Samarbejde mellem UU og ungdomsuddannelse om revision og underskrift af uddannelsesplan for elever der ikke er uddannelsesparate. 10

11 Fortsat vejledning af elever om revision af uddannelsesplaner. 1. Juni Alle elever har fået tilbagemelding på optagelse. (Maj) aug. Aug sep. Aug. sep. 10. klasse UU Skole UU vejleder orienterer klasseteam om vejledningsaktiviteter i 10. klasse. UU vejleder udarbejder årsplan, som koordineres med sko- lens/klassens aktiviteter. UU vejleder introducerer klassen til revision af uddannelsesplan herunder valg af brobygning, og uddannelsesparathed (i IT lokalet). Revisionen igangsættes og færdiggøres efter lokale aftaler på skolen. Det tilstræbes at den reviderede plan signeres af forældrene. UU vejlederen og klasselærer koordinerer indsamling af skemaer der printes på papir. Vejledningssamtaler med alle elever individuelt eller i grupper Aug. sep. UU vejleder mødes med klasselærere og på baggrund af samtaleark, uddannelses, karakterark, noter i UV vej mm. identificerer elever, som er i risiko for at bliver vurderet ikke uddannelsesparat (IUP) i forlængelse af 10. klasse. September Sep. - okt. Sidste frist for tilmelding til obligatorisk brobygning UU vejleder gennemgår uddannelsessystemet og hæftet: Ungdomsuddannelser i klassen. Aug. - Sep. Uge Hele året Hele Året Okt -Nov. På et ordinært forældremøde orienterer UU vejleder om aktiviteterne i 10. klasse, uddannelsesparathedsvurdering samt uddannelsespligt. Klasselæreren sørger for at sætte UU vejlederen på mødets dagsorden. Skolen opfordres til at samle alle møderne på samme aften. Alternativt kan skolen samle klassetrinnets forældre til denne orientering, inden forældremøderne. Afvikling af obligatorisk brobygning ( dage) Praktik med uddannelsesperspektiv kan i årets løb aftales med skolens leder, UU vejlederen og elev/forældre. Eleven opfordres til om muligt selv at finde praktikplads. UU vejleder udfærdiger praktikaftale og konfirmerer med virksomhed, elev/forældre og skole. Praktik på offentlige arbejdspladser og andre særlige praktikforløb aftales og koordineres af UU. UU Mentorstøtte kan iværksættes efter behov på opfordring fra elev/forældre, skole og UU. UU arrangerer og koordinerer informationsaften om ungdomsuddannelser for elever og forældre. 11

12 UU og skolen annoncerer og inviterer elever og forældre. Klasselærer og UU vejleder samarbejder om indsamling af tilmeldinger. Nov. Eleverne får senest 1. nov. 1. standpunktskarakter. Nov Klasselæreren / teams udfylder skema for uddannelsesparathedsvurdering (UPV). Nov UU vejleder deltager i skole / hjem samtaler, hvor det stadig skønnes at den unge kan være i risiko for at blive IUP Jan. Eleverne får senest 30. jan. 2. standpunktskarakter. Feb Jan/feb I forbindelse med 2. karaktergivning udfylder lærerne / teams skema for UPV for alle elever, som vil søge en ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af 10. klasse UU vejleder igangsætter arbejdet med uddannelsesplan. Eleverne færdiggør planen. Feb. - april Vejleder eksporterer endelig uddannelsesplan til IT-ansvarlig der overfører plan til SkoleIntra, så planen bliver tilgængelig for elever, lærere og forældre. Feb. Feb. UU vejleder tager initiativ til møde med klasselærer om uddannelsesplan og uddannelsesparathed. På baggrund af mødet, UPV skemaet, uddannelsesplanen og karakterark, vurderer UU vejlederen om den unge er UP til sit uddannelsesønske UU sørger for at forældrene til elever der ikke er uddannelsesparate indkaldes til møde. Skolen opfordres til at deltage i mødet. UU vejleder introducerer klassen til optagelse.dk i IT lokalet og tilmeldingen til ungdomsuddannelser eller anden aktivitet færdiggøres Feb marts 5. marts (anslået dato) 5. marts (anslået dato) 5. marts april Det tilstræbes at den reviderede plan signeres digitalt af forældrene. UU vejlederen og klasselærerkoordinerer indsamling af skemaer der printes på papir. For elever der vurderes uddannelsesparate sender UU vejleder tilmelding til ungdomsuddannelse. For elever der ikke vurderes uddannelsesparate og hvor forældre ønsker uddannelsesinstitutionens vurdering fremsender UU til disse. Samarbejde mellem UU og ungdomsuddannelse om revision og underskrift af uddannelsesplan for elever der ikke er uddannelsesparate. 1. Juni Alle elever har fået tilbagemelding på optagelse 12

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Indholdsfortegnelse Forord side 2 Arbejdsgruppen side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Unge med særlige behov for. vejledningsindsats. vejledning/særlig. Projekt 2.1.a. og 2.1.b

Unge med særlige behov for. vejledningsindsats. vejledning/særlig. Projekt 2.1.a. og 2.1.b Unge med særlige behov for vejledning/særlig vejledningsindsats Projekt 2.1.a. og 2.1.b 1 Lov om vejledning (LBK 770) Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE:

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: Kollektiv vejledning i 7., 8. og 9. kl. UU-vejlederen kommer i klassen i 1-2 moduler. Forældremøder i 8. kl. Introduktionskurser i 8. kl.

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg

Brobygning kl. skoleåret PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Brobygning 8.-9.-10. kl. skoleåret 2017-2018 PIXI-UDGAVE for UU-Aalborg Et hæfte der henvender sig til: Grundskoler, Ungdomsuddannelser og UU-Vejledere Forord: Velkommen til pixiudgaven af brobygningsforløb

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Samarbejde kommune, ungdomsuddannelser og UU Carsten Bøtker / UU-Vestegnen Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre www.uu-vestegnen.dk 1 Workshop?

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Indholdsfortegnelse Forord side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed Procesplan for UPV på

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler Harmoniseret ramme for elevplaner ved Sønderborg Kommunes folkeskoler Børn & Uddannelse Uddannelse Maj 2009 Sag 09/21538 /FB Indstillet af Børn & Uddannelsesudvalget 1. september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Målsætning 2010-2011:

Målsætning 2010-2011: Målsætning 2010-2011: 1. Kvalitetsudvikling af vejledningen Målgrupper: 1. Grundskole og 10.klasseelever. Vejledningen af grundskoleeleverne i Bornholms Regionskommune skal foregå i samarbejde med skolerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK nr 1051 af 01/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD.

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD. FAGLIG STANDARD FOR INDHOLD Introduktion 2 Uddannelsesparathed 2 Faser i arbejdet med uddannelsesparathed 4 Ledelsens rolle 5 Lærernes og pædagogernes roller 5 UU-vejledernes rolle 6 Elevernes rolle 6

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Efter UU-Center Himmerland

Efter UU-Center Himmerland Efter UU-Center Himmerland Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune har meddelt Mariagerfjord Kommune, at man opsiger samarbejdsaftalen omkring UU Center Himmerland. En konsekvens heraf er afvikling

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2015 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere