Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder"

Transkript

1 Moms, skat og lønsumsafgift i finansielle virksomheder 27. Revision. Skat. Rådgivning.

2 Agenda Velkomst og agenda v/anders Strandet Jepsen Delvis momsfradragsret v/martin Henri Leth With Lønsumsafgift v/martin Henri Leth With Momsfritagelse for cost sharing v/casper Bjerregaard Eskildsen FATCA v/ Jesper Friis Frøkjær Pause Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger v/anders Strandet Jepsen Diskretionær porteføljeforvaltning v/anders Strandet Jepsen Aktuel skat for finansielle virksomheder v/niels Winther-Sørensen Networking og sandwich 2

3 Delvis momsfradragsret v/martin Henri Leth With 3

4 Delvis momsfradragsret Nettorenteprincippet SKATs udkast til styresignal Højesterets dom om et factoringselskab (SKM HR) Adgang til at modregne renteudgifter i forhold til egne indlånskunder, men ikke renteudgifter til andre pengeinstitutter Virkningstidspunkt den 1. januar 2014 Vores vurdering Klar overfortolkning af Højesterets dom renteudgifter til andre pengeinstitutter - Kreditinstitutter og centralbanken - Obligationer - Afledte finansielle instrumenter Praksisændringen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft 4

5 Delvis momsfradragsret Momsfritaget finansiel omsætning uden for EU (momslovens 37, stk. 7) Hvad er afgørende for, at der er tale om omsætning uden for EU? SKATs opfattelse - Placeringen af den der handles med - dvs. placeringen af brokeren - Eventuel åbning fra SKAT omkring noteringslandet Vores vurdering - Stedet hvor det underliggende aktiv for investeringen er beliggende - Vi fører p.t. en sag ved Landsskatteretten vedrørende problemstillingen - Overvej at rette et krav mod SKAT Hvilken andel af indtægterne udgør omsætning? Afventer SKATs styresignal (udkast fra november 2012) 5

6 Delvis momsfradragsret Le Crédit Lyonnais-sagen (sag C-388/11) Ingen global pro rata-sats omsætning fra udenlandske filialer skal ikke indgå i fradragsretsbrøken USA Virksomhed A (Hovedkontor) Danmark A s faste forretningssted Vores vurdering Renteindtægter fra udlån til faste forretningssteder (uden for EU) skal indgå i den delvise fradragsret - Vi er p.t. involveret i en sag vedrørende problemstillingen 6

7 Delvis momsfradragsret Skandia-sagen (sag C-7/13) Sammenspillet mellem grænseoverskridende intra-company leverancer og fællesregistreringsreglerne USA Virksomhed A Skandias faste forretningssted Afgiftspligtig ydelse? Skandias hovedkontor Fællesregistrering Sverige 7

8 Delvis momsfradragsret Skandia-sagen Ydelse = afgiftspligtig transaktion Dansk praksis USA Virksomhed A Skandias faste forretningssted Afgiftspligtig ydelse Skandias hovedkontor Fællesregistrering Sverige 8

9 Delvis momsfradragsret Skandia-sagen Ydelse afgiftspligtig transaktion USA Virksomhed A Skandias faste forretningssted Ikke-afgiftspligtig Skandias hovedkontor Virkning af fællesregistrering Sverige 9

10 Delvis momsfradragsret Leasing Verserende sag ved EU-Domstolen Banco Mais-sagen (sag C-183/13) I en leasingaftale, hvor kunden betaler en leje, som består af afdrag på lån, renter og andre omkostninger, skal denne betalte leje da i sin helhed indregnes i nævneren ved beregningen af pro rata-satsen, eller skal derimod kun renterne tages i betragtning, da de udgør den løn eller indtjening, som bankvirksomheden opnår gennem leasingaftalen? Dansk praksis Hele beløbet anses som momspligtigt Vores vurdering Kan få betydelig indflydelse på fradragsretten og lønsumsafgiften 10

11 Lønsumsafgift v/martin Henri Leth With 11

12 Lønsumsafgift Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget? Valgfrihed mellem Faktisk forbrug 60/40-fordeling - Reduktion med fradragsprocenten efter momslovens 38, stk. 1, for fællesregistreringen (dog uden tredjelandsomsætning) - 60/40 finder anvendelse på fuldt lønsumsafgiftspligtigt personale Vores vurdering Kan 60/40-fordelingen finde anvendelse før 1. marts 2013? - Vi fører p.t. en sag ved Landsskatteretten vedrørende problemstillingen Faktisk forbrug - Kan tidsstudier for korte perioder eller allokering anvendes? - Kan der fortsat anvendes en form for skøn? Har bekendtgørelsen hjemmel i lov? 12

13 Momsfritagelse for cost sharing v/casper Bjerregaard Eskildsen 13

14 Momsfritagelse for cost sharing Problemstilling Leverandør + Moms Lille bank Momsfritaget + skjult moms Stor bank Momsfritaget Egenproduktion Formål Konkurrencemæssig lighed mellem virksomheder, der foretager henholdsvis egenproduktion og eksternt indkøb 14

15 Momsfritagelse for cost sharing Muligheder Eliminere ikke-fradragsberettiget moms Leverandør + Moms Lille bank Momsfritaget + skjult moms Reduktion af lønsumsafgift Selvstændig gruppe Momsfritaget Stor bank Momsfritaget Egenproduktion 15

16 Momsfritagelse for cost sharing Selvstændig gruppe Medlem A Medlem B Medlem C 4 betingelser 1. Den aktivitet, som hver af gruppens medlemmer udøver, skal enten være momsfritaget eller falde uden for momssystemets anvendelsesområde. 2. Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes virksomhed. 3. Det beløb, som medlemmerne opkræves skal svare nøjagtigt til deres andel af udgifterne. 4. Momsfritagelsen må ikke fremkalde konkurrencefordrejning. 16

17 Momsfritagelse for cost sharing Ad 1) Momsfri aktivitet Ikke et krav, at det enkelte medlem udelukkende udøver momsfrie aktiviter Ad 2) Direkte nødvendige tjenester Ydelser der normalt ikke outsources Kan det enkelte medlem drive den momsfrie aktivitet uden ydelsen? Eksempelvis - It-ydelser - Administrative ydelser - Markedsføringsydelser - Autotaksationsydelser 17

18 Momsfritagelse for cost sharing Ad 3) Medlemmerne skal opkræves nøjagtigt deres andel af udgifterne Gevinst for øje? SKAT - Må ikke virke med gevinst for øje - Aktieselskaber? Vores vurdering - Må virke med gevinst for øje Skatteretlige transfer pricing-regler? 18

19 Momsfritagelse for cost sharing Ad 4) Konkurrencefordrejning Stor bank Momsfritaget Selvstændig gruppe Ingen moms Lille bank (medlem) Momsfritaget + Moms Andre leverandører 19

20 Momsfritagelse for cost sharing Ad 4) Konkurrencefordrejning EU-Domstolens dom i Taksatorringen Reel risiko for, at fritagelsen i sig selv, aktuelt eller i fremtiden, kan fremkalde konkurrencefordrejning Effektivitetstest - Er den selvstændige gruppe drevet effektiv? Hvis ja, så er betingelsen opfyldt Hvis nej, foretages en analyse af konkurrencesituationen på det pågældende marked Vores vurdering Er Skatterådets praksis i overensstemmelse hermed? SKAT afviser i vidt omfang brugen af momsfritagelsen under henvisning til konkurrencefordrejning - Dette bør udfordres! 20

21 Momsfritagelse for cost sharing Hvad byder fremtiden? Vi har p.t. flere verserende anmodninger om bindende svar vedrørende problemstillingen Verserende sag fra Luxemburg Kan det enkelte medlem fradrage de momsbelagte udgifter, som den selvstændige gruppe afholder? Er det muligt at udføre leverancer på vegne af gruppen uden moms? - Kan en selvstændig gruppe etableres (udelukkende) ved brug af kontrakt? Afhængig af udfaldet af Skandia-sagen kan momsfritagelsen få endnu større betydning 21

22 FATCA v/jesper Friis Frøkjær 22

23 FATCA basics FATCA lovgrundlag - status Foreign Account Tax Compliance Act Dansk IGA (Intergovernmental Agreement) Skattekontrollovens 8 Å DK BEK + VEJL? Formål Forhindre US skatteydere (US Persons) i skatteunddragelse via off shore konti Metode FFI er indgår aftaler med IRS eller omfattes af IGAs Non-compliance = 30% WHT på en række US betalinger Kunde identifikation Complicance og certificering FATCA Kildeskat Rapportering 23

24 Hvad er FFI er? FFI defineres som.. Undtagne enheder.. Forvaltningsinstitut Pensionskasser (USA DBO en) Myndighedsenheder (staten m.v) Velgørende organisationer Indskudsinstitut Undtagne produkter.. Investeringsenhed Visse pensionskonti (PBL kap. 1) Visse skattebegunstigede produkter Specificeret forsikringsselskab 24

25 FATCA tidslinje 25. april Registrering IRS 30. juni FATCA DD vedrørende eksisterende konti/ investorer (høj værdi) 30. juni FATCA DD vedrørende eksisterende konti/ investorer (øvrige) juli FATCA DD vedrørende nye konti / investorer 30. september Frist for rapportering 25

26 s FATCA projektmodel Legal entity analysis 1 Client segmentation 2 Product impact assessment 3 Process impact assessment 4 FATCA strategy paper 5 Fase 1 Design (Business Requirements) 6 Implement 7 Test & Deploy 8 Fase 2 26

27 Pause 27

28 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger v/anders Strandet Jepsen 28

29 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger Investeringsforeningsbegrebet pensionsselskaber Wheels-sagen (sag C-424/11) Engelske firmapensionskasser (tilsagnsordninger/ defined benefit ) ATP-sagen (sag C-464/12) Arbejdsmarkedspensionskasser (bidragsordninger/ defined contribution ) Ydelser vedrørende pensionsbetalinger Forvalter Pensionskasser Vederlag 29

30 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger Investeringsforeningsbegrebet pensionsselskaber ATP-sagen Relevante kriterier - Pensionskassen finansieres af de personer, der skal have pensionerne udbetalt - Opsparingen investeres ud fra princippet om risikospredning - Pensionskunderne bærer en investeringsrisiko Irrelevante kriterier er bl.a. - om arbejdsgiveren betaler bidragene - om størrelsen af indbetalingerne til pensionskassen beror på kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets organisationer - måden, hvorpå pensionsopsparingen udbetales - om pensionsbidraget kan fradrages skattemæssigt - at der foreligger et forsikringselement, hvis dette element er sekundært 30

31 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger Investeringsforeningsbegrebet Vores vurdering EU-Domstolen har underkendt dansk praksis! Pensionsselskaber - Pensionsprodukter hvor størrelsen af pensionen er afhængig af afkastet på pensionsselskabets investeringer Markedsrenteprodukter Gennemsnitsrenteprodukter Livsforsikringsselskaber 31

32 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger Forvaltningsbegrebet EU-Domstolens dom i ATP-sagen Specifikke opgaver for institutterne for kollektiv investering udgøres foruden de opgaver, som er knyttet til porteføljeforvaltning af de opgaver, der er knyttet til administrationen af institutterne for kollektiv investering selv, såsom de opgaver, der er nævnt i bilag II til direktiv 85/611 under overskriften»administration«(jf. Abbey National-dommen, præmis 64, og GfBk-dommen, præmis 22). Bilag II til direktiv 85/611, som ændret Administration a) juridisk bistand og regnskabstjenesteydelser i forbindelse med fondsforvaltning; b) kundeforespørgsler; c) værdi- og prisfastsættelse (herunder selvangivelser); d) kontrol med overholdelse af lovgivning; e) ajourføring af deltagerregister; f) udlodning af overskud; g) emission og indløsning af andele; h) kontraktetablering (herunder udsendelse af beviser); i) registrering. 32

33 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger Forvaltningsbegrebet EU-Domstolens dom i ATP-sagen Ydelser vedrørende pensionsbetalinger ATP Pensionskasser Vederlag Ydelse af administrativ karakter Håndtering af pensionsbeløb indsat af eller på vegne af pensionskunderne, herunder modtagelse og registrering af de indbetalte beløb i de enkelte pensionskunders navne Løbende regulering af pensionskundernes opsparing med resultatet af investeringen Udbetaling til pensionskunderne af de indsatte beløb med tillæg af investeringsresultatet 33

34 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger ATP-dommens betydning Vores vurdering EU-Domstolen har underkendt dansk praksis! - Investeringsforeningsbegrebet - Forvaltningsbegrebet Tilbagebetalingskrav mod SKAT - 10 år tilbage i tid Fremadrettet - Genforhandling af kontakter Vi er p.t. involveret i sager om forvaltningsbegrebet Ny verserende sag ved EU-Domstolen (sag C-595/13) Kan et selskab, der alene har til formål at investere i fast ejendom udgøre en investeringsforening? Udgør den faktiske drift af selskabets faste ejendomme forvaltning? 34

35 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger Investeringsforeningsbegrebet SKATs udkast til styresignal Indskrænkning af investeringsforeningsbegrebet fra 1. juli 2014 UCITS Non-UCITS, der besidder lignende kendetegn 1. Konkret vurdering 2. Altid omfattet hvis - åben for offentligheden eller en vis videre kreds eller - mindst 8 medlemmer eller - der sker effektiv markedsføring og opfylder betingelserne for investeringsforeninger efter dansk skatteret Non-UCITS n 35

36 Momsfritagelse for forvaltning af investeringsforeninger SKATs udkast til styresignal Pensionsopsparer Vores vurdering Et krav om mindst 8 medlemmer fremgår ikke af EU- Domstolens praksis, herunder Wheels-dommen Medlemsbegrebet - Anse pensionsselskabet og investeringsinstituttet som én enhed ved opgørelsen af medlemsantallet Neutralitetshensyn Fællesregistrering Pensions-/ livsforsikringsselskab n Non-UCITS Fællesregistreringen 36

37 Diskretionær porteføljeforvaltning v/anders Strandet Jepsen 37

38 Diskretionær porteføljeforvaltning Momspligten Porteføljeforvaltning Forvalter Porteføljeforvaltningen er momspligtig, hvis forvalteren har et mandat til at gennemføre handler (SKM SR og SKM SR) Porteføljeforvaltningen er momsfritaget, hvis forvalteren ikke har et mandat (SKM SR; SKM SR og SKM SR) Stiltiende accept? Vetoret? Moms på vederlaget? 38

39 Diskretionær porteføljeforvaltning Momsgrundlaget (SKM SR) Kapitalforvalter Forvalter Kick-back Diskretionær porteføljeforvaltning Honorar Vores vurdering Ikke enig i Skatterådets bindende svar Rækkevidden af det bindende svar - Honorarstrukturen - Negativt vederlag Investerkunden Ikke modregne kickback i honoraret 39

40 Aktuel skat for finansielle virksomheder v/niels Winther-Sørensen 40

41 Faktum i SKM SR Udenlandske investorer investerer gennem et K/S (kapitalfond) K/S ejer kun finansielle aktiver og råder ikke over lokaler m.v. K/S indgår aftale med et dansk managementselskab Er der fast driftssted for udenlandske investorer? Eksterne udenlandske investorer Udland Managementselskab K/S DK Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer Udland 41

42 Præsentation af faktum i SKM SR (udarbejdet af advokat Claus Olsen) Eksterne investorer (danske og udenlandske) Finansiel Virksomhed A/S 70 % Management 99,9 % 100 % 30 % 0,1% co-investment + carry Investor board Information K/S Management Investeringsbeslutninger mv. Fee Fee Komplementar ApS Management A/S Advice Fee Portefølje af udenlandske ejendomsbaserede værdipapirer Advisory board 42

43 Udviklingen i administrativ praksis SKM LR - Faktum Investorer i to amerikanske fonde ville investere gennem dansk K/S. Formålet var at investere kapital i nystartede innovative biotekselskaber primært i Danmark. Investeringer på mellem mio. kr. i ca. 10 biotekselskaber. Tidshorisont på ca. 5 år for hver investering. Hverken K/S eller komplementarselskabet B ApS ville have egne ansatte og ville ikke have retlig eller faktisk rådighed over forretningslokaler i Danmark. C ApS ville være investeringsrådgiver samt stå for det praktiske og have forretningslokaler i Danmark. SKM LR - Spørgsmål Kan det bekræftes, at investorerne ikke "udøver et erhverv (efter SEL 2 eller DBO art. 7)? Hvis ikke, kan det så bekræftes, at der ikke er fast driftssted? 43

44 Udviklingen i administrativ praksis SKM LR - Svar Henset til, at K/S A alene har til formål at erhverve anlægsaktier, kan den udøvede aktivitet ikke anses for at opfylde betingelsen om, at der skal udøves erhverv fra et fast driftssted her i landet. De udenlandske investorer i K/S A vil således ikke være omfattet af begrænset skattepligt efter bestemmelserne i kildeskattelovens 2, stk. 1, litra d, og selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra a, og det er derfor ikke nødvendigt for besvarelsen af det stillede spørgsmål at tage særskilt stilling til, om anlægsaktier principielt vil kunne henføres til et fast driftssted i Danmark eller ej. Efterfølgende diskussion i den skatteretlige litteratur NWS i SU 2002, 370 Som det fremgår af præmisserne, foretog Ligningsrådet i sin besvarelse af spørgsmålene ikke en sådan sondring [mellem udøver et erhverv og fast driftssted ]. Rådet nøjedes med at fastslå, at betingelsen for begrænset skattepligt i medfør af KSL 2, stk. 1, litra d, og SEL 2, stk. 1, litra a, om, at der skal udøves erhverv fra et fast driftssted her i landet, ikke er opfyldt i en situation, hvor aktiviteten i Danmark alene består i at erhverve anlægsaktier. Det er min vurdering, at betingelsen om fast driftssted ikke var opfyldt i den konkrete sag, og at det derfor alene ville have teoretisk interesse at diskutere, om de amerikanske investorer udøvede et erhverv eller ej. 44

45 Udviklingen i administrativ praksis SKAT i SKM SR om SKM LR og NWS i SU LR Det er SKATs opfattelse, at den fortolkning af SKM LR, som den daværende formand for Ligningsrådet giver udtryk for, er korrekt. Vurderingen bag begrundelsen var, at kommanditselskabet ikke havde et fast forretningssted, hvorfor der allerede af den grund ikke forelå et fast driftssted. På baggrund af usikkerheden omkring fortolkningen af afgørelsen, vil SKAT præcisere sin fortolkning af SKM LR i Den juridiske vejledning. Var det virkelig det, NWS gav udtryk for i SU LR? Det er min vurdering, at betingelsen om fast driftssted ikke var opfyldt i den konkrete sag, og at det derfor alene ville have teoretisk interesse at diskutere, om de amerikanske investorer udøvede et erhverv eller ej. 45

46 Udviklingen i administrativ praksis To afgørelser fra Skatterådet fra 2010 SKM SR og SKM SR Skatteministeriet afviser fast driftssted efter hovedreglen, da investorerne (K/S et m.v.) ikke havde fast forretningssted. Skatteministeriet diskuterer i indstillingerne indgående, om der eventuelt kan være fast driftssted efter Agentreglen (art. 5, stk. 5 og 6). Dette afvises med henvisning til, at de relevante selskaber er uafhængige. 46

47 SKM SR Udøver erhverv Fast driftssted Det forhold, at K/S ets generalforsamling fast afholdes på managementselskabets adresse i sig selv bevirker, at K/S ets har fast forretningssted i DK. Projektet er udarbejdet, oprettet, forvaltet og styret af den finansielle virksomhed samt partnerkredsen i managementselskabet og komplementarselskabet. Managementselskabet har lokaler og ansatte i DK, og da K/S et (reelt bliver ledet af managementselskabet, komplementarselskabet og partnerkredsen, er det SKATs opfattelse, at K/S et herigennem har rådighed over et fast sted i Danmark. Afgørende vægt på personsammenfald i de forskellige funktioner og partnerkredsens medinvestering i K/S et. Betydningen af TfS 1996, 532 H vedrørende medejerskabet. Ny oplysning for SKAT. 47

48 OECD s kommentarer Næste ændring af OECD s modeloverenskomst forventes i 2014 Ændringerne af artikel 5 bygger på input fra bl.a.: OECD-arbejde vedrørende Business restructuring samt øvrige OECD-diskussioner, IFA 2009, OECD Business and Industry Advisory Committee (BIAC). Discussion draft 12. oktober 2011, Revised proposals 24. oktober Bemærkninger vedrørende fund managers i punkt 124 ff. BEPS 16. januar 2014: OECD publishes comments received on strategies that allegedly result in the artificial avoidance of PE Status. The OECD has now published the only response received following that invitation. The response can be downloaded by clicking on the link below. The OECD is grateful to the commentator for this input which will be discussed at the next meeting of the Focus Group on the Artificial Avoidance of PE Status. Tejas Chandulal Shah. 48

49 SKM SR Hvorfor? Betydning af fast driftssted for udenlandske investorer? Aktiegevinster på noterede henholdsvis unoterede aktier Udbytte Investering i andre aktivtyper (fast ejendom, fordringer osv.) Kan fast driftssted undgås, når der er managementselskab i Danmark? 49

50 s FS moms- og skatteteam Claus Bohn Jespersen Partner, PhD, Head of VAT T: E: Niels Winther-Sørensen Partner, professor, dr.jur T: E: Anders Strandet Jepsen Director, PhD, HD(O) T: E: Martin Henri Leth With Senior Manager T: E: Anette Henriksen Senior Manager T: E: Lea Uldael Jensen Manager T: E: Morten Bang Mikkelsen Manager T: E: Casper Bjerregaard Eskildsen Assistant Manager, PhD T: E: Line Høvring Lassen Senior Consultant T: E: 50

51 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være at interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Revision. Skat. Rådgivning.

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om:

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om: PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Maj 2008 Læs bl.a. om: It-sikkerheden er vigtigere end nogensinde før Betaler I for meget i moms og lønsumsafgift? Klima er også

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling

Beskatning af gæld. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Beskatning af gæld Cand.merc.aud. Aalborg Universitet 2007 Kandidatafhandling Aalborg Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Fibigerstræde 4 9220 Aalborg Øst Beskatning af gæld Inge Steensgaard

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

statsautoriserede revisorer 3-2008

statsautoriserede revisorer 3-2008 statsautoriserede revisorer 3-2008 Kan man outsource sin IT? 2 Nye enklere regler for små gulpladebiler 3 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af Årsregnskabslovens regler om entreprisekontrakter

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere