Arbejdsgang ved repatrieringssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgang ved repatrieringssager"

Transkript

1 Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH) varetager den individuelle rådgivning af borgere, der ønsker at repatriere. DFH afklarer, om borgeren er omfattet af målgruppen for repatriering. Ydelsessagsbehandleren(YC) afgør, om borgeren kan få støtte til repatriering. YC behandler ansøgningen om repatriering YC bistår til de praktiske ting i forløbet, som billet og transport af ejendele. Instruktionen handler om : Arbejdsgangen for sagsbehandlingen i repatrieringssager i Ydelsescenteret. Vær opmærksom på at sagerne kan være meget forskellige og en standardprocedure er svær at efterstræbe. Vær særlig opmærksom på : Der er nye lovændringer pr. 1. april De nye regler omhandler blandt andet: - En ny formuevurdering ved etableringsstøtten. Beløb for enlige er og for ægtepar. - Fordelingen af etableringsstøtten er 40 % ved udrejse og 60 % efter fortrydelsesretten er udløbet eller efter 12 måneder. - Reintegrationsbistanden størrelse justeres i visse lande og der er oprettet en ny landegruppe så der nu er tre landegrupper. De nye regler gælder ved alle udrejser efter 1. April uanset ansøgningstidspunktet. Kompetence og opgaver i Ydelsescenteret: - Vurdere om udlændingen har ret til at få støtte til repatriering, ud fra en aktuel økonomisk vurdering, efter at DFH har afklaret om udlændingen er omfattet af målgruppen for repatriering. - Bevilger repatrieringsstøtte - Bevilger eventuelt reintegrationsbistand. - Bistår udlændingen under repatrieringssagen med praktiske ting. Fx ved bestilling af billet og transport af ejendele i tilfælde, hvor borgeren selv kan have svært ved det.

2 Link: Repatrieringsloven. Vejledning til Repatrieringsloven. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Dansk Flygtningehjælp(For sagsbehandlere). Instruktion om repatriering. Instruktion om rekognosceringsrejser I det følgende redegøres for: - Indkaldelsen til første møde. - Mødet med borgeren. - Inden udrejse. - Særligt om reintegrationsbistand. - Efter udrejse. Forhold, der er gode at være opmærksomme på, inden repatrieringssager godkendes - Er der forhold, som borgeren bør undersøge mere grundigt, inden repatrieringen gennemføres? Fx bolig, økonomi, forsikring, sygesikring og sikkerhedsforhold i det tidligere hjemland eller opholdsland. - Har borgeren brug for en undersøgelsesrejse, før den endelige beslutning tages? - Kontakt Hjem fra Aarhus eller Dansk Flygtningehjælp (DFH), hvis du mener, der er forhold for borgeren, der skal undersøges nærmere. Fx ved stor gæld, som kan give borgeren incitament til at repatriere af økonomiske grunde, men hvor andre løsninger kan hjælpe(fx gældssanering); uenighed mellem ægtepar eller når børn skal repatriere med forældrene, hvor vi skal være opmærksomme på om alle parter repatrierer frivilligt. Start af en repatrieringssag - Borgeren henvender sig til en sagsbehandler i kommunen eller direkte til DFH. - Hvis borgeren henvender sig til sagsbehandleren først, kontaktes DFH for at afklare om borgeren er omfattet af repatrieringsloven - Når borgeren henvender sig til DFH, skal der udfyldes et oplysningsskema. Dette kan gøres på nettet af borgeren selv eller med hjælp fra sagsbehandleren i kommunen. - Oplysningsskemaet giver DFH tilladelse til at indhente relevante data om borgerens opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen - På baggrund af oplysningsskemaet indkalder DFH borgeren til en rådgivningssamtale; tolket, hvis borgeren foretrækker dette. Efter samtalen sender DFH en skrivelse med referat af samtalen til sagsbehandleren og borgeren. Dette indeholder de nødvendige oplysninger om borgeren, så kommunen kan starte repatrieringssagen. Der vil i brevet ofte være beskrevet grunde til, at borgeren ønsker repatriering samt, hvilke forhold

3 borgeren er blevet oplyst om, de har ret til og hvilke forhold de skal have styr på ved en repatriering. I nogle tilfælde anbefaler DFH en undersøgelsesrejse til borgeren. - I tilfælde af, at borgeren ønsker en undersøgelsesrejse tages kontakt til Hjem fra Aarhus. - På baggrund af skrivelsen fra DFH startes repatrieringssagen. Møde(r) - Der er stor forskel fra sag til sag om hvor mange møder, der er brug for. Her er foreslået 2-3 møder - DFH sender efter rådgivningssamtalen med borgeren et brev til kommunen, der oplister de ydelser, borgeren kan få efter repatrieringsloven, såfremt de ikke selv har midlerne. På baggrund af skrivelsen fra DFH forberedes og indhentes oplysninger inden man afholder samtale med borgeren og en tolk, hvis der er behov for det. - Man kan også holde et indledende møde, hvor man afklarer, hvor meget borgeren selv er i stand til i sagen og gennemgår referatet fra DFH, så man er sikker på at borgeren forstår indholdet. Opgaver før mødet - Undersøg borgerens formueforhold, herunder de pensionsmæssige. - Lønmodtagernes dyrtidspension. - ATP. - Private pensionsopsparinger. - Undersøg om borgeren har mulighed for at medtage pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, eller efter bilaterale aftaler om social sikring mellem Danmark og udlændingens hjemland eller tidligere opholdsland. - Bestil tolk, hvis det vurderes nødvendigt. Det er vigtigt, at borgeren er helt med på regler og konsekvenser af opholdstilladelsen ved repatriering. - Opret sag/journalnotat. Der er oprettet repatriering som journaltype i Workbase - Indkald borgeren til en samtale. Oplys i brevet hvilke forhold, borgeren skal undersøge og medbringe eller sende inden mødet. Borgeren kan/skal have følgende med til mødet. - Indhentede tilbud på rejsen. - Indhentede tilbud på transport af personlige ejendele - anbefal eventuelt firmaer, der er gode erfaringer med, til transport til det pågældende land. DFH anbefaler ofte transportfirmaer de har gode erfaringer med. - Der kan også fra sagsbehandlerens side indhentes tilbud på rejse og forskellige transportfirmaer, hvis det vurderes at borgeren ikke selv er i stand til det. Vær opmærksom på, at der er styr på forsikring og toldregler i det givne firma uanset om andre eller borgeren selv har anbefalet dem.

4 - Oplysninger der skal bruges til at vurdere formueforholdet: o Kontrollere formueforhold på seneste slutligning på Skat ekstranet eller på E- indkosmt + vedlægge print af begge i papirsagen o Kontrollere bankindestående - begge ægtefællers konti - for de seneste 3 måneder. Skal aflevere bankudskrift for de seneste 3 måneder de kan låne PC i afdelingen o Kontrollere e-indkomst registret. o Såfremt indkomst fra e-indkomstregistret anvendes i beregningen, journalføres det beløb som er anvendt. o Indtægtsoplysninger trækkes som hovedregel fra E-Indkomst. Findes oplysningerne endnu ikke her, skal ansøger aflevere dokumentation på sidste lønseddel, SU udbetaling, dag-pengeudbetaling eller anden hidtidig indtægt Mødet med borgeren. Hvis borgeren ikke møder op, uden at melde afbud, noteres det i journalen og der gives besked til rådgiveren i DFH samt til borgeren om, at man henlægger sagen til borgeren henvender sig igen. Vejled/orienter borgeren om: - Tidshorisont o Hvor lang tid forventes sagsbehandlingen at tage, så borgeren kan planlægge opsigelse af bolig, afrejsedato, bestilling af flybillet. mv. o Aftal hvem der gør hvad. Aftal hvad borgeren skal have styr på og hvad sagsbehandleren ordner - så borgeren får struktur og et overblik over sagen. Fx forhold som: Medicin. Hjælpemidler. Vaccination Bestille flybillet Bestille transport Evt. erhvervsudstyr i de tilfælde, hvor det er relevant. - Fortrydelsesret o Uanset om der er fortrydelsesret er det vigtigt igen at sikre sig at borgeren har forstået konsekvensen af repatrieringen. Hvis der er fortrydelsesret, så fortæl hvad der skal gøres, hvis man ønsker at anvende den. - Hvad der kan gives støtte til o Tag evt. udgangspunkt i brevet fra DFH. Vær opmærksom på, at de indhentede oplysninger om formueforhold kan gøre at beløbene ikke passer med skrivelsen fra DFH, da de tager udgangspunkt i de generelle regler. o Rejseudgifter. NB. Rejseudgifter dækker fra dør-til-dør. o Eventuel ledsager. Borgeren kan tage en ledsager med i de tilfælde, hvor borgeren ikke selv er i stand til at rejse. o Transport af personlige ejendele.

5 NB. Transportudgifter af personlige ejendele dækker fra dør til dør. Vær opmærksom på, at transportfirmaet er indforstået med dette samt sikre, at der er styr på toldregler og forsikring. o Etableringsstøtte o Evt. støtte til erhvervsudstyr. o Evt. støtte til transport af erhvervsudstyr. o Receptpligtig medicin. o Hjælpemidler. o Vaccination o Evt. reintegrationsbistand. - Etableringsstøtten o Forklar hvordan og hvornår udbetalingen af etableringsstøtten vil ske. o Gør opmærksom på, at det er vigtigt, at de udfylder alle de nødvendige bankoplysninger og adresse mv. når der er gået 12 måneder, for at sagsbehandleren kan udbetale pengene til det rigtige konto. o Giv evt. et papir med adressen til Ydelsescenteret til borgeren, så de ikke er i tvivl om, hvor oplysningerne skal sendes hen. o Borgeren har ikke ret til anden del af etableringsstøtten, hvis borgeren ikke opfylder betingelserne, herunder at borgeren skal være i live for at få den udbetalt. Ægtefæller eller børn er derfor ikke arvinger til dette beløb, før det er udbetalt - kan dog være det, hvis vedkommende er død senere end 12 måneder efter tilbagevenden, men beløbet endnu ikke er udbetalt. - Pension o Hvis borgeren kan tage pension med til hjemlandet, skal det udregnes hvor meget det er. Vær i den forbindelse opmærksom på at udlevere blanket og anmodning om ophør af skattepligt i Danmark. Se blanket - Fuldmagt o Det kan være en fordel for borgeren at give en nærtstående i Danmark fuldmagt til at handle på borgerens vegne, når borgeren er rejst. o Fuldmagten er særlig vigtig i eventuelle fortrydelsessager, da der på landsplan er omkring 10%, der fortryder repatriering. o Ved problemer med udbetaling af penge til udlandet er det ofte en fordel at der er en i Danmark der kan hjælpe personen. - Pas o Orienter borgeren om forhold vedrørende pas, hvis det er relevant. o Somaliske borgere har ofte brug for at have et fremmedpas med en udløbsdato på et år eller deromkring (det som ca. svarer til fortrydelsesretten). De kan ikke få udstedt et pas i Somalia, som er godkendt af dansk politi, da der ingen ambassade er i landet. Udstedelse af fremmedpas ordnes med dansk politi og udlændingestyrelsen. o For vietnamesiske statsborgere, der har været bosat udenfor Vietnam i en længere periode, gælder det, at der skal søges en særlig tilladelse hos de vietnamesiske myndigheder til på ny at bosætte sig i hjemlandet. Yderligere information

6 og relevante skemaer fås ved henvendelse på Den Vietnamesiske Ambassade, Bernstorffsvej 30C, 2900 Hellerup. På ambassaden er det Mrs. Pham Thi Thuyet Mai, der står for modtagelse af ansøgninger om opholdstilladelse i Vietnam. Hun træffes på telefonnummer Repatrieringen kan ikke gennemføres, før de vietnamesiske myndigheder har givet tilladelse til genbosættelse. Udlever hvis relevant: - Erklæring om repatriering - med fortrydelsesret 12 mdr. (Bruges til udbetaling af 2. rate.) - Erklæring om repatriering - med fortrydelsesret 24 mdr. (Bruges til udbetaling af 2. rate.) - Erklæring om repatriering - ingen fortrydelsesret. (Bruges til udbetaling af 2. rate.) - Blanket oplysning om bopælsforhold SKAT og Anmodning om ophør af skattepligt. (Bruges hvis borgeren fortsat skal modtage ydelser fra Danmark.) - Standartbrev til den vietnamesiske Ambassade. (Skal udleveres udfyldt til borgeren i 4 ek-semplarer.) - Ansøgningsskema om ophævelse af rejsebegrænsning. - Ansøgning om pas til udlændinge PA1. - Ansøgning om Laissez-passer PA3. - Blanketterne findes på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Borgeren skal inden udrejse huske at: - Opsige lejlighed, hvis borgeren bor til leje. - Framelde sig folkeregistret fra udrejsedatoen. o Borgeren skal som udgangspunkt selv framelde sig folkeregisteret. Hvis ikke borgeren har frameldt sig folkeregisteret, skal sagsbehandleren gøre det. Fortrydelsesretten og de 12 måneder til anden del af udbetalingen af etableringsydelsen regnes fra den dag, man er frameldt folkeregisteret. - Kontakte SKAT o så borgeren kan få vejledning om hvad repatrieringen betyder i forhold til skat, herunder muligheden for at blive hel eller delvis fritaget for dansk skat. - Kontakte læge o Anbefal borgeren at kontakte sin læge for at få en oversigt over eventuelle diagnoser og ordineret medicin på engelsk, så borgeren nemmere kan få den rette medicin i sit hjemland. - Lave fuldmagt til pårørende i Danmark - Evt. medbringeinformationer fra Dansk Flygtningehjælp og kommunen på engelsk eller andet relevant sprog. Opgaver på sidste møde: - Inddrag opholdskort o Tag eventuelt kopi med underskrift, nummer til dig (sagsbehandler) og kommunestempel, som borgeren kan have på sig indtil afrejse

7 - Erklæring om repatriering o Få underskrevet erklæring om frivilligt frafald af opholdstilladelse - Fuldmagt o I tilfælde af at borgeren har problemer med udbetaling af penge eller får brug for at fortryde sin repatriering, er det en fordel, at der er en i Danmark, der har en fuldmagt fra borgeren. Efter sidste møde - Send den originale frafaldserklæring, opholdskortet og eventuelt fremmedpas/flygtningepas i forbindelse med udrejsen til DFH. - Når endelig udrejsedato er kendt, så send kort mail til sagsbehandleren i DFH med denne oplysning og cpr-nummer. - Send et brev med oversigt over hvad borgeren er blevet bevilliget efter repatrieringsloven. Inden udrejse. - Udbetal den bevilligede repatrieringsstøtte ca. tre dage før afrejse, evt. før hvis borgeren ønsker at veksle. Efter udrejse. - Undersøg om borgeren har afmeldt sig folkeregistret - og ellers afmeld borgeren fra udrejsedatoen. Det er vigtigt, da det er denne dato de 12 mdr. løber fra i forhold til fortrydelsesret og udbetaling af anden rate af etableringsydelsen. - Lav evt. en påmindelse for udbetalingen af anden rate af etableringsstøtten og sygeforsikringsstøtten, såfremt sidstnævnte skal udbetales.

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere