Møde Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus"

Transkript

1 Opdateret: 11. januar 2015 REFERAT Møde Fredensborg Seniorråd Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Anders Kopping, Josée Linnemann, Michael Huusom, Niels Søndergaard, Helle Lassen, Grethe Zöllner. Josée Linnemann forlod mødet efter behandling af punkt 4 b. Forinden havde hun som kasserer underrettet Seniorrådet om punkt 10 (Økonomi og budget). Afbud: Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Troensegaard og Jørgen Simonsen. 1) Valg af referent Anette Lewinsky blev på sidste møde valgt som referent for møde 1 til 3 i ) Godkendelse af dagsorden a) Godkendt efter drøftelse af punkt 11 om antal af gruppemedlemmer. b) Michael Huusom anmodede om indføjelse af et ekstra punkt omkring møde med borgmesteren og ledelsen den 19. februar Punktet indført som 5 f. 3) Godkendelse af referat fra møde Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: Et ekstra punkt (9 c) i referatet blev foreslået: En stedfortræder, der har virket som medlem i en 3 måneders periode, kan på ny indkaldes som medlem, når et medlem er forhindret i at møde og varetage sine hverv i Seniorrådet. Seniorrådets formand indkalder stedfortræderen. De mødende var i tvivl om det lovlige i at vedtage en sådan bestemmelse og foretrak derfor at udsætte behandling af forslaget. 4) Aktuelle sager Side 1 af 9

2 a) Den kommunale madservice. Ad-hoc gruppen består af Jørgen Simonsen, Grethe Zöllner, Josée Linnemann og Anders Kopping. Første møde blev holdt den 5. januar 2015 (afbud fra Jørgen Simonsen). Gruppen har indhentet oplysninger om maden på plejecentrene, blandt andet om den økologiske del af maden, og følger op på spørgsmål om madens kalorie- og proteinindhold, økonomi m.m. Seniorrådet tog redegørelsen til efterretning. b) Oprettelse af en ny arbejdsgruppe, som følger Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden / møder. Medlemmer er Josée Linnemann (gruppeleder), Jørgen Simonsen og Anders Kopping. Tanken er at flytte fritids- og idrætsområdet, herunder forebyggelse, over i en selvstændig gruppe. Området har hidtil hørt under arbejdsgruppen for kultur og idræt, men forebyggelse behandles tillige af arbejdsgruppen for sociale og sundhedsmæssige forhold. Efter drøftelse blev behandlingen af spørgsmålet udsat til et møde, hvor de relevante medlemmer af Seniorrådet, herunder gruppelederen for So-su arbejdsgruppen, er til stede. c) Boligøkonomi på Plejecentre. I 2014 rettede Seniorrådet henvendelse til kommunen for at få afklaret spørgsmål om lejens størrelse på kommunens plejecentre. Seniorrådet spurgte til de forskelle, der tilsyneladende er mellem lejens størrelse på de 5 plejecentre, og på muligheden for at opnå boligtilskud. Forskellen i leje og på muligheden for at opnå boligtilskud er ubekendt for lejerne, der dermed ikke får mulighed for at tage denne forskel med i betragtning ved valg af plejecenter. Kommunen har sendt Seniorrådet en oversigt over lejen på plejecentrene, men Seniorrådet finder behov for at få uddybet kommunens svar. I den anledning har Seniorrådet formuleret en række spørgsmål til kommunen, jf. bilag 1. Anders Kopping, der har taget initiativ til at få rejst sagen, oplyste, at han snarest muligt tager et møde med borgerservicechef Henrik Vendelboe for at få svar på de rejste spørgsmål. Redegørelsen taget til efterretning. d) Forebyggelsesrådet. Michael Huusom redegjorde for sagen og oplyste, at den nu beror hos borgmesteren og kommunen. Redegørelsen taget til efterretning. e) Brochure om Seniorrådet. Michael Huusom redegjorde for følgende: En ad hoc gruppe (Anette Lewinsky og Michael Huusom) har holdt telefonmøde med en grafiker fra AD Media den 7. januar d.å. Det blev aftalt, at Seniorrådet udfærdiger udkast til indhold og tekst. Derefter afholdes telefonmøde den 21. januar om tekst. Anette Lewinsky og Michael Huusom skriver forslag til indhold og teksten. Hvert medlem skriver om egne målsætninger og iværksættelser. Hver gruppeleder skriver om gruppens arbejde. Efter tekstmødet aftales tilrettelæggelse af fotoarbejde. Redegørelsen taget til efterretning. f) Rente på kommunalt kautionerede lån. Side 2 af 9

3 Seniorrådet skrev den 22. november 2014 til kommunen og bad om oplysning om kommunens praksis for kommunalt kautionerede banklån til indskud på huslejekontrakter. Baggrunden er, at det i TV-udsendelsen KONTANT (bragt i DR 1 den 20. november 2014) blev nævnt, at nogle banker kræver en meget høj rente på op til mellem 14 og 18%, selv om banken ikke løber nogen risiko. Det blev også nævnt, at flere kommuner kræver af bankerne, at de kun beregner en rente på maksimum 7%, når kommunerne kautionerer for lånet. Seniorrådet har endnu ikke modtaget svar fra kommunen og vil derfor forhøre sig om, hvornår omtrent Seniorrådets forespørgsel om kommunens praksis på området kan forventes. g) Årsrapport Årsrapporten udgives inden 19. februar Michaels Huusom bemærkede, at arbejdsgrupperne Social og Sundhed, Fritid og Idræt, Teknik og Tilgængelighed, Kultur og IT hver har udarbejdet rapport for året, der gik. De samles hos Grethe Troensegaard til brug for Seniorrådets årsrapport. Taget til efterretning. 5) Deltagelse i / referater fra eksterne grupper m.v. a) Danske Ældreråds møde i Vingstedcentret 12. november. Deltagere: Grethe Troensegaard, Anders Kopping og Michael Huusom, se Titlen på mødet var: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?. 3 fælles foredrag handlede om: 1) Fra alderdomshjem til fri plejehjem- livet skal leves hele livet (OK Fonden). 2) Seniorbofællesskaber og behov i 2014 (Kræn Blume SFI). 3) Kommunen - Et kærligt fællesskab. (Hosea Dutschke, direktør i Aarhus Kommune). Herefter var der 6 valgfri seminarer. Mere detaljerede oplysninger fremgår af bilag 2. b) Seniorrådets besøg i Folketinget: Dato: 26. januar Mødetid 10:30, Omvisning: 11:00-11:30 ved Astrid Krag. Møde med Astrid Krag: 11:30-12:00. Mest mulig samkørsel aftalt. Frokost i Snapstinget. Afbud fra Josée Linnemann og Grethe Troensegaard. Grethe Zøllner deltager. Efter Michael Huusoms forslag vedtoges, at Seniorrådet udarbejder og sender Astrid Krag nogle seniorrelevante spørgsmål. c) Pårørenderåd i aktivitets- og plejecentre. 4 Tilsynsrapporter er tidligere tilsendt alle medlemmer i Seniorrådet. Taget til efterretning. d) Nyt plejecenter i Humlebæk. Seniorrådet afventer KUBENs samlede redegørelse for en opførelse af plejehjem. Den er Seniorrådet tilsikret at blive gjort bekendt med. Side 3 af 9

4 e) Valg til Danske Ældreråd. Se forside og klik på VALG. Vores Seniorråd har 2 stemmer. Finn Kamper-Jørgensen stiller op og indsender opstillingsformularer inden fristens udløb. Seniorrådet afventer sagens forløb. f) Seniorrådets møde med Borgmester og ledelsen. Det blev aftalt, at Niels Søndergaard, Anders Kopping, Grethe Zöllner (i tilfælde af andres forfald) og Michael Huusom forbereder indlæg / taler til dette møde. 6) Orientering fra So-Su gruppen Social- og Seniorudvalget dagsorden den 12. januar Kommentarer: Gruppen havde ingen kommentarer til udvalgets dagsorden. 7) Orientering fra Teknikgruppen a) Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 6. januar Kommentarer: Gruppen har ingen kommentarer til punkter i referatet fra dette udvalgsmøde. b) Referat fra gruppen. Vedrørende udvalgssager på vej bemærkes, at der i budgettet er oplyst et bemærkelsesværdigt stort beløb som efterslæb på sti vedligeholdelse. Gruppen vil tilsvarende følge kommende behandling af busbestillingsproceduren for 2015 og resultatet heraf. Gruppen orienterede om samarbejdet med Danske Handicaporganisationer Fredensborg (DH) og de prioriterede / fælles ønsker for Der henvises til samarbejde med DH s gruppe for tilgængelighed og kommunikation, og de halvårlige møder (se bilag 3). c) Udvalget for Infrastruktur og Trafiks dagsorden den 15. januar Kommentarer: Ingen, dagsorden er ikke tilgået. d) Referat fra gruppen. Med baggrund i Seniorrådets budgetforslag til kommunen omkring trafiksikkerhed og kollektiv trafik, udarbejder Michael Huusom et oplæg til Seniorrådets repræsentation i Udvalget for infrastruktur og trafik. Dette forslag (gen)fremføres senest over for Borgmesteren på mødet den 19. februar ) Orientering fra IT- og Kulturgruppen a) Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 7. januar Kommentarer: Gruppen havde ingen kommentarer. b) Kulturudvalget, dagsorden 14. januar Side 4 af 9

5 Kommentarer: Gruppen havde ingen kommentarer. 9) Diverse Det vedtoges at lægge Seniorrådets forslag til budget for kommunen, ud på hjemmesiden. Aktion Michael Huusom. 10) Økonomi og budget a) Redegørelse af 7. januar 2015 fra Josée Linnemann om økonomi og budget blev fremlagt, bilag 4. Redegørelsen blev taget til efterretning. b) Josée Linnemann har valgt at fratræde som kasserer for året Niels Søndergaard overtager hvervet. 11) Reorganisering i Seniorrådet og Forretningsorden. Efter en god drøftelse besluttedes det at udsætte punktet. 12) Næste møde: Tirsdag den 3. februar 2015, Kl. 09:00-13:00 a) Mødedato ændredes fra fredag den 30. januar 2015 under hensyn til So-Su gruppens muligheder for, at bearbejde og kommentere dagsordenen til So-Se udvalget. b) Gæst: Centerchef Ældre og Handicap Hans Bækvang. 13) Eventuelt. a) Fastsatte mødetider til fredage drøftedes. Flere havde ønske om ændring. Tages op på senere Seniorrådsmøde. b) Mødet afsluttedes kl. 12:30. SR2015 referat møde Bilag: 1. Boligøkonomi på plejecentre 2. Referat Vingstedcenter 12. november Referat fra møde med DH 4. Kasserers redegørelse af 7. januar Side 5 af 9

6 Bilag 2 til SR møde 1 i 2015 Ældrepolitisk Konference, 12. november 2014 kl i Vingstedcentret: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Deltagere fra SR: Michael Huusom, Grethe Troensegaard, Anders Kopping Program 3 fælles foredrag: a. Fra alderdomshjem til fri-plejehjem livet skal leves hele livet (OK-fonden) b. Ældres ressourcer og behov i 2014 (Kræn Blume SFI) c. Kommunen et kærligt fælleskab (Hosea Dutschke, direktør Aarhus komm.) og 6 valgfrie seminarer: 1. At føle sig hjemme i eget liv Eden Alternativet (MH deltog) 2. Seniorbofælleskaber (Ingen af os deltog) 3. Sådan gøres utidssvarende boliger tidssvarende. (AFLYST) 4. Tænk demens ind i boliggen (GH og AK deltog) 5. Ældres levede og levende hjem er plejeboligen et rigtigt hjem? (GH og AK deltog) 6. Om at skabe sociale rum til fælleskaber for ældre borgere. (MH deltog) Rekorddeltagelse i konferencer arrangeret af danske Ældreråd. Mere end 300 deltagere fra 65 kommuners ældreråd/seniorråd Fælles foredrag: Ad a. Et lidt selvforherligende foredrag. OK-fonden har bygget ældreboliger siden 90-erne. Ejede tidligere 30 plejehjem, bl.a. Lotte. Driver i dag 13 plejehjem. Ad b. SFI er det nationale forskningscenter for velfærd. Afdelingsleder Kræn Blume viste ved hjælp af statistik, hvordan 80+ ernes andel af befolkningen stiger fra 2,8% i 1980 til 10% i I 2050 vil 65+ udgøre 25% af befolkningen. Han gennemgik, hvordan de ældres behov er stigende, men samtidig har de ældre også væsentlig bedre ressourcer. Hans talmateriale kan se på Danske Ældreråds hjemmeside. Ad 3. Hosea Dutschke fortalte om Aarhus kommune som en Kærlig Kommune og berettede levende om Generationshuset på Aarhus havn. Inspirerende, men ikke realistisk for en kommune af Fredensborgs størrelse. Valgfrie seminarer: Ad 1) Eden alternativet. I realiteten er filosofien i Eden Alternativ plejecentre blot at fokusere på det enkelte menneske og den enkeltes Side 6 trivsel. af 9 Efter at have deltaget i Arbejdsgruppen omkring det nye plejecenter i Humlebæk (med alt det gode vi ønskede for beboerne) var der ikke ret meget nyt i dette seminar. Se evt. hjemmesiden

7 Referent af dette møde: Jens Andersen SeniorRådet Bilag 3 til SR møde 1 i 2015 Referat af koordinationsmøde mellem Seniorrådets tilgængelighedsgruppe og DH's tilgængeligheds- og kommunikationsgruppe, afholdt torsdag den 11. december på Fredensborg Rådhus. Mødedeltagere: Fra Seniorrådet: Niels Søndergaard og Michael Huusom. Fra DH: Inga Lind-Madsen, Leif Rostgaard Sørensen og Jens Andersen Det blev aftalt at vi fremtidigt har et uformelt samarbejde om fælles interessesager. Vi mødes fast til halvårlige møder. Ind imellem disse, er Michael og Jens i løbende dialog. Der blev taget udgangspunkt i SR's og DH/HR's prioriteringslister og ud fra disse blev følgende emner diskuteret: Hovedindgang til rådhuset. Denne sag opprioriteres i Flere ældre borgere har overfor både Seniorrådet og Ældre Sagen desuden udtrykt ønske om en eller to bænke udenfor ved hovedindgangen til Rådhuset. Orientering om indkøb af Teleslyngeanlæg. Orientering og debat om Handicap P-pladser ved Rådhuset. Tilgængelige fritidshuse Det kommende Byens hus i Kokkedal og Frivilligcenteret i Humlebæk. I forbindelse med planlægningen af det nye plejecenter på Baunebjergskolens idrætsarealer, er det blevet fremført, om Frivilligcenter Fredensborg evt. kunne flytte til bedre lokaler på Baunebjergskolen ( ) Tilgængelighedsguide (papir eller IT). Busholdepladser. Mere plads ved de enkelte busstoppesteder til kørestole ol. ønskes. Bedre markering ved fodgængerovergange (evt. med blink). Fodgængerovergang på strandvejen ved Luisiana. Denne sag opprioriteres i Informationstavler ved indkøbscentre. Bænke langs stier. Plejecenter i Humlebæk. Udbredelse om information om fremtidige hjælpemidler (f.eks. IT). SR nævnte planer om udgivelse af et reklamefinansieret blad. DH blev tilbudt fælles artikel i bladet. Side 7 af 9 DH (Jens) tager initiativ til mødeindkaldelse i april-maj 2015.

8 Bilag 4 til ST møde 1 i 2015 Seniorrådets regnskab og budget 2014 status Jeg (Josée Linnemann, kasserer i Seniorrådet) har været til økonomimøde med forvaltningen tirsdag den 6. januar 2015, og det gik fint med stor ros til vores regnskab for Og også megen ros til kassereren, som de føler sig helt tryg ved, og det er jo dejligt. Dog var der en enkelt svipser, det er SR møde 30/9 som der endnu ikke er udbetalt penge for, men de kommer snarest. Men Seniorrådet har jo ikke brugt alle pengene, og jeg forsøgte derfor at få det ikke anvendte budgetterede beløb overført til næste år. Mht. den del af budgettet som kommunen administrerer, så ville Mie Gudmundson (sekretariatschef for politik og strategi, som SR administrativt hører under) gerne beholde pengene, som kompensation for det store underskud som SR havde i 2013, og som de langtfra har fået dækket ind fra SR medlemmerne. Jeg talte varmt for, at det nu var et nyt SR med 5 nye medlemmer, men hun skal jo stå til regnskab højere oppe, så den gik ikke. Bedre gik det med de penge som er tilbage på den konto, som jeg administrerer, og jeg talte for at vi kunne få lov til at overføre de penge til 2015 og bruge dem fx til kurser. Det ville Mie tænke over, så det vil muligvis kunne lade sig gøre. Så jeg vil foreslå, at vi hver især eller samlet holder et vågent øje med relevante kurser/seminarer og informerer hinanden. Budgettet for 2015 fortsætter efter de retningslinjer og med de beløb som blev lagt fast i Det betyder, at vi skal holde os indenfor de givne rammer, men hvis der dukker uforudsete udgifter op, så er administrationen til at tale med, forudsat at vi kan argumentere fornuftigt. Den 9. januar 2015 Josée Linnemann Side 8 af 9

9 Bilag 1 til SR møde nr. 1 i 2015 Spørgsmål vedrørende boligøkonomi på plejecentrene 1. I svaret på spørgsmål 3, får vi at vide, at lejlighedernes nettoareal varierer fra 26m2 til 40m2. Vi vil bede om at få specificeret nettoarealet på lejlighederne i hvert enkelt plejecenter. 2. I svaret på spørgsmål 4, får vi opgivet, at bruttoarealet på 4 af de 5 plejecentre varierer indenfor de enkelte centre. F.eks. varierer bruttoarealet på Lystholm fra 74 til 81,98 m2. Vi spurgte om lejligheder til enlige borgere, så vi går ud fra at det højeste bruttoareal IKKE er for de enkelte 2-værelsers lejligheder, men er for lejlighederne til enlige. Hvad skyldes forskellen i beregnet bruttoareal? Er der forskel på netto- og bruttoarealet mellem de nyeste boliger og de lidt ældre boliger? 3. I spørgsmål 2 angives huslejen på 3 af plejecentrene at variere. På f.eks. ØH varierer den fra 5646 kr. til 6435 kr., og på LH varierer den fra 7982 kr. til 8797 kr. Hvad skyldes denne forskel i husleje indenfor det enkelte plejecenter? Er det lejlighedens areal, der er årsagen, eller er der andre faktorer? På MT er det tilsyneladen IKKE lejlighedens størrelse, der giver forskel i huslejen, da arealet på lejlighederne angives til at variere fra 62m2 til 68,17m2, men huslejen er ens for alle lejlighederne. 4. Ud fra de opgivne arealer og huslejer, er der ikke muligt for SR at beregne en kvadratmeterpris på de enkelte plejecentre. En sådan beregning vil SR meget gerne have. 5. Det ser skønsmæssigt ud til, at kvadratmeterprisen varierer betydeligt mellem plejecentrene. Hvad skyldes det? 6. Lejerbo udlejer boligene på 3 af plejecentrene. Det ser ud til, at Lejerbos kvadratmeterpris er forskellig mellem de 3 plejecentre. Hvis det er rigtigt, hvad er så årsagen? 7. Vi vil meget gerne se en præcis beregning af bruttoarealet for de 2 plejecentre, som har de højest beregnede bruttoarealer for lejlighederne, d.v.s. LH og BH. 8. Betales a conto varme og efterfølgende reel varmeudgift af lejlighedernes nettoareal eller bruttoareal? 9. Er der love eller regler, der forhindrer en kommunalbestyrelse i at vedtage ens kvadratmeterpris i kommunens plejecentre (ved f.eks. at give særlige tilskud), hvis der er politisk vilje til det? 10. Det maximale bruttoareal, som Udbetaling Danmark giver boligstøtte til er 65m2. Hvis der ellers er politisk vilje til det, er der så love eller regler, der forhindrer en kommunalbestyrelse i at vedtage, at ingen kommunale plejeboliger må have et beregnet bruttoareal på mere end 65m2? Side 9 af 9

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere