STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM"

Transkript

1 STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner 10. Klage 11. Bilag: FG s Alkoholpolitik

2 1. Generelt. Studie- og ordensreglerne ved Fredericia Gymnasium har som formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer på skolen og dermed bidrage til et godt undervisningsog læringsmiljø. Reglerne skal således understøtte skolens værdier om Tolerance Respekt Ansvarlighed Engagement og lyst til at lære Faglighed Trivsel Gymnasiet er et uddannelses- og arbejdssted for mange, hvor den enkeltes adfærd har stor betydning for helheden. Det er derfor en forudsætning for arbejdet på skolen, at alle viser hensyn til hinanden og bidrager til en behagelig omgangstone samt en god afvikling af undervisningen og andre aktiviteter. Der skal udvises en adfærd, så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses. Ingen på skolen må udsættes eller udsætte andre for nedværdigende eller krænkende behandling. Skolens bygninger og inventar må ikke udsættes for overlast. Studie-og ordensreglerne udgør det juridiske grundlag for en række beslutninger. Det indebærer, at studie- og ordensreglerne indeholder en stor detaljeringsgrad. Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan alt efter situationens alvor medføre: mundtlig påtale skriftlig advarsel sanktioner i forhold til eksamen og SU manglende oprykning til næste klasse udelukkelse i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage på et skoleår bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde Eleverne orienteres om reglernes indhold og konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes.

3 Orienteringen sker på skolens hjemmeside, som led i introkurset, og herudover vil rektor, studievejledere og lærerteam/tutorer orientere om reglerne. Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne. Studie- og ordensreglerne træder i kraft den 1. august 2013 og gælder for alle skolens elever. Ansvar og forsikring Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om ansvar. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis man ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Skolen må som statsligt selvejende institution ikke tegne kollektive forsikringer for eleverne. Hvis elever kommer til skade på skolen eller på rejser, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Det er således elevens evt. egen ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker eleven.

4 2. ORDENS- OG ADFÆRDSREGLER Nedenstående regler gælder, idet rektor dog kan dispensere fra reglerne i konkrete situationer. Mad og drikkevarer må indtages i kantinen (både i stueetagen og i underetagen) samt i div. personalerum. Der må ikke indtages mad og drikke i undervisningslokalerne, i studieområderne samt i videnscenteret på 1.sal. Dog må der indtages vand. Man skal efter hver lektion efterlade undervisningslokalerne i opryddet stand, stolene skal være sat op, tavlen rengjort og vinduerne lukket. Efter hver lektion aflåses lokalet. I fyringssæsonen må vinduerne ikke åbnes. Man skal behandle skolens inventar, herunder it-udstyr, med omtanke. Det er forbudt at udlåne sit personlige password til andre. Det er forbudt at ændre i edbmaskinernes opsætning. Desuden gælder de opslåede regler i edb-lokalerne for brug af maskiner og anvendelse af Lectio, Sektornet og internet. Cykler, biler og andre køretøjer skal parkeres på de dertil indrettede steder Mobiltelefoner må benyttes i kantinen og udenfor. I frikvartererne må mobiltelefonerne benyttes på hele skolens område. Mobiltelefoner må ikke være tændt i timerne. Rygning er ikke tilladt på skolens område. Det er forbudt at møde påvirket af alkohol/stoffer til undervisning. Det er ligeledes forbudt at indtage alkohol og euforiserende stoffer på skolen Der er særlige regler i forbindelse med ekskursioner, studieture og fester. Alkoholpolitikken fremgår af bilag 1. Spil om penge er ikke tilladt. Voldelig eller kriminel adfærd medfører sanktioner. Hvis en elev udøver vold eller kriminalitet, vil eleven normalt blive udmeldt af skolen. Eksempelvis vil tyveri på skolen normalt medføre en udmeldelse. Det er dog i hvert enkelt tilfælde rektors helhedsvurdering, der er afgørende. Spørgeskemaundersøgelser, markedsføring af produkter og arrangementer, handel og indsamlinger på skolen kræver tilladelse fra rektor.

5 3. UNDERVISNING Egen motivation og indsats er en forudsætning for tilegnelse af viden, og derfor er elevens indstilling til timerne altafgørende for, at læringen i timerne kan foregå på fornuftig vis. Et godt resultat til eksamen indebærer således for eleven forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. I forbindelse med selvstændigt arbejde, der ikke er skemalagt, aftaler læreren med eleverne, hvordan eleven dokumenterer sin møde- og studieaktivitetspligt. Det samme gælder ved virtuel undervisning. Det forventes, at elever på FG dagligt checker Lectio. Dette kan ske enten hjemmefra eller på skolens maskiner. For at sikre FG som det gode lærested for den daglige undervisning, er de mest basale regler samlet herunder: Før lektionen Eleven skal forberede sig til lektionen, herunder have læst dagens tekst. Hvis ikke, kan eleven blive bedt om at gå ud for at læse den og først få lov til at deltage i undervisningen, når den pågældende er klar til det. Eleven er selv ansvarlig for at få fat i det relevante undervisningsmateriale - også i forbindelse med fravær. Elevernes opfordres til at benytte klassekammerater og checke Lectio. Under lektionen Eleven skal møde til tiden, ellers bliver den pågældende ført fraværende. Protokollen føres ved lektionens begyndelse. Toiletbesøg henlægges til frikvartererne. Eleven forventes at deltage aktivt i undervisningen. Uvedkommende aktiviteter og uro kan føre til udelukkelse fra undervisningen. Mobiltelefoner skal være slukkede i timerne. Ellers kan de inddrages af læreren. Lærerne kan beordre bærbare pc er slukket. Efter lektionen Eleven er selv ansvarlig for at være orienteret om lektien til næste lektion.

6 Skriftlige afleveringer Eleven skal aflevere de skriftlige afleveringer til tiden og selv holde sig orienteret om afleveringstidspunktet ifølge den udleverede plan. Gymnasiet kan kræve, at elever, der ikke rettidigt har afleveret skriftlige opgaver, udarbejder disse på skolen uden for den normale undervisning. Gruppe-/projektarbejde og mundtlige fremlæggelser Hvis en elev på forhånd ved, at den pågældende er fraværende til et gruppe-/projektarbejde eller en mundtlig fremlæggeise, skal gruppen eller læreren forinden orienteres og evt. have overleveret nødvendigt materiale. Hvis eleven er fraværende under et fortløbende arbejde i en gruppe, er den pågældende selv ansvarlig for at følge med i gruppens arbejde.

7 4. EKSKURSIONER Elever har egenbetaling til ekskursioner og studieture. Det samlede beløb til disse ture beløber sig til max kr. (2012-niveau) for alle tre år (gymnasiet) og max kr. for 2 år (hf). Rektor kan i relation til studieretningsrejser i helt særlige tilfælde dispensere fra beløbsgrænsen på kr. Da ekskursioner og studieture er en del af et fagligt forløb og derfor eksamensstof, er det væsentligt, at alle elever deltager i arrangementet. Rektor kan i helt særlige tilfælde dispensere fra deltagelse i ekskursioner og studieture. Kontrakt om studierejser Studierejser planlægges og gennemføres med et fagligt indhold. Der udarbejdes således et konkret, fagligt program, som inden afrejsen udleveres til eleven, hendes/hans forældre (for elever under 18 år) og skolens administration. Det er afgørende for det faglige udbytte af arrangementerne, at eleven er veloplagt og aktiv, og derfor er følgende generelle adfærdsregler og retningslinier for studierejser vedtaget for FG: 1. På studierejser skal alle deltage fuldt ud i det faglige program. Planlagte aktiviteter er obligatoriske, og mødetider skal overholdes. 2. Eleverne er på studierejsen repræsentanter for FG. Overordnet gælder skolens studie- og ordensregler også her, og det forventes, at eleverne udviser hensynsfuld og ansvarlig optræden både af hensyn til gruppen som helhed og af hensyn til mennesker, der velvilligt stiller deres viden og ekspertise til rådighed. Eleverne skal overholde almindelige regler for god opførsel, bl.a. ved at vise hensyn til andre gæster (støjniveau osv.), ligesom det er en selvfølge, at indkvarteringsstedets regler overholdes. Også under transporten gælder de almindelige regler for god opførsel. 3. Alkohol må ikke indtages under ud- og hjemrejse samt under det faglige program og skal i øvrigt indtages med omtanke, således at nærværende regler kan overholdes. Herudover kan gymnasiet fastlægge specielle regler for den enkelte rejse. Der vil være tidspunkter i løbet af studierejsen, hvor eleverne færdes på egen hånd. Også her skal udvises ansvarlighed, hvilket bl.a. indebærer, at de altid følges ad i grupper på mindst to personer. Ingen må færdes alene. Under rejsen er de deltagende lærere suveræne ledere. Dette indebærer, at beslutninger, der træffes undervejs, gælder i lige så høj grad som de forud trufne aftaler. Lærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste

8 hjemrejsetransport, evt. fly. Hvis aftalerne ikke generelt overholdes, kan tidligere hjemrejse for alle uden senere godtgørelse blive konsekvensen.

9 6. UNDERVISNINGSMIDLER Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv, herunder en bærbar pc er. Bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne mod, at de overholder følgende regler: IT 1. Alle lån af undervisningsmidler registreres. Den enkelte elev kvitterer for modtagelsen 2. Der må ikke skrives i lånte bøger. 3. Alle lånte bøger skal afleveres straks, når læreren eller skolens bogadministration beder om det, dvs. allersenest en uge efter hjemkaldelsen. 4. Ikke afleverede og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter under hensyntagen til bøgernes reelle værdi. 5. Har en elev ikke efter rykker afleveret lånte bøger, kan restancer sendes til inkasso. På FG anvendes i udstrakt grad IT i undervisning og administration. Da mange daglige meddelelser derfor kommer elektronisk, er den enkelte elev forpligtet til at holde sig orienteret på relevante konferencer og på hjemmesider. Skolen forventer, at alle elever anskaffer en bærbar pc er. Alle elever gennemfører et kursus i anvendelse af IT i grundforløbet. Alle elever skal overholde skolens IT-regler. De findes på skolens websider.

10 7. FRAVÆR Eleverne har pligt til at møde til undervisningen, herunder også fremmøde til de arrangementer, der afholdes i skoletiden, f.eks. fællestimer, introforløb, ekskursioner o.lign. Eleverne har tillige pligt til at aflevere alle stillede opgaver rettidigt. Endelig er der også mødepligt til terminsprøver, årsprøver m.v. Elever, der er fraværende, er forpligtet til at angive årsag i lectio. Skolen forventer, at eleverne kun forsømmer arbejdet, når de har tvingende grunde hertil. Vi skelner i første omgang ikke mellem årsager til fravær, men registrerer blot de elever, der i de enkelte timer ikke deltager i arbejdet eller afleverer opgaver for sent. Der eksisterer således ikke nogen ret til fravær. Skolen griber ind over for forsømmelser og manglende afleveringer af skriftlige arbejder. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår skolen reagerer med nedenstående sanktioner. Praksis er følgende: Fraværsoversigten samt manglende skriftlige opgaver (Lectio) gennemgås løbende af studievejleder og uddannelsesleder, der på dette grundlag - og evt. efter samtale med team (gym) og tutorer (hf) - træffer afgørelse om skriftlige advarsler. Studievejlederne indstiller øvrige sanktioner til uddannelsesledere/rektor. Den enkelte lærer registrerer løbende afleveringer af skriftlige opgaver. Ved manglende afleveringer indberetter faglærerne til uddannelsesleder, der herefter forestår opfølgningen. En mulig opfølgning, er at henvise til Skrivefængsel (eleven beordres til at udarbejde de skriftlige opgaver på skolen, uden for den almindelige skoletid) Forsømmelserne og manglende skriftlige opgaver opdateres løbende på Lectio og er dermed tilgængelige for den enkelte elev. Skriftlig advarsel er skolens påmindelse om at bringe forsømmelserne/manglende skriftlige afleveringer ned. Advarslen gives i forbindelse med en samtale med studievejlederen/uddannelseslederen og skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år sendes også en meddelelse om advarslen til forældrene. Efter tildeling af en skriftlig advarsel følges forløbet nøje for at se, om advarslen har haft en konsekvens. Sanktioner

11 Fortsætter imidlertid de omfattende forsømmelser/manglende skriftlige afleveringer vil følgende sanktioner blive iværksat: 1. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år (gælder gymnasieelever). Der gives ikke årskarakterer ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder. Hvis fraværet er nedbragt ved skoleårets afslutning generhverves retten til at gå til prøve på de almindelige vilkår. 2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Dermed kan prøve først aflægges det følgende år, forudsat man har fået lov til at gå om. 3. Fortabelse af retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvis rektor afgør, at eleven ikke er studieaktiv, bliver SU'en stoppet fra måneden efter. SU-retten kan generhverves, hvis rektor skønner, at eleven igen er studieaktiv. 4. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Det betyder også, at betingelserne for at få SU bortfalder, idet man dermed ikke længere er studieaktiv. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen. Lægeerklæring Elever, der ikke kan deltage aktivt i undervisningen, f.eks. ved længerevarende eller kronisk sygdom, kan blive afkrævet en lægeerklæring, som eleven selv skal betale. Det gælder også ved fravær i forbindelse med termins- og årsprøver samt ved eksamen, at eleven for egen regning skal aflevere en lægeerklæring til gymnasiets administration. Ved eksamen udstedes lægeerklæring samme dag.

12 8. Snyd Snyd med en skriftlig opgave forekommer, når man helt eller delvis afskriver eller kopierer fra en anden uden angivelse af kilde, eller hvis man får en anden til helt eller delvis at skrive besvarelsen. At snyde med en skriftlig opgave betyder, at man snyder sig selv, fordi man ikke lærer noget men det betyder også et tillidsbrud i forholdet til den pågældende lærer. Eleverne gøres bekendt med snydeproblematikken i forbindelse med grundforløbet i 1.g. Man kan ikke forvente, at alle elever kender til gymnasiets krav om selvstændighed i arbejdet og til brugen af kilder og forlæg. Det er vigtigt, at eleverne gøres bekendt med brugen af citationstegn og kildeangivelse. Ligeledes må man over for eleverne gøre det klart, hvornår et arbejde kan karakteriseres som uselvstændigt eller ligefrem plagiat. Hvis flere elever arbejder sammen om en opgave og derfor afleverer identiske besvarelser, skal de notere det på besvarelserne. Hvis læreren har mistanke om snyd, kan han/hun få sin mistanke be- eller afkræftet gennem samtale med eleven og/eller ved at checke, om opgavebesvarelsen eller dele heraf findes på nettet. Skolen anvender her Urkund. Skolen kan anmode eleven om at aflevere besvarelsen elektronisk. Hvis en lærer griber en elev i at snyde med skriftlige opgaver, vurderes alene elevens selvstændige arbejde med stoffet. Hvis væsentlige dele heraf er afskrift/kopiering eller let bearbejdning af originalen, vil karakteren være under bestået. Hvis opgaven overvejende er afskrift, regnes besvarelsen for ikke-afleveret og indgår i forsømmelsesopgørelsen. Hvis en elev gribes i at snyde, vurderer læreren, hvorvidt UL skal orienteres. Læreren vurderer snydets omfang og kan vælge selv at tage problematikken op med eleven eller orientere UL. Hvis UL vurderer, at elevens snyd er alvorligt, noteres det i Lectio som internetsnyd. Eleven indkaldes efterfølgende til en samtale med sin studievejleder. Hvis samme elev snyder 2. gang rapporterer læreren det til rektor, der indkalder eleven til en samtale til belysning af sagen. Resultatet af denne samtale vil typisk føre til en skriftlig advarsel. Hvis eleven er under 18 år orienteres forældrene. Har eleven i forvejen en skriftlig advarsel, afgør rektor, om forseelsen er af en sådan grad, at eleven skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning eller udelukkes fra eksamen. Sanktionen noteres i Lectio og elevernes lærere orienteres. Hvis der snydes med opgaven i AT efter 1.g, dansk-historieopgaven, studieretningsopgaven i 2.g, terminsprøver eller årsprøver, indkalder rektor eleven til en samtale til belysning af sagen. Resultatet kan blive, at prøven annulleres, hvorefter eleven principielt

13 ikke kan rykke op i næste klasse. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Snyderi i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.

14 8. OPRYKNING Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i gennemsnit af eksaminer, årsprøver og standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Eleven får mulighed for at udtale sig, inden den endelige beslutning træffes af rektor. ADVARSLER OG SANKTIONER Hvis en elev tilsidesætter skolens studie- og ordensregler kan nedenstående sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel: 1. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer og allerede givne årskarakterer bortfalder. (gælder kun gymnasiet) 2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Derefter kan prøve først aflægges det følgende år. 3. Fortabelse af retten til at modtage SU 4. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 5. Midlertidig bortvisning fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår 6. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. I særligt alvorligt tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel. Klage

15 Rektors afgørelse om at iværksætte sanktioner eller nægte en elev oprykning til næste klasse følger forvaltningslovens regler. Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, samt klage over rektors afgørelse om at nægte en elev oprykning kan indgives til Undervisningsministeriet senest 14 dage efter, at afgørelse er meddelt eleven. Klagen gives skriftligt til rektor af eleven eller af forældrene - hvis eleven er under 18 år. Rektors kommentar til klagen kan inden for en uge kommenteres af klageren. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. 1. oktober 2005 Rektor Poul Erik Madsen Revideret 1. august 2013

16 ALKOHOLPOLITIK BILAG 1 Fredericia Gymnasiums politik vedrørende alkohol Skolen ønsker at bidrage til at fremme gode alkoholvaner for skolens elever og at beskytte de unge mod uheldig omgang med alkohol, herunder at forebygge alkoholmisbrug. Derfor har vi den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens område, med mindre rektor har givet særlig tilladelse hertil. Særlig tilladelse vil som regel blive givet ved elevfester, skoleballet samt nogle få arrangementer derudover. Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, så der kan skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har vi følgende supplerende regler: 1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden eller i umiddelbar forlængelse heraf. 2. Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen, og må derfor ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler. Dette gælder også ved de faglige programpunkter på skolens ekskursioner mv. 3. Der må ikke indtages alkohol på intro-turen i 1g. 4. Ved skolens elevfester, Sermofester må der udskænkes sodavand, øl med en alkoholprocent på max 5,5 % eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent og bordvin, og eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der udskænkes ikke øl eller vin til stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. 5. På studieture, ekskursioner og lignende ture må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden og i fritiden kun i moderat omfang. Alle skal deltage aktivt i studieturens program. På studieturene må der ikke drikke alkohol på udturen og hjemturen. Overnatningsstedets (hotellets) regler om alkohol skal i øvrigt følges. Der kan på den enkelte studietur udstedes mere markante forbud mod indtagelse af alkohol. Eleverne skal i givet fald være bekendtgjort med disse særlige regler forud for studieturen. Sanktioner: Ved overtrædelse af reglerne om alkohol kan rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved mindre overtrædelser af reglerne om studieture (punkt 5), vil eleven blive indstillet til samtale med rektor efter hjemkomsten. Ved grovere overtrædelser vil eleven blive hjemsendt for egen regning.

17 For så vidt angår spørgsmålet om sanktioner ved overtrædelse af de øvrige regler (punkt 1-4) henvises til sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studieregler på Allerød Gymnasium

Studieregler på Allerød Gymnasium Studieregler på Allerød Gymnasium Studiereglerne gælder fra 9/10 2018 og for alle elever på Allerød Gymnasium. Eleverne har pligt til at holde sig orienteret om skolens studieregler. Tilstedeværelse Skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf.

Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1.g/1.hf. Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Studie- og ordensregler for HTX

Studie- og ordensregler for HTX Studie- og ordensregler for HTX Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i gymnasiale uddannelser samt tilhørende

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium og HF Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende

Læs mere

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne.

Vi forventer, at alle respekterer skolens værdier, det demokratiske fundament og de beslutninger vi træffer på skolemøderne. Studie- og ordensregler for Det frie Gymnasium Studie- og ordensreglerne har hjemmel i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser; BEK nr. 1077 af 13/09/2017 og skal bidrage

Læs mere

Studie og ordensregler Århus Statsgymnasium, November 2018

Studie og ordensregler Århus Statsgymnasium, November 2018 Studie og ordensregler Århus Statsgymnasium, November 2018 Indhold Studieregler... 2 Regler for undervisningen... 2 Før lektionen... 2 Under lektionen... 2 Efter lektionen... 2 Skriftlige afleveringer...

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indhold Overordnede principper og værdigrundlag... 2 Ordensregler... 2 Generel adfærd... 2 Digital adfærd... 2 Skolens IT-udstyr og netværk... 3 LUDUS... 3 Rusmidler alkohol, rygning

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Studie- og ordensregler. Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+.

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+. Studieregler Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du mødepligt, og vi forventer, at du møder til tiden, ikke forlader undervisningen i utide, deltager aktivt i al undervisning, afleverer dine

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studieregler. A) Snyd. B) Fravær. Studie- og ordensregler i HandelsGymnasiet - HHX

Studieregler. A) Snyd. B) Fravær. Studie- og ordensregler i HandelsGymnasiet - HHX Med ca. 450 elever på Svendborg HandelsGymnasium er vi er mange mennesker, der skal fungere sammen. Derfor har gymnasiet nogle studieregler, som vi gerne vil fortælle dig om. Studieregler Du har valgt

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug

Læs mere

3c København april 2016

3c København april 2016 3c København 06-08 april 2016 Onsdag 6/4 16.30: Vi mødes på banegården i Århus. Afgang fra Aarhus H kl. 16:45 - Ankomst København H kl. 19:56 (vogn 22, 11-41, 43-47) 20.00: Ankomst til København og indkvartering.

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG. Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé Frederiksberg

VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG. Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé Frederiksberg VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 Frederiksberg Overordnede værdier og forventninger På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere