STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM"

Transkript

1 STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner 10. Klage 11. Bilag: FG s Alkoholpolitik

2 1. Generelt. Studie- og ordensreglerne ved Fredericia Gymnasium har som formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer på skolen og dermed bidrage til et godt undervisningsog læringsmiljø. Reglerne skal således understøtte skolens værdier om Tolerance Respekt Ansvarlighed Engagement og lyst til at lære Faglighed Trivsel Gymnasiet er et uddannelses- og arbejdssted for mange, hvor den enkeltes adfærd har stor betydning for helheden. Det er derfor en forudsætning for arbejdet på skolen, at alle viser hensyn til hinanden og bidrager til en behagelig omgangstone samt en god afvikling af undervisningen og andre aktiviteter. Der skal udvises en adfærd, så andres engagement, lyst og muligheder for at deltage i undervisningen ikke begrænses. Ingen på skolen må udsættes eller udsætte andre for nedværdigende eller krænkende behandling. Skolens bygninger og inventar må ikke udsættes for overlast. Studie-og ordensreglerne udgør det juridiske grundlag for en række beslutninger. Det indebærer, at studie- og ordensreglerne indeholder en stor detaljeringsgrad. Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan alt efter situationens alvor medføre: mundtlig påtale skriftlig advarsel sanktioner i forhold til eksamen og SU manglende oprykning til næste klasse udelukkelse i en kortere eller længere periode i indtil 10 dage på et skoleår bortvisning fra skolen i særligt graverende tilfælde Eleverne orienteres om reglernes indhold og konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes.

3 Orienteringen sker på skolens hjemmeside, som led i introkurset, og herudover vil rektor, studievejledere og lærerteam/tutorer orientere om reglerne. Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne. Studie- og ordensreglerne træder i kraft den 1. august 2013 og gælder for alle skolens elever. Ansvar og forsikring Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om ansvar. Det betyder, at eleverne har erstatningspligt, hvis man ødelægger skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte. Skolen må som statsligt selvejende institution ikke tegne kollektive forsikringer for eleverne. Hvis elever kommer til skade på skolen eller på rejser, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Det er således elevens evt. egen ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker eleven.

4 2. ORDENS- OG ADFÆRDSREGLER Nedenstående regler gælder, idet rektor dog kan dispensere fra reglerne i konkrete situationer. Mad og drikkevarer må indtages i kantinen (både i stueetagen og i underetagen) samt i div. personalerum. Der må ikke indtages mad og drikke i undervisningslokalerne, i studieområderne samt i videnscenteret på 1.sal. Dog må der indtages vand. Man skal efter hver lektion efterlade undervisningslokalerne i opryddet stand, stolene skal være sat op, tavlen rengjort og vinduerne lukket. Efter hver lektion aflåses lokalet. I fyringssæsonen må vinduerne ikke åbnes. Man skal behandle skolens inventar, herunder it-udstyr, med omtanke. Det er forbudt at udlåne sit personlige password til andre. Det er forbudt at ændre i edbmaskinernes opsætning. Desuden gælder de opslåede regler i edb-lokalerne for brug af maskiner og anvendelse af Lectio, Sektornet og internet. Cykler, biler og andre køretøjer skal parkeres på de dertil indrettede steder Mobiltelefoner må benyttes i kantinen og udenfor. I frikvartererne må mobiltelefonerne benyttes på hele skolens område. Mobiltelefoner må ikke være tændt i timerne. Rygning er ikke tilladt på skolens område. Det er forbudt at møde påvirket af alkohol/stoffer til undervisning. Det er ligeledes forbudt at indtage alkohol og euforiserende stoffer på skolen Der er særlige regler i forbindelse med ekskursioner, studieture og fester. Alkoholpolitikken fremgår af bilag 1. Spil om penge er ikke tilladt. Voldelig eller kriminel adfærd medfører sanktioner. Hvis en elev udøver vold eller kriminalitet, vil eleven normalt blive udmeldt af skolen. Eksempelvis vil tyveri på skolen normalt medføre en udmeldelse. Det er dog i hvert enkelt tilfælde rektors helhedsvurdering, der er afgørende. Spørgeskemaundersøgelser, markedsføring af produkter og arrangementer, handel og indsamlinger på skolen kræver tilladelse fra rektor.

5 3. UNDERVISNING Egen motivation og indsats er en forudsætning for tilegnelse af viden, og derfor er elevens indstilling til timerne altafgørende for, at læringen i timerne kan foregå på fornuftig vis. Et godt resultat til eksamen indebærer således for eleven forberedelse, tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen. I forbindelse med selvstændigt arbejde, der ikke er skemalagt, aftaler læreren med eleverne, hvordan eleven dokumenterer sin møde- og studieaktivitetspligt. Det samme gælder ved virtuel undervisning. Det forventes, at elever på FG dagligt checker Lectio. Dette kan ske enten hjemmefra eller på skolens maskiner. For at sikre FG som det gode lærested for den daglige undervisning, er de mest basale regler samlet herunder: Før lektionen Eleven skal forberede sig til lektionen, herunder have læst dagens tekst. Hvis ikke, kan eleven blive bedt om at gå ud for at læse den og først få lov til at deltage i undervisningen, når den pågældende er klar til det. Eleven er selv ansvarlig for at få fat i det relevante undervisningsmateriale - også i forbindelse med fravær. Elevernes opfordres til at benytte klassekammerater og checke Lectio. Under lektionen Eleven skal møde til tiden, ellers bliver den pågældende ført fraværende. Protokollen føres ved lektionens begyndelse. Toiletbesøg henlægges til frikvartererne. Eleven forventes at deltage aktivt i undervisningen. Uvedkommende aktiviteter og uro kan føre til udelukkelse fra undervisningen. Mobiltelefoner skal være slukkede i timerne. Ellers kan de inddrages af læreren. Lærerne kan beordre bærbare pc er slukket. Efter lektionen Eleven er selv ansvarlig for at være orienteret om lektien til næste lektion.

6 Skriftlige afleveringer Eleven skal aflevere de skriftlige afleveringer til tiden og selv holde sig orienteret om afleveringstidspunktet ifølge den udleverede plan. Gymnasiet kan kræve, at elever, der ikke rettidigt har afleveret skriftlige opgaver, udarbejder disse på skolen uden for den normale undervisning. Gruppe-/projektarbejde og mundtlige fremlæggelser Hvis en elev på forhånd ved, at den pågældende er fraværende til et gruppe-/projektarbejde eller en mundtlig fremlæggeise, skal gruppen eller læreren forinden orienteres og evt. have overleveret nødvendigt materiale. Hvis eleven er fraværende under et fortløbende arbejde i en gruppe, er den pågældende selv ansvarlig for at følge med i gruppens arbejde.

7 4. EKSKURSIONER Elever har egenbetaling til ekskursioner og studieture. Det samlede beløb til disse ture beløber sig til max kr. (2012-niveau) for alle tre år (gymnasiet) og max kr. for 2 år (hf). Rektor kan i relation til studieretningsrejser i helt særlige tilfælde dispensere fra beløbsgrænsen på kr. Da ekskursioner og studieture er en del af et fagligt forløb og derfor eksamensstof, er det væsentligt, at alle elever deltager i arrangementet. Rektor kan i helt særlige tilfælde dispensere fra deltagelse i ekskursioner og studieture. Kontrakt om studierejser Studierejser planlægges og gennemføres med et fagligt indhold. Der udarbejdes således et konkret, fagligt program, som inden afrejsen udleveres til eleven, hendes/hans forældre (for elever under 18 år) og skolens administration. Det er afgørende for det faglige udbytte af arrangementerne, at eleven er veloplagt og aktiv, og derfor er følgende generelle adfærdsregler og retningslinier for studierejser vedtaget for FG: 1. På studierejser skal alle deltage fuldt ud i det faglige program. Planlagte aktiviteter er obligatoriske, og mødetider skal overholdes. 2. Eleverne er på studierejsen repræsentanter for FG. Overordnet gælder skolens studie- og ordensregler også her, og det forventes, at eleverne udviser hensynsfuld og ansvarlig optræden både af hensyn til gruppen som helhed og af hensyn til mennesker, der velvilligt stiller deres viden og ekspertise til rådighed. Eleverne skal overholde almindelige regler for god opførsel, bl.a. ved at vise hensyn til andre gæster (støjniveau osv.), ligesom det er en selvfølge, at indkvarteringsstedets regler overholdes. Også under transporten gælder de almindelige regler for god opførsel. 3. Alkohol må ikke indtages under ud- og hjemrejse samt under det faglige program og skal i øvrigt indtages med omtanke, således at nærværende regler kan overholdes. Herudover kan gymnasiet fastlægge specielle regler for den enkelte rejse. Der vil være tidspunkter i løbet af studierejsen, hvor eleverne færdes på egen hånd. Også her skal udvises ansvarlighed, hvilket bl.a. indebærer, at de altid følges ad i grupper på mindst to personer. Ingen må færdes alene. Under rejsen er de deltagende lærere suveræne ledere. Dette indebærer, at beslutninger, der træffes undervejs, gælder i lige så høj grad som de forud trufne aftaler. Lærerne kan til enhver tid afgøre, om en overtrædelse af aftaler er så grov, at det medfører hjemsendelse for egen eller forældres regning. Lærerne vælger den sikreste

8 hjemrejsetransport, evt. fly. Hvis aftalerne ikke generelt overholdes, kan tidligere hjemrejse for alle uden senere godtgørelse blive konsekvensen.

9 6. UNDERVISNINGSMIDLER Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne selv, herunder en bærbar pc er. Bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne mod, at de overholder følgende regler: IT 1. Alle lån af undervisningsmidler registreres. Den enkelte elev kvitterer for modtagelsen 2. Der må ikke skrives i lånte bøger. 3. Alle lånte bøger skal afleveres straks, når læreren eller skolens bogadministration beder om det, dvs. allersenest en uge efter hjemkaldelsen. 4. Ikke afleverede og ødelagte bøger skal betales af låneren til priser, som skolen fastsætter under hensyntagen til bøgernes reelle værdi. 5. Har en elev ikke efter rykker afleveret lånte bøger, kan restancer sendes til inkasso. På FG anvendes i udstrakt grad IT i undervisning og administration. Da mange daglige meddelelser derfor kommer elektronisk, er den enkelte elev forpligtet til at holde sig orienteret på relevante konferencer og på hjemmesider. Skolen forventer, at alle elever anskaffer en bærbar pc er. Alle elever gennemfører et kursus i anvendelse af IT i grundforløbet. Alle elever skal overholde skolens IT-regler. De findes på skolens websider.

10 7. FRAVÆR Eleverne har pligt til at møde til undervisningen, herunder også fremmøde til de arrangementer, der afholdes i skoletiden, f.eks. fællestimer, introforløb, ekskursioner o.lign. Eleverne har tillige pligt til at aflevere alle stillede opgaver rettidigt. Endelig er der også mødepligt til terminsprøver, årsprøver m.v. Elever, der er fraværende, er forpligtet til at angive årsag i lectio. Skolen forventer, at eleverne kun forsømmer arbejdet, når de har tvingende grunde hertil. Vi skelner i første omgang ikke mellem årsager til fravær, men registrerer blot de elever, der i de enkelte timer ikke deltager i arbejdet eller afleverer opgaver for sent. Der eksisterer således ikke nogen ret til fravær. Skolen griber ind over for forsømmelser og manglende afleveringer af skriftlige arbejder. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår skolen reagerer med nedenstående sanktioner. Praksis er følgende: Fraværsoversigten samt manglende skriftlige opgaver (Lectio) gennemgås løbende af studievejleder og uddannelsesleder, der på dette grundlag - og evt. efter samtale med team (gym) og tutorer (hf) - træffer afgørelse om skriftlige advarsler. Studievejlederne indstiller øvrige sanktioner til uddannelsesledere/rektor. Den enkelte lærer registrerer løbende afleveringer af skriftlige opgaver. Ved manglende afleveringer indberetter faglærerne til uddannelsesleder, der herefter forestår opfølgningen. En mulig opfølgning, er at henvise til Skrivefængsel (eleven beordres til at udarbejde de skriftlige opgaver på skolen, uden for den almindelige skoletid) Forsømmelserne og manglende skriftlige opgaver opdateres løbende på Lectio og er dermed tilgængelige for den enkelte elev. Skriftlig advarsel er skolens påmindelse om at bringe forsømmelserne/manglende skriftlige afleveringer ned. Advarslen gives i forbindelse med en samtale med studievejlederen/uddannelseslederen og skal underskrives af eleven. Hvis eleven er under 18 år sendes også en meddelelse om advarslen til forældrene. Efter tildeling af en skriftlig advarsel følges forløbet nøje for at se, om advarslen har haft en konsekvens. Sanktioner

11 Fortsætter imidlertid de omfattende forsømmelser/manglende skriftlige afleveringer vil følgende sanktioner blive iværksat: 1. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år (gælder gymnasieelever). Der gives ikke årskarakterer ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder. Hvis fraværet er nedbragt ved skoleårets afslutning generhverves retten til at gå til prøve på de almindelige vilkår. 2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Dermed kan prøve først aflægges det følgende år, forudsat man har fået lov til at gå om. 3. Fortabelse af retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvis rektor afgør, at eleven ikke er studieaktiv, bliver SU'en stoppet fra måneden efter. SU-retten kan generhverves, hvis rektor skønner, at eleven igen er studieaktiv. 4. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Det betyder også, at betingelserne for at få SU bortfalder, idet man dermed ikke længere er studieaktiv. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen. Lægeerklæring Elever, der ikke kan deltage aktivt i undervisningen, f.eks. ved længerevarende eller kronisk sygdom, kan blive afkrævet en lægeerklæring, som eleven selv skal betale. Det gælder også ved fravær i forbindelse med termins- og årsprøver samt ved eksamen, at eleven for egen regning skal aflevere en lægeerklæring til gymnasiets administration. Ved eksamen udstedes lægeerklæring samme dag.

12 8. Snyd Snyd med en skriftlig opgave forekommer, når man helt eller delvis afskriver eller kopierer fra en anden uden angivelse af kilde, eller hvis man får en anden til helt eller delvis at skrive besvarelsen. At snyde med en skriftlig opgave betyder, at man snyder sig selv, fordi man ikke lærer noget men det betyder også et tillidsbrud i forholdet til den pågældende lærer. Eleverne gøres bekendt med snydeproblematikken i forbindelse med grundforløbet i 1.g. Man kan ikke forvente, at alle elever kender til gymnasiets krav om selvstændighed i arbejdet og til brugen af kilder og forlæg. Det er vigtigt, at eleverne gøres bekendt med brugen af citationstegn og kildeangivelse. Ligeledes må man over for eleverne gøre det klart, hvornår et arbejde kan karakteriseres som uselvstændigt eller ligefrem plagiat. Hvis flere elever arbejder sammen om en opgave og derfor afleverer identiske besvarelser, skal de notere det på besvarelserne. Hvis læreren har mistanke om snyd, kan han/hun få sin mistanke be- eller afkræftet gennem samtale med eleven og/eller ved at checke, om opgavebesvarelsen eller dele heraf findes på nettet. Skolen anvender her Urkund. Skolen kan anmode eleven om at aflevere besvarelsen elektronisk. Hvis en lærer griber en elev i at snyde med skriftlige opgaver, vurderes alene elevens selvstændige arbejde med stoffet. Hvis væsentlige dele heraf er afskrift/kopiering eller let bearbejdning af originalen, vil karakteren være under bestået. Hvis opgaven overvejende er afskrift, regnes besvarelsen for ikke-afleveret og indgår i forsømmelsesopgørelsen. Hvis en elev gribes i at snyde, vurderer læreren, hvorvidt UL skal orienteres. Læreren vurderer snydets omfang og kan vælge selv at tage problematikken op med eleven eller orientere UL. Hvis UL vurderer, at elevens snyd er alvorligt, noteres det i Lectio som internetsnyd. Eleven indkaldes efterfølgende til en samtale med sin studievejleder. Hvis samme elev snyder 2. gang rapporterer læreren det til rektor, der indkalder eleven til en samtale til belysning af sagen. Resultatet af denne samtale vil typisk føre til en skriftlig advarsel. Hvis eleven er under 18 år orienteres forældrene. Har eleven i forvejen en skriftlig advarsel, afgør rektor, om forseelsen er af en sådan grad, at eleven skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i forbindelse med skoleårets afslutning eller udelukkes fra eksamen. Sanktionen noteres i Lectio og elevernes lærere orienteres. Hvis der snydes med opgaven i AT efter 1.g, dansk-historieopgaven, studieretningsopgaven i 2.g, terminsprøver eller årsprøver, indkalder rektor eleven til en samtale til belysning af sagen. Resultatet kan blive, at prøven annulleres, hvorefter eleven principielt

13 ikke kan rykke op i næste klasse. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Snyderi i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.

14 8. OPRYKNING Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i gennemsnit af eksaminer, årsprøver og standpunktskarakterer ved skoleårets afslutning. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Eleven får mulighed for at udtale sig, inden den endelige beslutning træffes af rektor. ADVARSLER OG SANKTIONER Hvis en elev tilsidesætter skolens studie- og ordensregler kan nedenstående sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel: 1. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer og allerede givne årskarakterer bortfalder. (gælder kun gymnasiet) 2. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Derefter kan prøve først aflægges det følgende år. 3. Fortabelse af retten til at modtage SU 4. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 5. Midlertidig bortvisning fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår 6. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. I særligt alvorligt tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel. Klage

15 Rektors afgørelse om at iværksætte sanktioner eller nægte en elev oprykning til næste klasse følger forvaltningslovens regler. Klage over rektors afgørelse om iværksættelse af sanktion over for en elev, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, samt klage over rektors afgørelse om at nægte en elev oprykning kan indgives til Undervisningsministeriet senest 14 dage efter, at afgørelse er meddelt eleven. Klagen gives skriftligt til rektor af eleven eller af forældrene - hvis eleven er under 18 år. Rektors kommentar til klagen kan inden for en uge kommenteres af klageren. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. 1. oktober 2005 Rektor Poul Erik Madsen Revideret 1. august 2013

16 ALKOHOLPOLITIK BILAG 1 Fredericia Gymnasiums politik vedrørende alkohol Skolen ønsker at bidrage til at fremme gode alkoholvaner for skolens elever og at beskytte de unge mod uheldig omgang med alkohol, herunder at forebygge alkoholmisbrug. Derfor har vi den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens område, med mindre rektor har givet særlig tilladelse hertil. Særlig tilladelse vil som regel blive givet ved elevfester, skoleballet samt nogle få arrangementer derudover. Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, så der kan skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har vi følgende supplerende regler: 1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden eller i umiddelbar forlængelse heraf. 2. Eleverne skal deltage aktivt i undervisningen, og må derfor ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler. Dette gælder også ved de faglige programpunkter på skolens ekskursioner mv. 3. Der må ikke indtages alkohol på intro-turen i 1g. 4. Ved skolens elevfester, Sermofester må der udskænkes sodavand, øl med en alkoholprocent på max 5,5 % eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent og bordvin, og eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer. Der udskænkes ikke øl eller vin til stærkt berusede personer, og personer, der vurderes at være stærkt berusede, kan efter omstændighederne bortvises øjeblikkeligt fra arrangementet. 5. På studieture, ekskursioner og lignende ture må der ikke indtages alkohol i undervisningstiden og i fritiden kun i moderat omfang. Alle skal deltage aktivt i studieturens program. På studieturene må der ikke drikke alkohol på udturen og hjemturen. Overnatningsstedets (hotellets) regler om alkohol skal i øvrigt følges. Der kan på den enkelte studietur udstedes mere markante forbud mod indtagelse af alkohol. Eleverne skal i givet fald være bekendtgjort med disse særlige regler forud for studieturen. Sanktioner: Ved overtrædelse af reglerne om alkohol kan rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Ved mindre overtrædelser af reglerne om studieture (punkt 5), vil eleven blive indstillet til samtale med rektor efter hjemkomsten. Ved grovere overtrædelser vil eleven blive hjemsendt for egen regning.

17 For så vidt angår spørgsmålet om sanktioner ved overtrædelse af de øvrige regler (punkt 1-4) henvises til sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro

Studie- og ordensreglement hhx Holstebro Studie- og ordensreglement hhx Holstebro 2015-2016 Indhold: 1. Indledning 2. Ordensregler 2.1. Deltagelse i ekskursioner m.v. 2.2. Brug af IT udstyr 2.3. Rygeregler 2.4. Brug af mobiltelefoner 3. Studieaktivitet

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget du skal sætte dig ind i. Du vil møde nye lærere og nye fag,

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. 2hf. Skoleåret 2015-16

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. 2hf. Skoleåret 2015-16 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 2hf Skoleåret 2015-16 Redaktionen afsluttet juni / 2015 Elevhæfte for årgang 2014-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Eksamensorientering 1.-2.G-elever

Eksamensorientering 1.-2.G-elever Eksamensorientering 1.-2.G-elever Morgensamling tirsdag d. 21. maj 2013 Dit ansvar Eksamen er dit eget ansvar, så læs eksamensinstruksen grundigt igennem. Den findes i lectio: Elev > Dokumenter > Indbyggede

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere