På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem."

Transkript

1 Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det muligt at benytte samme billet eller kort på en rejse, der foregår med både bus og tog. I hovedstadsområdet har et sådant samarbejde eksisteret siden Dette indlæg redegør for de modeller og undersøgelser, der anvendes til beregning af det enkelte trafikselskabs indtægter for transport af passagerer, der rejser på andre trafikselskabers billetter og kort. Indlægget redegør endvidere for de effekter, takstsamarbejdet har haft på antallet af passagerer og omstigningsfrekvensen mellem bus og tog. Endelig belyses gennem resultater fra interviewundersøgelser kundernes og befolkningens holdning til takstsamarbejdet. Effekterne og holdningerne er kortlagt på baggrund af tællinger og undersøgelser foretaget de første 3 måneder efter samarbejdets etablering og er derfor kun et billede af samarbejdets korttidsvirkning. Der er etableret to sæt modeller til fordeling af indtægterne mellem trafikselskaberne. Det ene sæt vedrører rejser, hvor togrejsen foregår internt i det enkelte amt. Det andet sæt vedrører rejser, hvor togrejsen foregår i flere amter. På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Konsekvensen heraf er: at DSB's betaling for transportarbejdet med tog internt i amtet er indeholdt i de samlede indtægter fra salget af trafikselskabets kort og billetter. at DSB og trafikselskaberne mister en del af indtægterne fra omstigerne mellem tog og bus, idet disse passagerer nu får "rabat" i kraft af, at de kun skal betale én gang for den zone, hvor de stiger om mellem tog og bus, hvor de tidligere skulle betale særskilt for både togrejsen og busrejsen i zonen. Hovedprincippet er, at indtægtstabet deles ligeligt mellem parterne. Princippet for beregning af indtægtstabet er illustreret i Figur 1.

2 Trafikselskabets indtægtstab beregnes som forskellen mellem indtægten før og efter etableringen af takstsamarbejdet fra de passagerer, der foretager en rejse på 1 takstzones længde med bus i tilknytning til en togrejse. Trafikselskabets indtægt fra disse rejser er før etableringen af takstsamarbejdet den gennemsnitlige pris for en rejse af 1 zones længde pr. passager. Efter etableringen af samarbejdet deler DSB og trafikselskabet indtægten fra omstigningszonen, hvorfor trafikselskabet kun modtager halvdelen af den gennemsnitlige pris for rejse i en zone. DSB's indtægtstab beregnes som forskellen mellem den betaling, DSB ville have fået for rejsen i omstigningszonen i trafikselskabets takstsystem, hvis der ikke havde været omstigningsret til bus og den betaling, DSB reelt får for rejsen i omstigningszonen. Uden omstigningsret til bus ville DSB have fået betaling for hele zonen. Med retten til omstigning får DSB kun halvdelen af den gennemsnitlige pris for rejse i en zone. På baggrund af princippet om at trafikselskaberne og DSB skal dele indtægtstabet ligeligt, bliver nettobetalingen fra DSB til trafikselskaberne som kompensation for indtægtstabet opgjort som halvdelen af differencen mellem trafikselskabets og DSB's tab. Indtægtstabet fastlægges én gang for alle i forbindelse med etableringen af takstsamarbejdet og opdateres efterfølgende årligt på baggrund af udviklingen i amternes pris- og lønindeks. DSB betales for det transportarbejde, der udføres med tog internt i amterne. Betalingen stammer fra to typer af rejser: rejser, der alene foretages med tog (solo-togrejser) rejser, der foretages med både tog og bus (kombinerede bus-/togrejser). I Figur 2 er illustreret, hvorledes betalingen for de to rejsetyper beregnes.

3 Indtægter fra solo-togrejserne beregnes som antallet af disse rejser gange med den gennemsnitlige pris for rejser af denne type. Betalingen for de kombinerede bus-/togrejser fastlægges ved, at DSB - henholdsvis trafikselskabet - modtager en forholdsmæssig andel af den gennemsnitlige betaling for hele rejsen, der svarer til den gennemsnitlige rejselængde, der er foretaget i hver af de to transportsystemer inden for amtet. Indtægten fra omstigningszonen deles ligeligt mellem de to transportører. DSB's betaling for de kombinerede bus-/tog rejser fastlægges derfor som en andel af den samlede indtægt fra disse rejser (antal rejser gange med den gennemsnitlige pris), der svarer til forholdet mellem længden af den gennemsnitlige togrejse (i takstzoner) minus en halv takstzone og den gennemsnitlige længde af hele den kombinerede rejse. Rejser, der foretages i flere amter, foregår på DSB's billetter. I forbindelse med etableringen af takstsamarbejdet etablerer DSB et nyt takstsystem, hvor prisen for en rejse fastlægges mellem DSB-omstigningsområder. DSB-omstigningsområderne er defineret som én eller flere af trafikselskabernes takstzoner omkring en station. Hovedstadsområdet opdeles i tre DSB-omstigningsområder. En billet udstedt til en rejse mellem to DSB-omstigningsområder kan anvendes til kørsel med bus i hver af de to DSB-omstigningsområder. Til rejser, der går ud over et DSB-omstigningsområde, kan der tilsvarende udstedes én billet eller ét kort, der dækker hele rejsen (Tog+-billet/kort). Ud over prisen for togrejsen mellem de to DSB-omstigningsområder betales et tillæg for den del af busrejsen, der går ud over DSBomstigningsområdet. Tillægget svarer til trafikselskabets takst på den pågældende strækning. Konsekvenserne af takstsamarbejdet for fleramtsrejserne er: at trafikselskaberne mister indtægter fra de passagerer, der tidligere foretog en omstigning til bus og rejste inden for DSB-omstigningsområderne. at antallet af passagerer, der stiger om mellem en fleramtsrejse med tog og busser, øges, dels som følge af, at det bliver "gratis" at stige om fra tog til bus og rejse inden for et DSBomstigningsområde, dels fordi der forventes en stigning i antallet af fleramtsrejser med tog i kraft af åbningen af Storebæltsforbindelsen (Mertrafik). at DSB ved udstedelse af Tog+-billetter og -kort opkræver betaling for den del af busrejsen, der ligger ud over DSB-omstigningsområdet.

4 at det bliver muligt at foretage nogle former for rejser med bus på DSB-billetter og -kort dels mellem amterne og dels internt i amterne, hvor passageren tidligere har rejst på trafikselskabets kort eller billetter. Modellerne til beregning af indtægtstab og fordeling af indtægter er beskrevet i det følgende. Trafikselskabernes indtægtstab ved at indføre gratis rejse med bus i et DSB-omstigningsområde i tilknytning til en fleramtsrejse med tog opgøres som antallet af passagerer, der før takstsamarbejdet foretog en sådan rejse gange med den gennemsnitlige pris for en rejse med bus i DSB-omstigningsområderne i det enkelte amt. Beregningen er illustreret i figur 3. Indtægtstabet beregnes én gang for alle i forbindelse med etableringen af takstsamarbejdet og reguleres herefter årligt på baggrund af udviklingen i amternes pris- og lønindeks. DSB dækker indtægtstabet ved at indføre et generelt tillæg på alle togbilletter og -kort. For hver ny passager, der foretager en fleramtsrejse og bruger bus i et DSB-omstigningsområde, modtager trafikselskaberne 66% af den gennemsnitlige pris for en busrejse i DSB-omstigningsområderne i amtet før etableringen af takstsamarbejdet. Antallet af nye rejser opgøres som forskellen mellem de kombinerede bus-/togrejser i flere amter i det aktuelle opgørelsesår og antallet af disse rejser året før etablering af takstsamarbejdet. Beregningen af merindtægten er illustreret i figur 4.

5 Beregningen foretages årligt på baggrund af nye opgørelser af mertrafikken. Den gennemsnitlige pris for en rejse i et DSB-omstigningsområde reguleres årligt på baggrund af udviklingen i amternes pris- og lønstigninger. Betalingen for mertrafikken sker via det generelle tillæg til DSB-billetter og -kort. DSB kan også udstede en samlet billet eller et kort til rejse med tog i flere amter og bus udover omstigningsområderne. Disse billetter og kort betegnes Tog+ billetter og kort og er en udvidelse af det tidligere tarif11-samarbejde, hvor DSB kunne udstede sammenhængende billetter til udvalgte destinationer - typisk stationer på nedlagte banestrækninger. Trafikselskabernes betaling for kørsel på Tog+ billetter og kort med bus ud over det DSB-omstigningsområderne afregnes direkte ud fra salget af billetter og kort mellem DSB og det enkelte trafikselskab. Taksten for delrejsen med bus svarer til betalingen i trafikselskabets takstsystem for den del af rejsen, der ligger ud over DSB-omstigningsområdet. Hvis busrejsen foregår i to (eller flere) amter, afregnes mellem trafikselskaberne efter eksisterende aftaler mellem trafikselskaberne. Anvendelsen af DSB-billetter og -kort til rejse med bus i DSB-omstigningsområder giver mulighed for at foretage rejser med bus, som ikke umiddelbart er indeholdt i modellerne vedr. indtægtstab, mertrafik og Tog+. Det er muligt at foretage to typer af rejser med bus på DSB-billetter og -kort, der passerer en amtsgrænse: en rejse mellem to DSB-omstigningsområder, der støder op til hinanden (nabo-områder), men ligger på hver sin side af amtsgrænsen. Denne rejse kan udføres på alle typer af DSBbilletter og kort. Rejserne afregnes ved, at trafikselskaberne for hver deres del af rejsen modtager en betaling pr. passager fra DSB, der svarer til prisen for delrejsen i trafikselskabets takstsystem ved anvendelse af en rejsehjemmel svarende til den DSB-rejsehjemmel, passageren anvender.

6 en rejse mellem to DSB-omstigningsområder, der ikke er nabo-områder og ligger på hver sin side af en amtsgrænse. Denne rejsetype kan kun foretages på et DSB-månedskort. Disse rejser kan kun foretages på et DSB-månedskort, der er udstedt imellem de to DSB-omstigningsområder. Øvrige rejser mellem områderne betales efter trafikselskabernes takstsystem. For hver rejse på DSB-månedskort modtager trafikselskaberne 1/40 af prisen for et månedskort i trafikselskabernes takstsystem, idet det forudsættes, at der foretages 40 rejser på et månedskort. Internt i amtet er det muligt at foretage to typer af rejser på DSB-billet eller -kort: en rejse parallelt med DSB's banestækning mellem to DSB-omstigningsområder i forlængelse af en rejse, der er startet i et andet amt. Trafikselskabet modtager for hver rejse en betaling for den del af rejsen, der ligger uden for DSB-omstigningsområdet svarende til rejsens pris, såfremt den var foretaget på et af trafikselskabets klippekort. en rejse på et DSB-periodekort lokalt i det DSB-omstigningsområde kortet er gyldigt til, uden at rejsen er påbegyndt eller fortsætter uden for amtet. Hver rejse afregnes med 1/40 af prisen for et tilsvarende månedskort i det lokale trafikselskabs takstsystem. Parametrene, der indgår i modellerne, fastlægges gennem tællinger og interview af passagererne. Antallet af rejser med DSB's tog internt i amterne kunne inden etableringen af takstsamarbejdet fastlægges gennem DSB's salgssystem ROSA. Efter samarbejdets etablering foregår rejserne internt i amterne på trafikselskabernes kort og billetter og bliver således ikke registreret i DSB's salgssystem. DSB har derfor etableret et nyt "Indenamtstællesystem" (ITS), hvor antallet af rejser internt i hvert amt opgøres på basis af stikprøvevise tællinger af antallet af passagerer på amtets rejsehjemmeler. Tællingerne foretages af togpersonalet. Antallet af passagerer, der rejser med DSB's tog i flere amter, kan både før og efter takstsamarbejdets etablering fastlægges i salgsstatistikken fra ROSA. Andelen af omstigere mellem bus og tog samt de gennemsnitlige priser for de enkelte rejsetyper fastlægges på baggrund af interview af passagererne. I undersøgelsen fastlægges også antallet af rejser på DSB-pendlerkort i omstigningsområderne, der ikke foretages i tilknytning til en togrejse. Den første interviewundersøgelse blev foretaget inden etableringen af takstsamarbejdet. Efter indførelsen af takstsamarbejdet blev gennemført en undersøgelse i november 1997, og der er planlagt en undersøgelse i november 1998 for at fastlægge gennemsnitlige priser, ændringer i andelen af omstigere mv.

7 Interviewundersøgelserne forventes herefter gentaget hvert år for at følge udviklingen i parametrene. Værdien af parametrene i modellerne fastlægges som gennemsnittet af 2 års undersøgelser for at imødekomme tilfældige udsving det enkelte år. Trafikselskaberne foretager stikprøvevise tællinger af passagerer, der benytter DSB-kort til rejser mellem DSB-omstigningsområder og parallelt med banerne, på de ruter, hvor rejser af denne type forekommer. Passagerernes holdning og kendskab til Bus & Tog takstsamarbejdet er blevet undersøgt i tre undersøgelser: Spørgeskemaundersøgelse blandt DSB's passagerer uden for hovedstadsområdet Interviewundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af hele befolkningen Interviewundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af brugere af kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Kendskabet til Bus & Tog takstsamarbejdet er relativt stort. Knapt 60% af hele landets befolkning har hørt om ordningen. Blandt passagererne i DSB's tog uden for hovedstadsområdet er ordningen kendt blandt 80%. I hovedstadsområdet, hvor der har været fuldt udbygget takstsamarbejde mellem HT og DSB i knapt 20 år, kender kun 56% af brugerne til det nye takstsamarbejde uden for hovedstadsområdet. Af brugere af kollektiv trafik, der rejser ud af hovedstadsområdet, er kendskabet dog på 63%. Ja Nej Ved ikke Hele befolkningen 59% 41% 0% DSB-passagerer uden for HT-området 80% 20% 0% Kollektiv passagerer i HT-området 56% 40% 4% Holdningen til takstsamarbejdet er generelt meget positiv. I den landsdækkende undersøgelse og i undersøgelsen blandt passagererne i DSB's tog svarer 92-93% af dem, der kender ordningen, at det etablerede takstsamarbejde er en virkelig god/god idé. 49% af DSB's passagerer svarer, at takstsamarbejdet har gjort den samlede kollektive rejse (fra "dør-til-dør") bedre. 4% svarer at den er blevet dårligere, mens 38% svarer "hverken værre eller bedre" eller "ved ikke". Endelig svarer mellem 4% og 9% i den landsdækkende undersøgelse, at Bus & Tog Samarbejdet har fået dem til at bruge enten bus eller tog mere end tidligere. Effekten af takstsamarbejdet er blevet vurderet på baggrund af Bus & Tog-undersøgelserne samt tællingerne af passagerer i tog og busser før og efter etableringen af takstsamarbejdet.

8 Takstsamarbejdet har, som det kan ses af Tabel 2, samlet set medført en øgning i andelen af passagerer, der stiger om mellem bus og tog. Busruter Togrejse Omstigningsprocent før etablering af takstsamarbejdet Alle Internt i amterne Mellem amterne Bybusser Internt i amterne 8 14 Mellem amterne 7 10 Regionale ruter Internt i amterne 7 11 Mellem amterne 7 7 Omstigningsprocent efter etablering af takstsamarbejdet Det er især omstigningen fra tog til bybusser, der er steget. For togrejser internt i amterne er andelen af omstigere til bybusser næsten fordoblet, mens stigningen i andelen af omstigere mellem togrejser mellem amterne og bybusser er på ca. 50%. Omstigningen mellem togrejser og regionale busruter er ikke steget i samme omfang. Den større stigning i omstigningsprocenten for rejser internt i amterne kan hænge sammen med, at den største integration af takstsystemerne er sket for disse rejser, og at rejsefrekvensen for de korte rejser internt i amterne er større end for rejserne mellem amterne, hvorfor passagererne hurtigere lærer de nye muligheder at kende. Udviklingen i rejselængderne viser generelt, at busdelen af de kombinerede bus-/togrejser er faldet. Dette gælder både for togrejser internt i amterne og mellem amterne. Der er endvidere en tendens til, at den samlede længde af den kombinerede bus-/togrejse, der foregår internt i amtet, er faldet. Togrejse Rejsetype Ændring i rejselængde (takstzoner) Internt i amterne Rejse med tog alene 0,4-0,4 Kombineret bus-/togrejse 1,4-0,2 Busdel af kombineret bus-/togrejse 0,1-1,0 Togdel af kombineret bus-/togrejse 0,6-0,7 Mellem amterne Busdel af kombineret bus-/togrejse 0,3-1,3

9 Begge udviklinger kan tilskrives, at den "gratis" mulighed for omstigning især benyttes til korte busrejser i tilknytning til togrejserne. Dette bekræftes af, at det især er omstigningsprocenten til bybusser, der er steget. En af Bus & Tog takstsamarbejdets hovedmål er, at passagererne skal kunne udføre hele den kollektive rejse med bus og tog på samme billet. Tabel 4 viser andelen af passagerer, der før og efter etableringen af takstsamarbejdet har kunnet foretage den samlede bus-/togrejse på samme billet. Både for rejser med tog internt i amterne og mellem amterne er andelen af passagerer, der anvender en billet, steget markant. For rejserne internt i amtet foretager næsten alle - efter etableringen af Bus & Tog Samarbejdet - rejsen på én billet. De få delte billetkøb (12% af passagererne), der er tilbage skyldes blandt andet, at nogle af passagererne f.eks. har månedskort eller klippekort til en del af rejsen og foretager et tilkøb til en anden del af rejsen, eller at passagererne bruger en kombination af to klippekort til at betale for den samlede rejse. Togrejse Bus-/togrejse på samme billet før etablering af takstsamarbejdet Bus-/togrejse på samme billet efter etablering af takstsamarbejdet Internt i amterne 28% 88% Mellem amterne 4% 55% Selv om en DSB-billet til rejse mellem flere amter kun giver adgang til at rejse med bus i DSB-omstigningszonen, der typisk svarer til den takstzone, stationen ligger i, kan over halvdelen af passagererne, der både benytter tog og bus på disse rejser, nøjes med en billet til hele rejsen efter etableringen af takstsamarbejdet. Udviklingen i passagertallet - som følge af etableringen af Bus & Tog takstsamarbejdet - er vurderet på baggrund af DSB's og trafikselskabernes passagertællinger samt andelen af omstigere. Udviklingen i passagertallet er renset for effekten af den faste forbindelse over Storebælt, der er etableret mellem den første og den anden Bus & Tog-undersøgelse. For trafikselskaberne har etableringen af Bus & Tog takstsamarbejdet betydet en stigning i passagertallet på mellem 0,2% og 2,5%. DSB har for både rejser internt i amterne og mellem amterne haft en stigning i passagertallet på 0,8%, når effekten af den fast forbindelse over Storebælt tages ud af passagertallet. Denne stigning kan udover Bus & Tog Samarbejdet tilskrives, at DSB pr. 28. september 1997 samtidig med takstsamarbejdet tog en ny køreplan i brug med et udvidet udbud, samt at priserne for rejserne internt i amterne ændrede sig som følge af takstnedsættelsen pr. 28. september 1997 og overgangen til trafikselskabernes takstsystemer.

10 Analyserne viser, at Bus & Tog takstsamarbejdet har haft en positiv korttidseffekt. Der kan konstateres mindre stigninger i antallet af passagerer. Andelen af omstigere mellem tog og bus er øget betragteligt, hvilket tyder på, at passagererne nu i større grad end tidligere benytter tog og bus som et sammenhængende system. Endelig kan en markant større del af passagererne efter takstsamarbejdets etablering foretage en kombineret bus-/togrejse på samme kort eller billet.

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI

- Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI - Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Erik Toft, Færdselsstyrelsen og Jens Elsbo, COWI Den 28. september 1997 blev der gennemført en nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 2 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold i en indtægtsfordelingsmodel. I et integreret

Læs mere

Aftalekomplekset indeholder to konkurrencebegrænsende forhold, der er omfattet af anvendelsesområdet for konkurrencelovens 6, stk. 1.

Aftalekomplekset indeholder to konkurrencebegrænsende forhold, der er omfattet af anvendelsesområdet for konkurrencelovens 6, stk. 1. 1 af 9 Bus/tog samarbejdet Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé DSB og de regionale busselskaber har ansøgt om en fritagelse for "Standardaftale om takstsamarbejde mellem DSB og XX Trafikselskab" i medfør

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Billetundersøgelse 2007

Billetundersøgelse 2007 Movia Vest Billetundersøgelse 2007 Rapport November 2007 Movia Vest Billetundersøgelse 2007 Rapport November 2007 Dokument nr 64754-01 Revision nr 0 Udgivelsesdato 12 novembet 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

5 spørgsmål/svar til forslag til lov om trafikselskaber

5 spørgsmål/svar til forslag til lov om trafikselskaber 5 spørgsmål/svar til 5 spørgsmål/svar til forslag til lov om trafikselskaber Spørgsmål: 1) Hvorfor kommer der en helt ny lov om trafikselskaber? 2) Betyder kommunalreformen at den bus du plejer at bruge

Læs mere

Passagerstatistik 1. halvår 2013

Passagerstatistik 1. halvår 2013 Passagerstatistik 1. halvår 2013 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2009 2013... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 10 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale

Læs mere

Passagerstatistik 2014

Passagerstatistik 2014 Passagerstatistik 2014 Indhold Indledning... 3 Udviklingen i passagerantal 2010 2014... 3 Passagefordeling... 8 Enkeltbilletter... 9 Turkort... 11 KVIKkort... 13 Periodekort... 14 Regionale ruter... 15

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5.1 Takstpolitik De fleste trafikselskaber har målsætninger, som indebærer, at man ønsker flest mulige passagerer. Takstpolitikken er et vigtigt instrument til at få opfyldt denne

Læs mere

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur.

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur. Notat Dokumentnummer 583323 Dato 08 02 2019 Sagsbehandler: JNK Direkte: +45 36 13 16 23 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Orientering om ny model for flextur og ny mulighed for plustur Movia gennemfører

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0093 Klageren: Indklagede: XX 3400 Hillerød Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. pålagt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5 Takst og billettering... 1 5.1 Takstpolitik... 1 5.1.1 Elementer i takstsystemerne... 1 5.1.2 Prisberegning... 2 5.1.3 Takststruktur... 2 5.1.4 Billetter og rabatter... 3 5.1.5

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur.

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur. Notat Til: Kommunerne Dokumentnummer 583323 Dato 27 03 2019 Sagsbehandler: JNK Direkte: +45 36 13 16 23 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Baggrund for nye muligheder med flextur og plustur Movia

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0334 Klageren: XX 8200 Aarhus N Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014.

Udtalelse. Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 19. december 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 19. december 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Udtalelse vedr. SF s forslag om forsøg med billige busbilletter. 1. Konklusion Teknik og Miljø deler ambitionen

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0403 Klageren: Indklagede: XX 2300 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på Orange DSBbillet.

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen.

Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S. Kontrolafgift på 600 kr. Troede at var gratis om søndagen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0010 Klageren: XX 3550 Slangerup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S og DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

1. Hvad er rejsekortet?

1. Hvad er rejsekortet? Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 137 Offentlig Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. november 2004 Rejsekortet i den kollektive trafik I nedenstående notat redegøres der for planerne for udvikling

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0135 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Ud og hjem ikke samme antal zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen.

Kontrolafgift på 750 kr. for anvendelse af BAT klippekort i metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0279 Klageren: XX 3770 Allinge Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

5 Flere takstområder i bus

5 Flere takstområder i bus 5-1 5 Flere takstområder i bus 5.1 Takstområdekoder På billetmaskiner på lokale og regionale ruter i Takstområde ØST og Vest angives ved et tal i hvilket takstområde, en billet eller et kort er udstedt.

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på togbillet med omstigningsområde (A-F)

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på togbillet med omstigningsområde (A-F) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0203 Klageren: XX 2300 Kbh. S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet til øvrige zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0222 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt kort og manglende billet

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) BEK nr 1217 af 22/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget budgetforslag 2018, driftsønsker vedrørende den kollektiv trafik

Teknik- og Miljøudvalget budgetforslag 2018, driftsønsker vedrørende den kollektiv trafik Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-47-16 Dato:1.5.2017 Bilag 3 Teknik- og Miljøudvalget budgetforslag 2018, driftsønsker vedrørende den kollektiv trafik I dette notat

Læs mere

Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde for rejse på Ungdomskort med FynBus. Ønsker kompensation på 1500 kr.

Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde for rejse på Ungdomskort med FynBus. Ønsker kompensation på 1500 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0230 Klageren: XX 9000 Ålborg Indklagede: FynBus CVRnummer: 29979944 Klagen vedrører: Buschaufførens afvisning af klageren i to tilfælde

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort. En mere populær forklaring kan ses på www.rejsekort.dk/brug rejsekort/priser for rejser.aspx D16737

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr., rejst på S-more billet i Metroen.

Kontrolafgift på 600 kr., rejst på S-more billet i Metroen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0211 Klageren: Indklagede: XX 2700 Brønshøj Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr., rejst på S-more billet i Metroen.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på DSB Rejsetidsgarantibillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på DSB Rejsetidsgarantibillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0350 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 4800 Nykøbing Falster Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN

5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN 5HMVHSODQO JJHU'DQPDUN &KULVWLDQ%/HJDUWK%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW %DJJUXQG Siden 1993 har DSB, HT og NT samarbejdet om udviklingen af elektronisk køreplan for både bus og tog - det såkaldte Projekt Rejseplanlægger.

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia

Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia Udvidet resumé Takst Sjælland 2016 Et enkelt takstsystem øst for Storebælt Af områdechef Analyser og Indtægter Peter Rosbak Juhl og centerchef Eskil Thuesen, Movia Abstrakt 10 år efter kommunalreformen

Læs mere

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt)

b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer og overvejelser (Notat vedlagt) Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 MLL 03 Meddelelser fra direktionen a). Status for rejsekort (mundtligt). b). Samarbejdet i den kollektive bustrafik. Nogle observationer

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 5

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 5 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni Punkt nr. 5 Forslag om takster gældende fra Bilag Indledning og baggrund Underudvalget vedtog på sit møde

Læs mere

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne.

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne. Koncern Økonomi SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2010-2013 Spørgsmål nr.: 010 Dato: 11. august 2009 Stillet af.: Ved budgetseminar Besvarelse udsendt den: 25. august 2009 Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Til: Fynbus Dato:

Til: Fynbus Dato: Til: Fynbus Dato: 04-10-2018 Vedr.: Gennemgang af halvårsregnskab forud for udarbejdelse af budget 2019 Initialer: PDA Indledning Fynbus har i forbindelse med halvårsregnskabet for 2018 konstateret en

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre med S-more-klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for at køre med S-more-klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0301 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at køre med S-more-klippekort.

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0108 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Ankenævnets

Læs mere

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed

Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Tilbringer-transportens indflydelse på togpassagerernes tilfredshed Notat baseret på NPT data oktober 2016 Side 2 1. Indledning En stor del af passagererne i den kollektive trafik benytter mere end et

Læs mere

* OBS : Periodisering 2011/12

* OBS : Periodisering 2011/12 Tidsplan Mulig implementering forår 2014 - evt. 1. april 2014 Kortafdeling i Midttrafik : Ungdomskort pr. 1. august 2013. Midttrafiks systemleverandør Budgetvedtagelse i Randers - oktober 2013 Midttrafiks

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 600 kr. for at rejse med bus i København på en DeutscheBahn-togbillet.

2 kontrolafgifter på hver 600 kr. for at rejse med bus i København på en DeutscheBahn-togbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0198 Klageren: XX og YY 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på hver 600 kr. for at rejse med bus i København

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. S-more Sms-klippekort til DSB S-tog anvendt i Metro. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0266 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Klageren ønsker prisen beregnet efter rejseafstand i luftlinje. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0070 Klageren: Indklagede: XX 6760 Ribe Rejsekort Kundecenter v/dsb Klagen vedrører: Parternes krav: Beregningen af prisen på klagerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Rigsrevisionens notat om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik August 2018 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om harmonisering af taksterne i den kollektive

Læs mere

Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Hørsholm Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

Analyse af fremtidige takstsystemer

Analyse af fremtidige takstsystemer Analyse af fremtidige takstsystemer Analyse af fremtidige takstsystemer Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk www.trm.dk Udarbejdet af:

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F)

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0101 Klageren: XX 4970 Rødby Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på klippekort til København (A-F) Ankenævnets

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort. En mere populær forklaring kan ses på www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/priser-for-rejser.aspx D16737

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort. En mere populær forklaring kan ses på www.rejsekort.dk/brug-rejsekort/priser-for-rejser.aspx D16737

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0223 Klageren: Indklagede: XX 2765 Smørum Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0296 Klageren: Indklagede: XX 3050 Humlebæk DSB S-tog a/s Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for periodekort med for få zoner.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Klippemaskine stemplet oveni tidligere stempel.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Klippemaskine stemplet oveni tidligere stempel. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0020 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at

Læs mere

I det følgende refereres de modtagne høringssvar efter emne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger i kursiv.

I det følgende refereres de modtagne høringssvar efter emne. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer følger i kursiv. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere