Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter"

Transkript

1 copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter En skatteretlig analyse af SEL 11, 11B og 11C Michael Tell ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d. Serie Ph.d. skolen LIMAC Program for Jura Ph.d. Serie

2 Michael Tell Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter - En skatteretlig analyse af SEL 11, 11B og 11C Ph.d.-afhandling Copenhagen Research Group on International Taxation Juridisk Institut Copenhagen Business School December

3 Michael Tell Fradragsbeskæring af selskabers finansieringsudgifter En skatteretlig analyse af SEL 11, 11B og 11C 1. udgave 2012 Ph.d. Serie Forfatter ISSN Print ISBN: Online ISBN: Ph.d.-skolen LIMAC er knyttet til forskningsmiljøer inden for sprog, kulturelle studier, kommunikation, jura, informatik, regnskab og revision samt ledelsesteknologi. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

4 Forkortelser ABL AFSL Cirk. FBL DEP EBIT EBITDA H IFA JUS KULBR KGL KSL LFV LL LR LSR LV PAL SEL SL SPO SR SSL SU Aktieavancebeskatningsloven Afskrivningsloven Cirkulære Fondsbeskatningsloven Meddelelse fra Skatteministeriet Earnings Before Interest and Taxes Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Højesterets afgørelse International Fiscal Association Juridisk Ugebrev Skat Kulbrinteskatteloven Kursgevinstloven Kildeskatteloven Lov om Finansiel Virksomhed Ligningsloven Ligningsrådet afgørelse Landskatterettens afgørelse Ligningsvejledningen Pensionsafkastbeskatningsloven Selskabsskatteloven Statsskatteloven Skattepolitisk Oversigt Skatterådets afgørelse Selskabsloven Skat Udland 2

5 TfS TEU TEUF UfR UfS V VSL Ø ÅRL Tidsskrift for Skatter og Afgifter Traktaten om Den Europæiske Union Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde Ugeskrift for Retsvæsen Ugeskrift for Skat Venstre Landsrets afgørelse Virksomhedsskatteloven Østre Landsrets afgørelse Årsregnskabsloven 3

6 KAPITEL 1 INTRODUKTION INDLEDNING EMNEBESKRIVELSE AFHANDLINGENS FORMÅL TEORETISKE OG METODISKE OVERVEJELSER AFGRÆNSNINGER DISPOSITION 19 KAPITEL 2 SELSKABSFINANSIERINGEN OG SELSKABSBESKATNINGEN INDLEDNING VALGET MELLEM EGENKAPITAL OG FREMMEDKAPITAL EGENKAPITAL Afkast fra egenkapitalen FREMMEDKAPITAL Afkast fra fremmedkapitalen SELSKABSFINANSIERINGEN OG RENTEFRADRAGSBEGRÆNSNINGSREGLERNE FINANSIERINGSTEORETISK PERSPEKTIV AFSLUTNING 31 KAPITEL 3 TYND KAPITALISERING INDLEDNING BEGREBET TYND KAPITALISERING RETSPOLITISKE HENSYN KVALIFIKATION AF DEBITOR (LÅNTAGER) KVALIFIKATION AF KREDITOR (LÅNGIVER) JURIDISK PERSON TRANSPARENTE ENHEDER KONTROLLERET GÆLD BESTEMMENDE INDFLYDELSE Medregning af ejerandel og stemmerettigheder efter LL 2, stk pkt KONCERNFORBUNDNE JURIDISKE PERSONER Samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse Fælles ledelse FAST DRIFTSSTED I DANMARK INTERNATIONALT PERSPEKTIV KONTROLLERET GÆLD - SIKKERHEDSSTILLELSE DEN KONTROLLERENDE EJERKREDS ELLER HERMED KONCERNFORBUNDNE SELSKABER DIREKTE ELLER INDIREKTE SIKKERHED FAST DRIFTSSTED I DANMARK 55 4

7 MIO. KRONERS GRÆNSEN SOLVENSKRAVET OPGØRELSE AF GÆLDEN Gæld, der ikke forfalder på et forud aftalt tidspunkt Løbende ydelser omfattet af LL 12B Skattegæld Konvertible obligationer Hybride finansieringsformer GÆLDENS VÆRDI OPGØRELSE AF EGENKAPITALEN EGENKAPITALENS VÆRDI Fast ejendom Aktier, anparter og andre kapitalandele Fordringer, konvertible obligationer, finansielle kontrakter m.v Maskiner, inventar og lignende driftsmidler Varelagre Goodwill TSS-cirkulære nr af 28. marts SKATs Vejledning af 21. august Andre immaterielle aktiver Indestående i interessentskaber Helhedsværdiansættelse Karensperioden FAST DRIFTSSTED I DANMARK INTERNATIONALT PERSPEKTIV SANKTIONEN DEN UFORHOLDSMÆSSIGE GÆLD FRADRAGSBESKÆRINGEN INTERNATIONALT PERSPEKTIV ARMSLÆNGDEUNDTAGELSEN DOKUMENTATIONSKRAVETS NIVEAU DOKUMENTATIONSKRAVETS INDHOLD Uafhængige parter Lignende finansiering REFERENCETIDSPUNKTET RETSVIRKNING OG ANVENDELSE PRAKSIS VEDRØRENDE SEL 11, STK. 1, 5. PKT FAST DRIFTSSTED I DANMARK PRIORITERING AF FRADRAGSBESKÆRINGEN SKATTEFRIHED LÅNGIVER FRADRAGSBESKÆRINGEN OG KILDESKAT KONSOLIDERINGSREGLEN KONSOLIDERINGSKREDSEN 99 5

8 KONSOLIDERET OPGØRELSE ARMSLÆNGDEUNDTAGELSEN FORDELING OG PRIORITERING AF FRADRAGSBESKÆRINGEN SAMSPILLET MELLEM LL 2 OG SEL RÆKKEFØLGE AFSLUTNING 114 KAPITEL 4 RENTELOFTET INDLEDNING BAGGRUND RETSPOLITISKE HENSYN BEGREBET RENTELOFT SUBJEKTERNE DE OMFATTEDE SUBJEKTER DE IKKE-OMFATTEDE SELSKABER M.V NETTOFINANSIERINGSUDGIFTERNE SEL 11B, STK. 4, NR. 1 RENTEINDTÆGTER OG RENTEUDGIFTER SEL 11B, STK. 4, NR. 2 PROVISIONER SOM DEFINERET I LL 8, STK SEL 11B, STK. 4, NR. 3 KURSGEVINSTER OG KURSTAB Hovedreglen SEL 11B, stk. 4, nr. 3, 1. pkt Varekreditorer og varedebitorer SEL 11B, stk. 4, nr. 3, 2. pkt Fordringer m.v. SEL 11B, stk. 4, nr. 3, 3. pkt Finansielle kontrakter SEL 11B, stk. 4, nr. 3, 4. pkt SEL 11B, stk. 4, nr. 3, 5. pkt SEL 11B, stk. 4, nr. 3, 6. pkt SEL 11B, stk. 4, nr. 3, 7. pkt SEL 11B, STK. 4, NR. 4 LEASING SEL 11B, STK. 4, NR. 5 AKTIEAVANCER, AKTIETAB OG UDBYTTER SEL 11B, STK. 4, NR. 6 CFC-BESKATNING OG SKYGGEGENBESKATNING RENTELOFTET GRUNDBELØBET STANDARDRENTEN AKTIVMASSEN Igangværende arbejde for fremmedregning Igangværende arbejder, næringsaktiver, varelagre samt varedebitorer m.v. og varekreditorer m.v Terminskontrakter m.v Finansiel leasing Skattemæssige underskud Faste driftssteder og fast ejendom i udlandet Immaterielle aktiver 154 6

9 Løbende ydelser Tonnagebeskattede aktiver Karensperioden REDUKTION AF AKTIVMASSEN OG GRUNDBELØBET AKTIVMASSEN OG AKTIER SALDOFØRENDE SELSKAB Eksisterende saldo Vedhængende saldo eller ej Vedhængende saldo bortfald eller succession SALDOTILGANG Tilgangskriterier Tilgangsbeløbet Aktier erhvervet før indkomståret KONCERNINTERNE OVERDRAGELSER OG KAPITALFORHØJELSER NYSTIFTELSE AF SELSKABER KAPITALFORHØJELSER I KONCERNFORBUNDNE SELSKABER MED HENBLIK PÅ OPKØB AF AKTIER M.V REDUKTION AF SALDOEN Nr. 1 Aktier i danske selskaber, faste driftssteder og fast ejendom i Danmark Nr. 2 Udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer og lign Nr. 3 Efterfølgende erhvervelser Nr. 4 Afståelse af aktier Nr. 5 Efterfølgende afståelser af virksomhed Nr. 6 Udlodninger Nr. 7 Udlodninger af udbyttepræferenceaktier Nr. 8 Tilskud INDREGNING AF ANSKAFFELSESSUMMER OG REDUKTIONER EN POSITIV ELLER NEGATIV SALDO AFVIKLING AF SALDOORDNINGEN SANKTIONEN SAMLET OPGØRELSE FOR SAMBESKATTEDE SELSKABER FORDELING AF FRADRAGSBESKÆRING SALDI EFTER SEL 11B AD 1. IKKE-BESKÅRNE NETTOKURSTAB PÅ FORDRINGER AD. 2. UREALISEREDE KURSGEVINSTER PÅ RENTESWAPS AD 3. UDNYTTEDE AKTIETAB AD. 4 BESKÅRNE KURSTAB PÅ GÆLD OG FINANSIELLE KONTRAKTER AD. 5. BESKÅRNE UREALISEREDE KURSTAB PÅ RENTESWAPS AD. 6 DIREKTE EJEDE AKTIER I IKKE-SAMBESKATTEDE KONCERNFORBUNDNE SELSKABER AD. 7. SEL 11B, STK. 6 NR. 6 KONTRA SEL 11B, STK. 6, NR. 2, 4 OG AD. 8. AKTIVER OG KARENSPERIODEN INTERNATIONALT PERSPEKTIV AFSLUTNING 211 7

10 KAPITEL 5 EBIT-LOFTET INDLEDNING BAGGRUND OG RETSPOLITISKE HENSYN SUBJEKTERNE NETTOFINANSIERINGSUDGIFTERNE EBIT-LOFTET GRUNDBELØBET SANKTIONEN SAMLET OPGØRELSE FOR SAMBESKATTEDE SELSKABER SALDOOVERFØRSEL OG OPHØR SAMSPIL MELLEM RENTEFRADRAGSBEGRÆNSNINGSREGLERNE INTERNATIONALT PERSPEKTIV EBITDA-REGULERING - ITALIEN OG TYSKLAND EARNINGS STRIPPING RULE - USA AFSLUTNING 240 KAPITEL 6 EU-RETLIG KONFORMITET INDLEDNING DEN PRIMÆRE EU-RET UDVALGTE AFGØRELSER FRA EU-DOMSTOLEN Lankhorst-Hohorst C-324/ Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation C-524/ Lammers & Van Cleeff NV C-105/ EU-RETLIG KONFORMITET VEDRØRENDE SEL EU-retten og konsolidering efter SEL 11, stk Restriktionstest Retfærdiggørelse Sammenfatning EU-retten og skattefrihed efter SEL 11, stk Restriktionstest Sammenfatning EU-RETLIG KONFORMITET VEDRØRENDE SEL 11B EU-retten og medregning af aktier efter SEL 11B, stk Restriktionstest Sammenfatning EU-retten og faste driftssteder efter SEL 11B, stk Restriktionstest Retfærdiggørelse Sammenfatning EU-retten og karensperioden efter SEL 11B, stk. 5, 15. pkt Restriktionstest 267 8

11 Retfærdiggørelse Sammenfatning EU-retten og saldoreduktioner efter SEL 11B, stk Restriktionstest Retfærdiggørelse Sammenfatning EU-retten og faste driftssteder efter SEL 11B, stk Restriktionstest Sammenfatning EU-retten og samlet opgørelse efter SEL 11B, stk Restriktionstest Retfærdiggørelse Sammenfatning EU-RETLIG KONFORMITET VEDRØRENDE SEL 11C DEN SEKUNDÆRE EU-RET RENTEFRADRAGSBESKÆRING OG DIREKTIVET KAN EN FRADRAGSBESKÆRING UDGØRE EN SKAT OMFATTET AF DIREKTIVET? AFSLUTNING 284 KAPITEL 7 ALTERNATIVE LØSNINGSMODELLER INDLEDNING NEUTRALITET I SELSKABSFINANSIERINGEN BESKATNING AF RENTEBETALINGEN REDUKTION AF VÆRDIEN AF RENTEFRADRAGET GROUP INTEREST BOXES - SEL 10A AFSLUTNING VÆRNSREGULERING NOTIONAL INTEREST DEDUCTION WORLDWIDE DEBT CAP DRIFTSOMKOSTNINGSTILGANG COMMON CONSOLIDATED CORPORATE TAX BASE (CCCTB) Konsolideret opgørelse af én fælles skattebase Generel regel om bekæmpelse af misbrug - Art Ikke-tilladte rentefradrag art CCCTB og danske rentefradragsbegrænsningsregler Fordeling af skattebasen mellem medlemsstaterne AFSLUTNING 304 KAPITEL 8 SAMMENFATNING 306 9

12 Resumé 312 Summary 315 Bilag 317 Litteraturfortegnelse 359 Doms- og afgørelsesregister

13

14 Kapitel 1 Introduktion 1.1 Indledning Selskabsskattegrundlaget er aktuelt og fremover under pres fra flere sider. 1 Eksempelvis konstateredes i 2007, at skattebetalingen fra 7 danske koncerner overnight var nedbragt med hele 2 mia. kroner. 2 Koncernerne selvbetjente 3 sig til reduceret skattepligtig indkomst uden ændringer af deres aktiviteter eller lignende. Derimod ændredes finansieringen markant, således at gælden (fremmedkapitalen) i forhold til egenkapitalen forøgedes markant. En øget gældsætning øger de fradragsberettigede renteudgifter m.v., hvorved låntagers skattepligtige indkomst reduceres. Renteindtægten m.v. beskattes i stedet hos långiver, hvorved beskatningen reelt flyttes fra låntagers indkomstopgørelse til långivers indkomstopgørelse. Men det er ikke givet at renteindtægten m.v. faktisk beskattes hos långiver, eksempelvis ved en udenlandsk långiver. Det er klart, at hvor beskatningen af eksempelvis en udenlandsk långiver er lavere end beskatningen af låntager i Danmark, så skabes incitament til at flytte beskatningen fra låntager til långiver. Der skabes derved grobund for udflytning og tab af skatteprovenu ved øget gældssætning. Til modvirkning heraf er indført værnsregler i form af rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskatteloven. Regler om tynd kapitalisering 4 er indført med det formål at modvirke vilkårlig udflytning af skattetilsvar fra Danmark til udlandet, ved at danske selskaber optager ikke-markedskonform koncernintern gæld, og derigennem nedbringer skattetilsvaret ved gældsætning, som ikke kunne have fundet sted mellem uafhængige parter. Senere indførtes renteloftet 5 og EBIT-loftet, 6 der skal hindre, at selskaber reducerer skattebetalingen til Danmark ved at placere renteudgifter m.v. i Danmark, selvom disse ikke medgår til skabelsen af skattepligtig indkomst. Rentefradragsbegrænsningsreglerne er særdeles komplicerede. ligesom at retstilstanden er uklar, hvilket medfører at selskaber skal agere i et skatteklima med en høj grad af usikkerhed. Emnet for denne afhandling er netop en analyse af værnsreguleringen i SEL 11, 11B og 11C i bred forstand gennem en retsdogmatisk fremstilling. 1.2 Emnebeskrivelse Emnet for denne afhandling er rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL 11, 11B og 11C. Der tages udgangspunkt i selskabsfinansieringens betydning for indkomstopgørelsen. Fremmedkapital (gæld) betragtes ikke som selskabets egen ressource, og renteudgifter m.v. fradrages i den skat- 1 Se Skatteministeriet (2007, 2. april). 2 Se Skatteministeriet (2007, 30. marts). 3 Begrebet selvbetjene anvendes i de almindelige bemærkninger til L Det følger heraf, at: Regeringen finder, at det ikke er en holdbar situation, at sådanne selskaber via ændrede finansieringsstrukturer er i stand til at selvbetjene sig til ikke at betale dansk skat 4 SEL SEL 11B. 6 SEL 11C. 11

15 tepligtige indkomst. 7 Modsat anses egenkapitalen som selskabets egen ressource, og der er ikke knyttet en fradragsret til eksempelvis udbytteudlodninger. Det skal samtidigt fra et investorsynspunkt anføres, at rentebetalinger m.v. indgår i den skattepligtige indkomst hos investor 8, mens udbytte ofte kan modtages skattefrit. 9 Selskabsfinansieringen er derfor af væsentlig betydning for, om indkomsten beskattes på selskabsniveau eller investorniveau, da rentefradraget m.v. ved gældsfinansiering flytter beskatningen fra selskabsniveau til investorniveau. 10 Derved er beskatningen på selskabsniveau kontra investorniveau afgørende for de skattemæssige incitamenter ved valget mellem egen- og fremmedkapital. En lavere beskatning af investor, eksempelvis ved en investor, der ikke er hjemmehørende i Danmark, skaber incitament til en højere gældsandel på selskabsniveau, og konsekvensen heraf er samtidigt, at indkomst flyttes til beskatning udenfor Danmark. 11 Derved forrykkes skatteyderes adfærd potentielt mod en større gældssætning end det ellers ville være tilfældet, hvorved der samtidigt sker udflytning af skattetilsvar fra Danmark. En sådan adfærd kan modvirkes ved enten at sigte mod en opnåelse af skattemæssig neutralitet ved finansiering ved henholdsvis egen- og fremmedkapitel eller specifikt mod udnyttelsen af forskelsbehandlingen i særlige situationer. Sidstnævnte løsning er valgt ved rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL 11, 11B og 11C. Regler om tynd kapitalisering i SEL 11 blev indsat med det formål at modvirke vilkårlig udflytning af skattetilsvar ved, at danske selskaber stifter ikke-markedskonform koncernintern gæld (uforholdsmæssig gæld), der ikke kunne forekomme mellem uafhængige parter. Bestemmelsen udgør koncernskærpende regulering, der skal afdække sådanne gældsforhold, hvilket er en særdeles kompliceret og problematisk vurdering. SEL 11B blev indført for at sikre, at finansieringsudgifter uden tilknytning til de indkomstskabende aktiviteter ikke fragår i den skattepligtige indkomst, og renteloftet heri fastlægger maksimum for selskabers fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter på baggrund af selskabets aktivmasse. Renteloftet opgøres som den skattemæssige værdi af selskabets aktiver multipliceret med en standardrente. SEL 11B skal modvirke skattemæssig optimering på tværs af landegrænser, hvor finansieringsudgifter placeres i danske selskaber, mens aktiviteterne er i udlandet, og afkastet herfra ikke 7 Jf. SL 6, litra e. 8 Der anvendes i afhandlingen et bredt investorbegreb. Det omfatter aktionærer og anpartshavere m.v., men også långivere m.v. En investor anses som et selskab, der har stillet kapital til rådighed for et andet selskab. 9 Jf. SEL 13, stk. 1, nr. 2 og 3. Se også note Det anføres i forhold til rentebetalinger i Hemmingsen (1987) p. 181, at disse kan betragtes som en overførsel af ubeskattet produktionsresultat fra selskabet til investor, hvorfor rentefradrag og rentebeskatning organisk hører sammen. 11 Renteindtægter til et ikke-hjemmehørende kreditorselskab medfører kun undtagelsesvis begrænset skattepligt i Danmark efter SEL 2. stk. 1, litra d. SEL 2, stk. 1, litra d omfatter kun renter af kontrolleret gæld, der ikke omfattes af rente-/royaltydirektivet (2003/49/EF) samt tilfælde, hvor beskatningen af renteindtægten ikke skal nedsættes eller elimineres efter den relevante dobbeltbeskatningsoverenskomst. 12

16 beskattes i Danmark. 12 En løsning, som indeholdt i SEL 11B, stiller særdeles store krav til opgørelsen af aktivmassen, såfremt der samtidigt skal undgås en skævvridning af sammensætningen af aktivmassen og finansiering heraf. Det er derfor ikke overraskende, at SEL 11B er særdeles kompliceret, og at fortolkningen heraf giver anledning til vanskeligheder. SEL 11C skal ligeledes modvirke, at finansieringsudgifter placeres i danske selskaber, mens det skattepligtige afkast placeres udenfor Danmark. 13 Det følger heraf, at den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter maksimalt kan nedsættes med 80 pct. som følge af nettofinansieringsudgifterne. Det skal sikre sammenhængen mellem indkomstårets finansieringsudgifter og indkomstårets skattepligtige indtægter. Det er ikke overraskende, at rentefradragsbegrænsningsreglerne blev mødt med kritik fra erhvervslivet og politisk modstand fra oppositionen. Det kom bl.a. til udtryk som protektionistiske skatteregler, enegang og meget omfattende sæt af komplicerede regler. 14 Udformningen af rentefradragsbegrænsningsreglerne kan altid diskuteres, men et lovindgreb var formentlig berettiget. Formålet hermed mødte da også sympati. Det er bl.a. anført, at: Den, der blot én gang i sin praktiske karriere har oplevet, hvordan et udenlandsk behersket dansk selskab kan skaffe sig rentefradrag i metermål og derved erodere sin tilsyneladende skatteevne her i landet, må have en naturlig sympati for, at Danmark i lighed med andre stater træffer lovgivningsmæssige foranstaltninger for at imødegå en sådan erosion. 15 Det er, som opfølgning på den eksisterende litteratur, 16 udviklingen i reguleringen og markedets forandring, relevant med en samlet fremstilling vedrørende SEL 11, 11B og 11C. Det aktualiseres ligeledes af det øgede fokus på rentefradragsbegrænsningsregler i international sammenhæng. Tynd kapitaliseringsregulering behandledes specifik på IFA-kongressen i 1996 i Genève, mens rentefradragsbegrænsningsregler mere generelt behandledes i 2008 på IFA-kongressen i Bruxelles. 17 I 2008 foretoges ligeledes i International Transfer Pricing Journal en komparativ analyse af rentefradragsbe- 12 Gældsfinansiering kan optages hos aktionæren, hvor fradragsværdi potentielt er størst, selvom den reelle værdiskabelse og beskatning sker ved driftsaktiviteten i datterselskabet. Derved spekuleres i, hvor værdien af fradraget er størst. Se også de almindelige bemærkninger til L Ibid. 14 Se Carlsberg (2007, 15. februar), bilag 29 til L , Gimsing og Korsgaard i SU 2007, 234, samt mere generelt Knöller i Intertax 2011, vol. 39 (6/7), p. 317 ff. 15 Se Vinther og Werlauff i SU 2003, Se Bundgaard (2000), Bundgaard og Wittendorff (2001) samt Andersen (2010). Se også bl.a. Amby i SPO 1998, 270, Hansen i TfS 1998, 569, Hansen i SU 1999, 6, Josephsen i SU 1999, 7, Bundgaard og Wittendorff i TfS 1999, 36, Hansen i SR-Skat 1999, 42, Bundgaard i SR-Skat 2000, 228, Hansen i SU 2000, 55, Bundgaard i SR-Skat 2001, 83, Føgh og Hansen i SU 2002, 335, Andersen i SPO 2007, 247, Gimsing og Korsgaard i SU 2007, 234, Rasmussen i SR-Skat 2007, 340, Jensen i UfS 2008, 2585, Jensen i Revision og Regnskabsvæsen 2008, nr. 6, p. 52 ff., Dalgas et al. i TfS 2009, 557, Hansen i TfS 2010, 564 samt Bundgaard og Tell i TfS 2011, Se International Fiscal Association (1996) og International Fiscal Association (2008). 13

17 grænsningsreglerne i 35 udvalgte lande. 18 Hertil kommer den løbende udgivelse af artikler m.v. vedrørende rentefradragsbegrænsningsregler. 19 Der er tilsvarende både i dansk og international litteratur foretaget analyser af EU-retlige aspekter af rentefradragsbegrænsningsreglerne. 20 Det gælder både i forhold til den primære og sekundære EUret. 21 Der synes ikke heri at være enighed om den EU-retlige konformitet af SEL 11, 22 mens den EUretlige konformitet af SEL 11B og 11C kun i begrænset omfang synes belyst i den skatteretlige litteratur Afhandlingens formål Rentefradragsbegrænsningsreglerne har medført en ny kompliceret retstilstand for multinationale selskaber i Danmark. For at disse rentefradragsbegrænsningsregler kan bidrage til en mere robust og konkurrencedygtig selskabsbeskatning, 24 må det som minimum forudsættes, at retstilstanden er forudsigelig. 18 Se International Transfer Pricing Journal 2008, vol. 15 (6). 19 Se bl.a. Nielsen i SU 2007, 143, Pørksen i SU 2007, 340, Paisen i SU 2008, 129, Carron og Couder i SU 2008, 268, Ferraz og Tomazela i SU 2009, 1, Schömer i SU 2009, 279, Mikkelsen i SU 2009, 337, Nørremark i SU 2010, 69 og Bersen og Haffner i SU 2011, 224. Se herudover bl.a. Sarfati i Derivatives & Financial Instruments 2004, vol. 6 (4), p. 200 ff., Roose og Mizutani i Asia-Pacific Tax Bulletin 2005, vol. 11 (5), p. 406 ff., Bombeke og Frenckell i Derivatives & Financial Instruments 2006, vol. 8 (4), p. 167 ff., Smit og Smith i European Taxation 2007, vol. 45 (9), p.417 ff., Câmara i International Transfer Pricing Journal 2007, vol. 14 (2), p. 119 ff., Haelterman og Vertraete i Bulletin for International Taxation 2008, vol. 62 (8), p. 362 ff., Joseph i Derivatives & Financial Instruments 2008, vol. 10 (1), p. 15 ff., Flore i Derivatives & Financial Instruments 2008, vol. 10 (5), p. 210 ff., Hartmann i Derivatives & Financial Instruments 2008, vol. 10 (6), p. 234 ff., Douvier og Lordkipanidze i International Transfer Pricing Journal 2008, vol. 15 (3), p. 136 ff., Galeano og Rhode i Intertax 2008, vol. 36 (6/7), p. 292 ff., Herzig et al. i Intertax 2008, vol. 36 (12), p. 577 ff., Rossi i Tax Notes International 2008, vol. 49 (4), p. 1 ff., Conway og Pantaleo i Bulletin for International Taxation 2009, vol. 63 (8), p. 338 ff., Boidman og Kandev i Bulletin for International Taxation 2009, vol. 63 (8), p. 363 ff., Saparoea i European Taxation 2009, vol. 49 (1), p. 3 ff., Brocke og Perez i International Transfer Pricing Journal 2009, vol. 16 (1), p. 29 ff., Ferrari og Lombardi i International Transfer Pricing Journal 2009, vol. 16 (1), p. 51 ff., Dib i Bulletin for International Taxation 2010, vol. 64 (6), p. 336 ff., Gangemi i Bulletin for International Taxation 2010, vol. 64 (7/8), p. 450 ff., Marciniak- Granotier i Derivatives & Financial Instruments 2009, vol. 11 (5), p. 148 ff., Carramashi i Derivatives & Financial Instruments 2010, vol. 12 (6), p. 187 ff., Bruk i European Taxation 2010, vol. 50 (11), p. 506 ff., Webber i Tax Notes International 2010, vol. 60 (9), p. 682 ff. samt Knöller i Intertax 2011, vol. 39 (6/7), p. 317 ff. Se også Müller (2009) og Vanhaut (2008). 20 Se bl.a. Vinther og Werlauff i SU 2003, 1, Bundgaard og Stokholm i SU 2003, 2, Hansen og Vinther i SR-Skat 2004, 224 og Hansen i TfS 2005, 153. Se i international sammenhæng bl.a. Thömmes i Der Betrieb 2002, heft 46, p ff., Cordewener i European Taxation 2003, vol. 43 (4), p. 102 ff., Gutmann og Hinnekens i EC Tax Review 2003, vol. 12 (2), p. 90 ff., Körner i Intertax 2003, vol. 31 (4), p. 162 ff., Bergmann i Svensk Skattetidning 2003, p. 76 ff., Mutén i Svensk Skattetidning 2003, p. 78 ff., Aramini i Derivatives & Financial Instruments 2004, vol. 6 (3), p. 127 ff. samt Nakhai og Mueller i Intertax 2010, vol. 38 (6/7), p. 386 ff., 21 Se Weber i EC Tax Review 2000, vol. 9 (1), p. 15 ff. vedrørende rente-/royaltydirektivet (2003/49/EF). 22 Se Rønfeldt (2010) samt Vinther og Werlauff i SU 2003, 354, Bundgaard i SU 2004, 207, Vinther og Werlauff i TfS 2004, 242, Loft i SU 2008, 83 samt Bundgaard og Tell i TfS 2011, Se Rønfeldt (2010) og samme i SU 2009, Se de almindelige bemærkninger til L , hvoraf det følger at: Formålet med forslaget er at tilpasse reglerne for selskabsbeskatning med henblik på at gøre dem robuste og konkurrencedygtige også i de kommende år. 14

18 I fortsættelse heraf er formålet med denne retsvidenskabelige afhandling at skabe en samlet fremstilling vedrørende rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL 11, 11B og 11C. Der inddrages heri 3 hovedområder: 1. Behovet for rentefradragsbegrænsningsregler 2. Rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL 11, 11B og 11C 3. Alternative løsningsmodeller Det primære formål er en retsdogmatisk analyse af SEL 11, 11B og 11C (de lege lata), hvilke skal modvirke ikke-markedskonform gældssætning samt finansieringsudgifter, der ikke medgår til skabelsen af skattepligtig indkomst i Danmark. Der foretages en analyse og vurdering af betingelserne heri, og derved rækkevidden af rentefradragsbegrænsningsreglerne. Der indgår endvidere i den retsdogmatiske analyse en vurdering af den EU-retlige konformitet heraf, herunder etableringsfriheden i art. 49 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) samt rente-/royaltydirektivet (2003/49/EF). Det sekundære formål er todelt. Det indeholder først og fremmest en analyse og vurdering af det grundlæggende skattemæssige behov for rentefradragsbegrænsningsregler. Heri indgår en analyse af den grundlæggende skattemæssige betydning af selskabsfinansieringen for indkomstopgørelsen, dvs. finansiering ved henholdsvis egen- og fremmedkapital. Det udgør det grundlæggende fundament for behovet for SEL 11, 11B og 11C. Slutteligt indeholdes i det sekundære formål en analyse og vurdering af alternative løsningsmodeller. Der tages heri udgangspunkt i regulering, der kan sikre skattemæssig neutralitet i valget mellem egen- og fremmedkapital samt alternative værnsregler, der kan værne mod udflytning af skattetilsvar ved gældssætning Teoretiske og metodiske overvejelser Det retsteoretiske grundlag udgør skandinaviske realisme, og særligt prognoseteorien. 26 Der anlægges en anskuelse af gældende ret, som hvad den højeste retsanvendende myndighed ville nå frem til ved en korrekt metodeanvendelse og fortolkning af retskilderne. 27 Afhandlingen indeholder ikke en afdækning af, hvilke kriterier den højeste retsanvendende myndighed bør lægge til grund, men er derimod normativt baseret på, hvilke kriterier den højeste retsanvendende myndighed må forventes at lægge til grund, bl.a. på baggrund af tidligere praksis. 28 Det er en beskrivelse af retten, som den er Lando (2009) anfører, at retssammenligninger giver ideer, hvorfor regulering fra andre lande inddrages. Det er dog ikke formålet at foretage en egentlig komparativ analyse, da formålet er sekundært. 26 Se Ross (1953), Evald og Schaumburg-Müller (2004), p. 58 ff., Rendtorff (2006), p. 15 ff., Nielsen og Tvarnø (2011), p. 379 ff. samt Olsen og Viskum (2011), p. 273 ff. 27 Derved forudsættes en effektiv retshåndhævelse ved domstolene, se hertil Ross (1953), p. 41 ff. Det anføres i øvrigt i Rendtorff (2006), p. 18, at: Retsregler eksisterer kun på papir eller i den menneskelige bevidsthed. Når dette er tilfældet, er der ikke længere andet tilbage for den juridiske forsker end at forudsige dommeradfærd. Det videnskabelige fundament er, at disse postulater kan verificeres eller falsificeres ved en empirisk prøvelse. 28 Hidtidig praksis er udelukkende relevant, såfremt det må forventes at denne følges fremadrettet. 29 Se Evald og Schaumburg-Müller (2004), p. 212 ff., Nielsen og Tvarnø (2011), p. 31 ff. og 209 ff. samt Olsen og Viskum (2011), p. 273 ff. 15

19 Der foretages i afhandlingen en retsdogmatisk analyse af retskilderne. 30 Retskilderne udgør i forhold til selskabsskatteretten et større antal love, afgørelser, meddelelser og vejledninger m.v. Heri findes også retskilderne af betydning for beskatningen af det udstedende selskab og investor. Den subjektive skattepligt reguleres udelukkende i selskabsskatteloven, mens den objektive skattepligt reguleres i både statsskatte-, selskabsskatte-, aktieavancebeskatnings- og kursgevinstloven. Fradragsretten for finansieringsudgifter følger primært af statsskatteloven og kursgevinstloven, mens disse potentielt begrænses af selskabsskattelovens 11, 11B og 11C, der udgør emnet for denne afhandling. Mere konkret indførtes SEL 11 ved lov nr. 432 af 26. juni 1998 og er efterfølgende ændret ved lov nr af 23. december 1998, lov nr. 211 af 31. marts 2004 samt lov nr. 308 af 19. april SEL 11B indføres ved lov nr. 540 af 6. juni 2007, og er senere ændret ved lov nr. 98 af 10. februar 2009, lov nr. 525 af 12. juni 2009 samt lov nr. 254 af 30. marts SEL 11C indførtes ligeledes ved lov nr. 540 af 6. juni 2007 og ændredes ved lov nr. 98 af 10. februar Domspraksis er relativt beskedent i forhold til rentefradragsbegrænsningsreglerne, dog findes generelle afgørelser af betydning for bl.a. værdiansættelsen samt mere specifikke afgørelser i forhold til SEL 11, herunder SKM HR. Disse afgørelser er bindende for både myndighederne og skatteyderen, og et udtryk for gældende ret, såfremt domstolene kan forventes at nå samme resultat i hypotetiske fremtidige afgørelser med samme faktum. Der foreligger herudover et større antal sager fra administrativ praksis. Konkret kan bl.a. nævnes SKM LR, SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR samt SKM LSR. Der består en særlig polycentri i skatteretten, grundet de såkaldte myndighedsspecifikke retskilder. 34 Myndighedsafgørelser er udelukkende bindende for myndighederne, og ikke for skatteyderen, hvorved myndigheder, der er placeret forskellige steder i myndighedsorganisationen påvirkes forskelligt af de enkelte retskilder. 35 Det gælder eksempelvis i forhold til myndighedsafgørelser fra Skat, Skatterådet og Landsskatteretten. 36 Alligevel er disse ikke uden generel betydning, da disse ofte også tillægges betydning i forhold til andre skatteydere, bl.a. grundet det forvaltningsretlige lighedsprincip. 37 Ligeledes skal tjenestebefalinger fremhæves, herunder Ligningsvejledningen, SKAT-meddelelser og vejledninger fra SKAT. Disse er et udtryk for myndighedernes opfattelse af gældende ret og er bindende herfor, medmindre at indholdet heraf klart ikke er i overensstemmelse med højere rangerende retskilder. 38 Disse er derimod ikke bindende for skatteyderen. Det gælder bl.a. også i forhold til 30 Som defineret i Ross (1953). p. 90 ff. 31 Se nærmere herom i bilag Se nærmere herom i bilag Se nærmere herom i bilag Se Zahle (1986), p. 752 ff., Pedersen (2009a), p. 102 samt Michelsen i SR-Skat 1996, Se mere herom i Michelsen i SR-Skat 1996, 183, hvor det i forhold til bindende forhåndsbesked fremhæves at disse ikke er bindende for skatteyderen, og slet ikke bindende for andre skatteydere. 36 Se eksempelvis Pedersen (2009a), p. 102 samt Michelsen i SR-Skat 1996, Det illustreres af Michelsen i SR-Skat 1996, 183, hvorledes at skatteyderen kan støtte ret på Ligningsvejledningen, dog ikke hvis denne er åbenbart i strid med eksempelvis en lovbestemmelse. 38 Se Michelsen et al. (2011), p. 111 ff. 16

20 SKM DEP, hvori Skatteministeriet er fremkommet med en efterfølgende myndighedsudtalelse vedrørende fortolkningen af SEL 11B og 11C. 39 Retskilderne har dog ikke udelukkende rent national karakter, men findes ligeledes i en mere international dimension, bl.a. den primære og sekundære EU-ret. Der følger af art. 49 og 54 TEUF et forbud mod restriktioner, som hindrer selskaber i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område, og ligeledes et forbud mod at hindre selskaber fra andre medlemsstater i at etablere sig på medlemsstatens område. 40 Ligeledes er kildestatens beskatningsret elimineret ved koncerninterne rentebetalinger indenfor EU efter rente-/royaltydirektivet (2003/49/EF), ligesom at visse udbytteudlodninger indenfor EU, hverken kan beskattes i kildestaten eller domicilstaten efter moder- /datterselskabsdirektivet (1990/435/EØF). Disse har forrang ved en regelkonflikt med rent nationale retskilder, 41 hvilket er særdeles aktuelt i forhold til dele af SEL 11, 11B og 11C. 42 Hertil kommer desuden praksis fra EU-Domstolen. EU-Domstolens afgørelser er særdeles relevante i forhold til regelkonflikter og herigennem retstilstanden vedrørende rentefradragsbegrænsningsreglerne. Det gælder særligt i forhold til art. 49 TEUF og rente-/royaltydirektivet (2003/49/EF). EU- Domstolen kan dog kun udtale sig om EU-retten, 43 hvorved den endelige afgørelse af en regelkonflikt med national lovgivning foretages af de nationale domstole. 44 EU-Domstolen kan i øvrigt indhente forslag til afgørelse fra generaladvokaterne, som er tilknyttet EU-Domstolen. Disse fungerer udelukkende som vejledning for EU-Domstolen og er derved ikke bindende for EU-Domstolen m.v. 45 Disse forslag til afgørelser udgør derved ikke i sig selv retskilder, men kan udgøre fortolkningsbidrag. Gældende ret fastlægges ved fortolkning af retskilderne. Heri inddrages bestemmelsens ordlyd, kontekst, formål, retssystemet som helhed og rettens udviklingstrin på fortolkningstidspunktet. 46 Der tages udgangspunkt i bestemmelsens ordlyd. 47 Bestemmelsens ordlyd udgør lovgivers direkte kommunikation til offentligheden, men det erkendes samtidig, at ordlyden sjældent alene kan fastlægge en retlig teksts indhold, da ord ofte har forskellige betydninger i forskellige sammenhænge. 48 Derved inddrages i fortolkningen bl.a. lovforarbejder og retslitteratur 49 m.v., og der henses til, hvad lovgiver fornuftigt kan have ment, herunder i forhold til formål, og hvad modtageren rimeligt kunne forvente 39 Se også Munch i TfS 2011, 587, hvori det anføres at efterfølgende myndighedsudtalelser bør læses med kritiske øjne. 40 Art. 49 TEUF indeholder både et diskriminationsforbud og et restriktionsforbud. 41 Se Nielsen og Tvarnø (2011), p. 138 ff. 42 Se mere herom i kapitel Jf. art. 19 TEUF. 44 Se Nielsen og Tvarnø (2011), p Jf. art. 252 TEUF, hvorved det fremgår at disse kun udgør forslag. Se også Terkilsen (2010), p Se Nielsen og Tvarnø (2011), p Se eksempelvis, Nielsen (1965), p. 34, Garde (2009), p. 155 ff. Pedersen (2009b), p. 127 ff. og Michelsen et al. (2011), p. 99 ff. 48 Se Nielsen og Tvarnø (2011), p. 209 samt Ross (1953), p. 132 ff. 49 Se Blume (2009), p. 68 ff., hvoraf det fremgår at retsvidenskabelig litteratur rent faktisk er af retskildemæssig betydning. 17

FINANSIERINGS UDGIFTER

FINANSIERINGS UDGIFTER MICHAEL TELL Fradragsbeskæring af FINANSIERINGS UDGIFTER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter Michael Tell Fradragsbeskæring af finansieringsudgifter Jurist- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

EU-retten og danske rentebeskæringsregler

EU-retten og danske rentebeskæringsregler EU-retten og danske rentebeskæringsregler I artiklen analyseres rentebeskæringsreglerne i selskabsskattelovens (SEL) 11 B og 11 C i lyset af den traktatfæstede etableringsfrihed i art. 49 i Traktaten om

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning

Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Øvrige værnsreglers betydning ved dansk CFC-beskatning Af ph.d. Peter Koerver Schmidt, adjunkt, Copenhagen Business School, Technical Advisor, CORIT Advisory P/S I artiklen analyseres spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Slide 1. FSR s konference om International skatteret. København 1.- 2. 12. 2011. Tendenser i hybrid finansiering. Jakob Bundgaard

Slide 1. FSR s konference om International skatteret. København 1.- 2. 12. 2011. Tendenser i hybrid finansiering. Jakob Bundgaard Slide 1 FSR s konference om International skatteret København 1.- 2. 12. 2011 Tendenser i hybrid finansiering Jakob Bundgaard Emnet Slide 2 Hvad er hybrid finansiering Ingen entydig terminologi Karakteristik:

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Skatteretlige rammebetingelser for hybrid finansiering

Skatteretlige rammebetingelser for hybrid finansiering Slide 1 Skatteretlige rammebetingelser for hybrid finansiering Tiltrædelsesforelæsning ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, 17. september 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 Emnet Skatteretlige udfordringer

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Aalborg universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling

Aalborg universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling Aalborg universitet Cand.merc.aud Kandidatafhandling Forfatter; Vejleder; Majken Schouw Andersen Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato; 1. oktober 2012 Forord Nærværende speciale er udarbejdet som

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere