FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen"

Transkript

1 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011

2 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde, råd og lignende, som støtter aktiviteter på de sociale og tilgrænsende områder. I Fondsoversigten finder du alle de oplysninger, som kan fremsøges i Fondsdatabasen. Fondsdatabasen findes på internetadressen: Fondenes oplysninger er indsamlet af Servicestyrelsen, der også kan være behjælpelig med søgninger i Fondsdatabasen. Oplysninger om Indenrigs- og Socialministeriets puljer kan findes på Oplysninger om Servicestyrelsen kan findes på

3 Forord...2 3F's Medie- og Kulturfond...5 AIDS-Fondet...7 Aktive Unge...8 Alexander Foss' Industrifond...9 Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond...10 Augustinus Fonden...12 Bikubenfonden...13 Brødrene Hartmanns Fond...14 Bustrupfonden...15 Børnelegatet af Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat...17 Carl Julius Petersens Hjælpefond...18 Carlsbergfondet...19 Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen...21 Danidas Oplysningsbevilling...22 Danmark Fonden...23 Dansk Færøsk Kulturfond...24 Danmarks Radios ønskekoncerter, giro Danske Banks Fond...26 Den Europæiske Socialfond...27 Det kongelige Grønlandsfond...28 Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond...29 Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond...30 Egmont Fonden...32 EGV Fonden...34 Europa for Borgerne - støtte til venskabsbysamarbejde...36 Fabrikant E.H. Ludvigsen og Hustrus Legat...38 FLS Industries A/S' Gavefond...39 Fonden af Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv...41 Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation...42 Friluftsliv. Tips- og lottomidler...43 Fællesfonden af 1990 til støtte for børne- og ungdomsforsorg...45 GN Store Nord Fondet...46 Gangstedfonden...47 Grosserer A.V. Lykfeldt og Hustrus legat...48 Hjerteforeningen...49 Idéer for Livet-Fonden...50 Jyllands-Postens Fond...52 Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond...53 KommuneKredits Uddannelsesfond...55 Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål...56 Kulturfonden Danmark-Grønland...57 Lokale- og Anlægsfonden...59 Louis Petersens Legat

4 N. F. S. Grundtvigs Fond...62 Nanny Jacobsens Fond...63 Nikolai og Felix Fonden H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix Fond...64 Nikolai og Felix Fonden H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix Fond...64 Nordea-fonden...65 Nykredits Fond...68 Otto og Gerda Bings Mindelegat...69 PsykiatriFonden...70 Rockwool Fonden...71 Ronald McDonald BørneFond...73 Rosalie Petersens Fond...75 SL's og BUPL's Udviklings- og Forskningsfond...76 Simon Spies Fonden...79 Støtte til projekter på de små øer...80 Susi og Peter Robinsons Fond...81 Sygeforsikringen danmark's Sundhedsfond...83 Helsefonden...84 Søstrene Gads legat...85 Tuborgfondet...86 Uddannelsespuljen...87 Vanførefonden...88 Warwara Larsens Fond...89 Nyttige adresser...90 Puljer og Fonde...90 Videnscentre...90 Andre relevante støtteoversigter...92 Legater o.l

5 3F's Medie- og Kulturfond Formålet med en medie- og kulturfond er at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af. Det gør vi ved at støtte projekter, som vi mener medlemmerne kan have glæde af, og hvor de selv har mulighed for at deltage. Bevillingerne spænder vidt. Fra teater, egnsspil og musiske arrangementer, som bidrager til at fremme fagbevægelsens kulturelle indhold og mål. Hvad lægger vi vægt på? Når vi bedømmer ansøgninger, om tilskud, lægger vi vægt på, at bevillingerne aktiverer 3F's medlemmer i lokalområderne, at de fremmer kulturelle aktiviteter og samtidig støtter fagbevægelsens holdninger. Desuden ser vi på om de lokale 3F-afdelinger anbefaler og støtter projektet og om det er grundigt gennemarbejde For at søge om tilskud skal I skrive en ansøgning. Der skal ikke bruges et særligt skema. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, et samlet budget og ansøgers navn, adresse, telefonnummer og bank/giro nummer skal oplyses. Desuden skal I besvare følgende: Hvor mange penge søger I om? Hvem er ansvarlig for projektet - praktisk og økonomisk? Navn på en kontaktperson Eventuelle samarbejdspartnere Er der søgt fra andre fonde og organisationer? [Før 2005: Medie- og Kulturfonden blev stiftet 14. januar 1986 i fællesskab mellem SiD og KAD. Fonden har som formål at støtte kulturelle og mediemæssige aktiviteter: Lokale og centrale initiativer vedrørende historieskrivning, billedkunst, filmproduktion og dias-serier, opsætning af teater- og revyforestillinger samt egnsspil m.m. Fondens midler skal gå til projekter, der har blivende værdi. Det er af afgørende betydning, at initiativer, der støttes, ikke ville blive udført ellers. Ligeledes er det afgørende, at der kun ydes tilskud til projekter, der er gennemarbejdede og har en vis kvalitet. Fonden lægger vægt på, at lokale SiD- og KAD-afdelinger er involveret i projektet eller har anbefalet det.] Beløb: Fonden støtter faktisk ikke initiativer af et omfang, hvor bevillingen vil være "en dråbe i havet". Indtil videre er der maximalt ydet kr. til et enkelt projekt. Løbende. Der afholdes 4-5 møder årligt i Fonden. Sekretariat: Formand Arne Grevsen, næstformand Lis Hylander, Ellen Lykkegård, Mads Andersen, Johnny Skovengaard Kan findes på hjemmeside 5

6 3F s Medie- og Kulturfond Att: Berit Sejberg Kampmannsgade København V. Tlf.: Fax:

7 AIDS-Fondet AIDS-Fondet er oprettet i 1985 som et supplement til den offentlige indsats. Fondet indsamler penge via støttemedlemskab, arvebidrag, gaver, andre fonde, sløjfesalg og en række arrangementer til fordel for AIDS-Fondet. AIDS-Fondet yder økonomisk støtte til personer med HIV og AIDS samt til forsknings- og informationsprojekter inden for HIV og AIDS AIDS-Fondets bestyrelse mødes ca. 6 gange om året og vurderer indkomne ansøgninger. Ansøgningsskema til AIDS-Fondet kan rekvireres på nedenstående telefonnummer. Sekretariat: AIDS-Fondets formand: Lars Østergaard Daglig ledelse: Direktør Henriette Laursen AIDS-Fondet Carl Nielsens Allé 15 A København Ø Tlf.: Fax:

8 Aktive Unge Aktive Unge er EU's program for ungdomsaktiviteter uden for det formelle uddannelsessystem. Programmet giver mulighed for samarbejde med 23 programlande om alle aktiviteter, og for nogle aktiviteters vedkommende også med 21 partnerlande fra tre regioner: Balkan, Østeuropa og Kaukasus samt Nordafrika og Mellemøsten. Der kan blandt andet søges om tilskud til Ungdomsudvekslinger, ungdomsinitiativer/projekter, demokratiprojekter, europæisk voluntørtjeneste, der giver unge mulighed for at deltage i frivilligt arbej-de, projektsamarbejde med partnerlande og andre aktivitetstyper som kurser, seminarer, job shadowing, partnerskabsopbygning og studiebesøg, som kan fremme et tættere internationalt samarbejde mellem unge. Målgruppe: Programmet er åbent for alle, herunder unge med særlige behov, fx unge som er kulturelt eller socioøkonomisk dårligt stillede eller har et handicap. Beløb: Se hjemmesiden: For de aktiviteter, der ansøges direkte i Styrelsen for International Uddannelse, er der fem årlige ansøgningsfrister: 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november. For aktiviteter, der skal søges i Bruxelles, er der tre årlige frister: 1. februar, 1. juni og 1. september. Sekretariat: Aktive Unge varetages af Jette Esager Rasmussen, Pia Hegner, Andreas Bruun, Melissa Korsgaard og Ulla Toft Nielsen. Kan findes på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside Att. Pia Hegner Styrelsen for International Uddannelse Bredgade København K Tlf.: Fax: Links: 8

9 Alexander Foss' Industrifond Der ydes støtte til projekter og aktiviteter, der har fokus på at begynde eller videreudvikle en virksomhed af industriel, teknologisk eller håndværksmæssig art, og som vil bidrage til udviklingen af produkter og virksomheder i retning mod industriel produktion. Alexander Foss' Industrifond støtter projekter og aktiviteter i de tidlige faser i produkt- og virksomhedsudviklingen, hvor investorer og andre finansieringsmuligheder typisk ikke indskyder økonomiske midler. Beløb: Typisk bevillingsbeløb er i størrelsesordenen kr kr 1. januar - 1. marts Sekretariat: DI s Fondssekretariat Ansøgningsskema anvendes. Skemaerne kan downloades via DI s hjemmeside DI H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Emneord.: Industri, teknologi, iværksætter, virksomhed 9

10 Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond Fonden er stiftet den 19. maj 1945 i anledning af DA's 50 års dag. Det er fondens formål med de til rådighed stående rentemidler at yde støtte til videre-uddannelse og dygtiggørelse af arbejdsgivere, funktionærer og arbejdere. Denne støtte kan enten ydes som bidrag til videregående uddannelse her i landet eller som bidrag til rejser og ophold i udlandet med det formål at studere arbejdsmetoder, ledelsesmetoder eller tekniske og forretningsmæssige forhold inden for erhvervslivet eller som tilskud, der kan gøre det muligt for legataren at arbejde i længere tid i udenlandske virksomheder eller studere ved udenlandske uddannelsescentre. Fortrinsstilling ved legatuddelingen har uddannelser, der tager sigte på etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, samt ansøgninger, som er anbefalet af en organisation eller enkeltvirksomhed under Dansk Arbejdsgiverforening. For at komme i betragtning til økonomisk støtte fra Dansk Arbejdsgiverforenings Jubilæumsfond gælder overordnet to krav: Ansøgeren skal have afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse eller højere uddannelse. Ansøgere, der alene har gymnasieuddannelse, kan ikke modtage støtte. Ansøgeren skal have relevant erhvervserfaring i tilknytning til erhvervskompetencen. Ansøgninger, der tager sigte på etablering af selvstændig virksomhed eller støttes af en medlemsorganisation, vil blive prioriteret højt. Følgende tre områder kan efter ansøgning modtage økonomisk støtte: 1. Videreuddannelse i Danmark Ved videreuddannelse i Danmark forstås afsluttede uddannelsesforløb, hvor der udstedes et uddannelses- eller eksamensbevis. Videreuddannelsen skal være sammenhængende og vare mere end tre måneder og skal sigte mod beskæftigelse inden for de områder, som DA og dets medlemsorganisationer dækker på arbejdsmarkedet. Der kan ikke ydes støtte til videreuddannelse, som afsluttes inden 30. juni i uddelingsåret eller tilskud til anskaffelse af undervisningsmidler og udstyr. Der kan ikke ydes støtte til studerende på de korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. 2. Rejser og ophold i udlandet, hvor formålet er at studere arbejdsmetoder, ledelsesmetoder eller tekniske og forretningsmæssige forhold for det private erhvervsliv. Der ydes ikke støtte til grupper af personer til f.eks. rejser og ophold i udlandet. 3. Videreuddannelse på udenlandske uddannelsesinstitutioner eller virksomheder Videreuddannelsen skal være sammenhængende og vare mere end tre måneder og sigte mod beskæftigelse inden for de områder, som DA og dets medlemsorganisationer dækker på arbejdsmarkedet. Der gives ikke økonomisk støtte til meriterende uddannelsesforløb, der indgår som del af de ordinære korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Der gives ikke økonomisk støtte som supplement til Statens Uddannelsesstøtte (SU). Der kan ikke ydes støtte til videreuddannelse, som afsluttes inden 30. juni i uddelingsåret eller tilskud til anskaffelse af undervisningsmidler eller udstyr. 10

11 Beløb: Legatportionerne udgør normalt ikke mindre end kr. Ansøgningen udfyldes elektronisk på ansøgningsblanket som udprintes, underskrives og sendes til nedenstående adresse senest den 15. marts. Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond Arbejdsgiverforeningens Jubilæumsfond Vester Voldgade København 11

12 Augustinus Fonden Fonden har til formål at virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller lignende formål. Fonden yder ikke støtte til enkeltpersoner på grund af sociale eller økonomiske problemer. Fonden støtter ikke grupperejser i ind- og udland. Løbende. Man kan forvente svar på ansøgningen i løbet af ca. 3 måneder. Ansøgningsskema anvendes ikke. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse, budget, CPR-nr. og for institutioner SE-nr. Augustinus Fonden Amaliegade København K. Tlf.:

13 Bikubenfonden Fonden er alment velgørende. Der ydes støtte til selskaber, foreninger, institutioner m.v. med humanitære, sociale, kulturelle, videnskabelige, uddannelsesmæssige og andre formål. Ansøgninger behandles løbende. Behandlingstiden er ca. en måned. Sekretariat: Direktør Michael Metz Mørch Ja. Se mere på Ansøgningskemaet kan hentes og udskrives, eller det kan indsendes elektronisk. Der indføres elektronisk ansøgningsskema på fondens hjemmeside i løbet af Herefter vil det ikke længere være muligt at sende ansøgninger til fonden per post. Læs mere på Bikubenfonden / BG Fonden Fiolstræde København K Tlf.: Links: 13

14 Brødrene Hartmanns Fond Uddrag af vedtægternes 3 lyder således: "Fondens formål er ved hjælp af Fondens disponible midler at yde bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål alt efter nærmere beslutning af Fondens bestyrelse og eventuelt efter indstilling fra selskabets ledelse". Som et overordnet princip for bestyrelsens bedømmelse af hver enkelt ansøgning skal det gælde, at projektet, der søges støtte til, skal være præget af kvalitet, være af blivende værdi og tillige fremadrettet. Brødrene Hartmanns Fond yder principielt ikke støtte til andre fonde eller fondslignende foreninger, men stiller sig imødekommende over for ansøgninger om støtte til konkrete projekter. Fonden yder ikke støtte til personlig uddannelse, ej heller til kollektive studierejser og studieophold. Fonden yder ikke støtte af social karakter til enkeltpersoner. Fonden yder ikke støtte til almindelige idrætsforeninger eller konkurrencepræget idræt. Fonden yder ikke bevillinger til kommercielt prægede projekter, eksempelvis bogudgivelser, udgivelse af CD'ere og videofilm, start af virksomheder m.v., ligesom Fonden kun i undtagelsestilfælde yder støtte til lønudgifter i forbindelse med videnskabelige projekter. Beløb: Summen af bevillinger givet i 2006 var: kr. Sekretariat: Hartmann Fonden c/o Birgitte Hartmann Holmager Herlufmagle Tlf.: Mail: Ansøgningsskema fås på hjemmesiden: og indsendes elektronisk. Kun elektroniske ansøgninger sendt via hjemmesiden vil blive besvaret. Links: 14

15 Bustrupfonden Formålet med fonden er at yde tilskud til børn og unge. Bustrupfonden yder tilskud til institutioner, foreninger og selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter og tiltag for børn og unge. Uddelingen af midler sker efter bestyrelses skøn. De ansøgte midler skal anvendes til formålsbestemte aktiviteter, og må ikke anvendes til daglig drift. Der lægges vægt på, at ansøgninger har dokumentation for, at de projekter der ansøges til er af høj kvalitet. Målgruppe: Bustrupfonden yder tilskud til registrerede institutioner for børn og unge, eller foreninger og selskaber der beskæftiger sig med børn og unge. Tilskud bevilges til aktiviteter og tiltag over for børn og unge. Beløb: Årligt beløb: Ca kr. 1. januar til 1. marts hvert år. Ansøgningsskema skal anvendes og kan hentes på Skive kommuens hjemmeside. Ansøgninger modtages hos Skive Kommune, Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 7800 Skive eller i perioden 1. januar til 1. marts. Der skal benyttes ansøgningsskema. Ansøgningsskema findes på Skive Kommunes hjemmeside Skive Kommune Byrådssekretariatet Torvegade Skive. 15

16 Børnelegatet af 1976 Legatets formål er at yde støtte til syge og socialt truede børn og unge under 18 år fra hovedstadsområdet. Støtten, der ikke må eller skal kunne dækkes af offentlige midler, gives især til ferieophold eller andet ophold uden for hjemmet, dog fortrinsvis inden for landets grænser. Fondens målgruppe er bosat i Københavns Kommune. Ansøgninger skal være anbefalet af læge eller socialmedarbejder. Med ansøgningen skal følge dokumentation for barnets/den unges CPRnummer. For institutioner skal oplyses SE-nummer. Målgruppe: Fondens målgruppe er bosat i Københavns Kommune. Ansøgninger skal indsendes til fondens kontor inden hvert års 1. april. Uddeling finder sted primo juni i ansøgningsåret. Sekretariat: Formand: Kontorchef Axel Clausen. Næstformand: Professor, overlæge Niels Michelsen Nej Direktør, cand.jur. Søren Friis Nørre Voldgade København K. 16

17 Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Legat Uddeling af legatportioner til almenvelgørende og almennyttige formål. Legatet uddeles fortrinsvis til større kendte almennyttige foreninger. Der uddeles ikke legater til rejse-, fritids- eller kursusaktiviteter. Beløb: Årligt beløb: Beløbet afhænger af renteafkast og overskud af udlejningsejendomme. Ansøgningsperiode: Juli. Uddelingstidspunkter: november/december. Der skal indsendes individuel ansøgning. Advokat Jørgen Lindeberg Vestagervej København Ø Tlf.:

18 Carl Julius Petersens Hjælpefond Fondens midler uddeles til foreninger med humanitære formål og til foreninger til folkeoplysning (i.e. forening, der fremmer folks smag for kunst, musik og sang). Desuden gives støtte til udøvende kunstnere ved Det kongelige Teater og Kunstakademiet, samt gamle scenekunstnere. Beløb: Årligt beløb: Fondens formue er på ca. 4 mio. kr. 1. juli. Uddeles 27. september. Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema anvendes ikke. Der modtages mange ansøgninger og foretages få uddelinger. Hvis ikke man hører noget fra fonden, er man ikke kommet i betragtning. Advokat Stig Lynghøj Nielsen Vestergade København K Tlf.:

19 Carlsbergfondet Carlsbergfondet er oprettet af brygger J.C. Jacobsen i Carlsbergfondets formål er at: a. yde tilskud til og forestå ledelsen af Carlsberg Laboratorium. b. virke til fremme af naturvidenskaberne samt matematik og filosofi, de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaberne. c. opretholde og udvikle Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. d. at yde tilskud til samfundsgavnlige formål gennem Tuborgfondet, særligt til støtte for dansk erhvervsliv. Det indskærpes at Carlsbergfondet IKKE støtter: Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorientede projekter, ligesom støtte til ph.d.-studier og anden uddannelse, herunder studierejser og kursusophold o.l. ikke vil komme i betragtning. Beløb: Carlsbergfondet og dets afdelinger uddeler årligt ca. 100 mio. kr. Carlsbergfondet har en ansøgningstermin årligt: 1. oktober. De indkomne ansøgninger behandles af fondets direktion på møder i slutningen af november, og afgørelse foreligger senest 15. december. Sekretariat: Sekretariat: Kontorchef Gunver Kyhn. Direktion: Professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard-Larsen (formand). Professor, dr.scient Flemming Besenbacher. Professor, dr.polit. Niels Kærgård Professor, dr.phil. Axel Michelsen Professor, dr.phil. Per Øhrgaard. Kvæstur: Kvæstor Jens Otto Veile. Regnskabschef: Anders Garrigues. Ansøgningsskema er obligatorisk og findes på Carlsbergfondets hjemmeside. Beretning og regnskab udgives hvert forår. Carlsbergfondets fundats og statutter findes i dansk og engelsk version på Carlsbergfondets hjemmeside: Ansøgningen skal indsendes i 6 eksemplarer. Carlsbergfondet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Fax:

20 Links: 20

21 Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen er oprettet i 1938 af Carlsberg-fondet på 50-års dagen for fondets overtagelse af Bryggeriet Gl. Carlsberg. Legatet skal virke til støtte for samfundsgavnlige formål på det praktiske livs område, særlig sådanne som har tilknytning til videnskabens arbejde. Det ligger uden for legatets opgave at yde støtte til bestående virksomheder og selskaber i form af driftskapital eller reduktion af produktionsomkostninger herunder lønninger, byggeri og renovering. Der ydes ikke støtte til enkelte studerende til studier, opgaveprojekter, rejser eller udenlandsophold. Der gives udelukkende støtte til konkrete formål, ikke til fortæring, leje, hotelophold eller sociale ydelser. Beløb: Årligt beløb: P.t. ca. 5 mio. kr. De modtagne ansøgninger behandles løbende, men de kan også henvises til senere behandling. Sekretariat: Formand: Professor, dr. pharm. Povl Krogsgaard-Larsen Sekretær: Underdirektør Peter Moe Rasmussen. Yderligere oplysninger: Det anbefales at anvende ansøgningsskema, der kan hentes via Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsens hjemmeside. Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen Gamle Carlsberg vej Valby Tlf.: Links: 21

22 Danidas Oplysningsbevilling Oplysningsbevillingen støtter oplysningsarbejde om udviklingslandene med det formål at skabe forståelse i den danske befolkning for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde ved at uddybe danskernes viden om forholdene i udviklingslandene og de vilkår, som befolkningen i udviklingslandene lever under. Tilskud kan søges af foreninger, lokale grupper, enkeltpersoner, medier, skoler m.v. til veldefinerede oplysningsprojekter, der retter sig mod brede kredse i den danske befolkning. Der lægges særlig vægt på ansøgninger, der retter sig mod nye målgrupper. En del af midlerne er afsat til U-lands-tv-puljen, som har til formål at styrke formidlingen af et ulandsrelateret stof gennem tv-mediet. En særlig bevilling er afsat til en rejsestipendieordning, som yder tilskud til rejser i udviklingslandene med det specifikke formål at indsamle informationer og materialer til et efterfølgende bredt oplysningsprojekt i Danmark. Der ydes ikke tilskud til elevrejser og lejrskoler. Det forudsættes i forbindelse med støtte af oplysningsbevillingen, at ansøgerne selv afholder en del af omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af aktiviteterne. Første mandag i september og første mandag i marts for støtte til oplysningsaktiviteter i Danmark. Tredje mandag i september og tredje mandag i marts for rejsestipendieordningen. Ansøgningsskemaer skal anvendes til både oplysningsaktiviteter i Danmark og til rejsestipendieordningen. Ansøgningsfrister, ansøgningsskemaer og retningslinjer findes på oplysningsbevillingens hjemmeside Udenrigsministeriet, Public Diplomacy og Kommunikation Danidas Oplysningsbevilling Asiatisk Plads København K Tlf.:

23 Danmark Fonden Danmark Fondens formål er at yde støtte til løsning af opgaver indenfor børne- og ungdomsforsorgen og den sociale sektor i videste forstand. Beløb: Ca kr. Der er ingen tidsfrister, og der anvendes ikke særligt ansøgningsskema. To årlige uddelinger. Advokat Peter Neergaard Nikolaj Plads 26, København K. Tlf.:

24 Dansk Færøsk Kulturfond Dansk-Færøsk Kulturfond blev oprettet i 1951 efter aftale mellem den danske regering og Færøernes landsstyre. Fondets formål er at fremme den åndelige forbindelse mellem Færøerne og den øvrige del af det danske rige. Det vil sige kulturformidling i bred forstand mellem Færøerne og Danmark. Også kulturformidling mellem Færøerne og Grønland falder ind under fondets formål. Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser m.m. Der gives normalt ikke tilskud til nordiske konferencer, skolerejser og lign. samt egentlige uddannelsesformål. Beløb: Tilskuddene er af varierende størrelse. Bevillingstilsagnene opretholdes i 2 år. Herefter skal der indsendes ny ansøgning, hvis det pågældende projekt fortsat ønskes støttet. Bestyrelsen foretager uddelinger én gang om året. Frist for indsendelse af ansøgninger er 1. marts med efterfølgende behandling i bestyrelsen ultimo april/primo maj. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen vil blive afvist. Der vil ikke kunne fås støtte til arrangementer m.m., der har fundet sted på det tidspunkt, ansøgningen behandles af bestyrelsen. De personer, der bevilges støtte, forventes efterfølgende i videst muligt omfang at fremsende et eksemplar af den bog, CD, katalog, tidsskrift, etc., fondet har ydet støtte til. Ansøgningsskema skal udfyldes og indsendes sammen med en udførlig redegørelse for formålet, budget for den ansøgte aktivitet samt evt. regnskabsoplysninger for tilsvarende tidligere aktiviteter. Det skal også oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side. Der ydes ikke støtte til driftsomkostninger, ligesom uspecificerede ansøgninger afvises Ansøgningerne sendes til fondets sekretær, att.: Lenna Hansen, Statsministeriet, Prins Jørgens Gård 11 DK København K. Yderligere oplysninger om fondet kan fås på tlf. nummer:

25 Danmarks Radios ønskekoncerter, giro januar 1950 blev der fra Justitsministeriet givet tilladelse til at foretage indsamlinger i forbindelse med ugentlige ønskekoncerter. Der ydes støtte til: Projekter og foreninger, som hjælper børn og unge, der er socialt dårligt stillede eller i vanskeligheder Projekter og foreninger, som lavet et klart forbyggende arbejde Organisationer/foreninger, som aflægger regnskabaktiviteter, som afvikles i Danmark Der ydes ikke støtte til: Individuelle behov eller til familier Deltagelse i kongresser, møder, uddannelse o.l. Driftsudgifter, fx mad, o.l. Udvalget vil på baggrund af ovenstående kriterier træffe den endelige beslutning om, hvem der skal modtage støtte. Målgruppe: Midlerne tilfalder aktiviteter, projekter og events for socialt dårligt stillede børn og unge under 18 år. Beløb: Årligt beløb: Varierende - ca kr. Ansøgningsperiode: 1. december til 1. februar. Endelig uddeling finder sted april-maj. Ansøgningsskema kan findes på dr.dk/giro413 Giro 413 MD - Sekretariatet DR-Byen Emil Holms Kanal 20, opg København C Tlf.:

26 Danske Banks Fond Fonden skal virke til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål af såvel national, international, social, videnskabelig, erhvervsmæssig som human karakter, herunder kunst, kulturelle og religiøse formål samt beskyttelse af naturmiljøet. Fonden yder ikke tilskud til studierejser eller -ophold og uddeler ej heller legater. Danske Banks Fond Att. Bent Bergh Holmens Kanal København K Tlf.:

27 Den Europæiske Socialfond Socialfondsprogrammet Mål 2 for programperioden har overskriften 'Flere og bedre jobs'. Et tæt samarbejde mellem Regional- og Socialfonden i et nyt regionalpolitisk landskab giver en bedre understøttelse af den regionale arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik. Og det betyder samtidigt en mere målrettet indsats for at føre Lissabonstrategien ud i livet. Den samlede indsats vil koncentrere sig om at skabe resultater ud fra de fire vækstdrivere menneskelige ressourcer, innovation, IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og iværksætteri som OECD har peget på som afgørende indsatsområder. Socialfondsindsatsen falder i to dele: Prioritet 1 En kvalificeret arbejdsstyrke (bedre job) og Prioritet 2 Udvidelse af arbejdsstyrken (flere job). Prioritet 1 omfatter: Opkvalificering af arbejdsstyrken samt bedre adgang til professionelle lederkompetencer og styrket organisationsudvikling i virksomhederne En styrket innovationsindsats i danske virksomheder Bedre offentlig og privat udnyttelse af ny teknologi i arbejdsstyrken. Prioritet 2 omfatter: Højere beskæftigelsesfrekvenser En styrket iværksætterindsats Bredere adgang til ny teknologi i jobsammenhæng. Yderligere oplysninger: Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejlsøvej Silkeborg Tlf.: Fax

28 Det kongelige Grønlandsfond Generelle oplysninger og formål: I eller udenfor Grønland at yde støtte til grønlandske humanitære, kulturelle og videnskabelige formål med særligt fokus på projekter, der vedrører børn og unge. Ansøgninger indsendes i 8 eksemplarer, med oplysning om ansøgerens CPR-nr. eller SE-nr. Fondet yder ikke tilskud til danske skolers rejse til Grønland og specialafhandlingsprojekter. Der ydes som hovedregel ikke støtte til projekter, der er igangsat før afholdelsen af førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen. 1. januar. Bestyrelsesmøde ultimo marts. Uddeling 28. marts Sekretariat: Administrator: Mag. Art. Elisabeth von Buchwald Ja. Downloades her: eller kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret kuvert. Det Kongelige Grønlandsfond Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald Postboks 2143 Amaliegade København K 28

29 Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond Dronning Louises Børnehospitals forskningsfond kan yde støtte til lægevidenskabelige forskningsopgaver inden for børnesygdomme og børnekirurgi samt lægevidenskabelige forskningsopgaver af betydning for børns sundhedsmæssige tilstand og socialmedicinske trivsel. Støtten fra fonden ydes fortrinsvis til læger ved pædiatriske og børnekirurgiske afdelinger i det storkøbenhavnske område, herunder Rigshospitalet. Beløb: Årligt beløb: Ca kr. Ansøgningsfrist 30. september hvert år. Svar samt uddeling primo december hvert år. Sekretariat: Formand: Overlæge N.H. Valerius Sekretariat: Konsulent Torben Mogensen Yderligere oplysninger: Der anvendes særlige ansøgningsskemaer. Konsulent Torben Mogensen Rytsebækvej Virum Tlf.: Fax:

30 Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Fondens formål: Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser. Ansøgningen skal indeholde en kort redegørelse for projektet og ikke fylde mere end én A4 side. Der vedlægges udfyldt ansøgningsskema med adresse samt CV og budget. Yderligere bilag med relation til ansøgningen kan vedlægges. Uddeling kan også finde sted uden ansøgning, og fonden kan selvstændigt tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger indenfor fondens formål. Fonden indstiftede i 1972 "Amalienborgprisen". Denne pris kan ikke søges og har til formål at støtte udgivelse af et betydningsfuldt dansk, ikke skønlitterært værk, der oversættes til andet sprog. Under fonden hører også "Cayx-Legatet, der støtter studerende og kandidater med relation til det franske. For yderligere oplysninger henvises til Tilsagn: Tilsagn om støtte meddeles pr. brev umiddelbart efter førstkommende fondsmøde. Afslag: Afslag på ansøgning meddeles løbende skriftligt. Fonden administreres af Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup. Beløb: Fonden uddelte i 2009 kr , fordelt på 82 ansøgninger. 15. februar (til behandling på bestyrelsens sommermøde ca. 1. juni) 15. august (til behandling på bestyrelses vintermøde ca. 1. december) Sekretariat: Fondssekretær: Mag. Art. Elisabeth von Buchwald Ansøgningsskema downloades her: eller kan rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald Postboks 2143 Amaliegade 18 30

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE

Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE Egmont Fonden Den almennyttige virksomhed Årsskrift 2006 VIRKSOMHEDEN PROJEKTERNE Forord 3 Bestyrelsens beretning 5 Egmont koncernen 14 Oversigt over bevillinger til projekter 16 Støtte og bevillinger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse

KOLOFON. Ophavsretlige oplysninger: Eftertryk i kommercielt øjemed ikke tilladt. Anden anvendelse tilladt mod behørig kildeangivelse Europa-Kommissionen www.ec.europa.eu/danmark EU-tilskud en oversigt over programmer, lån, kontrakter og støtteordninger Danmark i EU KOLOFON Europa-Kommissionen Repræsentation i Danmark Europa-Huset Gothersgade

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed university of copenhagen Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed Published in: Villum Fonden & Velux Fonden 2009 Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere