Velkommen. Cphbusiness Valby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Cphbusiness Valby"

Transkript

1 Velkommen Cphbusiness Valby 2013

2 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A gang og en B gang. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, et loungeområde, og en god kantine. De studerende i Valby har mulighed for at benytte husets velassorterede bibliotek. Endvidere har afdelingen en studievejledning og en serviceminded studieadministration. På Cphbusiness Valby uddanner vi: Serviceøkonomer BA i International Hospitality Management Jeg håber, at du vil få en god studietid i disse omgivelser og byder dig hjertelig velkommen. Med venlig hilsen John Callisen Afdelingschef, Cphbusiness Valby

3 A adresse alkohol Adresse Cphbusiness Valby Vigerslev Allé Valby Hjemmeside: Alkohol mv. Det er bortvisningsgrund, hvis du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i forbindelse med undervisningen. B bar bibliotek boghandel bortkomne effekter brand Bar DSR (De Studerendes Råd) inviterer til fredagsbar hold øje med opslag. Bibliotek Cphbusiness Valbys bibliotek er beliggende bag ved receptionen på stueetagen. På biblioteket har studerende adgang til aviser, tidsskrifter og bøger. Hotel og Restaurantskolens bibliotekarer hjælper med informations- og litteratursøgning. Desuden er bibliotekarerne behjælpelige med at undersøge på hvilke andre biblioteker, studerende kan låne diverse titler. Sygesikringsbevis skal medbringes ved lån af bøger fra biblioteket. Biblioteket indeholder desuden afsluttende projektopgaver fra 2005 og frem, der har opnået karakteren 7 (svarende til 8 på 13-skalaen) og derover. Biblioteket har åbent mandag torsdag kl og fredag kl

4 Desuden findes der et bibliotek på Cphbusiness City på Landemærket (4. sal) Samtlige ansatte, studerende og kursister fra alle afdelinger på Cphbusiness kan benytte biblioteket. Åbningstider: Mandag - torsdag fra kl Fredag fra kl I vinterhalvåret også aftenåbent onsdag - torsdag fra kl Bibliotekar: Birgit Linneboe Telefon: Mail: Hjemmeside: Som uddannelsesbibliotek udvælger og beskriver Cphbusiness Citys bibliotek primært kilder inden for emneområder, der vedrører merkantil uddannelse. Her har du adgang til håndbøger, leksika, aviser, CD-rom, faglitteratur, danske og udenlandske tidsskrifter og et mindre udvalg af skønlitteratur. Samtlige ansatte, studerende og kursister fra alle afdelinger på Cphbusiness kan benytte biblioteket. Udlånsregler Det er muligt at søge i Bibliotekskataloget og samtlige ansatte, studerende og kursister på Cphbusiness kan hjemlåne og reservere materiale. Som lånerkort benyttes sygesikringsbevis. Lånetid: 1 måned for bøger samt tidsskrifter, 1 uge for hovedopgaver. Alt bortkommet materiale skal erstattes. Håndbogssamlingen Denne samling af bøger er 'læsesalsbøger'. Det vil sige, at de kun er tilgængelige i læsesalen. Alle håndbøger er i kataloget mærket med betegnelsen "håndbøger" og desuden mærket "ikke til hjemlån". Informationssøgning Bibliotekaren står til rådighed med hjælp og gode råd i forbindelse med den digitale informationssøgning. Boghandel Polyteknisk Boghandel sælger alle relevante lærebøger samt lommeregnere. På adressen finder du en oversigt over dine studiebøger. Du kan vælge at få bøgerne sendt hjem til dig eller afhente dem i 4

5 Polyteknisk Boghandel, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby. Det er også muligt at købe bøgerne her på adressen i hele september måned. Bortkomne effekter Cphbusiness Valby henstiller til, at fundne effekter afleveres i Hotel- og Restaurantskolens reception eller hos studieadministrationen med oplysning om, hvor og hvornår de blev fundet. Henvendelse kan ligeledes rettes til Hotel- og Restaurantskolens reception eller i studieadministrationen, hvis man har glemt effekter på skolen/akademiet. Brand I tilfælde af brand er følgende brand- og evakueringsinstruks gældende for personer, der opholder sig på Cphbusiness, Valby afdelingen. Orienter dig straks om placering af flugtveje samt placering af alarmtryk og brandmateriel. Ring 112 og / eller aktivér alarmtryk. Hvis muligt forsøg at bekæmpe branden, ellers luk døren til rummet med brand og forlad bygningen. Elevatorer må aldrig benyttes ved brand. Hvis alarmen lyder - forlad straks rummet, luk døren efter dig, og begiv dig mod terræn. Gå til mødestedet langs jernbanen foran Hotel- og Restaurantskolens kantine og afvent brandvæsenets ankomst. Er der røg i flugtveje - luk døren til rummet, og stil dig ved vinduet, og afvent brandvæsenets ankomst. Alarmsignalet i bygning A & B er en høj hyletone. Alarmsignalet i bygning C er en talebesked. 5

6 C computer cykelparkering Computer Alle studerende bør medbringe en bærbar computer, da brug af IT er integreret i undervisningen. Cykelparkering Cykler kan parkeres i gården bag Hotel- og Restaurantskolen. Studerende må ikke parkere biler, motorcykler mv. på Hotel- og Restaurantskolens område og henvises derfor til de omkringliggende veje. D de studerendes råd (DSR) dimission dispensation De Studerendes Råd (DSR) De studerendes råd er et forum, der samarbejder med afdelingsledelsen om dagligdagen på uddannelsen. Det er de studerendes ansvar, at DSR fungerer. Læs mere om De Studerendes Råd på hjemmesiden. Dimission Der afholdes dimission for færdiguddannede serviceøkonomer i slutningen af juni umiddelbart efter afholdelse af den ordinære eksamen i afsluttende projektopgaven. Efter dimissionen indbyder Valby afdelingen samtlige dimittender og deres gæster til en reception. Cphbusiness Valby opfordrer de studerende til at arrangere en dimissionsfest. Afdelingen har tidligere ydet økonomisk støtte hertil. Henvendelse angående dette skal ske til afdelingschef John Callisen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Festudvalg 6

7 Dispensation Studerende har i visse tilfælde mulighed for at søge om dispensation for gældende regler. Det drejer sig om følgende: Praktikvirksomhed Studerende kan søge om dispensation fra kravet om, at praktikopholdet skal gennemføres i en virksomhed inden for det valgte speciale under forudsætning af, at vedkommende har valide argumenter for ønsket om at gennemføre opholdet i en anden servicevirksomhed. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til Christine Nolsø (Studievejleder) eller Synne Stuhr (Studieleder) Der henvises i øvrigt til afsnittet Praktik. Problemformulering til den afsluttende projektopgave Studerende kan søge om dispensation fra kravet om, at den afsluttende skal skrives med udgangspunkt i en problemformulering omhandlende praktikvirksomheden. Dispensationsansøgningen vedlagt en skriftlig godkendelse fra praktikvirksomheden skal afleveres til den studerendes vejleder til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres i studieadministrationen senest 1 måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. Lukket opgave (kun afsluttende projektopgave) Studerende kan søge om tilladelse til at lukke deres afsluttende projektopgave ifald praktikvirksomheden eller den virksomhed, opgaven omhandler, ønsker det. Det er oftest tilfældet, hvor virksomheden har bidraget til opgaven med fortrolige oplysninger. Får en studerende tilladelse til at lukke den afsluttende projektopgave senest 1 måned før den officielle start på opgaven, vil det blive tilstræbt, at censor til den mundtlige eksamen ikke komme fra en virksomhed i den pågældende branche. Desuden vil reglen om, at en kopi af opgaver, som har fået en bestemt karakter eller derover, skal placeres på Hotel- og Restaurantskolens bibliotek, ikke være gældende. En formular til godkendelse af aflevering af lukket opgave findes i vejledningen til den afsluttende projektopgave på serviceøkonomuddannelsens Ekstranet. Formularen skal afleveres til den studerendes vejleder til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres 7

8 til i studieadministrationen senest 1 måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. 2 max 3 studerende skriver afsluttende projektopgave i fællesskab. 2 max 3 studerende kan søge om tilladelse til at skrive deres afsluttende projektopgave i fællesskab under forudsætning af, at de i samråd med deres respektive praktik-virksomheder kan løse en mere brancherelateret problemstilling eller en opgave stillet af en anden virksomhed inden for specialet. Studerende skal være opmærksomme på, at den mundtlige eksamen i den afsluttende projektopgave altid er individuel, og at hver enkelt studerende således er ansvarlig for hele indholdet i den skriftlige opgave. Det skal dog fremgå af opgaven, hvilke afsnit/kapitler den enkelte studerende har skrevet. Ved den mundtlige eksamen bliver studerende, som har skrevet i fællesskab, eksamineret umiddelbart efter hinanden. En formular til godkendelse af aflevering af fælles afsluttende projektopgave findes i vejledningen til den afsluttende projektopgave på serviceøkonomuddannelsens Ekstranet. Formularen skal afleveres til de studerendes vejledere til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres til studieadministrationen senest 1 måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. Studerende med visse indlæringsvanskeligheder, herunder ordblindhed, har mulighed for at søge om ekstra tid til individuelle skriftlige eksamener aflagt under traditionelle eksamensforhold under forudsætning af, at vedkommende har officiel dokumentation, der bekræfter vanskelighederne. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til Christine Nolsø eller Synne Stuhr i studievejledningen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. 4. forsøg ved ekstern prøve, intern prøve eller bunden forudsætning Studerende, der ikke har bestået en bunden forudsætning, intern prøve eller ekstern prøve i tre forsøg, kan i ganske særlige tilfælde søge om mulighed for et fjerde forsøg under forudsætning af, at vedkommende har særdeles valide argumenter for et ekstra forsøg. Den studerende skal aflevere en 8

9 dispensationsansøgning for et fjerde forsøg vedlagt en handlingsplan, der viser, hvordan vedkommende påtænker at bestå den bundne forudsætning, interne prøve eller eksterne prøve. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til Christine Nolsø (Studievejleder) eller Synne Stuhr (Studieleder) E eksamen eksamensprojekter eksamensregler eksklusion evalueringer Eksamen Der findes tre former for eksamener på serviceøkonomuddannelsen: Obligatoriske læringsaktiviteter: Aktiviteter, der skal gennemføres med et tilfredsstillende resultat og bedømmes som bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen foretages udelukkende af en underviser på serviceøkonomuddannelsen på Cphbusiness. Ifald en studerende ikke får godkendt en bunden forudsætning, skal den pågældende aktivitet enten gennemføres på ny eller den studerende får stillet en ny opgave af underviseren. Der vil i løbet af studietiden komme obligatoriske aktiviteter, som underviseren oplyser om løbende. Interne prøver: Bedømmelsen foretages af en underviser på serviceøkonomuddannelsen på Cphbusiness. Ifald en studerende ikke består en intern prøve, får han/hun mulighed for at rette de(n) dele af det afleverede skriftlige arbejde, underviseren har vurderet som ikke tilfredsstillende eller deltage i en ny mundtlig prøve. Eksterne prøver: Aktiviteter, der skal gennemføres og vurderes ud fra 7-trinsskalaen, og skal bestås med minimum karakteren 02; omfatter den tværfaglige individuelle eksamen, prøven i det valgfri element (speciale) og den afsluttende projektopgave 9

10 Bedømmelsen foretages af en underviser fra serviceøkonomuddannelsen på og en ekstern censor. Såfremt en studerende ikke består en ekstern prøve, skal han/hun gennemføre en ny prøve. Studerende har tre forsøg til at bestå en bunden forudsætning, intern prøve og ekstern prøve. Hvis en studerende ikke består en eksamen inden for tre forsøg, vil vedkommende blive udmeldt fra serviceøkonomuddannelsen. Den studerende er til enhver tid ansvarlig for at holde sig ajour med status på hans/hendes obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne prøver. Endvidere er den studerende ansvarlig for aktivt følge op på situationen, ifald han/hun ikke har bestået en eller flere af ovennævnte eksamener. Hvis en studerende bliver forhindret i at deltage i en obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve eller ekstern prøve grundet sygdom, skal vedkommende aflevere en lægeerklæring for at undgå at blive registreret for et brugt forsøg. Lægeerklæringen skal afleveres i studieadministrationen senest kl. 15 på den dag, hvor sygdommen er opstået. Studerende skal være opmærksomme på, at en rettidigt afleveret lægeerklæring udelukkende har til formål at undgå at blive registreret for et brugt forsøg. Hvis en eksamen omfatter aflevering af et skriftligt projekt eller andet skriftligt materiale til Cphbusiness, er afleveringsfristen altid kl på afleveringsdagen i studieadministrationen. Studerende, der afleverer efter kl , vil blive afvist og således ikke få mulighed for at deltage i eksamen. Med mindre andet oplyses, afleveres eksamensprojekter altid i følgende eksemplarer: 2 hard copies 1 opgave skal uploades til Fronter i afleveringsmappen under klassens navn. Cphbusiness anbefaler ikke, at studerende afleverer eksamensopgaver før afleveringsdagen, da de efter aflevering ikke er tilgængelige for rettelser. Studerende skal være særligt opmærksomme på, at deltagelse i de enkelte obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne prøver sker på baggrund af følgende forudsætninger: Alle interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter på 1. år skal være bestået/godkendt, før den studerende kan deltage i den tværfaglige individuelle eksamen på 1. år. Den studerende kan ikke deltage i prøven i valgfrit element (speciale), før den tværfaglige eksamen på 1. år samt alle interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter på 3. semester er bestået/godkendt. 10

11 Alle eksamener, interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter skal være bestået/godkendt, før den studerende kan aflægge eksamen i den afsluttende eksamensopgave. Der henvises til den landsdækkende studieordning for yderligere oplysninger om eksamener på serviceøkonomuddannelsen, herunder blandt andet beskrivelser af de enkelte eksamener, skriftlige besvarelsers omfang samt afleveringsdatoer. Eksamensprojekter Alle eksamensprojekter skal afleveres i administrationen medmindre anden information gives. Det er ikke muligt at aflevere efter en aftalt deadline. Eksamensregler Regler for eksamener på serviceøkonomuddannelsen samt regler for brug af egen PC ved skriftlige eksamener findes på Fronter. Eksklusion af et medlem af en studiegruppe Enkelte studiegrupper oplever, at et medlem af gruppen ikke bidrager på tilfredsstillende vis til gruppens arbejde. Det kan f.eks. være, at medlemmet ikke deltager i de aftalte møder, ikke afleverer aftalte skriftlige bidrag, konsekvent forlader gruppens møder tidligt eller kommer for sent. Det kan i visse tilfælde få gruppens øvrige medlemmer til at overveje at ekskludere medlemmet fra studiegruppens arbejde. En studiegruppe kan imidlertid ikke ekskludere et medlem fra det ene øjeblik til det andet. Studiegruppen skal ved overvejelser om eksklusion af et medlem følge følgende regelsæt: Samtlige studiegruppens medlemmer skal være enige om, at en eksklusion kan komme på tale. Studiegruppen skal konfrontere medlemmet med de anker, der gør, at gruppen påtænker at ekskludere ham/hende enten personligt, telefonisk eller via akademiets -system. Det skal gøres med udgangspunkt i studiegruppens regelsæt. Medlemmet skal have mulighed for at forsvare sig over for de frembragte anker og gives mulighed for at forbedre sin adfærd over en vis periode, der aftales internt i studiegruppen. Studiegruppen skal orientere en studievejleder og en underviser om, at de påtænker at ekskludere medlemmet samt årsagerne hertil. Ifald medlemmet efter en vis periode stadig ikke bidrager tilfredsstillende til studiegruppens arbejde, kan gruppen vælge at ekskludere medlemmet fra 11

12 gruppens arbejde, hvor følgende regelsæt er gældende: Studiegruppen skal have tilladelse til at ekskludere medlemmet af en studievejleder og en underviser. Studiegruppen skal informere medlemmet om de anker, der gør, at gruppen ekskluderer ham/hende enten personligt, telefonisk eller via akademiets e- mail-system. Det skal gøres med udgangspunkt i studiegruppens skriftlige regelsæt. Idet en studiegruppe ikke må bestå af mindre end 3 studerende, kan en studerende ikke ekskluderes fra en 3-personers gruppe, før gruppen har fundet et nyt medlem. Opstår der spørgsmål om dette regelsæt, kan henvendelse rettes til studievejledningen. Studievejlederne er ligeledes behjælpelige med løsning af problemer i studiegrupper. Opstår der tvivlspørgsmål, træffer Uddannelseschef John Callisen afgørelse i sagen. Studerende skal være opmærksomme på, at eksklusion af et medlem af en studiegruppe betyder, at vedkommende bliver erklæret studieinaktiv og mister retten til at modtage SU. Ved studiestart vil du blive bedt om at lægge din ind på din holdside på Fronter. Det er meget vigtigt, at du husker at opdatere denne, hvis du skulle skifte adresse i løbet af din studietid. Vi forventer, at du dagligt tjekker din , så vi kan sikre, at du løbende opdateres med informationer mv. Når du får tildelt password til IT-systemet, er det vigtigt, at du umiddelbart efter ændrer passwordet til et, som du kan huske. Du vil få mere information om dette i den første tid på skolen. Evalueringer Vi evaluerer løbende uddannelserne. I løbet af året vil du modtage invitation til at deltage i evalueringen af din uddannelse, studiemiljøet, underviserne mv. Vi opfordrer alle vores studerende til at tage del i dette arbejde, idet vi løbende forbedrer uddannelserne bl.a. med udgangspunkt i disse evalueringer. 12

13 F ferieplan festudvalg fremmøde Fronter Ferieplan 2013/2014 Semester start/slut sommer: 1. semester-hold 3. september januar semester-hold 28. oktober januar 2014 Undervisningsfrie perioder: Juleferie 21. december januar 2014 Påskeferie 13. april april 2014 St. Bededag 16. maj 2014 Kristi Himmelfartsferie 29. maj 30. maj 2014 Grundlovsdag 5. juni Pinsedag 9. juni 2014 Festudvalg Serviceøkonomuddannelsen har et festudvalg, der arrangerer fester og fredagscafé for de studerende. Festudvalget varetages af studerende, der almindeligvis rekrutterer nye medlemmer i forbindelse med uddannelsens introduktionsforløb. Fremmøde Der er ikke mødepligt til undervisningen på serviceøkonomuddannelsen. Studerende skal dog være opmærksomme på, at de ved enhver obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve og ekstern prøve er ansvarlige for det fulde pensum på de enkelte semestre. Ligeledes forudsætter undervisningen kendskab til emner og litteratur i andre dele af samme eller forudgående semestre. Hvis en studerende ikke deltager i undervisning, er han/hun selv ansvarlig for at fremskaffe relevante oplysninger fra undervisningen, f.eks. lektionsplaner, noter, udleveringsmateriale, beskeder mv. Fronter Fronter er Cphbusiness intranet. Det er det sted, hvor vi samler al information til de studerende. Cphbusiness kommunikerer med de studerende via intranettet og den , som er knyttet hertil. Du vil få nærmere instruktion og information de første dage på uddannelsen. 13

14 På Fronter kan du hente al undervisningsmateriale, samt uploade opgaver. Desuden er det her alle skemaændringer og andre vigtige beskeder kan ses. Husk derfor at tjekke Fronter hver dag på internetadressen G glemte sager Glemte sager Se bortkomne effekter. H hjemmeside helpdesk hjælpemidler Hjemmeside Cphbusiness hjemmeside har følgende internetadresse: Her kan du finde generelle informationer om studiet. Helpdesk Har du brug for hjælp med IT på Cphbusiness kan du skrive til Hjælpemidler ved tværfaglig individuel eksamen Studerende må anvende alle former for hjælpemidler til den tværfaglige individuelle eksamen på uddannelsens 1. år. Det kan f.eks. omfatte bøger, kompendier, udleveringsmateriale, formelsamlinger, noter, opgaver og lommeregner. Studerende må ikke anvende mobiltelefoner, Bluetooth eller øvrigt it under eksamen. Ligeledes skal WIFI slås fra computere med Internet-forbindelse til enten Cphbusiness eller privat udbyder. 14

15 I infoskærme information internet Infoskærme Der er placeret infoskærm på 1. sal. Her kan du bl.a. finde information om undervisningslokale. Information Beskeder og øvrige oplysninger til studerende fra studieadministrationen, studievejledningen, undervisere, ledelsen fra Cphbusiness mv. sendes til de studerendes på Cphbusiness mails. Det kan forekomme, at beskeder og øvrige oplysninger ikke kan formidles via e- mail. Sådanne oplysninger vil blive formidlet via den elektroniske opslagstavle ved siden af studievejledningen på 1. sal. Derudover har den studerende mulighed for at tilmelde sig SMS-service inde i Selvbetjening. Cphbusiness udleverer ikke oplysninger om studerende til andre parter. Det betyder blandt andet, at studerende på serviceøkonomuddannelsen ikke kan få oplyst andre studerendes telefonnumre, privat adresser og lign. Det er særdeles vigtigt, at studerende tjekker deres mailboks ofte, da der sendes information via , som har relevans for det at være studieaktiv. Internet Alle studerende har adgang til internettet 24 timer i døgnet. Der er trådløst netværk på hele afdelingen. 15

16 K kantine klager kopi Kantine Hotel- og Restaurantskolens kantine befinder sig i stueetagen i bygning C. I kantinen kan studerende købe morgenmad og frokost fra buffeten. Morgenmad sælges i tidsrummet fra kl , mens frokost sælges fra kl Kantinen sælger desuden kaffe, kage og frugt mandag til fredag indtil kl Der er mulighed for at købe klippekort med 10 klip til frokostbuffeten samt kaffekort med rabat. Det er udelukkende elever på Hotel- og Restaurantskolen og studerende på Cphbusiness, Valby, som kan købe mad i kantinen. Studerende skal derfor bære deres studiekort synligt for at kunne købe måltider i kantinen. Klager over eksamen Hvis en studerende ønsker at klage over en eksamen, skal han/hun aflevere en skriftlig og begrundet klage til uddannelseschef John Callisen Cphbusiness, Valby senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Cphbusiness, Valby forelægger herefter klagen for den underviser og eksterne censor (ved eksterne prøver), der har varetaget eksamen. Den studerende vil modtage svar på sin klage senest 2 uger efter, at underviser og censor har modtaget klagen. Den studerende kan anke Cphbusiness, Valby afgørelsen og begrundelse til et ankenævn nedsat af Censor-formandskabets sekretariat. Anken skal være skriftlig og begrundet og afleveres til John Callisen, der fremsender anken til sekretariatet. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Kopi De studerende betaler ikke for print. 16

17 M medarbejdere Medarbejdere Følgende medarbejdere er tilknyttet serviceøkonomuddannelsen/ihm på Cphbusiness, Valby: Ledelse John Callisen, uddannelseschef Tlf.: Synne Stuhr Tlf: Studieadministration Janne Loland Tlf.: Jannie Larsen Tlf.:

18 Studiekoordinator Gitte Godske Hansen Tlf.: Studievejledning Christine Nolsø Tlf.: O orlov overflytning Orlov Studerende kan søge orlov fra uddannelsen, når de har gennemført 1. studieår og har bestået samtlige obligatoriske læringsaktiviteter, eksterne prøver og interne prøver i denne periode. Der kan kun i ganske særlige tilfælde søges orlov inden afslutningen på 1. studieår, herunder sygdom, barsel, adoption og indkaldelse til værnepligttjeneste. Studerende, der ønsker at søge orlov, kan få udleveret en orlovsblanket i studievejledningen eller studieadministrationen. Den udfyldte blanket, vedlagt studiekort, skal afleveres til studieadministrationen. Ønsker en studerende at søge orlov inden afslutningen på 1. studieår, skal henvendelse rettes til studievejledningen. Studerende kan ikke benytte Cphbusiness faciliteter og kan ikke deltage i undervisning og eksamener på uddannelsen under orlovsperioden. Ligeledes kan studerende heller ikke tilmelde sig andre uddannelser i perioden. 18

19 19 Overflytning Studerende kan søge om overflytning til serviceøkonomuddannelsen på et andet uddannelsessted under forudsætning af, at de har bestået samtlige bundne forudsætninger, interne prøver og eksterne prøver på 1. studieår. Overflytning skal finde sted inden d. 1. juli på 1. studieår, og den studerende er selv ansvarlig for skriftligt at søge overflytning til det nye uddannelsessted i god tid inden denne frist. Den studerende er ligeledes ansvarlig for skriftligt at orientere studieadministrationen på Valby afdelingen om overflytningen og bede om, at vedkommendes sag og karakterer bliver overflyttet til det nye uddannelsessted. Studerende kan i ganske særlige tilfælde søge godkendelse af overflytning på et senere tidspunkt end inden d. 1. juli under forudsætning af, af vedkommende har valide argumenter for ønsket om overflytning. I så tilfælde skal henvendelse rettes til studievejledningen. P parkering praktik print og kopi Parkering Det er kun muligt at parkere på offentlige p-pladser. Praktik Studerende skal gennemføre et obligatorisk 13-ugers praktikophold. Praktikopholdet skal være i en virksomhed inden for den studerendes valgfrie element (speciale) og skal finde sted i perioden fra d. 1. august oktober. Studerende er ansvarlige for at finde deres egen praktikplads, men kan få assistance fra studievejlederne. Studievejlederne introducerer studerende på 1. år til praktikopholdet i starten af 2. semester. Introduktionen omfatter blandt andet formelle krav til praktikperioden, procedurer for ansøgning om en praktikplads, praktikopholdets tilrettelæggelse, standard praktikdokumenter mv. Der henvises i øvrigt til den landsdækkende studieordning for yderligere oplysninger om praktikopholdet Print og kopi Det er gratis at printe og kopiere. Husk at Cphbusiness er en grøn virksomhed spar derfor på papiret.

20 R reception og studieadministration rengøring rygning Reception/Studieadministration Kontoret er åbent mandag - torsdag kl , fredag kl Rengøring Der bliver gjort rent én gang i døgnet. Vi forventer af dig, at du tager et medansvar. Ryd derfor op, når du/i forlader lokalet om eftermiddagen. Vi beder alle studerende søger for at vinduer og døre er lukkede, når de forlader lokalerne. Rygning På Hotel- og Restaurantskolen er der et røgfrit miljø, og rygning er derfor ikke tilladt indenfor. Rygning må udelukkende finde sted i Hotel- og Restaurantskolens gård ved områder, hvor det er skiltet, at rygning er tilladt. S skema speciale SPS studieaktivitet studiegrupper studiekort studievejledning studieråd study coach su Skema Skemafri dage vil typisk være dage, som er beregnet på projektarbejde og gruppearbejde. Du vil modtage dit skema en af de første dage på uddannelsen. Skemaet er tilgængeligt på Fronter. Speciale Se: Valgfrit element SPS Studerende på serviceøkonomuddannelsen med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, f.eks. ordblindhed, nedsat synsevne eller talevanskeligheder, har mulighed for at søge socialpædagogisk støtte (SPS). Støtteordningen giver mulighed for at få tildelt hjælpemidler, der muliggør gennemførelsen af uddannelsen. 20

21 21 Studerende kan henvende sig hos studievejlederne for yderligere oplysninger om SPS. Studieaktivitet I henhold til 2 i Lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte skal studerende være studieaktive for at modtage uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen. Studerende på serviceøkonomuddannelsen anses for at være studieaktive, når de opfylder følgende betingelser: Deltager i førstkommende ordinære eksamen, ordinære interne prøve og/eller obligatoriske læringsaktiviteter Tilmelder sig og deltager i førstkommende reeksamen/sygeeksamen (udelukkende muligt i tilfælde af, at man ikke består den ordinære eksamen eller ordinære interne prøve eller er syg og kan fremvise en lægeerklæring) Består uddannelsens obligatoriske læringsaktiviteter og/eller er aktiv deltager i opfyldelsen af ikke-beståede obligatoriske læringsaktiviteter. Er i eller har gennemført uddannelsens studiepraktikophold Cphbusiness Valby følger op på, hvorvidt den studerende skal erklæres studieinaktiv på følgende tidspunkter: Efter afholdelse af ordinære eksamener, ordinære interne prøver, bundne forudsætninger og reeksamener/sygeeksamener Efter udløb af tilmeldingsfristen for reeksamener/sygeeksamener Efter afslutning på undervisningsforløb, hvor bundne forudsætninger indgår Efter afslutning på uddannelsens studiepraktikophold 1 Hvis en studerende erklæres studieinaktiv, giver Cphbusiness besked til SU-styrelsen om, at den studerende er erklæret studieinaktiv, og at uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen skal stoppes. Eventuel for megen udbetalt uddannelsesstøtte vil blive krævet tilbagebetalt. Den studerende modtager samtidig en med besked herom. Studerende, der er blevet erklæret studieinaktive, kan blive studieaktive igen, når de: Tilmelder sig førstkommende reeksamen/sygeeksamen, når Cphbusiness Valby giver mulighed herfor Deltager i aktiviteter 2 hvorved bundne forudsætninger kan bestås, når Cphbusiness Valby giver mulighed herfor Når den studerende igen anses for at være studieaktiv, skal han/hun herefter søge om uddannelsesstøtte igen. Den studerende kan tidligst tildeles uddannelsesstøtte fra den 1 Gælder udelukkende for studerende på uddannelsens 2. år 2 Afhængig af det enkelte undervisningsforløb kan det for eksempel omfatte en afløsningsopgave, prøve, fremlæggelse eller lign.

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Velkommen. Kirsten Ringgaard Afdelingschef cphbusiness Lyngby

Velkommen. Kirsten Ringgaard Afdelingschef cphbusiness Lyngby Velkommen 2013 A-Z Velkommen Velkommen til cphbusiness Lyngby A-Z er ment som en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle informationer om dit kommende uddannelsessted. Folderen er

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.)

Studiehåndbog 2015-2016. Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Studiehåndbog 2015-2016 Administrationsøkonom Autoteknolog (DK/INT.) IT-Technology (DK/INT.) Markedsføringsøkonom (DK/INT.) Indholdsfortegnelse Velkommen til Dania Campus Viborg...3 Personalet i Viborg...4

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Tag en uddannelse som serviceøkonom

Tag en uddannelse som serviceøkonom Tag en uddannelse som serviceøkonom Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen er en erhvervsskole med speciale inden for hotel-, restaurant- og køkkenområdet. Herudover består

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensprojekt for grundforløbet

Eksamensprojekt for grundforløbet Eksamensprojekt for grundforløbet Hotel- og Restaurantskolen, 2014 Kommunikation IT Miljø Eksamensprojekt Hygiejne og egenkontrol Sundhed og madkemi Eksamensprojektets omfang og indhold Eksamensprojektet

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere