Velkommen. Cphbusiness Valby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Cphbusiness Valby"

Transkript

1 Velkommen Cphbusiness Valby 2013

2 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A gang og en B gang. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, et loungeområde, og en god kantine. De studerende i Valby har mulighed for at benytte husets velassorterede bibliotek. Endvidere har afdelingen en studievejledning og en serviceminded studieadministration. På Cphbusiness Valby uddanner vi: Serviceøkonomer BA i International Hospitality Management Jeg håber, at du vil få en god studietid i disse omgivelser og byder dig hjertelig velkommen. Med venlig hilsen John Callisen Afdelingschef, Cphbusiness Valby

3 A adresse alkohol Adresse Cphbusiness Valby Vigerslev Allé Valby Hjemmeside: Alkohol mv. Det er bortvisningsgrund, hvis du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i forbindelse med undervisningen. B bar bibliotek boghandel bortkomne effekter brand Bar DSR (De Studerendes Råd) inviterer til fredagsbar hold øje med opslag. Bibliotek Cphbusiness Valbys bibliotek er beliggende bag ved receptionen på stueetagen. På biblioteket har studerende adgang til aviser, tidsskrifter og bøger. Hotel og Restaurantskolens bibliotekarer hjælper med informations- og litteratursøgning. Desuden er bibliotekarerne behjælpelige med at undersøge på hvilke andre biblioteker, studerende kan låne diverse titler. Sygesikringsbevis skal medbringes ved lån af bøger fra biblioteket. Biblioteket indeholder desuden afsluttende projektopgaver fra 2005 og frem, der har opnået karakteren 7 (svarende til 8 på 13-skalaen) og derover. Biblioteket har åbent mandag torsdag kl og fredag kl

4 Desuden findes der et bibliotek på Cphbusiness City på Landemærket (4. sal) Samtlige ansatte, studerende og kursister fra alle afdelinger på Cphbusiness kan benytte biblioteket. Åbningstider: Mandag - torsdag fra kl Fredag fra kl I vinterhalvåret også aftenåbent onsdag - torsdag fra kl Bibliotekar: Birgit Linneboe Telefon: Mail: Hjemmeside: Som uddannelsesbibliotek udvælger og beskriver Cphbusiness Citys bibliotek primært kilder inden for emneområder, der vedrører merkantil uddannelse. Her har du adgang til håndbøger, leksika, aviser, CD-rom, faglitteratur, danske og udenlandske tidsskrifter og et mindre udvalg af skønlitteratur. Samtlige ansatte, studerende og kursister fra alle afdelinger på Cphbusiness kan benytte biblioteket. Udlånsregler Det er muligt at søge i Bibliotekskataloget og samtlige ansatte, studerende og kursister på Cphbusiness kan hjemlåne og reservere materiale. Som lånerkort benyttes sygesikringsbevis. Lånetid: 1 måned for bøger samt tidsskrifter, 1 uge for hovedopgaver. Alt bortkommet materiale skal erstattes. Håndbogssamlingen Denne samling af bøger er 'læsesalsbøger'. Det vil sige, at de kun er tilgængelige i læsesalen. Alle håndbøger er i kataloget mærket med betegnelsen "håndbøger" og desuden mærket "ikke til hjemlån". Informationssøgning Bibliotekaren står til rådighed med hjælp og gode råd i forbindelse med den digitale informationssøgning. Boghandel Polyteknisk Boghandel sælger alle relevante lærebøger samt lommeregnere. På adressen finder du en oversigt over dine studiebøger. Du kan vælge at få bøgerne sendt hjem til dig eller afhente dem i 4

5 Polyteknisk Boghandel, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby. Det er også muligt at købe bøgerne her på adressen i hele september måned. Bortkomne effekter Cphbusiness Valby henstiller til, at fundne effekter afleveres i Hotel- og Restaurantskolens reception eller hos studieadministrationen med oplysning om, hvor og hvornår de blev fundet. Henvendelse kan ligeledes rettes til Hotel- og Restaurantskolens reception eller i studieadministrationen, hvis man har glemt effekter på skolen/akademiet. Brand I tilfælde af brand er følgende brand- og evakueringsinstruks gældende for personer, der opholder sig på Cphbusiness, Valby afdelingen. Orienter dig straks om placering af flugtveje samt placering af alarmtryk og brandmateriel. Ring 112 og / eller aktivér alarmtryk. Hvis muligt forsøg at bekæmpe branden, ellers luk døren til rummet med brand og forlad bygningen. Elevatorer må aldrig benyttes ved brand. Hvis alarmen lyder - forlad straks rummet, luk døren efter dig, og begiv dig mod terræn. Gå til mødestedet langs jernbanen foran Hotel- og Restaurantskolens kantine og afvent brandvæsenets ankomst. Er der røg i flugtveje - luk døren til rummet, og stil dig ved vinduet, og afvent brandvæsenets ankomst. Alarmsignalet i bygning A & B er en høj hyletone. Alarmsignalet i bygning C er en talebesked. 5

6 C computer cykelparkering Computer Alle studerende bør medbringe en bærbar computer, da brug af IT er integreret i undervisningen. Cykelparkering Cykler kan parkeres i gården bag Hotel- og Restaurantskolen. Studerende må ikke parkere biler, motorcykler mv. på Hotel- og Restaurantskolens område og henvises derfor til de omkringliggende veje. D de studerendes råd (DSR) dimission dispensation De Studerendes Råd (DSR) De studerendes råd er et forum, der samarbejder med afdelingsledelsen om dagligdagen på uddannelsen. Det er de studerendes ansvar, at DSR fungerer. Læs mere om De Studerendes Råd på hjemmesiden. Dimission Der afholdes dimission for færdiguddannede serviceøkonomer i slutningen af juni umiddelbart efter afholdelse af den ordinære eksamen i afsluttende projektopgaven. Efter dimissionen indbyder Valby afdelingen samtlige dimittender og deres gæster til en reception. Cphbusiness Valby opfordrer de studerende til at arrangere en dimissionsfest. Afdelingen har tidligere ydet økonomisk støtte hertil. Henvendelse angående dette skal ske til afdelingschef John Callisen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Festudvalg 6

7 Dispensation Studerende har i visse tilfælde mulighed for at søge om dispensation for gældende regler. Det drejer sig om følgende: Praktikvirksomhed Studerende kan søge om dispensation fra kravet om, at praktikopholdet skal gennemføres i en virksomhed inden for det valgte speciale under forudsætning af, at vedkommende har valide argumenter for ønsket om at gennemføre opholdet i en anden servicevirksomhed. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til Christine Nolsø (Studievejleder) eller Synne Stuhr (Studieleder) Der henvises i øvrigt til afsnittet Praktik. Problemformulering til den afsluttende projektopgave Studerende kan søge om dispensation fra kravet om, at den afsluttende skal skrives med udgangspunkt i en problemformulering omhandlende praktikvirksomheden. Dispensationsansøgningen vedlagt en skriftlig godkendelse fra praktikvirksomheden skal afleveres til den studerendes vejleder til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres i studieadministrationen senest 1 måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. Lukket opgave (kun afsluttende projektopgave) Studerende kan søge om tilladelse til at lukke deres afsluttende projektopgave ifald praktikvirksomheden eller den virksomhed, opgaven omhandler, ønsker det. Det er oftest tilfældet, hvor virksomheden har bidraget til opgaven med fortrolige oplysninger. Får en studerende tilladelse til at lukke den afsluttende projektopgave senest 1 måned før den officielle start på opgaven, vil det blive tilstræbt, at censor til den mundtlige eksamen ikke komme fra en virksomhed i den pågældende branche. Desuden vil reglen om, at en kopi af opgaver, som har fået en bestemt karakter eller derover, skal placeres på Hotel- og Restaurantskolens bibliotek, ikke være gældende. En formular til godkendelse af aflevering af lukket opgave findes i vejledningen til den afsluttende projektopgave på serviceøkonomuddannelsens Ekstranet. Formularen skal afleveres til den studerendes vejleder til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres 7

8 til i studieadministrationen senest 1 måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. 2 max 3 studerende skriver afsluttende projektopgave i fællesskab. 2 max 3 studerende kan søge om tilladelse til at skrive deres afsluttende projektopgave i fællesskab under forudsætning af, at de i samråd med deres respektive praktik-virksomheder kan løse en mere brancherelateret problemstilling eller en opgave stillet af en anden virksomhed inden for specialet. Studerende skal være opmærksomme på, at den mundtlige eksamen i den afsluttende projektopgave altid er individuel, og at hver enkelt studerende således er ansvarlig for hele indholdet i den skriftlige opgave. Det skal dog fremgå af opgaven, hvilke afsnit/kapitler den enkelte studerende har skrevet. Ved den mundtlige eksamen bliver studerende, som har skrevet i fællesskab, eksamineret umiddelbart efter hinanden. En formular til godkendelse af aflevering af fælles afsluttende projektopgave findes i vejledningen til den afsluttende projektopgave på serviceøkonomuddannelsens Ekstranet. Formularen skal afleveres til de studerendes vejledere til skriftlig godkendelse og herefter sendes/afleveres til studieadministrationen senest 1 måned før den officielle start på opgaven. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. Studerende med visse indlæringsvanskeligheder, herunder ordblindhed, har mulighed for at søge om ekstra tid til individuelle skriftlige eksamener aflagt under traditionelle eksamensforhold under forudsætning af, at vedkommende har officiel dokumentation, der bekræfter vanskelighederne. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til Christine Nolsø eller Synne Stuhr i studievejledningen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Eksamen. 4. forsøg ved ekstern prøve, intern prøve eller bunden forudsætning Studerende, der ikke har bestået en bunden forudsætning, intern prøve eller ekstern prøve i tre forsøg, kan i ganske særlige tilfælde søge om mulighed for et fjerde forsøg under forudsætning af, at vedkommende har særdeles valide argumenter for et ekstra forsøg. Den studerende skal aflevere en 8

9 dispensationsansøgning for et fjerde forsøg vedlagt en handlingsplan, der viser, hvordan vedkommende påtænker at bestå den bundne forudsætning, interne prøve eller eksterne prøve. Dispensationsansøgningen stiles og afleveres til Christine Nolsø (Studievejleder) eller Synne Stuhr (Studieleder) E eksamen eksamensprojekter eksamensregler eksklusion evalueringer Eksamen Der findes tre former for eksamener på serviceøkonomuddannelsen: Obligatoriske læringsaktiviteter: Aktiviteter, der skal gennemføres med et tilfredsstillende resultat og bedømmes som bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen foretages udelukkende af en underviser på serviceøkonomuddannelsen på Cphbusiness. Ifald en studerende ikke får godkendt en bunden forudsætning, skal den pågældende aktivitet enten gennemføres på ny eller den studerende får stillet en ny opgave af underviseren. Der vil i løbet af studietiden komme obligatoriske aktiviteter, som underviseren oplyser om løbende. Interne prøver: Bedømmelsen foretages af en underviser på serviceøkonomuddannelsen på Cphbusiness. Ifald en studerende ikke består en intern prøve, får han/hun mulighed for at rette de(n) dele af det afleverede skriftlige arbejde, underviseren har vurderet som ikke tilfredsstillende eller deltage i en ny mundtlig prøve. Eksterne prøver: Aktiviteter, der skal gennemføres og vurderes ud fra 7-trinsskalaen, og skal bestås med minimum karakteren 02; omfatter den tværfaglige individuelle eksamen, prøven i det valgfri element (speciale) og den afsluttende projektopgave 9

10 Bedømmelsen foretages af en underviser fra serviceøkonomuddannelsen på og en ekstern censor. Såfremt en studerende ikke består en ekstern prøve, skal han/hun gennemføre en ny prøve. Studerende har tre forsøg til at bestå en bunden forudsætning, intern prøve og ekstern prøve. Hvis en studerende ikke består en eksamen inden for tre forsøg, vil vedkommende blive udmeldt fra serviceøkonomuddannelsen. Den studerende er til enhver tid ansvarlig for at holde sig ajour med status på hans/hendes obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne prøver. Endvidere er den studerende ansvarlig for aktivt følge op på situationen, ifald han/hun ikke har bestået en eller flere af ovennævnte eksamener. Hvis en studerende bliver forhindret i at deltage i en obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve eller ekstern prøve grundet sygdom, skal vedkommende aflevere en lægeerklæring for at undgå at blive registreret for et brugt forsøg. Lægeerklæringen skal afleveres i studieadministrationen senest kl. 15 på den dag, hvor sygdommen er opstået. Studerende skal være opmærksomme på, at en rettidigt afleveret lægeerklæring udelukkende har til formål at undgå at blive registreret for et brugt forsøg. Hvis en eksamen omfatter aflevering af et skriftligt projekt eller andet skriftligt materiale til Cphbusiness, er afleveringsfristen altid kl på afleveringsdagen i studieadministrationen. Studerende, der afleverer efter kl , vil blive afvist og således ikke få mulighed for at deltage i eksamen. Med mindre andet oplyses, afleveres eksamensprojekter altid i følgende eksemplarer: 2 hard copies 1 opgave skal uploades til Fronter i afleveringsmappen under klassens navn. Cphbusiness anbefaler ikke, at studerende afleverer eksamensopgaver før afleveringsdagen, da de efter aflevering ikke er tilgængelige for rettelser. Studerende skal være særligt opmærksomme på, at deltagelse i de enkelte obligatoriske læringsaktiviteter, interne prøver og eksterne prøver sker på baggrund af følgende forudsætninger: Alle interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter på 1. år skal være bestået/godkendt, før den studerende kan deltage i den tværfaglige individuelle eksamen på 1. år. Den studerende kan ikke deltage i prøven i valgfrit element (speciale), før den tværfaglige eksamen på 1. år samt alle interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter på 3. semester er bestået/godkendt. 10

11 Alle eksamener, interne prøver og obligatoriske læringsaktiviteter skal være bestået/godkendt, før den studerende kan aflægge eksamen i den afsluttende eksamensopgave. Der henvises til den landsdækkende studieordning for yderligere oplysninger om eksamener på serviceøkonomuddannelsen, herunder blandt andet beskrivelser af de enkelte eksamener, skriftlige besvarelsers omfang samt afleveringsdatoer. Eksamensprojekter Alle eksamensprojekter skal afleveres i administrationen medmindre anden information gives. Det er ikke muligt at aflevere efter en aftalt deadline. Eksamensregler Regler for eksamener på serviceøkonomuddannelsen samt regler for brug af egen PC ved skriftlige eksamener findes på Fronter. Eksklusion af et medlem af en studiegruppe Enkelte studiegrupper oplever, at et medlem af gruppen ikke bidrager på tilfredsstillende vis til gruppens arbejde. Det kan f.eks. være, at medlemmet ikke deltager i de aftalte møder, ikke afleverer aftalte skriftlige bidrag, konsekvent forlader gruppens møder tidligt eller kommer for sent. Det kan i visse tilfælde få gruppens øvrige medlemmer til at overveje at ekskludere medlemmet fra studiegruppens arbejde. En studiegruppe kan imidlertid ikke ekskludere et medlem fra det ene øjeblik til det andet. Studiegruppen skal ved overvejelser om eksklusion af et medlem følge følgende regelsæt: Samtlige studiegruppens medlemmer skal være enige om, at en eksklusion kan komme på tale. Studiegruppen skal konfrontere medlemmet med de anker, der gør, at gruppen påtænker at ekskludere ham/hende enten personligt, telefonisk eller via akademiets -system. Det skal gøres med udgangspunkt i studiegruppens regelsæt. Medlemmet skal have mulighed for at forsvare sig over for de frembragte anker og gives mulighed for at forbedre sin adfærd over en vis periode, der aftales internt i studiegruppen. Studiegruppen skal orientere en studievejleder og en underviser om, at de påtænker at ekskludere medlemmet samt årsagerne hertil. Ifald medlemmet efter en vis periode stadig ikke bidrager tilfredsstillende til studiegruppens arbejde, kan gruppen vælge at ekskludere medlemmet fra 11

12 gruppens arbejde, hvor følgende regelsæt er gældende: Studiegruppen skal have tilladelse til at ekskludere medlemmet af en studievejleder og en underviser. Studiegruppen skal informere medlemmet om de anker, der gør, at gruppen ekskluderer ham/hende enten personligt, telefonisk eller via akademiets e- mail-system. Det skal gøres med udgangspunkt i studiegruppens skriftlige regelsæt. Idet en studiegruppe ikke må bestå af mindre end 3 studerende, kan en studerende ikke ekskluderes fra en 3-personers gruppe, før gruppen har fundet et nyt medlem. Opstår der spørgsmål om dette regelsæt, kan henvendelse rettes til studievejledningen. Studievejlederne er ligeledes behjælpelige med løsning af problemer i studiegrupper. Opstår der tvivlspørgsmål, træffer Uddannelseschef John Callisen afgørelse i sagen. Studerende skal være opmærksomme på, at eksklusion af et medlem af en studiegruppe betyder, at vedkommende bliver erklæret studieinaktiv og mister retten til at modtage SU. Ved studiestart vil du blive bedt om at lægge din ind på din holdside på Fronter. Det er meget vigtigt, at du husker at opdatere denne, hvis du skulle skifte adresse i løbet af din studietid. Vi forventer, at du dagligt tjekker din , så vi kan sikre, at du løbende opdateres med informationer mv. Når du får tildelt password til IT-systemet, er det vigtigt, at du umiddelbart efter ændrer passwordet til et, som du kan huske. Du vil få mere information om dette i den første tid på skolen. Evalueringer Vi evaluerer løbende uddannelserne. I løbet af året vil du modtage invitation til at deltage i evalueringen af din uddannelse, studiemiljøet, underviserne mv. Vi opfordrer alle vores studerende til at tage del i dette arbejde, idet vi løbende forbedrer uddannelserne bl.a. med udgangspunkt i disse evalueringer. 12

13 F ferieplan festudvalg fremmøde Fronter Ferieplan 2013/2014 Semester start/slut sommer: 1. semester-hold 3. september januar semester-hold 28. oktober januar 2014 Undervisningsfrie perioder: Juleferie 21. december januar 2014 Påskeferie 13. april april 2014 St. Bededag 16. maj 2014 Kristi Himmelfartsferie 29. maj 30. maj 2014 Grundlovsdag 5. juni Pinsedag 9. juni 2014 Festudvalg Serviceøkonomuddannelsen har et festudvalg, der arrangerer fester og fredagscafé for de studerende. Festudvalget varetages af studerende, der almindeligvis rekrutterer nye medlemmer i forbindelse med uddannelsens introduktionsforløb. Fremmøde Der er ikke mødepligt til undervisningen på serviceøkonomuddannelsen. Studerende skal dog være opmærksomme på, at de ved enhver obligatorisk læringsaktivitet, intern prøve og ekstern prøve er ansvarlige for det fulde pensum på de enkelte semestre. Ligeledes forudsætter undervisningen kendskab til emner og litteratur i andre dele af samme eller forudgående semestre. Hvis en studerende ikke deltager i undervisning, er han/hun selv ansvarlig for at fremskaffe relevante oplysninger fra undervisningen, f.eks. lektionsplaner, noter, udleveringsmateriale, beskeder mv. Fronter Fronter er Cphbusiness intranet. Det er det sted, hvor vi samler al information til de studerende. Cphbusiness kommunikerer med de studerende via intranettet og den , som er knyttet hertil. Du vil få nærmere instruktion og information de første dage på uddannelsen. 13

14 På Fronter kan du hente al undervisningsmateriale, samt uploade opgaver. Desuden er det her alle skemaændringer og andre vigtige beskeder kan ses. Husk derfor at tjekke Fronter hver dag på internetadressen G glemte sager Glemte sager Se bortkomne effekter. H hjemmeside helpdesk hjælpemidler Hjemmeside Cphbusiness hjemmeside har følgende internetadresse: Her kan du finde generelle informationer om studiet. Helpdesk Har du brug for hjælp med IT på Cphbusiness kan du skrive til Hjælpemidler ved tværfaglig individuel eksamen Studerende må anvende alle former for hjælpemidler til den tværfaglige individuelle eksamen på uddannelsens 1. år. Det kan f.eks. omfatte bøger, kompendier, udleveringsmateriale, formelsamlinger, noter, opgaver og lommeregner. Studerende må ikke anvende mobiltelefoner, Bluetooth eller øvrigt it under eksamen. Ligeledes skal WIFI slås fra computere med Internet-forbindelse til enten Cphbusiness eller privat udbyder. 14

15 I infoskærme information internet Infoskærme Der er placeret infoskærm på 1. sal. Her kan du bl.a. finde information om undervisningslokale. Information Beskeder og øvrige oplysninger til studerende fra studieadministrationen, studievejledningen, undervisere, ledelsen fra Cphbusiness mv. sendes til de studerendes på Cphbusiness mails. Det kan forekomme, at beskeder og øvrige oplysninger ikke kan formidles via e- mail. Sådanne oplysninger vil blive formidlet via den elektroniske opslagstavle ved siden af studievejledningen på 1. sal. Derudover har den studerende mulighed for at tilmelde sig SMS-service inde i Selvbetjening. Cphbusiness udleverer ikke oplysninger om studerende til andre parter. Det betyder blandt andet, at studerende på serviceøkonomuddannelsen ikke kan få oplyst andre studerendes telefonnumre, privat adresser og lign. Det er særdeles vigtigt, at studerende tjekker deres mailboks ofte, da der sendes information via , som har relevans for det at være studieaktiv. Internet Alle studerende har adgang til internettet 24 timer i døgnet. Der er trådløst netværk på hele afdelingen. 15

16 K kantine klager kopi Kantine Hotel- og Restaurantskolens kantine befinder sig i stueetagen i bygning C. I kantinen kan studerende købe morgenmad og frokost fra buffeten. Morgenmad sælges i tidsrummet fra kl , mens frokost sælges fra kl Kantinen sælger desuden kaffe, kage og frugt mandag til fredag indtil kl Der er mulighed for at købe klippekort med 10 klip til frokostbuffeten samt kaffekort med rabat. Det er udelukkende elever på Hotel- og Restaurantskolen og studerende på Cphbusiness, Valby, som kan købe mad i kantinen. Studerende skal derfor bære deres studiekort synligt for at kunne købe måltider i kantinen. Klager over eksamen Hvis en studerende ønsker at klage over en eksamen, skal han/hun aflevere en skriftlig og begrundet klage til uddannelseschef John Callisen Cphbusiness, Valby senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Cphbusiness, Valby forelægger herefter klagen for den underviser og eksterne censor (ved eksterne prøver), der har varetaget eksamen. Den studerende vil modtage svar på sin klage senest 2 uger efter, at underviser og censor har modtaget klagen. Den studerende kan anke Cphbusiness, Valby afgørelsen og begrundelse til et ankenævn nedsat af Censor-formandskabets sekretariat. Anken skal være skriftlig og begrundet og afleveres til John Callisen, der fremsender anken til sekretariatet. Der henvises i øvrigt til Bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Kopi De studerende betaler ikke for print. 16

17 M medarbejdere Medarbejdere Følgende medarbejdere er tilknyttet serviceøkonomuddannelsen/ihm på Cphbusiness, Valby: Ledelse John Callisen, uddannelseschef Tlf.: Synne Stuhr Tlf: Studieadministration Janne Loland Tlf.: Jannie Larsen Tlf.:

18 Studiekoordinator Gitte Godske Hansen Tlf.: Studievejledning Christine Nolsø Tlf.: O orlov overflytning Orlov Studerende kan søge orlov fra uddannelsen, når de har gennemført 1. studieår og har bestået samtlige obligatoriske læringsaktiviteter, eksterne prøver og interne prøver i denne periode. Der kan kun i ganske særlige tilfælde søges orlov inden afslutningen på 1. studieår, herunder sygdom, barsel, adoption og indkaldelse til værnepligttjeneste. Studerende, der ønsker at søge orlov, kan få udleveret en orlovsblanket i studievejledningen eller studieadministrationen. Den udfyldte blanket, vedlagt studiekort, skal afleveres til studieadministrationen. Ønsker en studerende at søge orlov inden afslutningen på 1. studieår, skal henvendelse rettes til studievejledningen. Studerende kan ikke benytte Cphbusiness faciliteter og kan ikke deltage i undervisning og eksamener på uddannelsen under orlovsperioden. Ligeledes kan studerende heller ikke tilmelde sig andre uddannelser i perioden. 18

19 19 Overflytning Studerende kan søge om overflytning til serviceøkonomuddannelsen på et andet uddannelsessted under forudsætning af, at de har bestået samtlige bundne forudsætninger, interne prøver og eksterne prøver på 1. studieår. Overflytning skal finde sted inden d. 1. juli på 1. studieår, og den studerende er selv ansvarlig for skriftligt at søge overflytning til det nye uddannelsessted i god tid inden denne frist. Den studerende er ligeledes ansvarlig for skriftligt at orientere studieadministrationen på Valby afdelingen om overflytningen og bede om, at vedkommendes sag og karakterer bliver overflyttet til det nye uddannelsessted. Studerende kan i ganske særlige tilfælde søge godkendelse af overflytning på et senere tidspunkt end inden d. 1. juli under forudsætning af, af vedkommende har valide argumenter for ønsket om overflytning. I så tilfælde skal henvendelse rettes til studievejledningen. P parkering praktik print og kopi Parkering Det er kun muligt at parkere på offentlige p-pladser. Praktik Studerende skal gennemføre et obligatorisk 13-ugers praktikophold. Praktikopholdet skal være i en virksomhed inden for den studerendes valgfrie element (speciale) og skal finde sted i perioden fra d. 1. august oktober. Studerende er ansvarlige for at finde deres egen praktikplads, men kan få assistance fra studievejlederne. Studievejlederne introducerer studerende på 1. år til praktikopholdet i starten af 2. semester. Introduktionen omfatter blandt andet formelle krav til praktikperioden, procedurer for ansøgning om en praktikplads, praktikopholdets tilrettelæggelse, standard praktikdokumenter mv. Der henvises i øvrigt til den landsdækkende studieordning for yderligere oplysninger om praktikopholdet Print og kopi Det er gratis at printe og kopiere. Husk at Cphbusiness er en grøn virksomhed spar derfor på papiret.

20 R reception og studieadministration rengøring rygning Reception/Studieadministration Kontoret er åbent mandag - torsdag kl , fredag kl Rengøring Der bliver gjort rent én gang i døgnet. Vi forventer af dig, at du tager et medansvar. Ryd derfor op, når du/i forlader lokalet om eftermiddagen. Vi beder alle studerende søger for at vinduer og døre er lukkede, når de forlader lokalerne. Rygning På Hotel- og Restaurantskolen er der et røgfrit miljø, og rygning er derfor ikke tilladt indenfor. Rygning må udelukkende finde sted i Hotel- og Restaurantskolens gård ved områder, hvor det er skiltet, at rygning er tilladt. S skema speciale SPS studieaktivitet studiegrupper studiekort studievejledning studieråd study coach su Skema Skemafri dage vil typisk være dage, som er beregnet på projektarbejde og gruppearbejde. Du vil modtage dit skema en af de første dage på uddannelsen. Skemaet er tilgængeligt på Fronter. Speciale Se: Valgfrit element SPS Studerende på serviceøkonomuddannelsen med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, f.eks. ordblindhed, nedsat synsevne eller talevanskeligheder, har mulighed for at søge socialpædagogisk støtte (SPS). Støtteordningen giver mulighed for at få tildelt hjælpemidler, der muliggør gennemførelsen af uddannelsen. 20

21 21 Studerende kan henvende sig hos studievejlederne for yderligere oplysninger om SPS. Studieaktivitet I henhold til 2 i Lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009 om statens uddannelsesstøtte skal studerende være studieaktive for at modtage uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen. Studerende på serviceøkonomuddannelsen anses for at være studieaktive, når de opfylder følgende betingelser: Deltager i førstkommende ordinære eksamen, ordinære interne prøve og/eller obligatoriske læringsaktiviteter Tilmelder sig og deltager i førstkommende reeksamen/sygeeksamen (udelukkende muligt i tilfælde af, at man ikke består den ordinære eksamen eller ordinære interne prøve eller er syg og kan fremvise en lægeerklæring) Består uddannelsens obligatoriske læringsaktiviteter og/eller er aktiv deltager i opfyldelsen af ikke-beståede obligatoriske læringsaktiviteter. Er i eller har gennemført uddannelsens studiepraktikophold Cphbusiness Valby følger op på, hvorvidt den studerende skal erklæres studieinaktiv på følgende tidspunkter: Efter afholdelse af ordinære eksamener, ordinære interne prøver, bundne forudsætninger og reeksamener/sygeeksamener Efter udløb af tilmeldingsfristen for reeksamener/sygeeksamener Efter afslutning på undervisningsforløb, hvor bundne forudsætninger indgår Efter afslutning på uddannelsens studiepraktikophold 1 Hvis en studerende erklæres studieinaktiv, giver Cphbusiness besked til SU-styrelsen om, at den studerende er erklæret studieinaktiv, og at uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen skal stoppes. Eventuel for megen udbetalt uddannelsesstøtte vil blive krævet tilbagebetalt. Den studerende modtager samtidig en med besked herom. Studerende, der er blevet erklæret studieinaktive, kan blive studieaktive igen, når de: Tilmelder sig førstkommende reeksamen/sygeeksamen, når Cphbusiness Valby giver mulighed herfor Deltager i aktiviteter 2 hvorved bundne forudsætninger kan bestås, når Cphbusiness Valby giver mulighed herfor Når den studerende igen anses for at være studieaktiv, skal han/hun herefter søge om uddannelsesstøtte igen. Den studerende kan tidligst tildeles uddannelsesstøtte fra den 1 Gælder udelukkende for studerende på uddannelsens 2. år 2 Afhængig af det enkelte undervisningsforløb kan det for eksempel omfatte en afløsningsopgave, prøve, fremlæggelse eller lign.

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK Nedenstående personer har bidraget med indlæg til håndbogen: Studiekoordinator Willy Aastrup, Aarhus Universitet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere