SØK årsberetning 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØK årsberetning 2009"

Transkript

1 SØK årsberetning 2009

2 Indhold Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform er dynamisk Ind med Lean-tankegangen Sager som følge af den finansielle krise SØKs understøttelse af politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet Opsporing af skjult udbytte blev en succes Det tætte samarbejde med myndigheder og organisationer prioriteres Internationale aktiviteter i 2009 SØKs uddannelses- og undervisningsvirksomhed SØKs deltagelse i udvalgsarbejde SØKs resultater i 2009 vedrørende straffesagsarbejdet De konkrete straffesager i 2009 SØKs mål for 2010

3 Forord Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) ønsker at være kendt som en organisation, der inden for sit virksomhedsområde løser opgaverne effektivt og på et højt fagligt niveau, og som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. SØK ønsker at fremstå som en samfundsmæssig vigtig organisation. SØK ønsker at være en fleksibel organisation, der tilpasser sig de ændrede krav, som samfundsudviklingen og den globale økonomiske integration indebærer. Vi oplever et ønske om åbenhed i forhold til, hvordan politiet og anklagemyndigheden arbejder, og da vi også selv meget gerne vil øge offentlighedens kendskab til vores arbejdsplads, præsenterer SØK igen i år en virksomhedsberetning var et særdeles spændende år set med SØKs briller. Flere særdeles store økonomiske straffesager fandt således deres foreløbige eller endelige afslutning. Det var også et særligt år, hvor vi så konsekvenserne af den generelle økonomiske afmatning i samfundet, ikke mindst på pantebrevsmarkedet og inden for ejendomsbranchen, hvor flere efterforskninger er blevet sat i gang Endelig blev en del af 2009 domineret af en enkelt stor sag (IT Factory-sagen), der stjal mediebilledet på en for SØK hidtil uset måde. Beretningen indeholder årets resultater inden for straffesagsarbejdet. SØK har i 2009 samlet modtaget 96 anmeldelser, gennemført 44 ransagninger og rejst tiltale mod i alt 34 personer og selskaber. I ca. 94 % af vores sager blev den tiltalte dømt og straffet eller modtog bødeforelæg. Det var et element i Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden , at SØK skulle oprette en specialenhed for opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra alvorlig kriminalitet. Denne sporingsgruppe blev oprettet i 2007 og har siden produceret gode resultater. Gruppens resultater vil blive omtalt i beretningen. I forbindelse med politikredsreformen har landets politikredse fået nye specialiserede enheder, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet. SØK har haft et godt samarbejde med disse enheder, men det har været en stor udfordring ikke mindst i en tid med stor fokus på den borgernære politiindsats at gøre opmærksom på, at også behandlingen af økonomiske sager skal prioriteres. I 2009 blev området om behandling af økonomisk kriminalitet styrket på landsplan, og SØK har lagt mange kræfter i at bidrage hertil. Der er blevet oprettet et ERFA-sekretariat i SØK til denne opgave, og sekretariatets virksomhed omtales her i beretningen. Mit håb er, at et endnu mere intensiveret samarbejde mellem SØK, politikredse og andre myndigheder i Danmark og internationalt vil gøre det vanskeligere at begå alvorlige økonomiske forbrydelser. I SØK er der til stadighed fokus på at sikre kvalitet, effektivitet og legalitet i den samlede sagsbehandling. Som et led heri har vi i 2009 introduceret Lean i organisationen. Vores initiativer på dette område omtales i beretningen. Tak til alle kolleger i SØK, der også i 2009 har udført et fremragende stykke arbejde. Det har været en tid med ansættelsesstop og behov for bistand til IOC-møde og klimatopmøde, og hvor der over en kam er blevet trukket meget store veksler på medarbejdernes fleksibilitet. Statsadvokat Jens Madsen 3

4 SØKs virksomhedsområde SØK i folkemunde Bagmandspolitiet blev oprettet den 5. november 1973 og har lige siden varetaget behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet for hele landet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet, ved anvendelse af særlige forretningsmetoder eller som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Ud over de konkrete straffesager bliver SØK i meget vidt omfang inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde. Angivelsen af SØKs sagsområde er fastlagt i 2 i bekendtgørelse nr af 13. december 2002 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne. Herudover er SØKs virksomhed reguleret af blandt andet: Hvidvasklovens 7, hvorefter underretninger om mistanke om hvidvask sendes til SØK. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/1995, hvorefter anmeldelser om ulovlige aktionærlån sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998, hvorefter anmeldelser om EU-svig sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2000, hvorefter SØK skal underrettes om anmeldelser om pyramidespil. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2006, hvorefter anmeldelser om grove krænkelser af ophavsrettigheder skal sendes til SØK til visitation. Aftale med Finanstilsynet om, at alle anmeldelser i børssager indgives til SØK. Rigsadvokatens bestemmelse om, at SØK behandler alle sager om overtrædelse af konkurrenceloven, der anmeldes af Konkurrencestyrelsen. Udmøntningsplanen for Flerårsaftalen for for politiet og anklagemyndigheden, hvorefter der den 1. maj 2007 blev oprettet en tværfaglig enhed i SØK til styrkelse af indsatsen vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold. 4

5 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Juridisk sekretariat 1. Sektion 2. Sektion 3. Sektion Administrativt sekretariat HR Funktion Sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder skattestraffesager, investeringsbedrageri, børssager, korruption m.v. Sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder skattestraffesager, EU-svig, overtrædelse af lovgivningen om konkurrence og IPR m.v. Hvidvasksekretariatet Informationscentralem Sporingsgruppen IT Funktion Assistance til politikredse ERFA Sekretariat SØKs organisation og personale SØK er en del af anklagemyndigheden, og statsadvokatens overordnede er Rigsadvokaten. Politipersonalet, som er tilknyttet SØK, er stillet til rådighed af Rigspolitichefen. Personalet i SØK udgjorde ved indgangen til jurister, 51 polititjenestemænd, 13 administrative medarbejdere, 2 formiddagsfuldmægtige fra Justitsministeriet og 3 studenter. Personalet er fordelt i de viste tre sektioner og tværgående funktioner: Der er endvidere tilknyttet 2 skattemedarbejdere, som blandt andet bistår Hvidvasksekretariatet med analyseopgaver. ERFA-sekretariatet er oprettet som led i SØKs vigtige opgave med at understøtte politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet. Til støtte for driften og embedets udviklingsarbejde er der et Administrativt Sekretariat, en IT-funktion og en HRfunktion. SØK yder efterforskningsmæssig bistand til opklaringen af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet, som behandles i politikredsene. Denne assistanceordning er nærmere beskrevet nedenfor. Opdelingen er fleksibel, i den forstand at både politipersonalet og juristerne/anklagerne kan bistå i en anden sektion, såfremt det er nødvendigt. Som en tværgående funktion findes et Juridisk Sekretariat, der blandt andet beskæftiger sig med stabsstøtte og retshjælp. 5

6 SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Fastsættelsen af strategi og målsætninger for SØK i 2009 er sket inden for rammerne af Rigsadvokatens Udviklingsplan , Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden og den dertil hørende Udmøntningsplan samt Finanslovsaftalen om gennemførelse af politikredsreformen og styrkelse af politiindsatsen. Hertil kommer rigsadvokatens og statsadvokatens resultatlønskontrakter. I 2009 har SØK særligt prioriteret følgende områder: Der skal være fokus på strategisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der skal foretages optimal udnyttelse af eksisterende og udvikling af kommende tekniske hjælpeværktøjer. Der skal ske videreudvikling af administrative processer og støttefunktioner. Der skal ske videreudvikling af den projektorienterede arbejdsform. Arbejdet med Lean skal iværksættes. Der skal ske en styrkelse af arbejdet med rekruttering og fastholdelse af velkvalificeret personale. Der skal være særlig fokus på sager som følge af samfundets økonomiske udvikling, ikke mindst sager vedrørende pantebrevsmarkedet. Politikredsenes indsats mod bekæmpelse af økonomisk kriminalitet skal understøttes. SØKs deltagelse i indsatsen mod kriminelle bander, organiseret kriminalitet og prostitutionens bagmænd skal udvikles. Indsatsen med opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger skal udvikles. Arbejdet med at intensivere og udvikle samarbejdet med myndigheder og organisationer, der virker og har interesser på SØKs sagsområde, skal fortsættes, og herunder skal arbejdet med de specialområder, der udspringer af dette samarbejde, udvikles. SØK ønsker at være en professionel, interessant og attraktiv arbejdsplads, hvilket vi blandt andet sikrer ved en dynamisk personalepolitik. Samarbejdsudvalget i SØK er omdrejningspunktet for den overordnede drøftelse af personalepolitik og personaleudvikling. Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forhold til den aktuelle opgaveløsning og den enkeltes behov prioriteres højt. MUS og GRUS har også i 2009 været gennemført i organisationen i overensstemmelse med såvel SØKs kompetenceudviklingsstrategi som overordnede politikker. SØK er en travl og krævende arbejdsplads, hvor der stilles store krav til den enkeltes arbejdsindsats, fleksibilitet og parathed til forandringer vilkår, som ikke står til at ændre. Derfor har SØK også et ansvar for at skabe de bedste arbejdsbetingelser for den enkelte ansatte. I SU-regie er der således i 2009 særligt blevet arbejdet med en stresspolitik og færdiggjort en håndbog om forebyggelse og håndtering af stress. Derudover er en ny rekrutteringsstrategi blevet godkendt og taget i brug primo Inden for de ovenfor nævnte særligt prioriterede områder har sektions- og fagområdeledere udarbejdet konkrete målsætninger og handleplaner. Opfyldelsen af de konkrete målsætninger er løbende blevet afrapporteret til ledelsen og medarbejderne. 6

7 Den projektorienterede arbejdsform er dynamisk De økonomiske kriminalitetsformer har altid været og bliver stadig mere komplekse, internationale og ressourcekrævende, hvilket stiller stadig større krav til en effektiv og hensigtsmæssig tilrettelæggelse. Derfor er det et grundvilkår for behandlingen af SØKs straffesager, at der er et meget tæt samarbejde mellem politi, jurister og administrativt personale baseret på fælles resultatmål og gensidig respekt. SØK benytter sig af den projektorienterede arbejdsform, hvor det tætte samspil mellem personalegrupperne suppleres med, at relevant ekspertise udefra (særligt ved brug af statsautoriserede revisorer) hurtigst muligt inddrages i opgaveløsningen. Mulighederne for at forbedre den projektorienterede arbejdsform er konstant i fokus. Den projektorienterede arbejdsform i SØK er nedskrevet i den såkaldte Efterforskningsmodel I 2008 blev nøglemedarbejdere i SØK interviewet om deres erfaringer og forslag til en revision af arbejdsmodellen. Dette arbejde har ført frem til beslutningen om, at der i 2010 nedsættes en projektgruppe, der skal forestå en modernisering af Efterforskningsmodellen. Der vil også indgå repræsentanter fra politikredsene i dette arbejde. Derudover har arbejdet ført til, at der i 2010 afholdes et medarbejderseminar for SØKs samlede personale, hvor temaet er samarbejdsrelationer i straffesager fra anmeldelse til endelig afslutning, og hvor nøgleordene fremdeles vil være effektivitet, kvalitet og legalitet. 7

8 Ind med Lean-tankegangen På linje med den øvrige del af anklagemyndigheden har SØK indført Lean i organisationen i En statsadvokatassessor og kontorlederen har gennemført en ekstern uddannelse som proceskonsulenter i Lean, og i foråret 2009 blev der gennemført en intern Lean-uddannelse for den samlede ledergruppe og 6 medarbejdere, der ligeledes skal fungere som interne proceskonsulenter. I sommeren 2009 gennemgik et eksternt konsulentfirma Lean-tankesættet for det samlede personale. I tiden herefter er der løbende gennemført Lean-processer i form af forbedringsmøder (kaizen) omfattende ca. 75 % af SØKs personale og 5S på udvalgte lokaliteter. Ikke mindst er der blevet gennemført et stort Lean-projekt vedrørende kortlægning af arbejdsgangene i SØKs journal og gruppesekretariater med fokus på straffesagsbehandling og håndtering af post. De berørte medarbejdere fandt frem til en række omfattende forbedringsforslag, som alle er blevet godkendt af ledelsen. Forbedringstiltagene implementeres og finjusteres løbende. 8

9 Sager som følge af den finansielle krise I forbindelse med den opbremsning i væksten, som Danmark har oplevet herunder på ejendomsmarkedet, er en række store ejendomsbesiddere i de senere år gået konkurs. I pressen er flere af disse ejendomsbesiddere blevet omtalt som ejendomsmatadorer. Det er karakteristisk for disse ejendomsbesiddere, at de i perioden op til ejendomsmarkedets kollaps omkring medio 2008 erhvervede store ejendomsporteføjler til stadig højere priser. I vid udstrækning har personkredsen handlet eller byttet ejendomme med hinanden. Det er videre karakteristisk, at de stadig højere købesummer er blevet finansieret ved udstedelse af pantebreve med sikkerhed i ejendommene. Disse pantebreve er efterfølgende blevet solgt eller belånt. I løbet af 2008 og 2009 måtte en række af de banker, som har belånt pantebrevene, konstatere, at pantebrevene ikke gav tilstrækkelig sikkerhed for de udlån, som de havde foretaget. Det førte til, at bankerne opsagde deres engagementer med de pågældende ejendomsbesiddere. Flere af de pågældende ejendomsbesiddere er efterfølgende blevet erklæret konkurs. Selvom konkursboerne for størstepartens vedkommende ikke er afsluttet, er der ingen tvivl om, at en række banker har lidt meget store tab som følge af deres engagementer med den pågældende kreds af ejendomsbesiddere. SØK har påtaget sig at efterforske en række sager relateret til ovennævnte skyldnersvigsproblematik. Under efterforskningerne samarbejdes i fornødent omfang med SKAT og Kammeradvokaten. Ud over den nævnte skyldnersvigsproblematik fokuseres der også på at få afdækket en række skattemæssige forhold i forbindelse med ejendomshandlerne samt at få klarlagt, om kredsen af ejendomsbesiddere har handlet ejendomme med hinanden til bevidst opskruede priser og i den forbindelse udstedt (skæg)pantebreve, som kredsen herefter har benyttet som sikkerhed i forbindelse med opnåelse af bankkreditter. SØK behandler p.t. ca. 10 sager med forbindelse til ovennævnte problemstillinger. Efterforskningen og behandlingen af de pågældende sager er meget ressourcekrævende. I alle sagerne foreligger der mistanke om svindel for store millionbeløb. SØK forventer, at vi i løbet af 2010 vil kunne afgøre tiltalespørgsmålet i de første af sagerne. Det må forventes, at der kommer yderligere sager i løbet af Det må således sammenfattende forventes, at arbejdet med behandlingen af disse sager også i de kommende år vil lægge beslag på meget betydelige ressourcer i SØK. Omkring konkursbehandlingen i øvrigt har det været påfaldende, at de fleste af konkursboerne har vist sig stort set ikke at have aktiver. Dette har givet anledning til, at flere kuratorer har indgivet anmeldelser om mulig overtrædelse af straffelovens bestemmelse om skyldnersvig, ligesom der er blevet anlagt en række omstødelses- og erstatningssager mod ejendomsbesidderne og deres rådgivere. 9

10 SØKs understøttelse af politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet ERFA-samarbejdet Som en del af resultatkontrakten mellem Rigsadvokaten og statsadvokaten for SØK for 2009 blev det aftalt, at SØK fortsat skal være en aktiv medspiller i forbindelse med gennemførelse af strukturreformen i politiet og anklagemyndigheden. Det fremgik af kontrakten, at tyngden i politiets og anklagemyndighedens indsats de første to år af reformen har været flyttet fra behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet til mere borgernære politiydelser. SØK skulle derfor i 2009 understøtte politi og anklagemyndighed i deres indsats for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Dette skete ved oprettelsen af et ERFA-sekretariat i SØK sammensat af en vicestatsadvokat og to politiledere fra SØK. Ved planlægningen af sekretariatets arbejde blev der inddraget erfaringer fra en vicestatsadvokat fra Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster samt en politiadvokat fra Københavns Politi. ERFA-sekretariatet skulle i et samarbejde med politikredsene arbejde for, at større sager om økonomisk kriminalitet i politikredsene blev identificeret, og at de blev behandlet efter en projektarbejdsmodel/et sagsstyringsværktøj med brug af milepælsplaner m.v. SØK skulle tillige stille viden og erfaring til rådighed for kredsene, med henblik på at disse kan udarbejde rekrutterings- og kompetenceudviklingsplaner af medarbejdere til behandling af sager om økonomisk kriminalitet. Dette arbejde blev igangsat, og der blev den 9. juni 2009 afholdt et ERFA-møde med deltagelse af efterforskningsledere, politiadvokater fra landets politikredse og repræsentanter fra de regionale statsadvokater. Her blev milepælsplaner, fremdrift i sagerne samt rekrutterings- og kompetenceudviklingsplaner drøftet. Forinden havde SØK modtaget samtlige milepælsplaner til gennemgang. For så vidt angår kompetenceudvikling og rekruttering, har SØK efterfølgende stillet sig til rådighed for to politikredse. Arbejdet fortsætter i

11 De regionale statsadvokater har ultimo 2009 foretaget tilsyn med behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet i politikredsene. Det var planen i ovennævnte resultatkontrakt, at der ultimo 2009 skulle afholdes yderligere et ERFA-møde, hvor fremdriften i behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet skulle drøftes/dokumenteres. På grund af COP 15-mødet måtte dette møde imidlertid udskydes til Tilsynskonceptet En arbejdsgruppe forankret under anklagemyndighedens fagudvalg om kvalitet og legalitet med deltagelse af repræsentanter fra SØK og de regionale statsadvokaturer har ultimo 2008 udviklet og afleveret et koncept til brug for de regionale statsadvokaturers tilsyn med økonomiske sager under behandling i politikredsene. Konceptet tager sigte på at nedbringe sagsbehandlingstiden og herunder sikre, at tilsynsrelevante sager identificeres så tidligt som muligt. Hovedformålet med konceptet er at sikre fremdrift, modvirke risiko for sagsophobning og forbedre mulighederne for tilsynsmæssigt at forholde sig til de økonomiske sagers behandling i politikredsene. For at opnå denne forbedring har det især været nødvendigt at øge kravene til brug af sagsstyringsværktøjer i de økonomiske sager. Arbejdsgruppen har med inspiration i de skemaer, der anvendes i Efterforskningsmodel 2005, udarbejdet et visitationsskema, et skema for foreløbig efterforskningsvurdering og et ark for mødereferater, som man fremover vil kunne tage udgangspunkt i, både ved politikredsenes behandling af sagerne og statsadvokaternes tilsyn hermed. Konceptet angiver temaet for tilsynet og indeholder en række konkrete anvisninger på, hvorledes tilsynet hensigtsmæssigt kan gennemføres. SØK har i april 2009 forestået et ERFA-møde med deltagelse af politikredsene og statsadvokaturer, hvor det blev drøftet, hvorledes den i politidirektørernes resultatkontrakter forudsatte fremdrift kunne sikres og dokumenteres, blandt andet ved brug af tilsynskonceptet. Tilsynskonceptet er blevet anvendt i 2009, og opfølgningen på mødet i april 2009 har været et tema i forbindelse med statsadvokaternes tilsynsbesøg i 2009 i politikredsene. Som nævnt ovenfor vil der i 2010 blive afholdt et ERFA-møde, hvor erfaringerne med anvendelse af tilsynskonceptet og fremdriften i behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet i politikredsene skal drøftes og dokumenteres. Task Force Øst Efter drøftelse med rigspolitichefen, politidirektørerne på Sjælland og rigsadvokaten blev det ultimo oktober 2009 besluttet at oprette en særlig enhed, der skal styrke den fremadrettede efterforskning mod de personer, der direkte eller indirekte spiller hovedroller i rocker-bandekonflikterne. SØK deltager i Task Force Øst med to medarbejdere, der særligt skal bidrage med deres viden om efterforskning af økonomisk kriminalitet. Assistance til efterforskning i politikredsene Efter anmodning yder SØK efterforskningsmæssig bistand til politikredsene til deres efterforskning af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet. Visiteringen af sådanne bistandsanmodninger foretages af SØK. Bistanden kan ydes, ved at SØK helt eller delvis efterforsker sagen i den pågældende politikreds. Bistanden kan også ydes, ved at SØK giver råd og vejledning til politikredsen. I 2009 modtog SØK 14 assistanceanmodninger (24 i 2008 og 20 i 2007) fra politikredsene inden for sagsområderne bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig og straffelovens 289. Indsatsen mod prostitutionens bagmænd, rufferi og organiseret kriminalitet, herunder bande- og rockerkriminalitet, har været prioriterede indsatsområder de seneste år i hele politiet og anklagemyndigheden. SØK har derfor også ved visiteringen af assistanceanmodninger fra politikredsene prioriteret disse sagsområder. Der ydes derfor SØK-assistance til efterforskninger inden for de nævnte områder, hvis der også er mistanke om, at der er begået økonomiske forbrydelser, eller hvis der er sandsynlighed for, at udbytte fra anden kriminalitet kan beslaglægges. I 2009 er der ydet assistance i to sager om bande- og rockerrelateret kriminalitet og i en enkelt sag, der vedrører rufferi. Det er SØKs opfattelse, at det fald i antallet af assistanceanmodninger fra 2008 til 2009, der er konstateret, skal ses i sammenhæng med, at politikredsene i 2008 først og fremmest har haft fokus på den borgernære politiindsats. SØK forventer, at den omstændighed, at der i 2010 ifølge Rigspolitiets og Rigsadvokatens fælles strategier skal ske en opprioritering af sager om større økonomisk kriminalitet, vil bevirke en stigning i antallet af assistanceanmodninger i

12 Opsporing af skjult udbytte blev en succes Indbringende jagt på kriminelles udbytte. Det var overskriften på en artikel i Politiken den 6. november 2008, der handlede om SØKs Sporingsgruppe og dens resultater med at beslaglægge kriminelt udbytte og værdier. Som nævnt ovenfor blev der i 2007 med baggrund i Udmøntningsplanen for Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden oprettet en tværfaglig enhed hos SØK, som står for sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet (Sporingsgruppen). Sporingsgruppen efterforsker pengesporet i sager om kompliceret økonomisk kriminalitet og kan samtidig assistere politikredsene ved den finansielle efterforskning af sager om f.eks. kvindehandel, illegal arbejdskraft, rufferi, menneskesmugling, våbensmugling og narkotikakriminalitet. Sporingsgruppen er bemandet med 1 jurist og 4 polititjenestemænd, og når det er nødvendigt, tilknyttes gruppen eksterne revisorer. Fra den 1. januar 2009 er der også en medarbejder fra SKAT tilknyttet Sporingsgruppen. På det internationale plan samarbejdes der med de tilsvarende enheder i de andre nordiske lande, og Sporingsgruppen indgår i det såkaldte CARIN-netværk (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), som er et europæisk netværk for enheder svarende til Sporingsgruppen. De gode erfaringer med CARIN-netværket førte til vedtagelse af Rådets afgørelse 2007/845/RIA om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet. Herefter skal medlemsstaterne oprette eller udpege nationale kontorer, som kan fungere som nationale kontaktpunkter for konfiskation m.v. (et såkaldt Asset Recovery Office). Kontorerne skal blandt andet gennem et øget samarbejde medvirke til den hurtigst mulige opsporing i hele EU af aktiver, der stammer fra kriminalitet. Ultimo 2008 blev SØK udpeget som nationalt kontor i Danmark. I 2008 blev politiet og anklagemyndigheden ved en række informationsmøder informeret om Sporingsgruppens etablering og mulighed for at bistå politikredsene med finansiel efterforskning. Der blev ved enhedens oprettelse udarbejdet en manual om sporing, beslaglæggelse og konfiskation, og denne manual er blevet revideret med de erfaringer, som Sporingsgruppen indtil nu har vundet ved sin virksomhed. Sporingsgruppen har været involveret i flere sager, der dels har været under behandling i SØK, og dels har været behandlet i politikredsene. I de sidstnævnte sager går SØK som nævnt ind og bistår politikredsene med den finansielle efterforskning i politikredsens sager. Sagerne har handlet om berigelsesforbrydelser, narkotikakriminalitet og rufferi. I alt har Sporingsgruppen i 2009 foretaget beslaglæggelser eller ydet assistance til politikredsenes beslaglæggelser for omkring 31,6 mio. kr. fordelt på 11 sager. I 2008 var tallene omkring 40 mio. kr. fordelt på 15 sager. 12

13 Det tætte samarbejde med myndigheder og organisationer prioriteres SØK prioriterer samarbejdet med særmyndigheder og andre, der virker på området for økonomisk kriminalitet, højt. Baggrunden herfor er, at etablering og videreudvikling af dette samarbejde er en forudsætning for, at der kan ske en effektiv behandling af de straffesager, som SØK behandler. SØKs faste samarbejdspartnere inkluderer SKAT, Konkurrencestyrelsen, Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen og OLAF. Mellem disse myndigheder og SØK foreligger der faste samarbejdsrutiner og i nogle tilfælde også samarbejdsaftaler, hvori det operationelle samarbejde er nærmere beskrevet. SØK deltager i et tværministerielt samarbejde om IPR-kriminalitet (varemærkefalsk m.v.) under ledelse af Patent- og Varemærkestyrelsen. I den forbindelse er blandt andet den fælles hjemmeside Stoppiraterne.dk blevet etableret. I relation til bekæmpelse af forfalskede lægemidler deltager SØK i et myndighedsnetværk under ledelse af Lægemiddelstyrelsen. Øvrige deltagende myndigheder er SKAT, Patentog Varemærkestyrelsen m.fl. I regie af Europa-Kommissionen deltager SØK sammen med de berørte myndigheder i et uddannelsesprogram om bekæmpelse af forfalskede lægemidler. Mellem SØK og Konkurrencestyrelsen er der indgået en aftale om uddannelse og brug af procedurefuldmægtige fra Konkurrencestyrelsen. Den nærmere baggrund er, at der i retsplejeloven er givet mulighed for, at Rigsadvokaten efter indstilling kan beskikke medarbejdere fra Konkurrencestyrelsen til ved domstolene at udføre visse sager om overtrædelse af konkurrenceloven. blevet tilknyttet Sporingsgruppen i SØK primo Sporingsgruppen arbejder sammen med Inddrivelsescenteret hos SKAT, der står for inddrivelse af udestående pengekrav fra sager om blandt andet økonomisk kriminalitet. Ud over det samarbejde, der knytter sig til konkrete sager, indebærer samarbejdsrelationerne mellem SØK og særmyndighederne i almindelighed, at der på gensidig basis og i nogle tilfælde i form af egentlige temadage tilbydes mulighed for faglige opdateringer på hinandens fagområder. Der er sket en intensivering af samarbejdet med SKAT om arbejdet med og analysen af hvidvaskunderretningerne. SØKs Hvidvasksekretariat har i den forbindelse blandt andet fået tilknyttet en medarbejder fra SKAT, hvilket forventes at ville indebære en forbedret anvendelse af hvidvaskunderretninger i relation til bekæmpelse af alvorlig fiskal kriminalitet. Tilsvarende er en medarbejder fra SKAT, som nævnt ovenfor, 13

14 Internationale aktiviteter i 2009 Som nævnt indledningsvis bliver SØK i meget vidt omfang inddraget i internationalt arbejde. Nedenfor omtales kort de faste internationale samarbejdsfora, som SØK er repræsenteret i, og de internationale missioner, som SØKs politipersonale har deltaget i CARIN-netværket Siden sommeren 2007 har SØKs Sporingsgruppe været medlem af det såkaldte CARIN-samarbejde (se ovenfor) og deltager fast i netværkets aktiviteter. OLAF Europa-Kommissionens kontor for bekæmpelse af svig Medarbejdere fra SØK deltager på Danmarks vegne i OLAFs årlige konference om svig og korruption i EU-sammenhæng sammen med repræsentanter fra de retshåndhævende myndigheder i de øvrige medlemslande. Det Europæiske Retlige Netværk SØK er udpeget som et af fire danske kontaktpunkter i Det Europæiske Retlige Netværk. Netværket har til formål at lette kontakten mellem EU-landene i forbindelse med retshjælp altså et supplement til EUROJUST. Netværket har oprettet en hjemmeside, der indeholder oplysninger om de enkelte landes kontaktpersoner og oplysninger om de enkelte landes retssystemer m.v. På det generelle plan deltager repræsentanter for Hvidvasksekretariatet i arbejdet i FATF (Financial Action Task Force), der er det væsentligste normsættende internationale forum på området for hvidvask og finansiering af terrorisme. FATF har 34 medlemmer samt en række søsterorganisationer, og den samlede medlemskreds dækker efterhånden det meste af verden. Politimæssigt samarbejde og humanitære politimissioner SØK deltager i det politimæssige samarbejde i Europol, blandt andet om emnerne momskarruseller, immaterielle rettigheder (IPR), hvidvask og finansiering af terrorisme samt økonomisk kriminalitet generelt. I Flerårsaftalen og Udmøntningsplanen for politi- og anklagemyndighed er det bestemt, at dansk politi skal deltage i internationale humanitære politimissioner. SØK har i 2009 deltaget med følgende inden for dette område: En vicekriminalkommissær har hele året været udsendt til EUROPOL Afghanistan, hvor han har forrettet tjeneste i Kabul. To politiledere har gennemført en forberedende uddannelse, således at de vil kunne udsendes til tjeneste i internationale humanitære politimissioner i løbet af Korruptionsbekæmpelse Det internationale samarbejde inden for området korruptionsbekæmpelse er dels forankret i OECD-regi, dels i GRECO (Sammenslutning af stater mod korruption under Europarådet). SØK er sammen med Rigsadvokaten fast medlem af GRECO. Samarbejdsfora på området for hvidvask og finansiering af terrorisme Ud over samarbejdet vedrørende konkrete sager deltager Hvidvasksekretariatet i de faste møder i de internationale samarbejdsfora Europol, Interpol og EU s FIU-platform (Financial Intelligence Units) der beskæftiger sig med hvidvask og finansiering af terrorisme, og i andre møder vedrørende særlige emner inden for disse områder. Hvidvasksekretariatet deltager endvidere i arbejdet i Egmontgruppen, der er et samarbejdsforum for foreløbig 108 FIUs. Egmontgruppen er både et netværk for det konkrete sagssamarbejde mellem netværkets FIUs og et forum, der blandt andet udarbejder standarder for, hvad der bør kræves ved informationsudveksling for at sikre kvalitet og beskyttelse af udvekslede oplysninger. 14

15 SØKs uddannelses- og undervisningsvirksomhed SØK har gennem årene med stadig stigende intensivitet været en aktiv spiller inden for uddannelses- og undervisningsvirksomhed både nationalt og internationalt. ØKO I og II-kurserne Den generelle uddannelse i Danmark inden for området økonomisk kriminalitet afvikles i Politiskolens regi, men SØK varetager den faglige afvikling af kurserne, der p.t. består af 2 ugekurser, benævnt niveau I og II. Disse kurser bygger på den tværfaglige tanke med udgangspunkt i Efterforskningsmodel Kursisterne kommer fra dansk politi og anklagemyndighed, men der har også deltaget medarbejdere fra SKAT samt inspektører fra Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Hvidvaskområdet Områderne hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og finansiering af terrorisme er sædvanligvis rammen for en ganske omfattende informations- og undervisningsaktivitet i SØK og Hvidvasksekretariatet. I år er der f.eks. afviklet undervisning for politikredsene i form af to særkurser om økonomisk kriminalitet i relation til bandekriminalitet. Skatteområdet SKAT har tidligere i stor udstrækning gjort brug af eksterne lærerkræfter fra SØK i forbindelse med uddannelse af medarbejdere inden for området ØKO-KRIM. I året, der er gået, har der været afholdt et ERFA-møde med skattemedarbejdere fra samtlige landets regioner vedrørende hvidvask af udbytte fra strafbare handlinger. Konkurrenceområdet Der afholdes hvert år en konference om konkurrenceret med deltagelse af et bredt udsnit af private virksomheder, advokater og offentlige myndigheder. Konferencen i 2009 kørte i to spor det ene vedrørte håndhævelse og sanktioner og det andet fusioner. To medarbejdere fra SØK deltog i konferencen og holdt i den forbindelse oplæg om forberedelse og gennemførelse af straffesager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Korruption På Verdensbankens seminar i 2009 i Tyrkiet vedrørende opbygning af retssystemer holdt to medarbejdere fra SØK oplæg om konfiskation i forbindelse med korruption. EU-regie På EU-plan har SØK bidraget med lærerkræfter til FISCALIS (samarbejde mellem skattemyndigheder om bekæmpelse af skattesvindel) og CEPOL (College of European Police) inden for området international retshjælp, ligesom SØK i øvrigt har bidraget med oplæg i forskellige EU-sammenhænge inden for blandt andet områderne international retshjælp og momskarruseller. Besøg fra udenlandske myndigheder SØK modtager ofte besøg fra udenlandske myndigheder, der ønsker at opnå nærmere kendskab til den særlige måde og de særlige sager, som SØK arbejder på og med. I 2009 har SØK blandt andet haft besøg fra de retshåndhævende myndigheder i Rumænien, Pakistan og Vietnam. Derudover har SØK deltaget i et IPR-projekt arrangeret af Patent- og Varemærkestyrelsen og i den forbindelse modtaget besøg af 15 embedsmænd fra Kroatien. I forlængelse heraf blev der afholdt et opfølgningsmøde i Zagreb, som SØKs politiinspektør deltog i. Derudover kan nævnes, at flere SØK-medarbejdere underviser i forvaltningsret og strafferet på Københavns Universitet og Politiskolen. 15

16 SØKs deltagelse i udvalgsarbejde SØK har i 2009 været repræsenteret i følgende udvalg: Fagudvalget om økonomisk kriminalitet Fagudvalget om straffeproces Fagudvalget om internationale sager. De her nævnte landsdækkende fagudvalg i anklagemyndighedens regie er forankret hos Rigsadvokaten med ansvar for blandt andet indsamling, bearbejdning og formidling af faglig information. Konkursrådet under Justitsministeriet Udvalg om ændring af konkurrenceloven under Økonomiog Erhvervsministeriet Insiderudvalget under Økonomi- og Erhvervsministeriet Kompetenceudvalget under Rigsadvokaten 16

17 SØKs resultater i 2009 vedrørende straffesagsarbejdet Statistik 2009 Efterforskningsskridt Sigtelser 66 (76 i 2008) Anholdelser 18 Ransagninger 44 (107 i 2008) Antal lokationer (virksomhed, bopæl) Edition Beslaglæggelser 37 (115 i 2008) Antal kendelser 5 (17 i 2008) Antal juridiske enheder, mod hvem indgreb er foretaget. Antal sager med iværksat efterforskning Iværksat efterforskning 96 (88 i 2008) Skattesager 12 (9 i 2008) Børskriminalitet 36 (36 i 2008) Selskabslove 1 (2 i 2008) Konkurrenceområdet 7 (9 i 2008) EU-svig 2 (5 i 2008) Korruption 1 (1 i 2008) Øvrige straffesager 37 (26 i 2008) Tiltalerejsninger Anklageskrifter 29 (25 i 2008) Bødeforelæg 8 (9 i 2008) Antal domfældelser m.v. Domme Tiltalte Dømt Frifundet Bødeforelæg Antal juridiske enheder tiltalt i året. Antal domme afsagt i året og med resultat af dømte og frifundne. Antal udsendte bødeforelæg i året. 17

18 De konkrete straffesager i 2009 Landsretsdomme Østre Landsrets ankedom af den 4. februar 2009 (Københavns byrets dom af den 20. maj 2008) Der var rejst tiltale mod T1, T2, T3, T4 og T5 for overtrædelse af straffelovens 289, jf. momslovens 81 og 57. I byretten blev T1 og T2 idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. samt en tillægsbøde på 4,2 mio. kr. og rettighedsfrakendelse. T3 og T4 blev frifundet, mens T5 blev idømt fængsel i 1 år og rettighedsfrakendelse. Dommen blev anket, for så vidt angår T2, T3 og T4. Landsretten stadfæstede byrettens dom, for så vidt angår T3 og T4, og for T2 blev dommen stadfæstet med den ændring, at han frifandtes for rettighedsfrakendelsen. Via køb og salg af Intel-cpu er mellem forskellige firmaer uden indberetning og afregning af moms over for SKAT unddrog T1 statskassen for ca. 4,2 mio. kr. i moms og gjorde sig skyldig i momssvig af særlig grov karakter. Retten fandt desuden, at T2 og T5, der med deres virksomheder indgik i kæden af videre handler fra T1 s firma, vel vidende at formålet hermed var at unddrage statskassen moms, havde medvirket til momssvigen. Det blev under sagen lagt til grund, at det ud fra de involverede personer og deres aktuelle situation virkede meget usandsynligt, at handlerne skulle være foretaget uden kriminel virksomhed for øje. Eksempelvis var T1 s firma nystartet, han havde ingen erfaring med køb og salg af cpu er, han havde intet kendskab til markedet, de af sagen omfattede handler var den eneste aktivitet i selskabet, der i øvrigt var uden midler, og han var desuden selv uden midler og havde indtil da levet på socialhjælp. Dette sammenholdt med, at T1 i firmaet havde fået leveret varer for ca. 21 mio. kr. uden at skulle stille sikkerhed herfor, og uden at han ved videresalget modtog betaling herfor, gjorde det klart, at handlerne var foretaget med momssvig for øje. T3 og T4 blev frifundet, da det ikke fandtes godtgjort, at de tiltalte vidste, at handlerne havde til formål at unddrage statskassen moms. 18

19 Vestre Landsrets ankedom af den 14. oktober 2009 (Retten i Koldings dom af den 20. maj 2009) Der var rejst tiltale mod T1 og T2 for mandatsvig, bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed samt nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse og konfiskation, jf. straffelovens 286, stk. 2, jf. 280, nr. 2, og 279 og 172, stk. 2, jf. 171 og 79, stk. 2, og 75, stk. 1, jf. 76, stk. 1. I byretten blev T1 idømt fængsel i 3 år og 6 måneder, og der skete frakendelse af retten til at drive finansiel virksomhed samt konfiskation af 1,7 mio. kr. T2 blev idømt 2 års fængsel samt konfiskation af kr. Landsretten stadfæstede byrettens dom. T1, der var ansat i et pengeinstitut, blev af landsretten fundet skyldig i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, idet han indsatte ca. 5,3 mio. kr., som hidrørte fra ejendomskøb, og som skulle have været indsat på en deponeringskonto, på ejendomssælgers driftskonto, hvorved pengeinstituttet led et tilsvarende tab, da ejendomssælgeren gik konkurs, og ejendomshandlerne ikke blev gennemført. Sagen gør sig bemærket, ved at T2, som var direktør i selskabet, der solgte ejendomme, og var kunde i pengeinstituttet, blev dømt for medvirken til mandatsvig, idet han havde medvirket til, at T1 ikke havde indsat pengene på deponeringskonti. T1 blev desuden fundet skyldig i dokumentfalsk og bedrageri af særlig grov beskaffenhed, idet han i forbindelse med optagelse af lån gjorde brug af falske indeståelser fra en bank, forsynet med falsk stempel og underskrift, hvorved långiver blev udsat for væsentlig risiko for tab. T1 blev ydermere fundet skyldig i overtrædelse af samme bestemmelser, idet han fik en sparekasse til at udbetale godt 1,7 mio. kr. fra en byggekredit mod forevisning af falske fakturaer, hvorefter beløbet blev brugt på et andet hus, som T1 solgte med fortjeneste. Østre Landsrets ankedom af den 24. september 2009 (Retten på Frederiksbergs dom af den 17. februar 2009) Der var rejst tiltale mod T1(forening) og T2 for overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, dvs. forbuddet mod at fastsætte bindende priser. T1 blev ved byretten idømt en bøde på kr., mens T2 blev idømt en bøde på kr. Landsretten forhøjede bøden for T1 til kr., mens bøden til T2 blev stadfæstet. Byretten domfældte T1, en brancheforening, og dens direktør T2 for at have fastsat bindende priser på juletræer for foreningens medlemmer. Specielt for sagen var, at forholdet var begået over en længere periode på 4 år, samt at de tiltalte havde siddet op til flere påbud fra Konkurrencestyrelsen om ophør af prisfastsættelse overhørig. Bøden blev af byretten fastsat til kr. til foreningen og kr. til direktøren. Efter SØKs opfattelse var en bøde på kr. ikke proportionalt følelig for direktøren i forhold til årslønnen, og dommen blev anket med påstand om skærpelse af bødefastsættelsen for foreningen til kr. og for direktøren så den svarede til én måneds bruttoløn. SØK ønskede desuden mere generelt at få skabt en klar domspraksis for udmåling af bøder i sådanne sager, da der i forarbejderne til konkurrenceloven ikke fremgår nogen særlig angivelse deraf. Landsretten stadfæstede byrettens dom for så vidt angik bøden til T2, men forhøjede bøden for foreningen til kr. under henvisning til, at virksomhedsansvaret måtte anses som det primære. Sagen er anket til Højesteret med samme påstand som for Landsretten. Østre Landsrets ankedom af den 3. september 2009 (Københavns byrets dom af den 1. april 2009) Der var rejst tiltale mod T1 (forening), T2 og T3 for overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, dvs. forbuddet mod at fastsætte bindende priser. T1 blev ved byretten idømt en bøde på 1 mio. kr., mens T2 og T3 blev idømt en bøde svarende til én måneds nettoløn. I landsretten blev T1 s bøde på 1 mio. kr. nedsat til kr., mens T2 og T3 blev idømt en bøde på hver kr. Dommen vedrører en konkurrencestraffesag mod T1, en brancheforening, der i foreningens medlemsblad opfordrede til, vejledte og anbefalede, at foreningens medlemmer stod sammen og ikke kørte turistbus- og bestillingsbuskørsel, uden at den enkelte busvognmands kunder var blevet opkrævet et særligt oliepristillæg på 4 %, hvorved der opstod risiko for, at priskonkurrencen mellem de berørte busvogmænd ville blive formindsket. Byretten idømte T1, brancheforeningen, en bøde på 1 mio. kr. og T2, den administrerende direktør, og T3, vicedirektøren, bøder på henholdsvis kr. og kr., svarende til én måneds nettoløn. Landsretten nedsatte begge de personlige bøder til kr. og foreningens bøde til 19

20 kr., under henvisning til at virksomhedsansvaret måtte anses som det primære, samt til at der ikke ved den konkurrencebegrænsende virksomhed var opnået nogen økonomisk fortjeneste. Sagen er anket til Højesteret med påstand om forhøjelse af de personlige bøder til et beløb svarende til en bruttomånedsløn. Østre Landsrets ankedom af 18. marts 2009 (Retten i Næstveds dom af den 1. december 2008) T var tiltalt for overtrædelse af værdipapirhandelslovens 39, stk. 1, jf. 38, stk. 1, nr. 2, jf. 94, stk. 1, 2. pkt., dvs. kursmanipulation. Byretten idømte T 50 dages betinget fængsel. Landsretten skærpede straffen til 50 dages ubetinget fængsel. T havde over en periode på 3 uger 86 gange udlagt skiftevis salgs- og købsordre på en bestemt aktie på markedet for at manipulere kursen. Specielt for sagen var, at tiltalte på samme tid deltog i et fiktivt aktiespil for Alm. Brands kunder, hvori man anvender de kurser, som anvendes på fondsbørsen. Tiltalte handlede parallelt de samme aktier i spillet som på fondsbørsen og begrundede sine handler på fondsbørsen med et ønske om at forbedre sin placering i det fiktive aktiespil og påstod, at han ikke var klar over, at transaktionerne på fondsbørsen kunne påvirke efterspørgslen i det virkelige liv. I byretten blev T idømt 50 dages fængsel, som blev gjort betinget, da retten ikke fandt at kunne forkaste tiltaltes forklaring om baggrunden for lovovertrædelsen. I Landsretten blev straffen imidlertid gjort ubetinget, idet der henvistes til to tidligere domme fra Højesteret, hvori det fastslås, at ubetinget frihedsstraf i almindelighed er påkrævet i sager om kursmanipulation, samt at det afgørende er, at de kursmanipulerende handlinger har været egnet til at skade tilliden til pengemarkedet. Set i lyset af de mange handler fandt Landsretten ikke, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne medføre, at udgangspunktet om ubetinget fængselsstraf kunne fraviges. Østre Landsrets ankedom af den 12. november 2009 (Københavns byrets dom af den 11. juni 1999) T1 og T2 var blandt andet tiltalt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens 286, stk. 2, jf. 283, stk. 1, nr. 3, og for overtrædelse af straffelovens 296, stk. 1, nr. 2 og 3, samt A/S lovens 161, stk. 1, jf. 115, stk. 2, eller ApS lovens 80, stk. 1, jf. 49, stk. 2, jf. straffelovens 3. T1 blev i byretten idømt fængsel i 7 år, og der skete rettighedsfrakendelse og konfiskation af 68 mio. kr. T2 blev i byretten idømt fængsel i 2 år og 6 måneder samt rettighedsfrakendelse og konfiskation af kr. I landsretten blev straffen for T1 s vedkommende fastsat til fængsel i 6 år som en tillægsstraf, jf. straffelovens 89, til en engelsk dom på fængsel i 4 år og 6 måneder og konfiskation af 68 mio. kr. samt rettighedsfrakendelse. Dommen mod T2 var ikke anket. Dommen vedrører selskabstømning i perioden i relation til 170 selskaber med skyldige skatter på 332 mio. kr. og med et udbytte på 68 mio. kr. Sagen, der var den sidste af de såkaldte selskabstømmersager, var samtidig den mest omfattende, idet den omfattede mere end 15 % af statskassens samlede umiddelbare tab ved selskabstømning. T1 gjorde for Landsretten navnlig gældende, at han ikke havde haft det fornødne forsæt, herunder at han havde handlet efter rådgivning fra advokater og revisorer, der for deres rådgivning havde modtaget et beløb i størrelsesordenen 6 mio. kr., herunder betydelige beløb for udarbejdelse af årsregnskaber m.v. i de mange selskaber. Han gjorde endvidere gældende, at der på grund af det lange tidsrum, der var forløbet, siden han blev sigtet i 1994, skulle ske formildelse af straffen. Landsretten fandt, at T1 stedse i forløbet havde været initiativtageren og den, der havde haft det samlede overblik over og den samlende funktion i sagskomplekset, at advokaterne og revisorerne kun havde haft brudstykkevis indsigt, og at rådgivningen hverken havde været særlig detaljeret eller konkret eller i øvrigt havde kunnet opfattes som en blåstempling af de enkelte dele af sagskomplekset. Landsretten var enig med byretten i, at straffen som udgangspunkt skulle udmåles til fængsel i 7 år. Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år som en tillægsstraf, jf. straffelovens 89, da T1 efter byrettens dom i denne sag var blevet idømt fængsel i 4 år og 6 måneder i England i 2005 for tømning af en pensionskasse. 20

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011 2014 Indhold Forord 1 Indledning 2 Nye aktiviteter 6 Den gode indsats fortsætter 14 Organisering og aktører 24 Implementering og opfølgning 29 Forord

Læs mere

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte

Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte September 2008 J.nr.: 2007-3330-2 / OA Kortlægning af trussels- og voldssituationen i forhold til politiets ansatte Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat med repræsentanter for Rigspolitiet, anklagemyndigheden

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet

Rigsadvokatens. beretning 2007. Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Rigsadvokatens beretning 2007 Behandling af klager over politiet Publikationen

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Omsætning af fast ejendom

Omsætning af fast ejendom Omsætning af fast ejendom En statusoversigt og et problemkatalog Delbetænkning afgivet af Industriministeriets udvalg vedrørende omsætning af fast ejendom Betænkning nr. I23I Industriministeriet, marts

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere