SØK årsberetning 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØK årsberetning 2009"

Transkript

1 SØK årsberetning 2009

2 Indhold Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Den projektorienterede arbejdsform er dynamisk Ind med Lean-tankegangen Sager som følge af den finansielle krise SØKs understøttelse af politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet Opsporing af skjult udbytte blev en succes Det tætte samarbejde med myndigheder og organisationer prioriteres Internationale aktiviteter i 2009 SØKs uddannelses- og undervisningsvirksomhed SØKs deltagelse i udvalgsarbejde SØKs resultater i 2009 vedrørende straffesagsarbejdet De konkrete straffesager i 2009 SØKs mål for 2010

3 Forord Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) ønsker at være kendt som en organisation, der inden for sit virksomhedsområde løser opgaverne effektivt og på et højt fagligt niveau, og som samtidig er en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. SØK ønsker at fremstå som en samfundsmæssig vigtig organisation. SØK ønsker at være en fleksibel organisation, der tilpasser sig de ændrede krav, som samfundsudviklingen og den globale økonomiske integration indebærer. Vi oplever et ønske om åbenhed i forhold til, hvordan politiet og anklagemyndigheden arbejder, og da vi også selv meget gerne vil øge offentlighedens kendskab til vores arbejdsplads, præsenterer SØK igen i år en virksomhedsberetning var et særdeles spændende år set med SØKs briller. Flere særdeles store økonomiske straffesager fandt således deres foreløbige eller endelige afslutning. Det var også et særligt år, hvor vi så konsekvenserne af den generelle økonomiske afmatning i samfundet, ikke mindst på pantebrevsmarkedet og inden for ejendomsbranchen, hvor flere efterforskninger er blevet sat i gang Endelig blev en del af 2009 domineret af en enkelt stor sag (IT Factory-sagen), der stjal mediebilledet på en for SØK hidtil uset måde. Beretningen indeholder årets resultater inden for straffesagsarbejdet. SØK har i 2009 samlet modtaget 96 anmeldelser, gennemført 44 ransagninger og rejst tiltale mod i alt 34 personer og selskaber. I ca. 94 % af vores sager blev den tiltalte dømt og straffet eller modtog bødeforelæg. Det var et element i Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden , at SØK skulle oprette en specialenhed for opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra alvorlig kriminalitet. Denne sporingsgruppe blev oprettet i 2007 og har siden produceret gode resultater. Gruppens resultater vil blive omtalt i beretningen. I forbindelse med politikredsreformen har landets politikredse fået nye specialiserede enheder, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet. SØK har haft et godt samarbejde med disse enheder, men det har været en stor udfordring ikke mindst i en tid med stor fokus på den borgernære politiindsats at gøre opmærksom på, at også behandlingen af økonomiske sager skal prioriteres. I 2009 blev området om behandling af økonomisk kriminalitet styrket på landsplan, og SØK har lagt mange kræfter i at bidrage hertil. Der er blevet oprettet et ERFA-sekretariat i SØK til denne opgave, og sekretariatets virksomhed omtales her i beretningen. Mit håb er, at et endnu mere intensiveret samarbejde mellem SØK, politikredse og andre myndigheder i Danmark og internationalt vil gøre det vanskeligere at begå alvorlige økonomiske forbrydelser. I SØK er der til stadighed fokus på at sikre kvalitet, effektivitet og legalitet i den samlede sagsbehandling. Som et led heri har vi i 2009 introduceret Lean i organisationen. Vores initiativer på dette område omtales i beretningen. Tak til alle kolleger i SØK, der også i 2009 har udført et fremragende stykke arbejde. Det har været en tid med ansættelsesstop og behov for bistand til IOC-møde og klimatopmøde, og hvor der over en kam er blevet trukket meget store veksler på medarbejdernes fleksibilitet. Statsadvokat Jens Madsen 3

4 SØKs virksomhedsområde SØK i folkemunde Bagmandspolitiet blev oprettet den 5. november 1973 og har lige siden varetaget behandlingen af sager om særlig økonomisk kriminalitet for hele landet. Det vil navnlig sige sager, hvor der formodes at være begået en økonomisk forbrydelse af et betydeligt omfang, som led i organiseret kriminalitet, ved anvendelse af særlige forretningsmetoder eller som på anden måde er af særlig kvalificeret karakter. Ud over de konkrete straffesager bliver SØK i meget vidt omfang inddraget i lovforberedende og internationalt arbejde. Angivelsen af SØKs sagsområde er fastlagt i 2 i bekendtgørelse nr af 13. december 2002 om fordelingen af forretningerne mellem statsadvokaterne. Herudover er SØKs virksomhed reguleret af blandt andet: Hvidvasklovens 7, hvorefter underretninger om mistanke om hvidvask sendes til SØK. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/1995, hvorefter anmeldelser om ulovlige aktionærlån sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/1998, hvorefter anmeldelser om EU-svig sendes til SØK til visitation. Rigsadvokatens meddelelse nr. 3/2000, hvorefter SØK skal underrettes om anmeldelser om pyramidespil. Rigsadvokatens meddelelse nr. 2/2006, hvorefter anmeldelser om grove krænkelser af ophavsrettigheder skal sendes til SØK til visitation. Aftale med Finanstilsynet om, at alle anmeldelser i børssager indgives til SØK. Rigsadvokatens bestemmelse om, at SØK behandler alle sager om overtrædelse af konkurrenceloven, der anmeldes af Konkurrencestyrelsen. Udmøntningsplanen for Flerårsaftalen for for politiet og anklagemyndigheden, hvorefter der den 1. maj 2007 blev oprettet en tværfaglig enhed i SØK til styrkelse af indsatsen vedrørende sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold. 4

5 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Juridisk sekretariat 1. Sektion 2. Sektion 3. Sektion Administrativt sekretariat HR Funktion Sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder skattestraffesager, investeringsbedrageri, børssager, korruption m.v. Sager om særlig økonomisk kriminalitet, herunder skattestraffesager, EU-svig, overtrædelse af lovgivningen om konkurrence og IPR m.v. Hvidvasksekretariatet Informationscentralem Sporingsgruppen IT Funktion Assistance til politikredse ERFA Sekretariat SØKs organisation og personale SØK er en del af anklagemyndigheden, og statsadvokatens overordnede er Rigsadvokaten. Politipersonalet, som er tilknyttet SØK, er stillet til rådighed af Rigspolitichefen. Personalet i SØK udgjorde ved indgangen til jurister, 51 polititjenestemænd, 13 administrative medarbejdere, 2 formiddagsfuldmægtige fra Justitsministeriet og 3 studenter. Personalet er fordelt i de viste tre sektioner og tværgående funktioner: Der er endvidere tilknyttet 2 skattemedarbejdere, som blandt andet bistår Hvidvasksekretariatet med analyseopgaver. ERFA-sekretariatet er oprettet som led i SØKs vigtige opgave med at understøtte politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet. Til støtte for driften og embedets udviklingsarbejde er der et Administrativt Sekretariat, en IT-funktion og en HRfunktion. SØK yder efterforskningsmæssig bistand til opklaringen af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet, som behandles i politikredsene. Denne assistanceordning er nærmere beskrevet nedenfor. Opdelingen er fleksibel, i den forstand at både politipersonalet og juristerne/anklagerne kan bistå i en anden sektion, såfremt det er nødvendigt. Som en tværgående funktion findes et Juridisk Sekretariat, der blandt andet beskæftiger sig med stabsstøtte og retshjælp. 5

6 SØKs mål for 2009 Personalepolitik i SØK Fastsættelsen af strategi og målsætninger for SØK i 2009 er sket inden for rammerne af Rigsadvokatens Udviklingsplan , Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden og den dertil hørende Udmøntningsplan samt Finanslovsaftalen om gennemførelse af politikredsreformen og styrkelse af politiindsatsen. Hertil kommer rigsadvokatens og statsadvokatens resultatlønskontrakter. I 2009 har SØK særligt prioriteret følgende områder: Der skal være fokus på strategisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der skal foretages optimal udnyttelse af eksisterende og udvikling af kommende tekniske hjælpeværktøjer. Der skal ske videreudvikling af administrative processer og støttefunktioner. Der skal ske videreudvikling af den projektorienterede arbejdsform. Arbejdet med Lean skal iværksættes. Der skal ske en styrkelse af arbejdet med rekruttering og fastholdelse af velkvalificeret personale. Der skal være særlig fokus på sager som følge af samfundets økonomiske udvikling, ikke mindst sager vedrørende pantebrevsmarkedet. Politikredsenes indsats mod bekæmpelse af økonomisk kriminalitet skal understøttes. SØKs deltagelse i indsatsen mod kriminelle bander, organiseret kriminalitet og prostitutionens bagmænd skal udvikles. Indsatsen med opsporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger skal udvikles. Arbejdet med at intensivere og udvikle samarbejdet med myndigheder og organisationer, der virker og har interesser på SØKs sagsområde, skal fortsættes, og herunder skal arbejdet med de specialområder, der udspringer af dette samarbejde, udvikles. SØK ønsker at være en professionel, interessant og attraktiv arbejdsplads, hvilket vi blandt andet sikrer ved en dynamisk personalepolitik. Samarbejdsudvalget i SØK er omdrejningspunktet for den overordnede drøftelse af personalepolitik og personaleudvikling. Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forhold til den aktuelle opgaveløsning og den enkeltes behov prioriteres højt. MUS og GRUS har også i 2009 været gennemført i organisationen i overensstemmelse med såvel SØKs kompetenceudviklingsstrategi som overordnede politikker. SØK er en travl og krævende arbejdsplads, hvor der stilles store krav til den enkeltes arbejdsindsats, fleksibilitet og parathed til forandringer vilkår, som ikke står til at ændre. Derfor har SØK også et ansvar for at skabe de bedste arbejdsbetingelser for den enkelte ansatte. I SU-regie er der således i 2009 særligt blevet arbejdet med en stresspolitik og færdiggjort en håndbog om forebyggelse og håndtering af stress. Derudover er en ny rekrutteringsstrategi blevet godkendt og taget i brug primo Inden for de ovenfor nævnte særligt prioriterede områder har sektions- og fagområdeledere udarbejdet konkrete målsætninger og handleplaner. Opfyldelsen af de konkrete målsætninger er løbende blevet afrapporteret til ledelsen og medarbejderne. 6

7 Den projektorienterede arbejdsform er dynamisk De økonomiske kriminalitetsformer har altid været og bliver stadig mere komplekse, internationale og ressourcekrævende, hvilket stiller stadig større krav til en effektiv og hensigtsmæssig tilrettelæggelse. Derfor er det et grundvilkår for behandlingen af SØKs straffesager, at der er et meget tæt samarbejde mellem politi, jurister og administrativt personale baseret på fælles resultatmål og gensidig respekt. SØK benytter sig af den projektorienterede arbejdsform, hvor det tætte samspil mellem personalegrupperne suppleres med, at relevant ekspertise udefra (særligt ved brug af statsautoriserede revisorer) hurtigst muligt inddrages i opgaveløsningen. Mulighederne for at forbedre den projektorienterede arbejdsform er konstant i fokus. Den projektorienterede arbejdsform i SØK er nedskrevet i den såkaldte Efterforskningsmodel I 2008 blev nøglemedarbejdere i SØK interviewet om deres erfaringer og forslag til en revision af arbejdsmodellen. Dette arbejde har ført frem til beslutningen om, at der i 2010 nedsættes en projektgruppe, der skal forestå en modernisering af Efterforskningsmodellen. Der vil også indgå repræsentanter fra politikredsene i dette arbejde. Derudover har arbejdet ført til, at der i 2010 afholdes et medarbejderseminar for SØKs samlede personale, hvor temaet er samarbejdsrelationer i straffesager fra anmeldelse til endelig afslutning, og hvor nøgleordene fremdeles vil være effektivitet, kvalitet og legalitet. 7

8 Ind med Lean-tankegangen På linje med den øvrige del af anklagemyndigheden har SØK indført Lean i organisationen i En statsadvokatassessor og kontorlederen har gennemført en ekstern uddannelse som proceskonsulenter i Lean, og i foråret 2009 blev der gennemført en intern Lean-uddannelse for den samlede ledergruppe og 6 medarbejdere, der ligeledes skal fungere som interne proceskonsulenter. I sommeren 2009 gennemgik et eksternt konsulentfirma Lean-tankesættet for det samlede personale. I tiden herefter er der løbende gennemført Lean-processer i form af forbedringsmøder (kaizen) omfattende ca. 75 % af SØKs personale og 5S på udvalgte lokaliteter. Ikke mindst er der blevet gennemført et stort Lean-projekt vedrørende kortlægning af arbejdsgangene i SØKs journal og gruppesekretariater med fokus på straffesagsbehandling og håndtering af post. De berørte medarbejdere fandt frem til en række omfattende forbedringsforslag, som alle er blevet godkendt af ledelsen. Forbedringstiltagene implementeres og finjusteres løbende. 8

9 Sager som følge af den finansielle krise I forbindelse med den opbremsning i væksten, som Danmark har oplevet herunder på ejendomsmarkedet, er en række store ejendomsbesiddere i de senere år gået konkurs. I pressen er flere af disse ejendomsbesiddere blevet omtalt som ejendomsmatadorer. Det er karakteristisk for disse ejendomsbesiddere, at de i perioden op til ejendomsmarkedets kollaps omkring medio 2008 erhvervede store ejendomsporteføjler til stadig højere priser. I vid udstrækning har personkredsen handlet eller byttet ejendomme med hinanden. Det er videre karakteristisk, at de stadig højere købesummer er blevet finansieret ved udstedelse af pantebreve med sikkerhed i ejendommene. Disse pantebreve er efterfølgende blevet solgt eller belånt. I løbet af 2008 og 2009 måtte en række af de banker, som har belånt pantebrevene, konstatere, at pantebrevene ikke gav tilstrækkelig sikkerhed for de udlån, som de havde foretaget. Det førte til, at bankerne opsagde deres engagementer med de pågældende ejendomsbesiddere. Flere af de pågældende ejendomsbesiddere er efterfølgende blevet erklæret konkurs. Selvom konkursboerne for størstepartens vedkommende ikke er afsluttet, er der ingen tvivl om, at en række banker har lidt meget store tab som følge af deres engagementer med den pågældende kreds af ejendomsbesiddere. SØK har påtaget sig at efterforske en række sager relateret til ovennævnte skyldnersvigsproblematik. Under efterforskningerne samarbejdes i fornødent omfang med SKAT og Kammeradvokaten. Ud over den nævnte skyldnersvigsproblematik fokuseres der også på at få afdækket en række skattemæssige forhold i forbindelse med ejendomshandlerne samt at få klarlagt, om kredsen af ejendomsbesiddere har handlet ejendomme med hinanden til bevidst opskruede priser og i den forbindelse udstedt (skæg)pantebreve, som kredsen herefter har benyttet som sikkerhed i forbindelse med opnåelse af bankkreditter. SØK behandler p.t. ca. 10 sager med forbindelse til ovennævnte problemstillinger. Efterforskningen og behandlingen af de pågældende sager er meget ressourcekrævende. I alle sagerne foreligger der mistanke om svindel for store millionbeløb. SØK forventer, at vi i løbet af 2010 vil kunne afgøre tiltalespørgsmålet i de første af sagerne. Det må forventes, at der kommer yderligere sager i løbet af Det må således sammenfattende forventes, at arbejdet med behandlingen af disse sager også i de kommende år vil lægge beslag på meget betydelige ressourcer i SØK. Omkring konkursbehandlingen i øvrigt har det været påfaldende, at de fleste af konkursboerne har vist sig stort set ikke at have aktiver. Dette har givet anledning til, at flere kuratorer har indgivet anmeldelser om mulig overtrædelse af straffelovens bestemmelse om skyldnersvig, ligesom der er blevet anlagt en række omstødelses- og erstatningssager mod ejendomsbesidderne og deres rådgivere. 9

10 SØKs understøttelse af politikredsenes indsats mod økonomisk kriminalitet ERFA-samarbejdet Som en del af resultatkontrakten mellem Rigsadvokaten og statsadvokaten for SØK for 2009 blev det aftalt, at SØK fortsat skal være en aktiv medspiller i forbindelse med gennemførelse af strukturreformen i politiet og anklagemyndigheden. Det fremgik af kontrakten, at tyngden i politiets og anklagemyndighedens indsats de første to år af reformen har været flyttet fra behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet til mere borgernære politiydelser. SØK skulle derfor i 2009 understøtte politi og anklagemyndighed i deres indsats for at styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet. Dette skete ved oprettelsen af et ERFA-sekretariat i SØK sammensat af en vicestatsadvokat og to politiledere fra SØK. Ved planlægningen af sekretariatets arbejde blev der inddraget erfaringer fra en vicestatsadvokat fra Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster samt en politiadvokat fra Københavns Politi. ERFA-sekretariatet skulle i et samarbejde med politikredsene arbejde for, at større sager om økonomisk kriminalitet i politikredsene blev identificeret, og at de blev behandlet efter en projektarbejdsmodel/et sagsstyringsværktøj med brug af milepælsplaner m.v. SØK skulle tillige stille viden og erfaring til rådighed for kredsene, med henblik på at disse kan udarbejde rekrutterings- og kompetenceudviklingsplaner af medarbejdere til behandling af sager om økonomisk kriminalitet. Dette arbejde blev igangsat, og der blev den 9. juni 2009 afholdt et ERFA-møde med deltagelse af efterforskningsledere, politiadvokater fra landets politikredse og repræsentanter fra de regionale statsadvokater. Her blev milepælsplaner, fremdrift i sagerne samt rekrutterings- og kompetenceudviklingsplaner drøftet. Forinden havde SØK modtaget samtlige milepælsplaner til gennemgang. For så vidt angår kompetenceudvikling og rekruttering, har SØK efterfølgende stillet sig til rådighed for to politikredse. Arbejdet fortsætter i

11 De regionale statsadvokater har ultimo 2009 foretaget tilsyn med behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet i politikredsene. Det var planen i ovennævnte resultatkontrakt, at der ultimo 2009 skulle afholdes yderligere et ERFA-møde, hvor fremdriften i behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet skulle drøftes/dokumenteres. På grund af COP 15-mødet måtte dette møde imidlertid udskydes til Tilsynskonceptet En arbejdsgruppe forankret under anklagemyndighedens fagudvalg om kvalitet og legalitet med deltagelse af repræsentanter fra SØK og de regionale statsadvokaturer har ultimo 2008 udviklet og afleveret et koncept til brug for de regionale statsadvokaturers tilsyn med økonomiske sager under behandling i politikredsene. Konceptet tager sigte på at nedbringe sagsbehandlingstiden og herunder sikre, at tilsynsrelevante sager identificeres så tidligt som muligt. Hovedformålet med konceptet er at sikre fremdrift, modvirke risiko for sagsophobning og forbedre mulighederne for tilsynsmæssigt at forholde sig til de økonomiske sagers behandling i politikredsene. For at opnå denne forbedring har det især været nødvendigt at øge kravene til brug af sagsstyringsværktøjer i de økonomiske sager. Arbejdsgruppen har med inspiration i de skemaer, der anvendes i Efterforskningsmodel 2005, udarbejdet et visitationsskema, et skema for foreløbig efterforskningsvurdering og et ark for mødereferater, som man fremover vil kunne tage udgangspunkt i, både ved politikredsenes behandling af sagerne og statsadvokaternes tilsyn hermed. Konceptet angiver temaet for tilsynet og indeholder en række konkrete anvisninger på, hvorledes tilsynet hensigtsmæssigt kan gennemføres. SØK har i april 2009 forestået et ERFA-møde med deltagelse af politikredsene og statsadvokaturer, hvor det blev drøftet, hvorledes den i politidirektørernes resultatkontrakter forudsatte fremdrift kunne sikres og dokumenteres, blandt andet ved brug af tilsynskonceptet. Tilsynskonceptet er blevet anvendt i 2009, og opfølgningen på mødet i april 2009 har været et tema i forbindelse med statsadvokaternes tilsynsbesøg i 2009 i politikredsene. Som nævnt ovenfor vil der i 2010 blive afholdt et ERFA-møde, hvor erfaringerne med anvendelse af tilsynskonceptet og fremdriften i behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet i politikredsene skal drøftes og dokumenteres. Task Force Øst Efter drøftelse med rigspolitichefen, politidirektørerne på Sjælland og rigsadvokaten blev det ultimo oktober 2009 besluttet at oprette en særlig enhed, der skal styrke den fremadrettede efterforskning mod de personer, der direkte eller indirekte spiller hovedroller i rocker-bandekonflikterne. SØK deltager i Task Force Øst med to medarbejdere, der særligt skal bidrage med deres viden om efterforskning af økonomisk kriminalitet. Assistance til efterforskning i politikredsene Efter anmodning yder SØK efterforskningsmæssig bistand til politikredsene til deres efterforskning af sager om mere alvorlig økonomisk kriminalitet. Visiteringen af sådanne bistandsanmodninger foretages af SØK. Bistanden kan ydes, ved at SØK helt eller delvis efterforsker sagen i den pågældende politikreds. Bistanden kan også ydes, ved at SØK giver råd og vejledning til politikredsen. I 2009 modtog SØK 14 assistanceanmodninger (24 i 2008 og 20 i 2007) fra politikredsene inden for sagsområderne bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig og straffelovens 289. Indsatsen mod prostitutionens bagmænd, rufferi og organiseret kriminalitet, herunder bande- og rockerkriminalitet, har været prioriterede indsatsområder de seneste år i hele politiet og anklagemyndigheden. SØK har derfor også ved visiteringen af assistanceanmodninger fra politikredsene prioriteret disse sagsområder. Der ydes derfor SØK-assistance til efterforskninger inden for de nævnte områder, hvis der også er mistanke om, at der er begået økonomiske forbrydelser, eller hvis der er sandsynlighed for, at udbytte fra anden kriminalitet kan beslaglægges. I 2009 er der ydet assistance i to sager om bande- og rockerrelateret kriminalitet og i en enkelt sag, der vedrører rufferi. Det er SØKs opfattelse, at det fald i antallet af assistanceanmodninger fra 2008 til 2009, der er konstateret, skal ses i sammenhæng med, at politikredsene i 2008 først og fremmest har haft fokus på den borgernære politiindsats. SØK forventer, at den omstændighed, at der i 2010 ifølge Rigspolitiets og Rigsadvokatens fælles strategier skal ske en opprioritering af sager om større økonomisk kriminalitet, vil bevirke en stigning i antallet af assistanceanmodninger i

12 Opsporing af skjult udbytte blev en succes Indbringende jagt på kriminelles udbytte. Det var overskriften på en artikel i Politiken den 6. november 2008, der handlede om SØKs Sporingsgruppe og dens resultater med at beslaglægge kriminelt udbytte og værdier. Som nævnt ovenfor blev der i 2007 med baggrund i Udmøntningsplanen for Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden oprettet en tværfaglig enhed hos SØK, som står for sporing, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra kriminalitet (Sporingsgruppen). Sporingsgruppen efterforsker pengesporet i sager om kompliceret økonomisk kriminalitet og kan samtidig assistere politikredsene ved den finansielle efterforskning af sager om f.eks. kvindehandel, illegal arbejdskraft, rufferi, menneskesmugling, våbensmugling og narkotikakriminalitet. Sporingsgruppen er bemandet med 1 jurist og 4 polititjenestemænd, og når det er nødvendigt, tilknyttes gruppen eksterne revisorer. Fra den 1. januar 2009 er der også en medarbejder fra SKAT tilknyttet Sporingsgruppen. På det internationale plan samarbejdes der med de tilsvarende enheder i de andre nordiske lande, og Sporingsgruppen indgår i det såkaldte CARIN-netværk (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), som er et europæisk netværk for enheder svarende til Sporingsgruppen. De gode erfaringer med CARIN-netværket førte til vedtagelse af Rådets afgørelse 2007/845/RIA om samarbejde mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver om opsporing og identificering af udbyttet fra strafbart forhold eller andre formuegoder forbundet med kriminalitet. Herefter skal medlemsstaterne oprette eller udpege nationale kontorer, som kan fungere som nationale kontaktpunkter for konfiskation m.v. (et såkaldt Asset Recovery Office). Kontorerne skal blandt andet gennem et øget samarbejde medvirke til den hurtigst mulige opsporing i hele EU af aktiver, der stammer fra kriminalitet. Ultimo 2008 blev SØK udpeget som nationalt kontor i Danmark. I 2008 blev politiet og anklagemyndigheden ved en række informationsmøder informeret om Sporingsgruppens etablering og mulighed for at bistå politikredsene med finansiel efterforskning. Der blev ved enhedens oprettelse udarbejdet en manual om sporing, beslaglæggelse og konfiskation, og denne manual er blevet revideret med de erfaringer, som Sporingsgruppen indtil nu har vundet ved sin virksomhed. Sporingsgruppen har været involveret i flere sager, der dels har været under behandling i SØK, og dels har været behandlet i politikredsene. I de sidstnævnte sager går SØK som nævnt ind og bistår politikredsene med den finansielle efterforskning i politikredsens sager. Sagerne har handlet om berigelsesforbrydelser, narkotikakriminalitet og rufferi. I alt har Sporingsgruppen i 2009 foretaget beslaglæggelser eller ydet assistance til politikredsenes beslaglæggelser for omkring 31,6 mio. kr. fordelt på 11 sager. I 2008 var tallene omkring 40 mio. kr. fordelt på 15 sager. 12

13 Det tætte samarbejde med myndigheder og organisationer prioriteres SØK prioriterer samarbejdet med særmyndigheder og andre, der virker på området for økonomisk kriminalitet, højt. Baggrunden herfor er, at etablering og videreudvikling af dette samarbejde er en forudsætning for, at der kan ske en effektiv behandling af de straffesager, som SØK behandler. SØKs faste samarbejdspartnere inkluderer SKAT, Konkurrencestyrelsen, Finanstilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen og OLAF. Mellem disse myndigheder og SØK foreligger der faste samarbejdsrutiner og i nogle tilfælde også samarbejdsaftaler, hvori det operationelle samarbejde er nærmere beskrevet. SØK deltager i et tværministerielt samarbejde om IPR-kriminalitet (varemærkefalsk m.v.) under ledelse af Patent- og Varemærkestyrelsen. I den forbindelse er blandt andet den fælles hjemmeside Stoppiraterne.dk blevet etableret. I relation til bekæmpelse af forfalskede lægemidler deltager SØK i et myndighedsnetværk under ledelse af Lægemiddelstyrelsen. Øvrige deltagende myndigheder er SKAT, Patentog Varemærkestyrelsen m.fl. I regie af Europa-Kommissionen deltager SØK sammen med de berørte myndigheder i et uddannelsesprogram om bekæmpelse af forfalskede lægemidler. Mellem SØK og Konkurrencestyrelsen er der indgået en aftale om uddannelse og brug af procedurefuldmægtige fra Konkurrencestyrelsen. Den nærmere baggrund er, at der i retsplejeloven er givet mulighed for, at Rigsadvokaten efter indstilling kan beskikke medarbejdere fra Konkurrencestyrelsen til ved domstolene at udføre visse sager om overtrædelse af konkurrenceloven. blevet tilknyttet Sporingsgruppen i SØK primo Sporingsgruppen arbejder sammen med Inddrivelsescenteret hos SKAT, der står for inddrivelse af udestående pengekrav fra sager om blandt andet økonomisk kriminalitet. Ud over det samarbejde, der knytter sig til konkrete sager, indebærer samarbejdsrelationerne mellem SØK og særmyndighederne i almindelighed, at der på gensidig basis og i nogle tilfælde i form af egentlige temadage tilbydes mulighed for faglige opdateringer på hinandens fagområder. Der er sket en intensivering af samarbejdet med SKAT om arbejdet med og analysen af hvidvaskunderretningerne. SØKs Hvidvasksekretariat har i den forbindelse blandt andet fået tilknyttet en medarbejder fra SKAT, hvilket forventes at ville indebære en forbedret anvendelse af hvidvaskunderretninger i relation til bekæmpelse af alvorlig fiskal kriminalitet. Tilsvarende er en medarbejder fra SKAT, som nævnt ovenfor, 13

14 Internationale aktiviteter i 2009 Som nævnt indledningsvis bliver SØK i meget vidt omfang inddraget i internationalt arbejde. Nedenfor omtales kort de faste internationale samarbejdsfora, som SØK er repræsenteret i, og de internationale missioner, som SØKs politipersonale har deltaget i CARIN-netværket Siden sommeren 2007 har SØKs Sporingsgruppe været medlem af det såkaldte CARIN-samarbejde (se ovenfor) og deltager fast i netværkets aktiviteter. OLAF Europa-Kommissionens kontor for bekæmpelse af svig Medarbejdere fra SØK deltager på Danmarks vegne i OLAFs årlige konference om svig og korruption i EU-sammenhæng sammen med repræsentanter fra de retshåndhævende myndigheder i de øvrige medlemslande. Det Europæiske Retlige Netværk SØK er udpeget som et af fire danske kontaktpunkter i Det Europæiske Retlige Netværk. Netværket har til formål at lette kontakten mellem EU-landene i forbindelse med retshjælp altså et supplement til EUROJUST. Netværket har oprettet en hjemmeside, der indeholder oplysninger om de enkelte landes kontaktpersoner og oplysninger om de enkelte landes retssystemer m.v. På det generelle plan deltager repræsentanter for Hvidvasksekretariatet i arbejdet i FATF (Financial Action Task Force), der er det væsentligste normsættende internationale forum på området for hvidvask og finansiering af terrorisme. FATF har 34 medlemmer samt en række søsterorganisationer, og den samlede medlemskreds dækker efterhånden det meste af verden. Politimæssigt samarbejde og humanitære politimissioner SØK deltager i det politimæssige samarbejde i Europol, blandt andet om emnerne momskarruseller, immaterielle rettigheder (IPR), hvidvask og finansiering af terrorisme samt økonomisk kriminalitet generelt. I Flerårsaftalen og Udmøntningsplanen for politi- og anklagemyndighed er det bestemt, at dansk politi skal deltage i internationale humanitære politimissioner. SØK har i 2009 deltaget med følgende inden for dette område: En vicekriminalkommissær har hele året været udsendt til EUROPOL Afghanistan, hvor han har forrettet tjeneste i Kabul. To politiledere har gennemført en forberedende uddannelse, således at de vil kunne udsendes til tjeneste i internationale humanitære politimissioner i løbet af Korruptionsbekæmpelse Det internationale samarbejde inden for området korruptionsbekæmpelse er dels forankret i OECD-regi, dels i GRECO (Sammenslutning af stater mod korruption under Europarådet). SØK er sammen med Rigsadvokaten fast medlem af GRECO. Samarbejdsfora på området for hvidvask og finansiering af terrorisme Ud over samarbejdet vedrørende konkrete sager deltager Hvidvasksekretariatet i de faste møder i de internationale samarbejdsfora Europol, Interpol og EU s FIU-platform (Financial Intelligence Units) der beskæftiger sig med hvidvask og finansiering af terrorisme, og i andre møder vedrørende særlige emner inden for disse områder. Hvidvasksekretariatet deltager endvidere i arbejdet i Egmontgruppen, der er et samarbejdsforum for foreløbig 108 FIUs. Egmontgruppen er både et netværk for det konkrete sagssamarbejde mellem netværkets FIUs og et forum, der blandt andet udarbejder standarder for, hvad der bør kræves ved informationsudveksling for at sikre kvalitet og beskyttelse af udvekslede oplysninger. 14

15 SØKs uddannelses- og undervisningsvirksomhed SØK har gennem årene med stadig stigende intensivitet været en aktiv spiller inden for uddannelses- og undervisningsvirksomhed både nationalt og internationalt. ØKO I og II-kurserne Den generelle uddannelse i Danmark inden for området økonomisk kriminalitet afvikles i Politiskolens regi, men SØK varetager den faglige afvikling af kurserne, der p.t. består af 2 ugekurser, benævnt niveau I og II. Disse kurser bygger på den tværfaglige tanke med udgangspunkt i Efterforskningsmodel Kursisterne kommer fra dansk politi og anklagemyndighed, men der har også deltaget medarbejdere fra SKAT samt inspektører fra Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. Hvidvaskområdet Områderne hvidvask af udbytte fra strafbare forhold og finansiering af terrorisme er sædvanligvis rammen for en ganske omfattende informations- og undervisningsaktivitet i SØK og Hvidvasksekretariatet. I år er der f.eks. afviklet undervisning for politikredsene i form af to særkurser om økonomisk kriminalitet i relation til bandekriminalitet. Skatteområdet SKAT har tidligere i stor udstrækning gjort brug af eksterne lærerkræfter fra SØK i forbindelse med uddannelse af medarbejdere inden for området ØKO-KRIM. I året, der er gået, har der været afholdt et ERFA-møde med skattemedarbejdere fra samtlige landets regioner vedrørende hvidvask af udbytte fra strafbare handlinger. Konkurrenceområdet Der afholdes hvert år en konference om konkurrenceret med deltagelse af et bredt udsnit af private virksomheder, advokater og offentlige myndigheder. Konferencen i 2009 kørte i to spor det ene vedrørte håndhævelse og sanktioner og det andet fusioner. To medarbejdere fra SØK deltog i konferencen og holdt i den forbindelse oplæg om forberedelse og gennemførelse af straffesager om overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Korruption På Verdensbankens seminar i 2009 i Tyrkiet vedrørende opbygning af retssystemer holdt to medarbejdere fra SØK oplæg om konfiskation i forbindelse med korruption. EU-regie På EU-plan har SØK bidraget med lærerkræfter til FISCALIS (samarbejde mellem skattemyndigheder om bekæmpelse af skattesvindel) og CEPOL (College of European Police) inden for området international retshjælp, ligesom SØK i øvrigt har bidraget med oplæg i forskellige EU-sammenhænge inden for blandt andet områderne international retshjælp og momskarruseller. Besøg fra udenlandske myndigheder SØK modtager ofte besøg fra udenlandske myndigheder, der ønsker at opnå nærmere kendskab til den særlige måde og de særlige sager, som SØK arbejder på og med. I 2009 har SØK blandt andet haft besøg fra de retshåndhævende myndigheder i Rumænien, Pakistan og Vietnam. Derudover har SØK deltaget i et IPR-projekt arrangeret af Patent- og Varemærkestyrelsen og i den forbindelse modtaget besøg af 15 embedsmænd fra Kroatien. I forlængelse heraf blev der afholdt et opfølgningsmøde i Zagreb, som SØKs politiinspektør deltog i. Derudover kan nævnes, at flere SØK-medarbejdere underviser i forvaltningsret og strafferet på Københavns Universitet og Politiskolen. 15

16 SØKs deltagelse i udvalgsarbejde SØK har i 2009 været repræsenteret i følgende udvalg: Fagudvalget om økonomisk kriminalitet Fagudvalget om straffeproces Fagudvalget om internationale sager. De her nævnte landsdækkende fagudvalg i anklagemyndighedens regie er forankret hos Rigsadvokaten med ansvar for blandt andet indsamling, bearbejdning og formidling af faglig information. Konkursrådet under Justitsministeriet Udvalg om ændring af konkurrenceloven under Økonomiog Erhvervsministeriet Insiderudvalget under Økonomi- og Erhvervsministeriet Kompetenceudvalget under Rigsadvokaten 16

17 SØKs resultater i 2009 vedrørende straffesagsarbejdet Statistik 2009 Efterforskningsskridt Sigtelser 66 (76 i 2008) Anholdelser 18 Ransagninger 44 (107 i 2008) Antal lokationer (virksomhed, bopæl) Edition Beslaglæggelser 37 (115 i 2008) Antal kendelser 5 (17 i 2008) Antal juridiske enheder, mod hvem indgreb er foretaget. Antal sager med iværksat efterforskning Iværksat efterforskning 96 (88 i 2008) Skattesager 12 (9 i 2008) Børskriminalitet 36 (36 i 2008) Selskabslove 1 (2 i 2008) Konkurrenceområdet 7 (9 i 2008) EU-svig 2 (5 i 2008) Korruption 1 (1 i 2008) Øvrige straffesager 37 (26 i 2008) Tiltalerejsninger Anklageskrifter 29 (25 i 2008) Bødeforelæg 8 (9 i 2008) Antal domfældelser m.v. Domme Tiltalte Dømt Frifundet Bødeforelæg Antal juridiske enheder tiltalt i året. Antal domme afsagt i året og med resultat af dømte og frifundne. Antal udsendte bødeforelæg i året. 17

18 De konkrete straffesager i 2009 Landsretsdomme Østre Landsrets ankedom af den 4. februar 2009 (Københavns byrets dom af den 20. maj 2008) Der var rejst tiltale mod T1, T2, T3, T4 og T5 for overtrædelse af straffelovens 289, jf. momslovens 81 og 57. I byretten blev T1 og T2 idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. samt en tillægsbøde på 4,2 mio. kr. og rettighedsfrakendelse. T3 og T4 blev frifundet, mens T5 blev idømt fængsel i 1 år og rettighedsfrakendelse. Dommen blev anket, for så vidt angår T2, T3 og T4. Landsretten stadfæstede byrettens dom, for så vidt angår T3 og T4, og for T2 blev dommen stadfæstet med den ændring, at han frifandtes for rettighedsfrakendelsen. Via køb og salg af Intel-cpu er mellem forskellige firmaer uden indberetning og afregning af moms over for SKAT unddrog T1 statskassen for ca. 4,2 mio. kr. i moms og gjorde sig skyldig i momssvig af særlig grov karakter. Retten fandt desuden, at T2 og T5, der med deres virksomheder indgik i kæden af videre handler fra T1 s firma, vel vidende at formålet hermed var at unddrage statskassen moms, havde medvirket til momssvigen. Det blev under sagen lagt til grund, at det ud fra de involverede personer og deres aktuelle situation virkede meget usandsynligt, at handlerne skulle være foretaget uden kriminel virksomhed for øje. Eksempelvis var T1 s firma nystartet, han havde ingen erfaring med køb og salg af cpu er, han havde intet kendskab til markedet, de af sagen omfattede handler var den eneste aktivitet i selskabet, der i øvrigt var uden midler, og han var desuden selv uden midler og havde indtil da levet på socialhjælp. Dette sammenholdt med, at T1 i firmaet havde fået leveret varer for ca. 21 mio. kr. uden at skulle stille sikkerhed herfor, og uden at han ved videresalget modtog betaling herfor, gjorde det klart, at handlerne var foretaget med momssvig for øje. T3 og T4 blev frifundet, da det ikke fandtes godtgjort, at de tiltalte vidste, at handlerne havde til formål at unddrage statskassen moms. 18

19 Vestre Landsrets ankedom af den 14. oktober 2009 (Retten i Koldings dom af den 20. maj 2009) Der var rejst tiltale mod T1 og T2 for mandatsvig, bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov beskaffenhed samt nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse og konfiskation, jf. straffelovens 286, stk. 2, jf. 280, nr. 2, og 279 og 172, stk. 2, jf. 171 og 79, stk. 2, og 75, stk. 1, jf. 76, stk. 1. I byretten blev T1 idømt fængsel i 3 år og 6 måneder, og der skete frakendelse af retten til at drive finansiel virksomhed samt konfiskation af 1,7 mio. kr. T2 blev idømt 2 års fængsel samt konfiskation af kr. Landsretten stadfæstede byrettens dom. T1, der var ansat i et pengeinstitut, blev af landsretten fundet skyldig i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, idet han indsatte ca. 5,3 mio. kr., som hidrørte fra ejendomskøb, og som skulle have været indsat på en deponeringskonto, på ejendomssælgers driftskonto, hvorved pengeinstituttet led et tilsvarende tab, da ejendomssælgeren gik konkurs, og ejendomshandlerne ikke blev gennemført. Sagen gør sig bemærket, ved at T2, som var direktør i selskabet, der solgte ejendomme, og var kunde i pengeinstituttet, blev dømt for medvirken til mandatsvig, idet han havde medvirket til, at T1 ikke havde indsat pengene på deponeringskonti. T1 blev desuden fundet skyldig i dokumentfalsk og bedrageri af særlig grov beskaffenhed, idet han i forbindelse med optagelse af lån gjorde brug af falske indeståelser fra en bank, forsynet med falsk stempel og underskrift, hvorved långiver blev udsat for væsentlig risiko for tab. T1 blev ydermere fundet skyldig i overtrædelse af samme bestemmelser, idet han fik en sparekasse til at udbetale godt 1,7 mio. kr. fra en byggekredit mod forevisning af falske fakturaer, hvorefter beløbet blev brugt på et andet hus, som T1 solgte med fortjeneste. Østre Landsrets ankedom af den 24. september 2009 (Retten på Frederiksbergs dom af den 17. februar 2009) Der var rejst tiltale mod T1(forening) og T2 for overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, dvs. forbuddet mod at fastsætte bindende priser. T1 blev ved byretten idømt en bøde på kr., mens T2 blev idømt en bøde på kr. Landsretten forhøjede bøden for T1 til kr., mens bøden til T2 blev stadfæstet. Byretten domfældte T1, en brancheforening, og dens direktør T2 for at have fastsat bindende priser på juletræer for foreningens medlemmer. Specielt for sagen var, at forholdet var begået over en længere periode på 4 år, samt at de tiltalte havde siddet op til flere påbud fra Konkurrencestyrelsen om ophør af prisfastsættelse overhørig. Bøden blev af byretten fastsat til kr. til foreningen og kr. til direktøren. Efter SØKs opfattelse var en bøde på kr. ikke proportionalt følelig for direktøren i forhold til årslønnen, og dommen blev anket med påstand om skærpelse af bødefastsættelsen for foreningen til kr. og for direktøren så den svarede til én måneds bruttoløn. SØK ønskede desuden mere generelt at få skabt en klar domspraksis for udmåling af bøder i sådanne sager, da der i forarbejderne til konkurrenceloven ikke fremgår nogen særlig angivelse deraf. Landsretten stadfæstede byrettens dom for så vidt angik bøden til T2, men forhøjede bøden for foreningen til kr. under henvisning til, at virksomhedsansvaret måtte anses som det primære. Sagen er anket til Højesteret med samme påstand som for Landsretten. Østre Landsrets ankedom af den 3. september 2009 (Københavns byrets dom af den 1. april 2009) Der var rejst tiltale mod T1 (forening), T2 og T3 for overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. 6, stk. 1, jf. stk. 3, dvs. forbuddet mod at fastsætte bindende priser. T1 blev ved byretten idømt en bøde på 1 mio. kr., mens T2 og T3 blev idømt en bøde svarende til én måneds nettoløn. I landsretten blev T1 s bøde på 1 mio. kr. nedsat til kr., mens T2 og T3 blev idømt en bøde på hver kr. Dommen vedrører en konkurrencestraffesag mod T1, en brancheforening, der i foreningens medlemsblad opfordrede til, vejledte og anbefalede, at foreningens medlemmer stod sammen og ikke kørte turistbus- og bestillingsbuskørsel, uden at den enkelte busvognmands kunder var blevet opkrævet et særligt oliepristillæg på 4 %, hvorved der opstod risiko for, at priskonkurrencen mellem de berørte busvogmænd ville blive formindsket. Byretten idømte T1, brancheforeningen, en bøde på 1 mio. kr. og T2, den administrerende direktør, og T3, vicedirektøren, bøder på henholdsvis kr. og kr., svarende til én måneds nettoløn. Landsretten nedsatte begge de personlige bøder til kr. og foreningens bøde til 19

20 kr., under henvisning til at virksomhedsansvaret måtte anses som det primære, samt til at der ikke ved den konkurrencebegrænsende virksomhed var opnået nogen økonomisk fortjeneste. Sagen er anket til Højesteret med påstand om forhøjelse af de personlige bøder til et beløb svarende til en bruttomånedsløn. Østre Landsrets ankedom af 18. marts 2009 (Retten i Næstveds dom af den 1. december 2008) T var tiltalt for overtrædelse af værdipapirhandelslovens 39, stk. 1, jf. 38, stk. 1, nr. 2, jf. 94, stk. 1, 2. pkt., dvs. kursmanipulation. Byretten idømte T 50 dages betinget fængsel. Landsretten skærpede straffen til 50 dages ubetinget fængsel. T havde over en periode på 3 uger 86 gange udlagt skiftevis salgs- og købsordre på en bestemt aktie på markedet for at manipulere kursen. Specielt for sagen var, at tiltalte på samme tid deltog i et fiktivt aktiespil for Alm. Brands kunder, hvori man anvender de kurser, som anvendes på fondsbørsen. Tiltalte handlede parallelt de samme aktier i spillet som på fondsbørsen og begrundede sine handler på fondsbørsen med et ønske om at forbedre sin placering i det fiktive aktiespil og påstod, at han ikke var klar over, at transaktionerne på fondsbørsen kunne påvirke efterspørgslen i det virkelige liv. I byretten blev T idømt 50 dages fængsel, som blev gjort betinget, da retten ikke fandt at kunne forkaste tiltaltes forklaring om baggrunden for lovovertrædelsen. I Landsretten blev straffen imidlertid gjort ubetinget, idet der henvistes til to tidligere domme fra Højesteret, hvori det fastslås, at ubetinget frihedsstraf i almindelighed er påkrævet i sager om kursmanipulation, samt at det afgørende er, at de kursmanipulerende handlinger har været egnet til at skade tilliden til pengemarkedet. Set i lyset af de mange handler fandt Landsretten ikke, at der forelå særlige omstændigheder, der kunne medføre, at udgangspunktet om ubetinget fængselsstraf kunne fraviges. Østre Landsrets ankedom af den 12. november 2009 (Københavns byrets dom af den 11. juni 1999) T1 og T2 var blandt andet tiltalt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens 286, stk. 2, jf. 283, stk. 1, nr. 3, og for overtrædelse af straffelovens 296, stk. 1, nr. 2 og 3, samt A/S lovens 161, stk. 1, jf. 115, stk. 2, eller ApS lovens 80, stk. 1, jf. 49, stk. 2, jf. straffelovens 3. T1 blev i byretten idømt fængsel i 7 år, og der skete rettighedsfrakendelse og konfiskation af 68 mio. kr. T2 blev i byretten idømt fængsel i 2 år og 6 måneder samt rettighedsfrakendelse og konfiskation af kr. I landsretten blev straffen for T1 s vedkommende fastsat til fængsel i 6 år som en tillægsstraf, jf. straffelovens 89, til en engelsk dom på fængsel i 4 år og 6 måneder og konfiskation af 68 mio. kr. samt rettighedsfrakendelse. Dommen mod T2 var ikke anket. Dommen vedrører selskabstømning i perioden i relation til 170 selskaber med skyldige skatter på 332 mio. kr. og med et udbytte på 68 mio. kr. Sagen, der var den sidste af de såkaldte selskabstømmersager, var samtidig den mest omfattende, idet den omfattede mere end 15 % af statskassens samlede umiddelbare tab ved selskabstømning. T1 gjorde for Landsretten navnlig gældende, at han ikke havde haft det fornødne forsæt, herunder at han havde handlet efter rådgivning fra advokater og revisorer, der for deres rådgivning havde modtaget et beløb i størrelsesordenen 6 mio. kr., herunder betydelige beløb for udarbejdelse af årsregnskaber m.v. i de mange selskaber. Han gjorde endvidere gældende, at der på grund af det lange tidsrum, der var forløbet, siden han blev sigtet i 1994, skulle ske formildelse af straffen. Landsretten fandt, at T1 stedse i forløbet havde været initiativtageren og den, der havde haft det samlede overblik over og den samlende funktion i sagskomplekset, at advokaterne og revisorerne kun havde haft brudstykkevis indsigt, og at rådgivningen hverken havde været særlig detaljeret eller konkret eller i øvrigt havde kunnet opfattes som en blåstempling af de enkelte dele af sagskomplekset. Landsretten var enig med byretten i, at straffen som udgangspunkt skulle udmåles til fængsel i 7 år. Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år som en tillægsstraf, jf. straffelovens 89, da T1 efter byrettens dom i denne sag var blevet idømt fængsel i 4 år og 6 måneder i England i 2005 for tømning af en pensionskasse. 20

SØK årsberetning 2010

SØK årsberetning 2010 SØK årsberetning 2010 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

SØK årsberetning 2011

SØK årsberetning 2011 SØK årsberetning 2011 Indhold 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2011 Bekæmpelse af international korruption Svindel med

Læs mere

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte

Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Offentligt ansatte - Sager mod offentligt ansatte Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: forbrydelser i offentlig tjeneste;påtale og påtaleundladelse;kompetence forelæggelse underretning;særlige persongrupper,

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AM fra Folketingets Retsudvalg den 26. juni 2013 Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: 2013-0035-0178

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26

DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 7. LEGALITETS- OG KVALITETSSIKRING... 23 10. ØVRIGT INTERNATIONALT ARBEJDE... 26 DEL 1: ÅRSRAPPORT... 3 1. INDLEDNING... 3 2. SØKS OPGAVER... 4 3. ORGANISATION OG PERSONALE... 4 PERSONALEPOLITIK... 7 4. ÅRETS RESULTATKRAV, STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER... 8 EKSTERNE KRAV OG OPFØLGNING...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. september 2009 (J.nr. 2008-0018412) Optagelse i hvl-registeret nægtet. Hvidvasklovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Lise HøghHjuHH og Steen Mejer) Ved skrivelse af 3. december 2008 har registreret

Læs mere

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015

Hvidvasksekretariatet. Aktiviteter i tal 2015 Hvidvasksekretariatet Aktiviteter i tal 2015 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år steget væsentligt i 2015. Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

SØK ÅRSBERETNING 2010

SØK ÅRSBERETNING 2010 SØK ÅRSBERETNING 2010 INDHOLD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 16 18 19 20 21 Forord SØKs virksomhedsområde SØKs organisation og personale SØKs mål for 2010 Varemærkeforfalskning verdens største kriminalitetsområde?

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto

Konkrete sager Tyveri af særlig grov beskaffenhed i forbindelse med overførsler fra familiemedlems konto Konkrete sager Hvidvasksekretariatet afgiver hvert år mange efterretningsrapporter til politikredsene på baggrund af de underretninger, der er modtaget fra de underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S

DOM. Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen. 1. (a) Hansen og Graversen Murermestre A/S Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM afsagt den 13. april 2016. Rettens nr. 8-3264/2015 Politiets nr. SØK-91250-00004-10 Ank] agernyndigheden mod Hansen & Graversen Murennestre A/S cvr-nummer 12084587

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

SØIK. Årsberetning 2012

SØIK. Årsberetning 2012 SØIK Årsberetning 2012 1 Indhold 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 Forord SØKs virksomhedsområde i 2012 SØIKs organisation og personale pr. 1. januar 2013 SØKs økonomi 2012 Oprydningen efter finanskrisen

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AK og AL fra Folketingets Skatteudvalg den 29. juni 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 667 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 28. juni 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2017-0035-0428

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

D O M. 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, besk.) D O M Afsagt den 28. januar 2015 af Østre Landsrets 1. afdeling (landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Sanne Kolmos og Henrik S. Øe (kst.) med doms- mænd). 1. afd. nr. S-2509-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 221 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2017

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere