Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd"

Transkript

1 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 2. oktober Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på vækst, beskæftigelse og implementering af reformer. Den nationale aftale har fortsat de tidligere års fokus på den økonomiske situation i verden med minimal vækst og ustabilitet på de finansielle markeder. De skærpede krav fra EU til udviklingen i de nationale økonomier med nedbringelse af budgetunderskuddene har også konsekvenser for den kommunale økonomi i Danmark. Fra og med 2014 er der fastsat 4 årige udgiftslofter for kommunerne. Det økonomiske handlerum er derfor fortsat snævert, men sigtet er at kunne fastholde det samlede kommunale serviceniveau via udvikling og omstilling. Dette års budgetaftale i Vejle Kommune skal også ses i forlængelse af de senere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Dette er sikret via konsekvent styring og hårde prioriteringer. Den kurs ønsker forligspartierne at fortsætte, samtidig med at servicen for vore borgere og virksomheder udvikles til det højest mulige niveau indenfor de givne rammer. Dette kræver konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen. En stor og vigtig opgave som kommunens medarbejdere medvirker til at opfylde. Dette er både til gavn for borgere og virksomheder i form af en god service, men også for medarbejderne i form af en attraktiv arbejdsplads. En indsats der understøttes af den fælles personalepolitiske indsats i form af projektet trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed. Årets budgetaftale understøtter denne kurs, samt fokuserer på at skabe vækst og øget beskæftigelse, mere og bedre uddannelse samt et fortsat fokus på at sikre velfærden for især de borgere, der har et særligt behov. Overordnede økonomiske rammer De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget sit udgangspunkt i den for vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Et oplæg der er udarbejdet af direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Hovedsigtet for forligspartierne i forhandlingerne har været at skabe balance mellem det størst mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder samt fastholdelse af den økonomiske ansvarlige kurs. Budgettet afspejler den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for

2 Forligspartierne har gennem forhandlingerne foretaget en lang række politiske prioriteringer ud fra de nævnte skitserede fokusområder, hvilket har resulteret i et budget for , som i hovedtal ser ud som følger: beløb i mio. kr Indtægter , , , ,8 Serviceudgifter 4.349, , , ,7 Overførselsudgifter 1.450, , , ,4 Øvrig drift (incl. prisfremskrivning) 49,8 153,6 267,3 371,7 Driftmæssigt overskud -285,4-269,4-295,5-314,0 Anlæg, afdrag på lån mv. 285,3 269,2 271,1 296,7 Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter 0,0-0,1-24,4-17,3 Budgetlægningen tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer, herunder et uændret beskatningsniveau, samt opretholdelse af den økonomiske balance, på såvel kort som langt sigt. Vejle Kommune er fortsat en vækstkommune med et stigende indbyggertal. Selv om der i budgetforliget for tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Forligspartierne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, teknologisk udvikling og afbureaukratisering. Samlet set vil årets budgetforlig styrke og udvide den kommunale service. Politisk prioriterede indsatsområder Dette års budgetforlig fastholder kommunens flerårige indsats for at sikre en stabil økonomisk udvikling. Ud over dette er forligspartierne enige om, at der er en række områder, som skal have et særligt politisk fokus i den kommende periode. Mere og bedre uddannelse Budgetforligets parter er enige om at prioritere en langsigtet og holdbar løsning for den vedtagne folkeskolereform, og samtidig fokusere på mulighederne for at udvikle folkeskolen i en ny og spændende retning. Med budgetforliget fastlægger partierne klare forventninger og rammer for skolernes arbejde med reformen og giver derved plads til, at medarbejdere og ledelse på de enkelte skoler kan løfte den store og spændende opgave i et konstruktivt samarbejde. Forligspartierne har stor tillid til, at vore skoler på bedste vis vil udnytte reformens muligheder til at give eleverne læring på en ny måde, både i skolens eget læringsmiljø, men også i et tæt samspil med det omgivende samfund. Følgende præmisser er lagt til grund for de økonomisk foretagne prioriteringer: - Lærernes undervisningstid hæves med 2 ½ timer/uge. - Lærere og pædagoger har en årlig samværstid med eleverne i den understøttende undervisning på 1019 timer/år. - Fordelingen af ressourcer er som udgangspunkt 50/50 % mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Lokalt er der mulighed for, i et vist omfang, at anvende andre personalegrupper. 2

3 - Alle nuværende fritidsklubber omlægges til SFO II. - Der vedtages med virkning for 2014/15 nye takster for SFO II, der baserer sig på 100 % forældrebetaling. - De sociale klubber i Løget, Vejle Midtby og Nørremarken bevares. I forbindelse med budgetforliget for valgte Byrådet også at prioritere folkeskolerne. Sidste års forlig betød en tilførsel af midler til folkeskolen for perioden på i alt 45,5 mio. kr. Midler som primært medgik til at finansiere et øget timetal til eleverne, hvilket er i tråd med den nu vedtagne reform af folkeskolen. Indenfor børne- og ungeområdet forventes der netto færre børn de kommende år og derved færre udgifter. Disse midler giver udvalget mulighed for prioritering af yderligere tiltag til gavn for folkeskolen. Implementering af en folkeskolereform er en stor og udfordrende opgave, som i de kommende år vil udfordre ledere og medarbejdere. Derfor har forligspartierne valgt at afsætte i alt 89 mio. kr. i perioden Udover de afsatte 12 mio. kr. til vedligehold prioriteres der yderligere 6 mio. kr. i 2014 til investering i de fysiske rammer, for at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og derved understøtte den gode trivsel på vore folkeskoler, til gavn for medarbejdere, ledere og elever. Et lige så vigtigt element er kvalitetsudvikling af vore skoler. Til dette formål har forligspartierne valgt at prioritere 9 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til at give et kvalitetsløft af folkeskolen. Dette beløb forventes suppleret med Vejle Kommunes andel af den 1 mia. kr., som regeringen har afsat til et kompetenceløft af medarbejderne i perioden Beløbet meddeles kommunerne i efteråret I alt betyder dette, at folkeskolerne i de kommende 4 år via de foretagne prioriteringer tilføres 164 mio. kr. Vækst og øget beskæftigelse Budgetforligets parter er enige om, at indsatserne for at skabe vækst og beskæftigelse skal prioriteres. Dette ønske konkretiseres via en række særlige tiltag: - Implementeringen af folkeskolereformen vil øge antallet af medarbejdere - Der fremrykkes allerede planlagte anlægs investeringer til 2014 for 10,7 mio. kr. - Der afsættes nye anlægsprojekter for 48 mio. kr. og det samlede anlægsprogram for vil derved være på 1,253 mia. kr. - Det Lokale Beskæftigelses Råds midler udgår i Disse midler finansierer normalt en flerårig indsats med fokus på jobrotation. Kontinuiteten i denne indsats ønskes bevaret, hvorfor der i 2014 afsættes 0,7 mio. kr. - Der kan konstateres en øget efterspørgsel på nye byggegrunde her i kommunen. Derfor fremrykkes der investeringer i nye byggemodninger på 10 mio. kr. fra 2015 til Til løsning af de særlige klimaudfordringer, som Vejle By har, afsættes der i alt 3,5 mio. kr., som i et samarbejde med Vejle Spildevand og eksterne parter skal finde varige løsninger heraf. - Vejle Kommune vil fortsat arbejde med en aktiv erhvervspolitik, med det formål at sikre vækst og nye arbejdspladser. - Som led i en samlet boligpolitik vil budgetforligspartierne ud fra evt. konkrete projekter vurdere behovet for kommunal grundkapital i almene boliger. 3

4 Velfærd til borgere med særlige behov Budgetforligets parter er enige om at velfærden skal prioriteres, men at de økonomiske rammer også gør at midlerne skal prioriteres til de borgere, der har det største behov. Der er i forliget prioriteret følgende særlige indsatser: - Sundhedsindsatsen skal prioriteres og forligspartierne ønsker, at det sker i en sammenhængende indsats på tværs af udvalgene. Det er i den sammenhængende indsats gevinsterne skal opnås. Der afsættes varigt midler på 5,8 mio. kr. samlet set til Voksen-, Senior- og Sundheds og forebyggelsesudvalget. - På SFO området prioriterer forligspartierne at bevare de vigtige sociale klubber, som er placeret i Løget, Nørremarken og midtbyen. - Der afsættes midler til særlige indsatser i visse udvalgte områder af Vejle By for i alt 17,5 mio. kr. i De besluttede indsatser fra sidste års budgetforlig suppleres med nye indsatser fra udvalgene Voksen, Børne & familie samt Jobudvalget. - Der afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2014 på Voksenudvalgets ramme, som kan anvendes efter udvalgets prioritering. Dog ønsker forligspartierne et særligt fokus på ergoterapi på handicapområdet m.h.p. at gøre borgerne mere selvhjulpne. - Der afsættes 3 mio. kr. varigt til et løft af Seniorudvalgets ramme, som skal anvendes til ansættelse af flere medarbejdere på området. Særlige emner - De i oplæg til budget i balance skitserede forslag til at skabe det samlede økonomisk råderum forudsættes effektueret. - I forbindelse med færdiggørelsen af lystbådhavnen er der behov for at anlægge en Pier. Opgaven forudsættes løst indenfor den samlede eksisterende anlægsramme for projektet. - Den økonomiske udfordring for de enkelte institutioner i forbindelse med ansættelse af seniorjobbere ønskes reduceret, således det fremadrettede niveau sænkes fra årligt kr. til ,-, hvilket er på linje med eksempelvis ansatte under flexjob ordningen. - I 2010 blev det besluttet at reducere de politiske udgifter, som følge af et færre antal byrådsmedlemmer og udvalg, med 4 mio. kr. årligt fra Der er ikke efterfølgende politisk flertal herfor, hvorfor denne besparelse tilbageføres. - Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte det tværgående personalepolitiske projekt Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed, hvorfor der afsættes 1 mio. kr. hertil i I 2013 blev der etableret et nytteaktiveringsprojekt, hvor hensigten var et balanceret fokus på beskæftigelse og vedligehold af kommunens arealer. Dette projekt har haft en god effekt og ønskes derfor udviklet. Fokus skal fortsat være på den beskæftigelses rettede indsats kombineret med en vedligeholdelse af arealer, stier og udstyr i hele den kommunale geografi. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. årligt til formålet og Jobudvalget skal desuden prioritere 0,3 mio. kr. ekstra til indsatsen, således der årligt afsættes i alt 1,8 mio. kr. til opgaven. 4

5 - De afsatte midler til kunststofbaner på 2 mio. kr. fremrykkes til anvendelse i 2014 og samtidig afsættes der årligt i 2016 og mio. kr., således der fortsat kan investeres i dette område. - Vedligehold af de kommunale veje kræver en ekstraordinær indsats. Til formålet afsættes der i perioden mio. kr. - Forligspartierne ønsker som minimum at fastholde den kollektive trafikbetjening på det nuværende niveau. Derfor tilføres området 4 mio. kr. i Parallelt hermed ønskes det undersøgt, hvorledes det kollektive trafiksamarbejde kan udvikles m.h.p. på sigt at opnå en mere fleksibel og forbedret løsning. - Den flerårige indsats med midler til udvikling af lokalområderne kan fortsætte i 2014, via den i budgetforliget afsatte 1 mio. kr. - Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden , som det kommunale bidrag til etablering af et Nationalt Videnscenter som etableres i Jelling i samarbejde med staten, regionen og uddannelsesinstitutioner. - Den centrale Branding-indsats betragtes fortsat helt afgørende for at Vejle Kommune kan vækste og skabe udvikling. Indsatsen ønskes fortsat og der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i Der afsættes i mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemer for Give Fremad, herunder sikre en helhedsløsning omfattende campingplads og friluftsbadet. - Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til et 2 årigt projekt flere brugere i musikskolen, hvor der skal være et særligt fokus på de områder, hvor det konstaterede frafald er størst. - Kommunens idrætshaller har et fortsat behov for renovering og udvikling til hvilket formål der afsættes 4 mio. kr. i Dette suppleres med 0,6 mio. kr. i 2014 til at indgå en aftale omkring springgravs faciliteter med Campus Vejle. - Med henblik på at gennemføre en analyse: Projekt fremtidens hal afsættes der 0,2 mio. kr. i I forlængelse af den vedtagne ungepolitik ønskes der etableret et Ungekulturhus, hvortil der afsættes 2 mio. kr. til indretning heraf samt 0,3 mio. kr. årligt i drift. - Forligspartierne anerkender behovet for en Jelling midtbyplan, hvorfor der i det kommende år frem mod næste års budgetforhandlinger vil blive arbejdet på at færdiggøre et konkret oplæg incl. muligheder for en finansiering heraf. 5

6 - Udviklingen i udgifter til vintervedligehold af vejnettet er en særlig udfordring i disse år. Forligspartierne er enige om at Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg vil følge udviklingen nøje og løbende vurdere situationen. - Forligspartier ønsker en særlig prioritering af de frivilliges indsats i relation til 18 midler, hvorfor Senior- og Voksenudvalget indenfor egen ramme hver skal afsætte 0,25 mio. kr. årligt til formålet. - Projekt morfar ønskes fortsat og til dette formål afsættes der i ,5 mio. kr. - Indsats i relation til forebyggelse af overvægt blandt unge er en vigtig opgave. I 2014 afsættes der 0,5 mio. kr. til det konkrete projekt. Økonomiske prioriteringer Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter. Serviceudgifter: beløb i mio. kr Serviceudgifter 4.349, , , ,7 Indeholdt heri er der tilført udvalgene (i alt) 175 mio. kr. (bilag 1) i alt for perioden Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Voksenudvalget (16,8 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(6 mio. kr.), Børne og Familieudvalget (113,3 mio. kr.), Teknisk udvalg(6 mio. kr.), Kultur- og Borgerserviceudvalget(2,4 mio. kr.), Jobudvalget(0,7 mio. kr.), Seniorudvalget(24 mio.kr.) samt Økonomiudvalget(5,8 mio. kr.). Overførselsudgifter: beløb i mio. kr Overførselsudgifter 1.450, , , ,4 Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af behovet for udgifter til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Samtidig er der et fortsat ønske om at effektuere strategien for overførselsudgifterne fra 2012, hvor der blev lagt en ambitiøs plan, der sigter på at bringe udgiftsniveauet tilbage på niveauet fra De samlede afsatte midler til overførselsudgifterne afspejler derfor fortsat denne målsætning. 6

7 Anlæg (skattefinansieret): Anlæg (skattefinansieret) beløb i mio. kr Anlægsudgifter 298,8 236,3 241,6 238,8 Anlægsindtægter -39,5-35,6-25,1-23,5 I de afsatte midler til anlæg er der fokus på at prioritere velfungerende rammer for udførelsen af den kommunale service samt via fremrykning af aktiviteter at understøtte en generel udvikling og vækst af Vejle Kommune. Finansiering: Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag (bilag 2), som omfatter statslige puljemidler, effektiviseringer, tidsmæssige forskydninger af anlæg og omstillinger for i alt 184 mio. kr. for perioden Derved er der sikret en fortsat økonomisk balance på såvel kort som lang sigt. Kommunens økonomiske styring Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Konsekvenserne af budgetoverskridelser på serviceområderne er fortsat store som følge af den vedtagne statslige sanktionslovgivning. Derfor ønsker forligspartierne at fastholde den allerede vedtagne økonomiske styring, da det fortsat vurderes at være helt afgørende for at sikre den ønskede stabilitet i de kommunale velfærdsydelser en stabilitet der er helt central for kommunens borgere, erhvervsliv og medarbejdere. Det aftalte budget vurderes generelt at være realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især 2 områder overførselsudgifterne samt salgsindtægterne. Derfor vil der fortsat være behov for, fra årets start, at fastholde visse reserver til at imødegå især disse usikkerheder. Konkret vil der i 2014 være følgende økonomiske bindinger fra årets start: Frigivelse af 25 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 25 % i reservepuljen. 75 % bindes. Frigivelse af 75 % af anlægsmidlerne til vedligehold og klimaskærm indtil der er sikkerhed for anlægsindtægternes realisering. 25 % bindes. Det overskud, der skabes af de frivilliges indsats i cafeernes drift, skærmes fremover for reglerne i forbindelse med overførsel af midler mellem årene. Særlige opgaver til direktionen Forligspartierne ønsker at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i

8 Opgaverne er: At understøtte byrådets ønskede visionsproces i foråret 2014 At udarbejde en oversigt indeholdende Vejle Kommunes visioner, politikker og strategier At gennemføre minimum 20 digitaliseringsprojekter At effektuere de i budgetforliget besluttede omstillingtiltag At sikre en kontinuerlig evaluering af Frikommune forsøgene At videreføre analysen af kørselsområdet mhp at identificere de forudsatte effektiviseringer At gennemføre en analyse af antal, tilstand og kapacitet på svømmehalsområdet At gennemføre en analyse m.h.p. at undersøge mulighederne for at etablere en ordning med bycykler i Vejle by At der gennemføres en analyse: projekt fremtidens hal At den igangværende analyse af kulturhus Vejle fortsættes. At der gennemføres en analyse af behov for pladser på forsorgshjem i Vejle Kommune Mandag den 16. september 2013 Arne Sigtenbjerggaard Venstre Søren Peschardt Socialdemokraterne Holger Gorm Petersen Dan Arnløv Jørgensen Torben Elsig-Pedersen Dansk Folkeparti Det konservative Det Radikale Venstre Folkeparti Jens Ejner Christensen Venstre 8

9 Bilag Bilag 1. Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer Tilførsler Mio. kr. Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer ØU - Politisk struktur 4,0 4,0 4,0 4,0 2 TU - Videreudvikling af nytte aktiveringsprojektet 0,5 0,5 0,5 0,5 3 TU - Ekstramidler til asfaltbelægning 6,0 0,0 10,0 10,0 4 TU Kollektiv trafik 4,0 0,0 0,0 0,0 5 JU - Bevarelse af jobrotationsordningen 0,7 0,0 0,0 0,0 6 BFU - Implementering af folkeskolereformen 12,1 27,4 24,8 24,5 7 BFU - Kvalitetsløft af folkeskolen 9,0 5,0 5,0 5,0 8 VU - Løft af sundhedsindsatsen 1,2 1,2 1,2 1,2 9 SU - Løft af sundhedsindsatsen 3,0 3,0 3,0 3,0 10 SFU - Løft af sundhedsindsatsen 0,7 1,6 1,6 1,6 11 KBU - Kulturhus i Børkop 5,0 0,0 0,0 0,0 12 NMU - Ekstra klimatiltag 1,5 0,0 2,0 0,0 13 KBU - Nye kunststofbaner 0,0 0,0 1,0 1,0 14 ULN - Landbyprogrammer 1,0 0,0 0,0 0,0 15 ØU - Fortsættelse af personalepolitisk projekt 1,0 0,0 0,0 0,0 16 KBU - Forbedrede idrætsfaciliteter i Give 4,0 0,0 0,0 0,0 17 KBU - Projekt "flere brugere i musikskolen" 0,5 0,5 0,0 0,0 18 ØU - Branding pulje 1,0 1,0 0,0 0,0 19 ØU - Tilskud til det nationale videnscenter i jelling 1,0 1,0 1,0 1,0 20 KBU - Pulje til idrætshaller 0,0 0,0 4,0 0,0 21 KBU - Springgravs faciliteter 0,6 0,0 0,0 0,0 22 KBU - Indretning af et Ungekulturhus 2,0 0,0 0,0 0,0 23 KBU - Drift af Ungekulturhus 0,3 0,3 0,3 0,3 24 VU - Pulje til voksenområdet 3,0 3,0 3,0 3,0 25 KBU - Midler til en halanalyse 0,2 0,0 0,0 0,0 26 SU - Ekstra pulje til seniorudvalget 3,0 3,0 3,0 3,0 27 BFU - Projekt "morfar" 0,5 0,0 0,0 0,0 28 SFU - Projekt "forebyggelse af overvægtige blandt unge" 0,5 0,0 0,0 0, I alt tilførsel 66,3 51,5 64,4 58,1 9

10 Bilag 2. Finansiering af politiske prioriteringer Finansiering Mio. kr. Finansiering af politiske prioriteringer BY - Tilskud til folkeskolen -12,0-18,0-18,0-12,0 2 BY - Tilskud til socialt belastede områder -17,5-6,4 0,0 0,0 3 BY - Indkomstskat i overslagsår 0,0 75,5 46,7 40,0 4 BY - Tilskud i overslagsår 0,0-51,5-16,2-32,0 5 Div. udv. - Rum til prioritering -13,2-15,5-16,2-16,2 6 Div. udv. - LCP -6,7-6,9-8,9-8,9 7 Div. udv. - Moderniseringsaftale -0,4-1,5-1,5-1,5 8 ØU - Periodeforskydninger anlæg 10,7-34,3 12,6 5,2 9 ØU - Udmøntning af afsatte anlægspuljer -15,4 0,0-13,0-11,0 10 ØU - Den centrale reservepulje -3,7-1,5 0,0 0,0 11 ØU - Salg af Vestre Engvej 44-3,0 0,0 0,0 0,0 12 BY - Reduceret prisfremskrivning -3,0-3,0-3,0-3, I alt finansiering -64,2-63,1-17,5-39,4 10

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Forlig om budget 2014-2017

Forlig om budget 2014-2017 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Folkeskolereformen Skolen i morgen Ledelse Økonomi Oplæg budgetkonference 29. august 2013 Proces Skoleledelse Hvad sker her i efteråret Alle landets skoleledere 3 dages kursus: Folkeskolereformen

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

ØDC - Økonomistyring

ØDC - Økonomistyring NOTAT ØDC - Økonomistyring 24-06-2013 Aftale om kommunernes økonomi for 2014 KL og regeringen indgik den 13. juni 2013 aftale om kommunernes økonomi for 2014. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016

Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Økonomisk politik for Aabenraa Kommune 2012 2016 Staben, 28. marts 2012 10/4495 Indledning Byrådet godkendte den 24. marts 2010 den økonomiske politik for Aabenraa Kommune for perioden 2010 2014. Med den

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

1. Overordnede økonomiske mål

1. Overordnede økonomiske mål Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2014 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - 87 Forligsparterne Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om at tilrettelægge en proces, hvor kommunens beskæftigelsesmæssige indsats og organisering revurderes 88 Forligsparterne Sociale Forhold og

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Det talte ord gælder. Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget Af gruppeformand, John Snedker

Det talte ord gælder. Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget Af gruppeformand, John Snedker Det talte ord gælder Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget 2014-2017 Af gruppeformand, John Snedker Selvom vi befinder os i en historisk dyb gældskrise, så er det socialdemokraternes højeste

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere