Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd"

Transkript

1 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 2. oktober Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på vækst, beskæftigelse og implementering af reformer. Den nationale aftale har fortsat de tidligere års fokus på den økonomiske situation i verden med minimal vækst og ustabilitet på de finansielle markeder. De skærpede krav fra EU til udviklingen i de nationale økonomier med nedbringelse af budgetunderskuddene har også konsekvenser for den kommunale økonomi i Danmark. Fra og med 2014 er der fastsat 4 årige udgiftslofter for kommunerne. Det økonomiske handlerum er derfor fortsat snævert, men sigtet er at kunne fastholde det samlede kommunale serviceniveau via udvikling og omstilling. Dette års budgetaftale i Vejle Kommune skal også ses i forlængelse af de senere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Dette er sikret via konsekvent styring og hårde prioriteringer. Den kurs ønsker forligspartierne at fortsætte, samtidig med at servicen for vore borgere og virksomheder udvikles til det højest mulige niveau indenfor de givne rammer. Dette kræver konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen. En stor og vigtig opgave som kommunens medarbejdere medvirker til at opfylde. Dette er både til gavn for borgere og virksomheder i form af en god service, men også for medarbejderne i form af en attraktiv arbejdsplads. En indsats der understøttes af den fælles personalepolitiske indsats i form af projektet trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed. Årets budgetaftale understøtter denne kurs, samt fokuserer på at skabe vækst og øget beskæftigelse, mere og bedre uddannelse samt et fortsat fokus på at sikre velfærden for især de borgere, der har et særligt behov. Overordnede økonomiske rammer De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget sit udgangspunkt i den for vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Et oplæg der er udarbejdet af direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Hovedsigtet for forligspartierne i forhandlingerne har været at skabe balance mellem det størst mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder samt fastholdelse af den økonomiske ansvarlige kurs. Budgettet afspejler den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for

2 Forligspartierne har gennem forhandlingerne foretaget en lang række politiske prioriteringer ud fra de nævnte skitserede fokusområder, hvilket har resulteret i et budget for , som i hovedtal ser ud som følger: beløb i mio. kr Indtægter , , , ,8 Serviceudgifter 4.349, , , ,7 Overførselsudgifter 1.450, , , ,4 Øvrig drift (incl. prisfremskrivning) 49,8 153,6 267,3 371,7 Driftmæssigt overskud -285,4-269,4-295,5-314,0 Anlæg, afdrag på lån mv. 285,3 269,2 271,1 296,7 Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter 0,0-0,1-24,4-17,3 Budgetlægningen tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer, herunder et uændret beskatningsniveau, samt opretholdelse af den økonomiske balance, på såvel kort som langt sigt. Vejle Kommune er fortsat en vækstkommune med et stigende indbyggertal. Selv om der i budgetforliget for tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Forligspartierne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, teknologisk udvikling og afbureaukratisering. Samlet set vil årets budgetforlig styrke og udvide den kommunale service. Politisk prioriterede indsatsområder Dette års budgetforlig fastholder kommunens flerårige indsats for at sikre en stabil økonomisk udvikling. Ud over dette er forligspartierne enige om, at der er en række områder, som skal have et særligt politisk fokus i den kommende periode. Mere og bedre uddannelse Budgetforligets parter er enige om at prioritere en langsigtet og holdbar løsning for den vedtagne folkeskolereform, og samtidig fokusere på mulighederne for at udvikle folkeskolen i en ny og spændende retning. Med budgetforliget fastlægger partierne klare forventninger og rammer for skolernes arbejde med reformen og giver derved plads til, at medarbejdere og ledelse på de enkelte skoler kan løfte den store og spændende opgave i et konstruktivt samarbejde. Forligspartierne har stor tillid til, at vore skoler på bedste vis vil udnytte reformens muligheder til at give eleverne læring på en ny måde, både i skolens eget læringsmiljø, men også i et tæt samspil med det omgivende samfund. Følgende præmisser er lagt til grund for de økonomisk foretagne prioriteringer: - Lærernes undervisningstid hæves med 2 ½ timer/uge. - Lærere og pædagoger har en årlig samværstid med eleverne i den understøttende undervisning på 1019 timer/år. - Fordelingen af ressourcer er som udgangspunkt 50/50 % mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Lokalt er der mulighed for, i et vist omfang, at anvende andre personalegrupper. 2

3 - Alle nuværende fritidsklubber omlægges til SFO II. - Der vedtages med virkning for 2014/15 nye takster for SFO II, der baserer sig på 100 % forældrebetaling. - De sociale klubber i Løget, Vejle Midtby og Nørremarken bevares. I forbindelse med budgetforliget for valgte Byrådet også at prioritere folkeskolerne. Sidste års forlig betød en tilførsel af midler til folkeskolen for perioden på i alt 45,5 mio. kr. Midler som primært medgik til at finansiere et øget timetal til eleverne, hvilket er i tråd med den nu vedtagne reform af folkeskolen. Indenfor børne- og ungeområdet forventes der netto færre børn de kommende år og derved færre udgifter. Disse midler giver udvalget mulighed for prioritering af yderligere tiltag til gavn for folkeskolen. Implementering af en folkeskolereform er en stor og udfordrende opgave, som i de kommende år vil udfordre ledere og medarbejdere. Derfor har forligspartierne valgt at afsætte i alt 89 mio. kr. i perioden Udover de afsatte 12 mio. kr. til vedligehold prioriteres der yderligere 6 mio. kr. i 2014 til investering i de fysiske rammer, for at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og derved understøtte den gode trivsel på vore folkeskoler, til gavn for medarbejdere, ledere og elever. Et lige så vigtigt element er kvalitetsudvikling af vore skoler. Til dette formål har forligspartierne valgt at prioritere 9 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til at give et kvalitetsløft af folkeskolen. Dette beløb forventes suppleret med Vejle Kommunes andel af den 1 mia. kr., som regeringen har afsat til et kompetenceløft af medarbejderne i perioden Beløbet meddeles kommunerne i efteråret I alt betyder dette, at folkeskolerne i de kommende 4 år via de foretagne prioriteringer tilføres 164 mio. kr. Vækst og øget beskæftigelse Budgetforligets parter er enige om, at indsatserne for at skabe vækst og beskæftigelse skal prioriteres. Dette ønske konkretiseres via en række særlige tiltag: - Implementeringen af folkeskolereformen vil øge antallet af medarbejdere - Der fremrykkes allerede planlagte anlægs investeringer til 2014 for 10,7 mio. kr. - Der afsættes nye anlægsprojekter for 48 mio. kr. og det samlede anlægsprogram for vil derved være på 1,253 mia. kr. - Det Lokale Beskæftigelses Råds midler udgår i Disse midler finansierer normalt en flerårig indsats med fokus på jobrotation. Kontinuiteten i denne indsats ønskes bevaret, hvorfor der i 2014 afsættes 0,7 mio. kr. - Der kan konstateres en øget efterspørgsel på nye byggegrunde her i kommunen. Derfor fremrykkes der investeringer i nye byggemodninger på 10 mio. kr. fra 2015 til Til løsning af de særlige klimaudfordringer, som Vejle By har, afsættes der i alt 3,5 mio. kr., som i et samarbejde med Vejle Spildevand og eksterne parter skal finde varige løsninger heraf. - Vejle Kommune vil fortsat arbejde med en aktiv erhvervspolitik, med det formål at sikre vækst og nye arbejdspladser. - Som led i en samlet boligpolitik vil budgetforligspartierne ud fra evt. konkrete projekter vurdere behovet for kommunal grundkapital i almene boliger. 3

4 Velfærd til borgere med særlige behov Budgetforligets parter er enige om at velfærden skal prioriteres, men at de økonomiske rammer også gør at midlerne skal prioriteres til de borgere, der har det største behov. Der er i forliget prioriteret følgende særlige indsatser: - Sundhedsindsatsen skal prioriteres og forligspartierne ønsker, at det sker i en sammenhængende indsats på tværs af udvalgene. Det er i den sammenhængende indsats gevinsterne skal opnås. Der afsættes varigt midler på 5,8 mio. kr. samlet set til Voksen-, Senior- og Sundheds og forebyggelsesudvalget. - På SFO området prioriterer forligspartierne at bevare de vigtige sociale klubber, som er placeret i Løget, Nørremarken og midtbyen. - Der afsættes midler til særlige indsatser i visse udvalgte områder af Vejle By for i alt 17,5 mio. kr. i De besluttede indsatser fra sidste års budgetforlig suppleres med nye indsatser fra udvalgene Voksen, Børne & familie samt Jobudvalget. - Der afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2014 på Voksenudvalgets ramme, som kan anvendes efter udvalgets prioritering. Dog ønsker forligspartierne et særligt fokus på ergoterapi på handicapområdet m.h.p. at gøre borgerne mere selvhjulpne. - Der afsættes 3 mio. kr. varigt til et løft af Seniorudvalgets ramme, som skal anvendes til ansættelse af flere medarbejdere på området. Særlige emner - De i oplæg til budget i balance skitserede forslag til at skabe det samlede økonomisk råderum forudsættes effektueret. - I forbindelse med færdiggørelsen af lystbådhavnen er der behov for at anlægge en Pier. Opgaven forudsættes løst indenfor den samlede eksisterende anlægsramme for projektet. - Den økonomiske udfordring for de enkelte institutioner i forbindelse med ansættelse af seniorjobbere ønskes reduceret, således det fremadrettede niveau sænkes fra årligt kr. til ,-, hvilket er på linje med eksempelvis ansatte under flexjob ordningen. - I 2010 blev det besluttet at reducere de politiske udgifter, som følge af et færre antal byrådsmedlemmer og udvalg, med 4 mio. kr. årligt fra Der er ikke efterfølgende politisk flertal herfor, hvorfor denne besparelse tilbageføres. - Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte det tværgående personalepolitiske projekt Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed, hvorfor der afsættes 1 mio. kr. hertil i I 2013 blev der etableret et nytteaktiveringsprojekt, hvor hensigten var et balanceret fokus på beskæftigelse og vedligehold af kommunens arealer. Dette projekt har haft en god effekt og ønskes derfor udviklet. Fokus skal fortsat være på den beskæftigelses rettede indsats kombineret med en vedligeholdelse af arealer, stier og udstyr i hele den kommunale geografi. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. årligt til formålet og Jobudvalget skal desuden prioritere 0,3 mio. kr. ekstra til indsatsen, således der årligt afsættes i alt 1,8 mio. kr. til opgaven. 4

5 - De afsatte midler til kunststofbaner på 2 mio. kr. fremrykkes til anvendelse i 2014 og samtidig afsættes der årligt i 2016 og mio. kr., således der fortsat kan investeres i dette område. - Vedligehold af de kommunale veje kræver en ekstraordinær indsats. Til formålet afsættes der i perioden mio. kr. - Forligspartierne ønsker som minimum at fastholde den kollektive trafikbetjening på det nuværende niveau. Derfor tilføres området 4 mio. kr. i Parallelt hermed ønskes det undersøgt, hvorledes det kollektive trafiksamarbejde kan udvikles m.h.p. på sigt at opnå en mere fleksibel og forbedret løsning. - Den flerårige indsats med midler til udvikling af lokalområderne kan fortsætte i 2014, via den i budgetforliget afsatte 1 mio. kr. - Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden , som det kommunale bidrag til etablering af et Nationalt Videnscenter som etableres i Jelling i samarbejde med staten, regionen og uddannelsesinstitutioner. - Den centrale Branding-indsats betragtes fortsat helt afgørende for at Vejle Kommune kan vækste og skabe udvikling. Indsatsen ønskes fortsat og der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i Der afsættes i mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemer for Give Fremad, herunder sikre en helhedsløsning omfattende campingplads og friluftsbadet. - Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til et 2 årigt projekt flere brugere i musikskolen, hvor der skal være et særligt fokus på de områder, hvor det konstaterede frafald er størst. - Kommunens idrætshaller har et fortsat behov for renovering og udvikling til hvilket formål der afsættes 4 mio. kr. i Dette suppleres med 0,6 mio. kr. i 2014 til at indgå en aftale omkring springgravs faciliteter med Campus Vejle. - Med henblik på at gennemføre en analyse: Projekt fremtidens hal afsættes der 0,2 mio. kr. i I forlængelse af den vedtagne ungepolitik ønskes der etableret et Ungekulturhus, hvortil der afsættes 2 mio. kr. til indretning heraf samt 0,3 mio. kr. årligt i drift. - Forligspartierne anerkender behovet for en Jelling midtbyplan, hvorfor der i det kommende år frem mod næste års budgetforhandlinger vil blive arbejdet på at færdiggøre et konkret oplæg incl. muligheder for en finansiering heraf. 5

6 - Udviklingen i udgifter til vintervedligehold af vejnettet er en særlig udfordring i disse år. Forligspartierne er enige om at Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg vil følge udviklingen nøje og løbende vurdere situationen. - Forligspartier ønsker en særlig prioritering af de frivilliges indsats i relation til 18 midler, hvorfor Senior- og Voksenudvalget indenfor egen ramme hver skal afsætte 0,25 mio. kr. årligt til formålet. - Projekt morfar ønskes fortsat og til dette formål afsættes der i ,5 mio. kr. - Indsats i relation til forebyggelse af overvægt blandt unge er en vigtig opgave. I 2014 afsættes der 0,5 mio. kr. til det konkrete projekt. Økonomiske prioriteringer Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter. Serviceudgifter: beløb i mio. kr Serviceudgifter 4.349, , , ,7 Indeholdt heri er der tilført udvalgene (i alt) 175 mio. kr. (bilag 1) i alt for perioden Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Voksenudvalget (16,8 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(6 mio. kr.), Børne og Familieudvalget (113,3 mio. kr.), Teknisk udvalg(6 mio. kr.), Kultur- og Borgerserviceudvalget(2,4 mio. kr.), Jobudvalget(0,7 mio. kr.), Seniorudvalget(24 mio.kr.) samt Økonomiudvalget(5,8 mio. kr.). Overførselsudgifter: beløb i mio. kr Overførselsudgifter 1.450, , , ,4 Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af behovet for udgifter til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Samtidig er der et fortsat ønske om at effektuere strategien for overførselsudgifterne fra 2012, hvor der blev lagt en ambitiøs plan, der sigter på at bringe udgiftsniveauet tilbage på niveauet fra De samlede afsatte midler til overførselsudgifterne afspejler derfor fortsat denne målsætning. 6

7 Anlæg (skattefinansieret): Anlæg (skattefinansieret) beløb i mio. kr Anlægsudgifter 298,8 236,3 241,6 238,8 Anlægsindtægter -39,5-35,6-25,1-23,5 I de afsatte midler til anlæg er der fokus på at prioritere velfungerende rammer for udførelsen af den kommunale service samt via fremrykning af aktiviteter at understøtte en generel udvikling og vækst af Vejle Kommune. Finansiering: Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag (bilag 2), som omfatter statslige puljemidler, effektiviseringer, tidsmæssige forskydninger af anlæg og omstillinger for i alt 184 mio. kr. for perioden Derved er der sikret en fortsat økonomisk balance på såvel kort som lang sigt. Kommunens økonomiske styring Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Konsekvenserne af budgetoverskridelser på serviceområderne er fortsat store som følge af den vedtagne statslige sanktionslovgivning. Derfor ønsker forligspartierne at fastholde den allerede vedtagne økonomiske styring, da det fortsat vurderes at være helt afgørende for at sikre den ønskede stabilitet i de kommunale velfærdsydelser en stabilitet der er helt central for kommunens borgere, erhvervsliv og medarbejdere. Det aftalte budget vurderes generelt at være realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især 2 områder overførselsudgifterne samt salgsindtægterne. Derfor vil der fortsat være behov for, fra årets start, at fastholde visse reserver til at imødegå især disse usikkerheder. Konkret vil der i 2014 være følgende økonomiske bindinger fra årets start: Frigivelse af 25 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 25 % i reservepuljen. 75 % bindes. Frigivelse af 75 % af anlægsmidlerne til vedligehold og klimaskærm indtil der er sikkerhed for anlægsindtægternes realisering. 25 % bindes. Det overskud, der skabes af de frivilliges indsats i cafeernes drift, skærmes fremover for reglerne i forbindelse med overførsel af midler mellem årene. Særlige opgaver til direktionen Forligspartierne ønsker at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i

8 Opgaverne er: At understøtte byrådets ønskede visionsproces i foråret 2014 At udarbejde en oversigt indeholdende Vejle Kommunes visioner, politikker og strategier At gennemføre minimum 20 digitaliseringsprojekter At effektuere de i budgetforliget besluttede omstillingtiltag At sikre en kontinuerlig evaluering af Frikommune forsøgene At videreføre analysen af kørselsområdet mhp at identificere de forudsatte effektiviseringer At gennemføre en analyse af antal, tilstand og kapacitet på svømmehalsområdet At gennemføre en analyse m.h.p. at undersøge mulighederne for at etablere en ordning med bycykler i Vejle by At der gennemføres en analyse: projekt fremtidens hal At den igangværende analyse af kulturhus Vejle fortsættes. At der gennemføres en analyse af behov for pladser på forsorgshjem i Vejle Kommune Mandag den 16. september 2013 Arne Sigtenbjerggaard Venstre Søren Peschardt Socialdemokraterne Holger Gorm Petersen Dan Arnløv Jørgensen Torben Elsig-Pedersen Dansk Folkeparti Det konservative Det Radikale Venstre Folkeparti Jens Ejner Christensen Venstre 8

9 Bilag Bilag 1. Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer Tilførsler Mio. kr. Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer ØU - Politisk struktur 4,0 4,0 4,0 4,0 2 TU - Videreudvikling af nytte aktiveringsprojektet 0,5 0,5 0,5 0,5 3 TU - Ekstramidler til asfaltbelægning 6,0 0,0 10,0 10,0 4 TU Kollektiv trafik 4,0 0,0 0,0 0,0 5 JU - Bevarelse af jobrotationsordningen 0,7 0,0 0,0 0,0 6 BFU - Implementering af folkeskolereformen 12,1 27,4 24,8 24,5 7 BFU - Kvalitetsløft af folkeskolen 9,0 5,0 5,0 5,0 8 VU - Løft af sundhedsindsatsen 1,2 1,2 1,2 1,2 9 SU - Løft af sundhedsindsatsen 3,0 3,0 3,0 3,0 10 SFU - Løft af sundhedsindsatsen 0,7 1,6 1,6 1,6 11 KBU - Kulturhus i Børkop 5,0 0,0 0,0 0,0 12 NMU - Ekstra klimatiltag 1,5 0,0 2,0 0,0 13 KBU - Nye kunststofbaner 0,0 0,0 1,0 1,0 14 ULN - Landbyprogrammer 1,0 0,0 0,0 0,0 15 ØU - Fortsættelse af personalepolitisk projekt 1,0 0,0 0,0 0,0 16 KBU - Forbedrede idrætsfaciliteter i Give 4,0 0,0 0,0 0,0 17 KBU - Projekt "flere brugere i musikskolen" 0,5 0,5 0,0 0,0 18 ØU - Branding pulje 1,0 1,0 0,0 0,0 19 ØU - Tilskud til det nationale videnscenter i jelling 1,0 1,0 1,0 1,0 20 KBU - Pulje til idrætshaller 0,0 0,0 4,0 0,0 21 KBU - Springgravs faciliteter 0,6 0,0 0,0 0,0 22 KBU - Indretning af et Ungekulturhus 2,0 0,0 0,0 0,0 23 KBU - Drift af Ungekulturhus 0,3 0,3 0,3 0,3 24 VU - Pulje til voksenområdet 3,0 3,0 3,0 3,0 25 KBU - Midler til en halanalyse 0,2 0,0 0,0 0,0 26 SU - Ekstra pulje til seniorudvalget 3,0 3,0 3,0 3,0 27 BFU - Projekt "morfar" 0,5 0,0 0,0 0,0 28 SFU - Projekt "forebyggelse af overvægtige blandt unge" 0,5 0,0 0,0 0, I alt tilførsel 66,3 51,5 64,4 58,1 9

10 Bilag 2. Finansiering af politiske prioriteringer Finansiering Mio. kr. Finansiering af politiske prioriteringer BY - Tilskud til folkeskolen -12,0-18,0-18,0-12,0 2 BY - Tilskud til socialt belastede områder -17,5-6,4 0,0 0,0 3 BY - Indkomstskat i overslagsår 0,0 75,5 46,7 40,0 4 BY - Tilskud i overslagsår 0,0-51,5-16,2-32,0 5 Div. udv. - Rum til prioritering -13,2-15,5-16,2-16,2 6 Div. udv. - LCP -6,7-6,9-8,9-8,9 7 Div. udv. - Moderniseringsaftale -0,4-1,5-1,5-1,5 8 ØU - Periodeforskydninger anlæg 10,7-34,3 12,6 5,2 9 ØU - Udmøntning af afsatte anlægspuljer -15,4 0,0-13,0-11,0 10 ØU - Den centrale reservepulje -3,7-1,5 0,0 0,0 11 ØU - Salg af Vestre Engvej 44-3,0 0,0 0,0 0,0 12 BY - Reduceret prisfremskrivning -3,0-3,0-3,0-3, I alt finansiering -64,2-63,1-17,5-39,4 10

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere