Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd"

Transkript

1 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 2. oktober Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på vækst, beskæftigelse og implementering af reformer. Den nationale aftale har fortsat de tidligere års fokus på den økonomiske situation i verden med minimal vækst og ustabilitet på de finansielle markeder. De skærpede krav fra EU til udviklingen i de nationale økonomier med nedbringelse af budgetunderskuddene har også konsekvenser for den kommunale økonomi i Danmark. Fra og med 2014 er der fastsat 4 årige udgiftslofter for kommunerne. Det økonomiske handlerum er derfor fortsat snævert, men sigtet er at kunne fastholde det samlede kommunale serviceniveau via udvikling og omstilling. Dette års budgetaftale i Vejle Kommune skal også ses i forlængelse af de senere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Dette er sikret via konsekvent styring og hårde prioriteringer. Den kurs ønsker forligspartierne at fortsætte, samtidig med at servicen for vore borgere og virksomheder udvikles til det højest mulige niveau indenfor de givne rammer. Dette kræver konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen. En stor og vigtig opgave som kommunens medarbejdere medvirker til at opfylde. Dette er både til gavn for borgere og virksomheder i form af en god service, men også for medarbejderne i form af en attraktiv arbejdsplads. En indsats der understøttes af den fælles personalepolitiske indsats i form af projektet trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed. Årets budgetaftale understøtter denne kurs, samt fokuserer på at skabe vækst og øget beskæftigelse, mere og bedre uddannelse samt et fortsat fokus på at sikre velfærden for især de borgere, der har et særligt behov. Overordnede økonomiske rammer De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget sit udgangspunkt i den for vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Et oplæg der er udarbejdet af direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Hovedsigtet for forligspartierne i forhandlingerne har været at skabe balance mellem det størst mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder samt fastholdelse af den økonomiske ansvarlige kurs. Budgettet afspejler den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for

2 Forligspartierne har gennem forhandlingerne foretaget en lang række politiske prioriteringer ud fra de nævnte skitserede fokusområder, hvilket har resulteret i et budget for , som i hovedtal ser ud som følger: beløb i mio. kr Indtægter , , , ,8 Serviceudgifter 4.349, , , ,7 Overførselsudgifter 1.450, , , ,4 Øvrig drift (incl. prisfremskrivning) 49,8 153,6 267,3 371,7 Driftmæssigt overskud -285,4-269,4-295,5-314,0 Anlæg, afdrag på lån mv. 285,3 269,2 271,1 296,7 Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter 0,0-0,1-24,4-17,3 Budgetlægningen tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer, herunder et uændret beskatningsniveau, samt opretholdelse af den økonomiske balance, på såvel kort som langt sigt. Vejle Kommune er fortsat en vækstkommune med et stigende indbyggertal. Selv om der i budgetforliget for tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Forligspartierne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, teknologisk udvikling og afbureaukratisering. Samlet set vil årets budgetforlig styrke og udvide den kommunale service. Politisk prioriterede indsatsområder Dette års budgetforlig fastholder kommunens flerårige indsats for at sikre en stabil økonomisk udvikling. Ud over dette er forligspartierne enige om, at der er en række områder, som skal have et særligt politisk fokus i den kommende periode. Mere og bedre uddannelse Budgetforligets parter er enige om at prioritere en langsigtet og holdbar løsning for den vedtagne folkeskolereform, og samtidig fokusere på mulighederne for at udvikle folkeskolen i en ny og spændende retning. Med budgetforliget fastlægger partierne klare forventninger og rammer for skolernes arbejde med reformen og giver derved plads til, at medarbejdere og ledelse på de enkelte skoler kan løfte den store og spændende opgave i et konstruktivt samarbejde. Forligspartierne har stor tillid til, at vore skoler på bedste vis vil udnytte reformens muligheder til at give eleverne læring på en ny måde, både i skolens eget læringsmiljø, men også i et tæt samspil med det omgivende samfund. Følgende præmisser er lagt til grund for de økonomisk foretagne prioriteringer: - Lærernes undervisningstid hæves med 2 ½ timer/uge. - Lærere og pædagoger har en årlig samværstid med eleverne i den understøttende undervisning på 1019 timer/år. - Fordelingen af ressourcer er som udgangspunkt 50/50 % mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning. Lokalt er der mulighed for, i et vist omfang, at anvende andre personalegrupper. 2

3 - Alle nuværende fritidsklubber omlægges til SFO II. - Der vedtages med virkning for 2014/15 nye takster for SFO II, der baserer sig på 100 % forældrebetaling. - De sociale klubber i Løget, Vejle Midtby og Nørremarken bevares. I forbindelse med budgetforliget for valgte Byrådet også at prioritere folkeskolerne. Sidste års forlig betød en tilførsel af midler til folkeskolen for perioden på i alt 45,5 mio. kr. Midler som primært medgik til at finansiere et øget timetal til eleverne, hvilket er i tråd med den nu vedtagne reform af folkeskolen. Indenfor børne- og ungeområdet forventes der netto færre børn de kommende år og derved færre udgifter. Disse midler giver udvalget mulighed for prioritering af yderligere tiltag til gavn for folkeskolen. Implementering af en folkeskolereform er en stor og udfordrende opgave, som i de kommende år vil udfordre ledere og medarbejdere. Derfor har forligspartierne valgt at afsætte i alt 89 mio. kr. i perioden Udover de afsatte 12 mio. kr. til vedligehold prioriteres der yderligere 6 mio. kr. i 2014 til investering i de fysiske rammer, for at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø og derved understøtte den gode trivsel på vore folkeskoler, til gavn for medarbejdere, ledere og elever. Et lige så vigtigt element er kvalitetsudvikling af vore skoler. Til dette formål har forligspartierne valgt at prioritere 9 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem til at give et kvalitetsløft af folkeskolen. Dette beløb forventes suppleret med Vejle Kommunes andel af den 1 mia. kr., som regeringen har afsat til et kompetenceløft af medarbejderne i perioden Beløbet meddeles kommunerne i efteråret I alt betyder dette, at folkeskolerne i de kommende 4 år via de foretagne prioriteringer tilføres 164 mio. kr. Vækst og øget beskæftigelse Budgetforligets parter er enige om, at indsatserne for at skabe vækst og beskæftigelse skal prioriteres. Dette ønske konkretiseres via en række særlige tiltag: - Implementeringen af folkeskolereformen vil øge antallet af medarbejdere - Der fremrykkes allerede planlagte anlægs investeringer til 2014 for 10,7 mio. kr. - Der afsættes nye anlægsprojekter for 48 mio. kr. og det samlede anlægsprogram for vil derved være på 1,253 mia. kr. - Det Lokale Beskæftigelses Råds midler udgår i Disse midler finansierer normalt en flerårig indsats med fokus på jobrotation. Kontinuiteten i denne indsats ønskes bevaret, hvorfor der i 2014 afsættes 0,7 mio. kr. - Der kan konstateres en øget efterspørgsel på nye byggegrunde her i kommunen. Derfor fremrykkes der investeringer i nye byggemodninger på 10 mio. kr. fra 2015 til Til løsning af de særlige klimaudfordringer, som Vejle By har, afsættes der i alt 3,5 mio. kr., som i et samarbejde med Vejle Spildevand og eksterne parter skal finde varige løsninger heraf. - Vejle Kommune vil fortsat arbejde med en aktiv erhvervspolitik, med det formål at sikre vækst og nye arbejdspladser. - Som led i en samlet boligpolitik vil budgetforligspartierne ud fra evt. konkrete projekter vurdere behovet for kommunal grundkapital i almene boliger. 3

4 Velfærd til borgere med særlige behov Budgetforligets parter er enige om at velfærden skal prioriteres, men at de økonomiske rammer også gør at midlerne skal prioriteres til de borgere, der har det største behov. Der er i forliget prioriteret følgende særlige indsatser: - Sundhedsindsatsen skal prioriteres og forligspartierne ønsker, at det sker i en sammenhængende indsats på tværs af udvalgene. Det er i den sammenhængende indsats gevinsterne skal opnås. Der afsættes varigt midler på 5,8 mio. kr. samlet set til Voksen-, Senior- og Sundheds og forebyggelsesudvalget. - På SFO området prioriterer forligspartierne at bevare de vigtige sociale klubber, som er placeret i Løget, Nørremarken og midtbyen. - Der afsættes midler til særlige indsatser i visse udvalgte områder af Vejle By for i alt 17,5 mio. kr. i De besluttede indsatser fra sidste års budgetforlig suppleres med nye indsatser fra udvalgene Voksen, Børne & familie samt Jobudvalget. - Der afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2014 på Voksenudvalgets ramme, som kan anvendes efter udvalgets prioritering. Dog ønsker forligspartierne et særligt fokus på ergoterapi på handicapområdet m.h.p. at gøre borgerne mere selvhjulpne. - Der afsættes 3 mio. kr. varigt til et løft af Seniorudvalgets ramme, som skal anvendes til ansættelse af flere medarbejdere på området. Særlige emner - De i oplæg til budget i balance skitserede forslag til at skabe det samlede økonomisk råderum forudsættes effektueret. - I forbindelse med færdiggørelsen af lystbådhavnen er der behov for at anlægge en Pier. Opgaven forudsættes løst indenfor den samlede eksisterende anlægsramme for projektet. - Den økonomiske udfordring for de enkelte institutioner i forbindelse med ansættelse af seniorjobbere ønskes reduceret, således det fremadrettede niveau sænkes fra årligt kr. til ,-, hvilket er på linje med eksempelvis ansatte under flexjob ordningen. - I 2010 blev det besluttet at reducere de politiske udgifter, som følge af et færre antal byrådsmedlemmer og udvalg, med 4 mio. kr. årligt fra Der er ikke efterfølgende politisk flertal herfor, hvorfor denne besparelse tilbageføres. - Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte det tværgående personalepolitiske projekt Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed, hvorfor der afsættes 1 mio. kr. hertil i I 2013 blev der etableret et nytteaktiveringsprojekt, hvor hensigten var et balanceret fokus på beskæftigelse og vedligehold af kommunens arealer. Dette projekt har haft en god effekt og ønskes derfor udviklet. Fokus skal fortsat være på den beskæftigelses rettede indsats kombineret med en vedligeholdelse af arealer, stier og udstyr i hele den kommunale geografi. Forligspartierne afsætter 0,5 mio. kr. årligt til formålet og Jobudvalget skal desuden prioritere 0,3 mio. kr. ekstra til indsatsen, således der årligt afsættes i alt 1,8 mio. kr. til opgaven. 4

5 - De afsatte midler til kunststofbaner på 2 mio. kr. fremrykkes til anvendelse i 2014 og samtidig afsættes der årligt i 2016 og mio. kr., således der fortsat kan investeres i dette område. - Vedligehold af de kommunale veje kræver en ekstraordinær indsats. Til formålet afsættes der i perioden mio. kr. - Forligspartierne ønsker som minimum at fastholde den kollektive trafikbetjening på det nuværende niveau. Derfor tilføres området 4 mio. kr. i Parallelt hermed ønskes det undersøgt, hvorledes det kollektive trafiksamarbejde kan udvikles m.h.p. på sigt at opnå en mere fleksibel og forbedret løsning. - Den flerårige indsats med midler til udvikling af lokalområderne kan fortsætte i 2014, via den i budgetforliget afsatte 1 mio. kr. - Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden , som det kommunale bidrag til etablering af et Nationalt Videnscenter som etableres i Jelling i samarbejde med staten, regionen og uddannelsesinstitutioner. - Den centrale Branding-indsats betragtes fortsat helt afgørende for at Vejle Kommune kan vækste og skabe udvikling. Indsatsen ønskes fortsat og der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i Der afsættes i mio. kr. til løsning af kapacitetsproblemer for Give Fremad, herunder sikre en helhedsløsning omfattende campingplads og friluftsbadet. - Derfor afsættes der 0,5 mio. kr. årligt til et 2 årigt projekt flere brugere i musikskolen, hvor der skal være et særligt fokus på de områder, hvor det konstaterede frafald er størst. - Kommunens idrætshaller har et fortsat behov for renovering og udvikling til hvilket formål der afsættes 4 mio. kr. i Dette suppleres med 0,6 mio. kr. i 2014 til at indgå en aftale omkring springgravs faciliteter med Campus Vejle. - Med henblik på at gennemføre en analyse: Projekt fremtidens hal afsættes der 0,2 mio. kr. i I forlængelse af den vedtagne ungepolitik ønskes der etableret et Ungekulturhus, hvortil der afsættes 2 mio. kr. til indretning heraf samt 0,3 mio. kr. årligt i drift. - Forligspartierne anerkender behovet for en Jelling midtbyplan, hvorfor der i det kommende år frem mod næste års budgetforhandlinger vil blive arbejdet på at færdiggøre et konkret oplæg incl. muligheder for en finansiering heraf. 5

6 - Udviklingen i udgifter til vintervedligehold af vejnettet er en særlig udfordring i disse år. Forligspartierne er enige om at Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg vil følge udviklingen nøje og løbende vurdere situationen. - Forligspartier ønsker en særlig prioritering af de frivilliges indsats i relation til 18 midler, hvorfor Senior- og Voksenudvalget indenfor egen ramme hver skal afsætte 0,25 mio. kr. årligt til formålet. - Projekt morfar ønskes fortsat og til dette formål afsættes der i ,5 mio. kr. - Indsats i relation til forebyggelse af overvægt blandt unge er en vigtig opgave. I 2014 afsættes der 0,5 mio. kr. til det konkrete projekt. Økonomiske prioriteringer Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter. Serviceudgifter: beløb i mio. kr Serviceudgifter 4.349, , , ,7 Indeholdt heri er der tilført udvalgene (i alt) 175 mio. kr. (bilag 1) i alt for perioden Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Voksenudvalget (16,8 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(6 mio. kr.), Børne og Familieudvalget (113,3 mio. kr.), Teknisk udvalg(6 mio. kr.), Kultur- og Borgerserviceudvalget(2,4 mio. kr.), Jobudvalget(0,7 mio. kr.), Seniorudvalget(24 mio.kr.) samt Økonomiudvalget(5,8 mio. kr.). Overførselsudgifter: beløb i mio. kr Overførselsudgifter 1.450, , , ,4 Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af behovet for udgifter til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Samtidig er der et fortsat ønske om at effektuere strategien for overførselsudgifterne fra 2012, hvor der blev lagt en ambitiøs plan, der sigter på at bringe udgiftsniveauet tilbage på niveauet fra De samlede afsatte midler til overførselsudgifterne afspejler derfor fortsat denne målsætning. 6

7 Anlæg (skattefinansieret): Anlæg (skattefinansieret) beløb i mio. kr Anlægsudgifter 298,8 236,3 241,6 238,8 Anlægsindtægter -39,5-35,6-25,1-23,5 I de afsatte midler til anlæg er der fokus på at prioritere velfungerende rammer for udførelsen af den kommunale service samt via fremrykning af aktiviteter at understøtte en generel udvikling og vækst af Vejle Kommune. Finansiering: Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag (bilag 2), som omfatter statslige puljemidler, effektiviseringer, tidsmæssige forskydninger af anlæg og omstillinger for i alt 184 mio. kr. for perioden Derved er der sikret en fortsat økonomisk balance på såvel kort som lang sigt. Kommunens økonomiske styring Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Konsekvenserne af budgetoverskridelser på serviceområderne er fortsat store som følge af den vedtagne statslige sanktionslovgivning. Derfor ønsker forligspartierne at fastholde den allerede vedtagne økonomiske styring, da det fortsat vurderes at være helt afgørende for at sikre den ønskede stabilitet i de kommunale velfærdsydelser en stabilitet der er helt central for kommunens borgere, erhvervsliv og medarbejdere. Det aftalte budget vurderes generelt at være realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især 2 områder overførselsudgifterne samt salgsindtægterne. Derfor vil der fortsat være behov for, fra årets start, at fastholde visse reserver til at imødegå især disse usikkerheder. Konkret vil der i 2014 være følgende økonomiske bindinger fra årets start: Frigivelse af 25 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 25 % i reservepuljen. 75 % bindes. Frigivelse af 75 % af anlægsmidlerne til vedligehold og klimaskærm indtil der er sikkerhed for anlægsindtægternes realisering. 25 % bindes. Det overskud, der skabes af de frivilliges indsats i cafeernes drift, skærmes fremover for reglerne i forbindelse med overførsel af midler mellem årene. Særlige opgaver til direktionen Forligspartierne ønsker at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i

8 Opgaverne er: At understøtte byrådets ønskede visionsproces i foråret 2014 At udarbejde en oversigt indeholdende Vejle Kommunes visioner, politikker og strategier At gennemføre minimum 20 digitaliseringsprojekter At effektuere de i budgetforliget besluttede omstillingtiltag At sikre en kontinuerlig evaluering af Frikommune forsøgene At videreføre analysen af kørselsområdet mhp at identificere de forudsatte effektiviseringer At gennemføre en analyse af antal, tilstand og kapacitet på svømmehalsområdet At gennemføre en analyse m.h.p. at undersøge mulighederne for at etablere en ordning med bycykler i Vejle by At der gennemføres en analyse: projekt fremtidens hal At den igangværende analyse af kulturhus Vejle fortsættes. At der gennemføres en analyse af behov for pladser på forsorgshjem i Vejle Kommune Mandag den 16. september 2013 Arne Sigtenbjerggaard Venstre Søren Peschardt Socialdemokraterne Holger Gorm Petersen Dan Arnløv Jørgensen Torben Elsig-Pedersen Dansk Folkeparti Det konservative Det Radikale Venstre Folkeparti Jens Ejner Christensen Venstre 8

9 Bilag Bilag 1. Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer Tilførsler Mio. kr. Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer ØU - Politisk struktur 4,0 4,0 4,0 4,0 2 TU - Videreudvikling af nytte aktiveringsprojektet 0,5 0,5 0,5 0,5 3 TU - Ekstramidler til asfaltbelægning 6,0 0,0 10,0 10,0 4 TU Kollektiv trafik 4,0 0,0 0,0 0,0 5 JU - Bevarelse af jobrotationsordningen 0,7 0,0 0,0 0,0 6 BFU - Implementering af folkeskolereformen 12,1 27,4 24,8 24,5 7 BFU - Kvalitetsløft af folkeskolen 9,0 5,0 5,0 5,0 8 VU - Løft af sundhedsindsatsen 1,2 1,2 1,2 1,2 9 SU - Løft af sundhedsindsatsen 3,0 3,0 3,0 3,0 10 SFU - Løft af sundhedsindsatsen 0,7 1,6 1,6 1,6 11 KBU - Kulturhus i Børkop 5,0 0,0 0,0 0,0 12 NMU - Ekstra klimatiltag 1,5 0,0 2,0 0,0 13 KBU - Nye kunststofbaner 0,0 0,0 1,0 1,0 14 ULN - Landbyprogrammer 1,0 0,0 0,0 0,0 15 ØU - Fortsættelse af personalepolitisk projekt 1,0 0,0 0,0 0,0 16 KBU - Forbedrede idrætsfaciliteter i Give 4,0 0,0 0,0 0,0 17 KBU - Projekt "flere brugere i musikskolen" 0,5 0,5 0,0 0,0 18 ØU - Branding pulje 1,0 1,0 0,0 0,0 19 ØU - Tilskud til det nationale videnscenter i jelling 1,0 1,0 1,0 1,0 20 KBU - Pulje til idrætshaller 0,0 0,0 4,0 0,0 21 KBU - Springgravs faciliteter 0,6 0,0 0,0 0,0 22 KBU - Indretning af et Ungekulturhus 2,0 0,0 0,0 0,0 23 KBU - Drift af Ungekulturhus 0,3 0,3 0,3 0,3 24 VU - Pulje til voksenområdet 3,0 3,0 3,0 3,0 25 KBU - Midler til en halanalyse 0,2 0,0 0,0 0,0 26 SU - Ekstra pulje til seniorudvalget 3,0 3,0 3,0 3,0 27 BFU - Projekt "morfar" 0,5 0,0 0,0 0,0 28 SFU - Projekt "forebyggelse af overvægtige blandt unge" 0,5 0,0 0,0 0, I alt tilførsel 66,3 51,5 64,4 58,1 9

10 Bilag 2. Finansiering af politiske prioriteringer Finansiering Mio. kr. Finansiering af politiske prioriteringer BY - Tilskud til folkeskolen -12,0-18,0-18,0-12,0 2 BY - Tilskud til socialt belastede områder -17,5-6,4 0,0 0,0 3 BY - Indkomstskat i overslagsår 0,0 75,5 46,7 40,0 4 BY - Tilskud i overslagsår 0,0-51,5-16,2-32,0 5 Div. udv. - Rum til prioritering -13,2-15,5-16,2-16,2 6 Div. udv. - LCP -6,7-6,9-8,9-8,9 7 Div. udv. - Moderniseringsaftale -0,4-1,5-1,5-1,5 8 ØU - Periodeforskydninger anlæg 10,7-34,3 12,6 5,2 9 ØU - Udmøntning af afsatte anlægspuljer -15,4 0,0-13,0-11,0 10 ØU - Den centrale reservepulje -3,7-1,5 0,0 0,0 11 ØU - Salg af Vestre Engvej 44-3,0 0,0 0,0 0,0 12 BY - Reduceret prisfremskrivning -3,0-3,0-3,0-3, I alt finansiering -64,2-63,1-17,5-39,4 10

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016 SOLRØD KOMMUNE Aftale om budget 2016 Indledning Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere