Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer: Formand: Jane Findahl (SF) Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz (Socialdemokratiet (A)) Jan Schrøder (Dansk Folkeparti) Kurt Halling (Dansk Folkeparti (O)) Pernelle Jensen (Venstre (V)) Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet (A)) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 15 Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Status på tandlæge for udsatte Implementering af beskæftigelsesreformen Orintering om forventede konsekvenser af den nye refusionsreform i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet Ekstraordinær arbejdsmarkedsrettet integrationsindsats Arbejde med borgertilfredshed Fortsættelse af samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen i SønderKorskær Lukket - Orientering...27 Side 2

3 15 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 16 Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Beskæftigelsesog Sundhedsudvalget Sagsnr.:15/2426 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, Spar/Lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for 2014 jfr. bilag på sagen. Beskæftigelse Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Regnskab 2014 Drift Serviceudgifter Administration af Fredericia jobcenter Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde Særlig uddannelsesindsats til unge Løn til forsikrede ledige med løntilskud Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud 5,763 5,753-0,012 0, ,328 0,328-0, ,596 3,066-0,530 0, ,189 0,890 0,701-0,701 0 Projekter 0,693 0,648-0,047 0,047 0 Praktikløn til erhvervsgrunduddannelseselever (egu) 1,262 1,559 0,296-0,296 0 Servicejob -0,195-0, Boliger til midlertidig boligindplacering af flygtninge m.v. 0,783 0,440-0,343 0,343 0 Serviceudgifter i alt 12,091 12,484 0,393-0,393 0 Overførselsudgifter Fleksjobordningen 64,037 70,645 6, ,608 Kontanthjælp til udlændinge omfattet integrationsprogrammet 5,392 5,448 0, ,056 Skoleydelse til egu-elever 0,043 0,280 0, ,237 Revalidering 11,200 12,201 1, ,001 Side 4

5 Sygedagpenge 78,488 78,975 0, ,487 Arbejdsløshedsdagpenge og særlig uddannelsesydelse 108, ,829 5, ,100 Kontanthjælp, uddannelseshjælp og enkeltydelser 145, ,214 2, ,344 Førtidspension, ressource- og jobafklaringsforløb 220, ,622-2, ,818 Beskæftigelsesfremmende tilbud for alle målgrupper 44,612 55,970 11, ,358 Seniorjobordning 11,267 13,643 2, ,376 Overførselsudgifter i alt 690, ,827 26, ,749 Total 702, ,311 27,142-0,393 26,749 Regnskab 2014 Så er det igen tid til at præsentere udvalgets regnskabsresultat, denne gang for Selvom vi har lagt et ambitiøst budget for 2014, kan vi i Fredericia glæde os over et regnskab, der kommer ud med et større overskud på driften end forventet. Regnskabsresultatet for 2014 udviser samlet set et mindre forbrug på 27,142 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet fordeler sig med et mindre forbrug på serviceudgifter på 0,393 mio. kr. og et mindre forbrug på overførselsudgifter på 26,749 mio.kr. Der henvises til bemærkninger på de enkelte områder længere fremme. Spar/lån Hele serviceområdet er gennemgået og der er et samlet overskud på 0,393 mio.kr. Budgettet er overholdt, og 0,393 mio.kr. ønskes overført til 2015 til finansiering af en ny indsats på integrationsområdet. Formålet med indsatsen er, at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job. Der kan ikke laves forventet spar/lån på overførselsområdet. Derfor står der nul i kolonnen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Beskæftigelsesudvalget specifikation Spar/lån 2014 Afvigelse De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet i kolonnen Afvigelse tilfalder kommunekassen. Status på indsatsområder Side 5

6 I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder jf. bilag på sagen. Sundhed Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Regnskab 2014 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud Serviceudgifter Genoptræning og Rehabiliteringen 22,522 24,356 1,834-1,834 0,000 Hjælpemiddel & Kommunikation 44,850 43,220-1,630 0,000-1,630 Forebyggelse 2,900 4,992 2,092-2,092 0,000 Finansiering af sundhedsudgifter 3,604 10,005 6,401-4,224 2,177 Vederlagsfri Fysioterapi 7,381 5,611-1,770 1,223-0,547 Serviceudgifter i alt 81,257 88,184 6,927-6,927 0,000 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering 196, ,273-2,939 3,553 0,614 Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt 196, ,273-2,939 3,553 0,614 Total 277, ,457 3,988-3,374 0,614 Regnskab 2014 Det regnskabsmæssige overskud på 3,988 mio. kr. fremkommer på følgende måde: Genoptræning og Rehabilitering: Genoptræning og Rehabilitering kom samlet ud med et overskud på 1,834 mio. kr. Overskuddet skyldes udskudte aktiviteter på områderne. Overskuddet overføres vis spar-/låneordningen 2014/2015 til videreførelse af projekterne. Hjælpemiddel & Kommunikation Side 6

7 Hjælpemiddel & Kommunikation kom i 2014 ud med et underskud på 1,630 mio. kr. Beløbet cleares indenfor rammen. Forespørgslen på hjælpemiddelområdet har været stærkt stigende, især har hjælpemidler til boligen samt området på kropsbårne hjælpemidler været stigende. Området vil fortsat være under stor bevågenhed i 2015 og frem. Forebyggelse Forebyggelsesområdet kom ud med et overskud på 2,092 mio. kr. Overskuddet skyldes udskudte aktiviteter. Beløbes overføres via spar- /låneordningen 2014/2015 til videreførelse af aktiviteterne/projekterne. Finansiering af sundhedsudgifter Finansiering af sundhedsudgifter kom ud med et overskud på 6,401 mio. kr. De 3,553 mio. kr. vedrører den betingede pulje, som i regnskabssagen overgår til aktivitetsbestemt medfinansiering. De 0,671 mio. kr. er overskud på Hospice som overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De resterende 2,177 mio. kr. indgår i rammen til finansiering af områder indenfor rammen. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kom ud med et underskud på 1,770 mio. kr. Positivt set er det lykkedes at reducere merforbruget med 0,614 mio. kr. siden Faldet skyldes i høj grad arbejdet i forbindelse med frikommuneforsøget. Det forventes at succesen med frikommuneforsøget fortsætter i Underskuddet fremkommer hovedsagelig i forbindelse med overført underskud tidligere år. En del af underskuddet på 1,223 mio. kr. overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De resterende midler på 0,407 mio. kr. finansieres indenfor rammen. I Fredericia er grundbudgettet til vederlagsfri fysioterapi på ca. 7,466 mio. kr. /år og ca. 600 borgere modtager vederlagsfri fysioterapi hos de praktiserende fysioterapeuter om året. Aktivitetsbestemt medfinansiering Medfinansiering af sygehusudgifterne kom ud med et underskud på 2,939 mio. kr. svarende til 1,5% af det samlede budget. Resultatet skal ses i lyset af, at området med sommerens kommuneaftale i 2014 blev tilført 3,699 mio. kr. som et engangsbeløb. Beløbet dækker Side 7

8 staten efterregulering af tidligere år. Underskuddet kunne altså have været væsentligt større. Det er særligt udgifter til ambulant somatik, ambulant psykiatri og genoptræning under indlæggelse, der er steget de senere år. Anlæg I regnskabssagen overføres restbudgettet på de to anlægsprojekter på 0,960 mio. kr. via spar-låneordningen 2014/2015 til videreførelse af projekterne i Spar/lån For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget specifikation spar-lån 2014 Afvigelse De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet på 0,614 mio. kr. i kolonnen Afvigelse tilfalder kassen. Status på indsatsområder I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområde Sundhed, jf. bilag på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Beskæftigelse Serviceudgifter: Udvalgets regnskab viser som nævnt et mindre forbrug på 0,393 mio.kr. De væsentlige budgetområder, hvor der i 2014 er mer- og mindre forbrug, kan resumeres i følgende Der er i 2014 ikke anvendt midler fra puljen, der dermed udviser et mindre forbrug på 0,328 mio. kr. Ved løntilskudspladser i Fredericia Kommune er der en lønudgift, idet Fredericia ud over nettoudgiften til løntilskuddet også skal afholde nettoudgiften, dvs. forskellen mellem den løn, som den ledige skal have, og det løntilskud som kommunen, som arbejdsgiver, modtager fra jobcentret. Det er løntilskudspladserne, der besættes med ledige, som har ret til pension, der har en væsentlig indflydelse på nettoudgiften. Da hovedparten af løntilskudspladserne blev besat med ledige, som ikke havde ret til pension, og at der derudover har været færre i kommunalt Side 8

9 løntilskud end forudsat, har det medført et mindre forbrug på området, 0,701 mio.kr. I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til den særlige uddannelsesindsats (Fredericia Produktionsskole). Det kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Eftersom Arbejdsmarkedsafdelingen har visiteret flere unge fredericianer til den særlige uddannelse, er det kommunale bidrag tilsvarende steget med - 0,530 mio.kr. Der har været færre egu-praktikaner end forudsat i budgettet, 0,296 mio.kr. Der har været flere boligindplaceringer af flygtninge end forudsat i budgettet, -0,343 mio.kr. Overførselsudgifter: Indsatsen har igen været højt prioriteret. Der er tilført ressourcer til Arbejdmarkedsafdelingen, hvilket har betydet, at de har formået at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Dette og bedre styring af indsatserne har været en årsag til den positive udvikling. Resultatet på 26,749 mio.kr. fordeler sig med et mindre forbrug på forsørgelsesudgifter på 13,015 mio.kr. og et mindre forbrug på beskæftigelsesfremmende tilbud på 11,358 mio.kr. samt et mindre forbrug på seniorjobordningen på 2,376 mio.kr. Der er fem primære årsager til, at overførselsudgifter kommer ud af 2014 med et væsentlig mindre forbrug. 1. Hjemtagelse af berigtigelser på 4,000 mio.kr. heraf er 0,776 mio.kr. på revalideringsydelse og heraf er 3,224 mio.kr. hovedsagelig resultattilskud for udlændinge. 2. Det ser ud til, at udviklingen på arbejdsmarkedet har vendt sig og flere kommet i job eller i uddannelse. Det har resulteret i færre borgere på offentlig forsørgelse end forudsat i budgettet, 9,239 mio.kr. 3. Manglende afregning af fleksjobløntilskud til arbejdsgivere. 3,000 mio.kr. 4. Opstramningen af løntilskudssystemet og skiftet i konjunkturen har sendt færre ledige i løntilskud. Derudover har det taget længere tid end forventet at få etablere et målrettet tilbud om mentorstøtte til særlige udsatte ledige. Sagt med andre ord så har der været færre ledige i aktivering og det har medvirket til et væsentlig mindre forbrug, 8,134 mio.kr. 5. Seniorjobordningen er midlertidig suspenderet af den særlige arbejdsmarkedsydelse, hvilket har medvirket til, at antallet af seniorjobbere har været faldende henover 2014, 2,376 mio.kr. Sammenlignes Fredericias antalsudvikling med udviklingen i hele landet, understreges det flotte resultatet yderligere: hele landet har oplevet et fald på 3 procentpoint, mens Fredericia har oplevet et fald på 4 procentpoint. Og omregnet til kroner og ører svarer det til en kommunaløkonomisk forbedring på ca. 8 mio.kr. Side 9

10 Arbejdsmarkedsafdelingen fremlægger et bilag som viser den positive udvikling på arbejdsmarkedsområdet. Det er Arbejdsmarkedsafdelingens forventning, at den positive udvikling, der ses i 2014, kan fastholdes med fortsat proaktiv økonomistyring og løbende opfølgning i Indstillinger: Beskæftigelse og Sundhedsudvalget indstiller: 1. at regnskab 2014 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen 2. at status på indsatsområder tages til efterretning 3. at udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning. Bilag: Åben - Sundhed oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Sundhed anlæg oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Beskæftigelse udvikling og niveau.pdf Åben - Beskæftigelse oversigt over sparlån NY UDGAVE.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt Side 10

11 17 Status på tandlæge for udsatte Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på deres møder i august 2014 projektet omkring tandlægetilbud til udsatte borgere. Tandlægetilbuddet omfatter en gruppe frivillige tandlæger og klinikassistenter, der på den kommunale tandklinik på Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgvejen holder åbent to timer hver måned, hvor udsatte borgere kan få smertebehandling, bearbejdning af tandlægeskræk samt forventningssamtaler om tandlægeforløb i almen praksis. Kort status på tandlægetilbuddet indtil nu Klinikken havde åbent første gang den 29. oktober 2014 med tre frivillige tandlæger og en frivillig assistent samt den kommunalt ansatte klinikassistent. Den første aften var der 6 udsatte borgere, der var til tandlæge. Siden den første åbning er der koblet flere frivillige til projektet: Der er nu i alt 5 frivillige tandlæger, 2 frivillige assistenter og 2 frivillige sygeplejersker, der agerer som klinikassistenter. Der er trykt informationsmaterialer, der er delt ud på væresteder og relevante kommunale afdelinger, der har kontakt med målgruppen. Visitationen foregår ved, at udsatte, der gerne vil benytte klinikken, ringer til en af to kommunalt ansatte vejledere fra henholdsvis social psykiatrien og Stifinder. De vurderer behovet hos den udsatte, og om de opfylder kravene for målgruppen. Det er også disse medarbejdere, der følger målgruppen til klinikken. Klinikken har haft åbent 5 gange med besøg af i alt 31 borgere. Enkelte er gengangere, der har fået trukket flere tænder ud. 1 borger har været på klinikken 4 gange. 1 borger har været på klinikken 3 gange og 5 borgere har været på klinikken 2 gange. Opgørelsen er lavet ud fra en optælling af journaler. Udover journalerne udfylder tandlægerne informationsskemaer på borgerne, der skal indgå i en fremtidig evaluering. Der er endnu ikke udfyldt informationsskemaer på samtlige udsatte, der har været på klinikken, hvorfor nedenstående ikke giver et helt præcist billede. Frem til og med december viser skemaerne følgende billede af målgruppen: Over halvdelen af de udsatte, der har været på klinikken, har fået trukket 1 eller flere tænder ud på grund af tandsmerter. Lidt over halvdelen af de udsatte borgere har massive tandproblemer. Tandlægerne har haft en forberedende snak om alment tandlægeforløb med lidt over halvdelen. Side 11

12 Tandlægerne har drøftet tandlægeskræk med lidt under halvdelen. En fjerdedel har fået midlertidige fyldninger og en opfordring til at gå til almen klinik for at få fyldningen gjort permanent. Ligeledes har ca. en fjerdel fået vejledning i tandhygiejne. Gruppen omkring projektet, som består af de frivillige tandlæger/assistenter, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben samt Udsatterådet, kalder tandlægetilbuddet for De Skæve Tænder. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Målgruppen, visitationen og organiseringen af tandlægetilbuddet bliver løbende drøftet på tværs af de frivillige tandlæger, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben, Udsatterådet samt de to vejledere i forhold til justeringer. På det seneste møde på tværs af alle involverede i januar blev muligheden for at danne en forening omkring tandlægetilbuddet drøftet. Der var bred enighed om, at det er den rette vej at gå, da det skaber mulighed for, at tandlægerne kan forsikres. Der arbejdes derfor videre med denne model. Der vil være en fortsat koordination mellem kommunen og en kommende forening. Det er også denne model, der bruges i flere af de øvrige kommuner, der har lignende tilbud til udsatte. Indstillinger: Sundhedsstaben indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om tandlæge for udsatte til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt som indstillet Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering taget til efterretning. Side 12

13 18 Implementering af beskæftigelsesreformen Sagsnr.:14/9321 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesreformens krav om intensive kontaktforløb, med alle ledige der er medlem af en a-kasse, træder i kraft 1. juni Formålet er at hjælpe ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er entydig evidens for at et intensivt samtaleforløb de første 6. mdr. kan afkorte ledigheden. Indsatsen vil medføre en fordobling af antallet af samtaler, og betyder behov for flere ressourcer. Virksomhedsservice bliver en kerneydelse, og skal sikre virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for. Det forventes at Jobcentrene er opsøgende overfor virksomheder. Ledige uden uddannelse skal opkvalificeres så de kan dække virksomhedernes behov, og opnå ansættelse. Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler der iværksættes en 3-delt indsats Beskrivelse af indsatsen: 1. Flere samtaler: Antallet af samtaler med ledige på arbejdsløshedsdagpenge i de første 6. mdr. af ledighedsforløbet øges. I samtalerne er der fokus på et progressivt samtaleforløb hvor, jobformidling, understøttelse af manglende motivation og erhvervelse af målrettet faglig opkvalificering er i fokus. Fredericia er frikommune, og kan afvige fra at alle skal have 6. samtaler de første 6. mdr. af ledighedsforløbet. Alle ledige vil vil få en screeningssamtale, hvor det vurderes individuelt hvilken indsats der skal til for at bringe den enkelte i beskæftigelse, herunder et intensivt samtaleforløb. Der ansættes 2 konsulenter indfaset i Mere brancheopdelt virksomhedskontakt: Der etableres mere målrettet virksomhedskontakt der udelukkende har som opgave at opsøge og etablere nye samarbejdsaftaler og imødekomme arbejdskraftbehov, som resulterer i at virksomheder får den fornødne arbejdskraft, og ledige kommer hurtigere i arbejde. Virksomhedskonsulenterne samarbejder og koordinerer med Business Fredericias konsulenter. Der ansættes 2 virksomhedskonsulenter til opgaven. Der vil i efteråret 2015 blive Opsøgende kampagne i følgende private brancher: Transport & lager Industri Service 3. Mere brancherettet uddannelse: Der ansættes en job & uddannelseskonsulent som har base i udvalgte a- kasser, og relevante uddannelsesinstitutioner. Målet for indsatsen er at give en målrettet indsats til de ledige, så flest muligt motiveres og vejledes mod uddannelse. Konsulenten skal sikre at de der uddanner sig Side 13

14 ikke efterfølgende går ledige, men kommer hurtigt i gang med ordinært job, eller alternativ virksomhedspraktik, løntilskud, eller jobrotationsvikariater, hvor de nye kompetencer kan anvendes og relevant joberfaring opnås. Økonomiske konsekvenser: Oversigt over investeringer på forskellige aktiviteter: Aktivitet Flere samtaler Mere branche opdelt virksomhedskontakt Mere branche opdelt uddannelse PE I alt I alt: Oversigt over aktiviteter: Aktiviteter Antal virksomhedsbesøg Antal flere samtaler( målt fra 2014) Oversigt over måltal Resultater Antal ufaglærte ledige starter uddannelse med mål at blive faglært. Afkortet ledighed for bla. 1. uge. 3. uger 3. uger 3F-og HK medlemmer Antal flere jobåbninger Antal nye samarbejdsaftaler Antal ledige der bliver voksenlærling Besparelse Sparet på medfinansiering A- dagpenge Vurdering: Det vurderes at den beskrevne indsats vil medføre at: Flere ledige kommer hurtigere i job. Flere ufaglærte ledige løftes til faglært niveau og tilføres erhvervskompetencegivende forløb, og derved vil matche arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Side 14

15 Service overfor virksomhederne i Fredericia forbedres, dels indhentes flere jobordrer som kan formidles til ledige virksomhedsservice, dels indgås flere samarbejdsaftaler med de større virksomheder. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at de forslåede aktiviteter vedtages, og investeringerne baseres på den beskrevne bussiness case. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Anbefales til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker tillige måltal for samarbejde med virksomheder om et dobbelt uddannelsesløft, hvor medarbejdere opkvalificeres (bliver faglærte) og der derved skabes nye indgange og virksomhedsrettet opkvalificering for ledige. Side 15

16 19 Orintering om forventede konsekvenser af den nye refusionsreform i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet Sagsnr.:15/2696 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Regeringen indgik den 2. februar 2015 en aftale med VF, K og DF om en reform af refusionssystemet, som har virkning fra den 1. januar Med denne sag gives en introduktion til de forventede ændringer, som dette vil medføre i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet i Fredericia Kommune. Sagen skal betragtes som et oplæg til en drøftelse af, hvordan indsatsen fremadrettet bør tilrettelægges set i lyset af den nye reform. På baggrund af drøftelserne udarbejdes en endelig sag til behandling på et kommende udvalgsmøde i løbet af foråret Refusionsreformen kort fortalt De nuværende refusionsregler er primært opbygget således, at de belønner visse typer af indsatser - f.eks. ydes der 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med virksomhedsrettet indsats og 30 pct., hvis der er tale om passive perioder eller aktiviteter med vejledning og opkvalificering. Herudover er de nuværende regler præget af mange refusionsniveauer, som er forskellige fra ydelse til ydelse. Omlægningen til det nye refusionssystem indebærer, at satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet gøres ens på tværs af ydelser. Herudover bliver refusionen alene afhængig af borgernes varighed på offentlig forsørgelse, idet refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge og 20 pct. efter uge 52. Det betyder også, at den nuværende differentiering af refusionssatsen i hhv. aktive og passive perioder afskaffes. Når den nye reform træder i kraft, nulstilles refusionstælleren efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse den 1. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Med den nye refusionsmodel drejes fokus altså overordnet fra at handle om aktiveringsgraden af forskellige målgrupper og anvendelsen af bestemte redskaber til fremover entydigt at være rettet mod varighed og effekten af den enkelte indsats. Samlet forventes refusionsreformen, som den lige nu er formuleret og udmeldt, ikke at påføre Fredericia kommune en netto merudgift. Refusionsreformens betydning for uddannelses- og kontanthjælpsområdet I Fredericia Kommune er der et forholdsvist stort antal aktivitetsparate borgere på både uddannelses- og kontanthjælp. Samtidig er også tilgangen til denne gruppe af et betydeligt omfang. Årsagen er, at Side 16

17 Fredericia de senere år har haft succes i indsatsen med at få hhv. jobparate kontanthjælpsmodtagere i job og åbenlyst uddannelsesparate /uddannelsesparate borgere til at påbegynde uddannelse. Resultatet er, at tilgangen til disse grupper er væsentligt mindsket og for de åbenlyst uddannelsesparate praktisk taget er stoppet. Denne strategi skal naturligvis fortsætte. Det betyder dog samtidig, at Fredericia Kommune fremadrettet i højere grad vil skulle fokusere indsatsen på gruppen af aktivitetsparate og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er ofte svage og udsatte borgere med komplekse problemstillinger og en så lang varighed på offentlig forsørgelse, at det udløser den laveste refusion. Indsatsen for disse borgere vil som regel være både langvarig, tværgående og omkostningstung. Sammenholdes ovenstående betragtninger med refusionsreformens anciennitetstrappe, bliver det tydeligt, hvor nødvendigt det er at begrænse alle borgeres varighed på offentlig forsørgelse ikke mindst de aktivitetsparate. Dette kan ske gennem en tidlig, forebyggende og målrettet indsats. Med inspiration fra Hurtigt Spor for de jobparate foreslås en lignende model, hvor der sættes massivt ind ved modtagelsen af nye aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Borgerne vil således opleve en form for indsatschok, hvor alle nødvendige tiltag anvendes for at reducere risikoen for fastholdelse på offentlig forsørgelse. Det realiserede potentiale ved en sådan indsats vil efterfølgende kunne anvendes til også at styrke indsatsen for de aktivitetsparate, som i dag har en lang varighed på kontanthjælp. Ovenstående forslag vil yderligere kunne kvalificeres ved en afdækning af borgernes historik, inden de tilgår kontanthjælpsområdet. En sådan undersøgelse kan danne grundlag for en tværgående fælles strategi om en (endnu) tidligere indsats til gavn for såvel borgere som Fredericia Kommune. De kontanthjælpsmodtagere som allerede er indplaceret som aktivitetsparate bør gennemgås, eksempelvis via en sagsgennemgang. Formålet er at identificere de 10% med mindst komplekse problemstillinger, med henblik på give dem det sidste skub hen imod en egentlig jobfremmende indsats i samarbejde med virksomhederne i Fredericia. Et yderligere formål med en sådan indsats er, udover de forventede effekter af flere jobparate, at opnå erfaringer som kan benyttes overfor mere komplekse sager. Økonomiske potentialer Selvom varige beskæftigelsesresultater er bedst både for borgerne og kommunens økonomi, så viser beregninger, at der også er potentiale i at opnå afkortende og ikke-varige effekter. Potentialet ved at få borgerne hurtige i gang med enten uddannelse eller arbejde illustreres tydeligt ved nedenstående eksempler: Eks. 1 kontanthjælpsmodtager, forsørger Side 17

18 Med de nye refusionsregler koster det ca kr. på årsbasis for Fredericia Kommune, når en kontanthjælpsmodtager som er forsørger og har sammenlagt en anciennitet på 52 uger på offentlig forsørgelse. Hvis Fredericia Jobcenters indsats kan skabe resultater, som gør at 10 kontanthjælpsmodtagere i samme kategori kommer i job blot 1 måned tidligere, så forbedres kommunens økonomi med ca kr. Eks. 2 aktivitetsparat ung på uddannelseshjælp, ikke-forsørger, udeboende Med de nye refusionsregler koster det ca kr. på årsbasis for kommunen, når en ung udeboende aktivitetsparat sammenlagt har en anciennitet på 52 uger på offentlig forsørgelse. Hvis den unge starter i SU-uddannelse efter 6 måneder på uddannelseshjælp, vil der være en økonomisk besparelse på ca kr. i det første år. En del af denne besparelse kan anvendes til at investere i fastholdelsesindsatsen. Lykkes det kommunen at opnå samme resultat for 10 unge, giver det en besparelse og et investeringspotentiale på knap kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Overgangsreglerne om at borgernes anciennitet pr. 1. januar 2016 beregnes ud fra deres varighed i systemet fra 1. juli 2014, gør at Fredericia Kommune med fordel kan begynde at tilpasse strategien i løbet af På den måde opnår Kommunen det bedste afsæt, når reformen træder i kraft. Arbejdsmarkedsafdelingen vurderer, at det største potentiale inden for uddannelses- og kontanthjælpsområdet vil ligge i en tidlig, målrettet og tværgående indsats kombineret med en prioriteret indsats overfor en mindre gruppe af aktivitetsparate borgere som vurderes at kunne blive jobparate på 1 års sigt. Samlet vil det forventes at bidrage til at reducere varigheden på offentlig forsørgelse. Dette gælder ikke mindst for tilgangen til gruppen af aktivitetsparate. Herudover skal indsatsen understøttes af kontinuerlig overvågning af sammenhængen mellem indsats og resultater, så vi altid har fokus på den korteste vej mod selvforsørgelse. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget drøfter den foreslåede strategi og tager endelig stilling til sagen på et kommende udvalgsmøde i løbet af foråret Bilag: Åben - Figur 1 til 4. Side 18

19 Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Sagen drøftedes. Arbejdsmarkedsafdelingen fremlægger forskellige forslag til nye tiltag og indsatser på et kommende møde. Side 19

20 20 Ekstraordinær arbejdsmarkedsrettet integrationsindsats Sagsnr.:15/2473 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Af budgettet for 2015 fremgår følgende: Byrådet vil arbejde for, at flere indvandrere, efterkommere og flygtninge kommer i arbejde. Der afsættes en pulje på 0,7 mio. kr. til en ekstra virksomhedsrettet integrationsindsats blandt andet med rådighedsforpligtelse til at indgå i dansk- og medborgerskabsundervisning. Den suppleres med 0,5 mio. kr. fra den eksisterende integrationspulje. Derudover kobles der en medarbejder til projektet, som har en koordinerende rolle og som sørger for at bistå, hvis der opstår udfordringer i andre dele af samfundet (daginstitution, skole, sundhedsvæsen mv.). Projektet evalueres efter to år. Baggrunden for tiltaget er 1. Flygtninge indvandrere fylder relativt meget i ledighedsstatistikken. Ud af ca kontanthjælpsmodtagere i december 2014 var 330 indvandrere fra ikke vestlige lande. Årsagen til den højere ledighed er flere. Dels har gruppen en række sociale, personlige og helbredsmæssige udfordringer ud over ledighed, og dels er gruppen udfordret med manglende kendskab og traditioner på det danske arbejdsmarked. Erfaringerne peger på, at relativt mange indvandrere, der har været på offentlig forsørgelse i lang tid, kun undtagelsesvis har befundet sig på arbejdsmarkedet. 2. Gruppen af nye indvandrere omfattet af integrationsprogrammet er øget de seneste par år. Hovedårsagen er et øget konfliktniveau i verden. I 2015 forventes det, at Fredericia skal modtage 84 nye flygtninge. Det er en meget stor stigning i forhold til 2014, hvor kommunen kun modtog omkring 30 flygtninge. Den større tilgang har belastet sagsbehandlingen, både i sit antal og fordi det blandt andet opleves stadigt vanskeligere at finde egnede boliger. 3. Indvandrere og efterkommere på kontanthjælp er overrepræsenteret i gruppen af aktivitetsparate, dvs. med udfordringer ud over ledighed. Det opleves vanskeligt, at skabe tilstrækkelige effekter overfor gruppen. Afgørende for en vellykket integration er en tidlig og arbejdsmarkedsrettet indsats. Side 20

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere