Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer: Formand: Jane Findahl (SF) Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz (Socialdemokratiet (A)) Jan Schrøder (Dansk Folkeparti) Kurt Halling (Dansk Folkeparti (O)) Pernelle Jensen (Venstre (V)) Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet (A)) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 15 Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Status på tandlæge for udsatte Implementering af beskæftigelsesreformen Orintering om forventede konsekvenser af den nye refusionsreform i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet Ekstraordinær arbejdsmarkedsrettet integrationsindsats Arbejde med borgertilfredshed Fortsættelse af samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen i SønderKorskær Lukket - Orientering...27 Side 2

3 15 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 16 Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Beskæftigelsesog Sundhedsudvalget Sagsnr.:15/2426 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, Spar/Lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for 2014 jfr. bilag på sagen. Beskæftigelse Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Regnskab 2014 Drift Serviceudgifter Administration af Fredericia jobcenter Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde Særlig uddannelsesindsats til unge Løn til forsikrede ledige med løntilskud Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud 5,763 5,753-0,012 0, ,328 0,328-0, ,596 3,066-0,530 0, ,189 0,890 0,701-0,701 0 Projekter 0,693 0,648-0,047 0,047 0 Praktikløn til erhvervsgrunduddannelseselever (egu) 1,262 1,559 0,296-0,296 0 Servicejob -0,195-0, Boliger til midlertidig boligindplacering af flygtninge m.v. 0,783 0,440-0,343 0,343 0 Serviceudgifter i alt 12,091 12,484 0,393-0,393 0 Overførselsudgifter Fleksjobordningen 64,037 70,645 6, ,608 Kontanthjælp til udlændinge omfattet integrationsprogrammet 5,392 5,448 0, ,056 Skoleydelse til egu-elever 0,043 0,280 0, ,237 Revalidering 11,200 12,201 1, ,001 Side 4

5 Sygedagpenge 78,488 78,975 0, ,487 Arbejdsløshedsdagpenge og særlig uddannelsesydelse 108, ,829 5, ,100 Kontanthjælp, uddannelseshjælp og enkeltydelser 145, ,214 2, ,344 Førtidspension, ressource- og jobafklaringsforløb 220, ,622-2, ,818 Beskæftigelsesfremmende tilbud for alle målgrupper 44,612 55,970 11, ,358 Seniorjobordning 11,267 13,643 2, ,376 Overførselsudgifter i alt 690, ,827 26, ,749 Total 702, ,311 27,142-0,393 26,749 Regnskab 2014 Så er det igen tid til at præsentere udvalgets regnskabsresultat, denne gang for Selvom vi har lagt et ambitiøst budget for 2014, kan vi i Fredericia glæde os over et regnskab, der kommer ud med et større overskud på driften end forventet. Regnskabsresultatet for 2014 udviser samlet set et mindre forbrug på 27,142 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet fordeler sig med et mindre forbrug på serviceudgifter på 0,393 mio. kr. og et mindre forbrug på overførselsudgifter på 26,749 mio.kr. Der henvises til bemærkninger på de enkelte områder længere fremme. Spar/lån Hele serviceområdet er gennemgået og der er et samlet overskud på 0,393 mio.kr. Budgettet er overholdt, og 0,393 mio.kr. ønskes overført til 2015 til finansiering af en ny indsats på integrationsområdet. Formålet med indsatsen er, at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job. Der kan ikke laves forventet spar/lån på overførselsområdet. Derfor står der nul i kolonnen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Beskæftigelsesudvalget specifikation Spar/lån 2014 Afvigelse De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet i kolonnen Afvigelse tilfalder kommunekassen. Status på indsatsområder Side 5

6 I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder jf. bilag på sagen. Sundhed Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Regnskab 2014 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud Serviceudgifter Genoptræning og Rehabiliteringen 22,522 24,356 1,834-1,834 0,000 Hjælpemiddel & Kommunikation 44,850 43,220-1,630 0,000-1,630 Forebyggelse 2,900 4,992 2,092-2,092 0,000 Finansiering af sundhedsudgifter 3,604 10,005 6,401-4,224 2,177 Vederlagsfri Fysioterapi 7,381 5,611-1,770 1,223-0,547 Serviceudgifter i alt 81,257 88,184 6,927-6,927 0,000 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering 196, ,273-2,939 3,553 0,614 Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt 196, ,273-2,939 3,553 0,614 Total 277, ,457 3,988-3,374 0,614 Regnskab 2014 Det regnskabsmæssige overskud på 3,988 mio. kr. fremkommer på følgende måde: Genoptræning og Rehabilitering: Genoptræning og Rehabilitering kom samlet ud med et overskud på 1,834 mio. kr. Overskuddet skyldes udskudte aktiviteter på områderne. Overskuddet overføres vis spar-/låneordningen 2014/2015 til videreførelse af projekterne. Hjælpemiddel & Kommunikation Side 6

7 Hjælpemiddel & Kommunikation kom i 2014 ud med et underskud på 1,630 mio. kr. Beløbet cleares indenfor rammen. Forespørgslen på hjælpemiddelområdet har været stærkt stigende, især har hjælpemidler til boligen samt området på kropsbårne hjælpemidler været stigende. Området vil fortsat være under stor bevågenhed i 2015 og frem. Forebyggelse Forebyggelsesområdet kom ud med et overskud på 2,092 mio. kr. Overskuddet skyldes udskudte aktiviteter. Beløbes overføres via spar- /låneordningen 2014/2015 til videreførelse af aktiviteterne/projekterne. Finansiering af sundhedsudgifter Finansiering af sundhedsudgifter kom ud med et overskud på 6,401 mio. kr. De 3,553 mio. kr. vedrører den betingede pulje, som i regnskabssagen overgår til aktivitetsbestemt medfinansiering. De 0,671 mio. kr. er overskud på Hospice som overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De resterende 2,177 mio. kr. indgår i rammen til finansiering af områder indenfor rammen. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kom ud med et underskud på 1,770 mio. kr. Positivt set er det lykkedes at reducere merforbruget med 0,614 mio. kr. siden Faldet skyldes i høj grad arbejdet i forbindelse med frikommuneforsøget. Det forventes at succesen med frikommuneforsøget fortsætter i Underskuddet fremkommer hovedsagelig i forbindelse med overført underskud tidligere år. En del af underskuddet på 1,223 mio. kr. overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De resterende midler på 0,407 mio. kr. finansieres indenfor rammen. I Fredericia er grundbudgettet til vederlagsfri fysioterapi på ca. 7,466 mio. kr. /år og ca. 600 borgere modtager vederlagsfri fysioterapi hos de praktiserende fysioterapeuter om året. Aktivitetsbestemt medfinansiering Medfinansiering af sygehusudgifterne kom ud med et underskud på 2,939 mio. kr. svarende til 1,5% af det samlede budget. Resultatet skal ses i lyset af, at området med sommerens kommuneaftale i 2014 blev tilført 3,699 mio. kr. som et engangsbeløb. Beløbet dækker Side 7

8 staten efterregulering af tidligere år. Underskuddet kunne altså have været væsentligt større. Det er særligt udgifter til ambulant somatik, ambulant psykiatri og genoptræning under indlæggelse, der er steget de senere år. Anlæg I regnskabssagen overføres restbudgettet på de to anlægsprojekter på 0,960 mio. kr. via spar-låneordningen 2014/2015 til videreførelse af projekterne i Spar/lån For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget specifikation spar-lån 2014 Afvigelse De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet på 0,614 mio. kr. i kolonnen Afvigelse tilfalder kassen. Status på indsatsområder I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområde Sundhed, jf. bilag på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Beskæftigelse Serviceudgifter: Udvalgets regnskab viser som nævnt et mindre forbrug på 0,393 mio.kr. De væsentlige budgetområder, hvor der i 2014 er mer- og mindre forbrug, kan resumeres i følgende Der er i 2014 ikke anvendt midler fra puljen, der dermed udviser et mindre forbrug på 0,328 mio. kr. Ved løntilskudspladser i Fredericia Kommune er der en lønudgift, idet Fredericia ud over nettoudgiften til løntilskuddet også skal afholde nettoudgiften, dvs. forskellen mellem den løn, som den ledige skal have, og det løntilskud som kommunen, som arbejdsgiver, modtager fra jobcentret. Det er løntilskudspladserne, der besættes med ledige, som har ret til pension, der har en væsentlig indflydelse på nettoudgiften. Da hovedparten af løntilskudspladserne blev besat med ledige, som ikke havde ret til pension, og at der derudover har været færre i kommunalt Side 8

9 løntilskud end forudsat, har det medført et mindre forbrug på området, 0,701 mio.kr. I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til den særlige uddannelsesindsats (Fredericia Produktionsskole). Det kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Eftersom Arbejdsmarkedsafdelingen har visiteret flere unge fredericianer til den særlige uddannelse, er det kommunale bidrag tilsvarende steget med - 0,530 mio.kr. Der har været færre egu-praktikaner end forudsat i budgettet, 0,296 mio.kr. Der har været flere boligindplaceringer af flygtninge end forudsat i budgettet, -0,343 mio.kr. Overførselsudgifter: Indsatsen har igen været højt prioriteret. Der er tilført ressourcer til Arbejdmarkedsafdelingen, hvilket har betydet, at de har formået at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Dette og bedre styring af indsatserne har været en årsag til den positive udvikling. Resultatet på 26,749 mio.kr. fordeler sig med et mindre forbrug på forsørgelsesudgifter på 13,015 mio.kr. og et mindre forbrug på beskæftigelsesfremmende tilbud på 11,358 mio.kr. samt et mindre forbrug på seniorjobordningen på 2,376 mio.kr. Der er fem primære årsager til, at overførselsudgifter kommer ud af 2014 med et væsentlig mindre forbrug. 1. Hjemtagelse af berigtigelser på 4,000 mio.kr. heraf er 0,776 mio.kr. på revalideringsydelse og heraf er 3,224 mio.kr. hovedsagelig resultattilskud for udlændinge. 2. Det ser ud til, at udviklingen på arbejdsmarkedet har vendt sig og flere kommet i job eller i uddannelse. Det har resulteret i færre borgere på offentlig forsørgelse end forudsat i budgettet, 9,239 mio.kr. 3. Manglende afregning af fleksjobløntilskud til arbejdsgivere. 3,000 mio.kr. 4. Opstramningen af løntilskudssystemet og skiftet i konjunkturen har sendt færre ledige i løntilskud. Derudover har det taget længere tid end forventet at få etablere et målrettet tilbud om mentorstøtte til særlige udsatte ledige. Sagt med andre ord så har der været færre ledige i aktivering og det har medvirket til et væsentlig mindre forbrug, 8,134 mio.kr. 5. Seniorjobordningen er midlertidig suspenderet af den særlige arbejdsmarkedsydelse, hvilket har medvirket til, at antallet af seniorjobbere har været faldende henover 2014, 2,376 mio.kr. Sammenlignes Fredericias antalsudvikling med udviklingen i hele landet, understreges det flotte resultatet yderligere: hele landet har oplevet et fald på 3 procentpoint, mens Fredericia har oplevet et fald på 4 procentpoint. Og omregnet til kroner og ører svarer det til en kommunaløkonomisk forbedring på ca. 8 mio.kr. Side 9

10 Arbejdsmarkedsafdelingen fremlægger et bilag som viser den positive udvikling på arbejdsmarkedsområdet. Det er Arbejdsmarkedsafdelingens forventning, at den positive udvikling, der ses i 2014, kan fastholdes med fortsat proaktiv økonomistyring og løbende opfølgning i Indstillinger: Beskæftigelse og Sundhedsudvalget indstiller: 1. at regnskab 2014 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen 2. at status på indsatsområder tages til efterretning 3. at udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning. Bilag: Åben - Sundhed oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Sundhed anlæg oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Beskæftigelse udvikling og niveau.pdf Åben - Beskæftigelse oversigt over sparlån NY UDGAVE.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt Side 10

11 17 Status på tandlæge for udsatte Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på deres møder i august 2014 projektet omkring tandlægetilbud til udsatte borgere. Tandlægetilbuddet omfatter en gruppe frivillige tandlæger og klinikassistenter, der på den kommunale tandklinik på Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgvejen holder åbent to timer hver måned, hvor udsatte borgere kan få smertebehandling, bearbejdning af tandlægeskræk samt forventningssamtaler om tandlægeforløb i almen praksis. Kort status på tandlægetilbuddet indtil nu Klinikken havde åbent første gang den 29. oktober 2014 med tre frivillige tandlæger og en frivillig assistent samt den kommunalt ansatte klinikassistent. Den første aften var der 6 udsatte borgere, der var til tandlæge. Siden den første åbning er der koblet flere frivillige til projektet: Der er nu i alt 5 frivillige tandlæger, 2 frivillige assistenter og 2 frivillige sygeplejersker, der agerer som klinikassistenter. Der er trykt informationsmaterialer, der er delt ud på væresteder og relevante kommunale afdelinger, der har kontakt med målgruppen. Visitationen foregår ved, at udsatte, der gerne vil benytte klinikken, ringer til en af to kommunalt ansatte vejledere fra henholdsvis social psykiatrien og Stifinder. De vurderer behovet hos den udsatte, og om de opfylder kravene for målgruppen. Det er også disse medarbejdere, der følger målgruppen til klinikken. Klinikken har haft åbent 5 gange med besøg af i alt 31 borgere. Enkelte er gengangere, der har fået trukket flere tænder ud. 1 borger har været på klinikken 4 gange. 1 borger har været på klinikken 3 gange og 5 borgere har været på klinikken 2 gange. Opgørelsen er lavet ud fra en optælling af journaler. Udover journalerne udfylder tandlægerne informationsskemaer på borgerne, der skal indgå i en fremtidig evaluering. Der er endnu ikke udfyldt informationsskemaer på samtlige udsatte, der har været på klinikken, hvorfor nedenstående ikke giver et helt præcist billede. Frem til og med december viser skemaerne følgende billede af målgruppen: Over halvdelen af de udsatte, der har været på klinikken, har fået trukket 1 eller flere tænder ud på grund af tandsmerter. Lidt over halvdelen af de udsatte borgere har massive tandproblemer. Tandlægerne har haft en forberedende snak om alment tandlægeforløb med lidt over halvdelen. Side 11

12 Tandlægerne har drøftet tandlægeskræk med lidt under halvdelen. En fjerdedel har fået midlertidige fyldninger og en opfordring til at gå til almen klinik for at få fyldningen gjort permanent. Ligeledes har ca. en fjerdel fået vejledning i tandhygiejne. Gruppen omkring projektet, som består af de frivillige tandlæger/assistenter, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben samt Udsatterådet, kalder tandlægetilbuddet for De Skæve Tænder. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Målgruppen, visitationen og organiseringen af tandlægetilbuddet bliver løbende drøftet på tværs af de frivillige tandlæger, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben, Udsatterådet samt de to vejledere i forhold til justeringer. På det seneste møde på tværs af alle involverede i januar blev muligheden for at danne en forening omkring tandlægetilbuddet drøftet. Der var bred enighed om, at det er den rette vej at gå, da det skaber mulighed for, at tandlægerne kan forsikres. Der arbejdes derfor videre med denne model. Der vil være en fortsat koordination mellem kommunen og en kommende forening. Det er også denne model, der bruges i flere af de øvrige kommuner, der har lignende tilbud til udsatte. Indstillinger: Sundhedsstaben indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om tandlæge for udsatte til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt som indstillet Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering taget til efterretning. Side 12

13 18 Implementering af beskæftigelsesreformen Sagsnr.:14/9321 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesreformens krav om intensive kontaktforløb, med alle ledige der er medlem af en a-kasse, træder i kraft 1. juni Formålet er at hjælpe ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er entydig evidens for at et intensivt samtaleforløb de første 6. mdr. kan afkorte ledigheden. Indsatsen vil medføre en fordobling af antallet af samtaler, og betyder behov for flere ressourcer. Virksomhedsservice bliver en kerneydelse, og skal sikre virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for. Det forventes at Jobcentrene er opsøgende overfor virksomheder. Ledige uden uddannelse skal opkvalificeres så de kan dække virksomhedernes behov, og opnå ansættelse. Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler der iværksættes en 3-delt indsats Beskrivelse af indsatsen: 1. Flere samtaler: Antallet af samtaler med ledige på arbejdsløshedsdagpenge i de første 6. mdr. af ledighedsforløbet øges. I samtalerne er der fokus på et progressivt samtaleforløb hvor, jobformidling, understøttelse af manglende motivation og erhvervelse af målrettet faglig opkvalificering er i fokus. Fredericia er frikommune, og kan afvige fra at alle skal have 6. samtaler de første 6. mdr. af ledighedsforløbet. Alle ledige vil vil få en screeningssamtale, hvor det vurderes individuelt hvilken indsats der skal til for at bringe den enkelte i beskæftigelse, herunder et intensivt samtaleforløb. Der ansættes 2 konsulenter indfaset i Mere brancheopdelt virksomhedskontakt: Der etableres mere målrettet virksomhedskontakt der udelukkende har som opgave at opsøge og etablere nye samarbejdsaftaler og imødekomme arbejdskraftbehov, som resulterer i at virksomheder får den fornødne arbejdskraft, og ledige kommer hurtigere i arbejde. Virksomhedskonsulenterne samarbejder og koordinerer med Business Fredericias konsulenter. Der ansættes 2 virksomhedskonsulenter til opgaven. Der vil i efteråret 2015 blive Opsøgende kampagne i følgende private brancher: Transport & lager Industri Service 3. Mere brancherettet uddannelse: Der ansættes en job & uddannelseskonsulent som har base i udvalgte a- kasser, og relevante uddannelsesinstitutioner. Målet for indsatsen er at give en målrettet indsats til de ledige, så flest muligt motiveres og vejledes mod uddannelse. Konsulenten skal sikre at de der uddanner sig Side 13

14 ikke efterfølgende går ledige, men kommer hurtigt i gang med ordinært job, eller alternativ virksomhedspraktik, løntilskud, eller jobrotationsvikariater, hvor de nye kompetencer kan anvendes og relevant joberfaring opnås. Økonomiske konsekvenser: Oversigt over investeringer på forskellige aktiviteter: Aktivitet Flere samtaler Mere branche opdelt virksomhedskontakt Mere branche opdelt uddannelse PE I alt I alt: Oversigt over aktiviteter: Aktiviteter Antal virksomhedsbesøg Antal flere samtaler( målt fra 2014) Oversigt over måltal Resultater Antal ufaglærte ledige starter uddannelse med mål at blive faglært. Afkortet ledighed for bla. 1. uge. 3. uger 3. uger 3F-og HK medlemmer Antal flere jobåbninger Antal nye samarbejdsaftaler Antal ledige der bliver voksenlærling Besparelse Sparet på medfinansiering A- dagpenge Vurdering: Det vurderes at den beskrevne indsats vil medføre at: Flere ledige kommer hurtigere i job. Flere ufaglærte ledige løftes til faglært niveau og tilføres erhvervskompetencegivende forløb, og derved vil matche arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Side 14

15 Service overfor virksomhederne i Fredericia forbedres, dels indhentes flere jobordrer som kan formidles til ledige virksomhedsservice, dels indgås flere samarbejdsaftaler med de større virksomheder. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at de forslåede aktiviteter vedtages, og investeringerne baseres på den beskrevne bussiness case. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Anbefales til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker tillige måltal for samarbejde med virksomheder om et dobbelt uddannelsesløft, hvor medarbejdere opkvalificeres (bliver faglærte) og der derved skabes nye indgange og virksomhedsrettet opkvalificering for ledige. Side 15

16 19 Orintering om forventede konsekvenser af den nye refusionsreform i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet Sagsnr.:15/2696 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Regeringen indgik den 2. februar 2015 en aftale med VF, K og DF om en reform af refusionssystemet, som har virkning fra den 1. januar Med denne sag gives en introduktion til de forventede ændringer, som dette vil medføre i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet i Fredericia Kommune. Sagen skal betragtes som et oplæg til en drøftelse af, hvordan indsatsen fremadrettet bør tilrettelægges set i lyset af den nye reform. På baggrund af drøftelserne udarbejdes en endelig sag til behandling på et kommende udvalgsmøde i løbet af foråret Refusionsreformen kort fortalt De nuværende refusionsregler er primært opbygget således, at de belønner visse typer af indsatser - f.eks. ydes der 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med virksomhedsrettet indsats og 30 pct., hvis der er tale om passive perioder eller aktiviteter med vejledning og opkvalificering. Herudover er de nuværende regler præget af mange refusionsniveauer, som er forskellige fra ydelse til ydelse. Omlægningen til det nye refusionssystem indebærer, at satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet gøres ens på tværs af ydelser. Herudover bliver refusionen alene afhængig af borgernes varighed på offentlig forsørgelse, idet refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge og 20 pct. efter uge 52. Det betyder også, at den nuværende differentiering af refusionssatsen i hhv. aktive og passive perioder afskaffes. Når den nye reform træder i kraft, nulstilles refusionstælleren efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse den 1. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Med den nye refusionsmodel drejes fokus altså overordnet fra at handle om aktiveringsgraden af forskellige målgrupper og anvendelsen af bestemte redskaber til fremover entydigt at være rettet mod varighed og effekten af den enkelte indsats. Samlet forventes refusionsreformen, som den lige nu er formuleret og udmeldt, ikke at påføre Fredericia kommune en netto merudgift. Refusionsreformens betydning for uddannelses- og kontanthjælpsområdet I Fredericia Kommune er der et forholdsvist stort antal aktivitetsparate borgere på både uddannelses- og kontanthjælp. Samtidig er også tilgangen til denne gruppe af et betydeligt omfang. Årsagen er, at Side 16

17 Fredericia de senere år har haft succes i indsatsen med at få hhv. jobparate kontanthjælpsmodtagere i job og åbenlyst uddannelsesparate /uddannelsesparate borgere til at påbegynde uddannelse. Resultatet er, at tilgangen til disse grupper er væsentligt mindsket og for de åbenlyst uddannelsesparate praktisk taget er stoppet. Denne strategi skal naturligvis fortsætte. Det betyder dog samtidig, at Fredericia Kommune fremadrettet i højere grad vil skulle fokusere indsatsen på gruppen af aktivitetsparate og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er ofte svage og udsatte borgere med komplekse problemstillinger og en så lang varighed på offentlig forsørgelse, at det udløser den laveste refusion. Indsatsen for disse borgere vil som regel være både langvarig, tværgående og omkostningstung. Sammenholdes ovenstående betragtninger med refusionsreformens anciennitetstrappe, bliver det tydeligt, hvor nødvendigt det er at begrænse alle borgeres varighed på offentlig forsørgelse ikke mindst de aktivitetsparate. Dette kan ske gennem en tidlig, forebyggende og målrettet indsats. Med inspiration fra Hurtigt Spor for de jobparate foreslås en lignende model, hvor der sættes massivt ind ved modtagelsen af nye aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Borgerne vil således opleve en form for indsatschok, hvor alle nødvendige tiltag anvendes for at reducere risikoen for fastholdelse på offentlig forsørgelse. Det realiserede potentiale ved en sådan indsats vil efterfølgende kunne anvendes til også at styrke indsatsen for de aktivitetsparate, som i dag har en lang varighed på kontanthjælp. Ovenstående forslag vil yderligere kunne kvalificeres ved en afdækning af borgernes historik, inden de tilgår kontanthjælpsområdet. En sådan undersøgelse kan danne grundlag for en tværgående fælles strategi om en (endnu) tidligere indsats til gavn for såvel borgere som Fredericia Kommune. De kontanthjælpsmodtagere som allerede er indplaceret som aktivitetsparate bør gennemgås, eksempelvis via en sagsgennemgang. Formålet er at identificere de 10% med mindst komplekse problemstillinger, med henblik på give dem det sidste skub hen imod en egentlig jobfremmende indsats i samarbejde med virksomhederne i Fredericia. Et yderligere formål med en sådan indsats er, udover de forventede effekter af flere jobparate, at opnå erfaringer som kan benyttes overfor mere komplekse sager. Økonomiske potentialer Selvom varige beskæftigelsesresultater er bedst både for borgerne og kommunens økonomi, så viser beregninger, at der også er potentiale i at opnå afkortende og ikke-varige effekter. Potentialet ved at få borgerne hurtige i gang med enten uddannelse eller arbejde illustreres tydeligt ved nedenstående eksempler: Eks. 1 kontanthjælpsmodtager, forsørger Side 17

18 Med de nye refusionsregler koster det ca kr. på årsbasis for Fredericia Kommune, når en kontanthjælpsmodtager som er forsørger og har sammenlagt en anciennitet på 52 uger på offentlig forsørgelse. Hvis Fredericia Jobcenters indsats kan skabe resultater, som gør at 10 kontanthjælpsmodtagere i samme kategori kommer i job blot 1 måned tidligere, så forbedres kommunens økonomi med ca kr. Eks. 2 aktivitetsparat ung på uddannelseshjælp, ikke-forsørger, udeboende Med de nye refusionsregler koster det ca kr. på årsbasis for kommunen, når en ung udeboende aktivitetsparat sammenlagt har en anciennitet på 52 uger på offentlig forsørgelse. Hvis den unge starter i SU-uddannelse efter 6 måneder på uddannelseshjælp, vil der være en økonomisk besparelse på ca kr. i det første år. En del af denne besparelse kan anvendes til at investere i fastholdelsesindsatsen. Lykkes det kommunen at opnå samme resultat for 10 unge, giver det en besparelse og et investeringspotentiale på knap kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Overgangsreglerne om at borgernes anciennitet pr. 1. januar 2016 beregnes ud fra deres varighed i systemet fra 1. juli 2014, gør at Fredericia Kommune med fordel kan begynde at tilpasse strategien i løbet af På den måde opnår Kommunen det bedste afsæt, når reformen træder i kraft. Arbejdsmarkedsafdelingen vurderer, at det største potentiale inden for uddannelses- og kontanthjælpsområdet vil ligge i en tidlig, målrettet og tværgående indsats kombineret med en prioriteret indsats overfor en mindre gruppe af aktivitetsparate borgere som vurderes at kunne blive jobparate på 1 års sigt. Samlet vil det forventes at bidrage til at reducere varigheden på offentlig forsørgelse. Dette gælder ikke mindst for tilgangen til gruppen af aktivitetsparate. Herudover skal indsatsen understøttes af kontinuerlig overvågning af sammenhængen mellem indsats og resultater, så vi altid har fokus på den korteste vej mod selvforsørgelse. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget drøfter den foreslåede strategi og tager endelig stilling til sagen på et kommende udvalgsmøde i løbet af foråret Bilag: Åben - Figur 1 til 4. Side 18

19 Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Sagen drøftedes. Arbejdsmarkedsafdelingen fremlægger forskellige forslag til nye tiltag og indsatser på et kommende møde. Side 19

20 20 Ekstraordinær arbejdsmarkedsrettet integrationsindsats Sagsnr.:15/2473 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Af budgettet for 2015 fremgår følgende: Byrådet vil arbejde for, at flere indvandrere, efterkommere og flygtninge kommer i arbejde. Der afsættes en pulje på 0,7 mio. kr. til en ekstra virksomhedsrettet integrationsindsats blandt andet med rådighedsforpligtelse til at indgå i dansk- og medborgerskabsundervisning. Den suppleres med 0,5 mio. kr. fra den eksisterende integrationspulje. Derudover kobles der en medarbejder til projektet, som har en koordinerende rolle og som sørger for at bistå, hvis der opstår udfordringer i andre dele af samfundet (daginstitution, skole, sundhedsvæsen mv.). Projektet evalueres efter to år. Baggrunden for tiltaget er 1. Flygtninge indvandrere fylder relativt meget i ledighedsstatistikken. Ud af ca kontanthjælpsmodtagere i december 2014 var 330 indvandrere fra ikke vestlige lande. Årsagen til den højere ledighed er flere. Dels har gruppen en række sociale, personlige og helbredsmæssige udfordringer ud over ledighed, og dels er gruppen udfordret med manglende kendskab og traditioner på det danske arbejdsmarked. Erfaringerne peger på, at relativt mange indvandrere, der har været på offentlig forsørgelse i lang tid, kun undtagelsesvis har befundet sig på arbejdsmarkedet. 2. Gruppen af nye indvandrere omfattet af integrationsprogrammet er øget de seneste par år. Hovedårsagen er et øget konfliktniveau i verden. I 2015 forventes det, at Fredericia skal modtage 84 nye flygtninge. Det er en meget stor stigning i forhold til 2014, hvor kommunen kun modtog omkring 30 flygtninge. Den større tilgang har belastet sagsbehandlingen, både i sit antal og fordi det blandt andet opleves stadigt vanskeligere at finde egnede boliger. 3. Indvandrere og efterkommere på kontanthjælp er overrepræsenteret i gruppen af aktivitetsparate, dvs. med udfordringer ud over ledighed. Det opleves vanskeligt, at skabe tilstrækkelige effekter overfor gruppen. Afgørende for en vellykket integration er en tidlig og arbejdsmarkedsrettet indsats. Side 20

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 28-10-2014 Dagsorden til mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere