Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 34/11 Sager til orientering /11 Budgetopfølgning nr /11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for /11 Revisionsberetning nr. 8 for Sydtrafik: Beretning for regnskabsåret /11 Kapitaltilførsel til Rejsekort A/S /11 HyperCard /11 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse /11 Status på rejsekortprojektet /11 Puljetildelinger maj /11 Høring af ansøgning om sommerkørsel i Billund By

2 34/11 Sager til orientering J. nr Dato: 25. maj 2011 Indstilling Til orientering. Vedtagelse 71

3 35/11 Budgetopfølgning nr J. nr Dato: Indstilling At der overføres kr (kr i 2012 og frem) fra drift til løn samt ændring af normeringen på netto 0,33 årsværk, som udmøntes ved: o At der ved overflytning af oplysningstjeneste fra Haderslev Rutebilstation til Vejle Busterminal afsættes Kr i 2011 (kr i 2012 og frem) (normering 0,33). o At der til styrkelse af Sydtrafiks markedsføring afsættes kr (kr i 2012 og frem) samt overhead på kr ( kr. i 2012 og frem) At der gives en tillægsbevilling på kr i år 2011 til Note 18, Kundeundersøgelser og passagertællinger, finansieret ved mindre forbrug på kontoen i Jf. bestyrelsens beslutning den 29. november 2010 punkt 86/10. At budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og udsendes til kommuner og region til orientering. Sagsresume Budgetopfølgning nr er udarbejdet på baggrund af regnskab 2010, budget 2011 samt forbrug i første kvartal. Hovedtallene for det budgetopfølgning nr er: kr. årets priser Budgetopf. nr Budget 2011 Indtægter i alt Udgifter i alt Forventet resultat af driften Finansiering delingsaftaler Rejsekort investering Tilskkudsbehov i alt I forhold til det vedtagne Budget 2011er der følgende ændringer: Budgetopfølgningen er beregnet ud fra regnskab 2010 og forbrug i første kvartal 2011, indtægter dog korrigeret for ekstraordinære indtægter grundet meget snevejr i 2010 Note 3 kortsalg salg af SU-kort foretages ikke længere på eksterne kortsalgssteder og efterlønskort er afskaffet (ved lov) Note 4 Uddannelseskort beregnet på baggrund af regnskab 2010 korrigeret for forventet effekt af ny lovgivning og aktstykke Note 4 SU-kort al salg af SU-kort er samlet under note 4 Note 5 Skolekort korrigeret for faldende antal elever samt kommuners udmeldte forventninger om merkøb grundet skolenedlæggelser 72

4 Note 10 øvrige indtægter indregnet bod ved strejke Note 11 Indtægter fra handicapkørslen - justeret på baggrund af indtægter i % stigning Note 12 Driften af busruter opdateret fremskrivning til nyeste skøn fra 3,25 % til 3,8 % Note 12 Driften af busruter indregning af 5. udbud og genberegning af effekt af Trafikplanens 1. fase Note 14 Nettobetaling nabotrafikselskaber - genberegning af effekt af Trafikplanens 1 medtaget Note 15 Trafikinformation og rutebilstationer overførsel af midler til trafikinformation fra Haderslev til Vejle (jf. indstillingen) og lukning af Kolding Rutebilstation er indregnet samt ændring af Haderslev Rutebilstation, hvor der ikke længere udføres oplysningstjeneste Note 16 Billetsystemer og provision justeret til planlagt forbrug i 2011 Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling overførsel (tillægsbevilling) til Kundeundersøgelser og passagertælling (jf. indstillingen) Note 19 Administration styrkelse af markedsføring (jf. indstillingen), midlertidig itmedarbejder (grundet sygdom), projektstillinger (finansieret ved puljeprojekter og investering i Rejsekort) Note 20 Driftsudgifter handicapkørsel justeret på baggrund af forbrug % stigning Note 21 Flextrafik justeret til forventet forbrug Note 22 Rejsekort prøvedrift udsat til 2012, i 2011 indregnet udgift til datawarehouse (Rejsedate) Note 23 Kommunal Flextrafik justeret på baggrund af regnskab 2010 samt til- og afgang af kommuner i ordningen. Det samlede tilskudsbehov falder fra 456,2 mio. kr. til 444,6 mio. kr. I tabellen nedenfor ses, opgørelse af udgifterne på hovedområde. Busdrift Indtægt er nedjusteret med 2,1 mio. kr. hvor især posterne Busruter, Kortsalgssteder, Uddannelses- og SU-kort samt Skolekort ændres. Busdrift Udgift er nedjusteret med 17,3 mio. kr. hvilket især skyldes udsættelse af drift af Rejsekort. Tog I alt bidrag til udgiften af togdriften forventes stort set som det oprindelige budget. Handicapkørsel Forventes stort set uændret. Flextrafik Udgift er justeret til forventet bestilling. 73

5 1.000 kr. årets priser Budgetopf. nr Budget 2011 Busdrift indtægt Busdrift udgift (inkl. adm) Busdrift i alt bidrag Tog indtægt Tog udgift (inkl. adm) Tog i alt bidrag Handicapkørsel - indtægt Handicapkørsel - udgift (inkl. adm) Handicap i alt bidrag Flextrafik indtægt 0 0 Flextrafik udgift Flextrafik i alt bidrag Bidrag i alt FINANSIERING INDTÆGTER/UDGIFTER (DELINGSAFTALER) INVESTERING REJSEKORT INVESTERING REJSEKORT MOBIL-BILLETSYSTEM (AFDRAG MEDTAGES 0 0 FRA 2012) Tilskudsbehov i alt Det samlede tilskudsbehov for 2011 forventes at være 11,6 mio. kr. lavere end det i Budget 2011 udmeldte. Økonomi Der henvises til Budgetopfølgning nr Vedtagelse 74

6 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og fremsendes til Regionen og kommunerne til høring med høringsfrist 1. august At takstforslag sendes til høring hos DSB/Arriva med høringsfrist 1. august Sagsresume Tidsplan for budget 2012: Behandling Bestyrelsesmødet den 25 maj 2011 Høringsfrist for Region og kommuner 1. august 2011 Høringsfrist af takstforslag hos DSB/Arriva er 1. august 2011 Orientering af Bestyrelsen vedr. indkomne høringssvar 30. august 2011 Bestyrelsen endelig godkendelse af budget september 2011 Budget og finansieringsprincipper forelægges repræsentantskabet 10. oktober 2011 Budgetforslag 2012 er udarbejdet på grundlag af overslagsår 2012 i budget Der er foretaget budgetjusteringer ud fra regnskabet for 2010 samt ud fra kendte ændringer. Budgettet er endvidere vurderet ud fra budgetopfølgningen april Hovedtal for budget 2012: 75

7 1.000 kr. årets priser Budget 2012 Budgetopf. nr. 1 Budget 2011 Busdrift indtægt Busdrift udgift (inkl. adm) Busdrift i alt bidrag Tog indtægt Tog udgift (inkl. adm) Tog i alt bidrag Handicapkørsel - indtægt Handicapkørsel - udgift (inkl. adm) Handicap i alt bidrag Flextrafik indtægt Flextrafik udgift Flextrafik i alt bidrag Bidrag i alt Bidrag finansiering og investering Tilskudsbehov i alt Ændringer i budgetforslag 2012 ift. budgetoverslagsår 2012 i budget 2011: I budgetforslag 2012 er der placering af poster og overskrifter, der er ændrede i forhold til tidligere opstillinger. Ændringerne er foretaget ud fra ønsket om, at samle udgifter, der naturligt hører sammen. Ændringer i opstillingen er gennemført på de historiske data således det er muligt at sammenligne med budgettet for 2011 samt tidligere regnskaber. Indtægter i busserne og på kortsalgsstederne er vurderet, og justeret op. Dette er sket på baggrund af regnskab 2010 samt på grundlag af takststigningen på 3,8%, fra 2011 til 2012, samt de indtægtsmæssige påvirkninger af iværksættelsen af 1 og 2 fase af trafikplanen. Endvidere er indtægterne på regionalruterne reduceret med 0,9 mio. kr. som følge af den ikke udmøntede rammebesparelse. Indtægterne på note 3 indtægter på kortsalgsstederne er samlet set justeret ned, i forhold til budget 2011 og overslagsår 2012 i budget Dette er sket som følge af manglende salg af de fysiske Rejsekort ( stk. * 80 kr.), hvilket skyldes forsinkelsen af projektet. Posterne der vedrører salg af nuværende klippekort er, som ovenfor påpeget, justeret op. Indtægter på note 4 Hypercard og uddannelseskort, er omdøbt og tilpasset den forventede indtægt som følge af Hypercardet og fremskrivningen til Note 5 indtægter på skolekort er vurderet på baggrund af regnskab 2010, samt i lyset af de ændringer, skolenedlæggelser og faldende elevtal i en række kommuner, i Sydtrafiks område, kan medføre. Note 6 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber er justeret som følge af påvirkningen fra trafikplanens 1 og 2 fase. 76

8 Noterne 7 (tilbageførsel salg af togrejser), 8 (kompensation fra trafikministeriet) og 9 (Betaling fra DSB/Arriva) er justeret ud fra hhv. P/L reguleringen samt takststigning og passagervækst. Indtægterne på handicapkørsel er overordnet justeret ned på baggrund af aktiviteten i perioden marts til december i Handicap egenbetaling er dog justeret med en 5% aktivitetsstigning i forhold til regnskab Note 12 og 14 - drift af busruter og nettobetaling til nabotrafikselskaber, er i budget 2012 justeret i forhold til seneste udtræk af kørselsomfang, samt indfasningen af den regionale trafikplans 1 og 2 fase. Der er endvidere indlagt en ikke udmøntet rammebesparelse på 2,7 mio. kr. Hvilket omfatter 4570 køreplantimer. Vestbanen, note 13, er justeret i forhold til seneste opgørelse af fast vederlag og infrastrukturforvaltning. Rejsekort indtægter og udgifter i hhv. note 3 og 22 er tilpasset til niveauet for prøvedriften i Note 15 Trafikinformation og rutebilstationer her er sket overførsel af midler til trafikinformation fra Haderslev Rutebilstation, hvor der ikke længere udføres oplysningstjeneste, til Vejle Busterminal. Ligeledes er lukning af Kolding Rutebilstation indregnet. Note 17 Markedsføring, køreplaner og reklamer er justeret op da udgifter til markedsføring af trafikplanens 2. fase er medtaget med i alt 1,8 mio. kr. Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling; her er der medtaget en indtægt fra puljeprojekter på 0,6 mio. kr. Note 19 Administration er justeret i forhold til udvidelse af markedsføringsindsatsen samt styrkelse af konsulentressourcer der finansieres af konsulentindtægter. Endvidere er der overført en medarbejder vedr. Rejsekort fra lønbudgettet til Rejsekort investeringen med 5 måneders virkning i Note 23 Kommunal Flextrafik er justeret i forhold til opstart i Aabenraa og ophør af ordningen i Sønderborg. Udrulning af Trafikplanens første fase er medtaget mens anden fase er medtaget med halvårsvirkning. Budgetforslag 2012 er udarbejdet med køreplantimer på regional, bybus og lokalruter, og køreplantimer på tilkalderuter som grundlag, i alt køreplantimer. Prisfremskrivninger Budgetforslaget er fremskrevet med de nyeste skøn for pris- og lønudviklingen. Driften af busserne reguleres normalt efter skønnet for indeks for A- og B-kontrakter udmeldt af Foreningen for Trafikselskaberne i Danmark. Den seneste udmelding fra maj 2011 viser, at det fra 2011 til 2012 vurderes, at der skal reguleres med +2,1 %. Lønomkostninger fremskrives med KL s skøn for den kommunale lønudvikling, den seneste udmelding fra KL, fra marts 2011, er på 2,4%. Der er anvendt det generelle skøn for løn og priser udmeldt af KL på +2,45 % for øvrige tjenesteydelser. Indtægterne er fremskrevet med +3,8 % på baggrund af det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen samt Sydtrafiks opsparede takststigning fra tidligere. Takststigningen er fordelt på de relevante billettyper samt med hensyntagen til såvel elasticitet samt forskellig påvirkning i, hvert af de tre takstområder. 77

9 Takster Det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen er fastsat til 3,1 %. Dette, inkl. Sydtrafiks uudnyttede takststigning på 0,8%, ligger derfor til grund for budget I alt er den indregnede takststigning på 3,8%. Som en følge heraf har Sydtrafik en endnu uudnyttet takststigning på 0,1% point. Lovgivning: Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi: Der henvises til Budgetforslag 2012 samt takstnotat 2012 Vedtagelse: 78

10 37/11 Revisionsberetning nr. 8 for Sydtrafik: Beretning for regnskabsåret 2010 J. nr Dato: 13. maj 2010 Indstilling At revisionens beretning tages til efterretning, at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet og kommunerne at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet til orientering. Sagsresume Sydtrafiks revision BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning for året Revisionsberetningen omfatter såvel løbende revision som afsluttende revision. Lovgivningen I henhold til vedtægten for Sydtrafik skal selskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelse herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Det reviderede årsregnskab tillige med revisionens bemærkninger hertil og bestyrelsens afgørelse herom fremsendes til Regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering. Økonomi Revisionens anbefalinger har ingen økonomiske konsekvenser. 79

11 Vedtagelse 80

12 38/11 Kapitaltilførsel til Rejsekort A/S J. nr Dato: 25. maj 2011 Indstilling Sydtrafik indskyder i perioden op til 29,6 mio. kr. som ansvarlig lånekapital eller egenkapital i Rejsekort A/S. Indenrigsministeriet ansøges om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 29,6 mio. kr. Sagsresume Der er behov for, at ejerne bag Rejsekort A/S tilfører selskabet kapital på i alt 667,5 mio. kr. for, at selskabet har tilstrækkelig likviditet i perioden Det skyldes hovedsageligt, at der i perioden vil værre færre indtægter fra brugen af kortet end oprindeligt forudsat, dels en ændret fordeling af kortindtægterne mellem trafikselskaberne og Rejsekort A/S (150 mio. kr.) og et behov for en styrkelse af Rejsekorts organisation med henblik på en tættere leverandøropfølgning. Efter 2014 vil selskabet selv via driftsindtægterne tilvejebringe den nødvendige likviditet. Lånebehovet er påvirket af, at der ikke som planlagt er sket fuld tilslutning fra Midttrafik, FynBus og BAT. Sydtrafik vil på denne baggrund ansøge Indenrigsministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 29,6 mio. kr. med henblik på at kunne indskyde kapital i Rejsekort A/S. Der vil blive ansøgt om en 100 % lånefinansiering. Tidligere dispensationer har kun været på 75 % af lånebehovet. DSB og Metroselskabet har henvendt sig til Transportministeriet med henblik på at opnå den fornødne hjemmel til, at selskaberne kan indskyde likviditet i Rejsekort A/S. Det fremsatte aktstykke forudsætter kapitalen tilført i form af egenkapital i selskabet. Aktstykket blev godkendt i Finansudvalget den 28. april. En tilførsel i form af ansvarlig lånekapital øger den økonomiske byrde for Rejsekort A/S, da der vil skulle betales renter og afdrag. Lovgivningen Efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. henregnes den del af lån optaget af kommunale fællesskaber mv. med kommunal deltagelse, som henføres til kommunen, til kommunens låntagning. Det er derfor nødvendigt for Sydtrafik at søge om dispensation, hvis det skal undgås, at kommunerne skal deponere et beløb svarende til lånebeløbet. Økonomi Efter gældende allonge til aktionæroverenskomsten kan de enkelte ejere kræve den midlertidige likviditet der for Sydtrafiks vedkommende udgør 3,5 mio. kr. tilbagebetalt fra 1. juli Forventet kapitalindskud og forventet periodefordeling: 81

13 Mio. kr I alt Ny Allonge Sydtrafik 7 3,5 7,8 11,3 29,6 Renter og afdrag på et 15-årigt fast forrentet lån er indregnet budget 2012 med overslagsår. Vedtagelse 82

14 39/11 HyperCard J. nr Dato: 7. maj 2011 Indstilling At HyperCard godkendes i Sydtrafiks område. At aftale om HyperCard indgås mellem Trafikstyrelsen og Trafikselskaberne i Danmark, DSB, Arriva, og Metroselskabet. Sagsresume Der er indgået en bred politisk aftale i Folketingets Trafikudvalg om et nyt "HyperCard" til unge, som vil gøre det markant billigere at benytte den kollektive trafik. HyperCard'et vil komme til at koste 300 kr. i egenbetaling om måneden og vil være for alle unge, der er indskrevet på ungdomsuddannelse (dvs. gymnasier, erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser m.v.), i det følgende omtalt som elev. HyperCard er en forsøgsordning der løber fra 1. august 2011 til 31. juli Kortet giver eleverne adgang til al kollektiv transport i deres bopælstakstområde, adgang til den relevante togstrækning og/eller de relevante zoner i nabotakstområdet, hvis skole og bolig ligger i forskellige takstområder, samt rabat på kollektiv trafik i resten af landet. Udenfor eget takstområde bliver det således muligt at køre med bus til børnetakst og at få et gratis WildCard/WunderCard, som giver adgang til køb af ungdomsbilletter til de togrejser som går mellem takstområderne. HyperCard skal formelt endeligt godkendes af Folketingets Finansudvalg, hvilket forventes at ske den 19. maj. HyperCard erstatter i forsøgsperioden det nuværende Uddannelseskort, som giver rabat på strækningen mellem hjem og uddannelsessted. HyperCard et betyder dels en markant nedsættelse af egenbetalingen for eleverne fra de nuværende 562 kr. pr. måned, dels giver det eleverne flere muligheder for at bruge deres kort. Det nye kort forventes med relativt små systemændringer at kunne administreres via det nuværende fælles system til håndtering af uddannelseskort. Der er nedsat en task force og en netværksgruppe med deltagelse af alle relevante parter til at tage sig af praktik og markedsføring i forbindelse med lancering af HyperCard. Efter Trafikstyrelsens evaluering af ordningen i efteråret 2012 tages der stilling til forsøgsordningens fremtid. Trafikselskaberne i Danmark indgår aftalen på vegne af de enkelte regionale trafikselskaber med forbehold for de respektive bestyrelsers godkendelse. 83

15 Lovgivningen Ifølge lov om trafikselskaber har trafikselskabet kompetencen til at bestemme billettyper og priser. Indførelse af HyperCard kræver derfor formelt bestyrelsens godkendelse. Økonomi Den kortudstedende myndighed kompenseres for prisen for et periodekort gældende til strækningen mellem elevens bopæl og uddannelsessted fratrukket elevens egenbetaling på 300 kr. Det vil sige at trafikselskabet modtager refusion fra Uddannelsesstyrelsen på differencen mellem elevens egenbetaling og normalprisen for et periodekort mellem hjem og uddannelsessted. Det er samme procedure som gælder for de nuværende uddannelseskort, blot er egenbetalingsdelen større, som nævnt ovenfor. Endvidere modtager den kortudstedende myndighed en kompensation på 140 kr. pr. måned pr. kort til dækning af tab af de nuværende indtægter for elevernes rejser udover Uddannelseskorts gyldighedsområde. Denne skal dels dække de rejser eleverne foretager indenfor takstområdet, men udenfor Uddannelseskortets gyldighedsområde, og dels dække det eventuelle indtægtstab trafikselskaberne får som følge af, at eleverne fremover kan købe billetter i andre takstområder til børnetakst. Populært sagt er det en kompensation for elevernes fritidskørsel på fx klippekort, som i dag supplerer deres uddannelseskort. Trafikstyrelsen evaluerer ordningen i efteråret 2012 på baggrund af salget af HyperCard, udlevering af gratis Wild- og Wundercard, samt en analyse af de studerendes brug af kortet til fritidsformål både i hjemtakstzonen og i andre takstzoner. Evalueringen anvendes til at tage stilling til forsøgsordningens fremtid og fremtidige økonomi. I forbindelse med midtvejsevalueringen foretages også en evaluering af om kompensationen dækker indtægtstabet i samtlige trafikselskaber. Ordningen har dog i forsøgsperioden en økonomisk ramme på årligt 200 mio. kr. I alt er der afsat 400 mio. kr. til forsøget. Beløbet er overført fra Transportministeriets puljeordninger til kollektiv trafik. Vedtagelse 84

16 40/11 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse 2012 J. nr Dato: 25. maj 2012 Indstilling At mødedatoerne fastlægges. Sagsresume I bestyrelsens møde i april aftaltes, at inden udgangen af 1. halvår 2011 skulle mødeplanen for 2012 fastlægges. Efter en gennemgang af afholdelse af politiske møder i kommuner og Region har det vist sig, at det bedste tidspunkt vil være den 3. tirsdag i måneden. Vedtagelse 85

17 41/11 Status på rejsekortprojektet J. nr Dato: 2. maj 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Der blev indgået en tillægsaftale V med East West den 21. december 2010 om forløbet frem til FSA (Endelig system godkendelse). Her gives en status på projektforløbet efter indgåelse af TA-V samt bemærkninger til de seneste omtaler af rejsekortet i pressen. Vedtagelse 86

18 42/11 Puljetildelinger maj 2011 J. nr Dato: 6. maj 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Puljemidlerne er tildelt den 6. maj Sydtrafik har ikke modtaget bidrag i denne omgang, hvor der var søgt Passagerpuljen om bidrag til projekt: Bedre bus og tog i Esbjergområdet vedr. skabelsen af et sammenhængende trafiksystem i Esbjerg. Projektet var et samarbejde med Arriva. Vejle kommune har fået tildelt bidrag til to projekter fra Fremkommelighedspuljen. F Vejle kommune. Optimering af fremkommelighed for den kollektive trafik i Vejle kommune. Tildelt beløb DKK ,00 (25% af samlet beløb) Resumé: Vejle Kommune vil foretage simuleringer af hele trafikken med anvendelse af trafikmodellen VISSIM. De ønsker at se på effekterne af signalprioriteringer for busserne, for derefter at implementere fremkommelighedsoptimerende parametre i samtlige signalanlæg i Vejle. Projektet skal ses i sammenhæng med et igangværende projekt, som har fået tilskud om renovering af informationssystemet på Vejle Trafikcenter, med signalprioritering på baggrund af realtidsinformation fra GPS i busserne. Der forventes en rejsetidsforbedring på 2 min pr. busafgang og en gennemsnitlig øgning i rejsehastigheden på 2 km/bus. Vejle Kommune forventer 5 % passagerstigning svarende til ekstra passagerer om året. F Vejle kommune. Kombinationsrejser til og fra Vejle midtby. Tildelt beløb DKK ,00 (50% af samlet beløb) Resumé: Projektet er et pilotprojekt, der skal afprøve et koncept om højklassede faciliteter for cykelparkering i forbindelse med busstoppesteder. Projektet skal fremme kombinationsrejser, så bus og cykel benyttes frem for bilen. Dermed udnyttes fordelen ved at kunne kombinere bus op ad Vejles bakker med cykel resten af vejen. Samtidig skal projektet forbedre ventefaciliteterne og informationen til buspassagererne ved stoppestederne. Ca årlige på- og afstigninger foretages der i dag på de pågældende stoppesteder, og Vejle Kommune forventer at projektet på 3 år vil generere 20 % flere. X-Bus - de jyske trafikselskaber er tildelt kr. til projekt Navigation på rejsen. Projektet omfatter: - X Busserne får grafiske kort på skærmene der vises ved ankomst til knudepunkter og vejleder om hvor bybusser/tog/regionalbusser er lokaliseret. - Kunden kan få samme kort sendt til sin mobil. Enten som grafisk kort eller som link til telefonens egen kortsoftware - En mobilapplikation der kombinerer rejseplanens data med kortdata og giver kunden mulighed for at følge sin samlede rejse på sin mobile enhed inkl. oplysninger om bussens realtid/placering og som i princippet kan dække hele landet, hvis det ønskes. 87

19 Vedtagelse 88

20 43/11 Høring af ansøgning om sommerkørsel i Billund By J. nr Dato: 12. maj 2011 Indstilling At Sydtrafik overfor Trafikstyrelsen anbefaler, at der ikke udstedes tilladelse som ansøgt. Subsidiært, at der, såfremt der udstedes tilladelse som ansøgt, som minimum skal opkræves Sydtrafiks billettakster for kontantbilletter (19 kr. voksentakst). Sagsresume Trafikstyrelsen har med mail af 11. maj 2011 anmodet om en udtalelse over ansøgning fra Billund Turistbusser ApS, om tilladelse til almindelig rutekørsel med passagerer på følgende rute i Billund By: Billund Airport-Zleep-Legoland-Hotel Propellen-Hotel Svanen-Legoland Village/Camping-Lalandia Hotel Legoland-Billund City Shopping-Billund Kro. Kørselsperiode fra 2. juli til 24. august Køreplan: Mandag fredag: og Lørdag-Søndag: og Frekvens: En omgang tager 45 minutter, så der køres i 45 minutters interval. Kørslen udføres efter kontrakt med Billund Handels- og Erhvervsforening. Kørslen er gratis for passagerer. Kørslen blev også udført i Se notat vedrørende beskrivelse af dette forhold. Lovgivningen I henhold til Lov om trafikselskaber (Lov nr af 21/ ) udfører trafikselskaberne offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel. Gælder kørslen kun for et begrænset deltagerforum kaldes kørslen for speciel rutekørsel. Kørsel med turister er i princippet gyldig for alle, derfor er der tale om almindelig rutekørsel. Når rutekørsel udføres over mindst 3 kørselsdage, skal der udstedes tilladelse til buskørsel. Tilladelse udstedes af Trafikstyrelsen, der forinden evt. udstedelse af tilladelse, hører trafikselskaberne om behovet for den ansøgte kørsel er dækket eller ville kunne dækkes af offentlig servicetrafik. Økonomi Tab af indtægter/mindre indtægter end forventet tilfalder Regionen. Udgifter til iværksættelse af Trafikplanens fase 1 afholdes af Regionen samt eventuel skade på længere sigt, når der er en 89

21 forventning blandt turister m.fl., at der i sommerperioden kan køres gratis med busser i Billund by, medens der i resten af året skal betales for kørslen. Vedtagelse 90

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til vedtægter. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til vedtægter Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 6 Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S)

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere