Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 34/11 Sager til orientering /11 Budgetopfølgning nr /11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for /11 Revisionsberetning nr. 8 for Sydtrafik: Beretning for regnskabsåret /11 Kapitaltilførsel til Rejsekort A/S /11 HyperCard /11 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse /11 Status på rejsekortprojektet /11 Puljetildelinger maj /11 Høring af ansøgning om sommerkørsel i Billund By

2 34/11 Sager til orientering J. nr Dato: 25. maj 2011 Indstilling Til orientering. Vedtagelse 71

3 35/11 Budgetopfølgning nr J. nr Dato: Indstilling At der overføres kr (kr i 2012 og frem) fra drift til løn samt ændring af normeringen på netto 0,33 årsværk, som udmøntes ved: o At der ved overflytning af oplysningstjeneste fra Haderslev Rutebilstation til Vejle Busterminal afsættes Kr i 2011 (kr i 2012 og frem) (normering 0,33). o At der til styrkelse af Sydtrafiks markedsføring afsættes kr (kr i 2012 og frem) samt overhead på kr ( kr. i 2012 og frem) At der gives en tillægsbevilling på kr i år 2011 til Note 18, Kundeundersøgelser og passagertællinger, finansieret ved mindre forbrug på kontoen i Jf. bestyrelsens beslutning den 29. november 2010 punkt 86/10. At budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og udsendes til kommuner og region til orientering. Sagsresume Budgetopfølgning nr er udarbejdet på baggrund af regnskab 2010, budget 2011 samt forbrug i første kvartal. Hovedtallene for det budgetopfølgning nr er: kr. årets priser Budgetopf. nr Budget 2011 Indtægter i alt Udgifter i alt Forventet resultat af driften Finansiering delingsaftaler Rejsekort investering Tilskkudsbehov i alt I forhold til det vedtagne Budget 2011er der følgende ændringer: Budgetopfølgningen er beregnet ud fra regnskab 2010 og forbrug i første kvartal 2011, indtægter dog korrigeret for ekstraordinære indtægter grundet meget snevejr i 2010 Note 3 kortsalg salg af SU-kort foretages ikke længere på eksterne kortsalgssteder og efterlønskort er afskaffet (ved lov) Note 4 Uddannelseskort beregnet på baggrund af regnskab 2010 korrigeret for forventet effekt af ny lovgivning og aktstykke Note 4 SU-kort al salg af SU-kort er samlet under note 4 Note 5 Skolekort korrigeret for faldende antal elever samt kommuners udmeldte forventninger om merkøb grundet skolenedlæggelser 72

4 Note 10 øvrige indtægter indregnet bod ved strejke Note 11 Indtægter fra handicapkørslen - justeret på baggrund af indtægter i % stigning Note 12 Driften af busruter opdateret fremskrivning til nyeste skøn fra 3,25 % til 3,8 % Note 12 Driften af busruter indregning af 5. udbud og genberegning af effekt af Trafikplanens 1. fase Note 14 Nettobetaling nabotrafikselskaber - genberegning af effekt af Trafikplanens 1 medtaget Note 15 Trafikinformation og rutebilstationer overførsel af midler til trafikinformation fra Haderslev til Vejle (jf. indstillingen) og lukning af Kolding Rutebilstation er indregnet samt ændring af Haderslev Rutebilstation, hvor der ikke længere udføres oplysningstjeneste Note 16 Billetsystemer og provision justeret til planlagt forbrug i 2011 Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling overførsel (tillægsbevilling) til Kundeundersøgelser og passagertælling (jf. indstillingen) Note 19 Administration styrkelse af markedsføring (jf. indstillingen), midlertidig itmedarbejder (grundet sygdom), projektstillinger (finansieret ved puljeprojekter og investering i Rejsekort) Note 20 Driftsudgifter handicapkørsel justeret på baggrund af forbrug % stigning Note 21 Flextrafik justeret til forventet forbrug Note 22 Rejsekort prøvedrift udsat til 2012, i 2011 indregnet udgift til datawarehouse (Rejsedate) Note 23 Kommunal Flextrafik justeret på baggrund af regnskab 2010 samt til- og afgang af kommuner i ordningen. Det samlede tilskudsbehov falder fra 456,2 mio. kr. til 444,6 mio. kr. I tabellen nedenfor ses, opgørelse af udgifterne på hovedområde. Busdrift Indtægt er nedjusteret med 2,1 mio. kr. hvor især posterne Busruter, Kortsalgssteder, Uddannelses- og SU-kort samt Skolekort ændres. Busdrift Udgift er nedjusteret med 17,3 mio. kr. hvilket især skyldes udsættelse af drift af Rejsekort. Tog I alt bidrag til udgiften af togdriften forventes stort set som det oprindelige budget. Handicapkørsel Forventes stort set uændret. Flextrafik Udgift er justeret til forventet bestilling. 73

5 1.000 kr. årets priser Budgetopf. nr Budget 2011 Busdrift indtægt Busdrift udgift (inkl. adm) Busdrift i alt bidrag Tog indtægt Tog udgift (inkl. adm) Tog i alt bidrag Handicapkørsel - indtægt Handicapkørsel - udgift (inkl. adm) Handicap i alt bidrag Flextrafik indtægt 0 0 Flextrafik udgift Flextrafik i alt bidrag Bidrag i alt FINANSIERING INDTÆGTER/UDGIFTER (DELINGSAFTALER) INVESTERING REJSEKORT INVESTERING REJSEKORT MOBIL-BILLETSYSTEM (AFDRAG MEDTAGES 0 0 FRA 2012) Tilskudsbehov i alt Det samlede tilskudsbehov for 2011 forventes at være 11,6 mio. kr. lavere end det i Budget 2011 udmeldte. Økonomi Der henvises til Budgetopfølgning nr Vedtagelse 74

6 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og fremsendes til Regionen og kommunerne til høring med høringsfrist 1. august At takstforslag sendes til høring hos DSB/Arriva med høringsfrist 1. august Sagsresume Tidsplan for budget 2012: Behandling Bestyrelsesmødet den 25 maj 2011 Høringsfrist for Region og kommuner 1. august 2011 Høringsfrist af takstforslag hos DSB/Arriva er 1. august 2011 Orientering af Bestyrelsen vedr. indkomne høringssvar 30. august 2011 Bestyrelsen endelig godkendelse af budget september 2011 Budget og finansieringsprincipper forelægges repræsentantskabet 10. oktober 2011 Budgetforslag 2012 er udarbejdet på grundlag af overslagsår 2012 i budget Der er foretaget budgetjusteringer ud fra regnskabet for 2010 samt ud fra kendte ændringer. Budgettet er endvidere vurderet ud fra budgetopfølgningen april Hovedtal for budget 2012: 75

7 1.000 kr. årets priser Budget 2012 Budgetopf. nr. 1 Budget 2011 Busdrift indtægt Busdrift udgift (inkl. adm) Busdrift i alt bidrag Tog indtægt Tog udgift (inkl. adm) Tog i alt bidrag Handicapkørsel - indtægt Handicapkørsel - udgift (inkl. adm) Handicap i alt bidrag Flextrafik indtægt Flextrafik udgift Flextrafik i alt bidrag Bidrag i alt Bidrag finansiering og investering Tilskudsbehov i alt Ændringer i budgetforslag 2012 ift. budgetoverslagsår 2012 i budget 2011: I budgetforslag 2012 er der placering af poster og overskrifter, der er ændrede i forhold til tidligere opstillinger. Ændringerne er foretaget ud fra ønsket om, at samle udgifter, der naturligt hører sammen. Ændringer i opstillingen er gennemført på de historiske data således det er muligt at sammenligne med budgettet for 2011 samt tidligere regnskaber. Indtægter i busserne og på kortsalgsstederne er vurderet, og justeret op. Dette er sket på baggrund af regnskab 2010 samt på grundlag af takststigningen på 3,8%, fra 2011 til 2012, samt de indtægtsmæssige påvirkninger af iværksættelsen af 1 og 2 fase af trafikplanen. Endvidere er indtægterne på regionalruterne reduceret med 0,9 mio. kr. som følge af den ikke udmøntede rammebesparelse. Indtægterne på note 3 indtægter på kortsalgsstederne er samlet set justeret ned, i forhold til budget 2011 og overslagsår 2012 i budget Dette er sket som følge af manglende salg af de fysiske Rejsekort ( stk. * 80 kr.), hvilket skyldes forsinkelsen af projektet. Posterne der vedrører salg af nuværende klippekort er, som ovenfor påpeget, justeret op. Indtægter på note 4 Hypercard og uddannelseskort, er omdøbt og tilpasset den forventede indtægt som følge af Hypercardet og fremskrivningen til Note 5 indtægter på skolekort er vurderet på baggrund af regnskab 2010, samt i lyset af de ændringer, skolenedlæggelser og faldende elevtal i en række kommuner, i Sydtrafiks område, kan medføre. Note 6 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber er justeret som følge af påvirkningen fra trafikplanens 1 og 2 fase. 76

8 Noterne 7 (tilbageførsel salg af togrejser), 8 (kompensation fra trafikministeriet) og 9 (Betaling fra DSB/Arriva) er justeret ud fra hhv. P/L reguleringen samt takststigning og passagervækst. Indtægterne på handicapkørsel er overordnet justeret ned på baggrund af aktiviteten i perioden marts til december i Handicap egenbetaling er dog justeret med en 5% aktivitetsstigning i forhold til regnskab Note 12 og 14 - drift af busruter og nettobetaling til nabotrafikselskaber, er i budget 2012 justeret i forhold til seneste udtræk af kørselsomfang, samt indfasningen af den regionale trafikplans 1 og 2 fase. Der er endvidere indlagt en ikke udmøntet rammebesparelse på 2,7 mio. kr. Hvilket omfatter 4570 køreplantimer. Vestbanen, note 13, er justeret i forhold til seneste opgørelse af fast vederlag og infrastrukturforvaltning. Rejsekort indtægter og udgifter i hhv. note 3 og 22 er tilpasset til niveauet for prøvedriften i Note 15 Trafikinformation og rutebilstationer her er sket overførsel af midler til trafikinformation fra Haderslev Rutebilstation, hvor der ikke længere udføres oplysningstjeneste, til Vejle Busterminal. Ligeledes er lukning af Kolding Rutebilstation indregnet. Note 17 Markedsføring, køreplaner og reklamer er justeret op da udgifter til markedsføring af trafikplanens 2. fase er medtaget med i alt 1,8 mio. kr. Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling; her er der medtaget en indtægt fra puljeprojekter på 0,6 mio. kr. Note 19 Administration er justeret i forhold til udvidelse af markedsføringsindsatsen samt styrkelse af konsulentressourcer der finansieres af konsulentindtægter. Endvidere er der overført en medarbejder vedr. Rejsekort fra lønbudgettet til Rejsekort investeringen med 5 måneders virkning i Note 23 Kommunal Flextrafik er justeret i forhold til opstart i Aabenraa og ophør af ordningen i Sønderborg. Udrulning af Trafikplanens første fase er medtaget mens anden fase er medtaget med halvårsvirkning. Budgetforslag 2012 er udarbejdet med køreplantimer på regional, bybus og lokalruter, og køreplantimer på tilkalderuter som grundlag, i alt køreplantimer. Prisfremskrivninger Budgetforslaget er fremskrevet med de nyeste skøn for pris- og lønudviklingen. Driften af busserne reguleres normalt efter skønnet for indeks for A- og B-kontrakter udmeldt af Foreningen for Trafikselskaberne i Danmark. Den seneste udmelding fra maj 2011 viser, at det fra 2011 til 2012 vurderes, at der skal reguleres med +2,1 %. Lønomkostninger fremskrives med KL s skøn for den kommunale lønudvikling, den seneste udmelding fra KL, fra marts 2011, er på 2,4%. Der er anvendt det generelle skøn for løn og priser udmeldt af KL på +2,45 % for øvrige tjenesteydelser. Indtægterne er fremskrevet med +3,8 % på baggrund af det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen samt Sydtrafiks opsparede takststigning fra tidligere. Takststigningen er fordelt på de relevante billettyper samt med hensyntagen til såvel elasticitet samt forskellig påvirkning i, hvert af de tre takstområder. 77

9 Takster Det udmeldte takststigningsloft fra Trafikstyrelsen er fastsat til 3,1 %. Dette, inkl. Sydtrafiks uudnyttede takststigning på 0,8%, ligger derfor til grund for budget I alt er den indregnede takststigning på 3,8%. Som en følge heraf har Sydtrafik en endnu uudnyttet takststigning på 0,1% point. Lovgivning: Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi: Der henvises til Budgetforslag 2012 samt takstnotat 2012 Vedtagelse: 78

10 37/11 Revisionsberetning nr. 8 for Sydtrafik: Beretning for regnskabsåret 2010 J. nr Dato: 13. maj 2010 Indstilling At revisionens beretning tages til efterretning, at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet og kommunerne at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet til orientering. Sagsresume Sydtrafiks revision BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning for året Revisionsberetningen omfatter såvel løbende revision som afsluttende revision. Lovgivningen I henhold til vedtægten for Sydtrafik skal selskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelse herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Det reviderede årsregnskab tillige med revisionens bemærkninger hertil og bestyrelsens afgørelse herom fremsendes til Regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering. Økonomi Revisionens anbefalinger har ingen økonomiske konsekvenser. 79

11 Vedtagelse 80

12 38/11 Kapitaltilførsel til Rejsekort A/S J. nr Dato: 25. maj 2011 Indstilling Sydtrafik indskyder i perioden op til 29,6 mio. kr. som ansvarlig lånekapital eller egenkapital i Rejsekort A/S. Indenrigsministeriet ansøges om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 29,6 mio. kr. Sagsresume Der er behov for, at ejerne bag Rejsekort A/S tilfører selskabet kapital på i alt 667,5 mio. kr. for, at selskabet har tilstrækkelig likviditet i perioden Det skyldes hovedsageligt, at der i perioden vil værre færre indtægter fra brugen af kortet end oprindeligt forudsat, dels en ændret fordeling af kortindtægterne mellem trafikselskaberne og Rejsekort A/S (150 mio. kr.) og et behov for en styrkelse af Rejsekorts organisation med henblik på en tættere leverandøropfølgning. Efter 2014 vil selskabet selv via driftsindtægterne tilvejebringe den nødvendige likviditet. Lånebehovet er påvirket af, at der ikke som planlagt er sket fuld tilslutning fra Midttrafik, FynBus og BAT. Sydtrafik vil på denne baggrund ansøge Indenrigsministeriet om dispensation for bestemmelserne om deponering til at optage lån indenfor en låneramme på 29,6 mio. kr. med henblik på at kunne indskyde kapital i Rejsekort A/S. Der vil blive ansøgt om en 100 % lånefinansiering. Tidligere dispensationer har kun været på 75 % af lånebehovet. DSB og Metroselskabet har henvendt sig til Transportministeriet med henblik på at opnå den fornødne hjemmel til, at selskaberne kan indskyde likviditet i Rejsekort A/S. Det fremsatte aktstykke forudsætter kapitalen tilført i form af egenkapital i selskabet. Aktstykket blev godkendt i Finansudvalget den 28. april. En tilførsel i form af ansvarlig lånekapital øger den økonomiske byrde for Rejsekort A/S, da der vil skulle betales renter og afdrag. Lovgivningen Efter bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. henregnes den del af lån optaget af kommunale fællesskaber mv. med kommunal deltagelse, som henføres til kommunen, til kommunens låntagning. Det er derfor nødvendigt for Sydtrafik at søge om dispensation, hvis det skal undgås, at kommunerne skal deponere et beløb svarende til lånebeløbet. Økonomi Efter gældende allonge til aktionæroverenskomsten kan de enkelte ejere kræve den midlertidige likviditet der for Sydtrafiks vedkommende udgør 3,5 mio. kr. tilbagebetalt fra 1. juli Forventet kapitalindskud og forventet periodefordeling: 81

13 Mio. kr I alt Ny Allonge Sydtrafik 7 3,5 7,8 11,3 29,6 Renter og afdrag på et 15-årigt fast forrentet lån er indregnet budget 2012 med overslagsår. Vedtagelse 82

14 39/11 HyperCard J. nr Dato: 7. maj 2011 Indstilling At HyperCard godkendes i Sydtrafiks område. At aftale om HyperCard indgås mellem Trafikstyrelsen og Trafikselskaberne i Danmark, DSB, Arriva, og Metroselskabet. Sagsresume Der er indgået en bred politisk aftale i Folketingets Trafikudvalg om et nyt "HyperCard" til unge, som vil gøre det markant billigere at benytte den kollektive trafik. HyperCard'et vil komme til at koste 300 kr. i egenbetaling om måneden og vil være for alle unge, der er indskrevet på ungdomsuddannelse (dvs. gymnasier, erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser m.v.), i det følgende omtalt som elev. HyperCard er en forsøgsordning der løber fra 1. august 2011 til 31. juli Kortet giver eleverne adgang til al kollektiv transport i deres bopælstakstområde, adgang til den relevante togstrækning og/eller de relevante zoner i nabotakstområdet, hvis skole og bolig ligger i forskellige takstområder, samt rabat på kollektiv trafik i resten af landet. Udenfor eget takstområde bliver det således muligt at køre med bus til børnetakst og at få et gratis WildCard/WunderCard, som giver adgang til køb af ungdomsbilletter til de togrejser som går mellem takstområderne. HyperCard skal formelt endeligt godkendes af Folketingets Finansudvalg, hvilket forventes at ske den 19. maj. HyperCard erstatter i forsøgsperioden det nuværende Uddannelseskort, som giver rabat på strækningen mellem hjem og uddannelsessted. HyperCard et betyder dels en markant nedsættelse af egenbetalingen for eleverne fra de nuværende 562 kr. pr. måned, dels giver det eleverne flere muligheder for at bruge deres kort. Det nye kort forventes med relativt små systemændringer at kunne administreres via det nuværende fælles system til håndtering af uddannelseskort. Der er nedsat en task force og en netværksgruppe med deltagelse af alle relevante parter til at tage sig af praktik og markedsføring i forbindelse med lancering af HyperCard. Efter Trafikstyrelsens evaluering af ordningen i efteråret 2012 tages der stilling til forsøgsordningens fremtid. Trafikselskaberne i Danmark indgår aftalen på vegne af de enkelte regionale trafikselskaber med forbehold for de respektive bestyrelsers godkendelse. 83

15 Lovgivningen Ifølge lov om trafikselskaber har trafikselskabet kompetencen til at bestemme billettyper og priser. Indførelse af HyperCard kræver derfor formelt bestyrelsens godkendelse. Økonomi Den kortudstedende myndighed kompenseres for prisen for et periodekort gældende til strækningen mellem elevens bopæl og uddannelsessted fratrukket elevens egenbetaling på 300 kr. Det vil sige at trafikselskabet modtager refusion fra Uddannelsesstyrelsen på differencen mellem elevens egenbetaling og normalprisen for et periodekort mellem hjem og uddannelsessted. Det er samme procedure som gælder for de nuværende uddannelseskort, blot er egenbetalingsdelen større, som nævnt ovenfor. Endvidere modtager den kortudstedende myndighed en kompensation på 140 kr. pr. måned pr. kort til dækning af tab af de nuværende indtægter for elevernes rejser udover Uddannelseskorts gyldighedsområde. Denne skal dels dække de rejser eleverne foretager indenfor takstområdet, men udenfor Uddannelseskortets gyldighedsområde, og dels dække det eventuelle indtægtstab trafikselskaberne får som følge af, at eleverne fremover kan købe billetter i andre takstområder til børnetakst. Populært sagt er det en kompensation for elevernes fritidskørsel på fx klippekort, som i dag supplerer deres uddannelseskort. Trafikstyrelsen evaluerer ordningen i efteråret 2012 på baggrund af salget af HyperCard, udlevering af gratis Wild- og Wundercard, samt en analyse af de studerendes brug af kortet til fritidsformål både i hjemtakstzonen og i andre takstzoner. Evalueringen anvendes til at tage stilling til forsøgsordningens fremtid og fremtidige økonomi. I forbindelse med midtvejsevalueringen foretages også en evaluering af om kompensationen dækker indtægtstabet i samtlige trafikselskaber. Ordningen har dog i forsøgsperioden en økonomisk ramme på årligt 200 mio. kr. I alt er der afsat 400 mio. kr. til forsøget. Beløbet er overført fra Transportministeriets puljeordninger til kollektiv trafik. Vedtagelse 84

16 40/11 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse 2012 J. nr Dato: 25. maj 2012 Indstilling At mødedatoerne fastlægges. Sagsresume I bestyrelsens møde i april aftaltes, at inden udgangen af 1. halvår 2011 skulle mødeplanen for 2012 fastlægges. Efter en gennemgang af afholdelse af politiske møder i kommuner og Region har det vist sig, at det bedste tidspunkt vil være den 3. tirsdag i måneden. Vedtagelse 85

17 41/11 Status på rejsekortprojektet J. nr Dato: 2. maj 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Der blev indgået en tillægsaftale V med East West den 21. december 2010 om forløbet frem til FSA (Endelig system godkendelse). Her gives en status på projektforløbet efter indgåelse af TA-V samt bemærkninger til de seneste omtaler af rejsekortet i pressen. Vedtagelse 86

18 42/11 Puljetildelinger maj 2011 J. nr Dato: 6. maj 2011 Indstilling Til orientering Sagsresume Puljemidlerne er tildelt den 6. maj Sydtrafik har ikke modtaget bidrag i denne omgang, hvor der var søgt Passagerpuljen om bidrag til projekt: Bedre bus og tog i Esbjergområdet vedr. skabelsen af et sammenhængende trafiksystem i Esbjerg. Projektet var et samarbejde med Arriva. Vejle kommune har fået tildelt bidrag til to projekter fra Fremkommelighedspuljen. F Vejle kommune. Optimering af fremkommelighed for den kollektive trafik i Vejle kommune. Tildelt beløb DKK ,00 (25% af samlet beløb) Resumé: Vejle Kommune vil foretage simuleringer af hele trafikken med anvendelse af trafikmodellen VISSIM. De ønsker at se på effekterne af signalprioriteringer for busserne, for derefter at implementere fremkommelighedsoptimerende parametre i samtlige signalanlæg i Vejle. Projektet skal ses i sammenhæng med et igangværende projekt, som har fået tilskud om renovering af informationssystemet på Vejle Trafikcenter, med signalprioritering på baggrund af realtidsinformation fra GPS i busserne. Der forventes en rejsetidsforbedring på 2 min pr. busafgang og en gennemsnitlig øgning i rejsehastigheden på 2 km/bus. Vejle Kommune forventer 5 % passagerstigning svarende til ekstra passagerer om året. F Vejle kommune. Kombinationsrejser til og fra Vejle midtby. Tildelt beløb DKK ,00 (50% af samlet beløb) Resumé: Projektet er et pilotprojekt, der skal afprøve et koncept om højklassede faciliteter for cykelparkering i forbindelse med busstoppesteder. Projektet skal fremme kombinationsrejser, så bus og cykel benyttes frem for bilen. Dermed udnyttes fordelen ved at kunne kombinere bus op ad Vejles bakker med cykel resten af vejen. Samtidig skal projektet forbedre ventefaciliteterne og informationen til buspassagererne ved stoppestederne. Ca årlige på- og afstigninger foretages der i dag på de pågældende stoppesteder, og Vejle Kommune forventer at projektet på 3 år vil generere 20 % flere. X-Bus - de jyske trafikselskaber er tildelt kr. til projekt Navigation på rejsen. Projektet omfatter: - X Busserne får grafiske kort på skærmene der vises ved ankomst til knudepunkter og vejleder om hvor bybusser/tog/regionalbusser er lokaliseret. - Kunden kan få samme kort sendt til sin mobil. Enten som grafisk kort eller som link til telefonens egen kortsoftware - En mobilapplikation der kombinerer rejseplanens data med kortdata og giver kunden mulighed for at følge sin samlede rejse på sin mobile enhed inkl. oplysninger om bussens realtid/placering og som i princippet kan dække hele landet, hvis det ønskes. 87

19 Vedtagelse 88

20 43/11 Høring af ansøgning om sommerkørsel i Billund By J. nr Dato: 12. maj 2011 Indstilling At Sydtrafik overfor Trafikstyrelsen anbefaler, at der ikke udstedes tilladelse som ansøgt. Subsidiært, at der, såfremt der udstedes tilladelse som ansøgt, som minimum skal opkræves Sydtrafiks billettakster for kontantbilletter (19 kr. voksentakst). Sagsresume Trafikstyrelsen har med mail af 11. maj 2011 anmodet om en udtalelse over ansøgning fra Billund Turistbusser ApS, om tilladelse til almindelig rutekørsel med passagerer på følgende rute i Billund By: Billund Airport-Zleep-Legoland-Hotel Propellen-Hotel Svanen-Legoland Village/Camping-Lalandia Hotel Legoland-Billund City Shopping-Billund Kro. Kørselsperiode fra 2. juli til 24. august Køreplan: Mandag fredag: og Lørdag-Søndag: og Frekvens: En omgang tager 45 minutter, så der køres i 45 minutters interval. Kørslen udføres efter kontrakt med Billund Handels- og Erhvervsforening. Kørslen er gratis for passagerer. Kørslen blev også udført i Se notat vedrørende beskrivelse af dette forhold. Lovgivningen I henhold til Lov om trafikselskaber (Lov nr af 21/ ) udfører trafikselskaberne offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel. Gælder kørslen kun for et begrænset deltagerforum kaldes kørslen for speciel rutekørsel. Kørsel med turister er i princippet gyldig for alle, derfor er der tale om almindelig rutekørsel. Når rutekørsel udføres over mindst 3 kørselsdage, skal der udstedes tilladelse til buskørsel. Tilladelse udstedes af Trafikstyrelsen, der forinden evt. udstedelse af tilladelse, hører trafikselskaberne om behovet for den ansøgte kørsel er dækket eller ville kunne dækkes af offentlig servicetrafik. Økonomi Tab af indtægter/mindre indtægter end forventet tilfalder Regionen. Udgifter til iværksættelse af Trafikplanens fase 1 afholdes af Regionen samt eventuel skade på længere sigt, når der er en 89

21 forventning blandt turister m.fl., at der i sommerperioden kan køres gratis med busser i Billund by, medens der i resten af året skal betales for kørslen. Vedtagelse 90

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20. april 2010 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. april 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 1. september 2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 31. august 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.09.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 30. september 2010 kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dato: 17.06.2010 J. nr.: 00-01-06-1-1 INIT.: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 25. juni 2010 kl. 15.00 17.00 Sted: Hovborg Kro, Hovborg Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 31.10.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 19. december 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Sydtrafik. Kontoplan - Sydtrafik m dimensioner 19-07-2011 14:01:17. Kontonummer G1 800 INDTÆGTER G2 901 BILLETSALG I BUSSEN

Sydtrafik. Kontoplan - Sydtrafik m dimensioner 19-07-2011 14:01:17. Kontonummer G1 800 INDTÆGTER G2 901 BILLETSALG I BUSSEN G1 800 INDTÆGTER 1 G2 901 BILLETSALG I BUSSEN G3 010 BILLETTER OG KORT G4 001 SYD G5 001 BENT THYKJÆR 903 95 302-09 G5 002 ARRIVA SKANDINAVIEN 903 95 304-03 G5 003 IVERSEN BUSSER 903 95 306-08 G5 004 BAJSTRUP

Læs mere

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol. for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Eksternt regnskab for 2014 1 2 Forsøg med mobilbetaling i

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 20. juni 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 13. juni Bestyrelsesmøde den 20. juni FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 20. juni kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Der indbydes efter bestyrelsesmødet til

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-08 Dato: 04.06.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 12. juni 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere