Til samtlige kommuner 20. april / I:/si/dk/oribrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev"

Transkript

1 Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/ I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er det besluttet at foretage nogle ændringer og præciseringer af kontoplanen og konteringsreglerne i "Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner". Nedenfor er nærmere redegjort for indholdet af ændringerne på de enkelte områder. Nye regnskabsfrister Fra og med regnskab 1990 blev fristen for den posteringsmæssige regnskabsafslutning fremrykket fra den 1. juli til den 1. april. Det er nu besluttet at drage konsekvensen heraf, således at de øvrige frister i forbindelse med regnskabsafslutningen fremrykkes i overensstemmelse hermed. Fremrykningen af regnskabsaflæggelsen skal ses i sammenhæng med, at det både vil forøge regnskabets værdi som styringsinstrument for kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, og forøge regnskabets værdi som informationsredskab for kommunens borgere og politikkere samt for de centrale myndigheder. Herudover skal fremrykningen ses i sammenhæng med bestræbelserne på at samle tidsfristerne for kommunernes indsendelse af særskilte revisionspåtegninger på tilskudsregnskaber. En undersøgelse blandt de øvrige ministerier har vist, at ministerierne i vidt omfang vil kunne medvirke til en samordning med indberetningsfrist den 15. august. Indenrigsministeriet vil derfor følge op overfor de øvrige ministerier med en opfor-

2 - 2 - dring om, at skemaer m.v. til særskilte tilskudsregnskaber udsendes i maj til kommunerne med indberetningsfrist til de centrale myndigheder omkring 15. august. Det vil sikre, at hovedparten af de særskilte revisionspåtegninger kan udarbejdes samlet og samtidig med den almindelige regnskabs- og revisionsgennemgang i kommunen. Ændringerne af regnskabsfristerne indebærer, at fristen for revisionens afgivelse af beretning om årsregnskabet rykkes fra den 15. november til den 15. august. Fristen for årsregnskabets afgivelse af kommunalbestyrelsen til revisionen rykkes fra den 20. august til den 1. juni, mens fristen for indsendelse til tilsynsmyndigheden af regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, fastsættes til udgangen af september. Det bemærkes endvidere, at fristen for indberetningen af finansiel status til Danmarks Statistik er fremrykket til den 1. april, så finansiel status for fremtiden skal indberettes samtidig med specifikationer til regnskab. De nye tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen fremgår af nedenstående oversigt. 15. januar- Supplementsperioden udløber. ultimo februar Inden 1. april Posteringsmæssig regnskabsafslutning. Senest 1. april Hovedoversigt (én kolonne) indsendes til Indenrigsministeriet. Specifikationer (inklusiv finansiel status), herunder specifikationer til funktion 4.01 Sygehuse, indsendes til Danmarks Statistik. Inden 1.juni Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision. Regnskabsoversigt, hovedoversigt (tre kolonner) og bemærk-

3 - 3 - ninger indsendes til Indenrigsministeriet. Inden 15. august Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen. Senest 30. september Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden. De nye tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil blive indarbejdet i en ny bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ændringerne har virkning fra og med regnskab Regler om en takstoversigt Folketinget vedtog i foråret 1994 en ændring af de kommunale styrelseslove, som medførte en lempelse af delegationsforbudet vedrørende fastsættelse af takster. Tidligere skulle kommunalbestyrelsen i et møde vedtage samtlige takster. Med lovændringen gælder dette kun nærmere angivne takster, mens det for visse andre væsentlige takster er tilstrækkeligt, at de fremgår af en takstoversigt til budgettet. Det vil fra og med budget 1996 være obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til såvel budgetforslaget som til det endeligt vedtagne budget. De nærmere regler for takstoversigten

4 ./. fremgår af vedlagte bilag 1, som indeholder et nyt afsnit i til "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner". Det nuværende afsnit i bliver herefter til afsnit j. Ny kontoplan og konteringsregler for funktion 5.05 og 5.98 Med virkning fra den 1. juli 1995 er lov om kommunal aktivering blevet ændret. Ændringen vedrører bl.a. finansieringsreglerne, hvor der nu ydes 50 pct. refusion af alle udgifter til forsørgelse af personer omfattet af lov om kommunal aktivering (bortset fra aktiveringsgodtgørelse). Det bevirker, at alle forsørgelsesudgifter skal registreres på funktion Endvidere finansieres driftsudgifter af 26-puljen, hvilket overflødiggør den hidtidige særskilte registrering af udgifter, som indgik i beregningen af driftsrefusionsloftet. Da lovændringen træder i kraft den 1. juli 1995 skal udgifter og indtægter efter lov om kommunal aktivering frem til den 1. juli 1995 registreres efter den nugældende kontoplan. Vedrørende overgangspersoner, som deltager i tilbud om aktivering, der løber hen over den 1. juli 1995, skal udgiften deles pr. 1. juli på ny og gammel kontoplan. Kontoplanen og konteringsreglerne som er gældende fra 1. juli./ er vedlagt som bilag 2. De vigtigste ændringer er kort omtalt nedenfor. Der nedlægges følgende grupperinger pr. 1. juli : På funktion 5.05 (dranst 1): 1 Grupperingerne vil dog naturligvis stadig skulle bruges ved udarbejdelsen af regnskab for 1995.

5 5 01 Ungdomsydelse m.v. til unge under 25 år 03 Kontanthjælp til unge under 25 år ved frivillig aktivering 05 Aktiveringsydelse til personer over 25 år På funktion 5.98 (dranst 1): 08 Jobtræning med løntilskud til private virksomheder m.v. På funktion 5.98 (dranst 2): 01 Refusion af drifts- og uddannelsesudgifter i relation til ungdomsydelse med 50 pct. refusion 04 Refusion af drifts- og uddannelsesudgifter i relation til ungdomsydelse til flygtninge med 100 pct. refusion 05 Refusion af drifts- og uddannelsesudgifter i relation til ungdomsydelse til flygtninge med 75 pct. refusion Der oprettes pr. 1. juli 1995 følgende grupperinger: På funktion 5.05 (dranst 1): 08 Aktivering af personer under 25 år 09 Aktivering af personer fyldt 25 år Registrering af nye offentlige servicejobs inden for ældreservice Som led i finansloven for 1995 blev det besluttet at afsætte 150 mill. kr. i 1995 og 1996 til etablering af nye offentlige servicejobs inden for ældreservice. Ordningen indebærer, at Arbejdsministeriet gennem Arbejdsformidlingen refunderer 50 pct. af kommunernes lønudgifter ved etablering af nye ordinære stillinger inden for ældreservice. Lønudgifter til personer ansat efter Arbejdsministeriets/Arbejdsformidlingens ordning skal holdes adskilt fra

6 6 lønudgifter, som er omfattet af Indenrigsministeriets ordning med midlertidig refusion af kommunernes merlønudgifter på børnepasnings- og ældreområdet. Derfor oprettes der en ny funktion 5.29 Ældreserviceordning, hvor lønudgifter til personer ansat efter Arbejdsministeriets/Arbejdsformidlingens ordning skal registreres. Eventuelle øvrige kommunale driftsudgifter i tilknytning hertil kan registreres enten på funktionen eller på en af de funktioner hvor ældreservice i øvrigt registreres. Under dranst 2 registreres refusionen af lønudgifter på gruppering 01 Refusion af lønudgifter. Berigtigelser registreres ligeledes her. Ændringerne er gældende fra og med regnskab Da Arbejdsministeriets ordning er midlertidig, vil funktionen blive nedlagt igen fra budget Registrering af bofællesskaber og væresteder for personer med særlige sociale vanskeligheder Folketinget har vedtaget en ændring af lov om social bistand. Der er indføjet en ny bestemmelse i bistandslovens 68 b, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tilbyde personer med særlige sociale vanskeligheder ophold i bofællesskaber eller andre boformer, hvortil der kan ydes den nødvendige medhjælp. Endvidere kan kommunalbestyrelsen iværksætte dagforanstaltninger i form af åbne være- og omsorgssteder m.v. Loven trådte i kraft den 1. april Til registrering af kommunernes udgifter efter 68 b oprettes en ny funktion 5.43 Bofællesskaber og væresteder for personer med særlige sociale vanskeligheder, under hovedfunktionen Forsorgshjem og tilsvarende institutioner. Der oprettes to nye grupperinger til registrering af udgifterne til personer over/under 67 år:

7 7 01 Udgifter vedrørende personer med særlige sociale vanskeligheder på 67 år og derover 02 Udgifter vedrørende personer med særlige sociale vanskeligheder under 67 år Ændringen er gældende fra og med regnskab Registrering af individuel boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber Pr. 1. januar 1994 blev lov om individuel boligstøtte ændret med forbedrede muligheder for at opnå individuel boligstøtte i kollektive bofællesskaber. Boligstøtten kan gives dels til personer, der er mindst 55 år, dels til personer med et socialt betinget behov for at bo i et kollektivt bofællesskab. Boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, udbetales som tilskud, mens boligstøtte til personer i andre kollektive bofællesskaber udbetales med 50 pct. tilskud og 50 pct. som lån. Som følge af lovændringen foretages der nogle ændringer på funktion 5.91 og 5.92, som er omtalt nedenfor. Funktion 5.91 Boligsikring Som noget nyt gives der boligsikring ydet delvis som lån, hvorfor der på funktion 5.91 oprettes to nye grupperinger til registrering af boligsikring ydet delvis som lån og til registrering af tilbagebetaling: 04 Tilskud og lån til ejere og andelshavere i kollektive bofællesskaber samt blandede bofællesskaber 93 Tilbagebetaling af lån og renter

8 8 Herudover registreres boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, på den eksisterende gruppering 06 på funktion Registrering foretages således efter udbetalingsformen, dvs. efter om boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og lån (50-50). Der tilføjes følgende i konteringsreglerne for funktion 5.91: "På grp. 04 registreres boligsikring (tilskuds- og låneandelen) til personer i kollektive bofællesskaber, hvor ikke alle beboere er lejere. Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, foretages på grp. 06. Dvs. afgørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og lån. Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 04. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende." Funktion 5.92 Boligydelse til pensionister På funktion 5.92 oprettes ingen nye grupperinger. Der tilføjes følgende i konteringsreglerne: "Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere, registreres på grp. 01 Tilskud

9 9 til lejere. Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på grp. 03 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån". Ændringerne er gældende fra og med budget 1996 Registrering af betaling for midlertidig hjemmehjælp På funktion 5.02 Plejeforanstaltninger i hjemmet er der i dag autoriseret en gruppering til registrering af betaling for midlertidig hjemmehjælp. Men den stigende udbredelse af integrerede plejeordninger er det besluttet at oprette en tilsvarende gruppering på funktion 5.32 Integrerede plejeordninger. Ændringen gennemføres fra budget 1996 ved at den eksisterende gruppering 92 Klienters betaling, som skal nedlægges fra budget 1996, opretholdes under nyt navn Betaling for hjemmehjælp. På grupperingen registreres betaling for midlertidig hjemmehjælp efter bistandslovens 54. Nedlæggelse af funktionerne for postgiroindskud Efter omdannelsen af Postgiro til Girobank A/S adskiller Girobank A/S sig reelt ikke fra øvrige pengeinstitutter. Det er derfor besluttet at nedlægge funktionerne for postgiroindskud, dvs. funktionerne 7.02, 8.02 og Indskud i Girobank A/S skal registreres sammen med indskud i øvrige pengeinstitutter m.v. Ændringen er gældende fra og med budget 1996.

10 10 Registrering af gebyrer for bank- og girokonti Gebyrer knyttet til indskud m.v. i banker har fået en stadig voksende betydning. På den baggrund er det besluttet at autorisere, at gebyrer skal registreres på hovedkonto 7 under de respektive indskudsformer. Det er frivilligt, om registreringen foretages brutto under hovedart 6 Finansudgifter eller netto som en minuspostering under hovedart 8 Finansindtægter (negativ renteindtægt). Ændringen er gældende fra og med budget Registrering af afregning af selskabsskat, som er i restance Indenrigsministeriets har i brev af 6. september 1994 orienteret om registreringen af afregnede ikke-inddrevne kommunale indkomstskatter. Disse skal optages på status som et tilgodehavende på staten på en nyoprettet gruppering på funktion I den forbindelse har Indenrigsministeriet fået en henvendelse om afregnede selskabsskatterestancer skal optages på status. Selskabsskatterestancer bliver modregnet over for kommunerne, når de er på over en 1/2 mill. kr. og over et år gammel. Af hensyn til paralleliteten i kontoplanen er det besluttet, at afregningen til staten af selskabsskatter, som er i restance optages på status. De optages på status på den samme nyoprettede gruppering på funktion Afregnede indkomstskatterestancer, som anvendes til afregnede indkomstskatterestancer. Under grupperingen debiterer kommunen funktionen med selskabsskatterestancer, som er afregnet til staten. Modposteringen foretages på balancekonto Udgiftsføringen af kommunens afregning til staten af selskabsskatterestancer foretages på funktion 8.92, grp. 01.

11 11 Registrering af beboerbetaling på dag- og døgninstitutioner for ældre og voksne handicappede Indenrigsministeriet har modtaget en række henvendelser vedrørende artskonteringen af beboeres betaling for ydelser under ophold på dag- og døgninstitutioner for ældre og voksne handicappede. Indenrigsministeriet skal i den anledning præcisere, at der ved registrering af beboeres betalinger på funktionerne 5.32, 5.34, 5.50 og 5.51, grupperingerne 93, 94 og 95 anvendes art 7.2 Salg af produkter og ydelser. Rettelsessider til "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner" vedrørende de ovenstående ændringer vil snarest muligt blive udsendt. Med venlig hilsen Steen Iversen

12 12 Bilag 1: Nyt afsnit i " i. Takstoversigt For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget. Takstoversigten skal som udgangspunkt indeholde en oversigt over de takster, som er omfattet af 41a i styrelsesloven. Det drejer sig om takster for ydelser til borgerne fra kommmunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger. Som eksempel på takster, som skal optages på takstbilaget, kan nævnes betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, tilslutningsafgifter til forsyningsvirksomheder og takster for el, gas, vand og varme samt renovation og spildevand. I takstbilaget vil der endvidere skulle medtages oplysning om størrelsen af andre væsentligere takster. Eksempler på sådanne kan være ekspeditionsgebyrer og afgifter for tilladelser, oplysninger og attester. Herudover kan nævnes visse takster på det kulturelle område og fritidsområdet såsom halleje, og entréer til svømmehaller o.lign. Der er ikke opstillet nærmere formkrav til takstoversigten, som derfor vil kunne udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov. Der skal udarbejdes et takstoversigt til såvel budgetforslaget som til det endeligt vedtagne budget.

13 13 Et forslag til takstoversigt uddeles til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforslagets behandling. Takstoversigten til det endelige budget indsendes til Indenrigsministeriet senest den 5. januar. "

14 14 Bilag 2 Kontoplan for funktion 5.05 og 5.98 for udgifter og indtægter, der vedrører tilbud efter lov om kommunal aktivering efter 1. juli Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1 Drift 02 Kontanthjælp til unge under 25 år ( 37, jf. lov om kommunal aktivering, 9 og 11) 04 Særlig støtte ( 37a, jf. lov om kommunal aktivering 9,11,15 og 18) 06 Igangsætningsydelse ( 21) 07 Aktiveringsgodtgørelse ( 20) 08 Aktivering af personer under 25 år ( 14, 15, stk. 2 og stk. 4 og 18) 09 Aktivering af personer fyldt 25 år ( 14, 15, stk. 1-2 og 18) 93 Tilbagebetaling 2 Statsrefusion 01 Refusion af udgifterne på gruppering og minus gruppering Berigtigelser 04 Tilskud fra EF 5.98 Beskæftigelsesordninger 1 Drift 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 04 Individuel jobtræning i kommunalt regi 05 Individuel jobtræning i privat regi 06 Arbejdsmarkedsuddannelser 07 Andre uddannelser 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. 16 Produktionsskoler 17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse

15 15 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. 94 Forsøgspulje ( 30) 95 Puljetilskud ( 26) 96 Tilskud for personer i aktivering ( 25, stk. 1) 97 Ekstra puljetilskud vedrørende flygtninge 98 Tilskud vedrørende flygtninge i beskæftigelsesaktiviteter 2 Statsrefusion 03 Berigtigelser 06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 16 Tilskud vedrørende produktionsskoler 20 Tilskud fra EF Konteringsregler for funktion 5.05 og 5.98 for udgifter og indtægter, der vedrører tilbud efter lov om kommunal aktivering efter 1. juli Aktiverede kontanthjælpsmodtagere På denne funktion registreres forsørgelsesydelser, der udbetales i henhold til lov om kommunal aktivering i form af løntilskud, aktiveringsydelse, oplæringsydelse, beskæftigelsestillæg, kontanthjælp, igangsætningsydelse og aktiveringsgodtgørelse. På funktion 5.05 anvendes art 5.2. Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter iøvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes indenfor rammerne af lov om kommunal aktivering registreres på funktion For hver gruppering under funktion 5.05 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 2. december 1993 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion på visse dele af det sociale område.

16 16 Det bemærkes, at ydelser vedrørende aktivering af flygtninge registreres på funktion På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 02 Kontanthjælp til unge under 25 år ( 37, jf. lov om kommunal aktivering, 9 og 11) Her registreres udgifter til kontanthjælp til unge under 25 år, der er omfattet af lov om kommunal aktivering, i perioden før 1. aktiveringstilbud og i venteperioder mellem aktiveringstilbud. Kontanthjælp i form af særlig støtte, jf. bistandslovens 37a, registreres dog på gruppering Særlig støtte ( 37a, jf. lov om kommunal aktivering 9,11,15 og 18) Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte, jf. bistandslovens 37a, til personer, der er omfattet af lov om kommunal aktivering, uanset om støtten udbetales til modtagere af kontanthjælp, oplæringsydelse, løn(jobtræning) eller aktiveringsydelse. Ved udbetaling af igangsætningsydelse registreres hele ydelsen på gruppering Igangsætningsydelse ( 21) Her registreres udgifter til igangsætningsydelse til kontanthjælpsmodtagere, der ønsker at etablere og drive selvstændig virksomhed. 07 Aktiveringsgodtgørelse ( 20) Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at dække kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i tilbud om aktivering.

17 17 08 Aktivering af personer under 25 år ( 14, 15, stk. 2 og stk. 4 og 18) Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 25 år efter 1. juli 1995 i form af: * Løntilskud * Oplæringsydelse op til niveauet for bruttokontanthjælp ( 15, stk 4) * Beskæftigelsestillæg ( 15, stk. 2) * Aktiveringsydelse op til niveauet for bruttokontanthjælp ( 18) * Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælp (bistandslovens 37) uanset det ugentlige timetal og uanset, om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering. Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder registreres på funktion Særlig støtte i forbindelse med aktivering af personer under 25 år, jf. bistandslovens 37a, registreres på gruppering Aktivering af personer fyldt 25 år ( 14, 15, stk. 1-2 og 18) Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere fyldt 25 år efter 1. juli 1995 i form af: * Løntilskud * Aktiveringsydelse op til niveauet for bruttokontanthjælp ( 15, stk. 1 og 18) * Beskæftigelsestillæg ( 15, stk. 2) * Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet

18 18 for bruttokontanthjælp (Bistandslovens 37) uanset det ugentlige timetal. Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder registreres på funktion Særlig støtte i forbindelse med aktivering af personer fyldt 25 år, jf. bistandslovens 37a, registreres på gruppering Tilbagebetaling Her registreres eventuel tilbagebetaling af hjælp efter lov om kommunal aktivering Beskæftigelsesordninger Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Herunder lønudgifter ved jobtræning (løntilskudsjobs) i kommunale virksomheder. Det bemærkes, at udgifter vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funktion 5.95, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om kommunal aktivering i form af løntilskud, aktiveringsydelse, oplæringsydelse, beskæftigelsestillæg, kontanthjælp, igangsætningsydelse og aktiveringsgodtgørelse registreres på funktion På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere. Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvortil der ydes 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.52.

19 19 Det bemærkes, at lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder, registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2. Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på hovedkonto 6. Endelig skal det bemærkes, at samtlige udgifter vedrørende forsøgspuljen ( 30) registreres på funktion På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgende. 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om orlov. 04 Individuel jobtræning i kommunalt regi Her registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning for unge og andre særligt udsatte grupper, der udføres i kommunalt regi, jf. lov om kommunal aktivering. 05 Individuel jobtræning i privat regi Her registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning for unge og andre særligt udsatte grupper, der udføres i privat regi, jf. lov om kommunal aktivering. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse af de ledige kontanthjælpsmodtagere i private husstande, jf. lov om kommunal aktivering. 06 Arbejdsmarkedsuddannelser Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser efter lov om kommunal aktivering, som vedrører AMU-kurser.

20 20 07 Andre uddannelser Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser efter lov om kommunal aktivering, der vedrører andre kurser end AMU-kurser. 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.05 under gruppering 08 eller Produktionsskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf. kapitel 2 i lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler. 17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse Her registreres amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse. 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf. lov om kommunal aktivering, samt andre indtægter, f.eks. salgsindtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter. 94 Forsøgspulje ( 30) Her registreres kommunens tilskud fra puljen til beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere i projekter med kulturelle, sociale og humanitære formål m.v., jf. 30 i lov om kommunal aktivering. 95 Puljetilskud ( 26)

21 21 Her registreres kommunens tilskud fra puljen til beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, jf. 26 i lov om kommunal aktivering. 96 Tilskud for personer i aktivering ( 25, stk. 1) Her registreres tilskud efter 25, stk. 1 i lov om kommunal aktivering for personer, der under et aktiveringstilbud er berettiget til aktiveringsydelse, og hvor ydelsen er bortfaldet som følge af en udbetalt deltagergodtgørelse i tilbud om aktivering. Det bemærkes, at tilskuddene vedrørende flygtninge efter denne paragraf registreres på gruppering Ekstra puljetilskud vedrørende flygtninge Her registreres kommunens tilskud efter 134a, stk. 5, 1. pkt., i bistandsloven vedrørende udlændinge, der deltager i aktiviteter omfattet af 4-8 i lov om kommunal aktivering. Det bemærkes, at de almindelige puljetilskud vedrørende flygtninge registreres på gruppering Tilskud vedrørende flygtninge i beskæftigelsesaktiviteter Her registreres kommunens tilskud efter 25, stk. 1 i lov om kommunal aktivering vedrørende flygtninge, der under et aktiveringstilbud er berettiget til aktiveringsydelse, og hvor ydelsen er bortfaldet som følge af en udbetalt deltagergodtgørelse i tilbud om aktivering. Endvidere registreres her kommunens tilskud vedrørende flygtninge efter bistandslovens 134a, stk. 5, 3. pkt., der gives, såfremt betingelserne i 25, stk. 1 i lov om kommunal aktivering er opfyldt. Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering til registrering af refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere.

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv.

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Til samtlige (amts)kommuner 30. juli 2003 Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Departementet

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 10. januar 2006 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2481-5 Sagsbeh.: PDP Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 226411 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 24 omgang rettelsessider

Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 24 omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 7. juni 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2542-12 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orien.juni.04 Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem 4.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter udgifter

Læs mere