Til samtlige kommuner 20. april / I:/si/dk/oribrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev"

Transkript

1 Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/ I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse i Budget- og regnskabsrådet er det besluttet at foretage nogle ændringer og præciseringer af kontoplanen og konteringsreglerne i "Budget- og regnskabssystemet for kommuner og amtskommuner". Nedenfor er nærmere redegjort for indholdet af ændringerne på de enkelte områder. Nye regnskabsfrister Fra og med regnskab 1990 blev fristen for den posteringsmæssige regnskabsafslutning fremrykket fra den 1. juli til den 1. april. Det er nu besluttet at drage konsekvensen heraf, således at de øvrige frister i forbindelse med regnskabsafslutningen fremrykkes i overensstemmelse hermed. Fremrykningen af regnskabsaflæggelsen skal ses i sammenhæng med, at det både vil forøge regnskabets værdi som styringsinstrument for kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, og forøge regnskabets værdi som informationsredskab for kommunens borgere og politikkere samt for de centrale myndigheder. Herudover skal fremrykningen ses i sammenhæng med bestræbelserne på at samle tidsfristerne for kommunernes indsendelse af særskilte revisionspåtegninger på tilskudsregnskaber. En undersøgelse blandt de øvrige ministerier har vist, at ministerierne i vidt omfang vil kunne medvirke til en samordning med indberetningsfrist den 15. august. Indenrigsministeriet vil derfor følge op overfor de øvrige ministerier med en opfor-

2 - 2 - dring om, at skemaer m.v. til særskilte tilskudsregnskaber udsendes i maj til kommunerne med indberetningsfrist til de centrale myndigheder omkring 15. august. Det vil sikre, at hovedparten af de særskilte revisionspåtegninger kan udarbejdes samlet og samtidig med den almindelige regnskabs- og revisionsgennemgang i kommunen. Ændringerne af regnskabsfristerne indebærer, at fristen for revisionens afgivelse af beretning om årsregnskabet rykkes fra den 15. november til den 15. august. Fristen for årsregnskabets afgivelse af kommunalbestyrelsen til revisionen rykkes fra den 20. august til den 1. juni, mens fristen for indsendelse til tilsynsmyndigheden af regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, fastsættes til udgangen af september. Det bemærkes endvidere, at fristen for indberetningen af finansiel status til Danmarks Statistik er fremrykket til den 1. april, så finansiel status for fremtiden skal indberettes samtidig med specifikationer til regnskab. De nye tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen fremgår af nedenstående oversigt. 15. januar- Supplementsperioden udløber. ultimo februar Inden 1. april Posteringsmæssig regnskabsafslutning. Senest 1. april Hovedoversigt (én kolonne) indsendes til Indenrigsministeriet. Specifikationer (inklusiv finansiel status), herunder specifikationer til funktion 4.01 Sygehuse, indsendes til Danmarks Statistik. Inden 1.juni Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revision. Regnskabsoversigt, hovedoversigt (tre kolonner) og bemærk-

3 - 3 - ninger indsendes til Indenrigsministeriet. Inden 15. august Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen. Senest 30. september Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, sendes til tilsynsmyndigheden. De nye tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen vil blive indarbejdet i en ny bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ændringerne har virkning fra og med regnskab Regler om en takstoversigt Folketinget vedtog i foråret 1994 en ændring af de kommunale styrelseslove, som medførte en lempelse af delegationsforbudet vedrørende fastsættelse af takster. Tidligere skulle kommunalbestyrelsen i et møde vedtage samtlige takster. Med lovændringen gælder dette kun nærmere angivne takster, mens det for visse andre væsentlige takster er tilstrækkeligt, at de fremgår af en takstoversigt til budgettet. Det vil fra og med budget 1996 være obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til såvel budgetforslaget som til det endeligt vedtagne budget. De nærmere regler for takstoversigten

4 ./. fremgår af vedlagte bilag 1, som indeholder et nyt afsnit i til "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner". Det nuværende afsnit i bliver herefter til afsnit j. Ny kontoplan og konteringsregler for funktion 5.05 og 5.98 Med virkning fra den 1. juli 1995 er lov om kommunal aktivering blevet ændret. Ændringen vedrører bl.a. finansieringsreglerne, hvor der nu ydes 50 pct. refusion af alle udgifter til forsørgelse af personer omfattet af lov om kommunal aktivering (bortset fra aktiveringsgodtgørelse). Det bevirker, at alle forsørgelsesudgifter skal registreres på funktion Endvidere finansieres driftsudgifter af 26-puljen, hvilket overflødiggør den hidtidige særskilte registrering af udgifter, som indgik i beregningen af driftsrefusionsloftet. Da lovændringen træder i kraft den 1. juli 1995 skal udgifter og indtægter efter lov om kommunal aktivering frem til den 1. juli 1995 registreres efter den nugældende kontoplan. Vedrørende overgangspersoner, som deltager i tilbud om aktivering, der løber hen over den 1. juli 1995, skal udgiften deles pr. 1. juli på ny og gammel kontoplan. Kontoplanen og konteringsreglerne som er gældende fra 1. juli./ er vedlagt som bilag 2. De vigtigste ændringer er kort omtalt nedenfor. Der nedlægges følgende grupperinger pr. 1. juli : På funktion 5.05 (dranst 1): 1 Grupperingerne vil dog naturligvis stadig skulle bruges ved udarbejdelsen af regnskab for 1995.

5 5 01 Ungdomsydelse m.v. til unge under 25 år 03 Kontanthjælp til unge under 25 år ved frivillig aktivering 05 Aktiveringsydelse til personer over 25 år På funktion 5.98 (dranst 1): 08 Jobtræning med løntilskud til private virksomheder m.v. På funktion 5.98 (dranst 2): 01 Refusion af drifts- og uddannelsesudgifter i relation til ungdomsydelse med 50 pct. refusion 04 Refusion af drifts- og uddannelsesudgifter i relation til ungdomsydelse til flygtninge med 100 pct. refusion 05 Refusion af drifts- og uddannelsesudgifter i relation til ungdomsydelse til flygtninge med 75 pct. refusion Der oprettes pr. 1. juli 1995 følgende grupperinger: På funktion 5.05 (dranst 1): 08 Aktivering af personer under 25 år 09 Aktivering af personer fyldt 25 år Registrering af nye offentlige servicejobs inden for ældreservice Som led i finansloven for 1995 blev det besluttet at afsætte 150 mill. kr. i 1995 og 1996 til etablering af nye offentlige servicejobs inden for ældreservice. Ordningen indebærer, at Arbejdsministeriet gennem Arbejdsformidlingen refunderer 50 pct. af kommunernes lønudgifter ved etablering af nye ordinære stillinger inden for ældreservice. Lønudgifter til personer ansat efter Arbejdsministeriets/Arbejdsformidlingens ordning skal holdes adskilt fra

6 6 lønudgifter, som er omfattet af Indenrigsministeriets ordning med midlertidig refusion af kommunernes merlønudgifter på børnepasnings- og ældreområdet. Derfor oprettes der en ny funktion 5.29 Ældreserviceordning, hvor lønudgifter til personer ansat efter Arbejdsministeriets/Arbejdsformidlingens ordning skal registreres. Eventuelle øvrige kommunale driftsudgifter i tilknytning hertil kan registreres enten på funktionen eller på en af de funktioner hvor ældreservice i øvrigt registreres. Under dranst 2 registreres refusionen af lønudgifter på gruppering 01 Refusion af lønudgifter. Berigtigelser registreres ligeledes her. Ændringerne er gældende fra og med regnskab Da Arbejdsministeriets ordning er midlertidig, vil funktionen blive nedlagt igen fra budget Registrering af bofællesskaber og væresteder for personer med særlige sociale vanskeligheder Folketinget har vedtaget en ændring af lov om social bistand. Der er indføjet en ny bestemmelse i bistandslovens 68 b, hvorefter kommunalbestyrelsen kan tilbyde personer med særlige sociale vanskeligheder ophold i bofællesskaber eller andre boformer, hvortil der kan ydes den nødvendige medhjælp. Endvidere kan kommunalbestyrelsen iværksætte dagforanstaltninger i form af åbne være- og omsorgssteder m.v. Loven trådte i kraft den 1. april Til registrering af kommunernes udgifter efter 68 b oprettes en ny funktion 5.43 Bofællesskaber og væresteder for personer med særlige sociale vanskeligheder, under hovedfunktionen Forsorgshjem og tilsvarende institutioner. Der oprettes to nye grupperinger til registrering af udgifterne til personer over/under 67 år:

7 7 01 Udgifter vedrørende personer med særlige sociale vanskeligheder på 67 år og derover 02 Udgifter vedrørende personer med særlige sociale vanskeligheder under 67 år Ændringen er gældende fra og med regnskab Registrering af individuel boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber Pr. 1. januar 1994 blev lov om individuel boligstøtte ændret med forbedrede muligheder for at opnå individuel boligstøtte i kollektive bofællesskaber. Boligstøtten kan gives dels til personer, der er mindst 55 år, dels til personer med et socialt betinget behov for at bo i et kollektivt bofællesskab. Boligstøtte til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, udbetales som tilskud, mens boligstøtte til personer i andre kollektive bofællesskaber udbetales med 50 pct. tilskud og 50 pct. som lån. Som følge af lovændringen foretages der nogle ændringer på funktion 5.91 og 5.92, som er omtalt nedenfor. Funktion 5.91 Boligsikring Som noget nyt gives der boligsikring ydet delvis som lån, hvorfor der på funktion 5.91 oprettes to nye grupperinger til registrering af boligsikring ydet delvis som lån og til registrering af tilbagebetaling: 04 Tilskud og lån til ejere og andelshavere i kollektive bofællesskaber samt blandede bofællesskaber 93 Tilbagebetaling af lån og renter

8 8 Herudover registreres boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, på den eksisterende gruppering 06 på funktion Registrering foretages således efter udbetalingsformen, dvs. efter om boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og lån (50-50). Der tilføjes følgende i konteringsreglerne for funktion 5.91: "På grp. 04 registreres boligsikring (tilskuds- og låneandelen) til personer i kollektive bofællesskaber, hvor ikke alle beboere er lejere. Registreringen af boligsikring til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige beboere er lejere, foretages på grp. 06. Dvs. afgørende for registreringen af boligsikringen til kollektive bofællesskaber er, hvorvidt boligsikringen ydes som tilskud eller tilskud og lån. Ved udbetaling af lån debiteres gruppering 04. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen foretages en registrering over status af den afdragspligtige del med en debitering på funktion 9.25 og en kreditering på balancekonto Ved betaling af renter og afdrag krediteres gruppering 93. Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen krediteres afdraget funktion 9.25 og debiteres Kontrollen med tilbagebetalingen af låneandelen kan også ske over funktionerne 8.37 og 8.49, men indbetaling skal også i dette tilfælde ske på gruppering 93, så refusionsbeløbet som følge heraf reguleres tilsvarende." Funktion 5.92 Boligydelse til pensionister På funktion 5.92 oprettes ingen nye grupperinger. Der tilføjes følgende i konteringsreglerne: "Boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige personer er lejere, registreres på grp. 01 Tilskud

9 9 til lejere. Tilskud inkl. lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på grp. 03 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån". Ændringerne er gældende fra og med budget 1996 Registrering af betaling for midlertidig hjemmehjælp På funktion 5.02 Plejeforanstaltninger i hjemmet er der i dag autoriseret en gruppering til registrering af betaling for midlertidig hjemmehjælp. Men den stigende udbredelse af integrerede plejeordninger er det besluttet at oprette en tilsvarende gruppering på funktion 5.32 Integrerede plejeordninger. Ændringen gennemføres fra budget 1996 ved at den eksisterende gruppering 92 Klienters betaling, som skal nedlægges fra budget 1996, opretholdes under nyt navn Betaling for hjemmehjælp. På grupperingen registreres betaling for midlertidig hjemmehjælp efter bistandslovens 54. Nedlæggelse af funktionerne for postgiroindskud Efter omdannelsen af Postgiro til Girobank A/S adskiller Girobank A/S sig reelt ikke fra øvrige pengeinstitutter. Det er derfor besluttet at nedlægge funktionerne for postgiroindskud, dvs. funktionerne 7.02, 8.02 og Indskud i Girobank A/S skal registreres sammen med indskud i øvrige pengeinstitutter m.v. Ændringen er gældende fra og med budget 1996.

10 10 Registrering af gebyrer for bank- og girokonti Gebyrer knyttet til indskud m.v. i banker har fået en stadig voksende betydning. På den baggrund er det besluttet at autorisere, at gebyrer skal registreres på hovedkonto 7 under de respektive indskudsformer. Det er frivilligt, om registreringen foretages brutto under hovedart 6 Finansudgifter eller netto som en minuspostering under hovedart 8 Finansindtægter (negativ renteindtægt). Ændringen er gældende fra og med budget Registrering af afregning af selskabsskat, som er i restance Indenrigsministeriets har i brev af 6. september 1994 orienteret om registreringen af afregnede ikke-inddrevne kommunale indkomstskatter. Disse skal optages på status som et tilgodehavende på staten på en nyoprettet gruppering på funktion I den forbindelse har Indenrigsministeriet fået en henvendelse om afregnede selskabsskatterestancer skal optages på status. Selskabsskatterestancer bliver modregnet over for kommunerne, når de er på over en 1/2 mill. kr. og over et år gammel. Af hensyn til paralleliteten i kontoplanen er det besluttet, at afregningen til staten af selskabsskatter, som er i restance optages på status. De optages på status på den samme nyoprettede gruppering på funktion Afregnede indkomstskatterestancer, som anvendes til afregnede indkomstskatterestancer. Under grupperingen debiterer kommunen funktionen med selskabsskatterestancer, som er afregnet til staten. Modposteringen foretages på balancekonto Udgiftsføringen af kommunens afregning til staten af selskabsskatterestancer foretages på funktion 8.92, grp. 01.

11 11 Registrering af beboerbetaling på dag- og døgninstitutioner for ældre og voksne handicappede Indenrigsministeriet har modtaget en række henvendelser vedrørende artskonteringen af beboeres betaling for ydelser under ophold på dag- og døgninstitutioner for ældre og voksne handicappede. Indenrigsministeriet skal i den anledning præcisere, at der ved registrering af beboeres betalinger på funktionerne 5.32, 5.34, 5.50 og 5.51, grupperingerne 93, 94 og 95 anvendes art 7.2 Salg af produkter og ydelser. Rettelsessider til "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner" vedrørende de ovenstående ændringer vil snarest muligt blive udsendt. Med venlig hilsen Steen Iversen

12 12 Bilag 1: Nyt afsnit i " i. Takstoversigt For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt både til budgetforslaget og til det vedtagne budget. Takstoversigten skal som udgangspunkt indeholde en oversigt over de takster, som er omfattet af 41a i styrelsesloven. Det drejer sig om takster for ydelser til borgerne fra kommmunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger. Som eksempel på takster, som skal optages på takstbilaget, kan nævnes betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, tilslutningsafgifter til forsyningsvirksomheder og takster for el, gas, vand og varme samt renovation og spildevand. I takstbilaget vil der endvidere skulle medtages oplysning om størrelsen af andre væsentligere takster. Eksempler på sådanne kan være ekspeditionsgebyrer og afgifter for tilladelser, oplysninger og attester. Herudover kan nævnes visse takster på det kulturelle område og fritidsområdet såsom halleje, og entréer til svømmehaller o.lign. Der er ikke opstillet nærmere formkrav til takstoversigten, som derfor vil kunne udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov. Der skal udarbejdes et takstoversigt til såvel budgetforslaget som til det endeligt vedtagne budget.

13 13 Et forslag til takstoversigt uddeles til medlemmerne af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforslagets behandling. Takstoversigten til det endelige budget indsendes til Indenrigsministeriet senest den 5. januar. "

14 14 Bilag 2 Kontoplan for funktion 5.05 og 5.98 for udgifter og indtægter, der vedrører tilbud efter lov om kommunal aktivering efter 1. juli Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1 Drift 02 Kontanthjælp til unge under 25 år ( 37, jf. lov om kommunal aktivering, 9 og 11) 04 Særlig støtte ( 37a, jf. lov om kommunal aktivering 9,11,15 og 18) 06 Igangsætningsydelse ( 21) 07 Aktiveringsgodtgørelse ( 20) 08 Aktivering af personer under 25 år ( 14, 15, stk. 2 og stk. 4 og 18) 09 Aktivering af personer fyldt 25 år ( 14, 15, stk. 1-2 og 18) 93 Tilbagebetaling 2 Statsrefusion 01 Refusion af udgifterne på gruppering og minus gruppering Berigtigelser 04 Tilskud fra EF 5.98 Beskæftigelsesordninger 1 Drift 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 04 Individuel jobtræning i kommunalt regi 05 Individuel jobtræning i privat regi 06 Arbejdsmarkedsuddannelser 07 Andre uddannelser 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. 16 Produktionsskoler 17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse

15 15 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. 94 Forsøgspulje ( 30) 95 Puljetilskud ( 26) 96 Tilskud for personer i aktivering ( 25, stk. 1) 97 Ekstra puljetilskud vedrørende flygtninge 98 Tilskud vedrørende flygtninge i beskæftigelsesaktiviteter 2 Statsrefusion 03 Berigtigelser 06 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 16 Tilskud vedrørende produktionsskoler 20 Tilskud fra EF Konteringsregler for funktion 5.05 og 5.98 for udgifter og indtægter, der vedrører tilbud efter lov om kommunal aktivering efter 1. juli Aktiverede kontanthjælpsmodtagere På denne funktion registreres forsørgelsesydelser, der udbetales i henhold til lov om kommunal aktivering i form af løntilskud, aktiveringsydelse, oplæringsydelse, beskæftigelsestillæg, kontanthjælp, igangsætningsydelse og aktiveringsgodtgørelse. På funktion 5.05 anvendes art 5.2. Det bemærkes, at driftsudgifter og driftsindtægter iøvrigt i relation til de aktiveringsforanstaltninger, der iværksættes indenfor rammerne af lov om kommunal aktivering registreres på funktion For hver gruppering under funktion 5.05 skal føres en ydelsesregistrant, svarende til ydelsesregistranten under funktion 5.01, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 2. december 1993 om kommunernes regnskabsaflæggelse og statsrefusion på visse dele af det sociale område.

16 16 Det bemærkes, at ydelser vedrørende aktivering af flygtninge registreres på funktion På funktion 5.05 er autoriseret følgende driftsgrupperinger: 02 Kontanthjælp til unge under 25 år ( 37, jf. lov om kommunal aktivering, 9 og 11) Her registreres udgifter til kontanthjælp til unge under 25 år, der er omfattet af lov om kommunal aktivering, i perioden før 1. aktiveringstilbud og i venteperioder mellem aktiveringstilbud. Kontanthjælp i form af særlig støtte, jf. bistandslovens 37a, registreres dog på gruppering Særlig støtte ( 37a, jf. lov om kommunal aktivering 9,11,15 og 18) Her registreres samtlige udgifter til særlig støtte, jf. bistandslovens 37a, til personer, der er omfattet af lov om kommunal aktivering, uanset om støtten udbetales til modtagere af kontanthjælp, oplæringsydelse, løn(jobtræning) eller aktiveringsydelse. Ved udbetaling af igangsætningsydelse registreres hele ydelsen på gruppering Igangsætningsydelse ( 21) Her registreres udgifter til igangsætningsydelse til kontanthjælpsmodtagere, der ønsker at etablere og drive selvstændig virksomhed. 07 Aktiveringsgodtgørelse ( 20) Her registreres de kommunale udgifter til godtgørelse, der medgår til at dække kontanthjælpsmodtageres udgifter ved deltagelse i tilbud om aktivering.

17 17 08 Aktivering af personer under 25 år ( 14, 15, stk. 2 og stk. 4 og 18) Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 25 år efter 1. juli 1995 i form af: * Løntilskud * Oplæringsydelse op til niveauet for bruttokontanthjælp ( 15, stk 4) * Beskæftigelsestillæg ( 15, stk. 2) * Aktiveringsydelse op til niveauet for bruttokontanthjælp ( 18) * Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælp (bistandslovens 37) uanset det ugentlige timetal og uanset, om der er tale om en pligtmæssig eller ikke-pligtmæssig aktivering. Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder registreres på funktion Særlig støtte i forbindelse med aktivering af personer under 25 år, jf. bistandslovens 37a, registreres på gruppering Aktivering af personer fyldt 25 år ( 14, 15, stk. 1-2 og 18) Her registreres alle udgifter til forsørgelsesydelser ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere fyldt 25 år efter 1. juli 1995 i form af: * Løntilskud * Aktiveringsydelse op til niveauet for bruttokontanthjælp ( 15, stk. 1 og 18) * Beskæftigelsestillæg ( 15, stk. 2) * Supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet

18 18 for bruttokontanthjælp (Bistandslovens 37) uanset det ugentlige timetal. Ved jobtræning med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder registreres på funktion Særlig støtte i forbindelse med aktivering af personer fyldt 25 år, jf. bistandslovens 37a, registreres på gruppering Tilbagebetaling Her registreres eventuel tilbagebetaling af hjælp efter lov om kommunal aktivering Beskæftigelsesordninger Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats. Herunder lønudgifter ved jobtræning (løntilskudsjobs) i kommunale virksomheder. Det bemærkes, at udgifter vedrørende ledige dagpengemodtagere registreres på funktion 5.95, og at udgifter til forsørgelse til personer omfattet af lov om kommunal aktivering i form af løntilskud, aktiveringsydelse, oplæringsydelse, beskæftigelsestillæg, kontanthjælp, igangsætningsydelse og aktiveringsgodtgørelse registreres på funktion På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter vedrørende orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere. Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvortil der ydes 100 pct. refusion, registreres på funktion 8.52.

19 19 Det bemærkes, at lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder, registreres under art 5.2. Lønudgifter til projektledere m.v. registreres under art 1. Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere registreres under art 5.2. Det bemærkes endvidere, at løn til beskæftigelseskonsulenter registreres på hovedkonto 6. Endelig skal det bemærkes, at samtlige udgifter vedrørende forsøgspuljen ( 30) registreres på funktion På funktionen er autoriseret en række driftsgrupperinger, som gennemgås i det følgende. 01 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Her registreres udgifter til orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om orlov. 04 Individuel jobtræning i kommunalt regi Her registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning for unge og andre særligt udsatte grupper, der udføres i kommunalt regi, jf. lov om kommunal aktivering. 05 Individuel jobtræning i privat regi Her registreres udgifter og indtægter vedrørende individuel jobtræning for unge og andre særligt udsatte grupper, der udføres i privat regi, jf. lov om kommunal aktivering. Endvidere registreres her udgifterne vedrørende beskæftigelse af de ledige kontanthjælpsmodtagere i private husstande, jf. lov om kommunal aktivering. 06 Arbejdsmarkedsuddannelser Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser efter lov om kommunal aktivering, som vedrører AMU-kurser.

20 20 07 Andre uddannelser Her registreres den del af udgifter og indtægter vedrørende uddannelser efter lov om kommunal aktivering, der vedrører andre kurser end AMU-kurser. 09 Jobtræning med løntilskud til offentlige virksomheder m.v. Her registreres lønudgifter ved jobtræning i kommunale virksomheder. På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, der er udgiftsført på funktion 5.05 under gruppering 08 eller Produktionsskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende produktionsskoler, jf. kapitel 2 i lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler. 17 Amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse Her registreres amtskommunale tilskud til kurser for arbejdsløse. 92 Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. Her registreres indtægterne vedrørende de private husstandes betaling for de udsendte kontanthjælpsmodtageres præsterede arbejdstimer, jf. lov om kommunal aktivering, samt andre indtægter, f.eks. salgsindtægter vedrørende beskæftigelsesprojekter. 94 Forsøgspulje ( 30) Her registreres kommunens tilskud fra puljen til beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere i projekter med kulturelle, sociale og humanitære formål m.v., jf. 30 i lov om kommunal aktivering. 95 Puljetilskud ( 26)

21 21 Her registreres kommunens tilskud fra puljen til beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, jf. 26 i lov om kommunal aktivering. 96 Tilskud for personer i aktivering ( 25, stk. 1) Her registreres tilskud efter 25, stk. 1 i lov om kommunal aktivering for personer, der under et aktiveringstilbud er berettiget til aktiveringsydelse, og hvor ydelsen er bortfaldet som følge af en udbetalt deltagergodtgørelse i tilbud om aktivering. Det bemærkes, at tilskuddene vedrørende flygtninge efter denne paragraf registreres på gruppering Ekstra puljetilskud vedrørende flygtninge Her registreres kommunens tilskud efter 134a, stk. 5, 1. pkt., i bistandsloven vedrørende udlændinge, der deltager i aktiviteter omfattet af 4-8 i lov om kommunal aktivering. Det bemærkes, at de almindelige puljetilskud vedrørende flygtninge registreres på gruppering Tilskud vedrørende flygtninge i beskæftigelsesaktiviteter Her registreres kommunens tilskud efter 25, stk. 1 i lov om kommunal aktivering vedrørende flygtninge, der under et aktiveringstilbud er berettiget til aktiveringsydelse, og hvor ydelsen er bortfaldet som følge af en udbetalt deltagergodtgørelse i tilbud om aktivering. Endvidere registreres her kommunens tilskud vedrørende flygtninge efter bistandslovens 134a, stk. 5, 3. pkt., der gives, såfremt betingelserne i 25, stk. 1 i lov om kommunal aktivering er opfyldt. Der er under dranst 2 autoriseret en gruppering til registrering af refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere.

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 31. januar 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 31. januar 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1995/1562-8 si\br93\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Til samtlige kommuner 8. juli 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 8. juli 1996 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 8. juli 1996 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1996/1562-9 si\br94\oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er efter

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER

DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER DEL II BEVILLINGSREGLER, PROCEDURER OG OVERSIGTER. Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 5 FORM- OG PROCEDUREKRAV TIL BUDGETTET Indhold Side 5.0 Indledning

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv.

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Til samtlige (amts)kommuner 30. juli 2003 Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv. Departementet

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 36. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 20. juni 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 36. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem 4.1 - side 1 Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Budget 2001 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder,

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 5. juli 2000 Kontor: 1.økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ juli.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog

Hermed orienteres om forskellige ændringer og præciseringer m.v. i Budgetog Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 9. maj 2012 Enhed: Administrationspolitik

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.1 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 18. maj 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-7 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\.\maj.2000.2.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Til samtlige kommuner 9. april 1997 og ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 9. april 1997 og ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 9. april 1997 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1997/1562-1 jsp ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er efter drøftelse

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem 5.2 - side 1 Dato: Maj 2003 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter skal opstilles,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere