Fremgang i syne hos transportens arkitekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremgang i syne hos transportens arkitekter"

Transkript

1 Fremgang i syne hos transportens arkitekter A F CHEFKONSULENT JESPER HØJTE STENBÆK, CAND. MERC. JUR., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., STUDENTERMEDHJÆLP LOUISE STEINER BRUUN, STUD. SCIEN T. ADM., M.SC., STUDENTERMEDHJÆLP ANNETTE SARTVIN LENDAL, STUD. SCIENT. POL. OG AN ALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Skibe, lastbiler, tog og fly er de synlige udtry k for erhv erv stransporten, som v i ser i dagligdagen. Hvad, de færreste tænker på, er, at der ligger en uundværlig organisering og disponering af transportmidlerne bag al denne aktiv itet. I statistikkens verden kaldes disse disponerende virksomheder noget så y dmy gt som hjælpevirksomheder, og talmaterialet er ofte spinkelt. I v irkelighedens verden er der tale om erhverv med en central rolle for erhvervsliv og forbrugere. Produktiv iteten i disse erhverv har derfor stor samfundsøkonomisk bety dning. Det v igtigste erhv erv blandt disse hjælpev irksomheder er uden sammenligning speditionserhv erv et. Meget tyder på, at speditionsvirksomhederne er inde i en spæd, positiv udv ikling, og speditionsbranchen fy lder mere og mere i det samlede, samfundsøkonomiske regnskab, jf. figur 1. Også hvad angår produktivitet er der tegn på en positiv udvikling; i hv ert fald stiger omsætningen trods færre medarbejdere, og omsætningen pr. lønkrone er også stigende. Tr ansportsektoren består i k k e k un af almindelige tr ansportvirksomheder, men i høj gr ad også af tr ansportarkitekterne i spedi tørerhvervet Di sse v irksomheder er så småt v ed at forlade k r i setiderne Fi gur 1 BNP og omsætningen i speditionsbranchen, hvis udviklingen fortsætter (2009 = 100) Spedi tionsbranchen har opl evet en omsætni ngsvækst på 11 pct. årligt i perioden Speditionsbranchens omsætning Bruttonationalproduktet Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS44, N ATHO02 og egne ber egni nger. DAN SK ERHVERVS PERSPEKTIV 2013 # 24

2 Transportsektorens produktivitet har betydning for resten af erhvervslivet Transport betyder meget: Kan en virksomhed ikke hurtig og effektiv t få fragtet sine v arer, medarbejdere eller andet fra A til B, så kan den pågældende v irksomhed v ære nok så produktiv selv den v il stadig få særdeles svært ved at tjene penge til sig selv, sine medarbejdere og samfundet. Derfor har produktiv iteten i transportsektoren enorm bety dning for samfundsøkonomien. En effektiv transportsektor er en nødvendig forudsætning for en økonomi i v ækst. Pr oduk tiviteten i tr ansportsektoren har stor samfundsøk onomisk bety dning Danmark er et transportland Heldigv is er Danmark i manges øjne et transportland, og de største, danske transportv irksomheder er kendt blandt mange. At Danmark har en stor transportsektor, øger dog blot bety dningen af at hav e en positiv produktiv itetsudv ikling i netop denne sektor. Selv om de danske transportv irksomheder kun fy lder 6 pct. af antallet af v irksomheder og kun står for 8,7 pct. af beskæftigelsen, står de dog for et sted mellem 9 og 10 pct. af den samlede omsætning i dansk erhvervsliv og bidrager kraftigt til det internationale salg, hvor de er uundv ærlige for de fleste eksportv irksomheder og erhv erv sliv et i det hele taget. Den danske transportsektor havde en omsætning på næsten 356 mia. kr. i Med andre ord fylder den danske transportsektor altså mere i kroner og ører, end i CVRnumre og antal ansatte. Tr ansportvirksomheder udgør ca. 6 pct. af det saml ede antal v i rksomheder i Danmark, og de står for ca. 9 pct. af besk æftigelsen Fi gur 2 Omsætningen i de danske transportvirksomheder (mio. kr.) ,500% 10,00% 9,500% 9,00% 8,500% Udenlandsk salg Indenlandsk salg Andel af salg i erhvervslivet som helhed (h. akse) Tr ansportsektoren fylder endnu mer e i omsætning, end den gør i antal v i rksomheder og besk æftigede ,00% Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS55 og egne ber egni nger. DAN SK ERHVERV 2

3 Alt dette betyder, at produktivitetsudviklingen i branchen har stor vægt i det samlede, økonomiske regnskab. Og transportsektoren har endda øget sin betydning gennem de senere år: Hvor transportsektoren stod for 9,1 pct. af den samlede omsætning i dansk erhv erv sliv i 2009, stod den for 9,7 pct. i Denne positiv e udv ikling sky ldes selv sagt, at omsætningen i de danske transportvirksomheder er steget hurtigere end omsætningen i resten af erhvervslivet: I perioden 2009 til 2012 steg omsætningen i de danske transportv irksomheder med gennemsnitlig 9,1 pct. om året, mens erhv erv sliv et som helhed kun oplev ede en gennemsnitlig, årlig vækst i den samlede omsætningen på 6,8 pct. i samme periode. Fi gur 3 Samlet salg i transportsektoren og erhvervslivet som helhed (2009 = 100) Kr i sen ramte hårdt, men dette til trods har man opl evet fremgang i tr ansportsektoren; dette k an sk yldes en øget pr oduk tivitet 2009 ti l 2012 steg det saml ede sal g i tr ansportsektoren med 9,1 pct. om år et pct pct. Transportsektor Samlet erhvervsliv Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS55 og egne ber egni nger. Alle disse ting transportsektorens størrelse i antal virksomheder, dens endnu større bety dning for beskæftigelsen og dens igen endnu større betydning for indtjeningen tegner et billede af en samfundsøkonomisk vægtig spiller. Dette billede bliver selv sagt ikke mindre, når man v ed, at transportsektoren jo som beskrev et er en absolut nødv endig samarbejdspartner for de fleste andre erhv erv på mange måder. En stor del af den positive udvikling i transportsektoren og en stor del af årsagen til, at transportsektoren fylder så meget i Danmark kan selv sagt henføres den danske søfart, der traditionelt har stået meget stærkt. Søfartens dominerende position gør dog, at man tit overser de andre dele af transportsektoren herunder de virksomheder, der ofte betegnes som hjælpev irksomhed til transport, og som omfatter bl.a. godshåndtering, oplagringsvirksomhed, bugsering og bjærgning, skibsmægling og især spedition. Samtidig er hver eneste container eller bulk, der fragtes på danske skibe, disponeret af en transportarkitekt. Ofte fokuseres på søfart og anden sy nlig tr ansportvirksomhed DAN SK ERHVERV 3

4 Produktiviteten i transportens hjælpeerhverv har stor betydning for erhvervslivet som helhed De såkaldte hjælpevirksomheder har samme nødvendige infrastrukturskabende rolle inden for transportsektoren, som transportsektoren som helhed har ov er for resten af erhv erv sliv et og samfundsøkonomien. Derv ed får produktivitetsudviklingen i disse virksomheder der primært udgøres af speditionsvirksomheder en afgørende bety dning for transportsektoren og i anden række for økonomien som helhed. Produktiviteten i denne gruppe af virksomheder har med andre ord stor betydning for, hv or effektiv transportsektoren kan agere og det har i anden række stor betydning for resten af erhv erv sliv et. Spedi tion og andre l i gnende erhverv spiller samme k r i tisk e i nfrastruktur rolle for tr ansportsektoren, som tr ansportsektoren spiller for erhvervslivet som hel hed Stigning i omsætning og højere løn, men lavere beskæftigelse tegn på øget produktivitet? I lighed med resten af transportsektoren er denne gruppe af virksomheder ved at v ære kommet forbi krisens værste skær, om end man næppe kan tale om decideret opsv ing endnu. Produktivitetsudviklingen i transportsektoren og i disse brancher er svær at kort lægge præcist: De faktiske og detaljerede produktiv itetstal foreligger nemlig ikke for transporterhv erv ene. Dels pga. uafklarede statistiske problemer med opgørelsesmetoden og dels på grund af forsinkelse i data i forhold til den analy serede periode. Dog er der flere tegn i den generelle udvikling i transportbrancherne, der tyder på, at produktiv itetsudv iklingen har bev æget sig den rigtige v ej. Ser man først på omsætningen, ses det ty deligt, at man i hjælpev irksomhederne til transportsektoren har fulgt den generelle udvikling i transportsektoren: Omsætningen er således steget med 30 pct. eller 9,1 pct. om året hvilket er nøjagtig den samme udv ikling, man ser i transportsektoren som helhed. Denne gruppe af hjælpevirksomheder til transportsektoren omsatte for 85,7 mia. kr. i 2012; det svarer til ca. en fjerdedel af den samlede omsætning i transportsektoren. Der er dog meget store forskelle på de enkelte brancher i denne gruppe. Spedition udgør eksempelv is langt størstedelen af den samlede omsætning. Omsætni ngen inden for hjæl pevirksomhed til tr ansport har fulgt den gener elle udvikling i tr ansportsektoren De 85,7 mia. kr., som denne gruppe af v irksomheder omsatte for i 201 2, er således udtry k for en omsætningsstigning på 1 9,8 mia. kr. fra 2009 til DAN SK ERHVERV 4

5 Fi gur 4 Omsætning inden for hjælpevirksomhed til transport, 2012 (mio. kr.) Branche Om sæ t n in g Oplagrings- og pakhusvirksomhed Pa rkering og vejhjælp mv Er hvervshavne Bu g serings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Serviceydelser i forbindelse med luftfart Godshåndtering Skibsmæglere Speditører A ndre tjenesteydelser i forbindelse med transport I a lt Stor forsk el på de enkelte br anchers betydning i gr uppen spedition fylder k l art mest Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS33 og FIKS44. Note: U dov er de her viste brancher, i ndeholder gruppen også brancherne Stationer, godster mi nal er mv. og Dr i ft af betalingsveje, -broer og -tunneler, for hv i l k e der i k k e opgør es omsætni ngstal på br ancheni v eau (Danmar k s Stati sti k : FIKS44); di sse to br ancher er dog medr egnet i den saml ede omsætni ng (Danmar k s Stati stik: FIKS33). Spedi tionsvirksomheder yder i øvrigt også mange af de ydelser, der i k k e her er r ubr i cer et som spedi ti on, hv or for spedi ti onsv i r k somheder nes andel af den saml ede omsætni ng i nden for hjæl pev i r k somhed ti l tr anspor t er stør r e en d her angi v et. Ser man på udv iklingen inden for beskæftigelsen, nuanceres billedet dog noget: I perioden faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede med ca. 5 pct., og ser man tilbage til 2008 er faldet frem til 2012 endnu større. i Ikke desto mindre er der fremgang at spore, idet det store fald fra 2008 til er afløst af gry ende fremgang : Ved lavpunktet i tredje kvartal af 2010 var der således fuldtidsbeskæftigede inden for hjælpev irksomhed til transport; i første kv artal af v ar der Fi gur 5 Fuldtidsbeskæftigede inden for hjælpevirksomhed til transport Besk æftigelsesudviklingen er mi ndre entydig Si den l avpunktet i tredje k v artal af 2010 er besk æftigelsen steget med ca. 4 pct. i nden for hjæl pevirksomhed til tr ansport Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et. DAN SK ERHVERV 5

6 Et fald i beskæftigelsen i en enkelt branche eller branchegruppe er dog ikke nødv endigv is enty digt u dtry k for en negativ økonomisk udv ikling. Ses faldet i beskæftigelsen i kombination med den positive udvikling i omsætningen, er det ty deligt, at omsætningen pr. medarbejder er steget. Selv om omsætningen pr. medarbejder i første kvartal af 2013 lå en smule lavere end i det første kvartal i 2012, er der stadig tale om et niveau, der ligger ca. en tredjedel ov er første kv artal af Dette kan være et tegn på, at hv er enkelt medarbejder arbejder mere effektiv t end tidligere, og det kan tillige v ære et tegn på et globalt marked i v ækst. Den l avere beskæftigelse sk al dog ses i lyset af en sti gende omsætning; det k an v ære et indicium på en øget pr oduktivitet Fi gur 6 Omsætning pr. medarbejder inden for hjælpevirksomhed til transport (2009K1 = 100) Omsætni ngen pr. medar bejder ligger i dag ca. 1 /3 ov er 2009-niveauet K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 Ki l de: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi str et, FIKS33 og egne ber egni nger. Samtidig er det ty deligt, at man i disse brancher har oplev et en gennemsnitlig lønfremgang trods krisen. Den gennemsnitlige løn pr. fuldtidsansat i lå i nominelle termer således ca. 1 0 pct. højere end i På trods af krisen og et faldende antal beskæftigede har man i disse brancher altså kunnet opretholde en gradvis lønstigning på niveau med den generelle lønudv ikling i den priv ate sektor som helhed. DAN SK ERHVERV 6

7 Fi gur 7 Gennemsnitlig årsløn pr. fuldtidsbeskæftiget inden for hjælpevirksomhed til transport (kr.) Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et og egne ber egni nger. Note: Løbende tal. Tendensl i njen v i ser en stabi l opadgående tendens; l i njen har en R 2 -v ær di på 0,9226. Denne positive lønudvikling i gruppen af hjælpev irksomheder til transport kan muligvis skyldes, at de tilbagev ærende fuldtidsansatte er de mest produktiv e og dermed de, der betales den højeste løn. Dette billede stemmer godt ov erens med udv iklingen i omsætningen pr. medarbejder, som v ist ov enfor. Der er med andre ord noget, der ty der på, at hjælpev irksomhederne til transportsektoren har brugt krisen til en trimning v ed at skille sig af med mindre produktiv e medarbejdere ganske som man ser de i mange andre dele af dansk erhv erv sliv. Lønfr emgang trods krise k an v ære et tegn på, at man har sk ilt sig af med mindre pr oduk tive medarbejdere Dette billede forstærkes yderligere, når man kigger på omsætningen pr. lønkrone altså på hvor meget omsætning, der genereres, når der inv esteres én lønkrone. Hv is gruppen af virksomheder ikke har oplevet pludseligt ændrede v ilkår, der f.eks. øger omsætningen uden at øge den egentlige a ktiv itet i v irksomhederne (f.eks. hv is v irksomhederne pålægges en skat eller afgift, der overvæltes på kunderne), kan dette tal sige noget om rentabiliteten af arbejdskraften i branc hegruppen. Da speditionsv irksomhederne der jo udgør langt størstedelen af denne gruppe v irksomheder ikke har oplevet en slig ændring i deres forretningsvilkår, giv er denne udv ikling med øget omsætning pr. lønkrone i sammenhæng med de ov enstående (omsætning og omsætning pr. medarbejder) et indicium på produktiviteten i gruppen af hjælpev irksomheder til transportsektoren. Omsætni ng pr. l ønkrone er også steget det kan være et tegn på øget rentabilitet DAN SK ERHVERV 7

8 I 2009 var omsætningen pr. lønkrone ca. 6,5 kr.; i 2012 var dette tal steget til 8,2 kr. pr. lønkrone. ii Dette er noget højere end tidligere, men udviklingen har ikke været præget af enty dig fremgang de senere år. Fi gur 8 Salg pr. lønkrone inden for hjælpevirksomhed til transport, Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et og egne ber egni nger. Alt dette peger i retningen af, at krisen så småt er ov erstået. Omsætningen er stigende, beskæftigelsen er så småt ved at rejse sig fra det lav e niv eau, og rentabiliteten har tilsyneladende bidt sig fast på et højere niveau end tidligere. Alt dette peger i retningen af, at produktiviteten i gruppen af hjælpevirksomheder til transportsektoren faktisk er i en opadgående udvikling. Dette er et godt tegn både for virksomhederne selv, men også for resten af transportsektoren. Al t i alt: Gryende fr emgang, men endnu intet deci der et opsving Udv iklingen siden 2010 har dog ikke været præget af v oldsom endsige fuldkommen entydig fremgang. Selvom krisen ser ud til at være overstået, har det spæde opsv ing og den ty der det på positive produktivitetsudvikling altså ikke bidt sig helt fast endnu for disse brancher. Spedition det største hjælpeerhverv Det største enkeltbidrag fra de ov en for beskrevne hjælpevirksomheder til transport kommer uden sammenligning fra speditionsvirksomhederne. Spedition udfy lder med andre ord en god del af den meget kritiske bistands- og sty ringsrolle, som disse erhverv har. Spørgsmålet er, om de ov enfor beskrevne, positive takter for så vidt angår vækst og produktiv itet også kan genfindes i dette så bety dningsfulde erhv erv? Spedi tion er uden sammenl i gning det mest bety dningsfulde hjæl peerhverv til tr ansportsektoren Speditionserhvervet i Danmark omsatte for ca. 56 mia. kr. i 2012, hvilket sv arer til ca. 1 6 pct. af omsætningen i hele transportsektoren. DAN SK ERHVERV 8

9 Fi gur 9 Speditions andel af omsætningen, ,75 5% Spedi tionserhvervet i Danmar k omsatte for ca. 56 mi a. k r. i 2012; det sv ar er til ca. 16 pct. af omsætni ngen i hele den dansk e transportsektor 65,39 5% Andel af omsætning i s amlet trans ports ek tor Andel af omsætning i hjælpeerhverv til transport Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS44 og FIKS33 samt egne ber egni nger. N ote: Som næv nt i noten til figur 4, yder speditionsvirksomheder yder også mange af de ydelser, der ikke her er r ubr i cer et som spedi ti on, hv or for spedi ti onsv i r k somheder nes andel er stør r e en d her angi v et. Da speditionserhvervet alene står for ca. 2/3 af omsætningen i gruppen af såkaldte hjælpevirksomheder til transportsektoren, er det oplagt, at konklusionerne, der gælder for denne gruppe af virksomheder, i meget stort omfang må forv entes også at gælde for speditionserhv erv et mere specifikt. Der er altså god grund til at tro, at produktiv iteten i speditionserhv erv et er for opadgående. Omsætningen i speditionserhvervet steg i perioden desuden hurtigere end i omsætningen inden for både gruppen af hjælpev irksomheder, transportsektoren og erhvervslivet som helhed. Det i sig selv understøtter også formodningen om, at krisen er v ed at v ære et ov erstået kapitel, og at produktiv iteten er stigende. Spedi tion udgør stør stedelen af de såk aldte hjæl pevirksomheder hv or for indicierne på øget pr oduk tivitet i denne gr uppe må formodes også at gæl de for spedition Desuden betyder det, at speditionserhvervet i Danmark bliver stadig vigtigere for både transportsektoren og for samfundsøkonomiens helhed. Fi gur 1 0 Omsætningsudvikling i transportsektoren og særligt speditionserhvervet, Niveau Sa mlet stigning Gennemsnitlig å rlig st ign in g En keltbranche Speditionserhvervet 3 7,0 pct. iii 1 1,1 pct. Branchegruppe Hjælpevirksomhed til transport 3 0,0 pct. 9,1 pct. Sektor Transportsektoren 3 0,0 pct. 9,1 pct. T otal Er hvervslivet som helhed 2 1,7 pct. 6,8 pct. Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS33, FIKS44 og FIKS55 samt egne ber egni nger. DAN SK ERHVERV 9

10 Omsætningen er dog ikke den eneste parameter, hvorpå speditionserhverv et gradv ist bev æger sig ud krisens favntag. En ting er nemlig evnen til at skabe omsætning; noget andet er evnen til at tjene penge. Selvom mange speditionsfirmaer stadig lider under en spag økonomisk udvikling, er de markedsledende firmaer igen begyndt at tjene penge. Fi gur 1 1 Nøgletal fra regnskaberne fra de 25 største speditionsvirksomheder A ntal ansatte (personer) Resultat før skat (kr.) Stagner ende antal ansatte, men bedr e indtjening i spedi tionsbranchen Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. Note: Vi rksomhederne i opgørelsen er de 25 speditionsvirksomheder i kildemater i al et, der de pågæl dende år hav de fl est ansatte. I ov enanførte regnskabstal genfindes den udv ikling, som gjaldt for hele gruppen af hjælpevirksomheder: Et stagnerende antal beskæftigede, men en større omsætning (her: indtjening i form af resultat før skat). Fi gur 1 2 Udviklingen i udvalgte nøgletal fra regnskaberne fra de 25 største speditionsvirksomheder, Udvikling i resultatet før skat 7 8% Udvikling i beskæftigelsen -3% Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% De 25 største speditionsvirksomheder har således fået 295 færre ansatte fra 2009 til 2012 men til gengæld steg resultatet før skat med ikke mindre end ca mio. kr. i den samme periode. Dette kan være et tegn på, at krisen har foranlediget i hvert fald de større virksomheder til at skærpe deres fokus på produktivitet og lønsomhed af driften. At dette skulle v ære tilfældet speditionserhv erv et har oplev et en stigende produktivitet i bred forstand sandsynliggøres også af, at en stigning i resultatet før skat samtidig med et fald i antal medarbejdere uundgåeligt fører til en stigning i resultat før skat pr. medarbejder. Hv er medarbejder generer altså i gennemsnit et større resultat end tidligere. DAN SK ERHVERV 10

11 For de 25 største virksomheder i speditionsbranchen betyder det et resultat før skat pr. medarbejder, der i v ar 83 pct. større end i 2009! Fi gur 1 3 Resultat før skat pr. medarbejder i de 25 største speditionsvirksomheder Resul tat før sk at pr. medar bejder var 83 pct. højer e i 2012 end i Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. Note: Vi rksomhederne i opgørelsen er de 25 speditionsvirksomheder i kildemater i al et, der de pågæl dende år hav de fl est ansatte. Speditionserhvervet er altså kommet nogenlunde ov enpå igen efter krisen. Ja, faktisk må konklusionen være, at speditionserhvervet på mange områder har klaret sig bedre end både gruppen af hjælpevirksomheder til transportsektoren set under et og også klaret sig bedre end transportsektoren som helhed. Denne udvikling må bl.a. formodes at hidrøre fra en øget pr oduktiv itet. Erhvervet står derfor nu ov er for udfordringen med at omstille fra krisetider til det gry ende opsv ing i v erdensøkonomien. Det er ikke en uproblematisk proces. I speditionserhvervet der har medarbejderne som det primære aktiv kræv er det særligt et fokus på uddannelse af medarbejderne og udvikling af IT-logistiksystemer for at fastholde den positiv e udv ikling. Produktiviteten i transportsektoren kan v ære sv ær at arbejde med, men ikke desto mindre er den af afgørende betydning. Det skyldes transportsektorens helt særlige rolle som bindeled mellem resten af økonomiens aktiv e dele. Speditionserhv erv et organiserer forbindelserne og resten af transporterhv erv et sørger for den praktiske udførelse. Alle led i transportkæden er dermed afgørende for den danske og globale økonomis effektiv itet. Produktiviteten i speditionserhvervet er således at stor betydning for en alenlang række v irksomheder. Heldigvis er der mange tegn på, at netop speditionserhv erv et siden 2009 har oplevet en vis fremgang i produktiviteten. Speditionsleddet i transportkæden er blev et sty rket. Pr oduk tiviteten i tr ansportsektoren her under spedi tion er afgør ende for resten af øk onomi en. Heldigvis er der meget, der tyder på en posi tiv produktivitetsudv i kling inden for spedi tion si den DAN SK ERHVERV 11

12 OM DENNE UDGA V E Vækst og produktivitet hos transportens arkitekter er 24. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 1. november OM DA NSK ERHV ERV S PERSPEKT IV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvende ligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvis - ning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KV A LIT ET SSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennem - fører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONT A KT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk på eller tlf REDA KT ION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D., cand. scient. oecon.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. og konsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA. NOT ER i Der er fok us på 2009, da omsætningstallene, som er grundlag for store dele af r esten af analysen, k un fås ti l bage til ii Som i så mange andre erhverv er der her visse sæsonudsving i omsætningen, hvilket påvirker omsætningen pr. l ønk rone. Første kvartal er generelt præget af en lavere omsætning pr. l ønkrone end de andr e kvartaler. I første k v artal af 2013 var omsætningen pr. l ønkrone 7,4 k r. iii Dette tal er fremkommet på basis af udviklingen på årsbasis; ser man på den kvartalsvise udv i kling, k an der være større udsving. DAN SK ERHVERV 12

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år

Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Skattetrykket er ikke sat ned i 30 år AF CHEFØKONOM

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt

Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt Det offentlige forbrug er 24,5 mia. kroner større end normalt AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND POLIT RESUMÉ Den offentlige sektor fik i tiden inden og i starten af finanskrisen lov til at vokse sig meget

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever

Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever Karakterinflation på gymnasier med mange svage elever AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT, UDDANNELSES OG FORSKNINGSPOLITISK CHEF

Læs mere

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor

Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor Konkurrencestaten: En mindre og mere effektiv offentlig sektor AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den offentlige

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse

Positive effekter ved konkurrenceudsættelse Positive effekter ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver AF UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. RESUMÉ Effekterne ved at

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Service bag 334.000 eksportarbejdspladser

Service bag 334.000 eksportarbejdspladser 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212* 213* Service bag 334. eksportarbejdspladser AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Rige samfund er servicesamfund

Rige samfund er servicesamfund 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 20 20 20 20 20 2010 2012 Rige samfund er servicesamfund AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., POLITISK

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft løfter

Udenlandsk arbejdskraft løfter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 Udenlandsk arbejdskraft løfter AF

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år

It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år It-kapital har kontinuerligt øget produktiviteten i næsten 40 år AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON RESUME Anvendelse af it i et samfund som det danske er en vigtig faktor for vækst og produktivitet.

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

Er vi klar til Disruption?

Er vi klar til Disruption? Er vi klar til Disruption? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG CHEF FOR IT OG DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ I disse år oplever vi en lang række afgørende forskydninger

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen

Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen Godstransport og spedition binder erhvervsliv og forbrugere sammen AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ANALYSEKONSULENT MAL- THE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, OG POLITISK KONSULENT

Læs mere

Deleøkonomiens vækstpotentiale

Deleøkonomiens vækstpotentiale Deleøkonomiens vækstpotentiale AF MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEBASTIAN CLEMENSEN BA.OECON RESUMÉ Knap hver tiende voksne dansker har inden for de seneste 6 måneder brugt en deleøkonomisk tjeneste

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer

Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer Produktiviteten kan styrkes gennem IT-investeringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA. POLIT. Resumé Over tid kan et samfunds indbyggere reelt

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol

Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol AF

Læs mere

Her skabes arbejdspladserne

Her skabes arbejdspladserne Her skabes arbejdspladserne AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.POLIT RESUMÉ Siden arbejdsmarkedet vendte i 2013, er beskæftigelsen steget med knap 160.000 personer og beskæftigelsen er nu på samme niveau

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet

ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet ANALYSENOTAT Stor og voksende rekrutteringsudfordring i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOM KRISTIAN SKRIVER Arbejdskraftmanglen er blevet et stort problem i erhvervslivet Det bliver

Læs mere

E-grænsehandel koster dyrt

E-grænsehandel koster dyrt E-grænsehandel koster dyrt AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ E-handlen er i kraftig vækst, og danskerne er blandt

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlen styrer mod et skuffende 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ØKONOMISK ASSISTENT KASPER LUND NØDGAARD Vi nærmer os afslutningen på 2016, og for mange detailhandlende er det

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Danskerne vil ha velfærdsteknologi

Danskerne vil ha velfærdsteknologi Danskerne vil ha velfærdsteknologi AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND RESUMÉ Der findes og er er i gang med at blive udviklet mange typer såkaldt velfærdsteknologi, som kan

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Ikke alle kommuner er på jobtoget

Ikke alle kommuner er på jobtoget Ikke alle kommuner er på jobtoget AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Fra udgangen af 2013 til 3. kvartal 2015 steg beskæftigelsen på landsplan med 1,6 pct., når der omregnes til fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY OG SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR RESUMÉ Kommuner beholder

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Nationaløkonomisk status og overblik 2010

Nationaløkonomisk status og overblik 2010 Nationaløkonomisk status og overblik 2010 AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER SOPHUS BINNÉ PETERSEN OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME

Læs mere

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte

ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte ANALYSENOTAT Bedre offentlige service trods færre ansatte AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Bedre opgørelse af den offentlige service Danmarks Statistik offentliggjorde medio november reviderede

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Ændringer i beskæftigelsen siden finanskrisen

Ændringer i beskæftigelsen siden finanskrisen Ændringer i beskæftigelsen siden finanskrisen AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON RESUMÉ Da finanskrisen i tredje kvartal 2008 ramte dansk økonomi begyndte beskæftigelsen her til

Læs mere

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk

Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk Danskerne vil have flere højtuddannede udlændinge til landet men skatten holder dem væk AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Hvis Danmark skal klare sig i den globale økonomi,

Læs mere

Mange bække små delegation af lovgivningsmagt tager til i omfang

Mange bække små delegation af lovgivningsmagt tager til i omfang 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mange bække små delegation af lovgivningsmagt tager

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

Produktiviteten i serviceerhvervene

Produktiviteten i serviceerhvervene Produktiviteten i serviceerhvervene AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid

ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid ANALYSENOTAT Sommeren er grænsehandelstid AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 4 ud af 10 danskere vil grænsehandle til sommer Grænsehandel er en udbredt folkesport blandt danskerne. Fire ud af ti har grænsehandlet

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen 2015 AF CHEFKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE OG STUDENTERMEDHJÆLPER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Den danske modebranche har væsentlig betydning for dansk samfundsøkonomi

Læs mere

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016?

ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? ANALYSENOTAT Konjunkturforventninger i regionerne hvordan bliver 2016? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Dansk økonomi som helhed har oplevet en temmelig ujævn genopretning

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP

Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP Danmark gennem krisen: Økonomisk scenarie for BNP AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON RESUMÉ Gennem længere tid har de økonomiske indikatorer vist, at dansk økonomi er gået et gear

Læs mere

Milliardpotentiale i at gøre Danmark til idéernes land

Milliardpotentiale i at gøre Danmark til idéernes land Milliardpotentiale i at gøre Danmark til idéernes land AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT. RESUMÉ Virksomheder, der tænker nyt, er også de virksomheder, der har størst succes. Det er kort fortalt konklusionen

Læs mere

Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D., CAND. SCIENT. OECON.

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet

Millioner at spare ved at reducere sygefraværet Millioner at spare ved at reducere sygefraværet i kommunerne AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME Sygefraværet i

Læs mere

Illegal handel er meget udbredt

Illegal handel er meget udbredt Illegal handel er meget udbredt AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ I Danmark eksisterer der et betydeligt salg af

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere