Fremgang i syne hos transportens arkitekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremgang i syne hos transportens arkitekter"

Transkript

1 Fremgang i syne hos transportens arkitekter A F CHEFKONSULENT JESPER HØJTE STENBÆK, CAND. MERC. JUR., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., STUDENTERMEDHJÆLP LOUISE STEINER BRUUN, STUD. SCIEN T. ADM., M.SC., STUDENTERMEDHJÆLP ANNETTE SARTVIN LENDAL, STUD. SCIENT. POL. OG AN ALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Skibe, lastbiler, tog og fly er de synlige udtry k for erhv erv stransporten, som v i ser i dagligdagen. Hvad, de færreste tænker på, er, at der ligger en uundværlig organisering og disponering af transportmidlerne bag al denne aktiv itet. I statistikkens verden kaldes disse disponerende virksomheder noget så y dmy gt som hjælpevirksomheder, og talmaterialet er ofte spinkelt. I v irkelighedens verden er der tale om erhverv med en central rolle for erhvervsliv og forbrugere. Produktiv iteten i disse erhverv har derfor stor samfundsøkonomisk bety dning. Det v igtigste erhv erv blandt disse hjælpev irksomheder er uden sammenligning speditionserhv erv et. Meget tyder på, at speditionsvirksomhederne er inde i en spæd, positiv udv ikling, og speditionsbranchen fy lder mere og mere i det samlede, samfundsøkonomiske regnskab, jf. figur 1. Også hvad angår produktivitet er der tegn på en positiv udvikling; i hv ert fald stiger omsætningen trods færre medarbejdere, og omsætningen pr. lønkrone er også stigende. Tr ansportsektoren består i k k e k un af almindelige tr ansportvirksomheder, men i høj gr ad også af tr ansportarkitekterne i spedi tørerhvervet Di sse v irksomheder er så småt v ed at forlade k r i setiderne Fi gur 1 BNP og omsætningen i speditionsbranchen, hvis udviklingen fortsætter (2009 = 100) Spedi tionsbranchen har opl evet en omsætni ngsvækst på 11 pct. årligt i perioden Speditionsbranchens omsætning Bruttonationalproduktet Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS44, N ATHO02 og egne ber egni nger. DAN SK ERHVERVS PERSPEKTIV 2013 # 24

2 Transportsektorens produktivitet har betydning for resten af erhvervslivet Transport betyder meget: Kan en virksomhed ikke hurtig og effektiv t få fragtet sine v arer, medarbejdere eller andet fra A til B, så kan den pågældende v irksomhed v ære nok så produktiv selv den v il stadig få særdeles svært ved at tjene penge til sig selv, sine medarbejdere og samfundet. Derfor har produktiv iteten i transportsektoren enorm bety dning for samfundsøkonomien. En effektiv transportsektor er en nødvendig forudsætning for en økonomi i v ækst. Pr oduk tiviteten i tr ansportsektoren har stor samfundsøk onomisk bety dning Danmark er et transportland Heldigv is er Danmark i manges øjne et transportland, og de største, danske transportv irksomheder er kendt blandt mange. At Danmark har en stor transportsektor, øger dog blot bety dningen af at hav e en positiv produktiv itetsudv ikling i netop denne sektor. Selv om de danske transportv irksomheder kun fy lder 6 pct. af antallet af v irksomheder og kun står for 8,7 pct. af beskæftigelsen, står de dog for et sted mellem 9 og 10 pct. af den samlede omsætning i dansk erhvervsliv og bidrager kraftigt til det internationale salg, hvor de er uundv ærlige for de fleste eksportv irksomheder og erhv erv sliv et i det hele taget. Den danske transportsektor havde en omsætning på næsten 356 mia. kr. i Med andre ord fylder den danske transportsektor altså mere i kroner og ører, end i CVRnumre og antal ansatte. Tr ansportvirksomheder udgør ca. 6 pct. af det saml ede antal v i rksomheder i Danmark, og de står for ca. 9 pct. af besk æftigelsen Fi gur 2 Omsætningen i de danske transportvirksomheder (mio. kr.) ,500% 10,00% 9,500% 9,00% 8,500% Udenlandsk salg Indenlandsk salg Andel af salg i erhvervslivet som helhed (h. akse) Tr ansportsektoren fylder endnu mer e i omsætning, end den gør i antal v i rksomheder og besk æftigede ,00% Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS55 og egne ber egni nger. DAN SK ERHVERV 2

3 Alt dette betyder, at produktivitetsudviklingen i branchen har stor vægt i det samlede, økonomiske regnskab. Og transportsektoren har endda øget sin betydning gennem de senere år: Hvor transportsektoren stod for 9,1 pct. af den samlede omsætning i dansk erhv erv sliv i 2009, stod den for 9,7 pct. i Denne positiv e udv ikling sky ldes selv sagt, at omsætningen i de danske transportvirksomheder er steget hurtigere end omsætningen i resten af erhvervslivet: I perioden 2009 til 2012 steg omsætningen i de danske transportv irksomheder med gennemsnitlig 9,1 pct. om året, mens erhv erv sliv et som helhed kun oplev ede en gennemsnitlig, årlig vækst i den samlede omsætningen på 6,8 pct. i samme periode. Fi gur 3 Samlet salg i transportsektoren og erhvervslivet som helhed (2009 = 100) Kr i sen ramte hårdt, men dette til trods har man opl evet fremgang i tr ansportsektoren; dette k an sk yldes en øget pr oduk tivitet 2009 ti l 2012 steg det saml ede sal g i tr ansportsektoren med 9,1 pct. om år et pct pct. Transportsektor Samlet erhvervsliv Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS55 og egne ber egni nger. Alle disse ting transportsektorens størrelse i antal virksomheder, dens endnu større bety dning for beskæftigelsen og dens igen endnu større betydning for indtjeningen tegner et billede af en samfundsøkonomisk vægtig spiller. Dette billede bliver selv sagt ikke mindre, når man v ed, at transportsektoren jo som beskrev et er en absolut nødv endig samarbejdspartner for de fleste andre erhv erv på mange måder. En stor del af den positive udvikling i transportsektoren og en stor del af årsagen til, at transportsektoren fylder så meget i Danmark kan selv sagt henføres den danske søfart, der traditionelt har stået meget stærkt. Søfartens dominerende position gør dog, at man tit overser de andre dele af transportsektoren herunder de virksomheder, der ofte betegnes som hjælpev irksomhed til transport, og som omfatter bl.a. godshåndtering, oplagringsvirksomhed, bugsering og bjærgning, skibsmægling og især spedition. Samtidig er hver eneste container eller bulk, der fragtes på danske skibe, disponeret af en transportarkitekt. Ofte fokuseres på søfart og anden sy nlig tr ansportvirksomhed DAN SK ERHVERV 3

4 Produktiviteten i transportens hjælpeerhverv har stor betydning for erhvervslivet som helhed De såkaldte hjælpevirksomheder har samme nødvendige infrastrukturskabende rolle inden for transportsektoren, som transportsektoren som helhed har ov er for resten af erhv erv sliv et og samfundsøkonomien. Derv ed får produktivitetsudviklingen i disse virksomheder der primært udgøres af speditionsvirksomheder en afgørende bety dning for transportsektoren og i anden række for økonomien som helhed. Produktiviteten i denne gruppe af virksomheder har med andre ord stor betydning for, hv or effektiv transportsektoren kan agere og det har i anden række stor betydning for resten af erhv erv sliv et. Spedi tion og andre l i gnende erhverv spiller samme k r i tisk e i nfrastruktur rolle for tr ansportsektoren, som tr ansportsektoren spiller for erhvervslivet som hel hed Stigning i omsætning og højere løn, men lavere beskæftigelse tegn på øget produktivitet? I lighed med resten af transportsektoren er denne gruppe af virksomheder ved at v ære kommet forbi krisens værste skær, om end man næppe kan tale om decideret opsv ing endnu. Produktivitetsudviklingen i transportsektoren og i disse brancher er svær at kort lægge præcist: De faktiske og detaljerede produktiv itetstal foreligger nemlig ikke for transporterhv erv ene. Dels pga. uafklarede statistiske problemer med opgørelsesmetoden og dels på grund af forsinkelse i data i forhold til den analy serede periode. Dog er der flere tegn i den generelle udvikling i transportbrancherne, der tyder på, at produktiv itetsudv iklingen har bev æget sig den rigtige v ej. Ser man først på omsætningen, ses det ty deligt, at man i hjælpev irksomhederne til transportsektoren har fulgt den generelle udvikling i transportsektoren: Omsætningen er således steget med 30 pct. eller 9,1 pct. om året hvilket er nøjagtig den samme udv ikling, man ser i transportsektoren som helhed. Denne gruppe af hjælpevirksomheder til transportsektoren omsatte for 85,7 mia. kr. i 2012; det svarer til ca. en fjerdedel af den samlede omsætning i transportsektoren. Der er dog meget store forskelle på de enkelte brancher i denne gruppe. Spedition udgør eksempelv is langt størstedelen af den samlede omsætning. Omsætni ngen inden for hjæl pevirksomhed til tr ansport har fulgt den gener elle udvikling i tr ansportsektoren De 85,7 mia. kr., som denne gruppe af v irksomheder omsatte for i 201 2, er således udtry k for en omsætningsstigning på 1 9,8 mia. kr. fra 2009 til DAN SK ERHVERV 4

5 Fi gur 4 Omsætning inden for hjælpevirksomhed til transport, 2012 (mio. kr.) Branche Om sæ t n in g Oplagrings- og pakhusvirksomhed Pa rkering og vejhjælp mv Er hvervshavne Bu g serings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Serviceydelser i forbindelse med luftfart Godshåndtering Skibsmæglere Speditører A ndre tjenesteydelser i forbindelse med transport I a lt Stor forsk el på de enkelte br anchers betydning i gr uppen spedition fylder k l art mest Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS33 og FIKS44. Note: U dov er de her viste brancher, i ndeholder gruppen også brancherne Stationer, godster mi nal er mv. og Dr i ft af betalingsveje, -broer og -tunneler, for hv i l k e der i k k e opgør es omsætni ngstal på br ancheni v eau (Danmar k s Stati sti k : FIKS44); di sse to br ancher er dog medr egnet i den saml ede omsætni ng (Danmar k s Stati stik: FIKS33). Spedi tionsvirksomheder yder i øvrigt også mange af de ydelser, der i k k e her er r ubr i cer et som spedi ti on, hv or for spedi ti onsv i r k somheder nes andel af den saml ede omsætni ng i nden for hjæl pev i r k somhed ti l tr anspor t er stør r e en d her angi v et. Ser man på udv iklingen inden for beskæftigelsen, nuanceres billedet dog noget: I perioden faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede med ca. 5 pct., og ser man tilbage til 2008 er faldet frem til 2012 endnu større. i Ikke desto mindre er der fremgang at spore, idet det store fald fra 2008 til er afløst af gry ende fremgang : Ved lavpunktet i tredje kvartal af 2010 var der således fuldtidsbeskæftigede inden for hjælpev irksomhed til transport; i første kv artal af v ar der Fi gur 5 Fuldtidsbeskæftigede inden for hjælpevirksomhed til transport Besk æftigelsesudviklingen er mi ndre entydig Si den l avpunktet i tredje k v artal af 2010 er besk æftigelsen steget med ca. 4 pct. i nden for hjæl pevirksomhed til tr ansport Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et. DAN SK ERHVERV 5

6 Et fald i beskæftigelsen i en enkelt branche eller branchegruppe er dog ikke nødv endigv is enty digt u dtry k for en negativ økonomisk udv ikling. Ses faldet i beskæftigelsen i kombination med den positive udvikling i omsætningen, er det ty deligt, at omsætningen pr. medarbejder er steget. Selv om omsætningen pr. medarbejder i første kvartal af 2013 lå en smule lavere end i det første kvartal i 2012, er der stadig tale om et niveau, der ligger ca. en tredjedel ov er første kv artal af Dette kan være et tegn på, at hv er enkelt medarbejder arbejder mere effektiv t end tidligere, og det kan tillige v ære et tegn på et globalt marked i v ækst. Den l avere beskæftigelse sk al dog ses i lyset af en sti gende omsætning; det k an v ære et indicium på en øget pr oduktivitet Fi gur 6 Omsætning pr. medarbejder inden for hjælpevirksomhed til transport (2009K1 = 100) Omsætni ngen pr. medar bejder ligger i dag ca. 1 /3 ov er 2009-niveauet K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 Ki l de: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi str et, FIKS33 og egne ber egni nger. Samtidig er det ty deligt, at man i disse brancher har oplev et en gennemsnitlig lønfremgang trods krisen. Den gennemsnitlige løn pr. fuldtidsansat i lå i nominelle termer således ca. 1 0 pct. højere end i På trods af krisen og et faldende antal beskæftigede har man i disse brancher altså kunnet opretholde en gradvis lønstigning på niveau med den generelle lønudv ikling i den priv ate sektor som helhed. DAN SK ERHVERV 6

7 Fi gur 7 Gennemsnitlig årsløn pr. fuldtidsbeskæftiget inden for hjælpevirksomhed til transport (kr.) Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et og egne ber egni nger. Note: Løbende tal. Tendensl i njen v i ser en stabi l opadgående tendens; l i njen har en R 2 -v ær di på 0,9226. Denne positive lønudvikling i gruppen af hjælpev irksomheder til transport kan muligvis skyldes, at de tilbagev ærende fuldtidsansatte er de mest produktiv e og dermed de, der betales den højeste løn. Dette billede stemmer godt ov erens med udv iklingen i omsætningen pr. medarbejder, som v ist ov enfor. Der er med andre ord noget, der ty der på, at hjælpev irksomhederne til transportsektoren har brugt krisen til en trimning v ed at skille sig af med mindre produktiv e medarbejdere ganske som man ser de i mange andre dele af dansk erhv erv sliv. Lønfr emgang trods krise k an v ære et tegn på, at man har sk ilt sig af med mindre pr oduk tive medarbejdere Dette billede forstærkes yderligere, når man kigger på omsætningen pr. lønkrone altså på hvor meget omsætning, der genereres, når der inv esteres én lønkrone. Hv is gruppen af virksomheder ikke har oplevet pludseligt ændrede v ilkår, der f.eks. øger omsætningen uden at øge den egentlige a ktiv itet i v irksomhederne (f.eks. hv is v irksomhederne pålægges en skat eller afgift, der overvæltes på kunderne), kan dette tal sige noget om rentabiliteten af arbejdskraften i branc hegruppen. Da speditionsv irksomhederne der jo udgør langt størstedelen af denne gruppe v irksomheder ikke har oplevet en slig ændring i deres forretningsvilkår, giv er denne udv ikling med øget omsætning pr. lønkrone i sammenhæng med de ov enstående (omsætning og omsætning pr. medarbejder) et indicium på produktiviteten i gruppen af hjælpev irksomheder til transportsektoren. Omsætni ng pr. l ønkrone er også steget det kan være et tegn på øget rentabilitet DAN SK ERHVERV 7

8 I 2009 var omsætningen pr. lønkrone ca. 6,5 kr.; i 2012 var dette tal steget til 8,2 kr. pr. lønkrone. ii Dette er noget højere end tidligere, men udviklingen har ikke været præget af enty dig fremgang de senere år. Fi gur 8 Salg pr. lønkrone inden for hjælpevirksomhed til transport, Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et og egne ber egni nger. Alt dette peger i retningen af, at krisen så småt er ov erstået. Omsætningen er stigende, beskæftigelsen er så småt ved at rejse sig fra det lav e niv eau, og rentabiliteten har tilsyneladende bidt sig fast på et højere niveau end tidligere. Alt dette peger i retningen af, at produktiviteten i gruppen af hjælpevirksomheder til transportsektoren faktisk er i en opadgående udvikling. Dette er et godt tegn både for virksomhederne selv, men også for resten af transportsektoren. Al t i alt: Gryende fr emgang, men endnu intet deci der et opsving Udv iklingen siden 2010 har dog ikke været præget af v oldsom endsige fuldkommen entydig fremgang. Selvom krisen ser ud til at være overstået, har det spæde opsv ing og den ty der det på positive produktivitetsudvikling altså ikke bidt sig helt fast endnu for disse brancher. Spedition det største hjælpeerhverv Det største enkeltbidrag fra de ov en for beskrevne hjælpevirksomheder til transport kommer uden sammenligning fra speditionsvirksomhederne. Spedition udfy lder med andre ord en god del af den meget kritiske bistands- og sty ringsrolle, som disse erhverv har. Spørgsmålet er, om de ov enfor beskrevne, positive takter for så vidt angår vækst og produktiv itet også kan genfindes i dette så bety dningsfulde erhv erv? Spedi tion er uden sammenl i gning det mest bety dningsfulde hjæl peerhverv til tr ansportsektoren Speditionserhvervet i Danmark omsatte for ca. 56 mia. kr. i 2012, hvilket sv arer til ca. 1 6 pct. af omsætningen i hele transportsektoren. DAN SK ERHVERV 8

9 Fi gur 9 Speditions andel af omsætningen, ,75 5% Spedi tionserhvervet i Danmar k omsatte for ca. 56 mi a. k r. i 2012; det sv ar er til ca. 16 pct. af omsætni ngen i hele den dansk e transportsektor 65,39 5% Andel af omsætning i s amlet trans ports ek tor Andel af omsætning i hjælpeerhverv til transport Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS44 og FIKS33 samt egne ber egni nger. N ote: Som næv nt i noten til figur 4, yder speditionsvirksomheder yder også mange af de ydelser, der ikke her er r ubr i cer et som spedi ti on, hv or for spedi ti onsv i r k somheder nes andel er stør r e en d her angi v et. Da speditionserhvervet alene står for ca. 2/3 af omsætningen i gruppen af såkaldte hjælpevirksomheder til transportsektoren, er det oplagt, at konklusionerne, der gælder for denne gruppe af virksomheder, i meget stort omfang må forv entes også at gælde for speditionserhv erv et mere specifikt. Der er altså god grund til at tro, at produktiv iteten i speditionserhv erv et er for opadgående. Omsætningen i speditionserhvervet steg i perioden desuden hurtigere end i omsætningen inden for både gruppen af hjælpev irksomheder, transportsektoren og erhvervslivet som helhed. Det i sig selv understøtter også formodningen om, at krisen er v ed at v ære et ov erstået kapitel, og at produktiv iteten er stigende. Spedi tion udgør stør stedelen af de såk aldte hjæl pevirksomheder hv or for indicierne på øget pr oduk tivitet i denne gr uppe må formodes også at gæl de for spedition Desuden betyder det, at speditionserhvervet i Danmark bliver stadig vigtigere for både transportsektoren og for samfundsøkonomiens helhed. Fi gur 1 0 Omsætningsudvikling i transportsektoren og særligt speditionserhvervet, Niveau Sa mlet stigning Gennemsnitlig å rlig st ign in g En keltbranche Speditionserhvervet 3 7,0 pct. iii 1 1,1 pct. Branchegruppe Hjælpevirksomhed til transport 3 0,0 pct. 9,1 pct. Sektor Transportsektoren 3 0,0 pct. 9,1 pct. T otal Er hvervslivet som helhed 2 1,7 pct. 6,8 pct. Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS33, FIKS44 og FIKS55 samt egne ber egni nger. DAN SK ERHVERV 9

10 Omsætningen er dog ikke den eneste parameter, hvorpå speditionserhverv et gradv ist bev æger sig ud krisens favntag. En ting er nemlig evnen til at skabe omsætning; noget andet er evnen til at tjene penge. Selvom mange speditionsfirmaer stadig lider under en spag økonomisk udvikling, er de markedsledende firmaer igen begyndt at tjene penge. Fi gur 1 1 Nøgletal fra regnskaberne fra de 25 største speditionsvirksomheder A ntal ansatte (personer) Resultat før skat (kr.) Stagner ende antal ansatte, men bedr e indtjening i spedi tionsbranchen Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. Note: Vi rksomhederne i opgørelsen er de 25 speditionsvirksomheder i kildemater i al et, der de pågæl dende år hav de fl est ansatte. I ov enanførte regnskabstal genfindes den udv ikling, som gjaldt for hele gruppen af hjælpevirksomheder: Et stagnerende antal beskæftigede, men en større omsætning (her: indtjening i form af resultat før skat). Fi gur 1 2 Udviklingen i udvalgte nøgletal fra regnskaberne fra de 25 største speditionsvirksomheder, Udvikling i resultatet før skat 7 8% Udvikling i beskæftigelsen -3% Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% De 25 største speditionsvirksomheder har således fået 295 færre ansatte fra 2009 til 2012 men til gengæld steg resultatet før skat med ikke mindre end ca mio. kr. i den samme periode. Dette kan være et tegn på, at krisen har foranlediget i hvert fald de større virksomheder til at skærpe deres fokus på produktivitet og lønsomhed af driften. At dette skulle v ære tilfældet speditionserhv erv et har oplev et en stigende produktivitet i bred forstand sandsynliggøres også af, at en stigning i resultatet før skat samtidig med et fald i antal medarbejdere uundgåeligt fører til en stigning i resultat før skat pr. medarbejder. Hv er medarbejder generer altså i gennemsnit et større resultat end tidligere. DAN SK ERHVERV 10

11 For de 25 største virksomheder i speditionsbranchen betyder det et resultat før skat pr. medarbejder, der i v ar 83 pct. større end i 2009! Fi gur 1 3 Resultat før skat pr. medarbejder i de 25 største speditionsvirksomheder Resul tat før sk at pr. medar bejder var 83 pct. højer e i 2012 end i Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. Note: Vi rksomhederne i opgørelsen er de 25 speditionsvirksomheder i kildemater i al et, der de pågæl dende år hav de fl est ansatte. Speditionserhvervet er altså kommet nogenlunde ov enpå igen efter krisen. Ja, faktisk må konklusionen være, at speditionserhvervet på mange områder har klaret sig bedre end både gruppen af hjælpevirksomheder til transportsektoren set under et og også klaret sig bedre end transportsektoren som helhed. Denne udvikling må bl.a. formodes at hidrøre fra en øget pr oduktiv itet. Erhvervet står derfor nu ov er for udfordringen med at omstille fra krisetider til det gry ende opsv ing i v erdensøkonomien. Det er ikke en uproblematisk proces. I speditionserhvervet der har medarbejderne som det primære aktiv kræv er det særligt et fokus på uddannelse af medarbejderne og udvikling af IT-logistiksystemer for at fastholde den positiv e udv ikling. Produktiviteten i transportsektoren kan v ære sv ær at arbejde med, men ikke desto mindre er den af afgørende betydning. Det skyldes transportsektorens helt særlige rolle som bindeled mellem resten af økonomiens aktiv e dele. Speditionserhv erv et organiserer forbindelserne og resten af transporterhv erv et sørger for den praktiske udførelse. Alle led i transportkæden er dermed afgørende for den danske og globale økonomis effektiv itet. Produktiviteten i speditionserhvervet er således at stor betydning for en alenlang række v irksomheder. Heldigvis er der mange tegn på, at netop speditionserhv erv et siden 2009 har oplevet en vis fremgang i produktiviteten. Speditionsleddet i transportkæden er blev et sty rket. Pr oduk tiviteten i tr ansportsektoren her under spedi tion er afgør ende for resten af øk onomi en. Heldigvis er der meget, der tyder på en posi tiv produktivitetsudv i kling inden for spedi tion si den DAN SK ERHVERV 11

12 OM DENNE UDGA V E Vækst og produktivitet hos transportens arkitekter er 24. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 1. november OM DA NSK ERHV ERV S PERSPEKT IV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvende ligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvis - ning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KV A LIT ET SSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennem - fører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONT A KT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk på eller tlf REDA KT ION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D., cand. scient. oecon.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. og konsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA. NOT ER i Der er fok us på 2009, da omsætningstallene, som er grundlag for store dele af r esten af analysen, k un fås ti l bage til ii Som i så mange andre erhverv er der her visse sæsonudsving i omsætningen, hvilket påvirker omsætningen pr. l ønk rone. Første kvartal er generelt præget af en lavere omsætning pr. l ønkrone end de andr e kvartaler. I første k v artal af 2013 var omsætningen pr. l ønkrone 7,4 k r. iii Dette tal er fremkommet på basis af udviklingen på årsbasis; ser man på den kvartalsvise udv i kling, k an der være større udsving. DAN SK ERHVERV 12

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere