Fremgang i syne hos transportens arkitekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremgang i syne hos transportens arkitekter"

Transkript

1 Fremgang i syne hos transportens arkitekter A F CHEFKONSULENT JESPER HØJTE STENBÆK, CAND. MERC. JUR., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., STUDENTERMEDHJÆLP LOUISE STEINER BRUUN, STUD. SCIEN T. ADM., M.SC., STUDENTERMEDHJÆLP ANNETTE SARTVIN LENDAL, STUD. SCIENT. POL. OG AN ALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Skibe, lastbiler, tog og fly er de synlige udtry k for erhv erv stransporten, som v i ser i dagligdagen. Hvad, de færreste tænker på, er, at der ligger en uundværlig organisering og disponering af transportmidlerne bag al denne aktiv itet. I statistikkens verden kaldes disse disponerende virksomheder noget så y dmy gt som hjælpevirksomheder, og talmaterialet er ofte spinkelt. I v irkelighedens verden er der tale om erhverv med en central rolle for erhvervsliv og forbrugere. Produktiv iteten i disse erhverv har derfor stor samfundsøkonomisk bety dning. Det v igtigste erhv erv blandt disse hjælpev irksomheder er uden sammenligning speditionserhv erv et. Meget tyder på, at speditionsvirksomhederne er inde i en spæd, positiv udv ikling, og speditionsbranchen fy lder mere og mere i det samlede, samfundsøkonomiske regnskab, jf. figur 1. Også hvad angår produktivitet er der tegn på en positiv udvikling; i hv ert fald stiger omsætningen trods færre medarbejdere, og omsætningen pr. lønkrone er også stigende. Tr ansportsektoren består i k k e k un af almindelige tr ansportvirksomheder, men i høj gr ad også af tr ansportarkitekterne i spedi tørerhvervet Di sse v irksomheder er så småt v ed at forlade k r i setiderne Fi gur 1 BNP og omsætningen i speditionsbranchen, hvis udviklingen fortsætter (2009 = 100) Spedi tionsbranchen har opl evet en omsætni ngsvækst på 11 pct. årligt i perioden Speditionsbranchens omsætning Bruttonationalproduktet Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS44, N ATHO02 og egne ber egni nger. DAN SK ERHVERVS PERSPEKTIV 2013 # 24

2 Transportsektorens produktivitet har betydning for resten af erhvervslivet Transport betyder meget: Kan en virksomhed ikke hurtig og effektiv t få fragtet sine v arer, medarbejdere eller andet fra A til B, så kan den pågældende v irksomhed v ære nok så produktiv selv den v il stadig få særdeles svært ved at tjene penge til sig selv, sine medarbejdere og samfundet. Derfor har produktiv iteten i transportsektoren enorm bety dning for samfundsøkonomien. En effektiv transportsektor er en nødvendig forudsætning for en økonomi i v ækst. Pr oduk tiviteten i tr ansportsektoren har stor samfundsøk onomisk bety dning Danmark er et transportland Heldigv is er Danmark i manges øjne et transportland, og de største, danske transportv irksomheder er kendt blandt mange. At Danmark har en stor transportsektor, øger dog blot bety dningen af at hav e en positiv produktiv itetsudv ikling i netop denne sektor. Selv om de danske transportv irksomheder kun fy lder 6 pct. af antallet af v irksomheder og kun står for 8,7 pct. af beskæftigelsen, står de dog for et sted mellem 9 og 10 pct. af den samlede omsætning i dansk erhvervsliv og bidrager kraftigt til det internationale salg, hvor de er uundv ærlige for de fleste eksportv irksomheder og erhv erv sliv et i det hele taget. Den danske transportsektor havde en omsætning på næsten 356 mia. kr. i Med andre ord fylder den danske transportsektor altså mere i kroner og ører, end i CVRnumre og antal ansatte. Tr ansportvirksomheder udgør ca. 6 pct. af det saml ede antal v i rksomheder i Danmark, og de står for ca. 9 pct. af besk æftigelsen Fi gur 2 Omsætningen i de danske transportvirksomheder (mio. kr.) ,500% 10,00% 9,500% 9,00% 8,500% Udenlandsk salg Indenlandsk salg Andel af salg i erhvervslivet som helhed (h. akse) Tr ansportsektoren fylder endnu mer e i omsætning, end den gør i antal v i rksomheder og besk æftigede ,00% Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS55 og egne ber egni nger. DAN SK ERHVERV 2

3 Alt dette betyder, at produktivitetsudviklingen i branchen har stor vægt i det samlede, økonomiske regnskab. Og transportsektoren har endda øget sin betydning gennem de senere år: Hvor transportsektoren stod for 9,1 pct. af den samlede omsætning i dansk erhv erv sliv i 2009, stod den for 9,7 pct. i Denne positiv e udv ikling sky ldes selv sagt, at omsætningen i de danske transportvirksomheder er steget hurtigere end omsætningen i resten af erhvervslivet: I perioden 2009 til 2012 steg omsætningen i de danske transportv irksomheder med gennemsnitlig 9,1 pct. om året, mens erhv erv sliv et som helhed kun oplev ede en gennemsnitlig, årlig vækst i den samlede omsætningen på 6,8 pct. i samme periode. Fi gur 3 Samlet salg i transportsektoren og erhvervslivet som helhed (2009 = 100) Kr i sen ramte hårdt, men dette til trods har man opl evet fremgang i tr ansportsektoren; dette k an sk yldes en øget pr oduk tivitet 2009 ti l 2012 steg det saml ede sal g i tr ansportsektoren med 9,1 pct. om år et pct pct. Transportsektor Samlet erhvervsliv Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS55 og egne ber egni nger. Alle disse ting transportsektorens størrelse i antal virksomheder, dens endnu større bety dning for beskæftigelsen og dens igen endnu større betydning for indtjeningen tegner et billede af en samfundsøkonomisk vægtig spiller. Dette billede bliver selv sagt ikke mindre, når man v ed, at transportsektoren jo som beskrev et er en absolut nødv endig samarbejdspartner for de fleste andre erhv erv på mange måder. En stor del af den positive udvikling i transportsektoren og en stor del af årsagen til, at transportsektoren fylder så meget i Danmark kan selv sagt henføres den danske søfart, der traditionelt har stået meget stærkt. Søfartens dominerende position gør dog, at man tit overser de andre dele af transportsektoren herunder de virksomheder, der ofte betegnes som hjælpev irksomhed til transport, og som omfatter bl.a. godshåndtering, oplagringsvirksomhed, bugsering og bjærgning, skibsmægling og især spedition. Samtidig er hver eneste container eller bulk, der fragtes på danske skibe, disponeret af en transportarkitekt. Ofte fokuseres på søfart og anden sy nlig tr ansportvirksomhed DAN SK ERHVERV 3

4 Produktiviteten i transportens hjælpeerhverv har stor betydning for erhvervslivet som helhed De såkaldte hjælpevirksomheder har samme nødvendige infrastrukturskabende rolle inden for transportsektoren, som transportsektoren som helhed har ov er for resten af erhv erv sliv et og samfundsøkonomien. Derv ed får produktivitetsudviklingen i disse virksomheder der primært udgøres af speditionsvirksomheder en afgørende bety dning for transportsektoren og i anden række for økonomien som helhed. Produktiviteten i denne gruppe af virksomheder har med andre ord stor betydning for, hv or effektiv transportsektoren kan agere og det har i anden række stor betydning for resten af erhv erv sliv et. Spedi tion og andre l i gnende erhverv spiller samme k r i tisk e i nfrastruktur rolle for tr ansportsektoren, som tr ansportsektoren spiller for erhvervslivet som hel hed Stigning i omsætning og højere løn, men lavere beskæftigelse tegn på øget produktivitet? I lighed med resten af transportsektoren er denne gruppe af virksomheder ved at v ære kommet forbi krisens værste skær, om end man næppe kan tale om decideret opsv ing endnu. Produktivitetsudviklingen i transportsektoren og i disse brancher er svær at kort lægge præcist: De faktiske og detaljerede produktiv itetstal foreligger nemlig ikke for transporterhv erv ene. Dels pga. uafklarede statistiske problemer med opgørelsesmetoden og dels på grund af forsinkelse i data i forhold til den analy serede periode. Dog er der flere tegn i den generelle udvikling i transportbrancherne, der tyder på, at produktiv itetsudv iklingen har bev æget sig den rigtige v ej. Ser man først på omsætningen, ses det ty deligt, at man i hjælpev irksomhederne til transportsektoren har fulgt den generelle udvikling i transportsektoren: Omsætningen er således steget med 30 pct. eller 9,1 pct. om året hvilket er nøjagtig den samme udv ikling, man ser i transportsektoren som helhed. Denne gruppe af hjælpevirksomheder til transportsektoren omsatte for 85,7 mia. kr. i 2012; det svarer til ca. en fjerdedel af den samlede omsætning i transportsektoren. Der er dog meget store forskelle på de enkelte brancher i denne gruppe. Spedition udgør eksempelv is langt størstedelen af den samlede omsætning. Omsætni ngen inden for hjæl pevirksomhed til tr ansport har fulgt den gener elle udvikling i tr ansportsektoren De 85,7 mia. kr., som denne gruppe af v irksomheder omsatte for i 201 2, er således udtry k for en omsætningsstigning på 1 9,8 mia. kr. fra 2009 til DAN SK ERHVERV 4

5 Fi gur 4 Omsætning inden for hjælpevirksomhed til transport, 2012 (mio. kr.) Branche Om sæ t n in g Oplagrings- og pakhusvirksomhed Pa rkering og vejhjælp mv Er hvervshavne Bu g serings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Serviceydelser i forbindelse med luftfart Godshåndtering Skibsmæglere Speditører A ndre tjenesteydelser i forbindelse med transport I a lt Stor forsk el på de enkelte br anchers betydning i gr uppen spedition fylder k l art mest Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS33 og FIKS44. Note: U dov er de her viste brancher, i ndeholder gruppen også brancherne Stationer, godster mi nal er mv. og Dr i ft af betalingsveje, -broer og -tunneler, for hv i l k e der i k k e opgør es omsætni ngstal på br ancheni v eau (Danmar k s Stati sti k : FIKS44); di sse to br ancher er dog medr egnet i den saml ede omsætni ng (Danmar k s Stati stik: FIKS33). Spedi tionsvirksomheder yder i øvrigt også mange af de ydelser, der i k k e her er r ubr i cer et som spedi ti on, hv or for spedi ti onsv i r k somheder nes andel af den saml ede omsætni ng i nden for hjæl pev i r k somhed ti l tr anspor t er stør r e en d her angi v et. Ser man på udv iklingen inden for beskæftigelsen, nuanceres billedet dog noget: I perioden faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede med ca. 5 pct., og ser man tilbage til 2008 er faldet frem til 2012 endnu større. i Ikke desto mindre er der fremgang at spore, idet det store fald fra 2008 til er afløst af gry ende fremgang : Ved lavpunktet i tredje kvartal af 2010 var der således fuldtidsbeskæftigede inden for hjælpev irksomhed til transport; i første kv artal af v ar der Fi gur 5 Fuldtidsbeskæftigede inden for hjælpevirksomhed til transport Besk æftigelsesudviklingen er mi ndre entydig Si den l avpunktet i tredje k v artal af 2010 er besk æftigelsen steget med ca. 4 pct. i nden for hjæl pevirksomhed til tr ansport Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et. DAN SK ERHVERV 5

6 Et fald i beskæftigelsen i en enkelt branche eller branchegruppe er dog ikke nødv endigv is enty digt u dtry k for en negativ økonomisk udv ikling. Ses faldet i beskæftigelsen i kombination med den positive udvikling i omsætningen, er det ty deligt, at omsætningen pr. medarbejder er steget. Selv om omsætningen pr. medarbejder i første kvartal af 2013 lå en smule lavere end i det første kvartal i 2012, er der stadig tale om et niveau, der ligger ca. en tredjedel ov er første kv artal af Dette kan være et tegn på, at hv er enkelt medarbejder arbejder mere effektiv t end tidligere, og det kan tillige v ære et tegn på et globalt marked i v ækst. Den l avere beskæftigelse sk al dog ses i lyset af en sti gende omsætning; det k an v ære et indicium på en øget pr oduktivitet Fi gur 6 Omsætning pr. medarbejder inden for hjælpevirksomhed til transport (2009K1 = 100) Omsætni ngen pr. medar bejder ligger i dag ca. 1 /3 ov er 2009-niveauet K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 Ki l de: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi str et, FIKS33 og egne ber egni nger. Samtidig er det ty deligt, at man i disse brancher har oplev et en gennemsnitlig lønfremgang trods krisen. Den gennemsnitlige løn pr. fuldtidsansat i lå i nominelle termer således ca. 1 0 pct. højere end i På trods af krisen og et faldende antal beskæftigede har man i disse brancher altså kunnet opretholde en gradvis lønstigning på niveau med den generelle lønudv ikling i den priv ate sektor som helhed. DAN SK ERHVERV 6

7 Fi gur 7 Gennemsnitlig årsløn pr. fuldtidsbeskæftiget inden for hjælpevirksomhed til transport (kr.) Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et og egne ber egni nger. Note: Løbende tal. Tendensl i njen v i ser en stabi l opadgående tendens; l i njen har en R 2 -v ær di på 0,9226. Denne positive lønudvikling i gruppen af hjælpev irksomheder til transport kan muligvis skyldes, at de tilbagev ærende fuldtidsansatte er de mest produktiv e og dermed de, der betales den højeste løn. Dette billede stemmer godt ov erens med udv iklingen i omsætningen pr. medarbejder, som v ist ov enfor. Der er med andre ord noget, der ty der på, at hjælpev irksomhederne til transportsektoren har brugt krisen til en trimning v ed at skille sig af med mindre produktiv e medarbejdere ganske som man ser de i mange andre dele af dansk erhv erv sliv. Lønfr emgang trods krise k an v ære et tegn på, at man har sk ilt sig af med mindre pr oduk tive medarbejdere Dette billede forstærkes yderligere, når man kigger på omsætningen pr. lønkrone altså på hvor meget omsætning, der genereres, når der inv esteres én lønkrone. Hv is gruppen af virksomheder ikke har oplevet pludseligt ændrede v ilkår, der f.eks. øger omsætningen uden at øge den egentlige a ktiv itet i v irksomhederne (f.eks. hv is v irksomhederne pålægges en skat eller afgift, der overvæltes på kunderne), kan dette tal sige noget om rentabiliteten af arbejdskraften i branc hegruppen. Da speditionsv irksomhederne der jo udgør langt størstedelen af denne gruppe v irksomheder ikke har oplevet en slig ændring i deres forretningsvilkår, giv er denne udv ikling med øget omsætning pr. lønkrone i sammenhæng med de ov enstående (omsætning og omsætning pr. medarbejder) et indicium på produktiviteten i gruppen af hjælpev irksomheder til transportsektoren. Omsætni ng pr. l ønkrone er også steget det kan være et tegn på øget rentabilitet DAN SK ERHVERV 7

8 I 2009 var omsætningen pr. lønkrone ca. 6,5 kr.; i 2012 var dette tal steget til 8,2 kr. pr. lønkrone. ii Dette er noget højere end tidligere, men udviklingen har ikke været præget af enty dig fremgang de senere år. Fi gur 8 Salg pr. lønkrone inden for hjælpevirksomhed til transport, Kilde: Danmar k s Stati sti k : E-i ndk omstr egi ster et og egne ber egni nger. Alt dette peger i retningen af, at krisen så småt er ov erstået. Omsætningen er stigende, beskæftigelsen er så småt ved at rejse sig fra det lav e niv eau, og rentabiliteten har tilsyneladende bidt sig fast på et højere niveau end tidligere. Alt dette peger i retningen af, at produktiviteten i gruppen af hjælpevirksomheder til transportsektoren faktisk er i en opadgående udvikling. Dette er et godt tegn både for virksomhederne selv, men også for resten af transportsektoren. Al t i alt: Gryende fr emgang, men endnu intet deci der et opsving Udv iklingen siden 2010 har dog ikke været præget af v oldsom endsige fuldkommen entydig fremgang. Selvom krisen ser ud til at være overstået, har det spæde opsv ing og den ty der det på positive produktivitetsudvikling altså ikke bidt sig helt fast endnu for disse brancher. Spedition det største hjælpeerhverv Det største enkeltbidrag fra de ov en for beskrevne hjælpevirksomheder til transport kommer uden sammenligning fra speditionsvirksomhederne. Spedition udfy lder med andre ord en god del af den meget kritiske bistands- og sty ringsrolle, som disse erhverv har. Spørgsmålet er, om de ov enfor beskrevne, positive takter for så vidt angår vækst og produktiv itet også kan genfindes i dette så bety dningsfulde erhv erv? Spedi tion er uden sammenl i gning det mest bety dningsfulde hjæl peerhverv til tr ansportsektoren Speditionserhvervet i Danmark omsatte for ca. 56 mia. kr. i 2012, hvilket sv arer til ca. 1 6 pct. af omsætningen i hele transportsektoren. DAN SK ERHVERV 8

9 Fi gur 9 Speditions andel af omsætningen, ,75 5% Spedi tionserhvervet i Danmar k omsatte for ca. 56 mi a. k r. i 2012; det sv ar er til ca. 16 pct. af omsætni ngen i hele den dansk e transportsektor 65,39 5% Andel af omsætning i s amlet trans ports ek tor Andel af omsætning i hjælpeerhverv til transport Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS44 og FIKS33 samt egne ber egni nger. N ote: Som næv nt i noten til figur 4, yder speditionsvirksomheder yder også mange af de ydelser, der ikke her er r ubr i cer et som spedi ti on, hv or for spedi ti onsv i r k somheder nes andel er stør r e en d her angi v et. Da speditionserhvervet alene står for ca. 2/3 af omsætningen i gruppen af såkaldte hjælpevirksomheder til transportsektoren, er det oplagt, at konklusionerne, der gælder for denne gruppe af virksomheder, i meget stort omfang må forv entes også at gælde for speditionserhv erv et mere specifikt. Der er altså god grund til at tro, at produktiv iteten i speditionserhv erv et er for opadgående. Omsætningen i speditionserhvervet steg i perioden desuden hurtigere end i omsætningen inden for både gruppen af hjælpev irksomheder, transportsektoren og erhvervslivet som helhed. Det i sig selv understøtter også formodningen om, at krisen er v ed at v ære et ov erstået kapitel, og at produktiv iteten er stigende. Spedi tion udgør stør stedelen af de såk aldte hjæl pevirksomheder hv or for indicierne på øget pr oduk tivitet i denne gr uppe må formodes også at gæl de for spedition Desuden betyder det, at speditionserhvervet i Danmark bliver stadig vigtigere for både transportsektoren og for samfundsøkonomiens helhed. Fi gur 1 0 Omsætningsudvikling i transportsektoren og særligt speditionserhvervet, Niveau Sa mlet stigning Gennemsnitlig å rlig st ign in g En keltbranche Speditionserhvervet 3 7,0 pct. iii 1 1,1 pct. Branchegruppe Hjælpevirksomhed til transport 3 0,0 pct. 9,1 pct. Sektor Transportsektoren 3 0,0 pct. 9,1 pct. T otal Er hvervslivet som helhed 2 1,7 pct. 6,8 pct. Kilde: Danmar k s Stati sti k : FIKS33, FIKS44 og FIKS55 samt egne ber egni nger. DAN SK ERHVERV 9

10 Omsætningen er dog ikke den eneste parameter, hvorpå speditionserhverv et gradv ist bev æger sig ud krisens favntag. En ting er nemlig evnen til at skabe omsætning; noget andet er evnen til at tjene penge. Selvom mange speditionsfirmaer stadig lider under en spag økonomisk udvikling, er de markedsledende firmaer igen begyndt at tjene penge. Fi gur 1 1 Nøgletal fra regnskaberne fra de 25 største speditionsvirksomheder A ntal ansatte (personer) Resultat før skat (kr.) Stagner ende antal ansatte, men bedr e indtjening i spedi tionsbranchen Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. Note: Vi rksomhederne i opgørelsen er de 25 speditionsvirksomheder i kildemater i al et, der de pågæl dende år hav de fl est ansatte. I ov enanførte regnskabstal genfindes den udv ikling, som gjaldt for hele gruppen af hjælpevirksomheder: Et stagnerende antal beskæftigede, men en større omsætning (her: indtjening i form af resultat før skat). Fi gur 1 2 Udviklingen i udvalgte nøgletal fra regnskaberne fra de 25 største speditionsvirksomheder, Udvikling i resultatet før skat 7 8% Udvikling i beskæftigelsen -3% Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% De 25 største speditionsvirksomheder har således fået 295 færre ansatte fra 2009 til 2012 men til gengæld steg resultatet før skat med ikke mindre end ca mio. kr. i den samme periode. Dette kan være et tegn på, at krisen har foranlediget i hvert fald de større virksomheder til at skærpe deres fokus på produktivitet og lønsomhed af driften. At dette skulle v ære tilfældet speditionserhv erv et har oplev et en stigende produktivitet i bred forstand sandsynliggøres også af, at en stigning i resultatet før skat samtidig med et fald i antal medarbejdere uundgåeligt fører til en stigning i resultat før skat pr. medarbejder. Hv er medarbejder generer altså i gennemsnit et større resultat end tidligere. DAN SK ERHVERV 10

11 For de 25 største virksomheder i speditionsbranchen betyder det et resultat før skat pr. medarbejder, der i v ar 83 pct. større end i 2009! Fi gur 1 3 Resultat før skat pr. medarbejder i de 25 største speditionsvirksomheder Resul tat før sk at pr. medar bejder var 83 pct. højer e i 2012 end i Kilde: Dansk Regnskabsanalyse (201 3): Brancherapport Spedition og s hipping, 2. halv år 2013 samt egne ber egni nger. Note: Vi rksomhederne i opgørelsen er de 25 speditionsvirksomheder i kildemater i al et, der de pågæl dende år hav de fl est ansatte. Speditionserhvervet er altså kommet nogenlunde ov enpå igen efter krisen. Ja, faktisk må konklusionen være, at speditionserhvervet på mange områder har klaret sig bedre end både gruppen af hjælpevirksomheder til transportsektoren set under et og også klaret sig bedre end transportsektoren som helhed. Denne udvikling må bl.a. formodes at hidrøre fra en øget pr oduktiv itet. Erhvervet står derfor nu ov er for udfordringen med at omstille fra krisetider til det gry ende opsv ing i v erdensøkonomien. Det er ikke en uproblematisk proces. I speditionserhvervet der har medarbejderne som det primære aktiv kræv er det særligt et fokus på uddannelse af medarbejderne og udvikling af IT-logistiksystemer for at fastholde den positiv e udv ikling. Produktiviteten i transportsektoren kan v ære sv ær at arbejde med, men ikke desto mindre er den af afgørende betydning. Det skyldes transportsektorens helt særlige rolle som bindeled mellem resten af økonomiens aktiv e dele. Speditionserhv erv et organiserer forbindelserne og resten af transporterhv erv et sørger for den praktiske udførelse. Alle led i transportkæden er dermed afgørende for den danske og globale økonomis effektiv itet. Produktiviteten i speditionserhvervet er således at stor betydning for en alenlang række v irksomheder. Heldigvis er der mange tegn på, at netop speditionserhv erv et siden 2009 har oplevet en vis fremgang i produktiviteten. Speditionsleddet i transportkæden er blev et sty rket. Pr oduk tiviteten i tr ansportsektoren her under spedi tion er afgør ende for resten af øk onomi en. Heldigvis er der meget, der tyder på en posi tiv produktivitetsudv i kling inden for spedi tion si den DAN SK ERHVERV 11

12 OM DENNE UDGA V E Vækst og produktivitet hos transportens arkitekter er 24. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 1. november OM DA NSK ERHV ERV S PERSPEKT IV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvende ligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvis - ning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KV A LIT ET SSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennem - fører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONT A KT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk på eller tlf REDA KT ION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D., cand. scient. oecon.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. og konsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA. NOT ER i Der er fok us på 2009, da omsætningstallene, som er grundlag for store dele af r esten af analysen, k un fås ti l bage til ii Som i så mange andre erhverv er der her visse sæsonudsving i omsætningen, hvilket påvirker omsætningen pr. l ønk rone. Første kvartal er generelt præget af en lavere omsætning pr. l ønkrone end de andr e kvartaler. I første k v artal af 2013 var omsætningen pr. l ønkrone 7,4 k r. iii Dette tal er fremkommet på basis af udviklingen på årsbasis; ser man på den kvartalsvise udv i kling, k an der være større udsving. DAN SK ERHVERV 12

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst

Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Datterselskaber i udlandet er en væsentlig kilde til vækst AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D., CAND. SCIENT. OECON.

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Stort potentiale for eksport til USA

Stort potentiale for eksport til USA Stort potentiale for eksport til USA AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MA POLITICAL ECONOMY OG INTERNATIONAL CHEF KRISTOFFER KLEBAK, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Selvom USA er Danmarks tredjestørste

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der er store forskelle på, hvor meget

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet

Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet Differentiering af behandlingsgarantien sænker arbejdsudbuddet AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME I foråret fremlagde Dansk Erhverv sammen med FOA en analyse af de potentielle

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene Arbejds timer Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene AF ANALYSECHEF OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND. SCIENT OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUMÉ Den danske skattestruktur

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Handel 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q Tre fjerdedele bruger deres sundhedsforsikringer

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

International Transport Danmark

International Transport Danmark Praktisk lederuddannelse for transport Indlæg ved International Transport Danmark (ITD) og Århus Købmandsskole Om ITD ITD står for foreningen International Transport Danmark ITD er foreningen for de moderne

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere