Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 7 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 20 Særlige specifikationer 22

3 3 Institutionsoplysninger Institution Nærum Gymnasium Nærum Hovedgade Nærum CVR-nr.: Hjemstedskommune: Rudersdal Telefon: Internet: Bestyrelse Eksterne medlemmer med stemmeret: Erik Fabrin Maria Sennels Jens Ive Anders Overgaard Bjarklev Interne medlemmer med stemmeret: Mette Machholm Cathrine Reidar Jørgensen Interne medlemmer uden stemmeret: Inge Galsgaard Mathias Højte Poulsen Rektor Preben Bruun Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 4 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2008 for Nærum Gymnasium. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Institutionen har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desuden er det vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Bestyrelsens medlemmer erklærer på tro og love at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen). Nærum, den 24. marts 2009 Rektor/forstander Preben Bruun Bestyrelse Erik Fabrin Maria Sennels Jens Ive formand næstformand Anders Overgaard Bjarklev Mette Machholm Cathrine Reidar Jørgensen Inge Galsgaard Mathias Højte Poulsen

5 5 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Nærum Gymnasium Påtegning på årsrapport Vi har revideret årsrapporten for 2008 for perioden 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og specifikationer. Årsrapporten aflægges efter bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (revisionsbekendtgørelsen). Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for institutionens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Den uafhængige revisors påtegning Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 6 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar december 2008 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af institutionens årsrapport for 2008 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Institutionens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om institutionen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået institutionens rapportering i årsrapporten om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsrapporten om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om resultater ikke er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. København, den 24. marts 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor

7 7 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Alle beløb i kr Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt 0 0 Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Pengestrøm netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (Driftsresultat før ekstr. poster /Indtægter i alt x 100) 1,3 7,1 Likviditetsgrad (Omsætningsaktiver i alt/kortfristet gæld i alt x 100) 98,4 89,3 Soliditetsgrad (Egenkapital i alt/aktiver i alt 8,0 5,2 Finansieringsgrad ( Langfristet gæld/mat. anlægsaktiver x 100) 0,0 0,0 Nøgletal vedrørende den ordinære drift Årselever i alt (gns.) 892,0 827,8 Omkostninger pr. årselev (kr.) Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift

8 8 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Alle beløb i kr Medarbejdere, årsværk Antal netto årsværk i alt ( gennemsnitligt antal heltidsansatte med- 98,8 97,0 arbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige viilkår (sociale klausuler) Procentvis andel ansat på særlige vilkår af de samlede bruttoårsværk 3% 3% Antal årsværk inden for de enkelte ordninger: Fleksjob 3 3 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 84,2 83,4 Ledelse og øvrig administration 14,6 13,6 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 11,1 11,7 Undervisningens gennemførelse 9,4 10,1 Markedsføring 0,1 0,1 Ledelse og administration 1,1 1,2 Bygningsdrift 0,4 0,4 Aktiviteter med særlige tilskud 0,0 0,1 Lønomkostninger Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt (Lønomkostninger er opgjort netto, modtagne refusioner er modregnet) Lønomkostning pr. årselev (kr.) Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt

9 9 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Nærum Gymnasiums (NAG) hovedaktivitet er at udbyde den 3-årige uddannelse til studentereksamen (STX). Undervisningen foregår udelukkende fra vores domicil, Nærum Hovedgade. 30, Nærum. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aktivitet Der har i 2008 været gennemsnitligt 892 årselever fordelt på 33 klasser. Ved udgangen af 2008 var der indskrevet 920 elever hvilket giver en gennemsnitligt klassekvotient på 27,8 mod 26,7 ved udgangen af Aktiviteten er dermed som forventet. Økonomi Af årsrapporten for 2007 fremgik det, at forventningerne til 2008 var at fastholde elevtallet og at 2008 ville ende med et overskud på 0,7 mio. kr. Det endelige resultat blev et overskud på ca. 0,8 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2008 blev det vedtaget, at institutionerne skulle foretage en tvungen opsparing på 0,5% af taxameterindtægterne. De forskudsvis udbetalte taxameterbetalinger blev herefter reduceret med 0,5 %. Den tvungne opsparing opgøres endeligt og tilbagebetales til institutionerne i For NAG s vedkommende udgør den tvungne opsparing ca. 0,3 mio. Beløbet indgår som en indtægt i budgettet for I starten af 2008 havde vi vores rengøringsservice i EU-udbud. Resultatet blev at vi skiftede leverandør efter sommerferien og samtidig opnår en årlig besparelse på ca. 0,2 mio. kr. Samarbejde med andre institutioner IT-driftsfællesskab, efter samarbejdsmodellen, med følgende parter: Borupgaard, Gladsaxe, Høje Tåstrup, Nærum, Ordrup og Rødovre gymnasier. Nærum gymnasium er værtsinstitution. Driftsfællesskabet har i 2008 haft et budget/regnskab på ca. 1,7 mio. kr., som i overensstemmelse med UVM s retningslinier indgår i NAG s regnskab. Herudover er der ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

10 10 Ledelsesberetning Udviklingsaktiviteter. Vision, mission og værdier var blot det andet år efter overgangen til en selvejende institution under staten med taxameterstyring samt en bestyrelse med øgede beføjelser. I lighed med andre uddannelsesinstitutioner har det betydet en række nye opgaver i forbindelse med overgangen til statsligt selveje: ny bestyrelse, nyt økonomisystem og generelt den statslige overgang til målog rammestyring. Valgfagsgymnasiet er afløst af reformgymnasiet. NAG har eksisteret i 5 år og er i den periode vokset fra 8 klasser til 33 klasser, og der er kommet ca. 60 nye medarbejdere til. Som organisation har vi derfor haft behov for at drøfte, hvem vi er, hvad vi vil, og hvad vi kan og gør. Drøftelsen har haft til formål at skabe klarhed om vores identitet for derigennem at sikre, at NAG fremstår med en profil, målsætning og et værdigrundlag, der både tiltrækker, udfordrer og fastholder medarbejdere og elever. Gennem en spørgeundersøgelse blandt medarbejderne udformede vi en liste over NAG s svagheder, der kunne danne udgangspunkt for en debat om skolens vision, mission og værdier. styrker og Styrker. Vi har en dygtig, engageret og ambitiøs lærer- og medarbejderstab. Vi har dygtige og engagerede elever. Både medarbejdere og elever er med til at skabe gymnasiet. Indhold og form hænger sammen, sådan at gymnasiet indbyder til nytænkning. Vi har gode rammer og gode faciliteter, og de fysiske rammer understøtter variation i arbejdsformer. Vi er ikke fasttømret i traditionelle strukturer. Vi har oparbejdet et godt renomme og har en pæn søgning. Mange af vore elever kommer fra ressourcestærke familier, og elever og forældre er generelt meget positive og aktive i forbindelse med skolen. Skolen er præget af en positiv samarbejdsånd og stor ansvarlighed i medarbejderstaben og elevgruppen. Vi har opnået en god kontakt udadtil og har gode samarbejdsrelationer med lokale virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Svagheder. Generel frustration over ny gymnasiereform. Vi vil for meget på én gang og har for meget fart på. Det går ud over overblikket og sammenhængen med fare for, at man glemmer elementære ting som koordinering. Der er ikke tilstrækkelig klarhed over forventningsniveauet. Vi er en stor institution med fare for, at den enkelte forsvinder i mængden. Plejer er død, men det betyder, at der ikke er noget at falde tilbage på. Vores personlighed det sociale liv er stadig under udvikling. Processen med at definere vision, mission og værdier blev tilrettelagt i samarbejde med konsulentfirmaet Burson-Marsteller. Der blev nedsat en styregruppe samt arbejdsgrupper med deltagelse af skolens personale og elevrepræsentanter. Der blev udarbejdet en procesplan for at sikre såvel forløb som præsentation af delmål og endelige mål i skolens relevante fora. Processen blev skudt i gang den 7. november 2007 med et dialogmøde for skolens personale og elevrepræsentanter. Det endelige resultat blev forelagt bestyrelsen til godkendelse den

11 11 Ledelsesberetning 25. marts Bestyrelsen godkendte forslaget til ny vision, mission og værdier. Efterfølgende er det fulgt op med en offentliggørelse på skolens hjemmeside og forskellige artikler og indslag om vision, mission og værdier. Strategiplan Som en yderligere opfølgning er der udarbejdet et udkast til en strategiplan for Nærum Gymnasium. Planen er en udmøntning af den gennemførte proces med udformningen af vision, mission og værdier. Strategiplanen blev forelagt på en pædagogisk eftermiddag den 20. januar Arbejdet med at formulere fokusområder og handleplaner fortsætter i arbejdsgrupper nedsat af SU. Det endelige udkast forelægges SU og bestyrelsen til godkendelse. De valgte fokusområder er: 1. Implementering og evaluering af ny organiseringsstruktur, herunder teamstruktur 2. Iværksættelse af projekt sund skole 3. Processen med udformning af vision, mission og værdier fortsættes og konkretiseres 4. Revision af mentorordning 5. Kompetenceudvikling 6. Netværksdannelse De enkelte fokusområder vil blive udfoldet i bilag, der indgår i strategiplanen. Personalepolitik Der er udarbejdet forslag til personalepolitik, der har været forelagt SU og bestyrelsen til kommentarer. Det endelige udkast forelægges til godkendelse i marts måned Lønpolitik Der er udarbejdet forslag til lønpolitik, der har været forelagt SU og bestyrelsen til kommentarer. Det endelige udkast forelægges til godkendelse i marts måned Reorganisering af teamstruktur samt ledelsesstruktur Der er foretaget en reorganisering af ledelsesstrukturen med henblik på en delegering af personaleansvar i relation til team og studieretninger. Teamstrukturen er blevet reorganiseret med færre medlemmer i de enkelte team samt en tættere relation til de enkelte klasser i form af en kontaktlærer. Skriftligt arbejde Der er sat fokus på elevernes skriftlige arbejde bl.a. gennem udarbejdelse af vejledninger. Endvidere har skolen valgt at afholde skriftlige terminsprøver, som ikke er obligatoriske ifølge den nye Bekendtgørelse for reformgymnasiet.

12 12 Ledelsesberetning Fagteamsamtaler Rektor har indledt en række fagteamsamtaler efter at have overværet undervisningen hos de enkelte lærere. Samtalernes formål er at diskutere anvendelse af lærerressourcer, fagdidaktiske spørgsmål, kompetenceudviklingsbehov, materialebehov, samarbejde med andre fag, fagets placering i studieretninger, fagets målsætning og fagteamets målsætning. IT fællesskab IT fællesskabet består af 6 skoler med Nærum Gymnasium som værtsinstitution. Medlemmerne er: Borupgaard, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Ordrup og Rødovre. Fællesskabet kører nu på sit andet år, og vi har i årets løb modtaget flere forespørgsler om et evt. medlemskab. Vi må konstatere, at fællesskabet er velfungerende, men det er endnu for vanskeligt at gøre op, hvorvidt der er tale om en besparelse. Planlagte initiativer i Strategiplanen skal implementeres og evalueres Der skal gennemføres en undervisningsmiljøundersøgelse Fagteamsamtaler fortsættes Mulighederne for at tilbyde et administrativt fællesskab skal undersøges Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder som kan ændre vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Det forventes, at antallet af klasser stiger fra de nuværende 33 til 34 efter sommerferien. Bestyrelsen forventer med udgangspunkt i dette, at 2009 vil resultere i et overskud på 0,3 mio.kr.

13 13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 31. oktober Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som Da det er institutionens anden regnskabsaflæggelse efter overgangen til selveje, indeholder årsrapporten kun sammenligningstal for Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægten vedrører. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter. Omkostningerne er i henhold til regnskabsbekendtgørelsen opdelt på undervisningens gennemførelse, markedsføring, ledelse og administration, bygningsdrift samt aktiviteter med særlige tilskud.

14 14 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Derudover indeholdes rentedelen af finansielle leasingydelser samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og fremmed valuta. Balancen Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler, undervisningsudstyr og andet udstyr måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: It-udstyr Andet teknisk udstyr Inventar og andet udstyr 3 år 5 år 10 år Aktiver med en anskaffelsessum under kr. driftsføres. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som en korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

15 15 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning. Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, forbedring og salg af anlægsaktiver, herunder finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af institutionens optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer (obligationer) med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen.

16 16 Resultatopgørelse for 2008 Alle beløb i kr. Note Omsætning 1 Statstilskud Deltagerbetaling Omsætning i alt Driftsomkostninger 3 Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 9 1 Finansielle poster i alt Årets resultat

17 17 Balance pr Alle beløb i kr. Note Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Debitorer Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningesaktiver Aktiver

18 18 Balance pr Alle beløb i kr. Note Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Kreditorer Anden kortfristet gæld Mellemregning med Undervisningsministeriet Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gældsforpligtelser Passiver Andre forpligtelser

19 19 Pengestrømsopgørelse for 2008 Alle beløb i kr Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Regulering af pengestrømsforhold Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter Ændring i driftskapital vedrørende Tilgodehavender Kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringers likviditetsvirkning Køb af materielle anlægsaktiver Ændringer i likviditet i alt Likvider pr Likvider pr

20 20 Noter Alle beløb i kr Statstilskud Statstilskud Pædagogikumtaxameter Statstilskud i alt Deltagerbetaling og andre indtægter Diverse deltagerbetaling IT-fællesskab Deltagerbetaling og andre indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Omkostninger til undervisningens gennemførelse i alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning 0 0 Øvrige omkostninger 4 27 Omkostninger til markedsføring i alt Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning Øvrige omkostninger Omkostninger til ledelse og administration i alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivning 0 0 Øvrige omkostninger Omkostninger til bygningsdrift i alt Finansielle indtægter Renteindtægter

21 21 Noter Alle beløb i kr Finansielle omkostninger Renteudgifter og andre finansielle omkostninger 9 1 Undervis - Andet udningsud- styr og styr inventar 9 Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang 0 0 Kostpris Af- og nedskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang 0 0 Af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Egenkapital Saldopr Årets resultat Saldo Andre forpligtelser IT-fællesskab med udløb tidligst Rengøringsaftale med ISS, opsigelsesvarsel 6 måneder Lejeaftale vedr kopimaskiner Andre forpligtelser i alt

22 22 Særlige specifikationer Alle beløb i kr Honorar til revisor (eksklusiv servicefællesskab) Honorar for lovpligtig revision Honorar for andre ydelser end revision Momskompensation Opgørelse af den samlede indberettede købsmoms for det pågældende regnskabsår, der er eller skal kompenseres af Undervisningsministeriet, jfr. 36 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Den samlede indberettede købsmoms fordeles således: Undervisningsområdet (drift) Bygningsområdet Fællesudgiftsområdet Anlæg 81 0 Indberettet købsmoms Opgørelse af institutionens omkostninger i forbindelse med Statens selvforsikringsordning Afholdte selvforsikringsudgifter heraf udgifter vedrørende: Løsøre (udstyr, maskiner og lignende) 70 0 Motorkøretøjer 0 0 Erstatningsansvar 0 2 Tjenesterejser 0 0 Tab som følge af ansattes berigelsesforbrydelser 0 0 Beløb for ikke genanskaffede genstande heraf vedrørende: Løsøre 0 0 Motorkøretøjer 0 0 Samlede selvforsikringsudgifter i regnskabsåret 70 2 Institutionens selvrisiko i regnskabet Ovenstående er opgjort i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "Retningslinjer for administration af Statens selvforsikingsordning vedrørende statsinstitutioner, institutioner godkendt efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser m.fl. på Undervisningsministeriets ressortområde"

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere