Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juni 2010 Kære Rene Christensen, Formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Thorupstrand kystfiskerlaug vil gerne bede om et foretræde for Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om fiskerbyen Thorupstrands aktuelle situation. Anledningen er de unge Thorupstrand-fiskeres kamp for at bringe deres fælles kystfiskerlaug (byens kvoteselskab) fra afviklingsselskabet Finansiel Stabilitets afdeling EBH-bank og over i et varigt pengeinstitut. De unge i Thorupstrand viser på deres måde vejen frem for vore unge i udkantsdanmark ved at engagere sig i at fastholde og udvikle deres erhverv. På grund af dem er der et dynamisk lokalsamfund på den yderste strand i Jammerbugt baseret på videnstung, arbejdsintensiv, håndværksmæssig og højteknologisk nicheproduktion af højværdifisk til eksportmarkederne. Senest har disse unge rejst en folkelig bevægelse (Red Thorupstrand) på Facebook og andre sites, hvor de har sat en indsamling i gang for selv at rejse de 5 mio. kr., der skal til, for at et nyt pengeinstitut kan overtage engagementet fra EBH-bank. Disse fiskere har i 2007 gjort, som regeringen opfordrede til med den nye fiskeriregulering: De købte kvoter sammen og dannede et stort fælles kvoteselskab (Thorupstrand Kystfiskerlaug) for på andelsbasis at ruste deres erhverv til fremtiden. Men de mistede deres gamle, lokale pengeinstitut, da ebh-bank i 2008 bukkede under for infiltration fra landsdækkende ejendomsspekulation. Priserne på kvalitetsfisk til konsum er faldet til mellem det halve og en tredjedel af det normale prisniveau og der er ingen udsigt til bedring på dette eksportmarked, så

2 langt øjet rækker. Det betyder, at kvoternes markedsværdi er faldet til det halve. I de reviderede regnskaber afspejler det sig i tilsvarende nedskrivninger af værdierne. Denne nedskrivning af kvoteværdien indebærer, at fiskerne i Thorupstrand har mistet kystfiskerlaugets egenkapital, og at EBH-bank har mistet den sikkerhed for lånet, der lå i kvoternes værdi, før den økonomiske krise satte ind. Derfor kan Thorupfiskerne ikke få et nyt pengeinstitut, før de selv genetablerer kystfiskerlaugets egenkapital og før også EBH-bank nedskriver kvoterne til den værdi, de har i dag. EBH-bank har, for at fastslå den objektive markedsværdi fået skibsmæglerfirmaet Westship i Hanstholm til at holde en betinget auktion på laugets rettigheder for en indbudt kreds af Vestkystens økonomisk stærkeste trawlerrederier. Auktionen endte med et højeste bud på 23 mio. kr. Denne værdi er ca. det halve af den oprindelige købspris og det oprindelige lån. Men den svarer til det, revisorer beregner, at et kystfiskeri på de pågældende kvoter kan forrente. Den svarer endvidere til det beløb, et nyt pengeinstitut max. vil låne kystfiskerlauget med sikkerhed i kvoteværdien. Hvis ikke EBH-bank akkorderer det pågældende lån ned til denne værdi, vil det ikke være muligt for hverken fiskerne i Thorupstrand eller andre kystfiskere at få en ny bank til at overtage engagementet. Hvis EBH faktisk fik mulighed for at realisere et salg af kystfiskerlaugets kvoter til et rederi i en havneby, ville Thorupstrand forsvinde som fiskerleje. På grund af det store kvotelaug er Thorupstrand den eneste fiskerby i Danmark, der har en overvægt af unge fiskere og stadig tilgang af både drenge og piger, der skaber sig en fremtid i fiskeriet. Det er disse unge, der netop nu har sat en omsiggribende kampagne og indsamling i gang med stor folkelig appel for at redde deres erhverv og lokalsamfund. Vi har her at gøre med et lysende eksempel på unge i udkantsdanmark, der selv tager udfordringerne op og udvikler mulighederne for at skabe sig en fremtid i herude. Det eksempel, de er for tusinder af andre unge i Vest- og Nordjylland, gør Folketinget klogt i at tage vare på, så deres indsats med politikernes medvirken - vil lykkes. EBH-banks direktør Erik B. Hansen har selv lagt op til den løsning, politikerne kan levere. På et møde med lauget d har han ordret citeret sagt til de unge fiskeres

3 repræsentanter, at hvis man fra højeste politiske sted skriver til mig, at jeg skal give Jer den akkord nu, så gør jeg det med det samme. Siden det møde har de unge fiskere skaffet et nyt pengeinstitut, der vil låne kystfiskerlauget 20 mio. kr, hvis fiskerne selv skaffer 5 mio. kr. i ny egenkapital, og de er netop nu ved at skaffe disse 5 mio. kr. til veje. Derfor resterer den politiske opgave at bede EBH-bank om at akkordere kystfiskerlaugets lån ned til den nuværende markedsværdi på de 23 mio. kr., som er blevet fastslået på den betingede auktion. Vi kan tilføje, at beløbet på 23 mio. kr. i realiteten er højt sat, idet kystfiskerlaugets kvoter tilhører den såkaldte kystfiskerordning og derfor kun må ejes og købes af kystfiskere. De har i sagens natur ikke den samme kapitalkraft i ryggen som de store trawlerrederier, der deltog i den betingede auktion. Så i det lys er det ikke til skade for Finansiel Stabilitet, når kystfiskerlauget accepterer, at denne auktion angiver dets kvoters markedsværdi tværtimod må man forvente, at denne ville have været lavere, hvis kun kystfiskere havde været inviteret til auktionen. I så fald ville Finansiel Stabilitet have fået et større tab. Se vedhæftede bilag om Kystfiskerordningen. Derfor er der både politisk og økonomisk god grund til at komme de unge fiskere i møde og belønne dem for deres måde at vise en vej frem for de unge i Danmarks udkantsområder, der har gå på mod, arbejdsvilje og initiativkraft til at udvikle deres egen fremtid på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Vi ser frem til at få foretræde for udvalget om sagen, da EBH-banks aftale med kystfiskerlauget udløber, og de unges kampagne er højaktuel for debatten om Danmarks udkant og tiltager i styrke og opmærksomhed herude. Med venlig hilsen Tommy Olsen Ole Eriksen Kern Ove Kristensen Jesper Olsen Thomas Højrup Thorupstrand Kystfiskerlaug

4 Bilag om Kystfiskerordningen Lovens hensigt med Kystfiskerordningen og dens betydning for kvoteejerne Da Ny Regulering blev vedtaget i 2005 var det meningen, at 1) Kvoternes privatisering kunne bane vej for en koncentration af fangstrettighederne på færre fangstenheder. 2) Kvoternes værdi i handel og vandel kunne danne sikkerhed for optagelse af lån i private pengeinstitutter til investeringer i kvoter og fartøjer. På to år steg fartøjernes pris (incl. deres tildelte kvoter) 1000 %. Priserne toppede i sommeren 2008, umiddelbart før krisen nåede Danmark. Ved at transformere fiskekvoterne til en privat ejet vare på markedet blev de tilført en markedsværdi, som samtidig transformerede dem til et investeringsobjekt. Den forventede følge af dette var, at ejendomsretten til Danmarks kvoter ville blive koncentreret på stadig færre rederier og større fartøjer. Derfor var partierne bag Ny Regulering enige om, at det ville blive nødvendigt at lave en særlig beskyttelse af kystfiskeriet, hvis fortsatte eksistens, fremtid og uafhængighed folketinget var enigt om at sikre. Denne sikring blev udmøntet i den såkaldte kystfiskerordning. Kvoter på skibe i denne ordning kan ikke sælges til skibe udenfor ordningen. For at være i kystfiskerordningen må et skib højest være 17 meter langt og max. 20% af dets fangstrejser må vare over tre døgn.

5 Ejere af et skib i ordningen må købe kvoter fra skibe udenfor ordningen, mens det omvendte ikke må finde sted. En fisker eller et rederi må ikke eje et skib i kystfiskerordningen, hvis vedkommende også ejer et skib udenfor denne ordning. Disse regler skal sikre, at de store skibe udenfor kystfiskerordningen ikke tilegner sig kvoter fra kystfartøjer i ordningen. Dette ligger i lovens ånd og hensigt, at der dannes et afskærmet kvotemarked i kystfiskerordningen, hvor prisdannelsen foregår på kystfiskeriets vilkår. Pointen er, at kapitalstærke trawlerrederier ikke skal kunne presse priserne op på kystfiskerordningens kvotemarked. Kystfiskerne skal således kunne opretholde tilstrækkelige kvoter til kystfiskeriet også selvom prisdannelsen blandt de større fartøjer udenfor ordningen ligger højere end på kystfiskernes kvotemarked. Det er frivilligt at tilmelde sig kystfiskerordningen, og man skal/kan bekræfte eller søge sin tilmelding hvert tredje år. Det demersale konsumfiskeri i Danmark har således gennem NY Regulering fået to kvotemarkeder, hvorpå deltagerne må affinde sig med, at hvert marked vil kunne have sin egen prisdannelse. At der kan være forskelligt prisniveau er faktisk en del af lovens hensigt. Det er myndighedernes opgave at kontrollere og forhindre, at der spekuleres i at flytte kvoteandele fra kystfiskerordningen til de store fartøjer for at tilegne sig en højere pris på salg af en kystfiskerkvote, end denne legalt vil kunne opnå på kvotemarkedet i kystfiskerordningen. Angående Thorupstrand Kystfiskerlaug og kystfiskerordningen Thorupstrand Kystfiskerlaug er den største ejer af kvoter i kystfiskerordningen. Det skyldes, at lauget udgøres af over tyve fiskere med omkring 11 skibe i kystfiskerordningen. Lauget har således betydning for kystfiskerordningens prisdannelse. Der er i alt ca 150 skibe i ordningen, hvoraf mange har meget små kvoteandele. Det er med andre ord et lille kvotemarked med overvejende små selvstændige bådejere, og fiskere, der ønsker at tilegne sig den højere kvotepris udenfor kystfiskerordningen, søger ikke ind i ordningen. Dette er vigtigt at gøre sig klart for kreditorer til kystfiskere, hvis kvoter befinder sig i kystfiskerordningen. Disse kvoter må påregnes ikke nødvendigvis at besidde den samme markedsværdi, som kvoter i det industrialiserede fiskeri på de større både har.

6 Såvel fordi der er tale om et lille kvotemarked med begrænset efterspørgsel, som fordi kystfiskere ikke har det samme kapitalgrundlag og volumen i deres driftsregnskab som rederne til de store fartøjer, må kreditorer med sikkerhed i kystfiskerkvoter regne med, at værdigrundlaget kan være et helt andet for sikkerhedsstillelse, end det er i kvoter udenfor kystfiskerordningen. Denne forskel kan for den enkelte kreditor opvejes af helt andre hensyn. Et sådant hensyn var for Egnsbank Hanherred/ebh-fondens vedkommende den hensigt at opretholde fangstrettigheder i Han Herred ved at imødegå, at disse rettigheder blev opkøbt af investorer fra andre regioner og havnebyer. Ebh-bank og ebh-fonden fik således en mindre sikkerhed for sine udlån til at købe kvoter ind i kystfiskerordningen for, end banker der gav lån til de store fartøjers kvoteopkøb. Men det blev gjort med det eksplicitte formål at benytte kystfiskerordningen til det, folketinget havde skabt den til: nemlig at sørge for fangstrettigheder til landingspladsernes kystfiskere ved at investere i indkøb af kvoteandele til brug indenfor kystfiskerordningens regelsæt og kvotemarked. Derfor skal afviklingsselskabet EBH-bank vide, at værdien af de kvoter, som kystfiskerne har investeret i med henblik på kystfiskerordningen, ikke lader sig måle med værdien af det industrialiserede konsumfiskeris kvoter på det almindelige kvotemarked udenfor kystfiskerordningen. De to markeders prisniveau vil ikke udlignes af en eventuel fremtidig prisstigning på fisk. Tværtimod kan man som det hidtil er set lige så godt forvente, at der bliver færre fartøjer indenfor kystfiskerordningen og mindre efterspørgsel på kvoterne indenfor denne ordning. Hvilket vil kunne uddybe forskellen på de to markeders prisniveau, som vi også har været vidne til siden ordningens ikrafttrædelse. Det er faktisk den politiske hensigt med ordningen, at dette kan finde sted, når spekulation i mulig fremtidig prisstigning får priserne til at stige uforholdsmæssigt på det almindelige demersale kvotemarked netop for at undgå, at sådanne prishop slår igennem på kystfiskekvotemarkedet og slår bunden ud af kystfiskeriet. Det er vigtigt, at denne indsigt i kystfiskerordningen og grundlaget for de foretagne investeringer i kystfiskekvoter lægges til grund for EBH-banks måde at forvalte afviklingen af kystfiskerlaugets lån i afviklingsselskabet på og vurdering af disse kvoters værdi i forbindelse med at et nyt pengeinstitut overtager engagementet. Der er en grund til, at ebh bank og fond tog den større risiko ved at låne ud til investeringer indenfor kystfiskerordningen, og denne grund hænger nøje sammen med folketingets hensigt med i 2005 at etablere og i 2009 at fastholde denne ordning fremover der er at give kystfiskeriet særlige vilkår, der muliggør dets videreførelse trods dets åbenlyse sårbarhed overfor kapitalbevægelserne på det store demersale kvotemarked. Hvis kystfiskerlaugets kvoter udbydes til salg på kystfiskerordningens kvotemarked, må vi derfor regne med, at de langt fra vil kunne opnå samme pris som kvoter på det almindelige demersale kvotemarked for de store fartøjer. Markedsværdien af kystfiskerlaugets kvoter bestemmes af kystfiskerordningens kvotemarked, og de stramme restriktioner for aktører på dette marked gør, at

7 denne værdi forbliver væsentlig lavere end værdien af kvoter på det almindelige demersale kvotemarked. For såvel oppositionen som regeringspartierne og Dansk Folkeparti er kystfiskerordningen en afgørende forudsætning for Ny Regulering og dermed for hele fiskeripolitikken. Det betyder, at vi ikke skal regne med, at der vil kunne fifles med kystfiskerkvoterne og da slet ikke med Danmarks største kystfiskerkvoteselskabs fangstrettigheder, der danner grundlag for landets sidste store kystlandingsplads på den jyske vestkyst. Og derfor er under stor offentlig og politisk bevågenhed Thomas Højrup

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN

KURT BERTELSEN CHRISTENSEN KURT BERTELSEN CHRISTENSEN Miljøaktivist og forhenværende kystfisker. Jeg har været på havet det meste af mit liv, først som skibskok og fra 1975 og frem til 1990 som fisker. Derfra blev jeg miljøaktivist

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

HVORFOR KYSTFISKERI?

HVORFOR KYSTFISKERI? HVORFOR KYSTFISKERI? Om at vælge og at fremme højværdifiskeriet Af Thomas Højrup 2005 Indhold: Kampen med kapitalismen Partsfiskeriets kultur De unges valg Fiskeri for fremtiden? Kampen om fremtiden Hvad

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Lovsjusk Bag bankpakke

Lovsjusk Bag bankpakke Finansforbundets magasin nr. 5, 2009 Lovsjusk Bag bankpakke Det var på kant med Grundloven, da Erhvervsministeriet bevilgede 20 milliarder kroner i eksportørlån til bankerne Læs side 14-22 VIL DU NOGET

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Mere papir, mindre etik

Mere papir, mindre etik Mere papir, mindre etik Kommentar til Retningslinier om etik i pengeinstitutternes rådgivning i Verner C. Petersen Onsdag d. 26. marts 1997 kommer nogle udvalgte pengeinstitutter i søgelyset. Anledningen

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 DANMARKS NATIONALBANK Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Finansrådets årsmøde, mandag den 30. november 2009 Det talte ord gælder Recessionen i verdensøkonomien ser nu ud til at være slut. Væksten

Læs mere