18. oktober 2011 EM2011/45

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. oktober 2011 EM2011/45"

Transkript

1 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirkeudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om uddannelsesstøtte (Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse,Forskning og Nordisk Samarbejde) Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Inatsisartutmedlem Andreas Uldum, (D), næstformand Inatsisartutmedlem Harald Bianco, (IA), suppleant Inatsisartutmedlem Hans Aronsen, (IA) Inatsisartutmedlem Ruth Heilmann, (S) Inatsisartutmedlem Aleqa Hammond, (S) Udvalget har efter 1. behandlingen den 27. september 2011 under EM 2011 gennemgået forslaget. Forslagets indhold og formål Lovforslaget har som overordnet formål at udforme en mere tidssvarende uddannelsesstøttelovgivning på baggrund af de senere års betydelige fokus på uddannelsesindsatsen og de erfaringer, der er indvundet siden vedtagelse af den gældende lovgivning på området i Som følge af den centrale rolle, uddannelsesindsatsen spiller i forhold til udviklingen af det grønlandske samfund, anses det for vigtigt i højere grad at inddrage Inatsisartut i formuleringen af de grundlæggende principper for uddannelsesstøttereglerne, og udformningen af forslaget har været motiveret af de udfordringer, der kendertegner et 1

2 samfund under forandring, herunder mulighederne for at imødegå de krav, som fremkomsten af nye erhverv og storskalaprojekter stiller til uddannelsesindsatsen. I forlængelse heraf indebærer forslaget, at en række grundlæggende uddannelsesstøtteregler nu foreslås fastsat af Inatsisartut i stedet for ved administrativ regulering. Derudover tager forslaget højde for Inatsisartuts beslutning på finansloven for 2011 om, at grønlandske uddannelsessøgende, der modtager dansk SU, vil kunne få en årlig feriefrirejse, hvis de i øvrigt opfylder Grønlands Selvstyres regler om uddannelsesstøtte. Forslaget indebærer endvidere, at reglerne om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld nu foreslås indarbejdet i uddannelsesstøttelovgivningen i stedet for den nuværende opdeling i 2 love. Forslagets førstebehandling. Under førstebehandlingen var der generel tilfredshed med lovforslaget, men de enkelte partier havde blandt andet følgende bemærkninger: Inuit Ataqatigiit. Inuit Ataqatigiit anser derfor det foreliggende lovforslag som et rigtigt og vigtigt skridt hen imod at flere og flere unge får sig en uddannelse. Lovforslaget vil uden tvivl få endnu flere til at påbegynde og afslutte en uddannelse, og herudover skabe incitamenter for, at disse unge efterfølgende vil søge beskæftigelse i Grønland. Siumut. Man vil i fremtiden fastsætte uddannelsesstøtten administrativt i form af en beslutning hos Naalakkersuisut og ikke gennem finansloven. Dette er sket efter krav fra Lovkontoret. Vi vil fra Siumut kræve en redegørelse af de eventuelle økonomiske konsekvenser samt en redegørelse om følgerne af at uddannelsesstøtten ikke længere skal fastsættes af Inatsisartut og om hvilke konsekvenser dette vil have for de berørte parter. Demokrater. Er ikke tilfredse med visse af bestemmelserne i 31. Her fremgår det, at samfundet ønsker at forskelsbehandle, alt efter om man bor i en by eller en bygd. Dette er uacceptabelt. Hvis du bor i en by kan du få et tilskud, der svarer til det beløb, du har indbetalt. Hvis du bor i en bygd eller et yderdistrikt kan du få det dobbelte. Dette er udtryk for utidig forskelsbehandling. Atassut. 2

3 Atassut ønsker, at det præciseres i loven, at der er tale om månedlige ydelser, både hvad angår uddannelsesstøtten og studielånet. Derudover har Atassut ikke indvendinger til, at de beløbsmæssige størrelser af uddannelsesstøtten fastsættes administrativt efter et samråd med de uddannelsessøgendes organisationer. Kattusseqatigiit Partiiat. Kattusseqatigiit Partiiat mener, at studenterorganisationer bør have mulighed for, at føre direkte forhandlinger med Naalakkersuisut angående de studerendes vilkår, idet der hidtil blot foretages høringer. Høringssvar. Forslaget har været til høring hos relevante høringsparter i perioden 25. november til 23. december Høringen har givet anledning til nogle få ændringer i forslaget De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene opstillet af Inatsisartuts Formandskab. Der er af Departementet for Uddannelse og Forskning udarbejdet en samlet oversigt over de indkomne høringssvar tilføjet Departementets kommentarer. Udvalgets behandling af forslaget. Udvalget finder det positivt, at reglerne for uddannelsesstøtte og tilskud til afvikling af uddannelsesgæld herved er samlet i én lov, og at der med lovforslaget i højere grad sker en prioritering af uddannelser, der modsvarer det grønlandske arbejdsmarkeds behov, og at uddannelsesstøtten anvendes på den mest hensigtsmæssige måde både i forhold til en rationel udnyttelse af de økonomiske ressourcer og i relation til at sikre viden og kompetencer, som det grønlandske arbejdsmarked efterspørger. Udvalget finder det endvidere positivt, at der via loven gives mulighed for, at studerende på dansk SU kan ydes en årlig feriefrirejse til hjemlandet. Bemærkninger til enkelte paragraffer: Efter lovforslagets 14, stk. 3 fastsætter Naalakkersuisut regler om stipendium- og lånesatser, børnetillæg, overgangsordninger og eventuelle satser for særydelser. Naalakkersuisut kan samtidig fastsætte regler om en løbende regulering af satserne. Satserne har tidligere årligt været fastsat i en tekstanmærkning til Finansloven. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget anføres: at Lovkontoret efter forslagets høring 3

4 har fremsendt krav om, at satserne for stipendier, børnetillæg, lån og eventuelle særydelser samt tilskud til arbejdsgivere ikke længere skal fastsættes på finansloven, hvilket er blevet støttet af Departementet for Finanser. Lovkontoret har i den forbindelse foreslået, at satserne for disse lovbundne ydelser skal fastsættes administrativt i bekendtgørelsesform. Lovkontoret har i samme forbindelse oplyst, at Lovkontoret ikke finder det nødvendigt at foretage en ny høring på grund af de af Lovkontoret krævede ændringer. Satserne er som en konsekvens heraf ikke medtaget i det foreliggende forslag for Finanslov I forbindelse med at satserne hidtil har været fastsat via Finansloven, er der foretaget en årlig vurdering af beløbene. Fastsættes satserne i form af en bekendtgørelse finder udvalget ikke, at en sådan regelmæssig justering umiddelbart kan påregnes at finde sted, og udvalget anbefaler derfor, at Naalakkersuisut udarbejder et ændringsforslag til 14, stk. 3, således at satserne for uddannelsesstøtte fortsat fastsættes via en tekstanmærkning til Finansloven. Endvidere skal der også udarbejdes et ændringsforslag til 15, stk. 1, således at størrelsen af tilskuddet til arbejdsgivere ligeledes fortsat fastsættes via en tekstanmærkning til Finansloven. Lovforslagets 31 lyder: Tilskud udgør det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret, hvis ansøgeren i indbetalingsåret bor i en by. Hvis ansøgeren kan dokumentere at bo i en bygd eller yderdistrikt i mindst 6 måneder umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse til Naalakkersuisut, beregnes tilskuddet ved at gange det indbetalte beløb i indbetalingsåret med 2. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget er formålet med denne paragraf, at belønne dem, der søger ansættelse, hvor mangel på uddannet arbejdskraft er særlig mærkbar, hvilket eksempelvis gælder inden for folkeskoleområdet. Udvalget finder, at der her er tale om en forskelsbehandling, som ikke synes velbegrundet og berettiget i denne sammenhæng. Ønsker samfundet at tiltrække og fastholde uddannede i bygder og yderområder kan dette eksempelvis finde sted i forbindelse med løn- og overenskomstforhandlinger, hvorved belønningen opnås for at udføre et arbejde i en bygd eller et yderområde og ikke blot for at bosætte sig der. Bestemmelsen er medvirkende til at 4

5 sløre transparensen i lovgivningen, og den harmonerer ikke med de generelle ønsker om at øge arbejdskraftens mobilitet i forbindelse med blandt andet storskalaprojekter. Udvalget anbefaler derfor, at Naalakkersuisut fremsætter et ændringsforslag hvorefter 31, stk. 1, får følgende indhold: Tilskud udgør det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret, at 31, stk. 2, udgår, og stk. 3 til 5 ændres til stk. 2 til 4. Udvalget finder i øvrigt, at der ved sammenskrivningen af de nuværende lovgivninger om uddannelsesstøtte og afvikling af uddannelsesgæld er foretaget en rimelig forenkling af beregningerne i forbindelse med tilskud til afvikling af studiegæld til gavn for både de studerende og administrationen. Udvalget finder endelig, at de bemyndigelser, der via loven gives til Naalakkersuisut, og som skal udmøntes i en ny bekendtgørelse, harmonerer med intentionerne i lovforslaget og de hidtidige regler på området. Udvalget ser i den forbindelse positivt på de muligheder der ligger i 14, stk. 4, omkring differentiering af uddannelsesstøtte, således at støtten blandt andet kan tilpasses de individuelle behov, der kan være forbundet med forskellige uddannelser for eksempel specielt dyre bøger. Udvalget finder, at de afsatte midler ved en sådan differentiering kan udnyttes mest optimalt. Forslagets økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets almindelige bemærkninger. Det er her blandt andet anført, at forslaget ikke i sig selv får økonomiske og administrative konsekvenser for Grønlands Selvstyre eller kommunerne, idet forslaget alene fastlægger de overordnede lovgivningsmæssige rammer for reguleringen af uddannelsesstøtten fra Grønlands Selvstyre. Det bemærkes samtidig, at de bestemmelser, der nu formelt foreslås ændret ikke antages at medføre økonomiske konsekvenser, idet disse bestemmelser alene er tilpasset gældende praksis og den måde de gældende regler er blevet fortolket. 5

6 Dog anføres, at ophævelsen af bestemmelsen om indtægtsregulering af tilskud til afvikling af studielån vil medføre en merudgift, der antages at blive på maksimalt kr Den anførte merudgift vil blive afholdt inden for departementets eksisterende ramme. Udvalget har således tillid til, at Naalakkersuisut har undersøgt dette spørgsmål grundigt, og at der udover ovennævnte ikke vil kunne forekomme flere afledte økonomiske konsekvenser. Skulle forslaget mod forventning alligevel vise sig at medføre yderligere udgifter for de offentlige kasser, vil disse udgifter skulle afholdes indenfor de i forvejen afsatte bevillinger, hvilket i givet fald må medføre nedprioritering af andre tiltag. Udvalgets indstillinger Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse af Inatsisartut i den form forslaget har, når Naalakkersuisut har fremsat ændringsforslag i overensstemmelse med udvalgets ovenstående anbefalinger. Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. 6

7 Andreas Uldum næstformand Harald Bianco, suppleant Hans Aronsen Ruth Heilmann Aleqa Hammond 7

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere