ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. i Svendborg Provsti. i Svendborg Kommune. Myndighedskode 7699"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 1

2 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 2

3 Den uafhængige revisors erklæring Til menighedsrådet for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Kirkekasse Vi har revideret årsregnskabet for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Kirkekasse for perioden januar til 31. december, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og budget, regnskab og revision af 25. februar. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Statsautoriseret CVR-nr Herredsvej 32, 7100 Vejle T: , F: ,

4 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Udtalelse om menighedsrådets erklæring Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet. ptember 2014 nspartnerselskab Søren Bonde statsautoriseret revisor

5 Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: De samlede nettodriftsudgifter ifølge budgettet kr Realiserede nettodriftsudgifter udgør kr Merudgift i forhold til budgettet i alt kr som fordeler sig således: Formål 2: Kirkebygning mm kr Formål 3: Kirkelige aktiviteter kr Formål 4: Kirkegård kr Formål 5: Præstegård kr Formål 6: Administration kr Formål 7: Finans kr I alt kr teret underskud kr ,-- Årets driftsunderskud udgør således i alt kr ,43 Herfra går overskud på anlægsaktiviteter kr ,25 Samlet resultat af drifts- og anlægsaktiviteter kr ,18 Ud over ovennævnte drifts- og anlægsudgifter, er der afholdte udgifter til Kalkning af Hundstrup kirke kr Kalkning af Ulbølle kirke kr og diverse udgifter ved Vester Skerninge kirke kr i alt kr der betales/er betalt af opsparede midler til de pågældende formål. De væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab beskrives i det følgende: terede lønudgifter for udgør i alt kr Afholdte lønudgifter beløber sig til kr Den større lønudgift for i alt kr , kan i overvejende grad henføres til ekstra lønudgifter i forbindelse med afskedigelse af graver. Formål 2 Kirkebygninger m.m. Merudgiften på kr skyldes overvejende ekstraordinære udgifter til udvendig vedligeholdelse af kirkebygning på kr Formål 3 Kirkelige aktiviteter Besparelse på kr kan overvejende henføres til besparelse på annoncering kr og mindre udgift til honorarer m.v. i forbindelse med koncerter og foredrag kr Formål 4 Kirkegård Merudgifter på kr kan overvejende henføres til merudgift på løn kr , entreprenørudgifter kr (Stendige i Ulbølle), el og varme kr og mindre indtægt fra renteafkast af gravstedskapital kr Modsvarende er budgetteret udgift til konsulentydelse kr ikke afholdt. Der er ligeledes en mindre udgift på indkøb af planter m.m. på kr , samt diverse mereller mindre udgifter. Formål 5 Præstegård m.v. Besparelse kr kan henføres til mindre udgifter til el, vand og varme kr , vedligehold kr og konsulentydelse kr (Præstens skov). Formål 6 Administration og fællesudgifter Merudgift kr kan overvejende henføres til merudgift til efteruddannelse kr (graveruddannelse 2 gravere) Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 3

6 Formål 7 Finansielle poster Mindre udgift kr kan henføres til mindre renteudgift på Stiftslån kr Af ligningsmidler til anlægsaktiviteter er der kr til rådighed Heraf er anvendt kr til afdrag på stiftslån, og kr er overført til opsparingskonti. Afsluttede anlægsopgaver har givet følgende resultater: Redskabsrum Ulbølle mindre udgift kr Afdrag lån Præstegård. - mindre end budgetteret kr Maling redskabsrum Ulbølle kr Renovering vandrør i kælder Pgd. kr I alt kr Anlægsmidler til afrensning/maling af vinduer i Hundstrup kirke kr og renovering af vaskeplads ved V. Skerninge graverhus kr , styning af træer Hundstrup kr , beplantningsplan V. Skerninge kirkegård kr , rest til renovering af gravsted/sten og fugning trappe i alt kr er videreført til næste år. Afholdte udgifter på synsudsatte arbejder i 2014: Materialevogn kr Renovering maleri kr Infotavler kr Ultimo er videreførte anlægsmidler fra kr reduceret med kr til i alt kr I beløbet indgår skyldige omkostninger i forbindelse med kalkning af Ulbølle kirke med kr ,80, der skal betales af opsparede midler til kalkning. Som det fremgår af forklaringerne til regnskaberne for 2011 og, var budgetteringen på artsniveau og formål ikke helt på plads. Dette gør sig stadig gældende for, men dog i mindre omfang. Opsparing til særlige formål Alle opsparing til anlæg inkl. renter jævnfør konti føres i skemaet Pengeinstitut Formål 1 Nordea Bank / Arv 2 Nordea Bank / Kalkning Ulbølle/V.Skerninge kirker 3 Nordea Bank / Renovering kor V. Skerninge kirke 4 xx 5 Sparekassen Faaborg Orgel Hundstrup 6 Sparekassen Faaborg Kirkens forskønnelse 7 Sparekassen Faaborg Kalkning Hundstrup Kirke 8 Leasing Fyn Bank xxxx Kalkning Hundstrup Kirke Saldo pr Årets opsp jvf Renter Saldo pr. Forbrug/regnskab 31/ ,78 234, , , , , , , , , ,01 4 xx ,21 475, , ,94 978, , , , , , , , ,48 I alt , , , ,07 x) ,11 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 4

7 x) Skyldig 31/12- Kalkning Hundstrup kirke ,70 Kalkning Ulbølle kirke Arkitektudg. V. Skerninge kirkekor mm ,37 I alt , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX STYRING ANLÆGSAKTIVITETER Projekt Videreførte X Anlægs- X Hævede anlægsmidler X midler X opsparinger fra X iflg. X plus X budget X X X 1 Fugning trappe V.Sk. SU Gl. gravsten males SU Redskabsrum Ul. SU Maling vinduer kirke Hu. SU Afrensn./maling vinduer Hu Vaskeplads v/graverhus V. Sk Maling redskabsrum Ul. SU Vandrør kælder Pgd. SU Styning træer Hundstrup Beplantningsplan V. Skerninge Restaurering gravsten/sted Opsparing kalkning kirke Hu Opsp. kalkning kirke Ul.+V.Sk Opsp. Renovering kor V. Sk Afdrag lån Præstegård Afdrag lån bindingsværk Pgd Materialevogn V. Sk. SU Renov. maleri Hundstrup SU Infotavler kirkerne SU Kalkning Hundstrup Kirke Kalkning Ulbølle Kirke Korrenov. mm. V. Skerninge Kirke Bevillinger i alt (netto) Midler til Afsluttede Videreførte rådighed for anlægsarb. anlægsmidler i (forbrug) overskud(+) til 2014 underskud(-) (+eller -) Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 5

8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 6

9 Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 7

10 1 Fælles indtægter i alt Øvrig drift i alt ,43 2 Kirkebygning og sognegård ,07 Indtægter Udgifter, løn ,02 Udgifter, øvrig drift ,05 3 Kirkelige aktiviteter ,38 Indtægter 975,00 Udgifter, løn ,01 Udgifter, øvrig drift ,37 4 Kirkegård ,81 Indtægter ,13 Udgifter, løn ,52 Udgifter, øvrig drift ,42 5 Præstebolig mv ,19 Indtægter ,98 Udgifter, løn ,43 Udgifter, øvrig drift ,74 6 Administration og fællesudgifter ,59 Indtægter 4.68 Udgifter, løn ,99 Udgifter, øvrig drift ,60 7 Finansielle poster ,39 A Resultat af drift ,43 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) , , ,02 B Resultat af anlæg ,94 C Resultatopgørelse ,37 * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 * tet er ikke revideret Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 8

11 Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg , , , Kirke- og præsteembedekapitaler , , Likviditet stillet til rådighed af provstiet , , Langfristet gæld , , , Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde , , , Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Årsafslutning , ,37 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo Arv og donationer Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 9

12 FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo , , , , , , , , ,95 Ultimo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 10

13 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift , Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål 21 Kirkebygning , , , ,66 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) , ,13 23 Sognegård , , , ,12 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) , , ,14 25 Tjenstlige lokaler i præstegård I alt , , , ,05 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , , , ,76 32 Kirkelig undervisning , , , ,14 33 Diakonal virksomhed , , ,59 34 Kommunikation , , , ,54 35 Kirkekor , , , ,48 36 Kirkekoncerter , ,55 975, , ,46 37 Foredrags- og mødevirksomhed , , ,42-785,40 39 Kontingent til DSUK I alt , ,01 975, , ,37 4 Kirkegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården , , , , ,58 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser , , , ,84 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt , , , , ,42 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 11

14 Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig , , , , ,74 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug Øvrige ejendomme I alt , , , , ,74 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål , , ,94 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , , ,82 62 Personale, inkl. delt medarbejder , , ,05 63 Bygning , Økonomi , , , ,13 65 Personregistrering , , ,24 66 Efteruddannelse , , , ,58 67 Forsikringspræmie , , ,08 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg ,08 69 Stiftbidrag (PU) I alt , , , ,60 7 Finansielle poster -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån , , , ,09 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -8,10 308,10-8,10 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) , , ,70 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 6.459, , ,56 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 1.241, , ,54 I alt , , , , ,19 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 12

15 Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning , , ,87 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård , , ,02 84 Krematorium 85 Præsteboliger ,26 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing , , ,95 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg I alt , , , ,89 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 13

16 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 1 A Vester Skerninge 40 E Vester Skerninge Areal Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Præstegård Redskabshus/Graverkontor x) Ejendomsværdi i alt Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 14

17 Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber 10/03-: Folkekirkens nødhjælp 31/03-: KFUM/KFUK 22/09-: Høstgudstj. Parkistans Kirke 08/12-: Sogneindsamling 24/12-: Børnesagens Fællesråd 31/12-: Bibelselskabet Beløb 271,00 484,00 696, ,00 5 Afregningen er foretaget af Præsten/Kordegnen for de 3 sogne jfr. foreliggende bilag (- sogneindsamlingen) Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :39 Side 15

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd. i Silkeborg Provsti. i Silkeborg Kommune. Myndighedskode 8027. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gjern-Skannerup Sognes Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 8027 CVR-nr. 23927128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114

REGNSKABSTAL 2012. for Bågø Sogns Menighedsråd. i Assens Provsti. i Assens Kommune. Myndighedskode 7802. CVR-nr. 14884114 REGNSKABSTAL for Bågø Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 7802 CVR-nr. 14884114 Bågø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14884114,, Afleveret d. 19-03-2013 14:42 Side 1 1 Fælles

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Skærlund Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode 9281. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Skærlund Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 9281 CVR-nr. 34428417 Skærlund Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 34428417,, Afleveret d. 08-11-2013 12:45

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Søndersø. Søndersø Sogns Menighedsråd. Bogense Provsti. Nordfyns Kommune ÅRSBUDGET 215 for Søndersø under Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode: 7867 CVR nummer: 3817919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Søndersø den 25 / 9 21

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Nørreland under Nørrelands Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8815 CVR nummer: 1881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Holstebro den / Christian

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere