LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN"

Transkript

1 LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge

2 Indhold Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Tilskud til lederuddannelse... 5 Aktivitetstilskud... 7 Indretning af kommunale lokaler Tilskud til drift af egne og lejede lokaler (privatejede) Vejledning til regnskabsaflæggelse Eksempler på tilskudsberegning...17 Stævneafgifter...18 Sæsontider og lån af kommunale lokaler...19 Elite Engangspuljen...21 Ansøgningsfrister...22 Regnskabsvejledning...23 Tidsfrister for regnskabsaflæggelse...24 Generelle regnskabsbestemmelser...24 Yderligere oplysninger

3 Forord Hvidovre Kommune yder tilskud til foreningslivet i Hvidovre i henhold til Folkeoplysningsloven. Loven skaber rammerne, men det er op til den enkelte kommune at fylde disse ud og definere sin fritidspolitik i overensstemmelse med lokale forhold og bevillinger. Denne folder oplyser om mulighederne for at søge tilskud til indretning af kommunale lokaler, tilskud til drift af egne og lejede lokaler, lån af lokaler, aktivitetstilskud, tilskud til lederuddannelse, elite 2650 samt engangspuljen i I folderen oplyses der også om regnskabsvejledninger og regnskabsbestemmelser for modtagne tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Tilskudsreglerne er vedtaget af Folkeoplysningsudvalget, og formålet er at støtte og udvikle foreningslivet i Hvidovre gennem uddannelse af ledere, trænere og instruktører og ved at yde tilskud til medlemsaktiviteter for de 0-24 årige samt for handicappede. Tilskuddene udbetales forud til foreningernes egen disposition inden for tilskudstilsagnet. Dog udbetales tilskud til lederuddannelse efter kursets afholdelse og tilskud bevilget til indretning af kommunale lokaler betales ved fremsendelse af elektronisk faktura. Det er Folkeoplysningsudvalgets håb og mål, at tilskudsordningerne kan være med til at fastholde et alsidigt foreningsliv i Hvidovre med et bredt og inspirerende aktivitetstilbud for borgerne. - Folkeoplysningsudvalget 3

4 Generelle bemærkninger Foreningens tegningsberettigede I denne folder bruger vi begrebet foreningens tegningsberettigede. Hermed forstås den person, som kan underskrive på bestyrelsens vegne. Hvis der sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, så husk at opdatere oplysningerne om jeres forening på Foreningsportalen (booking.hvidovre.dk). Jeres forening skal have et CVR-nummer Fra 1. juli 2006 er det lovpligtigt for alle foreninger der modtager tilskud fra det offentlige at have et CVR-nummer og en Nemkonto. Det betyder, at en forening kun kan få udbetalt tilskud, hvis foreningen har et CVR-nummer med en tilknyttet Nemkonto. Se hvordan Jeres forening får et CVR-nummer på Ansøgningsskemaer, vejledninger og andet informativt materiale Kan hentes på: Hvidovre Kommunes foreningsportal (http://booking.hvidovre.dk) under punktet blanketter. 4

5 Tilskud til lederuddannelse Foreninger der modtager aktivitetstilskud, har mulighed for at søge om tilskud til lederuddannelse. Målgruppen for modtagere af tilskuddet er: trænere og instruktører bestyrelsesmedlemmer øvrige foreningsledere. Der ydes tilskud til kurser: Der har relation til foreningens formålsparagraf. Der afholdes af ekstern kursusarrangør. Der afholdes indenfor kommunen, og er arrangeret af mindst to foreninger. Der er fagligt orienterede. Personlighedsudviklende. Der ydes ikke tilskud til kompetencegivende, erhvervsrettet uddannelse. Den enkelte forening prioriterer selv sine instruktørers deltagelse. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til uddannelse af personer i foreninger, hvor organisationer/forbund stiller specielle krav. Dette kræver dog en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Der ydes højst tilskud på kr. pr. kursus/person og højst 2 kurser pr. person/år. Dette uanset hvor mange moduler som indgår i det enkelte kursus. Fortrykt ansøgningsskema SKAL anvendes. Denne kan hentes på Foreningsportalen (http://booking.hvidovre.dk) under punktet blanketter. 5

6 Ansøgningen skal være underskrevet af foreningens tegningsberettigede. Der skal vedlægges: Program for kurset (hvor kursusprisen fremgår). Originalkvitteringer og dokumentation for betaling af kursusgebyr. Dokumentation for gennemført kursus (kursusbevis, diplom eller lignende). Såfremt der ikke udstedes kursusbevis eller lignende, skal kursusafholder kvittere for kursisters deltagelse. Ansøgninger imødekommes, så længe der er budgetmæssig dækning. Udbetaling Tilskuddet udbetales løbende efter ansøgning til foreningens Nemkonto. Ansøgningsfrist Senest to måneder efter kursets afholdelse. Ved årsskiftet er fristen den 10. januar, og her skal al dokumentation foreligge vedr. den enkelte ansøgning. Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. 6

7 Aktivitetstilskud Der kan søges om tilskud til aktiviteter for medlemmer under 25 år. Aktiviteterne skal relatere til foreningens formålsparagraf. Aktivitetstilskuddet for 2015 baseres på faktuelle medlems- og regnskabstal pr. 31. december Et aktivt medlem = et medlem, som har betalt kontingent i minimum 3 måneder i kalenderåret Det samme medlem kan kun tælles med én gang pr. kalenderår pr. forening. Foreningens medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december til Det aktive medlem skal have udøvet aktivitet i foreningen i henhold til foreningens formålsparagraf. Derfor skal der ikke længere vedlægges et ansøgningsskema, men kun skemaet Regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud for Fristen for indlevering af regnskabsaflæggelsen er den 18. marts Foreninger, der ikke modtog tilskud i 2014, men som ønsker at søge om tilskud i 2015, kan rette henvendelse til Henrik Koch-Nielsen i Kultur- og Fritidsafdelingen via mail: 7 Tilskuddet udbetales på én gang.

8 Aktivitetstilskud kan anvendes til: Træner- og instruktørgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, aktivitetsmaterialer, deltagelse i turneringer, administration, weekend - og sommerlejre (excl. hytteleje), arrangementer/stævner. Aktivitetstilskud kan ikke anvendes til: Personligt udstyr, tv-pakker i private hjem, fortæring i forbindelse med fester, uddannelse, udgifter der vedrører lokaler, repræsentation, gaver, udgifter som foreningen har fået dækket via andre af Hvidovre Kommunes puljer, dækning af finansielle udgifter/tab, gebyr. Aktivitetstilskuddet beregnes på baggrund af de omkostninger foreningen har til aktiviteter m.v. for medlemmer under 25 år. Definitionen på egenbetaling er: indtægter, som medlemmerne selv indbetaler: kontingent og deltagerbetaling, f. eks betaling for deltagelse i tur, lejre, turneringer m.v. som betales til foreningen. Folkeoplysningsudvalget følger Kulturministeriets retningslinier vedr. aldersinddeling ifm. indberetning af medlemstal. Ved regnskabsaflæggelse (ansøgning) for aktivitetstilskud indhenter Kultur- og fritidsafdelijngen selv foreningens indberettede medlemstal fra det centrale foreningsregister (CFR). Har en forening handicappede medlemmer vil disse i tilskudsberegningen tælle som 2 medlemmer under 25 år. Antallet af handicappede medlemmer skal ved forespørgsel kunne dokumenteres ved en erklæring fra deltageren, hvoraf det fremgår at vedkommende er handicappet i forhold til foreningens aktivitet. Tilskuddet vil udgøre en procentdel af foreningens omkostninger til aktiviteter m.v. til medlemmer under 25 år, dog med en øvre og nedre beløbsgrænse. Folkeoplysningsudvalget fastsætter procentsatsen samt beløbsgrænser i forbindelse med behandling af ansøgningerne. 8

9 Aktivitetstilskuddet pr. medlem under 25 år kan ikke være større end egenbetalingen pr. medlem under 25 år. Foreningen skal oplyse om følgende forhold ved regnskabsaflæggelsen: Faktiske omkostninger til aktiviteter m.v. for medlemmer under 25 år og handicappede medlemmer. Den faktiske egenbetaling for medlemmer under 25 år og handicappede medlemmer (kontingent og deltagerbetaling, f.eks. betaling for deltagelse i ture, lejre,turneringer m.v., som betales til foreningen). Dokumentation for at tilskuddet er brugt til tilskudsberettigede aktiviteter for medlemmer mellem 0-24 år. samt handicappede (revisorpåtegning). Dokumentation sker ved revisors udfyldelse af Tjekliste for revisor for tilskud under kr. Ved et samlet tilskud over kr. skal foreningen bruge en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal være underskrevet af foreningens samlede bestyrelse og af revisoren (revisoren må ikke have en funktion i foreningen/bestyrelsen). Kan foreningen ikke opgøre udgifter til de 0-24 årige af det samlede årsregnskab, beregnes udgiften til de 0-24 årige forholdsmæssigt: De samlede udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter divideres med antal aktive medlemmer i alt. Resultatet ganges med antal aktive medlemmer under 25 år. Beregningen skal fremgå af regnskabsskemaet. Når Folkeoplysningsudvalget har behandlet ansøgningerne om aktivitetstilskud, sendes der i april/maj måned breve til foreningerne om det bevilgede tilskud. Foreningernes tilskud forventes at blive udbetalt i april/maj

10 Afleveringsfrist for regnskabsaflæggelse 2014: 18. marts 2015 Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. Stikprøvekontrol Kultur- og Fritidsafdelingen afholder hvert år stikprøvekontrol med 4-8 tilfældigt udvalgte foreninger for deres regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud. Foreninger som bliver udtrukket til stikprøvekontrol for aktivitetstilskud 2015, skal sende regnskab og bilag for året 2014 til Kultur- og Fritidsafdelingen. Foreningerne skal huske at markere i regnskabet og bilagene, hvilke indtægter og udgifter der vedrører medlemmer mellem 0-24 år. Indtægts- og udgiftsposterne skal stemme overens med foreningens anførte poster i regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud 2014, som udgør ansøgningen for aktivitetstilskud

11 Indretning af kommunale lokaler Foreninger, der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud til indretning af kommunale lokaler. NB: Hvis en forening modtager lokaletilskud, kan der ikke søges om indretningstilskud, idet lokalet ikke er kommunalt ejet. Der kan søges om tilskud til fx: Nyt inventar (borde, stole, lamper m.m.) Persienner/gardiner. Hårde hvidevarer. Kopimaskine/printer. Køkken. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Beskrivelse af det der ansøges om, samt dokumentation for prisen i form af katalogpris eller indhentede tilbud. Angiv om beløbene er inkl./ekskl. moms Foreningens reviderede årsregnskab for 2014 skal vedlægges. Der kan kun søges om tilskud til nye indretningsmæssige forbedringer, der ikke er foretaget eller indkøbt ved ansøgningstidspunktet. Ansøgningen skal underskrives af foreningens tegningsberettigede. Ansøgningsfrist: 1. marts 2015 Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. Svar kan forventes senest i juli

12 Tilskud til drift af egne og lejede lokaler (privatejede) Foreninger med egne eller lejede lokaler kan søge tilskud til driftsudgifter. Tilskuddet udgør max. 72 % af driftsudgifter. Hvis mere end 10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes driftstilskuddet forholdsmæssigt. Ledere og instruktører over 25 år medtælles ikke. Ansøgning om tilskud til lokaler som foreningen ejer eller lejer samt til korte lejemål (weekendture, træningslejre m.v.), skal ske på hvert sit ansøgningsskema. Dette fås i Kultur- og Fritidsafdelingen. Der ydes tilskud til: Privatejede driftsudgifter til idrætshaller og andre haller, samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år samt til ledere og instruktører over 25 år, Lokaler og lejrpladser inden for landets grænser eller i Sydslesvig og til enkeltstående private lejemål i Sydsverige (Skåne, Halland og Blekinge). Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser: Renter af prioritetsgæld. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen. Udgifter til almindelig vedligeholdelse. Opvarmning. Belysning. Rengøring. Evt. fornødent tilsyn. 12

13 Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser: Det aftalte lejebeløb. Afholdte udgifter til alm. vedligeholdelse iflg. lejekontrakten. Opvarmning. Belysning. Rengøring. Fornødent tilsyn. Hvis foreningens driftsudgifter er større end faktiske aktivitetstimer, ydes tilskuddet pr. aktivitetstime pr. lokale, og kan maksimalt udgøre 72 % af følgende takster: Haller (ekskl. ridehaller) 253,32 kr. Andre lokaler (inkl. ridehaller) 126,61 kr. Kan foreningen ikke opgøre lokaleforbruget til aktiviteter for børn og unge særskilt, beregnes lokaletilskuddet på baggrund af medlems-/deltager-sammensætningen i foreningen som helhed (se eksempel på tilskudsberegning på side 15). Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fratrækkes, inden beregning af lokaletilskuddet. Der ydes ikke tilskud til: Udendørs arealer. Båd- bøje- og havnepladser samt campingpladser. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at: Der ikke ydes tilskud til leje af kanoer samtidig med leje af hytter eller lignende. Tilskudsgrundlaget for foreningerne ikke fradrages eventuelle reklameindtægter inden tilskudsberegning. 13

14 Foreninger der ønsker forbedringer og nyanskaffelser fremsender begrundet ansøgning herom med angivelse af overslagspris sammen med ansøgningen for Tilskuddet udgør 72 % af 2/3 af udgiften. Der ikke ydes tilskud til småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar. Der ikke ydes tilskud til vedligeholdelse af billardborde. Der gives dispensation for leje af offentlige skøjtehaller til isklubber, dog kun i perioder, hvor kommunens eget isstadion har lukket. Der ydes kun tilskud til to årlige kurser i ishaller, og det er en forudsætning, at der er deltagere fra flere foreninger. Kurset skal være arrangeret af forbund, organisationer eller lignende. Opgørelse af aktivitetstimer: Aktivitetstimer opgøres for hvert enkelt lokale og noteres på et særligt skema udarbejdet af Kultur- og Fritidsafdelingen. 14 Organiserede og planlagte aktiviteter - i henhold til foreningens formålsparagraf - kan medregnes i aktivitetstimerne, herunder foreningens primære aktivitet. Bestyrelsesmøder. Forældremøder. Instruktør-, træner- og ledermøder. Fester for foreningens medlemmer (fx. julefest, afslutningsfest) Generalforsamlinger, planlægningsmøder, arrangementer. Klubaftener for børn og unge. Lejre af kortere og længere varighed, hvortil der er knyttet aktiviteter for børn og unge under 25 år.

15 Antal deltagere: Antallet af deltagere ved benyttelse af lokaler opgøres i 3 kategorier: Under 25 år. 25 år og derover. Aktive ledere og instruktører over 24 år. Udbetaling: Tilskud udbetales i 2 rater: 1. rate 20. april rate 20. september rate udbetales under forbehold for godkendelse af endelig afregning af udbetalte driftstilskud for 2014 Fristen herfor er den 31. marts 2015 Hvis der er udbetalt for meget i tilskud for 2014, vil det blive fratrukket i det forskudsvise acontobeløb for 2015, pr. 20. september 2015 Ansøgningsfrist: 1. oktober 2014 Overholdes fristerne ikke, kan der ikke forventes tilskud. 15

16 Vejledning til regnskabsaflæggelse vedr. tilskud til egne og lejede lokaler, samt korte lejemål lokaler og lejrpladser. Regnskab skal aflægges på fortrykt regnskabsskema. Dette kan hentes på Foreningsportalen (booking.hvidovre.dk) under blanketter. Skemaet sendes til foreninger, der har modtaget tilskud i det pågældende regnskabsår. I forbindelse med regnskabet skal der fremsendes dokumentation for de faktisk afholdte driftsudgifter, hvortil der er søgt om tilskud. Antallet af aktivitetstimer i egne og lejede lokaler skal oplyses på skemaet. Disse opgøres hver for sig for permanente eje-/lejeforhold og korte lejemål. Opgørelserne udarbejdes særskilt for idrætshaller og for øvrige lokaler. Tidsfrister for regnskabsaflæggelse: Tilskud til korte lejemål, lokaler og lejrpladser: Senest den 3. januar 2015 korte lejemål, lokaler og lejrpladser. Tilskud til drift af egne og lejede lokaler Senest den 31. marts Hvis fristen ikke overholdes, kan der stilles krav om tilbegebetaling af tilskuddet. 16

17 Eksempler på tilskudsberegning Eksempel 1: En forening har 101 medlemmer, hvoraf 44 (43,56 %) er under 25 år og 57 (56,44 %) er over 25 år. Foreningen har budgetteret således: Husleje Varme/El Vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring, opsyn m.v. Forventet driftsudgifter kr kr kr kr kr kr. Udgangspunktet for tilskudsberegningerne er gældende regler i Folkeoplysningsloven samt kommunalbestyrelsens beslutninger. Beregningen ser ud som følger: Tilskud 72 % af kr. = kr. Reduktion for medl. over 25 år (56.44 %) = kr. Lokaletilskud for 2015 udgør: kr kr. = kr. Eksempel 2: En forening har 101 medlemmer, hvoraf 91 (90,1 %) er under 25 år og 10 (9,9 %) er over 25 år. Lokaletilskud for 2015 udgør 72 % af kr. = kr. (Der vil ikke blive fortaget reduktion for medlemmer over 25 år, da disse ikke overstiger 10 % af det samlede medlemsantal). 17

18 Stævneafgifter Hvidovre Kommunes idrætsanlæg Idrætsforeninger skal ifølge kommunens takstregulativ betale stævneafgift til Hvidovre Kommune for afholdte stævner, hvor der betales entré. Foreningerne er dog fritaget for indbetaling af stævneafgifter for indtil kr. pr. regnskabsår. Yderligere oplysninger om stævneafgiften kan indhentes hos den pågældende hal- eller stadioninspektør. Sæsontider og lån af kommunale lokaler Indendørssæsonen (10. august juli 2016) Foreninger der ønsker haller, gymnastiksale og faglokaler, skal senest 15. januar 2015 sende deres ønsker til nedenstående adresse: Kultur- og Fritidsafdelingen Lokaleadministrationen Kettegård Allé 2, stuen 2650 Hvidovre 18

19 Udendørssæsonen 2015(1. oktober september 2016) Foreninger der ønsker græs, kunst - og grusbaner skal afvente ansøgningsskeamer fra Hvidovre Stadion i løbet af august 2015, eller rette henvendelse til: Hvidovre Stadion Sollentuna Allé Hvidovre Udendørssæsonen 2015(1. oktober september 2016) Græssæsonen løber fra den 1. april september Grussæsonen løber fra den 1. november marts Lån af øvrige lokaler Som godkendt forening/organisation kan man låne lokaler i kommunens ejendomme. Reservation af lokaler skal så vidt muligt ske fem uger før et arrangement, og henvendelse herom skal rettes til lokaleadministrationen: Dorthe Lauridsen på Det henstilles, at foreningen udpeger én kontaktperson, der bestiller lokaler. Ved skriftlige henvendelser skal foreningens navn, adresse og evt. tlf.nr. altid anføres. NB: Aflysning af lokaler skal ske hurtigst muligt og senest 10 dage før arrangementets afholdelse. Ellers vil der blive fremsendt en regning for tilsyn og evt. rengøring. 19

20 Elite 2650 Satser foreningen på at komme i jeres specialforbunds fornemste række/rækker? Satser foreningen på DM, EM, VM, OL eller andre mesterskaber? Eller er foreningen allerede kvalificeret og ønsker at fastholde placeringen? En arbejdsgruppe bestående af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Idrætsrådet i Hvidovre, et medlem af Idrætsrådet i Hvidovre samt 3 valgte foreningsrepræsentanter har udarbejdet kravspecifikationer for ansøgninger om tilskud fra Elite Særligt ansøgningsskema skal benyttes og kan rekvireres på Hvidovre Kommunes foreningsportal: under punktet blanketter. I Elite 2650 vil der blive fokuseret på få hovedsatnings-idrætsgrene (typisk 2-4), som vil modtage større tilskud af Elite 2650 midler. Derudover vil der blive en større gruppe såkaldte boblere (typisk 5-8), som vil modtage mindre tilskud fra Elite Ansøgningsfrist: 1. marts 2015 Ansøgningsfristen er den 1. marts 2015, her skal ansøgningsskemaet benyttes. Regnskab og afrapporteringsskema over det forgangne års elitetilskud skal sendes med, i tilfælde af foreningen modtog tilskud. Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. 20

21 Engangspuljen Der kan søges om tilskud til aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr, som den enkelte forening har et stort behov for at få anskaffet. Vær opmærksom på, at det ansøgte aktivitetsudstyr skal have relation til foreningens formålsparagraf, og at det ikke er muligt at søge om tilskud til udstyr, der allerede er indkøbt. Foreningen skal minimum afholde 1/3 af udgiften selv. Alle foreninger som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune kan søge om tilskud. Der fremsendes ansøgning med oplysninger om: Foreningens navn, cvr.nr. og kontaktperson Priser på det ansøgte med angivelse af beløb inkl. moms Begrundelse for anskaffelsen Redegørelse for hvem aktivitetsudstyret er til brug for Redegørelse for hvor stor en andel af klubbens medlemmer som får gavn af udstyret Redegørelse for foreningens andel af udgiften, mindst 1/3 Foreningens årsregnskab for 2014 skal vedlægges som bilag til ansøgningen Kultur- og Fritidsudvalget har valgt en en arbejdsgruppe, der kommer med indstilling til udvalget om fordeling af puljen. Arbejdsgruppen består af 1 repræsentant fra Samrådet, 1 repræsentant fra Idrætsrådet i Hvidovre og 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsafdelingen er sekretær for arbejdsgruppen. Sker der ændringer i forhold til det ansøgte, skal disse godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningsfrist: 10. januar Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. Udmøntning af puljen vil ske i marts måned, og samtlige ansøgere vil få skriftlig besked. Dokumentation vedr. brug af tilskud fra engangspuljen, 21

22 i form af f.eks. købskvittering og/eller faktura og betalingsadvis, skal sendes til Kultur- og Fritidsafdelingen umiddelbart efter fremskaffelsen eller senest 1. september Ansøgningsfrister Tilskud til indretning af kommunale lokaler: 1. marts Svar kan forventes senest i juli Tilskud til egne og lejede lokaler: 1.oktober Svar kan forventes i december/januar. Aktivitetstilskud (regnskabsaflæggelse): 18. marts Svar kan forventes i april/maj Elite 2650: Ansøgningsfrist: 1. marts Engangspuljen: Ansøgningsfrist: 10. januar Tilskud til lederuddannelse: Ansøgning om tilskud til uddannelse skal ske senest to måneder efter kursets afholdelse. Ved årsskiftet er fristen den 10. januar. Ansøgning om tilskud til kurser i udlandet fremsendes en måned før kursets afholdelse. Lån af lokaler: Indendørssæson: 15. januar (perioden 11. august juni 2016) Udendørssæson: 15. august (perioden 10.august juli 2016) Ansøgningsfrister skal overholdes, i modsat fald kan der ikke forventes tilskud. Husk at anføre foreningens CVR-nummer på alle ansøgninger om tilskud. 22

23 Regnskabsvejledning Kommunalbestyrelsen har vedtaget regnskabsbestemmelser for tilskud efter folkeoplysningsloven. Ifølge dem skal foreninger aflægge regnskab for anvendelse af de tilskud, foreningen modtager fra kommunen. Fortrykte regnskabsskemaer skal anvendes. Disse fås i Kultur- og Fritidsafdelingen. Foreningen skal aflægge regnskab for anvendelsen af de modtagne tilskud og herunder dokumentere medlemmernes samlede egenbetaling. Der skal aflægges regnskab for følgende tilskud: Aktivitetstilskud. Tilskud til lederuddannelse. Tilskud til drift af egne og lejede lokaler, samt korte lejemål, lokaler og lejrpladser. Øvrige tilskud. Regnskab aflægges for kalenderåret 1. januar til 31. december Kommunen kan i særlige tilfælde kræve yderligere oplysninger/ dokumentation. De anførte tidsfrister bedes overholdt. Hvis foreningen ikke overholder dem, kan der stilles krav om at tilskuddet skal tilbagebetales Læs mere om regnskabs- og revisionsbestemmelser på Hvidovre Kommunes foreningsportal: under punktet blanketter. 23

24 Tidsfrister for regnskabsaflæggelse Aktivitetstilskud Senest den 18. marts Elite 2650 Senest den 1. marts Engangspuljen Senest den 30. september Tilskud til korte lejemål, lokaler og lejrpladser Senest den 3. januar Tilskud til drift af egne og lejede lokaler Senest den 31. marts Tilskud til lederuddannelse Ansøgning og afregning sker samtidig. Fristen er to måneder fra kursets afholdelse. Ved kurser i udlandet er fristen 1 måned før kursets afholdelse. Ved årsskiftet er fristen den 10. januar 2015 for kurser gennemført i Øvrige tilskud Umiddelbart efter aktivitetens afholdelse af udgiften. Generelle regnskabsbestemmelser Underskrift Alle regnskaber skal være godkendt og underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen, samt påtegnet af foreningens revisor. 24

25 Det skal klart fremgå af revisionspåtegningen, at de modtagne tilskud er brugt i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser, samt i henhold til regler fastsat af kommunen, og meddelte bevillinger. Har foreningen i regnskabsåret modtaget tilskud fra Hvidovre Kommune for tilsammen kr. og derover, skal regnskabet være revideret og påtegnet af en registreret/statsautoriseret revisor. For samlet tilskud under kr. skal regnskabet blot være revideret og påtegnet af en foreningsvalgt revisor. Tilbagebetaling Tilskud, der ikke er brugt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, samt regler fastsat af kommunen skal tilbagebetales. Eksempelvis skal foreninger, der ikke aflægger regnskab rettidigt og som ikke reagerer på henvendelsen herom fra Kultur- og Fritidsafdelingen, ifølge kommunalbestyrelsens beslutning, tilbagebetale det/de tilskud de har modtaget, og vil ikke kunne få nye tilskud (herunder lån af lokaler), før der er aflagt regnskab. Bagatelgrænsen i forbindelse med tilbagebetaling er 200 kr. Ophør Ved ophør/opløsning af en forening skal afsluttende regnskab for modtagne tilskud, samt dokumentation for anvendelse af eventuelt opsamlet overskud, fremsendes inden tre måneder. Uforbrugte kommunale tilskud skal tilbagebetales. Skatteregler Ved lønudbetaling skal foreningen følge Skats regler. Danmarks Idrætsforbund, Dansk Firmaidræts Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har udgivet hæfterne Skat og Moms, som meget udførligt beskriver disse forhold for idrætsforeninger. 25

26 Yderligere oplysninger Jacob Hvid Nielsen Tlf: Generelle spørgsmål Fritids- og foreningsvejledning Henrik Koch-Nielsen Tlf: Aktivitetstilskud. Indretning af kommunale lokaler (foreninger) Tilskud til lederuddannelse Elite 2650 Engangspuljen June Bjaarnø Tlf: Lokaletilskud, egne/lejede lokaler (privat) Indretning af kommunale lokaler (aftenskoler) Dorthe Lauridsen Tlf: Permanente foreningslokaler Lån af lokaler 26

27 Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til: Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkdsforvaltningen Kultur- og fritidsafdelingen Kettegård Allé 2, stuen 2650 Hvidovre Eller på Hvidovre Kommunes Foreningsportal: booking.hvidovre.dk (under punktet blanketter ). 27

28

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet

TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet TILSKUDSORDNING Idræts- & Fritidsområdet Indholdsfortegnelse Forord Er jeres forening tilskudsberettiget? Før I går i gang Medlemstilskud Aktivitetstilskud Kursus- og uddannelsestilskud Materialetilskud

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Skiveordningen 2012 1

Skiveordningen 2012 1 Skiveordningen 2012 1 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND

BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND BRUGERVEJLEDNING FORENINGSPORTALEN GULDBORGSUND forening.guldborgsund.net 2 GULDBORGSUND KOMMUNE FORENINGSPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTOPLYSNINGER... 4 VELKOMMEN... 5 Velkommen til Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013

Aftenskoler Roskilde. Revision 2012 opfølgning. notat af december 2013 Aftenskoler Roskilde Revision 2012 opfølgning på 2014 notat af december 2013 Opfølgning på tidligere afgivet notat Nærværende notat er en opfølgning på vores tidligere fremsendte notat af 11. december

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere