LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN"

Transkript

1 LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge

2 Indhold Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Tilskud til lederuddannelse... 5 Aktivitetstilskud... 7 Indretning af kommunale lokaler Tilskud til drift af egne og lejede lokaler (privatejede) Vejledning til regnskabsaflæggelse Eksempler på tilskudsberegning...17 Stævneafgifter...18 Sæsontider og lån af kommunale lokaler...19 Elite Engangspuljen...21 Ansøgningsfrister...22 Regnskabsvejledning...23 Tidsfrister for regnskabsaflæggelse...24 Generelle regnskabsbestemmelser...24 Yderligere oplysninger

3 Forord Hvidovre Kommune yder tilskud til foreningslivet i Hvidovre i henhold til Folkeoplysningsloven. Loven skaber rammerne, men det er op til den enkelte kommune at fylde disse ud og definere sin fritidspolitik i overensstemmelse med lokale forhold og bevillinger. Denne folder oplyser om mulighederne for at søge tilskud til indretning af kommunale lokaler, tilskud til drift af egne og lejede lokaler, lån af lokaler, aktivitetstilskud, tilskud til lederuddannelse, elite 2650 samt engangspuljen i I folderen oplyses der også om regnskabsvejledninger og regnskabsbestemmelser for modtagne tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Tilskudsreglerne er vedtaget af Folkeoplysningsudvalget, og formålet er at støtte og udvikle foreningslivet i Hvidovre gennem uddannelse af ledere, trænere og instruktører og ved at yde tilskud til medlemsaktiviteter for de 0-24 årige samt for handicappede. Tilskuddene udbetales forud til foreningernes egen disposition inden for tilskudstilsagnet. Dog udbetales tilskud til lederuddannelse efter kursets afholdelse og tilskud bevilget til indretning af kommunale lokaler betales ved fremsendelse af elektronisk faktura. Det er Folkeoplysningsudvalgets håb og mål, at tilskudsordningerne kan være med til at fastholde et alsidigt foreningsliv i Hvidovre med et bredt og inspirerende aktivitetstilbud for borgerne. - Folkeoplysningsudvalget 3

4 Generelle bemærkninger Foreningens tegningsberettigede I denne folder bruger vi begrebet foreningens tegningsberettigede. Hermed forstås den person, som kan underskrive på bestyrelsens vegne. Hvis der sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, så husk at opdatere oplysningerne om jeres forening på Foreningsportalen (booking.hvidovre.dk). Jeres forening skal have et CVR-nummer Fra 1. juli 2006 er det lovpligtigt for alle foreninger der modtager tilskud fra det offentlige at have et CVR-nummer og en Nemkonto. Det betyder, at en forening kun kan få udbetalt tilskud, hvis foreningen har et CVR-nummer med en tilknyttet Nemkonto. Se hvordan Jeres forening får et CVR-nummer på Ansøgningsskemaer, vejledninger og andet informativt materiale Kan hentes på: Hvidovre Kommunes foreningsportal (http://booking.hvidovre.dk) under punktet blanketter. 4

5 Tilskud til lederuddannelse Foreninger der modtager aktivitetstilskud, har mulighed for at søge om tilskud til lederuddannelse. Målgruppen for modtagere af tilskuddet er: trænere og instruktører bestyrelsesmedlemmer øvrige foreningsledere. Der ydes tilskud til kurser: Der har relation til foreningens formålsparagraf. Der afholdes af ekstern kursusarrangør. Der afholdes indenfor kommunen, og er arrangeret af mindst to foreninger. Der er fagligt orienterede. Personlighedsudviklende. Der ydes ikke tilskud til kompetencegivende, erhvervsrettet uddannelse. Den enkelte forening prioriterer selv sine instruktørers deltagelse. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til uddannelse af personer i foreninger, hvor organisationer/forbund stiller specielle krav. Dette kræver dog en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Der ydes højst tilskud på kr. pr. kursus/person og højst 2 kurser pr. person/år. Dette uanset hvor mange moduler som indgår i det enkelte kursus. Fortrykt ansøgningsskema SKAL anvendes. Denne kan hentes på Foreningsportalen (http://booking.hvidovre.dk) under punktet blanketter. 5

6 Ansøgningen skal være underskrevet af foreningens tegningsberettigede. Der skal vedlægges: Program for kurset (hvor kursusprisen fremgår). Originalkvitteringer og dokumentation for betaling af kursusgebyr. Dokumentation for gennemført kursus (kursusbevis, diplom eller lignende). Såfremt der ikke udstedes kursusbevis eller lignende, skal kursusafholder kvittere for kursisters deltagelse. Ansøgninger imødekommes, så længe der er budgetmæssig dækning. Udbetaling Tilskuddet udbetales løbende efter ansøgning til foreningens Nemkonto. Ansøgningsfrist Senest to måneder efter kursets afholdelse. Ved årsskiftet er fristen den 10. januar, og her skal al dokumentation foreligge vedr. den enkelte ansøgning. Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. 6

7 Aktivitetstilskud Der kan søges om tilskud til aktiviteter for medlemmer under 25 år. Aktiviteterne skal relatere til foreningens formålsparagraf. Aktivitetstilskuddet for 2015 baseres på faktuelle medlems- og regnskabstal pr. 31. december Et aktivt medlem = et medlem, som har betalt kontingent i minimum 3 måneder i kalenderåret Det samme medlem kan kun tælles med én gang pr. kalenderår pr. forening. Foreningens medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december til Det aktive medlem skal have udøvet aktivitet i foreningen i henhold til foreningens formålsparagraf. Derfor skal der ikke længere vedlægges et ansøgningsskema, men kun skemaet Regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud for Fristen for indlevering af regnskabsaflæggelsen er den 18. marts Foreninger, der ikke modtog tilskud i 2014, men som ønsker at søge om tilskud i 2015, kan rette henvendelse til Henrik Koch-Nielsen i Kultur- og Fritidsafdelingen via mail: 7 Tilskuddet udbetales på én gang.

8 Aktivitetstilskud kan anvendes til: Træner- og instruktørgodtgørelse, befordringsgodtgørelse, aktivitetsmaterialer, deltagelse i turneringer, administration, weekend - og sommerlejre (excl. hytteleje), arrangementer/stævner. Aktivitetstilskud kan ikke anvendes til: Personligt udstyr, tv-pakker i private hjem, fortæring i forbindelse med fester, uddannelse, udgifter der vedrører lokaler, repræsentation, gaver, udgifter som foreningen har fået dækket via andre af Hvidovre Kommunes puljer, dækning af finansielle udgifter/tab, gebyr. Aktivitetstilskuddet beregnes på baggrund af de omkostninger foreningen har til aktiviteter m.v. for medlemmer under 25 år. Definitionen på egenbetaling er: indtægter, som medlemmerne selv indbetaler: kontingent og deltagerbetaling, f. eks betaling for deltagelse i tur, lejre, turneringer m.v. som betales til foreningen. Folkeoplysningsudvalget følger Kulturministeriets retningslinier vedr. aldersinddeling ifm. indberetning af medlemstal. Ved regnskabsaflæggelse (ansøgning) for aktivitetstilskud indhenter Kultur- og fritidsafdelijngen selv foreningens indberettede medlemstal fra det centrale foreningsregister (CFR). Har en forening handicappede medlemmer vil disse i tilskudsberegningen tælle som 2 medlemmer under 25 år. Antallet af handicappede medlemmer skal ved forespørgsel kunne dokumenteres ved en erklæring fra deltageren, hvoraf det fremgår at vedkommende er handicappet i forhold til foreningens aktivitet. Tilskuddet vil udgøre en procentdel af foreningens omkostninger til aktiviteter m.v. til medlemmer under 25 år, dog med en øvre og nedre beløbsgrænse. Folkeoplysningsudvalget fastsætter procentsatsen samt beløbsgrænser i forbindelse med behandling af ansøgningerne. 8

9 Aktivitetstilskuddet pr. medlem under 25 år kan ikke være større end egenbetalingen pr. medlem under 25 år. Foreningen skal oplyse om følgende forhold ved regnskabsaflæggelsen: Faktiske omkostninger til aktiviteter m.v. for medlemmer under 25 år og handicappede medlemmer. Den faktiske egenbetaling for medlemmer under 25 år og handicappede medlemmer (kontingent og deltagerbetaling, f.eks. betaling for deltagelse i ture, lejre,turneringer m.v., som betales til foreningen). Dokumentation for at tilskuddet er brugt til tilskudsberettigede aktiviteter for medlemmer mellem 0-24 år. samt handicappede (revisorpåtegning). Dokumentation sker ved revisors udfyldelse af Tjekliste for revisor for tilskud under kr. Ved et samlet tilskud over kr. skal foreningen bruge en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal være underskrevet af foreningens samlede bestyrelse og af revisoren (revisoren må ikke have en funktion i foreningen/bestyrelsen). Kan foreningen ikke opgøre udgifter til de 0-24 årige af det samlede årsregnskab, beregnes udgiften til de 0-24 årige forholdsmæssigt: De samlede udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter divideres med antal aktive medlemmer i alt. Resultatet ganges med antal aktive medlemmer under 25 år. Beregningen skal fremgå af regnskabsskemaet. Når Folkeoplysningsudvalget har behandlet ansøgningerne om aktivitetstilskud, sendes der i april/maj måned breve til foreningerne om det bevilgede tilskud. Foreningernes tilskud forventes at blive udbetalt i april/maj

10 Afleveringsfrist for regnskabsaflæggelse 2014: 18. marts 2015 Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. Stikprøvekontrol Kultur- og Fritidsafdelingen afholder hvert år stikprøvekontrol med 4-8 tilfældigt udvalgte foreninger for deres regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud. Foreninger som bliver udtrukket til stikprøvekontrol for aktivitetstilskud 2015, skal sende regnskab og bilag for året 2014 til Kultur- og Fritidsafdelingen. Foreningerne skal huske at markere i regnskabet og bilagene, hvilke indtægter og udgifter der vedrører medlemmer mellem 0-24 år. Indtægts- og udgiftsposterne skal stemme overens med foreningens anførte poster i regnskabsaflæggelse for aktivitetstilskud 2014, som udgør ansøgningen for aktivitetstilskud

11 Indretning af kommunale lokaler Foreninger, der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud til indretning af kommunale lokaler. NB: Hvis en forening modtager lokaletilskud, kan der ikke søges om indretningstilskud, idet lokalet ikke er kommunalt ejet. Der kan søges om tilskud til fx: Nyt inventar (borde, stole, lamper m.m.) Persienner/gardiner. Hårde hvidevarer. Kopimaskine/printer. Køkken. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Beskrivelse af det der ansøges om, samt dokumentation for prisen i form af katalogpris eller indhentede tilbud. Angiv om beløbene er inkl./ekskl. moms Foreningens reviderede årsregnskab for 2014 skal vedlægges. Der kan kun søges om tilskud til nye indretningsmæssige forbedringer, der ikke er foretaget eller indkøbt ved ansøgningstidspunktet. Ansøgningen skal underskrives af foreningens tegningsberettigede. Ansøgningsfrist: 1. marts 2015 Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. Svar kan forventes senest i juli

12 Tilskud til drift af egne og lejede lokaler (privatejede) Foreninger med egne eller lejede lokaler kan søge tilskud til driftsudgifter. Tilskuddet udgør max. 72 % af driftsudgifter. Hvis mere end 10 % af foreningens aktive medlemmer er over 25 år nedsættes driftstilskuddet forholdsmæssigt. Ledere og instruktører over 25 år medtælles ikke. Ansøgning om tilskud til lokaler som foreningen ejer eller lejer samt til korte lejemål (weekendture, træningslejre m.v.), skal ske på hvert sit ansøgningsskema. Dette fås i Kultur- og Fritidsafdelingen. Der ydes tilskud til: Privatejede driftsudgifter til idrætshaller og andre haller, samt andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år samt til ledere og instruktører over 25 år, Lokaler og lejrpladser inden for landets grænser eller i Sydslesvig og til enkeltstående private lejemål i Sydsverige (Skåne, Halland og Blekinge). Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser: Renter af prioritetsgæld. Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen. Udgifter til almindelig vedligeholdelse. Opvarmning. Belysning. Rengøring. Evt. fornødent tilsyn. 12

13 Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser: Det aftalte lejebeløb. Afholdte udgifter til alm. vedligeholdelse iflg. lejekontrakten. Opvarmning. Belysning. Rengøring. Fornødent tilsyn. Hvis foreningens driftsudgifter er større end faktiske aktivitetstimer, ydes tilskuddet pr. aktivitetstime pr. lokale, og kan maksimalt udgøre 72 % af følgende takster: Haller (ekskl. ridehaller) 253,32 kr. Andre lokaler (inkl. ridehaller) 126,61 kr. Kan foreningen ikke opgøre lokaleforbruget til aktiviteter for børn og unge særskilt, beregnes lokaletilskuddet på baggrund af medlems-/deltager-sammensætningen i foreningen som helhed (se eksempel på tilskudsberegning på side 15). Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter fratrækkes, inden beregning af lokaletilskuddet. Der ydes ikke tilskud til: Udendørs arealer. Båd- bøje- og havnepladser samt campingpladser. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet, at: Der ikke ydes tilskud til leje af kanoer samtidig med leje af hytter eller lignende. Tilskudsgrundlaget for foreningerne ikke fradrages eventuelle reklameindtægter inden tilskudsberegning. 13

14 Foreninger der ønsker forbedringer og nyanskaffelser fremsender begrundet ansøgning herom med angivelse af overslagspris sammen med ansøgningen for Tilskuddet udgør 72 % af 2/3 af udgiften. Der ikke ydes tilskud til småanskaffelser og vedligeholdelse af inventar. Der ikke ydes tilskud til vedligeholdelse af billardborde. Der gives dispensation for leje af offentlige skøjtehaller til isklubber, dog kun i perioder, hvor kommunens eget isstadion har lukket. Der ydes kun tilskud til to årlige kurser i ishaller, og det er en forudsætning, at der er deltagere fra flere foreninger. Kurset skal være arrangeret af forbund, organisationer eller lignende. Opgørelse af aktivitetstimer: Aktivitetstimer opgøres for hvert enkelt lokale og noteres på et særligt skema udarbejdet af Kultur- og Fritidsafdelingen. 14 Organiserede og planlagte aktiviteter - i henhold til foreningens formålsparagraf - kan medregnes i aktivitetstimerne, herunder foreningens primære aktivitet. Bestyrelsesmøder. Forældremøder. Instruktør-, træner- og ledermøder. Fester for foreningens medlemmer (fx. julefest, afslutningsfest) Generalforsamlinger, planlægningsmøder, arrangementer. Klubaftener for børn og unge. Lejre af kortere og længere varighed, hvortil der er knyttet aktiviteter for børn og unge under 25 år.

15 Antal deltagere: Antallet af deltagere ved benyttelse af lokaler opgøres i 3 kategorier: Under 25 år. 25 år og derover. Aktive ledere og instruktører over 24 år. Udbetaling: Tilskud udbetales i 2 rater: 1. rate 20. april rate 20. september rate udbetales under forbehold for godkendelse af endelig afregning af udbetalte driftstilskud for 2014 Fristen herfor er den 31. marts 2015 Hvis der er udbetalt for meget i tilskud for 2014, vil det blive fratrukket i det forskudsvise acontobeløb for 2015, pr. 20. september 2015 Ansøgningsfrist: 1. oktober 2014 Overholdes fristerne ikke, kan der ikke forventes tilskud. 15

16 Vejledning til regnskabsaflæggelse vedr. tilskud til egne og lejede lokaler, samt korte lejemål lokaler og lejrpladser. Regnskab skal aflægges på fortrykt regnskabsskema. Dette kan hentes på Foreningsportalen (booking.hvidovre.dk) under blanketter. Skemaet sendes til foreninger, der har modtaget tilskud i det pågældende regnskabsår. I forbindelse med regnskabet skal der fremsendes dokumentation for de faktisk afholdte driftsudgifter, hvortil der er søgt om tilskud. Antallet af aktivitetstimer i egne og lejede lokaler skal oplyses på skemaet. Disse opgøres hver for sig for permanente eje-/lejeforhold og korte lejemål. Opgørelserne udarbejdes særskilt for idrætshaller og for øvrige lokaler. Tidsfrister for regnskabsaflæggelse: Tilskud til korte lejemål, lokaler og lejrpladser: Senest den 3. januar 2015 korte lejemål, lokaler og lejrpladser. Tilskud til drift af egne og lejede lokaler Senest den 31. marts Hvis fristen ikke overholdes, kan der stilles krav om tilbegebetaling af tilskuddet. 16

17 Eksempler på tilskudsberegning Eksempel 1: En forening har 101 medlemmer, hvoraf 44 (43,56 %) er under 25 år og 57 (56,44 %) er over 25 år. Foreningen har budgetteret således: Husleje Varme/El Vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Rengøring, opsyn m.v. Forventet driftsudgifter kr kr kr kr kr kr. Udgangspunktet for tilskudsberegningerne er gældende regler i Folkeoplysningsloven samt kommunalbestyrelsens beslutninger. Beregningen ser ud som følger: Tilskud 72 % af kr. = kr. Reduktion for medl. over 25 år (56.44 %) = kr. Lokaletilskud for 2015 udgør: kr kr. = kr. Eksempel 2: En forening har 101 medlemmer, hvoraf 91 (90,1 %) er under 25 år og 10 (9,9 %) er over 25 år. Lokaletilskud for 2015 udgør 72 % af kr. = kr. (Der vil ikke blive fortaget reduktion for medlemmer over 25 år, da disse ikke overstiger 10 % af det samlede medlemsantal). 17

18 Stævneafgifter Hvidovre Kommunes idrætsanlæg Idrætsforeninger skal ifølge kommunens takstregulativ betale stævneafgift til Hvidovre Kommune for afholdte stævner, hvor der betales entré. Foreningerne er dog fritaget for indbetaling af stævneafgifter for indtil kr. pr. regnskabsår. Yderligere oplysninger om stævneafgiften kan indhentes hos den pågældende hal- eller stadioninspektør. Sæsontider og lån af kommunale lokaler Indendørssæsonen (10. august juli 2016) Foreninger der ønsker haller, gymnastiksale og faglokaler, skal senest 15. januar 2015 sende deres ønsker til nedenstående adresse: Kultur- og Fritidsafdelingen Lokaleadministrationen Kettegård Allé 2, stuen 2650 Hvidovre 18

19 Udendørssæsonen 2015(1. oktober september 2016) Foreninger der ønsker græs, kunst - og grusbaner skal afvente ansøgningsskeamer fra Hvidovre Stadion i løbet af august 2015, eller rette henvendelse til: Hvidovre Stadion Sollentuna Allé Hvidovre Udendørssæsonen 2015(1. oktober september 2016) Græssæsonen løber fra den 1. april september Grussæsonen løber fra den 1. november marts Lån af øvrige lokaler Som godkendt forening/organisation kan man låne lokaler i kommunens ejendomme. Reservation af lokaler skal så vidt muligt ske fem uger før et arrangement, og henvendelse herom skal rettes til lokaleadministrationen: Dorthe Lauridsen på Det henstilles, at foreningen udpeger én kontaktperson, der bestiller lokaler. Ved skriftlige henvendelser skal foreningens navn, adresse og evt. tlf.nr. altid anføres. NB: Aflysning af lokaler skal ske hurtigst muligt og senest 10 dage før arrangementets afholdelse. Ellers vil der blive fremsendt en regning for tilsyn og evt. rengøring. 19

20 Elite 2650 Satser foreningen på at komme i jeres specialforbunds fornemste række/rækker? Satser foreningen på DM, EM, VM, OL eller andre mesterskaber? Eller er foreningen allerede kvalificeret og ønsker at fastholde placeringen? En arbejdsgruppe bestående af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Idrætsrådet i Hvidovre, et medlem af Idrætsrådet i Hvidovre samt 3 valgte foreningsrepræsentanter har udarbejdet kravspecifikationer for ansøgninger om tilskud fra Elite Særligt ansøgningsskema skal benyttes og kan rekvireres på Hvidovre Kommunes foreningsportal: under punktet blanketter. I Elite 2650 vil der blive fokuseret på få hovedsatnings-idrætsgrene (typisk 2-4), som vil modtage større tilskud af Elite 2650 midler. Derudover vil der blive en større gruppe såkaldte boblere (typisk 5-8), som vil modtage mindre tilskud fra Elite Ansøgningsfrist: 1. marts 2015 Ansøgningsfristen er den 1. marts 2015, her skal ansøgningsskemaet benyttes. Regnskab og afrapporteringsskema over det forgangne års elitetilskud skal sendes med, i tilfælde af foreningen modtog tilskud. Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. 20

21 Engangspuljen Der kan søges om tilskud til aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr, som den enkelte forening har et stort behov for at få anskaffet. Vær opmærksom på, at det ansøgte aktivitetsudstyr skal have relation til foreningens formålsparagraf, og at det ikke er muligt at søge om tilskud til udstyr, der allerede er indkøbt. Foreningen skal minimum afholde 1/3 af udgiften selv. Alle foreninger som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune kan søge om tilskud. Der fremsendes ansøgning med oplysninger om: Foreningens navn, cvr.nr. og kontaktperson Priser på det ansøgte med angivelse af beløb inkl. moms Begrundelse for anskaffelsen Redegørelse for hvem aktivitetsudstyret er til brug for Redegørelse for hvor stor en andel af klubbens medlemmer som får gavn af udstyret Redegørelse for foreningens andel af udgiften, mindst 1/3 Foreningens årsregnskab for 2014 skal vedlægges som bilag til ansøgningen Kultur- og Fritidsudvalget har valgt en en arbejdsgruppe, der kommer med indstilling til udvalget om fordeling af puljen. Arbejdsgruppen består af 1 repræsentant fra Samrådet, 1 repræsentant fra Idrætsrådet i Hvidovre og 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsafdelingen er sekretær for arbejdsgruppen. Sker der ændringer i forhold til det ansøgte, skal disse godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningsfrist: 10. januar Overholdes fristen ikke, kan der ikke forventes tilskud. Udmøntning af puljen vil ske i marts måned, og samtlige ansøgere vil få skriftlig besked. Dokumentation vedr. brug af tilskud fra engangspuljen, 21

22 i form af f.eks. købskvittering og/eller faktura og betalingsadvis, skal sendes til Kultur- og Fritidsafdelingen umiddelbart efter fremskaffelsen eller senest 1. september Ansøgningsfrister Tilskud til indretning af kommunale lokaler: 1. marts Svar kan forventes senest i juli Tilskud til egne og lejede lokaler: 1.oktober Svar kan forventes i december/januar. Aktivitetstilskud (regnskabsaflæggelse): 18. marts Svar kan forventes i april/maj Elite 2650: Ansøgningsfrist: 1. marts Engangspuljen: Ansøgningsfrist: 10. januar Tilskud til lederuddannelse: Ansøgning om tilskud til uddannelse skal ske senest to måneder efter kursets afholdelse. Ved årsskiftet er fristen den 10. januar. Ansøgning om tilskud til kurser i udlandet fremsendes en måned før kursets afholdelse. Lån af lokaler: Indendørssæson: 15. januar (perioden 11. august juni 2016) Udendørssæson: 15. august (perioden 10.august juli 2016) Ansøgningsfrister skal overholdes, i modsat fald kan der ikke forventes tilskud. Husk at anføre foreningens CVR-nummer på alle ansøgninger om tilskud. 22

23 Regnskabsvejledning Kommunalbestyrelsen har vedtaget regnskabsbestemmelser for tilskud efter folkeoplysningsloven. Ifølge dem skal foreninger aflægge regnskab for anvendelse af de tilskud, foreningen modtager fra kommunen. Fortrykte regnskabsskemaer skal anvendes. Disse fås i Kultur- og Fritidsafdelingen. Foreningen skal aflægge regnskab for anvendelsen af de modtagne tilskud og herunder dokumentere medlemmernes samlede egenbetaling. Der skal aflægges regnskab for følgende tilskud: Aktivitetstilskud. Tilskud til lederuddannelse. Tilskud til drift af egne og lejede lokaler, samt korte lejemål, lokaler og lejrpladser. Øvrige tilskud. Regnskab aflægges for kalenderåret 1. januar til 31. december Kommunen kan i særlige tilfælde kræve yderligere oplysninger/ dokumentation. De anførte tidsfrister bedes overholdt. Hvis foreningen ikke overholder dem, kan der stilles krav om at tilskuddet skal tilbagebetales Læs mere om regnskabs- og revisionsbestemmelser på Hvidovre Kommunes foreningsportal: under punktet blanketter. 23

24 Tidsfrister for regnskabsaflæggelse Aktivitetstilskud Senest den 18. marts Elite 2650 Senest den 1. marts Engangspuljen Senest den 30. september Tilskud til korte lejemål, lokaler og lejrpladser Senest den 3. januar Tilskud til drift af egne og lejede lokaler Senest den 31. marts Tilskud til lederuddannelse Ansøgning og afregning sker samtidig. Fristen er to måneder fra kursets afholdelse. Ved kurser i udlandet er fristen 1 måned før kursets afholdelse. Ved årsskiftet er fristen den 10. januar 2015 for kurser gennemført i Øvrige tilskud Umiddelbart efter aktivitetens afholdelse af udgiften. Generelle regnskabsbestemmelser Underskrift Alle regnskaber skal være godkendt og underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen, samt påtegnet af foreningens revisor. 24

25 Det skal klart fremgå af revisionspåtegningen, at de modtagne tilskud er brugt i overensstemmelse med folkeoplysningslovens bestemmelser, samt i henhold til regler fastsat af kommunen, og meddelte bevillinger. Har foreningen i regnskabsåret modtaget tilskud fra Hvidovre Kommune for tilsammen kr. og derover, skal regnskabet være revideret og påtegnet af en registreret/statsautoriseret revisor. For samlet tilskud under kr. skal regnskabet blot være revideret og påtegnet af en foreningsvalgt revisor. Tilbagebetaling Tilskud, der ikke er brugt i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, samt regler fastsat af kommunen skal tilbagebetales. Eksempelvis skal foreninger, der ikke aflægger regnskab rettidigt og som ikke reagerer på henvendelsen herom fra Kultur- og Fritidsafdelingen, ifølge kommunalbestyrelsens beslutning, tilbagebetale det/de tilskud de har modtaget, og vil ikke kunne få nye tilskud (herunder lån af lokaler), før der er aflagt regnskab. Bagatelgrænsen i forbindelse med tilbagebetaling er 200 kr. Ophør Ved ophør/opløsning af en forening skal afsluttende regnskab for modtagne tilskud, samt dokumentation for anvendelse af eventuelt opsamlet overskud, fremsendes inden tre måneder. Uforbrugte kommunale tilskud skal tilbagebetales. Skatteregler Ved lønudbetaling skal foreningen følge Skats regler. Danmarks Idrætsforbund, Dansk Firmaidræts Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har udgivet hæfterne Skat og Moms, som meget udførligt beskriver disse forhold for idrætsforeninger. 25

26 Yderligere oplysninger Jacob Hvid Nielsen Tlf: Generelle spørgsmål Fritids- og foreningsvejledning Henrik Koch-Nielsen Tlf: Aktivitetstilskud. Indretning af kommunale lokaler (foreninger) Tilskud til lederuddannelse Elite 2650 Engangspuljen June Bjaarnø Tlf: Lokaletilskud, egne/lejede lokaler (privat) Indretning af kommunale lokaler (aftenskoler) Dorthe Lauridsen Tlf: Permanente foreningslokaler Lån af lokaler 26

27 Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til: Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkdsforvaltningen Kultur- og fritidsafdelingen Kettegård Allé 2, stuen 2650 Hvidovre Eller på Hvidovre Kommunes Foreningsportal: booking.hvidovre.dk (under punktet blanketter ). 27

28

TILSKUDS- OG REGNSKABSFOLDER 2018 For foreninger med aktiviteter For børn og unge

TILSKUDS- OG REGNSKABSFOLDER 2018 For foreninger med aktiviteter For børn og unge TILSKUDS- OG REGNSKABSFOLDER 2018 For foreninger med aktiviteter For børn og unge Indhold Forord...3 Generelle bemærkninger...4 Tilskud til lederuddannelse...5 Aktivitetstilskud...7 Indretning af kommunale

Læs mere

Tilskuds- og regnskabsfolder foreninger med aktiviteter for børn og unge

Tilskuds- og regnskabsfolder foreninger med aktiviteter for børn og unge Tilskuds- og regnskabsfolder 2013 - foreninger med aktiviteter for børn og unge LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGSPULJEN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger

Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Odderordningen 2017 Frivillige foreninger Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Foreninger

Revisionsinstruks. for. Foreninger Revisionsinstruks for Foreninger Juli 2015 Revisionsinstruks Revisionsinstruks for foreninger der tilbyder folkeoplysende foreningsarbejde og som modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven I henhold

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere