Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter Rasmussen, Annie Nielsen og Palle Thomsen Afbud fra Annie Kristensen og Mogens Damgaard Referat til Kredsene, udvalgsformænd, personale, m.fl. Nyt møde 21. februar 2007 kl i Idrættens Hus, Brøndby 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 9-05/ Opfølgning af sager 3. Sager til behandling 3.1. Personalesituationen 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger 4.2. Vedtagelse af budget for Status på initiativer omkring økonomi til ældreidræt og idræt for sindslidende 5. Kort status 5.1. Idrætsudvalget 5.2. Kredsudvikling og organisatorisk struktur 5.3. Idræt for sindslidende 5.4. Motion for livet 5.5. Ældreidræt 5.6. Ungdom, ungledere og uddannelse 5.7. Lederpleje og lederudvikling 5.8. Internationalt arbejde 5.9. Information, kommunikation og PR 6. Organisation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger 6.2. Udmeldelse af foreninger 6.3. Ansøgning om ærestegn 7. Kommende mødeaktiviteter Plan for kommende møder i forbundsledelsen 7.2. Møde i samarbejdsudvalget 3. marts Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l KL s Sundhedskonference 9. januar 2007 i Nyborg 8.2. Ungdommens Lederakademi 8.3. DIF/DGI analyse

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen med ønsket om et godt nytår. Et hurtigt tilbageblik på 2006 giver et meget positivt indtryk af, at det er gået godt for hele DAI. En del af dagsorden er en gentagelse af dagsordenen for det aflyste møde 27. november Dagsordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 9-05/08 Godkendt Opfølgning af sager Det skal undersøges, hvad der er kommet ud af henvendelsen fra Dalby på Sjælland om Futsal. JJN er blevet indstillet til en kandidatbank til DIF s arbejdsgruppe om Idræt og kommuner. Datoen for DAI s konference for kommunerne er ændret fra 19. april til 16. april JL skal indlede konferencen, og hele forbundsledelsen vil blive inviteret til at deltage. Thomas Bach er konferencier på konferencen. Indbydelse bliver udsendt ultimo januar. 3. Sager til behandling 3.1. Personalesituationen Ældreidræt: Rikke Birkedal har opsagt sin stilling pr. 31. december Bevillingen fra Satspuljen har gjort det muligt at opnormere konsulentbemandingen, og der er således opslået to stillinger. En der geografisk dækker regionerne Hovedstaden og Sjælland og en, der geografisk dækkerregion Syddanmark. Ansøgningsfrist = 19. januar. Herefter ansættelsessamtaler som forestås af JL, JJN og PT. Herudover tilbydes medarbejderrepræsentanten at deltage. Breddekonsulentbevilling fra DIF: DIF har reserveret et beløb på kr. samt kr. i transport til iværksættelse af en ny breddekonsulent i PT anmodes om sammen med Poul Sørensen at fremkomme med oplæg til mål og handlingsplaner for konsulentens virke; herunder mulighederne for at kombinere aktiviteterne med en fortsat udbredelse af Motion for livet. Konsulenten skal ansættes i Østdanmark. Tina Skaaning: Brøndby kommune har bevilget ansættelse med løntilskud frem til 30. april 2007, hvor Tina s sag omkring flexjob vil blive behandlet på ny. Arbejder p.t. tre timer dagligt, og tiden vil i samarbejde med kommunen blive forsøgt sat op. 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger DAI, Danmarks Gymnastik Forbund og Dansk Atletik Forbund har i fællesskab ansøgt DIF om økonomisk støtte til kurser for opkvalificering af stavgangsinstruktører samt igangsætning og udbredelse af stavgang i form af stavgangspakker. DIF har imødekommet ansøgningen med i alt kr. i Der er indgået samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank, hvor DAI modtager kr. i alt for 2007 og Der er indgået samarbejdsaftale med ALKA forsikring, hvor DAI modtager kr. i Aftalen er som noget nyt koncentreret omkring ældre/seniorer, der udgør et væsentligt segment hos ALKA i form af fordelagtige forsikringspriser for denne gruppe.

3 Satsen for den skattemæssige befordringsgodtgørelse er blevet offentliggjort og sat til 3,35 kr. pr. kilometer for de første km. Det blev besluttet at ændre den tidligere vedtagne sats i DAI på 3,30 kr. til den officielle sats på 3,35 kr. gældende for Vedtagelse af budget for 2007 Budget for 2007 udvisende et overskud/ underskud på 0 kr. med følgende hovedtal blev formelt godkendt: Tilskud fra DIF Andre Indtægter Samlede indtægter Administrationstilskud kredse Personale og administration Kollektiv forsikring DIF Anden virksomhed Organisatoriske møder Uddannelse og konferencer Idræt i alt incl. konsulenter Diverse og hensættelser Samlede udgifter Budgettet er sammen med budgetforklaringer sendt ud i organisationen Status på initiativer omkring økonomi til ældreidræt og idræt for sindslidende Bevillingsskrivelse fra Satspuljemidler til ældreidræt er modtaget fra Socialministeriet. Bevillingen svarer til det ansøgte beløb på i alt 7,7 mio. kr. til perioden , og det ansøgte budget skal ligge til grund for regnskabsaflæggelserne. Der skal indgives omfattende statusrapporter hvert år; første gang inden 1. december 2007 samt årlige regnskaber; første gang for 2007 inden 30. april Der er lavet et skriv og et budget til Socialministeriet med henblik på at på tilsendt bevillingsskrivelse til Idræt for sindslidende på kr. i 2007 og kr. i 2008 til Idræt for sindslidende. Ministeriet har efterfølgende oplyst, at de har afsat 2 x kr. og har nu fået tilsendt nyt budget. Ministeriet har givet DAI en meget positiv behandling og har stor tillid til DAI s indsats og ekspertise på området og vil trække på denne. 5. Kort status 5.1. Idrætsudvalget Idrætsudvalget har lavet detailbudget for det idrætslige arbejde i Tallene fremgår af budgetmaterialet, der blev udsendt 28. november. DAI-mesterskaberne i dart i Odense blev grundet afbud fra deltagerne i Jylland afløst af et stævne. Der har været afholdt landstævne i bowling i Kolding med stor succes men dog med et mindre antal deltagere end forventet. Der er lavet procedure og priser for leje og lån af forbundets trailere i Nørresundby og Odense. Der er tale om et forsøg i 2007, og lejen tilfalder den kreds, der opbevarer og passer traileren. Fremtidsudvalget har haft møde på ny, hvor udvalgets mål og virke blev gennemgået og drøftet med henblik på at få sat konkret handling på, hvad udvalget skal arbejde med i fremtiden. Udvalget mødes hver gang med konsulent Poul Sørensen. Der er 2-3 nye personer på vej ind i udvalget.

4 5.2. Kredsudvikling og organisatorisk struktur Regionernes opdeling i satellitter er på plads alle steder med undtagelse af Region Sjælland, hvorom der skal holdes møde snarest. Der har været lidt tvivl om navneændringen fra kredse til regioner, hvorfor det blev fastslået, at de fem regioners navne er som følgende: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. For systemets skyld er regionerne nummereret fra 1-5 og den pågældende regions nummer angiver første tal i satellittens nummer. Der findes en aktuel status for arbejdet på hjemmesidens intranet. Jyllandskredsen har besluttet sig for at lave regionskontor for Region Midtjylland i Viborg. Der er aftalt møde med Torben Bundgaard fra DIF s uddannelsesafdeling for at lave aftale om lederuddannelse for lederne i regioner og satellitter Idræt for sindslidende Foranlediget af ansøgning til Frederiksborg amts psykiatripulje har DAI fået bevilget kr. til idrætsaktiviteter for sindslidende i amtet. Der var ansøgt kr. Der har været afholdt møde i styregruppen 5. december, og der er udsendt nyhedsbrev Motion for livet De sidste stedet i Vestsjællands amt er ved at få afsluttet projektforløbene, og der er ved at blive indsamlet data til brug for projektets endelige evaluering Ældreidræt Der har været afholdt møde i ældreidrættens forretningsudvalg 12. december, hvor der bl.a. blev fremlagt og drøftet et nyt budget for ældreidræt i 2007, der tager afsat i bevillingen af satspuljemidler. Bevillingen udgør målene og succeskriterierne for det fremtidige arbejde. Forbundsledelsen ser det fortsat som en vigtig opgave, til trods for den nye bevilling, at DAI s ældreidrætsarbejde bliver økonomisk selvbærende på den anden side af Forinden selve mødet havde AN og PT møde med Vibeke Franzen og Poul Larsen, hvor man fik klarlagt nogle divergerende opfattelser af det organisatoriske arbejde med ældreidræt i Region Syddanmark i relation til lokale udvalg og satellitter. Det blev besluttet et imødekomme ældreidrættens forretningsudvalgs ønske om at ændre begrebet ældreidræt til senioridræt. Under titlen Livet er dit har Odense kommune ansøgt Socialministeriet om midler til gennemførelse af et projekt i Vollsmose med det formål at få skabt passende fysiske aktiviteter for ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Ministeriet har bevilget det ansøgte beløb på kr., hvilket muliggør et projektforløb i 2007 og DAI, ved Poul Larsen, indgår i projektet som en vigtig sparringspartner og forventes at få en central rolle i projektets gennemførelse. Projektet sigter bl.a. mod at få skabt grundlag for en selvbærende forening, der kan varetage aktiviteterne i årene efter projektperioden. Der er udsendt nyhedsbrev og kursusplan for foråret Ungdom, ungledere og uddannelse Det viser sig fortsat at være meget tungt at få unglederne i gang. Det er nødvendigt fortsat at udvise tålmodighed omkring dette Lederpleje og lederudvikling Forbundsledelsen imødeser et snarligt oplæg på dette område.

5 5.8. Internationalt arbejde CSIT har udgivet en præsentations DVD, der er at finde på og som giver et godt billede af organisationen. Der arbejdes på at samle alle CSIT-mesterskaber i 2008 i et stort arrangement i Italien. PT har fået accept fra arrangørerne af, at arrangementet i så fald det bliver realiseret også kan indeholde en samling inden for ældreidræt, der på den vis bliver synlig for mange flere. Der er CSIT-mesterskaber i Futsal april i Lissabon. Udtagelsen af holdet skal sættes i gang hurtigst muligt. Der er modtaget indbydelse fra TUL Finland til en ungdomslejr i juni Aktivitetskalender for DAI s internationale engagementer i 2007 samt øvrige muligheder for regioner og foreninger findes på hjemmesiden Information, kommunikation og PR Der er blevet lavet præsentations CD/DVD for DAI som alle kan bruge, hvis de skal ud og fortælle om DAI. Der er endvidere lavet en generel informationsfolder om DAI, der har til formål at få folk til at opsøge mere information på hjemmesiden. Materialet er blevet godt modtaget og er godt i brug. 6. Organisation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger Følgende foreninger er blevet optaget: København: FC Siv, Ama r Nationale, Calcio Superiore, F.W. Scharpf, FC Lunden, Frit Forum RUC, FC Sundkrop, Football Club ØZ, AC Super Fransk, A.C. Schmidt, Fodsports Foreningen anno 06, FC Meltdown, HFK Guldregn, FC Kogle, SU (alle fodbold), Kløvermarkens Tennis Klub, N.A.B.O. Idrætsforening (sind), Aktiv Fritid Rødovre (ældre). Sjælland: Trelleborg IF (sind). Fyn: Middelfart Karateklub Kyokushinkai, Budo Karate i Kruså. Jylland: Danisco Sport Brabrand, Rørth UFC, N.O. Jensen, JAKIP (alle fodbold), Styrke i længden (ældreidræt), Motionscirklen (ældreidræt). Ekstraordinære: Ældremobiliseringen Distrikt Bornholm, Ældremobiliseringen Distrikt Roskilde, Ældremobiliseringen Distrikt Storstrømmen, Socialpsykiatrisk Team i Brøndby, Bostedet Soltoppen, Aktivitetshuset (alle sind) Udmeldelse af foreninger Følgende foreninger er meldt ud, medlemstal i parentesen: København: FC Samba (?), Cosa Nostra (?), The Clarks (14), FC SM (?), FC Hattrick (?), Folkelige Boldspillere 2004 (?), Skandinavisk Rengøring (?), FC Boras (?), Bankinvest (?), FC Flamenco (?), EZLN (?). Fyn: Idrætsforeningen Smil (30 medlemmer), Odense Familie Bowling Klub (10) 6.3. Ansøgning om ærestegn Ansøgning fra Københavnskredsens fodboldudvalg om ærestegn til Sten Rose har været rundsendt i ledelsen, og der er modtaget accept fra alle. Er uddelt på kredsens fodboldmøde 20. november 2006.

6 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Plan for kommende møder i forbundsledelsen Der blev aftalt følgende møder: 21. februar kl. 17 i Brøndby med efterfølgende mulighed for at se Futsal kamp 27. marts kl. 17 i Brøndby 16. april kl. ca. 16 i Byggecentrum i Middelfart i forlængelse af konferencen 14. maj kl. 17 i Brøndby 19. juni kl. 17 i Brøndby Øvrige møder m.m. i 1. halvår af 2007: 10. januar: Personalemøde i Brøndby 3. marts: Samarbejdsudvalg i Brøndby 31. marts: Idrætsforum i Dalum, Odense 16. april: DAI Konference for kommunerne i Middelfart april: DIF årsmøde i Brøndby (JL, AN, PR og PT deltager) 7.2. Møde i samarbejdsudvalget 3. marts 2007 Punkter til dagsordenen: Status på ny geografi, ny økonomi til regionerne, status på arbejdsprogram, brug af præsentationsmateriale m.m. JL, AN og PT aftaler endelig dagsorden. 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l KL s Sundhedskonference 9. januar 2007 i Nyborg Poul Larsen, Bente Nørgaard og PT er tilmeldt konferencen Ungdommens Lederakademi Torsten Nielsen fra Unglederne i DAI og Viborg Karate Skole er blevet tilmeldt. Torsten vil efter uddannelsesforløbet benytte uddannelsen til at kunne undervise unge i DAI i nogle af akademiets emner. Akademiet er fordelt på ti moduler, med første modul primo januar og sidste modul primo december. Deltagerprisen er kr. Torstens deltagelse skal omtales på DAI s hjemmeside m.m. for at gøre organisationen og de unge opmærksom DIF/DGI analyse Bestyrelsen i DIF har besluttet at analysere perspektiverne ved et tættere samarbejde / fusion med DGI. Analysen fokuserer bl.a. på de specialforbund, der har idrætslige aktiviteter, som DGI også tilbyder, og DIF har om et interview med DAI s formand og forbundssekretær, med fokus på hvilke fordele og ulemper, det giver DAI, at DGI også har tilbud inden for de idrætter og aktiviteter, som vi har i DAI. Anmodning om hjælp til svar er sendt til kredsformændene i forhold omkring DAI s idrætter i området, Poul Larsen i forhold omkring ældreidræt, Jens Bjerrekær i forhold omkring karate, Rolf Haugaard i forhold omkring stavgang. Interview med DIF foregår 6. februar. Brøndby, den 8. januar 2007 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere