REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby"

Transkript

1 REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo), Jimmy George Roed (JGR) og Tommy Sørensen (TS). Gæst Anders Sode (ASo), Afbud: Jan Lykke Jensen (JLJ) Fraværende: - Ordstyrer: John Hansen Referent: Tommy Sørensen 1. Godkendelse af sidste referat. Gennemgang af designmanual Christina Laub Frank gennemgik DSkyU s designmanuel, der ligger på nettet. Hvorfor har vi designmanuel? Et værktøj, der kan udtryk til at lægge et professionelt snit over organisationen. Skabelonen skal være en hjælp til sektioner og udvalg og sikre ensartetheden uanset hvem, der skriver. Konklusion er at de som skriver invitationer skal bruge skabelonerne. Ønskes der hjælp eller er der ønsker om andre/flere skabeloner så kan CLF kontaktes direkte. Bemærk at det ikke er CLF, der skal skrive invitationerne m.m. CLF gennemgik status for ny hjemmeside. En ny version af Sitecore er for dyr, hvorfor Word Press pt. er løsningen. Fordele og ulemper blev gennemgået og iflg. tidsplan skulle den nye hjemmeside kunne tages i drift primo marts. Forbund skal tilbydes at komme med på hjemmeside som subdomæne. CLF var i forbindelse med Synlighed for sektionerne blevet kontaktet af R-SEK, der havde foreslået, hvordan et DM kunne forbedres. ASo meddelte at det var en udfordring, at skaffe frivillige til at gøre forberedelserne før og efter. Det kan sektionen ikke påtage sig. Der var endvidere taget kontakt til udviklingsudvalget, som positivt havde taget imod en liste over materialer til synliggørelse. Konklusion. Til DM i riffel 10m forsøges det at gøre stævnet mere synligt med den igangværende dialog mellem CLF, udviklingsudvalget og R-SEK. Materialer skal kunne genanvendes gerne fra år til år og fra sektion til sektion. Det er hensigtsmæssigt at materialer opbevares centralt, således at de ikke går i glemmebogen. Det burde findes en reklame-bagvæg og medaljeskamler, sandsynligvis i Århus. R-SEK følger på dette.

2 2. Fastsættelse af næste møde Næste UNSTY-møde afholdes efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, søndag 16. november. 3. Økonomi Næste ordinære UNSTY-møde afholdes fredag 20. februar kl i Idrættens Hus. Regnskab pr INDTÆGTER DIF TEAM DANMARK FORBUND SPONSOR ØVRIGE Diverse OMKOSTNINGER SKUD F-SEK P-SEK R-SEK UDVIKLINGSUDVALGET KOMMUNIKATION REDAKTION PRESSETJENESTE HJEMMESIDE EVENT DIF tilskuddene dækker 3 kvartaler. Tilskud dækker rate 1 af 4 samt den interne aftale om at skytternes eget bidrag medregnes. Der mangler fortsat opkrævning fra 3 skytter. Der kommer til at mangler ca Rep.mødebeslutning at FORD bidrager med til budget 2014 og opkrævning for rep.mødedeltagelse på Bilka event. Våbenlicenser følger budgettet. UNIONS-kort. Der er indbetalt svarende til 1141 skytter. Der er efter revision modtaget kr ekstra for UNIONskort 2013 fra Pay4It. Der er opkrævet fra foreninger som ikke har medlemsindberettet til DIF. Der er i rykkergebyr. Der er pt. ikke fastlagt kursusvirksomhed, der kan forventes at give indtægter i Der er indkøbt materiel i form af Scatt-anlæg, Field Target udstyr og resultatformidlingsprogram. Der er ikke aftalt nogen specifik aktivitet... FÆLLES MØDER - REPRÆSENTANTSKABSMØDE Der er et nettounderskud på kr Skulle det have været dækket var prisen blev kr. 265 pr. deltager. Der var fremmødt 32 flere deltagere end forventet og UNSTYandel er ikke medregnet i opkrævning. 2

3 -MØDER REPRÆSENTATION -Youth League. Hele beløbet refunderes af DIF. Afventer refusion. ADMINISTRATION Telefon Ekstern bistand IT-brugerbetaling IT-hardware UNIONskort Forsendelse Fotokopiering Våbenregistrering Tab på debitorer TOTAL STATUS Aktiver Debitorer Passiver Team Danmark NM 2014 Lønadministration og bogføring er udtaget af lønomkostninger, der tilsvarende bliver reduceret med ca Resultatet af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afgør om opkrævningen til DFF skal afskrives. Der er for nærværende ikke grund til at tro på at årets resultat vil afvige væsentligt fra budgettet under hensyntagen til det eventuelle tab på debitorer. Af saldoen på kr udgør et tilgodehavende fra DFF. Der er fremsendt 3 rykkere, hvorefter næste aktion er fremsendelse til inkasso. Det er modtaget kr i 2014 til øremærkede aktiviteter, supplerende SU, kompetenceudvikling, materiel m.m. udenfor TD-budgettet. Der er alt i alt en saldo på kr , hvilket er medvirkende årsag en fornuftig likviditet. Det endelige regnskab er ikke færdiggjort. (031114) HAn - efterlyste kontoudtog til sektionsregnskab. JGR spurgte til P-SEK s lån på kr fra R-SEK i TS interne aftaler sektioner imellem optages ikke i det officielle regnskab. KDa efterlyste svar omkring støtteforeningsmidler til F-SEK. TS-meddelte, at der ikke foretages udbetaling uden dokumentation uanset, at det måtte være DFF s konti. Der var enighed blandt alle fremmødte om, at vores tilgodehavende hos DFF skal forfølges med juridisk bistand. 3

4 Budgetudkast 2015 INDTÆGTER DIF Der er en stigning i tilskuddet fra DIF på ( i 2014 og i 2015) Det skyldes alene, at vi har modtaget et øremærket ekstra tilskud kr , fordi vi har indgået et samarbejde med Dansk Handikap Idrætsforbund. Den reelle nedgang på kr fordeler sig på alle områder inden for få tusinde kroner. TEAM DANMARK FORBUND Mødet med Team Danmark mundede ud i en aftale med et samlet budgettal på kr , hvor TD yder tilskud på kr De resterende finansieres via ammunition på kr og Talentudviklingsarbejde i sektionerne på kr , hvilket giver et tilskud på kr fra DSkyU. Det er kr mindre end i Det er i den nuværende situation med en nært forestående eksklusionssag ikke muligt, at gøre det anderledes, såfremt egenkapitalen ikke skal forværres yderligere. Forsikring opkræves ikke fremover, men skal dækkes af det bidrag, som forbundene indbetaler i forhold til antal medlemmer. Jf. repræsentantskabsmødebeslutning 2014 opkræves forbundene et beløbet svarende til kr. 15 pr. medlem (30.000). Antallet er estimeret ud fra en forventning om, at der er flugtskytter som på én eller anden måde fortsætter sit medlemskab. Beløbet skal til repræsentantskabsmøde dækker hele udgiften. Det er ikke taget for, at DFF evt. ikke deltager. SPONSOR - ØVRIGE Tallet for UNIONskort er reguleret i forhold til forventet salg i 2015, hvor det bliver en frivillig ordning. OMKOSTNINGER SKUD Samme som TD-Elite Reduceret fra til i 2015 F-SEK Reduceret til i 2015 grundet formodet mindre aktivitet. P-SEK Samme som R-SEK Samme som UDVIKLINGSUDVALGET KOMMUNIKATION Aktiviteten baseret på brugerbetaling. Der er reguleret med 3 % i forhold til Der fremkommer et mere specificeret budget. 4

5 Skyttebladet. Der er alene omkostninger til at hoste de elektroniske udgivelser. Pressetjeneste udgår for nærværende. Opdatering sker fra DK og ikke på lokaliteten under mesterskaber. Hjemmesiden skal fremover hostes hos en anden leverandør og der skal samtidig udvikles en ny hjemmeside. CLF er redaktør på SB, presseansvarlig og opdaterer efter aftale med sportschefen og sektionerne. Vedligeholdelse af designmanual. Ny opgave er implementering af hjemmeside og markedsføring af sektionsmesterskaber. FÆLLES MØDER -Repræsentantskabsmøde Udgiften fordeles blandt forbundene. -møder, ekstern DGI-Skydning/DJ REPRÆSENTATION - - Øvrigt Forsikringer DIF opkrævning er faldet med kr Der er tegnet forsikring for udlandet på kr Dommer Jane Mønster er indstillet til ISSF Rifle Committee ADMINISTRATION Gage Ekstern bistand Fremmed assistance er flyttet til ekstern bistand og indeholder Omfatter IT-support fra ServiceGruppen, bogføring og lønassistance fra DIF. TOTAL Budgettet for 2015 vil udvise et overskud på kr Bemærk at lån hos DIF er afviklet. Egenkapital forbedres i Der er pt. en lang række uafklarede spørgsmål, som afventer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Derfor er et budget fra 2016 og fremadrettet noget usikkert. (041114) 4. Forslag Budgettet blev gennemgået. Det vil sandsynligvis blive justeret i løbet af den næste måneds tid, afhængig af hvilken reaktion det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afføder. Der er indgået en sponsoraftale med PELTOR. Udover en kontant vil der tillige blive leveret høreværn til landsholdene og til ATK-projektet. Det blev fastsat, at et eventuelt årligt foreningsmedlemsskab af DSkyU skal koste kr plus det fastsatte beløb pr. medlem som forbundene betaler. Der er ikke gjort sig tanker om fordeling af indtægter, idet det er usikkert hvilket beløb der vil blive tale om. Forsikringsopkrævningen er indeholdt i beløbet. Der var enighed om at opretholde opkrævning af forsikring hos forbundene, især hvis der fremadrettet kan optages foreninger direkte i Unionen. 5

6 5. Status Aktivrepræsentant revideret forslag Det reviderede og vedtagne forslag fra seneste møde blev kort gennemgået. Forslaget var fremsendt til sportschefen, der på vegne af de aktive, mente at den valgte aktive ville blive overbebyrdet ved at deltage i arbejdsgruppen, hvilket var argumentet for at en tidligere aktiv skytte, skulle kunne indgå i arbejdsgruppen i stedet for. UNSTY fastholder sin beslutning og vil evaluere ordningen efter et fuldt år. Samarbejde med DGI Skydning TS der i samarbejde med sektionerne tilrettet klassebetegnelser for riffel og pistol, hvilket betyder, at vi er klar til at oprette os i SOK s rangliste. TS tager kontakt til Poul Trolle, DGI for næste skridt. ASo der er i riffel aftalt 3 fælles DM er i Det forventes, at hjemmebaneturneringen på 15m fremover vil blive i samarbejde med DGI. Møde afholdes i næste uge. JGR orienterede om en fælles 15m turnering, der løber hele året med afslutning til et fælles DM i Et fælles DM 25 m allerede i 2015 overvejes? I forhold til nationale regler ønskes kommandoer ensartet områderne gennemgåes for afklaring af om det er muligt. Landstævne DGI skydning Både riffel og pistol har fremsendt ønsker om deres aktiviteter. TS meddelte at de to personer som er involveret i Field Target er blevet spurgt om de evt. ville kunne deltage såfremt mulighede bød sig. Fællesmøde DGI 17. november Mødested er Odense, nærmere info tilgår. De tilstedeværende UNSTY-medlemmer tilmeldte sig. HAn det er udfordringer med det Fælles Uddannelseshus, der pt. ikke fungerer efter det aftalte. Den tidligere aftale om deling af opgaverne øst(dskyu)/ vest (DGI) overholdes ikke af DGI Skydning. PLa det er i dag, de enkelte landsdele der arranger og de kontakter DGI uanset om det er øst eller vest. Det er imod aftalen. Sagen bringes op på mødet. Markedsføring Se punkt 1. Suspension af DFF Status er, at der ikke er kommet officiel henvendelse omkring vores suspensionsbrev. Eneste info er, hvad der kan læses på en hjemmeside. JHa DFF har dog spurgt om de kan stemme og har ret til fremmøde. Vores jurist 6

7 meddeler, at det har de ikke, da de er suspenderet. I fald vi inviterer dem er det samme som at sige, at vi ophæver suspensionen. DFF har ikke anket jf. det fremsendte brev om suspension. Der var fuld enighed i bestyrelsen om at de ikke inviteres. Det er konstateret, at Nordisk Trap udvalget i DFF ikke efterlever suspensionen. Udvalget skal via brev meddeles, at rettighederne til Nordisk Trap varetages af DSkyU qua deres medlemskab af NSR og at aktiviteter skal ophøre. Der er modtaget brev om dispensation til afvikling af vintertræning i Compak Sporting i periode november 2014 marts 2015 fra en Christian Kruse. Der skal meddeles, at det er ikke tilladt at skyde nogen form for aktivitet, der hedder Compak Sporting, idet denne er omfattet af suspensionen. EXPO-STAND DIF-kongres DSkyU har tilmeldt sig med ønske om en stand på 10x15m til brug for simulatorskydning eller skydning med hagl. Der afventes endeligt svar fra DIF. Ballerup Skytteforening står for arrangementet. Budget afventer svar fra DIF. Deadline for tilmelding til selve kongressen skal ske til kontoret senest 1. december NM evaluering Afventer ny mødedato. Deadline for svar var 7. november. Der forventes et afsluttet regnskab omgående JLJ bedes fremsende dette. Frivillighedspolitik Intet. PLa og HAn er ansvarlige på opgaven og der forventes et udkast til forslag ved næste ordinære møde. 6. Orientering DIF årsmøde 4. oktober Der er ikke udsigt til flere penge fra Danske Spil, idet befolkningen i højere grad spiller Oddset end Lotto, hvorfra idrætten får deres midler. DIF budgetterer med underskud i både 2015 og Herefter skal findes andre løsninger, hvis ikke tildelingerne til forbundene skal falde yderligere. Det er vigtigt at være repræsenteret, derfor er udeblivelse ikke acceptabelt, når der er udpeget substitutter. Team Danmark Styregruppemødet 30.oktober endte med en aftale som anført i budgettet. Der var stor ros til selve projektet i Desværre stod resultaterne og specielt ved VM ikke helt mål med målsætningen. Det betyder en nedjustering af TD s forventning om OL deltagelse til 2 danske skytter og er begrundelsen for at TD nedjusterer tilskuddet i I den anledning har sporchefen anmodet at få ændret fordeling af tildelingen i to års budgettet fra 2x hvert år til i 2015 og i 2016 med 7

8 begrundelsen at der skal satses på OL-kvotapladser i 2015, hvorimod OL året traditionelt er billigere. Det er der principielt ikke noget i vejen for, men i den nuværende situation, hvor konsekvensen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er ukendt, er økonomien for 2016 ikke mulig at afdække i sådant omfang, at det d.d. er anbefalelsesværdigt at fremme ønsket. Historiske Våben De opdaterede og godkendte regler er udsendt til UNSTY. Efter nærmere gennemgang kræver de en nærmere revision, både layoutmæssigt og tekstmæssigt, hvis de skal følge generelle eksisterende regler og ISSF-regler. TS har fremsendt kommentarer til SKUD. SKUD VM Granada 2014 Anders Sode, R-SEK deltog som repræsentant for SKUD. Resultatmæssigt havde vi en god start med en kvotaplads, derefter gik nedad bakke. Konklusionen er, at vi ikke teknisk er gode nok. At håndtere varmen kræver en bedre fysisk form end den vi har. Landstrænerne bør alene fokusere på OL disciplinerne, så disse får endnu mere opmærksomhed. Der skal generelt en mere professionel indstilling til opgaven ved at deltage i et VM. Der skal ikke diskuteres skydepolitiske emner under et stævne. Det tager fokus fra opgaven, at præstere optimalt. Enkelte skytter ødelægger stemningen og det påvirker de unge. Det er ikke OK. De skal være forbilleder. Det bør overvejes om upassende episoder skal sanktioneres. Måske skal opførsel være en parameter i udtagelsen. Der er behov for flere trænere i hver gruppe under stævnet, når der opstår problemer. Team Danmarks tilstedeværelse fylder for meget. De optager for mange ressourcer. Det er mangler en PR-medarbejder på stedet. Det blev besluttes, at der skal udfærdiges et Code of Conduct for skytter og at alkoholpolitikken skal revideres. TS fremstiller et udkast. FITASC Der er ansøgt FITASC om medlemsskab af Combined Games hos FITASC. Disciplinen afvikles med både haglgevær og riffel. 7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde JHa gennemgik dagsorden og forslags, som er afstemt med vores forslag til dirigent. Forslaget er gjort enkelt således, at fokus er på temaet for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, ikke på en række efterfølgende ændringer og den tiltrængte revision af lovene. De vil blive behandlet i fase 2 og på det ordinære repræsentantskabsmøde med de input som allerede er modtaget. Det er aftalt, at det sker med ekstern bistand. FORD opfordres til ikke at fremsætte ændringsforslag. EMo argumenterede for de fremsatte ønsker om præcisering af foreningernes direkte medlemskab. 8

9 Håndtering af de nye foreninger vil ske på den måde at de administrativ midlertidigt optages. Når betaling har fundet sted indstilles de til formel godkendelse af repræsentantskabet. Det er samme procedure som i lovene sker hos FORD. Mødet slut kl For referatet Tommy Sørensen Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 17. november betragtes det som godkendt til udsendelse. Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision. Lagt op 17.november

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere