1 KY- 34særlig støtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 KY- 34særlig støtte"

Transkript

1 1 KY- 34særlig støtte Boligforhold Attributter Bevillingsregel Attributter Konteringsregel Attributter Beregningsregel Attributter Støttebeløbberegningsregel Attributter Ydelsesansøger Attributter Beslutningsoplysninger Attributter Sats Attributter Indtægter Attributter Ydelse Attributter Økonomisk ydelse Attributter Støttebeløbydelse Person Attributter Sag Attributter KY-sag Beslutningsgrundlag Attributter Nettoboligudgift Lejerbolig Attributter Nettoboligudgift Ejerbolig Attributter Nettoboligudgift Andelsbolig Attributter Boliglån Attributter

2 1.21 Bevillingsmodtager Bevilling Attributter Bevilget ydelse Attributter Nettoboligudgift Attributter Øvrige løbende udgifter Attributter Ægteskab Attributter Nettoindtægter Attributter Økonomisk effektueringsplan Attributter Økonomisk ydelseseffektuering Attributter Udbetalingsanmodning Støttebeløbberegningsgrundlag Attributter Indtægter Attributter Nettoindtægter Attributter ØvrigeNettoindtægter Attributter kontering Nedsættelse Attributter Nedsættelse Attributter Reduktion Attributter Grænsebeløb Attributter

3 1 KY- 34særlig støtte Denne model beskriver informationsbehovet for ansøgning, bevilling og beregning af støttebeløb i henhold til Bekendtgørelse nr. 147 af 27/ om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik. 3

4 Bekendtgørelsen kan findes her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Boligforhold Ansøgerens boligforhold og boligudgifter Attributter HuslejeUdgift Boligstøtte Månedlig husleje angivet i kroner. Angives ved lejebolig. Indtægt i form af boligstøtte i kroner pr. måned. Fremlejeindtægt Angives ved ejer, lejer og andelsbolig. Har ansøgeren indtægt i form af udleje af en del af boligen, angives værdien pr. måned i kroner. Varmeudgift ElGasUdgift Varmeudgift a conto pr. måned i kroner El- og gas-udgift a conto pr. måned i kroner EjerBoligform Har ansøgeren ejer- eller andelsbolig angives formen EjerBoligVarighed Boligfordelingsprocent - ejerbolig - andelsbolig Har ansøgeren ejer- eller andelsbolig angives i år og måneder, hvor længe vedkommende har haft det på ansøgningstidspunktet. Ansøgers %-vise andel af den samlede boligudgift. 1.2 Bevillingsregel En regel for hvornår man er berettiget til at modtage ydelsen. Denne regel afprøves, når sagen er fuldt oplyst og der foreligger et beslutningsgrundlag. Det er den regel, der afgør om man er berettiget til en bevilling eller ej Attributter Bevillingsregel En regel for hvornår man er berettiget til at modtage 4

5 ydelsen. Denne regel afprøves, når sagen er fuldt oplyst og der foreligger et beslutningsgrundlag. Det er den regel, der afgør om man er berettiget til en bevilling eller ej. 1.3 Konteringsregel Regel for kontering af den konkrete ydelse. Nogle ydelser skal blot konteres på et bestemt kontonummer, mens andre har mere komplicerede regler. Eksempelvis kunne en regel være at en ydelse skal konteres på en konto, hvis personen er under 18 år og på en anden, hvis personen er over 18 år. En anden regel kunne være bestemt af, hvorvidt der er statsrefusion i den givne situation eller ej Attributter Konteringsregel Regel for kontering af den konkrete ydelse. Nogle ydelser skal blot konteres på et bestemt kontonummer, mens andre har mere komplicerede regler. Eksempelvis. kunne en regel være at en ydelse skal konteres på en konto, hvis personen er under 18 år og på en anden, hvis personen er over 18 år. En anden regel kunne være bestemt af, hvorvidt der er statsrefusion i den givne situation eller ej. 1.4 Beregningsregel Regel for beregning af ydelsens størrelse Beregningsreglen definerer, hvordan en bevilget ydelses størrelse til den bliver beregnet. Som parametre til beregningen indgår ofte en sats og elementer fra bevillingsmodtageren, som eksempelvis alder, formue, indtægt osv. Når den bevilgede ydelses størrelse beregnes, indhentes de relevante parametre i den givne situation. 5

6 1.4.1 Attributter beregningsregel Regel for beregning af ydelsens størrelse Beregningsreglen definerer, hvordan en bevilget ydelses størrelse til den bliver beregnet. Som parametre til beregningen indgår ofte en sats og elementer fra bevillingsmodtageren, som eksempelvis alder, formue, indtægt osv. Når den bevilgede ydelses størrelse beregnes, indhentes de relevante parametre i den givne situation Støttebeløbberegningsregel Attributter Støttebeløbsberegningsregel Regel for beregning af 34-støttebeløb. Bestem særlig støtte ( 34) beløb til udbetaling Nettoboligudgift jf. 4 - Grænsebeløb jf. 3 = Særlig støtte ( 34) jf. 5 stk. 1 - Reduktion efter 5.4 = Særlig støtte efter 5 - Nedsættelse efter 6, "90% reglen" = Særlig støtte efter 6 - Nedsættelse efter 7, "3 mdr. reglen" = Særlig støtte efter 34 beløb 10 tilbagebetaling Bemærk, at henvisninger til 1-10 henviser til BEK 147 af

7 1.6 Ydelsesansøger En person i rollen som ydelsesansøger De oplysninger, som kan udredes fra grunddata Person (CPR), forventes hentet der. Det drejer sig om Personens navn, adresse, tilfllytningsdato, seneste kommune, ægtefælle, om der bor andre voksne på adressen, ophold i udlandet osv Attributter Telefonnummer Samlivsstatus Kontakttelefonnummer. Fastnet- eller mobiltelefonnummer Ud over personens civilstand angives yderligere forhold omkring en persons samlivsforhold: - Gift, men samliv ophørt pga. uoverensstemmelser - Samlevende - Separeret 1.7 Beslutningsoplysninger En ansøgers ansøgning om hjælp til forsørgelse. En lang række af de informationer, som afgives på ansøgningen er oplysninger om ansøgeren (personen) og er derfor modelleringsmæssigt defineret der Attributter Henvendelsesdato ModtagetDato BegrundelseForAnsøgning Dato for ansøgerens henvendelse til ydelsescentret Dato for sagsbehandlerens modtagelse af ansøgningen/indstillingen Begrundelse for ansøgingen Det forventes at der defineres et fast værdisæt, således at informationen kan anvendes til bl.a. statistik 7

8 1.8 Sats Den sats en økonomisk ydelses skal bruge i beregningen eller en bevillingsregel skal bruge som parametre Ofte et en af parametrene til beregning af en økonomisk ydelse en sats, som reguleres en gang om året. Det betyder at det udbetalte beløb reguleres mens beregningsreglen er uændret. Satser indgår også i Bevillingsregler. Eksempelvis er alderen for folkepension ændret. Dette er en sats (variabel beregningsparameter) i forhold til bevillingsreglen Attributter Ydelsessats Den sats en økonomisk ydelses skal bruge i beregningen. Ofte er en af parametrene til beregning af en økonomisk ydelse en sats, som reguleres en gang om året. Det betyder at det udbetalte beløb reguleres mens beregningsreglen er uændret. Bevillingssats Sats kunne også være det maksimale beløb, der kan bevilges i en enkelt bevilling. En sats (variabel parameter) som indgår i en bevillingsregel. 1.9 Indtægter Oplysninger omkring en ansøgers indtægtsforhold. Både tidligere og evt. kommende indtægter Attributter DatoForSidsteIndtægt UdbetaltBeløb Indtægtstype Dato for, hvornår ansøgeren/ægtefællen/samlever senest har haft indtægt Hvor meget fik ansøgeren/ægtefællen/samleveren udbetalt (før skat og AM-bidrag) ved seneste udbetaling Hvilken slags udbetaling var der tale om ved seneste udbetaling? 8

9 FlereIndtægter - løn - uddannelseshjælp - kontanthjælp - SU - Dagpenge - Andet (angives i klartekst) Har ansøger/ægtefælle/samlever fortsat indtægter FortsatIndtægter DatoForNæsteUdbetaling Ja eller Nej Har ansøgeren/ægtefællen/samlever fortsat indtægter efter ansøgningen om kontanthjælp, angives hvilken type indtægter eller det forventede beløb. Har ansøgeren/ægtefælle/samlever fortsat indtægter angives dato for næste udbetaling 1.10 Ydelse En ydelse er det, det offentlige kan bevilge til deres borgere. Der er grundlæggende 3 typer ydelser. - Økonomiske ydelser: Eksempelvis kontanthjælp, pension osv. - Ressourceydelser: Ydelser, der trækker på arbejdskraft. Eksempelvis rengøring, græsklipning osv. - Fysiske ydelser: Noget man får udleveret fysisk. Eksempelvis en kørestol, krykker osv Attributter Ydelsesnavn Ydelsesdefinition et på en given ydelse Definition af ydelsesbetegnelsen. Tilbagebetalingspligtig Eks: "behandling/træning, der rettes mod en familie og har til formål at bevare familien samlet" Angiver hvorvidt ydelsen er tilbagebetalingspligtig for den, som modtager ydelsen. Ja eller Nej 9

10 1.11 Økonomisk ydelse En type ydelse, der består af en udbetaling af penge. Det kan eksempelvis være uddannelseshjælp, kontanthjælp, pension, dagpenge, ressourceforløbsydelse m.m Attributter A-skattepligtig B-skattepligtig ATP-pligtig AMB-pligtig Beregningsfrekvens Er ydelsen A-skattepligtig? Ja eller Nej Er ydelsen B-skattepligtig? Ja eller Nej Er ydelsen ATP-pligtig? Ja eller Nej Er ydelsen AMB-pligtig? Ja eller Nej Et udtryk for den frekvens, som den bevilgede ydelse beregnes i: forud-bagud Daglig (dækker også engangsydelser) Ugentlig 14 dage Månedlig Kvartårlig? Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den periode, hvori den er beregnet? Dispositionsdag Værdisæt: Forud eller Bagud Et udtryk for den dag pengene skal være til disposition på modtagerens konto: F.eks.: Sidste bankdag i perioden Første bankdag efter perioden Første bankdag i perioden (ved forud) Sidste bankdag før næste periode (ved forud)? 10

11 SkalManueltGodkendes Angiver om effektueringerne i planen manuelt skal godkendes af en sagsbehandler, inden de effektueres. Ja eller Nej Støttebeløbydelse 34. Personer, der opfylder betingelserne i 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter få en særlig støtte. Det fremgår af LAS 34 stk. 3 hvilke persongrupper, der ikke kan få særlig støtte Person En person er et individ, som enten kan være dansk med cpr-nummer eller udlænding med eller uden cpr-nummer som har pligter og rettigheder i forhold til dansk offentlighed Det kan være både personer som er danske statsborgere og andre som har ret til offentlige ydelser ifølge lovgivningen Attributter Personnummer Personnavn Køn alder Fødselsdato Civilstand Unik identifikation af en person i Det Centrale Personregister på en person. Består af Fornavn, eventuelle mellemnavne og efternavn En persons køn. M=mand, K=Kvinde En persons alder. Forskellen mellem dags dato og fødselsdato, nedrundet til heltal (beregnet attribut). Den dato en person er født. Civilstand er primært en persons ægteskabelige stilling. Dog er D (død) også en mulig civilstand i de nuværende systemer. U = ugift G = gift F = fraskilt S = Separeret E = enke/enkemand 11

12 Statsborgerskab P = registreret partnerskab O = ophævelse af registreret partnerskab L = længslevende partner D = død Statsborgerskab angiver til hvilket land en person har sine rettigheder og forpligtelser. Statsborgerskab giver en række forskellige rettigheder og forpligtelser under national lovgivning og internationale konventioner. I Danmark kaldes dette dansk indfødsret. Borgerrettighederne omfatter især valgret, valgbarhed, ret til at opholde sig i landet og beskyttelse mod udlevering til andre lande samt muligheden for at blive ansat som statstjenestemand. Derudover giver statsborgerskab ret til assistance fra udstationeret diplomatisk repræsentation i udlandet. StatsborgerskabDato Fødselsregistreringssted I Danmark er dobbelt statsborgerskab ikke tilladt for voksne, medmindre det fremmede statsborgerskab er tildelt uden at man har ansøgt om det (f.eks. hvis man har giftet sig til det, eller er født ind i det). Ca. halvdelen af alle andre lande tillader dobbelt statsborgerskab, men for udenlandsdanskere er det stadig umuligt at bibeholde det danske statsborgerskab hvis man også ønsker statsborgerskab i et andet land. Datoen, hvorpå en person har fået tildelt/ændret sit statsborgerskab. Den myndighed der har registreret en persons fødsel. Er der tale om en dansk født person, angives den danske myndighed, der har registreret fødslen. Er det en udenlandsk person, angives det land, personen er født i Sag Sag forstås som en samling af sammenhørende dokumenter og øvrige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes til 12

13 at dokumentere en arbejdsproces, typisk til administrative formål, herunder til at træffe afgørelser. En sag består af et antal dokumenter, der vedrører det samme begivenhedsforløb. Et dokument kan indgå i flere sager, dvs. have relation til flere begivenhedsforløb. En sag samler forskellige oplysninger og dokumenter, der vedrører et bestemt formål. Begrebet kan sammenlignes med et fysisk omslag. Der findes forskellige typer af sager: enkeltsag (de oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse), dossiersager (en sag om en bestemt person eller objekt), samlesag (oplysninger om et bestemt emne) og projektsag, dagsordenssag osv. Sager kan indgå i andre sager. En sags egenskaber bestemmes af dens sammenhænge til andre forretningsobjekter Attributter BrugervendtNøgle Brugervendt identifikation, der er unik inden for myndigheden. Sagsnummer Titel Hjemmel OffentlighedUndtaget AlternativTitel Hjemmel BrugervendtNøgle tildeles ved oprettelse af sagen og må efterfølgende ikke ændres. Ved eksport fra én myndighed og import til en anden myndighed risikerer man dog, at den brugervendte nøgle ikke længere er unik. Frit sagsnummer Officiel sagstitel, der kan anvendes i forbindelse med åbne dagsordenspunkter. Dette er yderligere dokumentets Objektnavn, jf dokument vedr. generelle egenskaber for serviceinterfaces. Sagsbeskrivelse i fri tekst. Evt. supplerende beskrivelse af indhold og formål. Henvisning til hjemmel fx lov og for sagens behandling. Angives, hvis der er truffet beslutning om undtagelse fra offentligheden. Værdisættet består af de to følgende elementer, AlternativTitel og OffentlighedUndtagetHjemmel Alternativ journalnotatstitel, der kan anvendes i forbindelse med lukkede dagsordenspunkter, som skal vises på åbne dagsordener samt i forbindelse med postlister. Tekstuel henvisning til lovhjemmel, der anvendes som grundlag for beslutning om undtagelse fra offentligheden. 13

14 Principiel Kassationskode Indikator for om sag er udnævnt som principsag. Kassationskode, der styrer varighed før kassation. Afleveret Kassationskoden angiver koden for varighed før mulig kassation af sagen. Sagsservicen sætter dog ikke på denne baggrund tilstand Livscyklus til værdien Slettet frem i tiden. En sådan tildeling af tilstand Livscyklus overlades til det enkelte system (service), afhængig af sagens forretningskontekst. Er afleveret til Statens Arkiver/ 7 arkiv KY-sag Ky-sag er en specialisering af Sag og har samme UUID som standard-sagen. Sag indeholder metadata på sagen og referencer til Aktører, parter og dokumenter, arkiv og klassifikation. KY-sag indeholder referencer til øvrige KY-elementer som ansøgning, bevilling, beregningsgrundlag, effektueringer m.m. Bemærk at der i KY-sager udelukkende bevilges Økonomiske ydelser 1.16 Beslutningsgrundlag De informationer, der skal være til stede for at det kan afgøres hvorvidt en ansøger har ret til den eller de ansøgte ydelser. Informationer i ansøgningen indgår i beslutningsgrundlaget Attributter OphørPgaSanktioner Ved særlige sanktioner, mister ydelsesmodtageren retten til at modtage ydelser. Ydelsen kan genoptages, når personen igen opfyder betingelserne for hjælp. Bemærkning Sagsbehandler angiver Dato for ophør (den første dag, hvor der ikke udbetales ydelser) og Dato for genoptagelse (den første dag, hvor der igen udbetales ydelser) samt paragraf 14

15 ErTilmeldtJobcentret og punkt. Der udbetales ikke ydelse (og heller ikke særlig støtte jf. 34) fra og med Dato for ophør til og med dagen før Dato for genoptagelse. Er ansøgeren tilmeldt jobcentret? Ja eller Nej 1.17 Nettoboligudgift Lejerbolig Er boligen en lejerbolig, er der, udover de almindelige udgifter, alene udgifter til husleje Attributter Lejerbolig-husleje AfdragPåBoligindskudslån Omkostninger pr. måned til husleje Omkostninger pr. måned til renter og afdrag på boligindskudslån Nettoboligudgift Ejerbolig Er boligen en ejerbolig, er der en række yderligere udgifter, som skal medregnes, ligesom der oftest er tilknyttet et eller flere lån til ejerboligen, som indgår i beregningen Attributter Grundejerforsikring Ejendomsskatudgift Ejendomsværdibeskatning Ejer-Grundejerforeningsudgift Ejerbolig-husleje Omkostninger pr. måned til grundejerforsikring Omkostninger pr. måned til ejendomsskat Omkostninger pr. måned til ejendomsværdiskat Omkostninger pr. måned til Ejer- eller grundejerforening En ejerboligs "Husleje" som beregnes således:: Skatteværdi af boligrenter Sum af renter, afdrag, bidrag på lån - Nedsættelse efter 4.2) - Skatteværdi af boligrenter Skatteværdi af boligrenter som beregnes således: (Sum af renter og bidrag) * Trækprocent. 15

16 NedsættelseEfter 4.2 Nedsættelse efter 4.2 beregnes som det største af følgende to tal: 0 (nul) eller Skattekortfradrag - Hjælp beregnet efter 25. "Hjælp beregnet efter 25" fastsættes således: Hvis personen er bevilget kontanthjælp bruges dette Kontanthjælpsbeløb. Hvis ikke bestemmes ved brug af beslutningsmodel "Fastsæt kontanthjælpssats" hvilken sats, personen ville være berettiget til, og det tilsvarende Kontanthjælpsbeløb bruges. "Hjælp beregnet efter 25" beregnes således: Kontanthjælpsbeløb - Indtægter ( 30) - Arbejdsindtægter ( 31)-afholdt ferie med feriegodtgørelse - fradrag for frikort ( ) 1.19 Nettoboligudgift Andelsbolig Er boligen en andelsbolig, er der en række yderligere udgifter, som skal medregnes, ligesom der oftest er tilknyttet et eller flere lån til andelsboligen, som indgår i beregningen Attributter Boligafgift Omkostninger pr. måned til boligafgift UdgifterTilAndelsboliglån Boligafgiften dækker andelsboligforeningens omkostninger, bl.a. ydelsen på realkreditlån og driftsudgifter i form af ejendomsskat, forsikring og vedligeholdelse. Udgift til andelsboliglån udregnes således: Skatteværdi af boligrenter Sum(renter, afdrag, bidrag) - Nedsættelse efter Skatteværdi af boligrenter Skatteværdi af boligrenter beregnes således: Sum(renter, bidrag) * Trækprocent 16

17 1.20 Boliglån Lån optaget i forbindelse med ejer- eller andelsbolig Attributter Låntype Type af lån i boligen: Renter Afdrag Bidrag Startdato Slutdato - Terminslån - Pantebrevslån Omkostninger pr. måned til renter Omkostninger pr. måned til afdrag Omkostninger pr. måned til bidrag Lånets startdato - hvornår blev lånet optaget? 1.21 Bevillingsmodtager Den person/virksomhed, en eller flere ydelser er bevilget til. Det er ikke altid bevillingsmodtageren, der modtager ydelsen. Det er Ydelsesmodtager der gør det..det vil dog ofte være den samme Bevilling En bevilling er et udtryk for en aftale mellem en person/virksomhed og kommunen/staten. En bevilling omfatter en række bevilgede ydelser, som kan være af forskellig art: Økonomiske ydelser (penge) Ressourceydelser (tid) Fysiske ydelser (ting) Alle bevilgede ydelser, hørende til samme bevilling, skal tidsmæssigt ligge inden for rammen af bevillingen. Et positivt tilsagn fra myndigheden (her kommunen) om at borgeren/virksomheden har fået bevilget en eller flere ydelser. Bevillingen er en tilkendegivelse af "retten til at få" og betragtes som en kontrakt mellem borgeren og myndigheden. Bevillingen består af en række bevilgede ydelser Attributter BevillingStartDato BevillingSluttDato Begrundelse Datoen for bevillingens start. Datoen for bevillingens slut. Bevillingens begrundelse 17

18 Hver bevilling en person eller virksomhed får, gives af en eller anden grund. Denne begrundelse kan noteres her. Bemærk at der er særskilte begrundelser på de bevilgede ydelser, så på dette niveau, er der tale om den samlede, fælles begrundelse Bevilget ydelse En bevilget ydelse er et udtryk for 1 ydelse der er bevilget til en person/virksomhed. Der kan være en eller flere bevilgede ydelser til 1 bevilling. Hver bevilget ydelse beregnes for sig efter de regler, der gælder for den. Udbetalingen vil ofte følge bevillingen, hvor de bevilgede ydelser vil fremgå som linier på udbetalingsmeddelelsen Attributter bevilgetydelsestartdato bevilgetydelseslutdato Begrundelse Datoen for start på den bevilgede ydelse. Datoen for slut på den bevilgede ydelse. Den bevilgede ydelses begrundelse Tilbagebetalingspligtig Hver bevilget ydelse en person eller virksomhed får, gives af en eller anden grund. Denne begrundelse kan noteres her. Angiver hvorvidt ydelsen er tilbagebetalingspligtig for den, som modtager ydelsen. Ja eller Nej 1.24 Nettoboligudgift En lang række faktorer medgår til beregningen af den samlede nettoboligudgift og beregningen er forskellig afhængigt af, om der er tale om en lejer-, ejer- eller andelsbolig. Beregningsreglerne er angivet særskilt under hver type. 18

19 Attributter Boligstøtteindtægt Varmeudgift Indtægt pr. måned fra Boligstøtte. Modtages ikke boligstøtte er værdien 0. Omkostninger pr. måned til opvarmning. Eludgift Vandudgift Gasudgift Fællesantenneudgift LejeindtægtFraLogerende opvarmes med Gas eller El, vil udgiften regnes med der. Omkostninger pr. måned til El Omkostninger pr. måned til vand Omkostninger pr. måned til Gas Omkostninger pr. måned til pligtig fællesantenneudgift. Månedlig lejeindtægt fra logerende. Nettoboligudgift Har man ingen logerende er værdien 0. Den samlede beregnede nettoboligudgift 1.25 Øvrige løbende udgifter Er der løbende udgifter, som ikek kan indeholdes i de øvrige felter, kan disse angives her Attributter Udgiftstype n af den løbende udgift en person har i forbindelse med boligen og som ikke er nævnt andet sted. Udgift Eksempelvis "Renholdelse","vedligeholdelse af grønne områder" etc. Den månedlige omkostning i forbindelse med øvrige løbende udgifter 1.26 Ægteskab Ægteskabet markerer, at der er indgået et ægteskab mellem 2 personer. Der vil altid indgå præcis 2 personer i et ægteskab og en person kan kun have et ægteskab ad gangen. Den 7. juni 2012 vedtog Folketinget en ny lov der giver homoseksuelle ret til at blive gift på traditionel vis. Dermed slutter 19

20 Danmark sig til rækken af lande, der går ind for kønsneutrale ægteskaber. Registreret partnerskab blev samtidig afskaffet, men partnerskaber indgået før loven træder i kraft er fortsat gyldige og kan omdannes til et ægteskab Attributter Civilstandsdato Separationsstartdato Separationsslutdato Dato for start på den pågældende civilstand. Eksempelvis vielsesdato. Dato for start af eventuel separation i ægteskabet. Dato for slut på eventuel separation i ægteskabet Nettoindtægter147 5 Dette angives for både ansøger og ægtefælle Nettoindtægter (BEK 147 5) Kontanthjælpssats (25) - Indtægter (30) - Arbejdsindtægter (31) - Afholdt ferie (32) - Fradrag for fri kost efter 3 mdr.s indlæggelse (33.1.6) - Overført fradrag for Person 2's indtægter (30.1 og 30.2) - ATP-fradrag (79, 80) = Beløb til beskatning - Skat + Netto-arbejdsindtægt + Netto-indtægt - Fradrag nødv. arbejds-udgifter (BEK ) = Nettoindtægter Attributter Nettoindtægter147 5 Beregnede Nettoindtægter efter BEK Økonomisk effektueringsplan En plan for, hvorledes en bevilget økonomisk ydelse skal effektueres. 20

21 Indeholder en plan for hvorledes den bevilgede ydelse skal effektueres (udbetales, leveres eller udføres). Ofte er økonomiske ydelser kendetegnet ved gentagen udbetaling af et beløb - eksempelvis en gang månedligt, startende på en bestemt dag. Effektueringsplanen (for økonomisk ydelse) indeholder således informationer som: - startdato - frekvens (måned, uge etc.) - udbetalingsdag ("sidste bankdag", "sidste torsdag i måneden" etc) - beløb (et "alt andet lige"-beløb, som ændres, hvis forholdene ændres) Attributter Beregningsfrekvens Et udtryk for den frekvens, som den bevilgede ydelse beregnes i: forud-bagud Daglig (dækker også engangsydelser) Ugentlig 14 dage Månedlig Kvartårlig? Betales ydelsen forud eller bagud i forhold til den periode, hvori den er beregnet? Dispositionsdag Værdisæt: Forud eller Bagud Et udtryk for den dag pengene skal være til disposition på modtagerens konto: F.eks.: Sidste bankdag i perioden Første bankdag efter perioden Første bankdag i perioden (ved forud) Sidste bankdag før næste periode (ved forud)? 21

22 ydelsesbeløb SkalManueltGodkendes Det beregnede beløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. Alt andet lige, vil dette beløb være det samme for alle ydelsesperioder i hele bevillingsperioden. Angiver om effektueringerne i planen manuelt skal godkendes af en sagsbehandler, inden de effektueres. Ja eller Nej 1.29 Økonomisk ydelseseffektuering Den faktiske udførte handling, som det fremgår af planen. Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis pension), vil der være mange effektueringer til sammen effektueringsplan. Effektueringerne er således et udtryk for hvad der er sket (til forskel fra effektueringsplanen, som fortæller hvad der skal ske) Effektueringen vil ofte synliggøres i form af en udbetalingsmeddelelse eller en udbetalingsanmodning til et udbetalingssystem Attributter YdelsesperiodeStartDato YdelsesperiodeSlutDato Dispositionsdato ydelsesbeløb Et udtryk for en beregnet periode: 1/ / Folkepension grundbeløb kr. 5714,00 YdelsesperiodeStartDato er den første dag i perioden Et udtryk for en beregnet periode: 1/ / Folkepension grundbeløb kr. 5714,00 YdelsesperiodeSlutDato er den sidste dato i perioden Den faktiske dispositionsdato, som beregnes fra periode til periode ud fra Dispositionsdag. Dispositionsdatoen er den dato, hvor pengene skal være til rådighed på modtagerens konto. Det beregnede beløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. Alt andet lige, vil dette beløb være det samme for alle ydelsesperioder i hele bevillingsperioden Udbetalingsanmodning En anmodning om udbetaling af et beløb til en person/virksomhed i forbindelse med en eller flere bevilgede ydelser. 22

23 Anmodningen sendes til et udbetalingssystem eller -komponent, der foretager selve udbetalingen. i udbetaligsanmodningen samles resultatet af ydelsesberegningen, sanktioner, betalingsaftaler m.m. Attributter mangler. Skal defineres af udbetaling. En anmodning om udbetaling af et beløb til en borger/virksomhed i forbindelse med en eller flere bevilgede ydelser. Anmodningen sendes til et udbetalingssystem eller -komponent, der foretager selve udbetalingen Støttebeløbberegningsgrundlag Klassen indeholder reglen for og resultatet af beregning af Særlig støtte efter 34. Bestem særlig støtte ( 34) beløb til udbetaling Nettoboligudgift jf. 4 - Grænsebeløb jf. 3 = Særlig støtte ( 34) jf. 5 stk. 1 - Reduktion efter 5.4 = Særlig støtte efter 5 - Nedsættelse efter 6, "90% reglen" = Særlig støtte efter 6 - Nedsættelse efter 7, "3 mdr. reglen" = Særlig støtte efter 34 beløb 10 tilbagebetaling Bemærk, at henvisninger til 1-10 henviser til BEK 147 af Attributter SærligStøtte 5.1 SærligStøtte 5 SærligStøtte 6 Beregnet Særligstøtte efter 5.1 (se beregningsmodel) Beregnet Særligstøtte efter 5 (se beregningsmodel) Beregnet Særligstøtte efter 6 (se beregningsmodel) 23

24 SærligStøtte 34 Beregnet Særligstøtte efter 34 (se beregningsmodel) 1.32 Indtægter Indtægter er en abstrakt klasse, der definere de informationer, der skal til for at beregne forskellige indtægtstyper. Beregningsreglen er beskrevet under hver indtægtstype Attributter Kontanthjælpssats 25 Den, til enhver tid gældende, sats for kontanthjælp Kontanthjælpssatsen reguleres hvert år ved hjælp af en satsreguleringsprocent. BruttoIndtægter 30 Den bevilgede kontanthjælpssats fastsættes med beslutningsmodel "Fastsæt kontanthjælpssats" og beløb slås op i sats-registret. Hvis personen fylder 25 år eller 30 år i udbetalingsperioden, fastsættes kontanthjælpssatsen for personen før og efter fødselsdagen og de to beløb slås op i sats-registret. Der beregnes et del-beløb for hver af de to delperioder (1. fra og med den 1. til og med dagen før fødselsdagen og 2. fra og med fødselsdagen til og med den sidste i udbetalingsperioden) således: Beløb fra sats-registret * Antal kalenderdage i del-perioden / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Samlet beløb = Delbeløb 1 + Delbeløb 2. En kontanthjælpsmodtagers indtægter ud over kontanthjælpen og eventuelle arbejdsindtægter FØR SKAT. Har en kontanthjælpsmodtager indtægter ud over kontanthjælpen, fratrækkes disse i kontanthjælpen og resten udbetales. Beløbet angives af sagsbehandleren. Fx ikke-afholdt ferie ved ferieårets afslutning eller brøkpension. 24

25 BruttoArbejdsindtægterEftTimefrad rag 31 Arbejdsindtægter fastsættes således: Samlet løn før skat (efter fradrag af AMB, ATP, kollektiv pension) samt timetal, hvis der er fastsat arbejdstid. Hvis timetallet ikke er fastsat, udregnes timetallet således: Samlet løn før skat / Omregningssats (slås op i satsregistret). Timetallet afrundes til nærmeste hele tal. Timefradraget beregnes således: Timetal * Timefradragssatsen. AfholdtFerie BruttoArbejdsindtægter jf. 31 beregnes således: Samlet løn FØR SKAT - Timefradrag (fra satsregistret) * timetal Afholdes ferie med feregodtgørelse i ydelsesperioden, fradrages ydelsen i ferieperioden i uddannelses- eller kontanthjælpsydelsen FradragForFriKost3Mdr Bemærkning Fradrag for afholdt ferie med feriegodtgørelse, fastsættes således: Følgende oplysninger angives af sagsbehandleren: Startog slutdato (begge inklusive) for ferieperioder, der vedrører ydelsesperioden (dvs. start- og/eller slutdato ligger i perioden). Fradraget beregnes således: Antal kalenderdage (hvori ferien er placeret) i udbetalingsperioden * ydelsessats / Antal kalenderdage i udbetalingsperioden. Eventuel fradrag for "egenbetaling" for fri kost under indlæggelse OverførtFradragForÆgtIndtægt 30, 2 Bemærkning Er en kontanthjælpsmodtager indlagt på sygehus i mere end 3 måneder, kan der fratrækkes et beløb, svarende til værdien af den frie kost, i ydelsen. Beløbet angives af sagsbehandleren. Har en kontanthjælpsmodtagers ægtfælle/samlever indtægter efter 30 stk. 2, fradrages disse i kontanthjælpsmodtagerens kontanthjælp før udbetaling. Bemærkning 25

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp

12.12.2013. 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp 1 KY-kontanthjælp eller uddannelseshjælp... 3 1.1 Beslutningsoplysninger... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Beslutningsgrundlag... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevillingsskrivelse... 5 1.4 Kontanthjælpsberegningsgrundlag...

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere