r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje."

Transkript

1 r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate, tjolbt i aberna!let i alt Cafe itb ønbagen ben 25. Sftobember 1901 af 2( tbfte ( fja ^enrofe. (gort)at fra tbe 103.) a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web gretfen $tan, gi! nb for at bebe i ben tiblige el af bet nittenbe Slartiuubrebe, bar tjan forbirret. >an tjabbe beføgt nogle Db= bæ!felfe =9ftøber; t)an tjabbe l)ørt ; StRetobifterne, 23abtifterne, :gnbebenben= terne, biffobalerne, $J3re bt)terianerae og en Sftængbe anbre, font jeg irfe t)ar ib tit at omtale; tin' bet bitbe optage Sfteften af agen at næbne Våbnene paa alle be Xfbetinger og partier, fom ftnbe i riften= bommen. >an Ijørte paa benne og tjin 9ftanb; be bræbifebe alle for«fmigt, ffønt be alle baaftob at bære rette. Omgibet af benne gor= birring gi! tjan nb i nær fin $aber $u, for at bebe. runben, Ijborfor tjan gi! berub, bar, at fjan tjabbe tæft i ^afobi 93reb førfte abitet, tjbor ber ftaar: 9tten berfom nogen af eber fatte SSi bom, fyan bebe af ub, fom giber alle gerne, og bebrejber i!fe, faa fm ben gibeå tjam. 3ften tjan bebe i Sroen, intet tbiblenbe; tt)i ben, fom tbibter, er ligefom en ab bølge, ber røre og bribe af fejret. Sffe tæn!e bet 3ftennef!e, at Ijan flat faa noget af herren." S)et er unbttigt at paaialhe ub, berfom jg i!!e tjabe %xo. Uben Xvo er bet umuligt at betjage fjant." a ^ofef rnitt) tæfte bette, troebe tjan af fit ganffe fjerte. mn gi! ub i <S!oben, og fom et S3arn, ber beber

2 114 fin gaber, bab fjan ub om at oblrjfe fjant og bife fjant, fjbitfen Sfteli= gion ber bar ben rette; ttji tjan ønffebe at tjene ub. er font ftraf en ^nbfttjbetfe otter fjam fra ftørfet fagter, font faftebe fjant til forben faa ftor bar ben raft. 9fteben fjan ftreb meb ben og baafatbte erren, faa tjan et Stj fontme neb fra Vrimmelen. Dmfiber naaebe bet fjant, og tjan biet) i et Øjeblik befriet fra 90?ørfet fagter. S fiffet faa fjan to ^erfoner af fjøj SSæfét og meget lig fjinanben. en ene begebe $aa ben anben og fagbe: Senne er min fjører fjam." ønnen talte til fjam, og ^ofef fburgte, fjbilfen af alle Sfteligi* oner ber bar ben rette. riftu3 fbarebe, at tjan maatte ifte forene fig meb nogen af bem; tfji be bare alle afbcgne fra t)an SSeje. an fagbe enbbibere: >e brage nær til mig meb bere Sæber, men bere fjerter ere langt fra mig; be lære faabanne Sting, font ere 9ftenneffe=23ub; be fjabe ubfrtjgtigfjebenå fin, men fornægte ben raft." )ette bar benne Ubbeling førfte Slabenbaring. SJHne SSenner, jeg ønffer at bære SSibneébrjrb til eber, at bet St)3, font lom neb fra øint* len, ba gaberen og Sønnen aabenbarebe fig for ben unge lyofef mitfj, forbleb fjer, og at bette St)3' gunffen er ubgaaet ober forben; Sftørfet mad oberbinbeå, og benne SSerbené friger ffucfe blibe fjané, fjbté fret bet er at regere, og fjan bil foiiime for at tage fit 9iige i 23efibbelfe. SSeb Sfabenbaring fra gaberen, gennem 3 efuå riftu, bleb ^efu trifli SHrfe af ibfte=2)ageé Retlige oprettet efter bet gamle Wønfter, meb Slboftte, profeter, meb (Soangelifter,.^tjrber, Særere, SWSlbfter, 3iffobber, Siafoner o. f. b., iffe alene i famme gorm fom ben førfte friftne irfe, men meb ben famme 31anb og ben famme raft. SIboftte, fom fjolbt benne Sfttjnbigfjeb i forrige Sliber, fjabe baant) gæftet forben og beffiffet 9J ænb, ber befibbe ben famme gulbmagt og bet famme ibofiel=(sntbebe, fom be befab. S)et bleb faalebeg gengibet unber Sebelfe af S e f ug $riftu, bor gorløfer, fom er meb benne irfe i 'Sag. erfor ere btéfe golf tyer, og berfor bliber benne ftore Stat, Utafj, obbtjgget. 2De flefte golf, fom ere fjer, ere fomne fra be forffehige kationer, fjbor be fjørte bangetietå glabe 23ubftab bet famme (Sbangefium, fom be gamle 3tbofUe bræbifebe, ben famme Zxo og Qaah, ben famme )eflig=21anb og be famme aanbeltge aber, famme ^nbfltibelfe, gorening, SSelfignelfe, raft og antfunb meb himmelen. er er golf fjer forffellige kationer, fra be forffellige SDete af be forenebe tater, fra forffellige Sanbe baa bette gaftlanb, fra Øerne i >abet, fra langt bortliggenbe Sanbe; tfji >erren Orb obftjlbeå, og fjan (Sngle ere ubgaaebe for at famle fjan ubbalgte fra be fire $inbe, fra Øften og SSeften, fra forben og boen. nb figer til forben:,, ib ob!" og til tjben: >oib twe tilbage! ring mine ønner langt fra og mine øtre fra $an opbbgger gion iblanbt btéfe SSjerge; golfet, font er fjer, mobtog ( bange= liet i forffellige Sanbe, og be fjabe alle bet famme SSibneébbrb. &aa,

3 115 tjdor S dil igennem toten, og tot meb poltene fra be forflettige 3lationer, oplærte i forftettige Religioner og unber derélenbe Dmftænbig* fjeber; S funne fpørge bent nb angaaenbe i ir!en, og be ditte atte fortælle eber, font jeg gør, aabenbarebe tjeben. ^eg fjørte (Sdangeliet, ntebené jeg bar en SDreng. S n 9 en af min gamilje etter mine SSenner annammebe bet. ^eg mobtog bet meb læbe i mit fjerte. $eg far oplært i at tro paa Irifterne. om et 33am tjadbe jeg lært at tæfe SBibeten og at tro, at ben Oar ubs> )rb. S)o jeg fyørte benne ir!e forldnbe be fibfte age dangetiumå principper, dibfte jeg, at bet Oar bet famme, fom benne gobe 23og tærte, og jeg troebe bereé S3ibne bo,rb. a jeg gi! tit herren og lab, at jeg iffe maatte ditbtebeé oeb Sræftfjeb og gorførelfen unftgreb, men at tjan dilbe opldfe mig, mobtog jeg bette $ibne bt)rb fra fjant. Seg gi! og bteo bøbt i mine renge^star, og jeg mobtog ben ettig= (anb Oeb aanbåpaatæggetfe. fter at jeg Oar bøbt, biede jamber lagte paa mig, og jeg annammebe ben jettig=2lanb ligefom anbre, meb fjdem jeg!om i berøring i ir!en. SDa jeg mobtog atbet, at fortabe att mit )jem, mine fenner og atte mine Ubfigter i Sidet og gaa nb fornben -$ung og Xafte for at præbite bette (Sdangelium, forlob jeg alt og gi! nb meb %xo paa erren, og t)dor fom tjetft jeg gi! og bar bette SSibneéborb, og gol! annammebe mit Orb og biede bøbte og mobtog )aanb paatæggelfe, mobtog be ben >ettig= s 21anb; be tjge biede tjelbrebte, be Samme biede ftær!e og gi!, og ub raft Ijdilebe oder I)an gol! alle Skgne. 3^9 rcjfte omrring i torbritanietts forftettige S)ele i oder ti Star paa min førfie 9fttéfton og præbitebe bette dan* gelium uben $enge og uben Søn, og ijtior font tjetft jeg gi!, ian jeg bedibne for himmelen, at btéfe $etfignelfer fulgte Drbeté gortdnbelfe; berfor deb jeg, at bette 23ær! er ubé SSær!. mnbreber, ja Satfinber af benne irleé 2 Ibfter bære bet famme $ibne btjrb, og tjete pottet dilbe, t)0i be biede talbte, bære bet S3ib= neébdrb, at ba be dåre bøbte af ubå tjenere, mobtog be bereå ijnberé gorlabelfe og biede renfebe og genfobte; bere«? forbigangne rmberé SBtjrbe falbt fra be biede tdættebe og renfebe for )erren gennem rifti lob; ben )ettig*2tanb rjditebe paa bent og bar S3ibne = bdrb om anbfyeben. SDette er 2tarfagen til, at gottet tjotber fammen, font be gøre, trob al Sftobftanb, gorføtgetfe og falfle gremfiitlinger; be blioe onbffabéfulbt forfiøbte, falftetigen for men be glæbe fig enbba, forbi be Oirre i erren jenefte. SDet glæber bein at dære dærbige til at bære rifti Sftadn og libe fatftetig for e rjade forfamlet fig i biéfe 3)ale for at!unne opftitbe >erren Orb. Sæ, tjdab 3fti!a flrider: 3ften bet f!al ffe i be fibfte SDage, at )erren mfe 93jerg f!al dære grunbfæfiet odenpaa bjergene,

4 116 og ophøjet ober >øjene, og golfene ffutle ftrømme til bet. Dg mange Rebninger ffuge fomme og fige : fommer og laber o gaa ob til >erren 23jerg og til Siafobå ubg u, at fjan maa lære o fine SSeje, og bi maa banbre paa IjattS tier; tt)i fra $ion PftI ubgaa Sob, og erren )rb fra gerufatem." er er golfet, font tjar famlet fig ibtanbt SBjergene", og ber er mfet (Stateren begebe paa Sembtet), font er btjgget til!yafo& ub Sftabn, fjbor bi funne gaa inb og blibe belærte om >erren SSeje, at bi ntaatte banbre paa fjané tier. er er et m bygget efter bet aftønfter, fom rjan fjar aabenbaret, fjbor Drbinancer lunne ubføre for be Sebenbe og be Søbe, fjbor ^erren 51anb raft er aabenbaret. 2Si befjøbe iffe at fortabe o paa noget ffrebet i en S3og, gammel eller nrj; tfji be lebenbe Drafler ere fjer. $rofetiens> abe er fjer. S )en famme ^ehig* 21anb, fom infbirerebe be amte til at forfrjnbe >erren Drb, er fjer i SDag. ub fjar iffe foranbret fig, ej fjeller tjan Slanb. >an er ben famme i aar, i ag og for ebigt\ S )ette er ellige Religion. 9ften bi paaftaa tf& at bære anbre Sftenneffer oberlegne fom et golf. SSi burbe bære meget bebre, enb bi ere, naar bi tage bor rfaring og, fjbab herren fjar gjort for o<, i ^Betragtning. 2ften jeg fan fige faa meget om golfet, fom jeg repræfenterer f)er, at be i ^obebfagen ere gobe og ærlige golf, et golf, ber prøber at tjene ub og fjofbe fjané 93ub. ere menneffelige bagfyeber forlob bent iffe, ba be blebe bøbte inb i irfen. Se ere griftelfer unbergibne ligefom anbre golf, og fomme Sliber famle be og falbe. Hften ben ftore fare af be ibfte=sage3 Redige ere fomne l)er fra forffellige Stationer for at tjene erren, lære om fjané SSeje og banbre paa fjanå tier, og fjan beb, at be bille bære ufulbfomne, mebenå be lebe fjer i Svøbet; men be fjaabe, at S iben bil fomme, ba be funne fortabe benne bøbelige Stumme!" og gaa tilbage til bere gaberå Slærbærelfe, fjbor be funne aflægge Sftegnffab ober, fjborfebe be fjabe benrjttet Siben, mebené be bare fjer, og enfjber bil ba mobtage Søn efter fine erninger. ennem gorlø ningen, fom bor ^erre og grelfer 3efu riftu3 bragte beb at ubgtjbe fit SBtob paa atbari, forbente be at blibe obrejfte fra be Søbe. gorunbre eber iffe ober bette," fagbe fjan, tfji ben Stime fommer, i f)bitfen alle be, fom ere i råbene, ffutle fjøre fjan SRøft, og ffuhe obftaa; be, fom fjabe gjort gobt, i 8ibet Opftanbelfe, og be, fom fjabe gjort onbt, i Søbené Dbftanbelfe." $i forbente at faa Slbgang til ub formebelft benne gorlø ning, og at fjan, fjbié bi bebblibe at bære trofafte og fanbe inbtil (Snben, bil gibe o Sftagt ober bore rrøbetigfjeber og bagfjeber; bi ffuhe ba mere enb oberbinbe bent; bi ffutle fomme i tjan -iftærbæretfe og blibe fronebe med fjan 3J?agt >ertigfjeb og regere meb fjant og be Sftetfærbige, be Sftene og be Strofafie af alle kationer og SEibéalbre fra bigfjeb til bigfjeb.

5 117 dis bi falbe og forfættig denbe os bort fra anbfjeben og forfafte Sbfet og Shtnbffaben, funne di forbente en [tor gorbømmelfe. nboibere, mine fenner, Ian jeg fortælle eber, at naar bi i errens belejlige Sib fortabe bette Segeme og gaa til en anben SSerben, forbente bi iffe enten at fare od til Rimten eller neb til etdebe, font bore fefteriffe SSenner præbife, men at gaa til bet teb, fom erren fjbx berebt for fjeben* farne Slanber. SIpoftefen $aufus fagbe, efter fjan fjadbe fulbenbt fin erning og forbentebe at blide opofret i Rom: $eg fjar ftribt ben gobe trib, jeg fjar fulbenbt Søbet og bebaret Xroen: 3 øbrigt er SRet«færbigfjebenS Srone fjenlagt til mig, fjditfen erren ben retfærbige Sommer ffal gibe mig paa fjin Sag/' %aa fjditfen Sag mente $autus? Raar fjan ffal fomme at bømme Sedenbe og Søbe, naar fjan fommer i fit Rige. Sette er Siben, naar StaneffenS øn ffal fomme i fin >ertig= fjeb; ba ffal fjan fibbe daa fin erligfjebs Srone, og alle Stationer ffulle forfamles for fjant, gaarene daa ben fjøjre og éuffene paa ben denftre ibe, og benne SBerbenS Riger ffulle dorbe ubs og ftriffi." 3#en fjdab ffulle di gøre i SJcetlemtiben? Sa ^efus bøbe, gif fjan iffe birefte til fin gaber i himmelen. Sa fjan dar bøh daa Sorfet, nebtog be fjaits Segeme og lagbe bet i raden. oor dar fjan? Se= gemet dar iffe fjant. Sen ubøbelige jæt dar ubgaaet af Segemet; fjan fjadbe Bøjet fit odeb og fagt: gaber, i bine ænber befaler jeg min Slanb." Segemet gif iffe tilbage til forben igen, font dort gør; bet laa ber, dentenbe paa Dpftanbetfen fra be Søbe; men Stanben nebgif iffe i raden, if f)an ba [trafg inb i gaberens Rærdæretfe? Rej, bet gjorbe fjan iffe; tfji paa ben trebje Sag berefter lob fjan fig fe for Sftarie i aden; og bet fdnes, fom fmn fprang op og dilbe omfadne fjam, men fjan fagbe: Rør mig iffe; tfji jeg er enbnu iffe opfaren til min gaber: Wien gaa til mine SBrøbre, og fig bent, at jeg gaar til min gaber og ebers gaber, og til min ub og ebers ub." dor fjadbe fjan ba dæret? Sette bar Srebje=Sagen efter fjans SorSfæftelfe. Stanben fjabbe fortabt Segemet; Segemet bar balfameret og lagt i råben, og paa ben trebje Sag opftob fjan fra be Søbe og bleb fet af 2ttaric. Ser bar altfaa en Sib imellem fjans Søb og Opftanbetfe. oor fjabbe fjan dæret? $eter fortæller os bet: Sfji og SriftitS leb en ang for bore tjnber, ben Retfærbige for be Uretfærbige, at fjan funbe føre os frem til ub, fjan, fom bel leb Søben efter Søbet, men bleb lebenbe* gjort efter Slanben, i fjbiifen fjan og gif bort og præbifebe for Slanberne, fom dåre i gordaring, fom forbunt dåre genftribige, ber ubs Sang* mobigfjeb dentebe i Roæ Sage, ber Sirfen btjggebes, i fjdilfen faa, nemlig otte, Sjæle biede frelfte i SSanbet, fjdis 9#obbiIIebe nu frelfer os, Saaben." (1. sjfeter 3, ) S bet fjerbe kapitel figer ^eter dibere: 2TCen be ffufte gøre fjam Regnffab, font er rebe til at bømme Sedenbe og Søbe. Sfji berfor er

6 118 bangelium forfbnbt for be Støbe (iffe for be Sebenbe, men for be Støbe), at be bel ffutte bømtne for 9ftenneffer i øbet, men lede for ub i Slanben." (1. $etri 4, 5.-6.) riftu3 gi! attfaa og dræbifebe for be Støbe eller be enfobebe Slanber. Og fjborfor? gor at be funbe faa bet famme bangelium at f)øre, fom fjan tjabbe dræbifet til be Sebenbe, faa be funbe blibe bømte efter ben famme Sob. Wien t)bi bette bar &ilfælbet ben ang, maa bet ogfaa bære bet nu; tt)i ub foranbreé iffe; ogfaa tjenere, fom ere falbebe og beffiffebe og ubfenbte for at præbife bangetiet tit be Sebenbe meb en SBeffiffelfe tit atte kationer, for at dræbife (Sdangeliet til al <Sfab= ningen, forbente, naar bi tjabe ubført bor jorbiffe erning og ombbtte benne Silbærelfe meb Slanbeberbenen, at birfe i bet famme ftore alb beb at bræbife (Sbangeliet til be utallige SQZængber, fom forlob bette Sib i ben mørfe ib atber, ba Hftenneffene iffe fenbte ben fanbe ub, og bereé kræfter fortalte bent, at bet bar til ingen Sftdtte at daafalbe fjam, ba tjan iffe bilbe fbare bem. S)e bjade bceret ubelulfebe fra gubbommelig grelfe i be gaaebe til runbe? >, nej! SSox ub er fulb af obfjeb, SJUffunbljeb og ærligt)eb, ja, t)an milbe 93arm= Ijjertigbjeb ftræ!!er fig til aue f)an erninger. )bab enten 2lanben er i Segemet eller iffe gør meget libt gorffel 1)0 tjam; bet er en af tjané (Sønner eller Større. (Sbangeliet ffal dræbifeé til al (Sfabningen. S)er er fun eet (Sbangelium; ber ftnbeå fun een S?fu Sriftué, fom er bor grelfer. S)er er een Jperre, een Sro, een S)aab, eet føaab i eber alb, og ^erren er i alle, beb aue og gennem alt. SlUe S[Renneffene lunefulbe ^saafunb, ^beer og 9^onfen, fom be fjabe blanbet meb, fjdab be tjade læft i bibelen, bil lun blibe burberet fom (Straa daa ben ftore S)ag, naar erren renfer og lutrer forben meb ebige glammer. (Sbangeliet bil blibe dræbifet til be Sebenbe og be Støbe, og alle golf bitte faa Sejligtjeb til at abtdbe bet. aaban er (Sbangeliet, fom ^erren tjar aabenbavet fra Rimten i btéfe S)age, og bette er fun bet Segbnbelfe fun et %av af Sllfabctcté SSogfiaber. Set er fulbt af Sanbfjeb, Sd, SSelfignelfe, >erligt)eb og Kraft; bi gaa fremab rin efter Srin,' fra Waabe til Sfoabe, fra Sro til Sro, fra Kuubffab til Kunbffab. S5e tebenbe Drafler ere iblanbt o, og >erreng Orb forfdnbe &a\)e og Kraft, S)enne er ub SHrfe, og ben bil gaa fremab tit (Sejr. S)er finbe ingen Sftagt unber be ebige imte, fom fan ftanbfe ben grentgaug etter fitnbre Ubførelfen af bet ftore SScerf, fom ub tjar daabegrmbt, og tjbori bi ere tibmdge Slrbejbere. SSt ere inbbiebe til bette SScerf, forbi bi tjabe bette SSibneébbrb. )bi ber finbe nogen rjer i benne (Sftermibbag, fom iffe l)ar ab= Itibt bette bangelium, bærer jeg SSibneébbrb til bem, at bette fyeb. ^ e 9 be0 bet i min inberfte (Sjæl. $ funne lige faa gobt bebe mig om at forflare, b,borlebe jeg beb, at jeg leber. 3 e9 beb bet i

7 119 mit Ijete SScefen. 3^9 feb bet beb Slabenbaring ben Sltmæg= tige. Seg Ueb bet beb at blibe bøbt i Stanben faa bel fom i SSanbet. herren bil befræfte bette beb fin Slanb til entjber, fom bit føge efter fyam. Wien SSanffeligtjeben tigger i at faa golf tit at lomme frem for herren paa runb af ben tjerffenbe SBantro. $eg beber eber, mine fenner, om at gaa til herren i Sønbom, naar intet anbet &'\e fer og intet anbet Øre fyører enb eber, og abfbørge b,am, om biéfe ing ere fanbe, om t)an tjar aabenbaret fig i btéfe fibfte 2)age og oprettet fin S?irfe paa forben ebinbeligen for albrig mere at nebbrt)be. Dg f)bi S gøre bette i %xo og meb bet fafte gorfæt, at $ bitte abttybe t)am, bil tjan befbare eber; men tjbté S i^e ti, & eo ham *> a iffe; ttji faa bitte 3 fomme unber en ftørre gorbømmetfe, berfom 3 ihc annamme bet. 2)ette er alle gotfé $ribitegium, og bi tjabe gulbmagt tit at for= fbnbe bet. Wien % maa iffe gøre bet beb eber egen ttjrfe, ej tjetter beb eber egen $i bom. SSi baaftaa itfe at bære ftore ^erfoner; bi ere fimbelt (Sønner og øtre, og bi beftrcebe o for at fretfe bore SBrøbre og øftre. 2 i bibe, at t)bi golf bitte liet i bette Rib, mobtage bette 23ibneébt)rb og tebe herefter, ba bitte be bære i etanb at tjetlige bere Segemer formebetft St»bigrjeb mob Soben, faa be funne fomme frem i ben førfte Dbftanbelfe og arbe Stroner, ^errebømmer, SKagt og ebig ^erligtjeb i 2ftajeftæten Sftærbæretfe i bet >øje; men fmté be oberlabe bet tit gremtiben, bille be obftaa meb en anben rab af >erligf)eb, og ben bil iffe bære lig olen, t)bi be iffe ablrjbe bangeliet tjer i Sibet og forblibe trofafte beri. S)et er runben, tjborfor bi ere faa ængftelige og altib rebe tit at forftjnbe (Sbftngeliet til atle kationer. SDette er, tjborfor faa mange Dunbrebe af bore S( lbfter ere ube i SSerben uben ^ung og affe (Søn eller betaling), fom t)abe fortabt alt t)ert)}emme for at gaa nb og bræbife (Sbangeliet til!hftenneffet)eben grelfe. ib iffe Sigt paa be bumme >iftorier, fom fortættet om bette golf, eller paa bet 9^onfcn, 3 funne tæfe om o i Stabene og fomme Sliber fjøre fra gobe 3#ænb ogfaa, fom iffe bibe bebre, og fra gobe ^binber, fom tænfe, be en Sfenefte beb at mobfiaa bette SSærf. 93etragt btéfe ^rincibber; be ere iffe afhængige af 9J?ænb eller binber» anbtinger. e ere enten fanbe eller fatffe. $)i fe %ing ere ben anbtjeber, og t)an bit aabenbare bem tit eber, t)bi 5 berebe eber tit at mobtage f)an Drb. mn t)ar gjort, at al 9ttenne= ffen lægt bor paa ben ganffe!yorben Uxeb > af eet S3tob og fjor beftemt bem fororbnebe Siber og bi fe rænfer for bere 83oIig." >an fenber o. >an beb, fjbor bi blebe føbte, og fjborfor bi føbteé. tan bar fenbt o neb paa forben og fat entjber af o paa fin $tab og til fin ib. S)et gør intet tit agen, tjbor bi ere føbte, fybilfet lags Segcme eller fybilfen garbe bi Ijabe; bi ere tjané ønner og S)øtre, og

8 120 tjan elffer og og ønffer at frelfe o ; men tjan fan f elbfølgelig tf fe gøre bet uben efter ben ebige anbfyebg ^rincibber. jan r)ar nu aabenbaret anbtjeben; lob o banbre berefter. ab o > tilfibefætte alle 9^utiben Sriftenbomg ^beer og goreftillinger, ber ere fremfontne beb 9Jcenneffene $aafunb og oeb bet bøb& )rb 2JH forftaaelfe; lab o mobtage bet lebenbe >rb og bet lebenbe $fy. øg ub, mobtag t)an raft og bjætb til meb at obbbgge t)an fftige, ber tril ffribe fremab tit ejr, og bereb eber for t)an omme fom Æongerneé onge. Waa >erren bel«figne o og fætte o i tanb til at tjolbe tjanå 23ub, at bi tnaatte borbe fretfte i tjanå frigc formebelft S^fu riftu. Stmen. Den 15k 3tpril n ankn nq åekt. 9^t) og Dbfomft er iffe længere noget ufæb= banligt eller forunberligt. e fbne at obbofée alle SSegne og at for* mere fig, efterfom Siben for ace ing gutbenbelfe rutter fremab. e ere iblanbt be ufejlbarlige j iberne Segn". 5 New -York Journal finbe bi en ^Beretning om en konference i ananbaigua 9^. g)., ber bteb aftjolbt af et ejenbommeligt retigiøft amfunb, og om ^nbbietfen af ben faafalbte førfte tjellige butler" SKrfe i Stmerifa. 23i nære ben SKtétanfe, at be tjabe faaet bette 9^abn af golf ubenfor amfunbet, efterfom be ellert omtaleé fom Retlige". 2>er figeg at tjabe bæret 3fteblemmer fra mange tater tit konferencen, ber bar talrigt beføgt. ere Seber fige at bære en bté SSiffob Saft' man, fom for ti Slår fiben bar 8anb 9ften baa een ang Wt> tjan greben af en religiøs $ber og obrettebe en lille Xftenig* tjeb, t)bi gremgangåmaabe og religiøfe Meninger bare forffellige fra nogen anben efté. 2)ere SOcøber aftjotbte i bet frie, fortrin bi paa en SSaffe; tjenefte bteb uafbrubt fortfat beb Slfløåninger af bereg Sebere, og bet bar bem fun tictabt at tjbite nogle faa Simer imellem SRibnat og Sftorgeuftunben. >oab eften 2ærbom3ejenbommeligf)eb er bibe iffe, men bet paa= ftaaé, at be unber bere religiøfe ammenfomfter ofte fatbe i 23egejft* ring og rulle om paa forben, efter fjbilfet be fomme Siber tilfbnelabenbe ere bøbe. ^ benne Silftanb blibe bere Segemer ftibe og ufølfomme. ereg Støber ubmærfe fig ogfaa beb frigen, 93øn paa en tjøjrøftet Sftaabe, Omfabnetfe og b, fen. nart fbringe be fra beres æber, tjobbe omfring og tjtre uforftaaetige frig.

9 121 S5e tro ogfaa paa jetbrebetfe beb 93øn og Satbetfe, og bet toanftaaå, at be ljat>e bebirlet tilftjnetabenbe forunbertige ure. konferencens 93e= ffribetfe beretter: agen >øj;tibetigt)eb naaebe fin )øjbe, ba 93iffob (Saftman fremftob og fagbe: 23i ere nu berebte paa at forrette )etbrebetfen gnbbommelige Ceremoni beb aanb baatæggetfe og fyellig (Satbetfe. e, foin ere rene, ubefmittebe og aanbéfrifte, og lun faabanne, obforbreå tit at lomme frem og lægge bere >ænber paa 83tober grancté krøbling, ftøttenbe fig paa fine ^rtytter, tjinlebe ob paa gor= bøjningen, tjbor (Saftman og ti anbre fluttebe fig tit fjam. krøblingen tnætebe, meben be anbre ftobe i en irlet omlring tjam og tagbe bere >ænber paa f)an >obeb." SBiffob (Saftman ftob bernæft frem og bab, at kraften fra bet >øje maatte nebbate. (Sfter en $aufe fulb af Qnbtrtjf obføftebe fjan fine Øjne, og mebené Soufflerne i fjanå Slnfigt ftrammebeå, tit be btaa Starer blebe fbntige, og Sbeben brbbbebe fra t)an Stinbinger, raabte tjan tre ange meb boféenbe (Stemme: om nb! om ub, 3 røbe 9tanber! S^S befaler eber: om ub!" <$aa bette ^sunlt bar SBebægetfen iblanbt itt)ørerne meget tjeftig, og krøblingen fbrang op og raabte:,,^eg er tjelbrebet! $eg er tjelbrebet " an løb til bet nærmefte SSinbue og xaabte: Igex gaar Srrjfferne! " og laftebe bem nb. 5Itte bare fom fra gorftanben. binberne græb og ffreg; Wlærio omfabnebe tjinanben, floge fig for SBrrjftet og raabte ^aheluja! e trængte omlring alteret, omfabnebe tjinanben, og bere læbe lunbe næften ille ftihe. en tjetbrebte 3)canb bleb omringet, og rjøjrøftebe Sønner løb uafbrubt. enne Scene gentoget, ba en bté ^arrifon uttte bleb fjetbrebet; fjan tjabbe i lang ib libt af fjeftig Sftfjeumattéme, og efter Ceremonien er= /; llærebe fjan, at fjan bar fri for $ine. Senere blebe fire Slboftfe orbinerebe og fenbte ub at bræbile bet ni) (Sbangetium. et forbenteå, at bi bille fjøre fra bem, efterfom ber ftabig ftrømmer itfjængere til bullerne", faa at be nu finbeé i næften alle Unionens Stater, er er for Øjeblillet i ben lirlelige SSerben for«fletlige religiøfe Strømme, ber i Sanbtjeb ere mærlbærbige. en ene bøjer fig imob SRomantétne meb al ben mibbelalberlige $omb og $ragt. ette faa for nrjtig, ba ben fjøjærbærbige" 21. g. Sftannington Sngfjam bleb inbbiet i Sanlt $auté omtirfe fom 33iflob af Sonbon meb be fjøjefte, ærefrrjgtbtjbenbe Ceremonier uben nogen Sftobftanb fra ejfttigtjeben. er bar ^lollelimen, $roce3fioner, or» aaber, 33ifbe* fjuer, flarlagenrøbe kjoler, e eum'er og! ing, ber ere fremmebe for orbinær ^roteftanttéme.

10 122 ( n altbert (Strøm brejer fig inb i, rjbab bi funne falbe bet religiøs burleffe, font bi finbe bet iblanbt be (Srjifago^otøieiter og be fjetlige SRuflere", fjbté Pligterne ere baalibelige. S5t3fe ere fun to af tttange lignenbe fremtoninger i ben fibfte Xib, ber alle f)abe fængflet Obmærf* fomtjeben en fort 2ib og berefter ere bortbegne, font f. (Sfé.: cfjeinfurt* Silbfaretfen, ber enbnn er friff i.gmfommelfen. (Sn anben religiøs trom inbefjolber Xøjte tø cjeb og ben %vo om bi funne fige faa, at ber iffe e tfterer nogen ( htb. Si faa fornrjlig, at ber obrettebe en iffe=bibenbe" eft i (Sincinati meb et ffi? bibenbe" iftermaaig«sftttuat, Snbbielfe af fmaa Sørn til 3ffe< Sibenfyeb" og S3ørn konfirmation i 3>ffe=Sibenf)eb y/. Si fjabe ogfaa (agt Mæxiz fom i Sirfeligtjeben fun ere binbenbe for en %ib l eller tnbtil en nb Sigtjeb" obbageg. 211te btéfe Segn bife flartigen, rjborrjen ben religiøfe Serben ftabig bribeé. et, font er fornøbent, er gorløfereng (Sbangelium, bræbifei t>cb ben )eltig=2ianb JftYaft, meb mebfølgenbe SRefuItat: at renfe be enfeltes Sebebi, genføbe amfunbet og bortbribe 9ftørfet og Sitb= farelfen frjer. SDe SSIinbe maa fe, be SDøbe maa fjøre, og be >alte maa gaa, faabet bittebligt fom bogftabetigt. 9)?emteffet aanbelige Statur trænger til en futbfommen enobrettelfe af funb SDømmefraft og et ret* fcerbigt Sebnet, fom fun fan obnaag ^h ben ehig=2lanb. ette er, rjbab bi br.rbe forbente. S)en gubbommelige gorjættetfe lober 9Ianben Ubgtjbetfe i be fibfie SDage paa en SD^aabe og i en Ubftræfning, fom Serben albrig fyar fet. %a, felb (Sfterlignelferne, font bi fe, funne an= tageé at fcettjbe, at Sagen for gorjættelfené bfbtbelfe ftunber til. Dg be bille faatebeé bære iblanbt Xibemeé Segn". (Deseret News.) ^ttkøtttft. gøtgenbe anfom fra 8ion ben 31. 9ftart : (Sari. g)oungberg fra Sbman, SBboming; >r)rum elanber og (Sart SI. furier fra alt Safe (Sitb, Utal). Si bt)be btéfe Srøbre Selfommen til tanbinabien. Æe lultkclfa\ Dbennæbnte SISIbfier beffiffes til at birfe i be re= fbeftibe konferencer fom følger: g tocftjolm: )t)rum elanber og (Sart %. tjurler og i øteborg: (Sari. $oungberg. 3lfløøttinger. gøtgenbe SJSIbfter ere tjæbertig afløfte efter et gobt Slrbejbe i 2fti fionen Sjenefte meb SiHabelfe til at rejfe til bere fære )jem: goljit 5- ^Seterfen og $>utiu 23. (St)riftenfen fra SIart)u onfe* rence; (Sari 9J abfen fra Slatborg konference; SBrol (S. Olfen fra SM= ftiania konference famt SBitliam Olfen og Martin Senfen fra fane konference. Suliu $8. (St)riftenfen er afløft baa runb af baarligt elbreb og (Sari Sftabfen paa runb af finanftehe Sanffeligljeber.

11 123 konferencen i 3Urijnø. konferencen begtjnbte Sørbag ben 29. Sftarté Bl. 8 om Siftenen i Sofalet i 23orub gabe 14 og aabnebe meb ang og 33øn. 2lf ^ tbfter fra $ion t,are til tebe: Slnttjon 8. lancet), $rcefibent ober ben ffan< binabiffe 3tti fion; $ame (. $eterfen, ^rcefibent otier 2larfm onfe= rence; an fr. >anfeu, 3ørgenfen, 3en3 (. S. 93reint)oIt, Sen (. Senfen, ( t)riftian & briftenfen, Sofebf). Dlfen, SBrigljam Jlielfen, Slnbrerø S). Sttortenfen, Qameé S^fen, an )anfen, aniel Sp. Stjuefen, (. >. ( b,rifiianfen, $eter SR. -ftielfen, øren (. (Sb,riftenfen og 3 ^)n S- ^eterfen. $ræfibent $tømeé (. ^eterfen bøb be gorfamlebe SSelfommen og ub* talte Ønffet om, at btéfe onference=9ftøber maatte blide lebebe t>eb erren Slanb; Ijan bar 83ibne bt)rb anbtjeb og bib= nebe, at bet er blebet gengibet tit forben i bore 2)age efter famme 83tønfier, fom bet befab i forbum SDage. Sfåtbfte SDaniet *$. Sttjuefen afgab en meget tttfrebåftthenbe 9?abbort ober Dbenfe ren. StStbfte 6.. fjriftianfen fubbterebe 2-Slbfte tjuefen 93emær!ninger og formanebe tit at elffe nb ober alle Xing og foge efter SStébom; t)an bar S5ibne btirb om ($bangeliet ubbomme* ligt)eb. 2( tbfte $eter 31. Støelfen fra Obenfe bebibnebe, at ub t)abbe aabenbaret fig i be fibfte 2)age; tjan bab, at herren bilbe belfigne alle meb gorftanb, faa at be maatte forftaa biéfe ing. %ii Slfdeféting bteb angen kærligt ^jem" funget. SWt fion «$J3ræfibent SIntljoti S. fanctjt) gtæbebe fig beb Sejligtjeben, ljan tjabbe til at møbe meb be hellige i Startjué. 3Si møbe ofte bet børgsmaal: ^toorlebes beb S bette eller t)int; tjboraf beb $, at ub b,ar aabenbaret fig? $i maa fbare: ^aa famme 9Kaabe, fom $eber bibfte, at riftu bar bet er SJiaaben, tjborpaa bi tjabe faaet SBibneébbrb om, at (Sbangettet atter er gengibet tit forben. SSt falbe (Sbangetiet bet gtabe SBubffab, forbi bet bringer greb i SKetmeffeneå fjerter; bet bringer alt bet tit 9ftenneffene, ber er til bere fanbe abn; bet belærer o om be pligter, bi ffblbe tjberanbre, og om, at bor il= bærelfe t)er iffe er titfælbig, men at ub tjabbe en bt >enfigt meb o. $anbe bi iffe et tebenbe 58ibne bbrb om, at ub atter t)ar talt til forben, bilbe bi ifi'e fortabe bore cere og bore >jem for uben Søn at brage ub i en!olb og ligegtjlbig SSerben, men bi føle, at bet er bor Sptigt at abtiaxe bore Sftebmenneffer. daleren omtalte i anerfenbenbe ftore gremffribt. Svøbet fluttebes meb ang og S3øn. ønbag gormibbag ben 30. 9ftart. Sftøbet aabnebeå meb ang

12 124 og 93øn. ^rcefibent ^eterfen gjorbe nogte baåfenbe 3nblebning =S8emærf«ninger, fjborefter SXSlbfte an anfen talte om SSibnegb^rbet i ben Retlige frift og bibnebe ebige anbtjeber. SXSIbfte førgen. ^ørgenfen talte om fine rfaringer fom 9#i fioncer i leébig. SÆlbfte >an SR. >anfen gat) en beretning om Stitftanben i (Srenaa ren. 2 lbfte Sfrtbrem. 9#ortenfen»ar titfrebé meb Sitftanben iblanbt be hellige i (Såbjerg, men be gremmebe bare ligegtjtbige. oret fang tit SIfbeMing (Salme 269. SWSlbfte 3ame Senfen ubtalte Ønffet om, at alle maatte fomme til anbf)eben (Srfenbetfe og annamme bangetiet. Sfålbfte øren (. r/riftenfen fagbe, at ber er iffe mange, fom bitte ttotte tit anbtjeben trob bet, at Di bære S3ibne bbrb om bet, fom fjører ub frtge tit. >an formanebe be Retlige tit at tabe bere St) ftinne for bere 9ttebmenneffer. 2(Stbfte ^ofept). Dtfen, fom juft bar anfommen, bar SBibneébbrb om bangelietå anbfjeber. Srigtjam S^ietfen ubtatte fig paa famme 9ftaabe; tjan ønffebe at bære et Sftebffab i erren aanb tit at ubbrebe bangetieté 2b. røtbfte Sen (S. S. 93reint)ott rabborterebe Xitftanben t SftanberS ren fom meget gob; ber bar en $)et gobe ^pettige ber; tjan formanebe be >ettige tit at opftttbe bere pligter og føge efter ben ftitte IRøft af ub eflig=2tanb. Sart 9ttabfen fra Statborg konference talte belærenbe tit be Retlige og bebibnebe, at StStbfterne tomme iffe tjer for at ubføre bere egen SSitje, men bor gaber, fom er i himmelen; tjan fortatte, fjbortebe fjan tjabbe beføgt be minbebærbige teber, J^actfon ountto og tebet, tjbor $ofef mitfj tjabbe mobtaget Sugeten Sftoroni; tjan tjabbe ogfaa beføgt flere gamte ærbærbige 9Kænb, fom tjabbe fenbt $ofef mitt), og be bar gobe SStbne bt»rb om fjam; tjan bar fetb 93ibne bbrb om, at Sofef mitt) bar en ub profet, og fjan funbe iffe finbe Orb fraftige nof tit at bibne om benne ag. SJiøbet ftuttebeå meb ang og S3øn. ønbag (Sftermibbag t. 2. 9J?øbet aabnebeå fom fcebbantigt, og ^ræfibent ^Seterfen gjorbe nogte inbtebenbe SBemærfninger, fjborbaa tjan foreftog trfen autoriteter tit Dbfjotbetfe i be ettige %vo og Sønner; alle gorftag btebe enftemmigt bebtagne. (51bfte ^ob,n g. ^eterfen fagbe: Sftaaffe be gremmebe funbe fbne, at benne Sftaabe at titfenbegibe bore Ønffer paa, nemtig meb obløftet aanb, bar tibt forunbertig; men bet er ben meft bemofratiffe grem* gang maabe, tjborbeb Sftenigfjeberne fetb inbfætte bereå ( mbeb mænb. an talte om SftebufabnejarS >røm, be gorubfigelfer, font finbe beri angaaenbe be fibfte age, og bere Obfblbelfer i bor %ib veb (Sbangetieté

13 125 (Sengibetfe tit forben. >an freml)æbebe (SbangelietS førfte principper og bar SBibne bl)rb om (Sbangeliet anbfjeb. an ønffebe, frembeteå maatte gøre fremgang. fang KStbfie $eterfen fang berpaa en olo, falbet (Sæben ", og oret Qmfoæbet. ^ræfibent Slnttjon S. fandrø fagbe, at tjan fjabbe glæbet fig oøer ben fmuffe (Sang, fom oret fjabbe nbført, famt oøer ben Søer, SDUéfio-- nærerne fyaøbe lagt for Sagen i bere fftapporter. )an gaø flaaenbe (gféembter paa S3ønnen raft. et er iffe ben, fom figer: erre, >errel men ben, fom gør gaberen SSilje, ber ffat arøe dronen, føan fjabbe i fin 13= å 14-aarige erfaring fom 3fti fionær fet SSerbeng golf, ber øeb jnribiffe neb tjabbe tiløenbt og gaberløfe jenbele, men fom paa en ag fom benne ØJkaffebag) i SHrfen nnber $loffe< flang gentoge Uåbnet 3efu ; tro S, ub fer paa en faaban tyrfelfe meb SSetbefjag? S^ej! $i maa øife øor %xo i bore erninger. riftu bar beffiffet tit fin SDHåfion, før $erben (Srunbbolb bleb lagt; bi!unne betragte f)an unberfulbe Sib, og fjbørlebeé l)an tob fig foråfæfte, bøbe og igen obfiob af (Sraben; faalebe* tro bi paa en materiel Dbftanbelfe. S )er er SCufinber, ber tro, at naar bort Sib er enbt, er bet fjele forbi, men bette er tffe Silfætbet, bi bitte atte obftaa og maa berebe o til en Dbfjøjelfe i gaberené iftige, og jeg bærer mit SSibneåbtjrb om, at bi bitte obnaa en faaban tjeb at S3ub og Sobe. SJiøbet fluttebeé berbaa meb Sang og 23øn. Svøbet (Sønbag Siften Ét 8 aabnebeå meb (Sang og 23øn. Sfåfbfte tjriften 9t. ( t)rtftenjen ubtalte fin læbe ober at ntøbe meb be )ettige i konferencen. SSi ffamme o iffe beb (goangeliet; tf)i bet er bet famme, fom g retferen toræbifebe, og be famme aber følge bet. Sen (. Qenfen fagbe, at fjan fjabbe føgt efter og fjabbe funbet, at be <Sibfte-SDage ^ettige bore ub golf, og at og kræfter finbe ibtanbt bem. 2 tb[ie Sofm g. ^Seterfert fang en (Solo, og oret fang Dmfbæbet. ^ræfibent (Sfandjty talte om, f)borlebe fjan annammebe (Sbangeliet for 40 Slår fiben i Xronbbjem, og om gorfølgelferne, fom ben éang øtrebe fig, og fom nu igen bife fig uagtet SStbenffabenS gremgang. an omtalte meget rofenbe $ofm g. ^eterfen Slrbejbe meb (Sangforene i 2larf)u og 5ftanber. >an forunbrebe fig ober ben Sftobbifje, ber bifeé bore 9Ki fionærer. gormebelft ubé SSelfignelfer ober fit golf blomftrer Ørfenen fom SRofen, og be formebelft ere bi i <Stanb til at ubfenbe 1000 afttéfionærer fjbert Slår til forbene forffettige Sanbe, og btéfe 9fti fionærer benbtte imellem 3 og 4 3ftittioner droner af bere egne bibler til bere Unberfjofb; be bræbife foruben Søn i bette Sib og frit til atte Sftenneffer. $eg bærer SSibne bbrb om, at Xiben nærmer fig,

14 126 bo herren otter bit gcefte S^en, ofl jeg gtæber mig»eb erren SBærfé gremgang. SJSræfibent ^eterfen fagbe, ot t)an Ijabbe glcebet fig i benne onfe= rence, og fremf)cebebe, at»i ere et fremabffribenbe golf, og at bi ere be obrigtigfte golf paa forben; bette funbe t)an figc efter 24 2Iar (Srfaring. bangetiet tjabbe bragt tjatn oaabe timelig og aanbelig grit)eb. >an bar SSibneébtyrb om ^ræftebømmeté engibetfe og taffebe alle og ifær Sangforet, ber fyabbe bibraget tit at gøre konferencen faa betjagetig. konferencen fluttebe meb (Sang og 93øn. Zo ^ræftebømémøber af )otbte 2J?anbag ben 13. 3Kart, t)bor alle 2fti fionærerne afgabe bereé Sftabborter, og SRabborten ober bet Slrbejbe, ber bar ubført fiben fibfte konference, bleb obtæft fom følger: frifter nbbelte 27,236, S5øger omfatte 1153, gremmebe ufe beføgte 20,188, efter Snb&tjbelfe 1002, ebangetifte (Samtaler 5,615, Uftøber aftjolbte 641, (Sønbagéffolemøber 137, unge SRænbå gorening»5dzøber 22, $rceftebøm møber 37, 53ørn belfignebe 14 og 31 bøbte. Om (Sftermibbagen beffiffebe tit at birfe i be re* fbeftibe rene fom følger: 3 $lar )U >: ^arneé ^eterfen; i SftanberS: Sen (. S. 23reinf)oit, Stjriften 9?. tjriftenfen og %en > (S. Senfen; { fåébjerg: SInbretø ). SKortenfen, $>ameé ^enfen og Sofebt) > Olfen; i SSejfe: >an >anfen og SBrigfyam røelfen; i Dbenfe: aniet $. t)uefen, (Sf)r. tjriftianfen og $eter 2B. 92ietfen; i renaa: mn 5R. ^anfen og førgen <S. $5ørgenfen og i fanberborg: Søren (. (Jtjriftenfen. ^3ræfi= benterne Slnttjon S. fandjto og lyameå & ^eterfen gabe (Stbfterne mange gobe Sftaab og Særbomme, ber bitte bære tit bere gorbet i Ubføretfen af bereé SBirffomtjeb. SWanbag 3lften I. 8 atøolbtes et ønbagsffotemøbe, fjbor alle totene ftlasfet bettoge i Ubføretfen af et intercsfont program; $ræfi= bent (Sfanct)t) talte meget rofenbe baabe om (Steber og Særere, og $ræ< fibent ^3eterfen ubtatte fin itfreb t)eb meb bet obnaaebe SRefultat og meb folens gobe Drben. g. g. (Samuelfen, (Striber. frifkttbøm oø iførføløelfe. Mr. (St)arte SBaité omtaler meb ftor grifjeb triftenbom og gorføtgetfe i et for ntjtig ubtommet furner af The freethinker. )an baaftaar, at >iftorien frembifer ingen beftemtere Sftorat enb benne, at gorføtgetfe iffe i minbfte Sftaabe er i tanb tit at unbertrt)tfe %bwv etter $rin= ribber, ber en ang tjabe faaet en faft $lab i ben menneffelige gor= ftanb". an tjenbifer tit ben tjerffenbe Silftanb i bet gamte ræfentanb

15 127 cg 9)?obftanben, ber rejftes imob bem, fom l)abbe lært gubéfornægtenbe ^Brincibber. erfra gaar fmn til ben romerffe Sirfe, ber, fom {jan figer, tjar bæret ben meft fremtræbenbe meb ^enfbn til at fcette $or* føfgelfe =2)ubter i Ubførelfe mob ace, fom bobebe at gøre, tænfe etter tale noget, ber bar i (Strib meb bet, fom ^abebømmet tjabbe fororbnet at bære Sftet". an fremfætter ben Stnftage, at benne irfe tjar er«flceret tolerance for et Dnbe", og tjan figer, bet er Inn Sftet og SBiEig* rjeb at tilftaa, at bette faaratbte Dnbe albrig tjar eféifteret paa ben Omraaber. an figer bibere: et bilbe bog bære en gejttagetfe og en Uretfærbigtjeb at tillægge Øtom gorføigelfe»8lanben StRonobot, nej, tbertimob; en ftor el af benne 2tanb tilfører meb fftette $roteftanti men, ber enbog nu paa ingen 9ftaabe er berebt tit at gibe fin Dnbling^Steori uniberfal tolerance nogen grunbig eller togiff Ubbrebetfe." ^roteftanterne, figer tjan, fyatie iffe bæret minbre rebe enb ft'atotiterne til at bruge nubre SSaaben enb fornuft* Slrgumenter imob gritænfere". Mr. 2Batt fortfætter ubførtigt fin Scbtéførelfe, og efter en tjaarb 33effbtbning imob ben engetffe irfe, fom tjan falber et aabenbart Siflom af %ubvt*%ty ranni og SSegcerligfjeb", rofer f)an gritænferne, om f)bilfe t)an figer, at mange af bent ere gaaebe øben i 9ftøbe, i!fe meb noget fyaab om umibbetbar belønning, men fun meb SBebibfitjeben om, at be bøbe for anbtjeben ag. 9fteben benne ^Beretning mantte fbneé at bære noget oberbrebet, er bet bog en enb gerning, at ber foreligger en betbbelig SRetfærbiggøreife eller SBebifer for ^Betragtningen i fin ^elfieb. en alminbelige Stilling bifer, at meben S^utibené gibe inbtrængenbe gorfifringer om friftetig Dbførfel, fjabe bereé ^anbringer mob bem, tjbté Meninger ere forffellige fra bere, bæret af en faaban SBeffaffenijeb, at en forfbarlig rab af SJHétanfe flæber fig til bere Ubtalelfer og til el retfærbiggør ^ritifen, fom er ubtalt i bet foregaaenbe. 9laar golf erflære noget fom bere beftemte %xo og ubøbe het mobfatte i bereé Sebnet, blibe bereé SSibneébbrb af liben SSærbi. 9laar be meb Sæberne, mebené bere fjerter ere langt fra t)am, tomme be unber ben famme gorban= belfe fom garifæerne og be friftlloge i gamle age og blibe meb SKette ubfatte for 93effbfbninger fom ben af Mr. SSattfon fremfatte. en Ijerffenbe intolerance bibner om alt anbet enb fanb riftenbom rene 21anb, og fjbab ber ubføreé i benå 9iabn er en $tet paa be ftolte cibiliferebe Rationere SSaabeuffjolb. age Redige tjabe i mange 2lar bæret en fibe for bot, Sftobftanb og llnbertrbftelfe, og bere bitrefte gjenber fyabz i be flefte Silfælbe bæret iblanbt bem, fom gjorbe he\ ftørfte religiøfe ^aaftanbe. golf fyabe, baaffbnbebe af løgnagtige ^Beretninger af bem, ber fige fig at bære rifii ifcibte, ubtænft ben brutalefte og umenneffeligfte SBefjanbting af bere SJfebmenneffer. Wien bet glæber o at iagttage, at en faaban Dbførfel er i Slftagenbe,

16 128 og at Sifben, fra tjbilfen ben 9}cob[ianb ubgif, ober I)bilfen ber t"tage, nu bifer en tjenligere gøletje og en [tørre Xitbøjeligljeb til at gøre mob anbre, [om ben bil, at anbre [futte gøre mob ben [etb. >ettige [orbre ben 9fat uforftbrret at bbrfe ub, ben Sllmægtige, i Dbereu [temmet[e meb bere SStjbenbe og in Drømme atte 2ttenne[fer ben [amme Sftettigtjeb lab bem titbebe tjborlebeé, f)bor og t)bab be betjage. intolerance ftnbe iffe i bereå Xro; tfji be erfenbe, at rifti Seere albrig bar imob 9Jcenne[fet fri SSirfen, enb[fønt i)an [øgte beb formaning og fraab at tebe bem inb paa ben [næbre SSej. an Seere beftob i Særligtjeb og SBarmbJertigtjeb og ilfe i føab etter Unbertrt)tM[e. )an lebebe, men nøbte ingen, og i benne >en[eenbe [atte fyan et følgebærbigt féembet, fjborbeb Xufinber bitbe blibe bet[ignebe i 2)ag, tjbi bet bar bebre efterfulgt. (Deseret News.) Døbøfalb. S)et be?enbtgøre fjerbeb for Slægtninge og SSenner, at bet befjagebe ub ben 6. gebruar 1902 til et bebre Sib at borrfalbe min etffebe!>dcanb, ( f)riften gacob[en Xrinnerup i en Sliber a[ 76 2lar, 4 SØcaaneber og 21 age. >an bteb [øbt i $bttanb, S5anmar, ben 15. ebtember 1825, annammebe bangetiet ben 15. S^cobember 1857 og emigrerebe til Utat) i 1861 i forening meb t)an Sftober og SJcorbrober, lyacob 9Qcab[en. jan bar en age >ettig og bøbe i ^aabet om en herlig Obftanbetfe. Sofjanne Sftarie gacob[en Xrinnerub ([øbt ( f)ri[ten[en). (SBiiuben.) fanbinatneiiis Stjerne" libfommer ben l[te og 15be i ijtier Sftaaneb. Slbonno mentsprté: 1 $rone pt. S'oartal efter $r. 3,70 om klaret portofrtt. 3 n & \) o 1 1. (Sn nri Ubbeling of (Stmngeliet ieb. 93etn: (Sit onben nb eft 120 Slufomft, SSefitffeifer, Slåninger 122 Jftonferenceit i SlarliuS 123 riftenbom og ^orfølgelfc 126 øbéfolb. : 128 tøbrnljttmtt, Ubgic-et og fodagt af 21.. <Sfcutd)t), anft $auié Qiat>t 14, Xrntt 6o j?- 53orbmg (SS. 33etetfen).

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

Qtummer 13 l. 3uft ceargang

Qtummer 13 l. 3uft ceargang Sanofjeo, fiimofliab. :Dg& o. (penrofe'e afe, fjolbt i be ibfte^ageé ethges $oriamiingéf)itå i føbenljatm, 16. 3"«'/ m. 6 (gfrm.

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere