Uddannelse. udvalgte nøgletal % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %"

Transkript

1 Uddannelse udvalgte nøgletal % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

2 Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 Undervisningsministeriet 2008

3 Indhold 1. RESSOURCER 5 Danmark bruger mange ressourcer på uddannelse 5 Danmark bruger mange penge per elev i grundskolen 6 Danmark bruger 25 % af de samlede udgifter til videregående uddannelse til stipendier 7 Danmark er i front, når det gælder totale udgifter til uddannelse i procent af BNP i EU 8 Danmark bruger en større andel af de offentlige udgifter til uddannelse end OECD-gennemsnittet 9 2. ETNICITET 10 Størstedelen af skolerne har under 10 % tosprogede elever 10 Pigerne vælger gymnasiet, drengene de erhvervsgymnasiale uddannelser 11 Ikke-vestlige elever får dårligere PISA-score end deres danske klassekammerater generations etniske elever klarer sig bedre end 1. generation 13 Opholdstilladelser gives til studier og arbejde 14 Flere udenlandske studerende i Danmark end danske studerende i udlandet 15 Flere med indvandrerbaggrund i arbejde IT I SKOLEN 17 Flere computere i folkeskolen % af computerne i folkeskolen har internetadgang 18 Danmark ligger næsthøjest i EU mht. computere med internetadgang i grundskolen % af folkeskolens lærere bruger computere i undervisningen % af lærerne på de gymnasiale uddannelser bruger computere i undervisningen 21 Mange undervisningscomputere med internetadgang på de gymnasiale uddannelser 22

4 4. SPECIALUNDERVISNING 23 Årsager til vidtgående specialundervisning i folkeskolen 23 Drengene er overrepræsenterede i vidtgående specialundervisning 24 Stigning i antallet af elever til vidtgående specialundervisning OVERGANGE, MERTIDSFORBRUG, FULDFØRELSE OG FRAFALD 26 Hvad gør eleverne efter 9. klasse? 26 Hvad gør eleverne efter 10. klasse? 27 Adfærd efter afbrudt ungdomsuddannelse 28 Fuldførelsesprocenter på de gymnasiale uddannelser 29 Fuldførelsesprocenter på de erhvervsfaglige uddannelser 30 Færrest cirka 50 % fuldfører en erhvervsfaglig uddannelse 31 Danske unge starter studierne sent 32 Få danske unge under 20 i gang med en videregående uddannelse 33 Jo højere fuldført uddannelse, jo højere beskæftigelsesprocent 34 Studerende har markant mertidsforbrug ARBEJDSTIDSUNDERSØGELSER 36 Under halvdelen af lærernes samlede arbejdstid bruges til undervisning 36 Forberedelsestid per undervisningstime 37 På de almene gymnasier bruges 22 % af arbejdstiden til undervisning 38 På erhvervsuddannelserne bruges 32 % af arbejdstiden på undervisning 39 På arbejdsmarkedsuddannelserne bruges 43 % af arbejdstiden på undervisning LIVSLANG LÆRING 41 Det forventede danske timetal til efteruddannelse er i top 41 Dansk deltagelsesprocent i livslang læring i top 42 Flere deltager i voksen- og efteruddannelsesaktiviteter 43 Aktivitet inden for voksen- og efteruddannelse fordelt på niveau 44

5 4

6 1. Ressourcer Danmark bruger mange ressourcer på uddannelse 5 I s l a n d D a n m a r k S v e r i g e N o r g e F i n l a n d F r a n k r i g U S A U K K o r e a I r l a n d Ty s k l a n d S p a n i e n J a p a n O f f e n t l i g P r i v a t P r o c e n t a f B N P Samlede offentlige og private udgifter til uddannelsesinstitutioner, alle uddannelser, i procent af BNP i Danmark og udvalgte OECD-lande. Note 1: I Norge er det ikke muligt at opgøre de private udgifter til uddannelsesinstitutioner. Kilde: OECD (2007). Education at a Glance, 2007 (B2.4). Data fra 2004.

7 6 Danmark bruger mange penge per elev i grundskolen U S A N o r g e D a n m a r k Ø s t r i g S v e r i g e 1 I t a l i e n J a p a n N e d e r l a n d e n e U K O E C D - g e n n e m s n i t F i n l a n d I r l a n d F r a n k r i g S p a n i e n Ty s k l a n d 1 P o r t u g a l G r æ k e n l a n d K o r e a T j e k k i e t S l o v a k i e t U S D Når man ser på samlede offentlige og private udgifter per elev i klasse i Danmark, i USA og i udvalgte OECD-lande, er der stor spredning i udgifter per elev. Note 1: Omfatter kun offentlige institutioner. Udgifterne er i USD korrigeret efter købekraftspariteter. Kilde: Education at a Glance, Data fra 2004.

8 Danmark bruger 25 % af de samlede udgifter til videregående uddannelser til stipendier 7 D a n m a r k Ø s t r i g I t a l i e n F i n l a n d U n g a r n B e l g i e n A u s t r a l i e n Ty s k l a n d U S A N e w Z e a l a n d N e d e r l a n d e n e N o r g e S v e r i g e O E C D - g e n n e m s n i t S l o v a k i e t F r a n k r i g S p a n i e n T j e k k i e t P o r t u g a l G r æ k e n l a n d K o r e a J a p a n U K S t i p e n d i e r m. m. L å n S t i p e n d i u m t i l s t u d i e a f g i f t P r o c e n t Når vi ser på andelen af de samlede offentlige udgifter til videregående uddannelse, der bruges på stipendier og andre overførselsindkomster, lån og stipendier til studieafgift, bruger Danmark 25 % af de samlede udgifter til stipendier. Anm.: For de lande, hvor der ikke er anført lån, er data enten ikke tilgængelige, eller også ydes der i disse lande ikke offentlige lån (det sidste gælder for Belgien, Finland, Italien og Spanien). Kilde: Education at a Glance, AEG 2007, tabel B5.2. Data fra 2004.

9 2. Faglige resultater i folkeskolen Danmark er i front, når det gælder totale udgifter til uddannelse i procent af BNP i EU D a n m a r k S v e r i g e F i n l a n d B e l g i e n S l o v e n i e n F r a n k r i g P o l e n P o r t u g a l Ø s t r i g U K E U N e d e r l a n d e n e I t a l i e n Ty s k l a n d T j e k k i e t I r l a n d S p a n i e n P r o c e n t a f B N P Når man ser på de totale udgifter til uddannelse i procent af BNP i EU, ligger Danmark nummer 1. Kilde: Benchmarking Europes Competitiveness (ERT, May 2007), Tabel 5,1 (Data Eurostat, marts 2007). Data fra 2003.

10 Danmark bruger en større andel af de offentlige udgifter til uddannelse end OECD-gennemsnittet N e w Z e a l a n d S l o v a k i e t I s l a n d N o r g e K o r e a D a n m a r k U S A I r l a n d O E C D - g e n n e m s n i t S v e r i g e F i n l a n d U K P o r t u g a l N e d e r l a n d e n e S p a n i e n F r a n k r i g Ø s t r i g T j e k k i e t Ty s k l a n d J a p a n I t a l i e n G r æ k e n l a n d P r o c e n t I 2004 brugte Danmark 15,3 % af de samlede offentlige udgifter til uddannelse. Danmark ligger lidt over OECD-gennemsnittet på 13,4 %. Anm.: Udgifterne i denne opgørelse omfatter alle offentlige udgifter til uddannelse, det vil sige inklusive uddannelsesstøtte med videre. Kilde: Education at a Glance, Data fra 2004.

11 10 2. Etnicitet Størstedelen af skolerne har under 10 % tosprogede elever Procent 70 PISA-score I n g e n 0 < % 1 0 < % 5 0 < % % F o l k e s k o l e n F r i e g r u n d s k o l e r Andelen af tosprogede elever i folkeskolen og de frie grundskoler. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2006.

12 Pigerne vælger gymnasiet, drengene de erhvervsgymnasiale uddannelser 11 Procent D r e n g e Når vi ser på indvandrere og deres efterkommeres adfærd efter grundskolen, vælger pigerne især de almengymnasiale uddannelser, mens drengene vælger de erhvervsgymnasiale uddannelser. P i g e r A l m e n g y m. u d d. E r h v e r v s g y m. u d d. E r h v e r v s f a g l i g e u d d. A n d e n u d d a n n e l s e F o r t s æ t t e r i k k e i u d d. Note 1: Anden uddannelse omfatter ikke-kompetencegivende uddannelser samt enkelte kunstneriske uddannelser. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2005.

13 12 Ikke-vestlige elever får dårligere PISA-score end deres danske klassekammerater 70 PISA-score Point 500 D a n s k e I k k e - v e s t l i g e L æ s n i n g M a t e m a t i k N a t u r f a g Det er ikke kun i forhold til læsefærdigheder, at de tosprogede elever kammerater. For naturfag er forskellen i score størst, her er der 101 skiller sig ud fra de danske elever. Også i matematik og naturfag point mellem de to grupper af elever. scorer de ikke-vestlige elever markant dårligere end deres danske Kilde: PISA Etnisk 2005.

14 2. generations etniske elever klarer sig bedre end 1. generation Point 420PISA-score g e n e r a t i o n 2. g e n e r a t i o n L æ s n i n g M a t e m a t i k N a t u r f a g De etniske elever fra 2. generation ligger i læsning og naturfag i gennemsnit 11 og 13 point højere end 1. generation. For matematik er forskellen størst, her er der en forskel på 20 point mellem de to generationer. Anm.: I PISA Etnisk indgår der kun 9.-klasse-elever. Normalniveauet er fastsat til 500 point. Kilde: OECD (2004). Learning from Tomorrows World. First Results from PISA 2003.

15 14 Opholdstilladelser gives til studier og arbejde Antal År Siden 2001 er andelen af opholdstilladelser til asyl og familiesammenføring faldet. Til gengæld er andelen af opholdstilladelser til arbejde, studier og EU-borgere steget. Ti l l a d e l s e r t i l a r b e j d e, s t u d i e e l l e r E U - b o r g e r e O p h o l d s t i l l a d e l s e r t i l a s y l o g f a m i l i e s a m m e n f ø r i n g Kilde: Udlændingeservice og Danmarks Statistik.

16 Flere udenlandske studerende i Danmark end danske studerende i udlandet PISA-score Antal PISA-score D a n s k e u d v e k s l i n g s s t u d e r e n d e U d e n l a n d s k e s t u d e r e n d e Å r De lande, der modtager flest udvekslingsstuderende fra Danmark, er USA, Storbritannien, Spanien, Tyskland og Frankrig. De fleste udvekslingsstuderende i Danmark er fra Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og USA. Anm.: Omfatter studerende på alle uddannelser, der modtager internationaliseringstaxameter samt studerende på Kulturministeriets uddannelser. Omfatter kun studerende på meritgivende ophold af mindst tre måneders varighed. Før 2005 er de korte videregående uddannelser ikke medregnet. De korte videregående uddannelser er markeret med blåt. Kilde: CIRIUS.

17 16 Flere med indvandrerbaggrund i arbejde Antal År Siden 2001 er flere indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande kommet i arbejde. Kilde: Integrationsministeriets Udlændingebase i Danmarks Statistik, tabel Udd 17.

18 3. 70 PISA-score It i skolen Flere computere i folkeskolen 17 Antal elever per computer E l e v p e r c o m p u t e r Å r Fra mere end 60 og ned til kun fem elever per computer i folkeskolen. Kilde:

19 18 97 % af computerne i folkeskolen har internetadgang 70 PISA-score Procent Å r Andel undervisningscomputere med internetadgang i folkeskolen. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2006.

20 Danmark ligger næsthøjest i EU mht. computere med internetadgang i grundskolen 19 L u x e m b u r g D a n m a r k N o r g e U K N e d e r l a n d e n e I s l a n d S v e r i g e F i n l a n d S p a n i e n Ty s k l a n d I r l a n d Ø s t r i g T j e k k i e t C y p e r n U n g a r n B e l g i e n S l o v a k i e t F r a n k r i g P o l e n P o r t u g a l G r æ k e n l a n d I t a l i e n A n t a l 4p 5e r e l e v e r Når vi ser på antallet af undervisningscomputere med adgang til internettet per 100 elever i grundskolens klasse i Danmark og udvalgte EU-lande, ligger Danmark næsthøjest. Anm.: Undersøgelsens data er indsamlet via telefonsurvey med lærere og skoleledelse. Data er indsamlet fra februar til maj 2006, hvor lærerne er blevet bedt om at svare for de seneste 12 måneder. Opgørelsen omfatter klasse på nær for Danmark, hvor tallene omfatter hele grundskolen. Kilde: Empirica: LearnInd 2006 (HTS).Data fra 2006.

21 20 96 % af folkeskolens lærere bruger computere i undervisningen U K D a n m a r k N e d e r l a n d e n e N o r g e S v e r i g e F i n l a n d Ø s t r i g C y p e r n I r l a n d T j e k k i e t I s l a n d Ty s k l a n d L u x e m b u r g S l o v a k i e t I t a l i e n P o r t u g a l S p a n i e n B e l g i e n F r a n k r i g G r æ k e n l a n d P o l e n U n g a r n P r o c e n t Andel lærere i grundskolens klasse, der har brugt computere i undervisningen inden for de seneste 12 måneder i Danmark og udvalgte EU-lande. Anm.: Undersøgelsens data er indsamlet via telefonsurvey med lærere og skoleledelse. Data er indsamlet fra februar til maj 2006, hvor lærerne er blevet bedt om at svare for de seneste 12 måneder. Opgørelsen omfatter klasse. Kilde: Empirica: LearnInd 2006 (CTS). Data fra 2006.

22 98 % af lærerne på de gymnasiale uddannelser bruger computere i undervisningen 21 D a n m a r k S v e r i g e U K I s l a n d Ø s t r i g F i n l a n d Ty s k l a n d N o r g e N e d e r l a n d e n e B e l g i e n I t a l i e n F r a n k r i g P o r t u g a l T j e k k i e t P o l e n S l o v a k i e t S p a n i e n I r l a n d U n g a r n C y p e r n G r æ k e n l a n d L u x e m b u r g P r o c e n t Når vi ser på andelen af lærere på de gymnasiale uddannelser, der har brugt computere i undervisningen inden for de seneste 12 måneder, i Danmark og udvalgte EU-lande, ligger Danmark i top. Anm.: Undersøgelsens data er indsamlet via telefonsurvey med lærere og skoleledelse. Data er indsamlet fra februar til maj 2006, hvor lærerne er blevet bedt om at svare for de seneste 12 måneder. Kilde: Empirica: LearnInd 2006 (CTS). Data fra 2006.

23 22 Mange undervisningscomputere med internetadgang på de gymnasiale uddannelser N o r g e D a n m a r k S v e r i g e U K N e d e r l a n d e n e Ø s t r i g L u x e m b u r g I s l a n d F i n l a n d F r a n k r i g C y p e r n O E C D - g e n n e m s n i t U n g a r n B e l g i e n S p a n i e n T j e k k i e t I r l a n d I t a l i e n G r æ k e n l a n d S l o v a k i e t Ty s k l a n d P o l e n P o r t u g a l A n t a l p e r e l e v e r I 2006 var der i Danmark 37 computere med internetadgang per 100 elever på de gymnasiale uddannelser. Dette tal blev kun overgået af Norge, der havde 40 computere med internetadgang per 100 elever. Anm.: Undersøgelsens data er indsamlet via telefonsurvey med lærere og skoleledelse. Data er indsamlet fra februar til maj 2006, hvor lærerne er blevet bedt om at svare for de seneste 12 måneder. Kilde: Empirica: LearnInd 2006 (HTS).Data fra 2006.

24 4. Specialundervisning Årsager til vidtgående specialundervisning i folkeskolen 23 A n d e t L æ s e -, s p r o g - o g t a l e v a n s k e l i g h e d e r A D H D ( D A M P ) A d f æ r d, k o n t a k t, t r i v s e l H ø r e v a n s k e l i g h e d e r S y n s v a n s k e l i g h e d e r B e v æ g e l s e s v a n s k e l i g h e d e r 4% 4% 1% 4% 12% 8% 5% 42% 20% A d f æ r d s - / p s y k i s k e v a n s k e l i g h e d e r G e n e r e l l e i n d l æ r i n g s v a n s k e l i g h e d e r I folkeskolen skyldes 42 % af henvisningerne til vidtgående specialundervisning generelle indlæringsvanskeligheder. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2006.

25 24 Drengene er overrepræsenterede i vidtgående specialundervisning 70 PISA-score Antal elever D r e n g e P i g e r I a l t I den vidtgående specialundervisning er drengene klart overrepræsenterede. De udgør 72 % af eleverne. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2006/07.

26 25 Stigning i antallet af elever til vidtgående specialundervisning Antal elever / / / / / /06 År Antallet af elever i vidtgående specialundervisning er steget fra elever i skoleåret 2000/01 til over i skoleåret 2005/06. Kilde: UVM s hjemmeside:

27 26 5. Overgange, mertidsforbrug, fuldførelse og frafald Hvad gør eleverne efter 9. klasse? PISA-score Procent D a n s k e I n d v a n d r e r e / e f t e r k o m m e r e 0 I k k e i g a n g 1 0. k l a s s e E r h v e r v s f a g l i g u d d a n n e l s e G y m n a s i a l u d d a n n e l s e Mange unge kommer ikke i gang med enten 10. klasse eller en ungdomsuddannelse efter afsluttet 9. klasse. Cirka halvdelen af eleverne i 9. klasse fortsætter i 10. klasse. Der er næsten ingen forskel på indvandrere og efterkommere og danskere i søgningen til ungdomsuddannelserne efter 9. klasse. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2005.

28 Hvad gør eleverne efter 10. klasse? PISA-score Procent D a n s k e I n d v a n d r e r e / e f t e r k o m m e r e I k k e i g a n g 1 0. k l a s s e E r h v e r v s f a g l i g u d d a n n e l s e G y m n a s i a l u d d a n n e l s e Efter 10. klasse er der langt færre indvandrere og efterkommere end danskere, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Søgningen til erhvervsuddannelserne er stort set den samme, mens langt flere danskere end indvandrere og efterkommere søger de gymnasiale uddannelser. Note 1: Omgængere. Kilde: UNI C Statistik & Analyse (2007). Data fra 2005.

29 28 Adfærd efter afbrudt ungdomsuddannelse Procent G y m n a s i a l e u d d a n n e l s e r G r u n d s k o l e o g i k k e - k o m p e t e n c e g i v e n d e u d d. G y m n a s i a l e u d d. E r h v e r v s f a g l i g e u d d. V i d e r e g å e n d e u d d. F o r t s æ t t e r i k k e i u d d. E r h v e r v s f a g l i g e u d d a n n e l s e r 44 % af dem, der afbryder en gymnasial uddannelse, forventes at påbegynde en erhvervsfaglig uddannelse inden for 10 år. 40 % af dem, der afbryder en erhvervsfaglig uddannelse, fortsætter ikke i uddannelse inden for 10 år. Note 1: Ikke-kompetencegivende uddannelse omfatter primært produktionsskoler. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2005.

30 Fuldførelsesprocenter på de gymnasiale uddannelser Procent 70 PISA-score D a n s k e r e I n d v a n d r e r e o g e f t e r k o m m e r e M æ n d K v i n d e r 29 Danskerne har en højere fuldførelsesprocent på de gymnasiale uddannelser end indvandrere og efterkommere. For både danskere og indvandrere og efterkommere gælder, at kvindernes fuldførelsesprocent er højere end mændenes. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2005.

31 30 Fuldførelsesprocenter på de erhvervsfaglige uddannelser Procent 70 PISA-score D a n s k e r e Ligesom på de gymnasiale uddannelser har danskere en højere fuldførelsesprocent end indvandrere og efterkommere. På de erhvervsfaglige uddannelser er det ligesom på de gymnasiale uddannelser, kvinderne, der har den højeste fuldførelsesprocent. I n d v a n d r e r e o g e f t e r k o m m e r e M æ n d K v i n d e r Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2005.

32 Færrest cirka 50 % fuldfører en erhvervsfaglig uddannelse Procent D a n s k e I n d v a n d r e r e / e f t e r k o m m e r e A l m e n g y m n a s i a l e u d d. E r h v e r v s g y m n a s i a l e u d d. E r h v e r v s f a g l i g e u d d. På de gymnasiale uddannelser forventes otte ud af 10 at fuldføre er generelt lavere end danskernes. Specielt mandlige indvandrere uddannelsen. Kun godt halvdelen af dem, der påbegynder en og efterkommere klarer sig dårligere, mens kvinderne ligger på erhvervsfaglig uddannelse, forventes at fuldføre den. niveau med de danske unge generelt. Indvandrere og efterkommeres fuldførelse i ungdomsuddannelserne Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Data fra 2005.

33 32 Danske unge starter studierne sent I s l a n d D a n m a r k S v e r i g e S c h w e i z N e w Z e a l a n d F i n l a n d Ty s k l a n d N o r g e U n g a r n A u s t r a l i e n Ø s t r i g S l o v a k i e t T j e k k i e t P o l e n Ty r k i e t I t a l i e n N e d e r l a n d e n e U K U S A M e x i c o B e l g i e n S p a n i e n I r l a n d A l d e r Danske studerendes medianalder ved start på en videregående uddannelse er 22,7 år. Det er næsten fire år ældre end de spanske og irske studerende, hvis medianalder ved studiestart på en videregående uddannelse er 19 år. Kilde: Education at a Glance, Data fra 2005.

34 Få danske unge under 20 i gang med en videregående uddannelse 33 I s l a n d D a n m a r k S c h w e i z Ty s k l a n d N o r g e S v e r i g e Ø s t r i g M e x i c o F i n l a n d Ty r k i e t T j e k k i e t S l o v a k i e t P o r t u g a l N e d e r l a n d e n e U K U n g a r n P o l e n N e w Z e a l a n d I t a l i e n A u s t r a l i e n S p a n i e n F r a n k r i g I r l a n d B e l g i e n U S A G r æ k e n l a n d K o r e a P r o c e n t I Danmark er andelen af 19-årige, der er i gang med en videregående uddannelse, kun på 4 procent. I Grækenland og Korea ligger andelen på over 70 procent. Kilde: Education at a Glance, Data fra 2005.

35 34 Jo højere fuldført uddannelse, jo højere beskæftigelsesprocent 70 PISA-score Procent G r u n d s k o l e U n g d o m s u d d a n n e l s e V i d e r e g å e n d e u d d a n n e l s e Beskæftigelsesprocenten for årige viser, at jo højere fuldført uddannelse, jo højere beskæftigelsesprocent. Beskæftigelsesprocenten for dem med fuldført videregående uddannelse er 86, mens den for dem med en fuldført grundskoleuddannelse er 60 procent. Kilde: Education at a Glance, Data fra 2005.

36 Studerende har markant mertidsforbrug 35 E r h v e r v s f a g l i g e u d d. S p a n i e n K o r t e v i d e r e g å e n d e u d d. I r l a n d P r o f e s s i o n s b a c h e l o r u d d. U K U n i v e r s i t e t s b a c h e l o r u d d. F r a n k r i g K a n d i d a t u d d. N o r g e To t a l f o r a l l e p e r s o n e r D a n m a r k Å r De studerende bruger i gennemsnit fire år og tre måneder ekstra på at opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis de var gået den lige vej. Mest ekstra tid bruger de studerende på kandidatuddannelserne. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. S t u d i e s k i f t D o b b e l t u n g d o m s u d d. U d d a n n e l s e s p a u s e 1 0. k l a s s e R e s t t i d

37 36 6. Arbejdstidsundersøgelser Under halvdelen af lærernes samlede arbejdstid bruges til undervisning M V U ( i n g e n i ø r ) M V U ( s o c i a l - & s u n d h e d s u d d. ) M V U ( l æ r e r- & p æ d a g o g u d d. ) A M U K V U s t x h t x h h x E U D P r o c e n t Den gennemsnitlige andel af den samlede nettoarbejdstid, der bruges til undervisning, svinger mellem 19 og 43 % alt efter uddannelsesinstitution. Anm.: Undervisningsandelen er udtryk for den gennemsnitlige andel af et årsværk, fraregnet ferier, søgnehelligdage mv. (beregnet til 1661,5 årlige timer), som anvendes til undervisning. Kilde: Rambøll Management A/S og Undervisningsministeriet.

38 Forberedelsestid per undervisningstime PISA-score Timer ,5 2 1,5 1 0,5 0 s t x h h x h t x h f På de almengymnasiale uddannelser er der for hver undervisningstime cirka to timer til forberedelse, pædagogisk/administrative opgaver, eksamen og opgaveevaluering. Kilde: Rambøll Management. Data fra 2007.

39 38 På de almene gymnasier bruges 22 % af arbejdstiden til undervisning A l d e r s r e d u k t i o n Ø v r i g e o p g a v e r 23% 2% 22% U n d e r v i s n i n g E k s a m e n s a r b e j d e O p g a v e e v a l u e r i n g P a u s e r 7% 11% 5% 2% 29% F o r b e r e d e l s e P æ d a g o g i s k / a d m. o p g. Arbejdsopgavernes gennemsnitlige andel af et nettoårsværk (1661,5 timer) på de almene gymnasier (stx). Anm.: Nettoårsværket er fraregnet ferier, søgnehelligdage mv. Kilde: Rambøll Management A/S og Undervisningsministeriet.

40 På erhvervsuddannelserne bruges 32 % af arbejdstiden på undervisning 39 A l d e r s r e d u k t i o n 1% Ø v r i g e o p g a v e r 27% 32% U n d e r v i s n i n g E k s a m e n s a r b e j d e O p g a v e e v a l u e r i n g P a u s e r 3% 3% 7% 27% F o r b e r e d e l s e Arbejdsopgavernes gennemsnitlige andel af et nettoårsværk (1661,5 timer) på erhvervsuddannelserne (EUD). Anm.: Nettoårsværket er fraregnet ferier, søgnehelligdage mv. Kilde: Rambøll Management A/S og Undervisningsministeriet.

41 40 På arbejdsmarkedsuddannelserne bruges 43 % af arbejdstiden på undervisning Ø v r i g e o p g a v e r 28% U n d e r v i s n i n g 43% P a u s e r 8% 21% F o r b e r e d e l s e Arbejdsopgavernes gennemsnitlige andel af et nettoårsværk (1661,5 timer) på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Anm.: Nettoårsværket er fraregnet ferier, søgnehelligdage mv. Kilde: Rambøll Management A/S og Undervisningsministeriet.

42 7. Livslang læring Det forventede danske timetal til efteruddannelse er i top 41 D a n m a r k S c h w e i z F r a n k r i g F i n l a n d S v e r i g e C a n a d a U S A B e l g i e n Ø s t r i g Ty s k l a n d P o r t u g a l U K N e d e r l a n d e n e U n g a r n S p a n i e n S l o v e n i e n I r l a n d T j e k k i e t L u x e m b u r g P o l e n G æ k e n l a n d I t a l i e n O E C D - g e n n e m s n i t Ti m e r Danmark har det højeste antal forventede timers efteruddannelse for de årige i OECD. I Danmark er omfanget 934 timer, hvilket er mere end det dobbelte af OECD-gennemsnittet. Kilde: Education at a Glance, Data fra 2003.

43 42 Dansk deltagelsesprocent i livslang læring i top Ø s t r i g S l o v e n i e n D a n m a r k F i n l a n d S v e r i g e F r a n k r i g I r l a n d I t a l i e n P o r t u g a l E U B e l g i e n Ty s k l a n d N e d e r l a n d e n e U K P o l e n T j e k k i e t S p a n i e n P r o c e n t Når vi ser på andelen af årige, der inden for 12 måneder har deltaget i uddannelsesaktiviteter, efteruddannelse og lignende, ligger Danmark i top. Kilde: Benchmarking Europes Competitiveness (ERT, May 2007). Tabel 5,3. Data fra 2003.

44 Flere deltager i voksen- og efteruddannelsesaktiviteter 43 Procent År I 2006 havde godt hver fjerde i den danske arbejdsstyrke i alderen år deltaget i en voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for de seneste fire uger før undersøgelsestidspunktet. Det er en stigning fra 2003, hvor andelen lå på 14 %. Ann.: Figuren er opgjort efter voksen- og efteruddannelsesaktiviteten ikke efter antal årselever. Kilde: Eurostat.

45 Aktivitet Overgang inden fra for ungdomsuddannelse voksen- og efteruddannelse til videregående fordelt uddannelse på niveau ( ) Årselever Alment niveau Erhvervsrettet niveau Videregående niveau Årselever ialt År Overgangen fra ungdomsuddannelserne til videregående uddannelse Kilde: UNI C Statistik & Analyse (2006). Note 1: Overgang er procentandelen er højere Inden fra for de voksen- almengymnasiale og efteruddannelse uddannelser er der end stigning fra de erhvervsgymnasiale på det videregående i aktiviteten af alle Anm: fuldførte Voksen- inden og efteruddannelserne for en uddannelsesgruppe, er af meget der forskellig inden varighed. 10 år begynder en videregående uddannelse. 2: 2004 er det seneste indberetningsår, og tallene uddannelser. niveau Stigningen (for eksempel i andelen diplom- af unge, og der masteruddannelser). erhvervsgymnasial Til gengæld uddannelse har der været til en fald videregående i det samlede uddannelse, antal årselever er Kilde: UNI C Statistik & Analyse. For at få et ensartet begreb måles aktiviteten ved at omregne til årselever. går fra bør betragtes En årselev som svarer foreløbige. til en fuldtidselev i løbet af et år. en steget på voksen- markant og over efteruddannelserne. det seneste årti.

46 Undervisningsministeriets serie af statistikpublikationer 45 I denne serie udsender Undervisningsministeriet publikationer med det formål at informere institutionerne og offentligheden om uddannelsesstatistik og -prognoser enten tværgående eller områderettede. 2006: Uddannelse udvalgte nøgletal (UVM 2-126) 2007: Mål for voksen- og efteruddannelserne aktivitet og effekt (ISBN ) 2008: Tal der taler Uddannelsesnøgletal 2007 (ISBN ) Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 (ISBN ) Facts and Figures Key Figures in Education 2007 (ISBN ) Trykte publikationer som i oversigten er forsynet med et UVM-bestillingsnummer eller ISBN-nummer kan mod betaling af et ekspeditionsgebyr rekvireres hos Nordisk Bog Center eller hos boghandlere. Andre trykte publikationer kan købes samme sted. For priser se: Internetpublikationer kan til eget brug frit downloades fra

47 Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 Redaktion: Drude Beck, Undervisningsministeriet, Kommunikationsenheden Produktion: Werner Hedegaard Grafisk tilrettelæggelse og omslag: ArtGrafik ApS 1. udgave, 1. oplag, april 2008: 600 stk. ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: pub.uvm.dk/2008/uddannelsestal Udgivet af Undervisningsministeriet Bestilles (ISBN ) hos: NBC Ekspedition Tlf , fax eller e-post: Telefontid: Mandag-torsdag , fredag eller hos boghandlere Repro og tryk: Scanprint A/S Trykt på svanemærket papir med vegetabilske farver. Trykt af Scanprint A/S Printed in Denmark Tryksag Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Kommunikationsenheden i Undervisningsministeriet, tlf eller e-post:

48

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse

Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Videre fra grundskolen - de unges uddannelse Longitudinal study of young people s education Nuri Peker Videre fra grundskolen - de unges uddannelse TemaPubl 06:3 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 28 Danmark i den globale økonomi Konkurrenceevneredegørelse 28 Udarbejdet

Læs mere