Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus"

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger: Fraværende : Benny Leth Jørgensen og Søren Vanting

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 34 LBR budgetopfølgning december Nyhedsbrev fra Egehøjskolen 5 36 Orientering fra Ungegruppen 8 37 Orientering om sager fra møde i Udvalget for Beskæftigelse 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. december Status og møder i det tværfaglige samarbejde Virksomhedspraktikker og løntilskud 3. kvartal 2014 og effekter Ledelsesinformation for november til møde i det Lokale Beskæftigelsesråd, 8. december Orientering om overgang fra LBR og RBR til RAR Drøftelse af fremtidigt samarbejde 29

3 P LBR budgetopfølgning december 2014 Beslutningstema LBR's budgetopfølgning for 2014 fremlægges for Udvalget. Økonomi Der er uforbrugte midler på kr. Historik Opdateret budgetopfløgning for LBR fremlægges ved hvert møde Sagsfremstilling Af vedhæftede budget fremgår, at regningen for praktikpladskampagnen endnu ikke er modtaget. Det er oplyst, at regningen er på vej. Endvidere ses det af budgetopfølgningen, at der resterer kr. af uforbrugte midler i Der anmodes om, at restbudgettet anvendes til delvis betaling af det mentorkursus, som blev afviklet den 28. og 29. oktober i år. I alt 28 deltog i kurset. Evalueringen fra deltagernes side var, at kurset var særdeles relevant og direkte anvendeligt i hverdagen i virksomheden, hvor mentorerne støtter ledige tilbage til arbejdsmarkedet igen. Programmet for mentorkurset er vedhæftet til orientering. Kommunikation Orientering til Udvalget for Beskæftigelse. Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at de resterende kr. på budgettet anvendes til delvis betaling af efterårets gennemførte mentorkursus. Beslutning Indstillingen godkendt.

4 4 Bilag Invitation til mentorkursus okt 2014 (2).pdf LBR budget december møde.pdf

5 A Nyhedsbrev fra Egehøjskolen Beslutningstema Nyhedsbrev fra Egehøjskolen. Økonomi Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle er centreret omkring det nedlagte plejecenter i Daugård. De fire elementer er: Uddannelse for Unge med Særlige Behov. Projektet På vej til uddannelse og job. Ungegruppens undervisningsindsats. Kollegium for 17 unge med intellektuelle og kognitive begrænsninger herunder unge, der deltager i Uddannelse for Unge med Særlige Behov og På vej til uddannelse og job. Egehøjskolen fungerer for alle fire elementers vedkommende godt, og status er stadig, at skolen fungerer som planlagt. Egehøjskolens fire elementer understøtter kerneopgaven Beskæftigelse, og dermed også den unges bevægelse mod job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. Om Egehøjskolen lige nu. De første elever startede på skolen den 16. august 2010, og der er siden løbende optaget elever skolen er på nuværende tidspunkt oppe på sin fulde bemanding. Eleverne, der er visiterede til skolen, har vist sig at have betydeligt flere begrænsninger end oprindeligt antaget. Skolens elever har i dag således meget store kognitive, psykiske og intellektuelle begrænsninger og der er en meget stor spredning i målgruppens ressourcer og begrænsninger. Eleverne profiterer godt af undervisningen, og der har over de sidste år været elever, som er kommet videre til ordinære uddannelsesforløb, ordinært arbejde, fleksjob, EGU, ressourceforløb og virksomhedsrevalideringsforløb. Flere unge fra "På Vej til Uddannelse og job" er ligeledes kommet i uddannelse og ordinært arbejde mv.

6 6 Der foregår til stadighed daglig undervisning på skolen, og der er bo-undervisning for de unge, der har ophold i kollegiet, eftermiddagsaktiviteter osv. Undervisningen er delt op i tre områder: Værksted/udehold. Faglig undervisning, herunder ordblindeundervisning til de studerende, der har behov for dette. Køkkenhold. Den enkelte studerende har sit eget skema og følger undervisningen, der sikrer kreativitet, fleksibilitet og socialisering. Der er hver uge motionsdag og mulighed for at komme på biblioteket, og de unge, som er i tilbuddet På Vej til uddannelse og job bliver undervist i at lave cv er, ansøgninger og i jobsøgning generelt. Unge fra både STU og På Vej til uddannelse og job deltager i FVU. Om eftermiddagen er der en fast medarbejder, der, når skoletiden er slut, skaber ro og hygge om de unge og fx hjælper dem med forskellige gøremål. Herudover er der lektiecafé på skolen. Der er efter sommerferien i år startet seks nye STU-elever på skolen, mens fem unge har afsluttet deres forløb. I "På Vej til uddannelse og job" er der efter sommerferien startet fire nye elever. Se mere i bilaget. Kommunikation Orientering har været fremlagt for Udvalget for Beskæftigelse. Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen godkendt.

7 7 Bilag Udvalget for Beskæftigelse - NYHEDSBREV i november 2014 om Egehøjskolen

8 A Orientering fra Ungegruppen Beslutningstema Orientering fra Ungegruppen Økonomi Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Orientering om Ungegruppens sager vedrørende unge, der modtager uddannelseshjælp I 2014 har der indtil udgangen af september måned været 294 nye uddannelseshjælps- og kontanthjælpsansøgninger for borgere mellem 18 og 30 år. I samme periode har der været en afgang af sager på 350. Antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere fordeler sig pr. 15. oktober 2014 som følger: Uddannelsesparate: 81 (36,65 %) Herunder åbenlyst uddannelsesparate: 7 (3,17 %) Aktivitetsparate: 140 (63,35 %) 1. Underretninger til Ungegruppen vedrørende unge 15 til 18-årige Underretninger vedrørende unge mellem 15 og 18 år er siden den 1. januar 2012 gået til Ungegruppen. Der er i 2014 indtil udgangen af september måned modtaget 53 underretninger fordelt på 40 personnumre for unge mellem 15 og 18 år samt 58 henvendelser. Endelig er der i 2014 indtil nu overdraget 14 sager for unge mellem 15 og 18 år fra Familieafdelingen til Ungegruppen. 2. Kort orientering om Ungekoordinationsteamet Der er på baggrund af Marselisborgs undersøgelse af Unge med Risiko for Langtidsledighed etableret et Ungekoordinationsteam, der skulle have haft sit første møde den 18. november 2013 og herefter møde hvert halve år. Alle møder er dog indtil nu aflyst, da der ikke har været nogen sager til møderne. Formål med og sammensætning af Ungekoordinationsteamet:

9 9 Hedensted Kommunes Ungekoordinationsteam har til formål at skabe grundlaget for en koordineret og helhedsorienteret indsats for unge, som er i risiko for ikke at kunne tage en uddannelse. Ungekoordinationsteamet er tværfagligt sammensat af medarbejdere fra Undervisningsafdelingen, UU, Familieafdelingen, Integrationsafdelingen, Handicapafdelingen, Socialpsykiatrien, Rusmiddelcentret, Sundhedsplejen, PPR, Ungegruppen, Forebyggelsesafdelingen og Ungdomsskolen/SSP. Der har for at lave et mere enkelt koncept for teamet herefter været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af leder af PPR Eva Ager Hansen, faglig koordinator i Handicapafdelingen Marianne Holst, skoleleder Vibeke Ancker, skoleleder Karl Erik Laursen og undertegnede. Arbejdsgruppen mødtes den 18. august. Referat fra arbejdsgruppens møde er drøftet i Styregruppen for Ungegruppen i Hedensted Kommune, og det er her aftalt, at teamets møder fremadrettet skal etableres som opfølgning på skolernes uddannelsesparathedsvurdering og integreres i den indsats, som eller vil være overfor den gruppe af elever, der vurderes til at være ikke-uddannelsesparate. Ungegruppen og Ungekoordinatsteamet understøtter kerneopgaven Beskæftigelse, og dermed også den unges bevægelse mod job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. Kommunikation Orienteringen har været fremlagt for Udvalget for Beskæftigelse. Lovgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen godkendt.

10 A Orientering om sager fra møde i Udvalget for Beskæftigelse 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. december 2014 Beslutningstema Orientering om sager fra møde i Udvalget for Beskæftigelse 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. december Økonomi Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Fra møde i Udvalget for Beskæftigelse 1. september 2014 Punkt 94: Ungeindsatsen - opfølgning på Byrådets budgetseminar 27. august I forlængelse af Byrådets budgetseminar den 27. august 2014 arbejdes der videre med en nye samlet styregruppe for Ungdomsskolen og Ungegruppen. Styregruppen vil bestå af Formanden for Udvalget for Læring (eller en anden repræsentant for dette udvalg) Formanden for Udvalget for Beskæftigelse (eller en anden repræsentant for dette udvalg) Cheferne for Læring (Peter Hüttel og Rene Gotfredsen Nielsen) Chefen for Beskæftigelse (H.C. Knudsen) Lederen af Ungeindsatsen Lederen af Ungdomsskolen Formanden for Ungdomsskolen Den konstituerede leder af Ungdomsskolen Styregruppen skal arbejde ud fra følgende tretrins-procesmodel : 1. September 2014: Nedsættelse af styregruppen med politisk deltagelse. Herunder opstilling af politiske mål for indsatsen, vurdering af eventuel udvidelse af styregruppen med relevante interessenter samt diskussion af UUs fremtidige rolle. 2. September (ca.) ultimo 2015: Intensiveret samarbejde mellem Ungegruppen og Ungdomsskolen (øget tværfaglighed, klare fælles mål, forebyggelsesarbejdet, inklusion m.m.) 3. (ca.) Primo 2016: Organisering i forhold til at sikre den optimale struktur af Ungeindsatsen (Tidspunkterne er vejledende forslag)

11 11 Beslutning: Den nye struktur med en samlet styregruppe samt tretrins-procesmodellen godkendes. Udvalget udpeger til styregruppen. Fra møde i Udvalget for Beskæftigelse 6. oktober 2014 Punkt 102: Brev fra STAR vedr. præcisering af nytteindsatsens formål og indhold STAR har pr. 10. september 2014 sendt skrivelse vedrørende præcisering af nytteindsatsens formål og indhold. STAR præciserer: At nytteindsatsens formål er, at ledige får mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre opgaver til gavn for samfundet. I et bredere perspektiv har nytteindsatsen det formål at sikre, at den ledige ikke modtager passiv forsørgelse, men at de, der kan, udfører et stykke samfundsnyttigt arbejde for deres ydelse. At det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatsen skal være. Nytteindsatsen skal dog leve op til en række krav, f.eks skal: opgaverne under nytteindsatsen være menighedsfulde for både den ledige og for arbejdspladsen nytteindsatsen ikke medvirke til at forlænge den enkeltes ledighedsperiode opgaverne under nytteindsatsen ikke forudsætte særlig faglig baggrund opgaverne under nytteindsatsen ikke fortrænge ordinært ansatte og skal derfor ligge ud over det normerede niveau for den pågældende opgaveløsning på arbejdspladsen nytteindsatsen ligge indenfor virksomhedens normale arbejdstid. Jobcenter Hedensteds prioritering er stadig, at nytteindsatsen er den mindst prioriterede virksomhedsrettede indsats, der skal etableres, da den som udgangspunkt ikke behøver at have et opkvalificerende indhold. Prioriteringen er stadig ordinært job og uddannelse jobrotation løntilskud - hovedsageligt indenfor det private virksomhedspraktik nyttejob. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at etablere nyttejob, er det indenfor ovennævnte formål og indhold. Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

12 12 Punkt 103: Netværksmøde afholdt den 17. september 2014 og kommende mentorkursus den 28. og 29. oktober Jobcenter Hedensted har igennem de seneste år afholdt mentorkurser. De seneste 5 år er der uddannet ca. 200 mentorer i private virksomheder. Der har været særdeles gode evalueringer af mentorkurserne. Deltagerne har tilkendegivet, at kurserne har været brugbare i forhold til hverdagen i virksomhederne, arbejdet med at hjælpe ledige i gang på arbejdsmarkedet og fastholdelse af egne medarbejdere. I alt uddannes ca. 20 nye virksomhedsmentorer på hvert mentorkursus. Jobcentret har desuden løbende afholdt netværksmøder for private og offentlige virksomheder med forskellige temaer og erfaringsudveksling på programmet. Den 17. september mødtes således 30 ansatte fra private og offentlige virksomheder med jobcentermedarbejdere på Havlykke Planteskole. På programmet var præsentation af nye beskæftigelsesrettede reformer og erfaringesudveksling. En god og inspirerende dag i berigende omgivelser var tilbagemeldingerne fra deltagerne. Fremadrettet var der bl.a. et ønske om inspiration til de svære samtaler med sygemeldte medarbejdere - og medarbejdere, som er i fare for længerevarende sygemeldinger. Program for netværksdagen og kommende mentorkurser er vedhæftet sagsfremstillingen. Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. Punkt 104: Orientering om tilkendelser af førtidspension for 2012 og frem samt orientering om brev fra Manu Sareen I brev af 11. september 2014 skriver Manu Sareen, minister for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold til landets kommunalbestyrelser vedrørende udviklingen i antallet af førtidspensioner for årige unge. Ministeren er grundlæggende bekymret for, om kommunerne er for restriktive med tilkendelse af pension til de mest handicappede unge. Han skriver bl.a.: Ministeren fortsætter med præcisere nedenstående i forhold til den praksis vedrørende tilkendelse til førtidspension, som man fra centralt hold ønsker for de borgere, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevne. Lokale tal for tilkendelse til førtidspension viser, at Hedensted har tilkendt førtidspensioner til unge under 20 i samme grad som det seneste år, hvorimod klyngen har haft en nedgang på 48,6 % i tilkendelse af førtidspension til de unge under 20 år. Beslutning: Brevet fra Manu Sareen af 11. september 2014 til Kommunalbestyrelsen blev drøftet i perspektiv af de lokale tal for tilkendelse af førtidspension.

13 13 Punkt 106: Slutevaluering af projekt Job og virksomhed Baggrunden for projekt Job og Virksomhed var en udfordring om at styrke den aktive indsats for ledige, som blev sygemeldte i ledighedsperioden - med en aktiv indsats at hjælpe denne målgruppe til fastholdelse på arbejdsmarkedet. Endvidere var det et ønske med projektet at styrke den tidlige virksomhedsrettede indsats for sygemeldte, særligt delvist syge- og raskmeldte. Generelt har projektet kunnet demonstrere positive resultater bl.a. i form af, at andelen af sygemeldte, som vender tilbage til beskæftigelse, ligger over landsgennemsnittet, en andel delvis syge- og raskmeldte over gennemsnittet og ved det forhold, at projektet i høj grad har været implementerende i forhold til intentionerne i den nye sygedagpengereform. De overordnede erfaringer blev gennemgået på mødet. Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. Punkt 108: Status for Den Mobile Ungeenhed Målgruppen for projektet er 18 til 30-årige, hvor de vurderes at være umiddelbart uddannelsesparate eller hvor det vurderes, at den unge indenfor en realistisk tidshorisont vil være i stand til at tage en uddannelse. Visitationen foregår på den måde, at den unge, som har ansøgt om uddannelseshjælp, indenfor en periode på 14 dage efter, at der er afholdt førstegangssamtale i Ungegruppen, bliver indkaldt af Uddannelseskonsulenten til en uddannelsesrettet samtale på en uddannelsesinstitution. Der er i henhold til ovenstående et tæt samarbejde med Syddansk Erhvervsskole, Social- og Sundhedsskolen i Horsens samt Learnmark Horsens. Ved alle skoler er der lavet samarbejdsaftaler om, at uddannelseskonsulenten låner et vilkårligt kontor eller andet samtalested på skolen og afholder de uddannelsesrettede samtaler. For at sikre mobiliteten og for at sikre, at den unge virkelig fornemmer atmosfæren på stedet, er det aftalt, at Uddannelseskonsulenten ikke benytter faste kontorer, men i stedet - så vidt muligt - sidder blandt skolernes elever i f.eks. fællesrum eller i kantinen. Hvis der er behov for at berøre følsomme emner, er der altid mulighed for at gå en tur udenfor skolerne og tale om disse. Aktiviteterne i projektet er: Visitering. Automatisk brobygning fra Jobcentret til uddannelsesinstitutionerne ved etablering af en mobil Ungeenhed. Håndholdt samt individuel tilrettelæggelse af uddannelsesplan for den enkelte og løbende opfølgning på denne.

14 14 I takt med at strukturen omkring samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne bliver veletableret, forventes antallet af unge, som møder Jobcentret på en uddannelsesinstitution, øget. Det er et mål, at med udgangen af juni 2015 foregår 90 % af samtalerne med målgruppen på uddannelsesinstitutionen, og der er etableret gruppeforløb for de unge. Yderligere er det et mål at nedbringe frafaldet fra ungdomsuddannelserne med 10 % inden udgangen af Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. Fra møde i Udvalget for Beskæftigelse 3. november 2014 Punkt 116: Orientering om U-turn projekterne U-TURN indsatsen i Jobcenter Hedensted bygger på erfaringerne med de cykelprojekter, som Ungeenheden i Jobcenter Hedensted har gennemført siden Ungeenheden i Jobcenter Hedensted lavede således i 2012 i samarbejde med firmaet Forward Presence og den tidligere professionelle cykelrytter Allan Johansen et projekt Jeg Vil Jeg Kan for unge ledige i matchgruppe 2. Projektet, der var et cykelprojekt, afsluttedes med, at de unge cyklede til bjerget Alpe d Huez i Frankrig. Projektet var en stor succes for de unge. Af de 13 unge, som begyndte i projektet, har 9 gennemført turen op på Alpe d Huez. Generelt an man for deltagerne på turen sige, at den har gjort en meget stor forskel i deres liv og for de fleste var det første gang i deres liv, at de gennemførte noget. De unge, som har gennemført turen, er kommet videre i uddannelse og arbejde. U-TURN indsatsen i Jobcenter Hedensted understøtter kerneopgaven Beskæftigelse og dermed også den unges bevægelse mod job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. Punkt 119: Rentefrie lån til etablering af selvstændig virksomhed efter revalideringsbestemmelserne Fra aktivlovens 65, 66 og Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed, når den pågældende har faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden, og denne støtte frem for anden revalidering skønnes at kunne bringe den pågældende i stand til at forsørge sig selv og sin familie.

15 15 Stk. 2. Kommunen giver støtten som rentefrit lån, når kommunen skønner, at dette er rimeligt under hensyn til modtagerens fremtidige erhvervsmuligheder. Stk. 3. Kommunen kan endvidere give tilskud til forsørgelse i en kortere periode, normalt ikke mere end 6 måneder. Stk. 4. Lånet efter stk. 2 sikres ved tinglyst pant, når dette er muligt../. Ændringer: Ændret 1/ ved ÆL.1038 (LF ). 66. Kommunen påser, at der foreligger en forretningsmæssig forsvarlig plan for den selvstændige etablering. Stk. 2. Kommunen skal i den periode, hvor der udbetales tilskud til forsørgelse, følge sagen for at sikre sig, at forudsætningerne for hjælpen fortsat er opfyldt../. Ændringer: Ændret 1/ ved ÆL.980 (LF ). 67. Kommunen kan eftergive et lån, hvis revalidenden ikke har økonomisk mulighed for at betale det tilbage. Tildeling af rentefrie lån til at etablere selvstændig virksomhed understøtter kerneopgaven Beskæftigelse og dermed også den enkeltes bevægelse mod job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. Indstilling: Udvalget drøfter, om Hedensted Kommune skal anvende det rentefrie lån efter Aktivlovens 65, herunder om der skal være særlige rammer og vilkår i denne forbindelse. Beslutning: Indstillingen godkendes -Udvalget har beslutningskompetencen. Møde i Udvalget for Beskæftigelse den 1. december 1014 Punkt 123: Finanslovaftalen Beskæftigelseschef H.C. Knudsen gennemgik hovedpunkter fra finanslovsaftalen på mødet. Her med fokus på kontantydelser, gensidig forsørgelse for samlevende og højere ydelser til unge. Læs mere om finanslovsaftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: %20plads.aspx# Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. Punkt 124: Beskæftigelsesreformen, 1. behandling af lovforslag Jobcenterchef Bjarke Thomsen gennemgik behandlingen af lovforslag på mødet Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

16 16 Punkt 125: Afslutning af projekt Arbejdsrettet rehabilitering Projekt Arbejdsrettet Rehabilitering understøtter kerneopgaven Beskæftigelse og dermed også bevægelse mod job og størst mulig grad af selvforsørgelse for borgere med komplekse problemstillinger. I forbindelse med implementering af reform af førtidspension og fleksjob har Jobcenter Hedensted haft et metodeudviklingsprojekt, hvis formål er at understøtte den helhedsorienterede og koordinerede tilgang til borgere, som skal have deres sag behandlet på Rehabiliteringsteamet og efterfølgende bliver visiteret til ressourceforløb. Projektet har arbejdet med nedenstående elementer: En god forberedelse. Kvalitet i indstillinger. Tværfagligt afsæt i forløb. Udvikling af/integrering af tilbud. Progressionsarbejde. Fælles værdier og mål. Omdrejningspunktet for dette arbejde er Rehabiliteringsteamet, som har repræsentation på tværs af den kommunale organisering. Som en opfølgning på projektet og på tilbudsmessen, som blev afholdt i Daugaard Hallen i foråret, var medarbejdere og ledere fra de relevante afdelinger samlet den 14. november. Formålet med dagen var at præsentere og perspektivere det udviklingsarbejde, som projektet har foranlediget. Beslutning: Orienteringen taget til efterretning. Punkt 126: Analyse af sygedagpengesager med over 26 ugers varighed Af Drift, Udvikling og Resultat (DUR) tallene på Beskæftigelsesregionen Midtjyllands hjemmeside fremgår det, at Jobcenter Hedensted, sammenlignet med klyngen, har en relativ stor andel af sygemeldte mellem 30 og 50 år, hvis sager har over 26 ugers varighed. Analyse af tallene er igangværende. Kilde: Forsørgelsesgrundlag før sygemelding Forsørgelse før sygemelding Antal Arbejdsledig 30 Lønmodtager 107 Selvstændig 7 Sygemeldt Fleksjobberettiget 5 Sygemeldte i alt 149

17 17 Kategori for sygemeldingen Kategori Antal Ukendt I alt 149 Sammenfattende kan af ovenstående ses, at de sygemeldte for 2/3's vedkommende er kvinder, og at størstedelen er mellem 40 og 50. Den sygemeldte har endvidere primært været lønmodtager ved sygemeldingen. Gennemsnitligt har den sygemeldte 1,8 barn og været sygemeldt i 58,5 uger. I den fulde analyse ses bl.a. nærmere på sygemeldingsårsager, diagnoser, aktivitet, delvise raskmeldinger, husstandsindkomst, forsikringsordninger og forsørgelseshistorik. Punktet relaterer sig til kerneopgaven Beskæftigelse og sygemeldtes bevægelse frem mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Beslutning: Analysen drøftet. Ny undersøgelse i august Punkt 128: Produktion af professionel video om Jobcentret Som besluttet på Udvalgsmødet den 3. marts 2014 har Jobcentret fået lavet en professionel profilfilm gennem bureauet NordAdvertising. Produktionen er annonce-finansieret. Jobcentret havde som kunde fuld bestemmelsesret over, hvilke organisationer eller virksomheder, der skulle kontaktes i denne sammenhæng. Derudover er fremgangsmåden, at alle virksomheder/organisationer i samme kategori vil få det samme tilbud. Videoen er nu færdig og kan ses på vores hjemmeside, den kan bruges i messesammenhæng, bruges i vores mailsignatur mm. Se den færdig profilfilm her på Jobcentrets hjemmside: Beslutning: orienteringen taget til efterretning.

18 18 Punkt 129: Fleksjobambassadører Fleksjobambassadørerne understøtter kerneopgaven Beskæftigelse og dermed også bevægelsen mod job og størst mulig grad af selvforsørgelse for borgere visiteret til fleksjob. Fleksjobambassadører i kommunerne har sit afsæt i "Flere i fleksjob" - indsatsområdet fra aftale om finansloven for Initiativet sigter mod at give mennesker med nedsat arbejdsevne forbedrede muligheder for at blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads og dermed bidrage til egen forsørgelse. Fleksjobambassadørens funktion er bl.a.: At informere virksomhederne om fleksjobordningen. At være opsøgende for etableringen af flere fleksjob, herunder fleksjob med lavt ugentligt timetal. At bidrage til en hensigtsmæssig sagsgang i kommunen for borgere med nedsat arbejdsevne. Vedhæftet nærværende fremstilling er de nærmere vilkår for funktionen samt en oversigt over fordelingen af midler blandt landets kommuner. Den endelige bevilling gives, når finansloven for 2015 er vedtaget. Beslutning: orienteringen taget til efterretning. Punkt 130: Projektansøgning - Basecamp Uddannelse Ungegruppen og Ungekoordinationsteamet understøtter kerneopgaven Beskæftigelse og dermed også den unges bevægelse mod job eller uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. Baggrund for projektet Der er en national målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette er et højt krav, og for mange unge fremstår det som et nærmest urealistisk mål at skulle gennemføre en uddannelse. Der er ofte tale om unge mennesker, der ikke har haft en almindelig problemfri skolegang, mange har modtaget specialundervisning, og mange har følt sig ekskludrede i folkeskolen. Det kan være unge, hvor der har været massive problemer i hjemmet, og unge der alt for tidligt i livet har oplevet en social deroute og at være udenfor. En anden gruppe unge ved måske godt, hvad de gerne vil og har realistiske planer for fremtiden, men de bakser med problemer, der gør, at de ikke tør tage skridtet ind i det ordinære uddannelsessystem. Fælles for disse unge er, at de har brug for en modningsproces, hvor de med den rette støtte samt en god portion socialt samvær med andre unge bliver klar til at tage det næste skridt, og her må et forløb på en faglig højskole skønnes at være en rigtig god løsning.

19 19 Forløb Den unge skal gennem forløbet lære at arbejde kvalificeret med de krav, der stilles og derved tage en selvstændig og realistisk beslutning for eget liv. Det essentielle i dette projekt er udover de sædvanlige kriterier, at der gennem visitationen skal skabes en stor motivation hos den unge selv for at komme på højskole. Det er således vigtigt, at den unge kan se en mening med forløbet og har et ønske om egen udvikling. Der vil under hele projektperioden være et samarbejde mellem Ungeenhedens uddannelseskonsulent og den vejledende enhed på højskolen. Formålet med dette er at sikre en individuel og kvalificeret vejledning, så den unge efter afslutningen af højskoleforløbet vil være i stand til at komme godt i gang med uddannelse og gennemføre denne. Den unge vil i hele forløbet have tilknyttet en gennemgående mentor, som skal bidrage til at sikre et uddannelses- og beskæftigelsesrettet perspektiv. Mentoren vil være en støtte i forhold til at skulle indgå i et højskolemiljø og skal bidrage til det uddannelses- og beskæftigelsesrettede sigte for den enkelte. Det vurderes i det enkelte tilfælde, hvorvidt mentoren bør være en medarbejder fra højskolen, eller om den unge skal have tilknyttet en mentor fra det etablerede mentorkorps i Ungeenheden i Jobcenter Hedensted Ungeindsatsen. Forløbet er et 20 ugers kursus fra januar til juni Der tages i undervisningen udgangspunkt i den enkelte elev, så der er mulighed for særlig tilpasning efter individuelle behov samt kompetencer. Der undervises i almene fag ud fra en bred samfundsmæssig kontekst, ligesom der arbejdes med sociale elementer ved bl.a. teambuilding. De unge kommer endvidere på en studietur til Tyrkiet, hvor de vil opleve et samfund, som er lidt anderledes end det danske/den nordiske. Mål for de unge Det forventes, at den unge i løbet af forløbet vil arbejde med mål som følger: 1. Være motiveret til at opnå optagelse på en ungdomsuddannelse. 2. Være i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i dansk med tilfredsstillende resultat. 3. Være i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i matematik med tilfredsstillende resultat. 4. Være bevidst om, hvad det vil sige at leve i et demokratisk samfund samt forstå egen rolle og muligheder som menneske i det danske samfund. 5. Være i stand til at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i samspillet med disse. Det forventes, at 80 % af de otte til ti deltagere vil have opnået status som studerende, have lagt en realistisk plan for videre uddannelse eller være kommet i anden form for beskæftigelse efter endt projektperiode. Der forventes svar på ansøgningen i løbet af december Beslutning: Orienteringen taget til efterretning.

20 20 Punkt 133: Opfølgning på ministermål DUR tal Nedenfor gives status for Jobcenter Hedensteds resultater i forhold til ministermålene for 2014 samt andre relevante DUR-tal. Ministermål 1 "Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Tallene for ministermål 1 er ikke tilgængelige. Ministermål 2 (opgjort oktober 2014 med de nye klynger: Ballerup, Favrskov, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Hedensted, Høje-Tåstrup, København, Odder og Rebild) Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres" Mål for Jobcenter Hedensted jf. beskæftigelsesplanen: Tilgangen af personer til førtidspension forsøges begrænset til 71 personer i december 2014, svarende til et fald på 28 % fra december 2012 til december Jf. ledelsesinformationens budgetopfølgning forsøges efterfølgende at begrænse tilgangen til førtidspension til 48 personer med udgangen af december Med udgangen af oktober 2014 er der tilkendt 58 førtidspensioner i Jobcenter Hedensted jf. DUR tallene, dog skal man være opmærksom på, at tallene er fra perioden 30. september 2013 til 1. oktober Tilgangen til førtidspension er det seneste år steget med 9,4 %. Tilgangen er faldet i klyngen på 35,4 %. Bestanden af førtidspensionister er faldet med 2,9 % i Hedensted. For klyngen som helhed er bestanden faldet med 3,9 %. Andelen af befolkningen, som modtager førtidspension er i Hedensted på 5,2 %. Gennemsnittet for landet er 5,9 %. Ministermål 3 (opgjort oktober 2014 med de nye klynger - se ministermål 2) Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Lokalt mål for Hedensted er 180 personer i december 2014, svarende til et fald på 18,9 % fra december 2012 til december Jobcenter Hedensted ligger med DUR-målingen pr. oktober 2014 på 123 langtidsledige, altså under det fastsatte mål. Andelen af ledighedsberørte, som er langtidsledige, ligger på 19,0 % mod 31,6 % for klyngen. I forhold til klyngen er langtidsledige i Hedensted i større grad mellem 50 og 64 år eller

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere