Danske studerende og SU-lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske studerende og SU-lån"

Transkript

1 Institut for Marketing og Statistik Cand. Merc. Marketing Kandidatafhandling Forfattere: Anne-Sophie Fugl Ronja Madsen Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Danske studerende og SU-lån En analyse af danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University September 2011 Side 0 af 134

2 Executive summary This thesis investigates the consumer behavior of Danish students in the matter of their decision of whether to take out a student loan or not. The Danish students receive government support during their education and furthermore have the opportunity to take out advantageous student loans which about one third of the Danish students took advantage of in This has had the result of the aggregated Danish student debt exceeding DKK 22 billion and every 10 th student are experiencing difficulties in paying back their debt to the government. This, together with the fact that debt has become a bigger part of everyday life, especially among students, indicates that something has to be done. The literature review forms the foundation for understanding the consumer behavior of Danish students in relation to their decision concerning whether to take out a student loan or not. According to the literature review this decision process can be explained through the following factors: the student s involvement in the decision, the type of need experienced, direct and indirect influence from the environment, consumer socialization, the student s own opinion concerning the behavior, the perceived behavioral control, the previous behavior, the student s gender and the year of study. The empirical study consists of both an exploratory qualitative study, because the field is assessed to be uninvestigated, and a confirmatory quantitative study which makes generalization possible. The results from the empirical study show that the student s involvement in the decision, the student s needs, the student s own opinion about the decision, previous behavior and the year of study matter in their decision of whether to take out a student loan or not. Furthermore, the results show that direct and indirect influence to a certain extent can be said to influence the student s decision. In relation to this, cultural differences prove to be the cause of the difference in influence. Likewise, the different cultures that the students are living in, affect the students attitude towards the behavior. Lastly, the students perceived control over the behavior appears to be based Side 1 af 134

3 on their lack of economic knowledge, which is why their perceived control cannot be said to be actual control. In the light of these results it is recommended that the government, the parents and the students take action in the matter of the increasing level of student debt. It is recommended that the Danish government enforce economic training in the schools and that information and counseling in relation to student debt is increased. The parents are recommended to teach their children more about consumer behavior and educate them to become responsible consumers who are not accustomed to always getting what they want. Finally, the students themselves also need to take responsibility for their actions. It is recommended that the students realize the importance of the decision concerning student debt and that they are aware of the fact that a student loan easily can become a habit. Furthermore, they have to be more reflective in their student borrowing behavior even though they are experiencing difficult economic times. Antal anslag: Antal sider: 91,3 Side 2 af 134

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Videnskabsteoretisk referenceramme Definition af centrale begreber Afgrænsning Stuktur og metode Kildekritik Forbrugeradfærd Definition af forbrugsbeslutningen Forbrugerens involveringsgrad Typen af forbrugsbeslutning Behov Individuel eller fælles beslutningstagen Forbrugersocialisering Definition af begrebet forbrugersocialisering Forbrugersocialiseringsteorier Kognitiv udvikling Piagets kognitive udviklingsteori Social udvikling Eriksons udviklingsteori Studerendes forbrugersocialisering Tidligere lærdom Ny lærdom Adfærdsteorier Theory of Reasoned Action TRA og studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån Side 3 af 134

5 Kritik af TRA Theory of Planned Behavior Studerendes holdning Subjektiv norm Opfattet kontrol TPB versus TRA TPB og studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån Kritik af TPB Opsummering af adfærdsteorier Tidligere studier Danske studier Udenlandske studier Opsummering Rammemodel Forventninger Eget empirisk studie Metodeovervejelser Valg af metode Kvalitativt studie Dybdegående interviews Spørgeguide Udvælgelse af respondenter Gennemførelse af interviews Kvalitetsvurdering Resultater Forbrugsbeslutningen Behov Side 4 af 134

6 Direkte indflydelse Indirekte indflydelse Individets egen holdning Opfattet kontrol Tidligere adfærd Kvantitativt studie Spørgeskema Opbygning af spørgeskema Distribution af spørgeskema Kvalitetsvurdering Rensning af data Stikprøvens repræsentativitet Faktoranalyse Forudsætningsanalyse Resultater Pålidelighedstest Logistisk regressionsanalyse Forudsætningsanalyse Resultater Test af modellen Test af de uafhængige variable Den endelige model Diskriminantanalyse Beskrivende analyser Forbrugsbeslutningen Behov Direkte indflydelse Side 5 af 134

7 Indirekte indflydelse Individets egen holdning Opfattet kontrol Tidligere adfærd Strukturelle variable Opsummering på det empiriske studie Konklusion Anbefalinger Staten Forældre Studerende Perspektivering Metodeovervejelser Opbygning af spørgeskema Distribution af spørgeskema Resultater Bibliografi Side 6 af 134

8 DEL 1: INTRODUKTION Nærværende afhandlingens introduktion indeholder grundtankerne for afhandlingen og har til formål at præsentere læseren for afhandlingens problemstilling samt forestille den videnskabsteoretiske metode, centrale begreber, afgrænsning, afhandlingens struktur samt kritik af kilder 1. Indledning Nærværende afhandling beskæftiger sig med danske studerende på videregående uddannelser og deres forbrugeradfærd ved optagelse eller fravalg af SU-lån. Ifølge Lea, Webley & Walker (1995) er det en udbredt opfattelse, at folks holdninger til optagelse af gæld har ændret sig radikalt gennem det 20. århundrede, idet der er sket et holdningsskift fra generel modstand mod gæld til, at man accepterer kredit som en integreret del af det moderne forbrugssamfund. Lea, Webley & Levine (1993) taler ligefrem om udviklingen af en gældsbyrde-kultur. Oveni denne holdningsændring kan studerende ud fra livscyklusteorier (f.eks. Ando & Modigliani, 1963) forventes at være relativt villige til at optage gæld, da de befinder sig i en midlertidig svær økonomisk situation, som ventes at ændre sig radikaldt efter studierne. Studerende lever således i højere og højere grad i et samfund, hvor gæld, især under studierne, er en accepteret del af hverdagen, hvilket alt andet lige vil gøre de studerende mere tilbøjelige til at optage lån i studietiden. Danske studerende modtager modsat mange studerende verden over Uddannelsesstøtte fra Staten under deres uddannelsesforløb. Dette beløb udgjorde i 2011 et månedligt beløb på kr. før skat (su.dk). Trods denne støtte valgte mere end en tredjedel af de danske studerende at supplere med et SU-lån i , hvilket har resulteret 1 Bilag 1: 38,2 % af studerende på videregående uddannelser var SU-låntagere i Tallene stammer fra 2009, da SU-styrelsen endnu ikke har offentliggjort tallene fra Side 7 af 134

9 i, at de danske studerende sammenlagt har en studiegæld på 22 milliarder kroner. SUlånet er med en rente på kun 4 % under studietiden samt en tilbagebetaling, som først starter 1. januar året efter endt uddannelse, uden sammenligning det billigste og bedste lån for studerende (su.dk). Der er derfor også enighed blandt de forskellige økonomiske eksperter om, at SU-lånet er at foretrække gennem studietiden, og at det ikke er mindre lån af denne type, der skal få alarmklokkerne til at ringe (Buch, 2011). De studerende skal dog alligevel tænke sig godt om, inden de forgælder sig allerede i studietiden: Selvom SU-lån er på favorable vilkår, skal pengene betales tilbage. Man skal generelt holde igen med at optage gæld, siger formand for Forbrugerrådet, Camilla Hersom (Buch, 2011). Nye tal viser, at hver 10. studerende ikke har råd til at betale deres SU-lån tilbage, hvilket ifølge formand for SU-rådet, Per Andersen, kan have langtrækkende konsekvenser: Når unge har restgæld, kan de måske ikke få lov til at optage lån i banken, og det kan give dem en rigtig dårlig start på arbejds- og familielivet (Kommunikationogsprog.dk, 2011). Det er nemt for de studerende ikke at være opmærksomme på sådanne fremtidige konsekvenser, når de optager et SU-lån, da lånet er fordelagtigt i studietiden, tilbagebetalingen først begynder efter endt uddannelse og udsigten til et godt job ligger i den nærmeste fremtid. Lisbeth Nebelong, der er ekspert i privatøkonomi, mener ikke udelukkende, at skylden for den stigende studiegæld ligger hos de studerende: [ ]Man bør planlægge sin økonomi, men det er der kun få unge, der gør. For de lærer ikke det mindste om det i skolen. Det kræver ikke noget at få et SU-lån. Og det kan betyde, at de unge vænner sig til at have et markant større forbrug, end de burde have (Jensen, 2011). Dette bakkes op af en rapport udarbejdet af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Danske Bank, som afslører, at unge har for lidt viden om administration af økonomi og gæld. Formanden for DSF, Magnus Pedersen, er ikke i tvivl om vigtigheden ved at informere unge om privatøkonomi: Unge er en udsat gruppe, fordi vi har en lille økonomi, så der ikke skal mange udsving til, før økonomien ramler. Unge mangler erfaring i forhold til ting som privatøkonomi og lån, og det skal man være opmærksom på [ ] Det er oplagt, at unge får personlig og gratis rådgivning, når de starter på et SU-lån (Damm & Koogi, 2011). Manglen på viden om administration af økonomi og gæld blandt studerende er bekymrende, idet denne administration er kritisk for en studerendes økonomiske planlæg- Side 8 af 134

10 ning (Knight & Knight, 2000). Ifølge Walker (1996) har det den konsekvens, at gælden er stigende med manglende viden. Ud fra ovenstående viser det sig således, at danske studerende vokser op i et samfund, hvor gæld er accepteret, og de samtidig hverken lærer eller ved nok om privatøkonomi. Dette kan skabe store problemer i fremtiden, og afhandlingens forfattere finder det derfor væsentligt at skabe fokus på området. Et vigtigt spørgsmål at stille i denne sammenhæng er hvorledes de studerende selv forholder sig til stiftelse af gæld i studietiden? Føler de, at de har et egentligt behov for at optage et SU-lån, eller er det blot blevet en så integreret del af samfundet, at de ikke tænker over det? Har de selv en opfattelse af, at de mangler viden i forhold til privatøkonomi, eller har de nok viden i relation til deres nuværende økonomiske situation? Og vigtigst af alt, hvorledes adskiller de studerende med og uden SU-lån sig fra hinanden? 1.1. Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling er følgende problemformulering udarbejdet: Hvad ligger til grund for danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån? Denne overordnede problemstilling undersøges og besvares gennem nedenstående undersøgelsesspørgsmål: 1) Hvorledes kan studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån forklares ud fra eksisterende teori og empiri? 2) Hvilke faktorer påvirker danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån? Side 9 af 134

11 3) På hvilken måde kan Staten, forældre og studerende anvende afhandlingens resultater? 1.2. Videnskabsteoretisk referenceramme Valget af metodologisk tilgang inden for den videnskabsteoretiske referenceramme har betydning for den viden, der ønskes og kan genereres, da tilgangen vil være udtryk for den fremgangsmåde, der benyttes til indsamling af data, bearbejdning og sammenfatning i forbindelse med en undersøgelsesproces (Andersen, 2008). De metodologiske tilgange er mange og ofte forskellige fra én teoretiker til en anden, hvilket kan gøre valget komplekst og uoverskueligt. Ifølge Thurén (2001) taler man om to videnskabelige hovedretninger: positivisme, som har sit udspring i naturvidenskaben, og hermeneutik, som er humanistisk orienteret. Positivismen bygger på sikker viden, idet objektivitet tilsigtes i forhold til, at virkeligheden skal beskrives, som den virkelig er. Ifølge denne tilgang har mennesker kun to kilder til erkendelse; det, der kan iagttages med sanserne, og det, der kan beregnes ved hjælp af logik (Thurén, 2001; Rønn, 2006). Den skotske 1700-talsfilosof David Hume udtrykte det således: Dersom vi tager arbejde i vor hånd [ ], las os da spørge: Indeholder det en abstrakt udredning om størrelse og tal? Nej. Indeholder det en empirisk undersøgelse angående fakta? Nej. Kast det da i flammerne, thi det kan ikke indeholde noget andet end sofistik og bedrageri (i Thurén, 2001, s. 14). Positivister undersøger altså alle påstande og iagttagelser kritisk og støtter sig kun til kendsgerninger, som med stor sandsynlighed anses for sikre. Disse kendsgerninger skal så analyseres logisk, for at der kan drages slutninger af dem. Idet matematikken anses som en del af logikken, skal kendsgerningerne kvantificeres og behandles statistisk i så vid udstrækning som muligt, således at der kan drages generaliserbare slutninger af dem. En fejlkilde ved denne videnskabelige retning er menneskers subjektivitet, da undersøgerens subjektivitet kan påvirke det videnskabelige arbejde (Rønn, 2006). Hermeneutikken derimod bygger på forståelse for andre mennesker, idet hermeneutikkere anvender undersøgerens egne erindringer, erfaringer og forforståelse i fortolk- Side 10 af 134

12 ningen af adfærd (Thurén, 2001). Andre menneskers oplevelser tolkes således ud fra undersøgerens egne følelser og oplevelser. Herudfra er det ifølge Rønn (2006, s. 179) muligt at: forstå det enkelte fænomen gennem en placering af det i meningsfulde sammenhænge eller helheder. Med denne tilgangs betoning på indsigt og forståelse åbner flere erkendelsesmuligheder sig, som ikke er tilgængelige for positivister. Herudfra kan det konkluderes, at på trods af, at den hermeneutiske erkendelse bliver mere usikker, så vil den også være rigere og mere nuanceret end den positivistiske. Af ovenstående diskussion fremgår det, at det er essentielt at vælge den metode, der passer til afhandlingens hovedformål, da dette vil skabe de rette svar på afhandlingens problemformulering. Nærværende afhandlings formål er at belyse studerendes adfærd i forbindelse med beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån og dermed generalisere resultaterne til populationen, hvorfor den positivistiske tilgang er relevant at arbejde ud fra. Nærværende empiriske studie udføres objektivt ved test af forventninger fra teori og tidligere empiri samt eget kvalitativt studie. Disse forventninger søges af- eller bekræftet ved anvendelse af statistiske analyser, hvorudfra resultaterne kan generaliseres Definition af centrale begreber I nærværende afhandling bruges en række centrale begreber, som er væsentlige for læserens forståelse, hvorfor disse uddybes nærmere i nedenstående. Først og fremmest er det væsentligt at definere det, der er genstand for de studerendes beslutning. Afhandlingen beskæftiger sig med de lån, som studerende, der er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte, kan søge. Søgning om SU-lån foregår på nettet og er ganske simpel. Lånet tildeles for et år ad gangen, så de studerende selv kan afgøre, hvilke måneder de skal have lånet, og hvor meget de skal have udbetalt hver måned (dog mindst 500 kroner og maksimum 2807 kroner) (su.dk). Statens Uddannelsesstøtte vil videre i afhandlingen blive betegnet SU, og lånene vil ligeledes blive forkortet SU-lån. Side 11 af 134

13 Dernæst er det afhandlingens formål at undersøge, hvad der ligger til grund for studerendes optagelse eller fravalg af SU-lån, hvorfor afhandlingen beskæftiger sig med danske studerende på videregående uddannelser, som modtager SU. Når begrebet studerende bruges i afhandlingen, refereres der således til danske studerende på videregående uddannelser. Endvidere fremgår det i problemformuleringen, at afhandlingen både undersøger studerendes optagelse eller fravalg af SU-lån, hvorfor forfatterne har inddelt respondenterne i to grupper: Studerende, der har/har haft SU-lån Studerende, der aldrig har haft SU-lån I forhold til ovenstående grupper ønsker forfatterne, jf. problemformuleringen, at undersøge, hvad der er bestemmende for studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån altså hvorfor nogle studerende optager et SU-lån, mens andre ikke gør. Derudover finder forfatterne det interessant sidenhen at dele grupperne i tre, for at undersøge årsagerne til, hvorfor de studerende, der har et SUlån, stadig har det, hvorfor de studerende, der har haft et SU-lån, har fravalgt det og hvorfor de studerende, der aldrig har haft et SU-lån, har truffet dette valg. Studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån kan ikke defineres som et køb, hvorfor det er beslutnings- og ikke købsprocessen, der er i fokus i nærværende afhandling. Med udgangspunkt i litteratur om forbrugeradfærd (f.eks. Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2006) vælger forfatterne at definere en studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån som en førstegangsbeslutning og en studerendes beslutning om fortsat optagelse som gentagen beslutningstagen Afgrænsning På baggrund af problemformuleringen i afsnit 1.2 afgrænses afhandlingen til at beskæftige sig med SU-lån. Grunden til denne afgrænsning er, at SU-lånet er det mest Side 12 af 134

14 fordelagtige lån for en studerende sammenlignet med andre lån. Først og fremmest er det eneste, der kræves for at være berettiget til et SU-lån, at man er studerende og modtager SU. En anden væsentlig forskel er, at renten er lav, og afbetalingen først påbegyndes 1. januar et år efter endt uddannelse (su.dk). Der er endvidere ingen kontrol med, hvordan den enkelte studerendes økonomiske situation ser ud og heller ingen rådgivning i forbindelse med optagelsen af lånet. Ovenstående er således baggrunden for, hvorfor SU-lån er udgangspunktet for nærværende afhandling. I det omfang det vurderes relevant, vil andre former for lån blive inddraget i afhandlingen. For at få det bedst mulige repræsentative udsnit af danske studerende på videregående uddannelser og dermed et grundlag for generalisering til hele populationen, var det planlagt, at afhandlingens empiriske studie skulle baseres på data indsamlet i samarbejde med SU-styrelsen og uddannelsesinstitutioner i de fire største byer i Danmark. Da det imidlertid ikke har været muligt at opnå dette samarbejde, blev det i stedet besluttet at distribuere spørgeskemaet på Facebook. Dette har haft den konsekvens, at respondenterne primært består af studerende fra forfatternes egne netværk og disses netværk. Da antallet af respondenter fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus dog har været markant, er der stadig mulighed for generalisering, da det vurderes, at danske studerende ikke adskiller sig meget fra hinanden, hvorfor respondenterne stadig vurderes at være repræsentative for hele populationen Stuktur og metode Nærværende afhandling er bygget op omkring undersøgelsesspørgsmålene nævnt i afsnit 1.2. Disse spørgsmål har til formål at sikre, at alle aspekter af afhandlingens overordnede problemstilling afdækkes. En visualisering af afhandlingens struktur ses i figur 1 og gennemgås på efterfølgende side. Side 13 af 134

15 Figur 1: Afhandlingens struktur DEL 1: INTRODUKTION Indledende afsnit (Kapitel 1) Forbrugsbeslutningen (Afsnit 2.1) DEL 2: LITTERATURREVIEW Behov (Afsnit 2.2) Individuel eller fælles beslutningstagen (Afsnit 2.3) Forbrugersocialisering (Afsnit 2.4) Forbrugeradfærdsteorier (Afsnit 2.5) Tidligere studier (Kapitel 3) Opsummering (Kapitel 4) DEL 3: EMPIRISK STUDIE Eget empirisk studie (Kapitel 5) Kvalitativt studie (Kapitel 6) Kvantitativt studie (Kapitel 7) Opsummering (Kapitel 8) DEL 4: DISKUSSION Konklusion (Kapitel 9) Anbefalinger (Kapitel 10) Perspektivering (Kapitel 11) Kilde: Egen tilvirkning Side 14 af 134

16 Del 1: Introduktion Første del er afhandlingens fundament, nemlig introduktionen. Denne del indeholder grundtankerne for opbygningen af afhandlingen, herunder blandt andet afhandlingens problemstilling, problemformulering og afhandlingens struktur. Del 2: Litteraturreview: Teori og tidligere empiri Anden del af afhandlingen er et litteraturreview, der består af en diskussion af udvalgt litteratur om relevante teorier og eksisterende empiriske undersøgelser, som er centrale for afhandlingens problemstilling. Denne del skal skabe et overblik over teori og tidligere empiri, som kan danne baggrund for forståelsen af studerendes forbrugeradfærd i beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. Del 2 munder ud i opbygningen af en rammemodel for afhandlingens empiriske studie samt forventninger hertil. Del 3: Eget empirisk studie Afhandlingens tredje del udgøres af forfatternes eget empiriske studie af danske studerendes adfærd i beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. Studiet er en kombination af kvalitativ og kvantitativ metode, som består henholdsvis af semistrukturerede interviews og et spørgeskema. Det kvalitative studie er af eksplorativ karakter og har til formål at udforske studerendes holdninger og adfærd i forbindelse med økonomi generelt og SU-lån i særdeleshed. Det kvalitative studie bruges som inspiration i det kvantitative studie, som har til formål at identificere, hvad der ligger til grund for studerendes beslutningsproces i forbindelse med optagelse eller fravalg af SU-lån, og derigennem komme med anbefalinger til Staten, forældre og studerende. Del 4: Diskussion Fjerde og sidste del af afhandlingen omfatter de afsluttende afsnit bestående af konklusion, anbefalinger og perspektivering. Denne del skal samle op på afhandlingens resultater og komme med anbefalinger til Staten, forældre, studerende samt fremtidige studier på området. Side 15 af 134

17 1.6. Kildekritik Det er væsentligt at vurdere objektiviteten og validiteten i de i afhandlingen anvendte kilder, hvilket er følgende afsnits formål. Da afhandlingens problemstilling er meget oppe i tiden, har forfatterne først og fremmest anvendt artikler fra internettet, som beskriver og diskuterer studerendes økonomiske situation. Problemet ved at anvende denne type kilde er, at sådanne kilder kan have en subjektiv vinkel i forhold til forfatteren. Dette er søgt undgået ved, at internetstedets troværdighed er vurderet, og indholdet er forsøgt bekræftet gennem andre artikler. Desuden er de nyeste artikler så vidt muligt anvendt. Størstedelen af artiklerne vurderes at være valide, da de bygger på studier samt udtalelser fra eksperter på området. Derudover har afhandlingens forfattere anvendt en stor mængde artikler fra tidsskrifter som Journal of Consumer Research og Journal of Marketing Management, som vurderes at være valide, idet de kommer fra anerkendte tidsskrifter på området. De anvendte teorier og modeller vurderes ligeledes at være valide, da de kommer fra anerkendte eksperter på området. Desuden vurderes teoriernes og modellernes kritikpunkter i de afsnit, som beskæftiger sig med disse. Side 16 af 134

18 DEL 2: LITTERATURREVIEW - TEORI OG TIDLIGERE EMPIRI For bedst muligt at besvare afhandlingens problemformulering er det nødvendigt at få skabt et overblik over teori og tidligere empiri, som kan danne baggrund for forståelsen af studerendes forbrugeradfærd ved beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån 2. Forbrugeradfærd Alle mennesker er unikke individer, men deler på trods af forskellighederne ét vigtigt fælles træk i relation til nærværende afhandling; vi er alle forbrugere (Schiffman, Kunak, & Hansen, 2008). I næsten hvert øjeblik af vores liv tager vi del i en eller anden form for forbrugeradfærd, som er med til at forme os som forbrugere (Arnould, Price, & Zinkhan, 2004). Mange forfattere og teoretikere har gennem tiden defineret begrebet forbrugeradfærd, hvoraf nærværende afhandling tager udgangspunkt i Schiffman et al. s definition (2008, s. 3): Consumer behavior is defined as the behavior that consumers display in searching for, purchasing, using, evaluating and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs I denne definition fokuseres der på, hvordan den individuelle forbruger tager forbrugsbeslutninger om at bruge sine tilgængelige ressourcer, som tid, penge og indsats. En forbrugsbeslutning kan herudfra betragtes som et valg mellem alternativer, som bedst muligt tilfredsstiller forbrugerens behov i den aktuelle situation. I forhold til nærværende afhandling vil en forbrugsbeslutning kunne defineres som en studerendes beslutning om at optage eller fravælge et SU-lån. Den enkelte studerende vil således overveje, om et SU-lån vil tilfredsstille vedkommendes behov bedst muligt i den pågældende situation og herudfra vælge at optage eller fravælge SU-lånet. Hvordan samt hvilken beslutning, den studerende træffer, vil være påvirket af flere forskellige ting. Hvordan den studerende forholder sig til forbrugsbeslutningen, den Side 17 af 134

19 studerendes behov, den studerendes holdning samt omgivelsernes påvirkning vurderes at være relevante for beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. De efterfølgende afsnit i afhandlingens anden del vil bestå af en diskussion af ovenstående med udgangspunkt i udvalgt litteratur, som sidst i kapitlet munder ud i opbygningen af en rammemodel for afhandlingens empiriske studie samt forventninger hertil. Formålet med kapitlet er således at besvare undersøgelsesspørgsmål 2) Hvorledes kan studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån forklares ud fra eksisterende teori og empiri? jf. afsnit Definition af forbrugsbeslutningen For at kunne definere, hvordan studerende forholder sig til beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån er det væsentligt at forstå den studerendes involveringsgrad samt typen af forbrugsbeslutning Forbrugerens involveringsgrad De mange forskellige forbrugsbeslutninger, som den individuelle forbruger står over for gennem livet, kræver forskellige grader af involvering alt efter hvilke beslutninger, der er tale om. Forbrugerens involveringsgrad er blevet defineret utallige gange i litteraturen, hvilket har betydet, at der ikke findes en universal gældende enighed om, hvad begrebet repræsenterer (f.eks. Lastovicka & Gardner, 1979; Tyebjee, 1979). Opfattelsen af involvering stammer grundlæggende fra en forståelse af forbrugeradfærd som en todeling, i hvilken forbrugere, som jævnligt bliver konfronteret med dagligdagsbeslutninger, kun involverer sig meget i bestemte situationer, som de opfatter som værende vigtige, mens de i andre situationer ikke involverer sig synderligt (Zaichkowsky, 1985). Dette synspunkt bakkes op af Greenwald & Leavitt (1984), som ud fra deres behandling af tidligere litteratur konkluderer at: There is a consensus that high involvement means (approximately) personal relevance or importance. Involvering indebærer således et individs opmærksomhed på noget, fordi det på den ene eller anden måde er relevant eller vigtigt for individet. Involvering er altså den opfattede Side 18 af 134

20 vigtighed af en stimulus, som både kan være produktet eller selve forbrugsbeslutningen (Mittal, 1995). I nærværende afhandling vil de studerendes involvering altså være bestemt af, hvor vigtig de opfatter beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån at være. I overensstemmelse med ovenstående tages der udgangspunkt i følgende definition af involvering i nærværende afhandling (Celsi & Olson, 1988, s. 211): A consumer's level of involvement with an object, situation, or action is determined by the degree to which s/he perceives that concept to be personally relevant En forbruger er således mere involveret, jo mere personlig relevans konceptet har for forbrugeren, det vil sige, jo mere forbrugeren opfatter konceptet til at være relateret til sig selv eller medvirkende til, at forbrugeren kan opnå sine personlige mål og værdier. En forbrugsbeslutning kan således involvere en minimal indsats og overfladiske tanker eller blive formet gennem mere omfattende, tankefuld og systematisk analyse. Oullette & Wood (Oullette & Wood, 1998) skelner ligesom Zaichkowsky (1985) og mange andre forfattere således mellem lav og høj grad af involvering alt efter typen af forbrugsbeslutning. I det første tilfælde er beslutningen ofte rutinemæssig, har relativt få konsekvenser og tages nærmest automatisk med lav indsats. I det andet tilfælde er konsekvenserne derimod meget større, og forbrugeren vil ofte gøre en større indsats for at søge efter mange informationer, anmode om råd fra omverdenen og veje fordele og ulemper nøje, før beslutningen tages (Bettman, Johnson, & Payne, 1991). SU-lånet er, som tidligere nævnt, det mest fordelagtige lån, de studerende nogensinde har mulighed for at optage, og er ligeledes et lån, der er nemt at optage uden at forholde sig til de langsigtede konsekvenser. Disse attraktive fordele vil gøre SU-lånet tillokkende at optage for de studerende, selvom de godt kan klare sig uden lånet. Dette kan sammenholdes med, at gæld er blevet en integreret del af samfundet, og at studerende er mere tolerante over for gæld på grund af deres situation, hvilket taler for at studiegæld er normalen. Herudfra vil beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån Side 19 af 134

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

Sammenhængen mellem mediemultitasking og tweens kognitive færdigheder i et markedsføringsperspektiv.

Sammenhængen mellem mediemultitasking og tweens kognitive færdigheder i et markedsføringsperspektiv. Copenhagen Business School 2010 Kandidatafhandling Institut for afsætningsøkonomi Cand. Merc. Økonomisk markedsføring (EMF) Vejleder: Thomas Zöega Ramsøy Sammenhængen mellem mediemultitasking og tweens

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Fordi min hund bedre kan li lædersæder

Fordi min hund bedre kan li lædersæder Fordi min hund bedre kan li lædersæder Et miljøprojekt om bilkøberes prioriteringer ved bilkøb Et speciale af Rasmus Ehlers, Søren Jacobsen og Jakob Møldrup Petersen Vejledere: Lise Drewes Nielsen og Per

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

Kundetilfredshed og loyalitet

Kundetilfredshed og loyalitet Cand.merc.EMF Institut for Afsætningsøkonomi Kandidatafhandling Økonomisk Markedsføring Kundetilfredshed og loyalitet - på det danske mobiltelefonimarked Susanne Barbara Reitzner Kieger Camilla Sook Mark

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Alkoholisme i danske familier

Alkoholisme i danske familier Lunds universitet Sociologiska institutionen Alkoholisme i danske familier - Et kvalitativt studie af døtres beretning af hvordan en forældres alkoholafhængighed, medfører problemer for familien, set fra

Læs mere

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG?

AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? University College Nordjylland AKTIV OG DELTAGENDE I EGET LIV, HVER DAG? Tværsnitsundersøgelse af hverdagsrehabilitering i Thisted Kommune Anja Thirup Møller Pia Brix Østergaard Jessica Estella Øfjord

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529)

Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet af: Anne Helene Christensen (studienr.: 2005 1254) Kristian Nørgaard Laursen (studienr.: 2005 1529) Specialet er udarbejdet under vejledning af: Ph.d.-stipendiat Anne Mette Hansen

Læs mere

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen

EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Service EN DEL AF LØSNINGEN? En analyse af HK s A-kasses tilpasning til betingelserne på a-kasseområdet og dennes betydning for medlemsrelationen Kontrol Økonomi AF MAJA KASPERSEN OG LEA WILLUMSEN FORVALTNING

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere