Danske studerende og SU-lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske studerende og SU-lån"

Transkript

1 Institut for Marketing og Statistik Cand. Merc. Marketing Kandidatafhandling Forfattere: Anne-Sophie Fugl Ronja Madsen Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Danske studerende og SU-lån En analyse af danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University September 2011 Side 0 af 134

2 Executive summary This thesis investigates the consumer behavior of Danish students in the matter of their decision of whether to take out a student loan or not. The Danish students receive government support during their education and furthermore have the opportunity to take out advantageous student loans which about one third of the Danish students took advantage of in This has had the result of the aggregated Danish student debt exceeding DKK 22 billion and every 10 th student are experiencing difficulties in paying back their debt to the government. This, together with the fact that debt has become a bigger part of everyday life, especially among students, indicates that something has to be done. The literature review forms the foundation for understanding the consumer behavior of Danish students in relation to their decision concerning whether to take out a student loan or not. According to the literature review this decision process can be explained through the following factors: the student s involvement in the decision, the type of need experienced, direct and indirect influence from the environment, consumer socialization, the student s own opinion concerning the behavior, the perceived behavioral control, the previous behavior, the student s gender and the year of study. The empirical study consists of both an exploratory qualitative study, because the field is assessed to be uninvestigated, and a confirmatory quantitative study which makes generalization possible. The results from the empirical study show that the student s involvement in the decision, the student s needs, the student s own opinion about the decision, previous behavior and the year of study matter in their decision of whether to take out a student loan or not. Furthermore, the results show that direct and indirect influence to a certain extent can be said to influence the student s decision. In relation to this, cultural differences prove to be the cause of the difference in influence. Likewise, the different cultures that the students are living in, affect the students attitude towards the behavior. Lastly, the students perceived control over the behavior appears to be based Side 1 af 134

3 on their lack of economic knowledge, which is why their perceived control cannot be said to be actual control. In the light of these results it is recommended that the government, the parents and the students take action in the matter of the increasing level of student debt. It is recommended that the Danish government enforce economic training in the schools and that information and counseling in relation to student debt is increased. The parents are recommended to teach their children more about consumer behavior and educate them to become responsible consumers who are not accustomed to always getting what they want. Finally, the students themselves also need to take responsibility for their actions. It is recommended that the students realize the importance of the decision concerning student debt and that they are aware of the fact that a student loan easily can become a habit. Furthermore, they have to be more reflective in their student borrowing behavior even though they are experiencing difficult economic times. Antal anslag: Antal sider: 91,3 Side 2 af 134

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Videnskabsteoretisk referenceramme Definition af centrale begreber Afgrænsning Stuktur og metode Kildekritik Forbrugeradfærd Definition af forbrugsbeslutningen Forbrugerens involveringsgrad Typen af forbrugsbeslutning Behov Individuel eller fælles beslutningstagen Forbrugersocialisering Definition af begrebet forbrugersocialisering Forbrugersocialiseringsteorier Kognitiv udvikling Piagets kognitive udviklingsteori Social udvikling Eriksons udviklingsteori Studerendes forbrugersocialisering Tidligere lærdom Ny lærdom Adfærdsteorier Theory of Reasoned Action TRA og studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån Side 3 af 134

5 Kritik af TRA Theory of Planned Behavior Studerendes holdning Subjektiv norm Opfattet kontrol TPB versus TRA TPB og studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån Kritik af TPB Opsummering af adfærdsteorier Tidligere studier Danske studier Udenlandske studier Opsummering Rammemodel Forventninger Eget empirisk studie Metodeovervejelser Valg af metode Kvalitativt studie Dybdegående interviews Spørgeguide Udvælgelse af respondenter Gennemførelse af interviews Kvalitetsvurdering Resultater Forbrugsbeslutningen Behov Side 4 af 134

6 Direkte indflydelse Indirekte indflydelse Individets egen holdning Opfattet kontrol Tidligere adfærd Kvantitativt studie Spørgeskema Opbygning af spørgeskema Distribution af spørgeskema Kvalitetsvurdering Rensning af data Stikprøvens repræsentativitet Faktoranalyse Forudsætningsanalyse Resultater Pålidelighedstest Logistisk regressionsanalyse Forudsætningsanalyse Resultater Test af modellen Test af de uafhængige variable Den endelige model Diskriminantanalyse Beskrivende analyser Forbrugsbeslutningen Behov Direkte indflydelse Side 5 af 134

7 Indirekte indflydelse Individets egen holdning Opfattet kontrol Tidligere adfærd Strukturelle variable Opsummering på det empiriske studie Konklusion Anbefalinger Staten Forældre Studerende Perspektivering Metodeovervejelser Opbygning af spørgeskema Distribution af spørgeskema Resultater Bibliografi Side 6 af 134

8 DEL 1: INTRODUKTION Nærværende afhandlingens introduktion indeholder grundtankerne for afhandlingen og har til formål at præsentere læseren for afhandlingens problemstilling samt forestille den videnskabsteoretiske metode, centrale begreber, afgrænsning, afhandlingens struktur samt kritik af kilder 1. Indledning Nærværende afhandling beskæftiger sig med danske studerende på videregående uddannelser og deres forbrugeradfærd ved optagelse eller fravalg af SU-lån. Ifølge Lea, Webley & Walker (1995) er det en udbredt opfattelse, at folks holdninger til optagelse af gæld har ændret sig radikalt gennem det 20. århundrede, idet der er sket et holdningsskift fra generel modstand mod gæld til, at man accepterer kredit som en integreret del af det moderne forbrugssamfund. Lea, Webley & Levine (1993) taler ligefrem om udviklingen af en gældsbyrde-kultur. Oveni denne holdningsændring kan studerende ud fra livscyklusteorier (f.eks. Ando & Modigliani, 1963) forventes at være relativt villige til at optage gæld, da de befinder sig i en midlertidig svær økonomisk situation, som ventes at ændre sig radikaldt efter studierne. Studerende lever således i højere og højere grad i et samfund, hvor gæld, især under studierne, er en accepteret del af hverdagen, hvilket alt andet lige vil gøre de studerende mere tilbøjelige til at optage lån i studietiden. Danske studerende modtager modsat mange studerende verden over Uddannelsesstøtte fra Staten under deres uddannelsesforløb. Dette beløb udgjorde i 2011 et månedligt beløb på kr. før skat (su.dk). Trods denne støtte valgte mere end en tredjedel af de danske studerende at supplere med et SU-lån i , hvilket har resulteret 1 Bilag 1: 38,2 % af studerende på videregående uddannelser var SU-låntagere i Tallene stammer fra 2009, da SU-styrelsen endnu ikke har offentliggjort tallene fra Side 7 af 134

9 i, at de danske studerende sammenlagt har en studiegæld på 22 milliarder kroner. SUlånet er med en rente på kun 4 % under studietiden samt en tilbagebetaling, som først starter 1. januar året efter endt uddannelse, uden sammenligning det billigste og bedste lån for studerende (su.dk). Der er derfor også enighed blandt de forskellige økonomiske eksperter om, at SU-lånet er at foretrække gennem studietiden, og at det ikke er mindre lån af denne type, der skal få alarmklokkerne til at ringe (Buch, 2011). De studerende skal dog alligevel tænke sig godt om, inden de forgælder sig allerede i studietiden: Selvom SU-lån er på favorable vilkår, skal pengene betales tilbage. Man skal generelt holde igen med at optage gæld, siger formand for Forbrugerrådet, Camilla Hersom (Buch, 2011). Nye tal viser, at hver 10. studerende ikke har råd til at betale deres SU-lån tilbage, hvilket ifølge formand for SU-rådet, Per Andersen, kan have langtrækkende konsekvenser: Når unge har restgæld, kan de måske ikke få lov til at optage lån i banken, og det kan give dem en rigtig dårlig start på arbejds- og familielivet (Kommunikationogsprog.dk, 2011). Det er nemt for de studerende ikke at være opmærksomme på sådanne fremtidige konsekvenser, når de optager et SU-lån, da lånet er fordelagtigt i studietiden, tilbagebetalingen først begynder efter endt uddannelse og udsigten til et godt job ligger i den nærmeste fremtid. Lisbeth Nebelong, der er ekspert i privatøkonomi, mener ikke udelukkende, at skylden for den stigende studiegæld ligger hos de studerende: [ ]Man bør planlægge sin økonomi, men det er der kun få unge, der gør. For de lærer ikke det mindste om det i skolen. Det kræver ikke noget at få et SU-lån. Og det kan betyde, at de unge vænner sig til at have et markant større forbrug, end de burde have (Jensen, 2011). Dette bakkes op af en rapport udarbejdet af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Danske Bank, som afslører, at unge har for lidt viden om administration af økonomi og gæld. Formanden for DSF, Magnus Pedersen, er ikke i tvivl om vigtigheden ved at informere unge om privatøkonomi: Unge er en udsat gruppe, fordi vi har en lille økonomi, så der ikke skal mange udsving til, før økonomien ramler. Unge mangler erfaring i forhold til ting som privatøkonomi og lån, og det skal man være opmærksom på [ ] Det er oplagt, at unge får personlig og gratis rådgivning, når de starter på et SU-lån (Damm & Koogi, 2011). Manglen på viden om administration af økonomi og gæld blandt studerende er bekymrende, idet denne administration er kritisk for en studerendes økonomiske planlæg- Side 8 af 134

10 ning (Knight & Knight, 2000). Ifølge Walker (1996) har det den konsekvens, at gælden er stigende med manglende viden. Ud fra ovenstående viser det sig således, at danske studerende vokser op i et samfund, hvor gæld er accepteret, og de samtidig hverken lærer eller ved nok om privatøkonomi. Dette kan skabe store problemer i fremtiden, og afhandlingens forfattere finder det derfor væsentligt at skabe fokus på området. Et vigtigt spørgsmål at stille i denne sammenhæng er hvorledes de studerende selv forholder sig til stiftelse af gæld i studietiden? Føler de, at de har et egentligt behov for at optage et SU-lån, eller er det blot blevet en så integreret del af samfundet, at de ikke tænker over det? Har de selv en opfattelse af, at de mangler viden i forhold til privatøkonomi, eller har de nok viden i relation til deres nuværende økonomiske situation? Og vigtigst af alt, hvorledes adskiller de studerende med og uden SU-lån sig fra hinanden? 1.1. Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling er følgende problemformulering udarbejdet: Hvad ligger til grund for danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån? Denne overordnede problemstilling undersøges og besvares gennem nedenstående undersøgelsesspørgsmål: 1) Hvorledes kan studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån forklares ud fra eksisterende teori og empiri? 2) Hvilke faktorer påvirker danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån? Side 9 af 134

11 3) På hvilken måde kan Staten, forældre og studerende anvende afhandlingens resultater? 1.2. Videnskabsteoretisk referenceramme Valget af metodologisk tilgang inden for den videnskabsteoretiske referenceramme har betydning for den viden, der ønskes og kan genereres, da tilgangen vil være udtryk for den fremgangsmåde, der benyttes til indsamling af data, bearbejdning og sammenfatning i forbindelse med en undersøgelsesproces (Andersen, 2008). De metodologiske tilgange er mange og ofte forskellige fra én teoretiker til en anden, hvilket kan gøre valget komplekst og uoverskueligt. Ifølge Thurén (2001) taler man om to videnskabelige hovedretninger: positivisme, som har sit udspring i naturvidenskaben, og hermeneutik, som er humanistisk orienteret. Positivismen bygger på sikker viden, idet objektivitet tilsigtes i forhold til, at virkeligheden skal beskrives, som den virkelig er. Ifølge denne tilgang har mennesker kun to kilder til erkendelse; det, der kan iagttages med sanserne, og det, der kan beregnes ved hjælp af logik (Thurén, 2001; Rønn, 2006). Den skotske 1700-talsfilosof David Hume udtrykte det således: Dersom vi tager arbejde i vor hånd [ ], las os da spørge: Indeholder det en abstrakt udredning om størrelse og tal? Nej. Indeholder det en empirisk undersøgelse angående fakta? Nej. Kast det da i flammerne, thi det kan ikke indeholde noget andet end sofistik og bedrageri (i Thurén, 2001, s. 14). Positivister undersøger altså alle påstande og iagttagelser kritisk og støtter sig kun til kendsgerninger, som med stor sandsynlighed anses for sikre. Disse kendsgerninger skal så analyseres logisk, for at der kan drages slutninger af dem. Idet matematikken anses som en del af logikken, skal kendsgerningerne kvantificeres og behandles statistisk i så vid udstrækning som muligt, således at der kan drages generaliserbare slutninger af dem. En fejlkilde ved denne videnskabelige retning er menneskers subjektivitet, da undersøgerens subjektivitet kan påvirke det videnskabelige arbejde (Rønn, 2006). Hermeneutikken derimod bygger på forståelse for andre mennesker, idet hermeneutikkere anvender undersøgerens egne erindringer, erfaringer og forforståelse i fortolk- Side 10 af 134

12 ningen af adfærd (Thurén, 2001). Andre menneskers oplevelser tolkes således ud fra undersøgerens egne følelser og oplevelser. Herudfra er det ifølge Rønn (2006, s. 179) muligt at: forstå det enkelte fænomen gennem en placering af det i meningsfulde sammenhænge eller helheder. Med denne tilgangs betoning på indsigt og forståelse åbner flere erkendelsesmuligheder sig, som ikke er tilgængelige for positivister. Herudfra kan det konkluderes, at på trods af, at den hermeneutiske erkendelse bliver mere usikker, så vil den også være rigere og mere nuanceret end den positivistiske. Af ovenstående diskussion fremgår det, at det er essentielt at vælge den metode, der passer til afhandlingens hovedformål, da dette vil skabe de rette svar på afhandlingens problemformulering. Nærværende afhandlings formål er at belyse studerendes adfærd i forbindelse med beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån og dermed generalisere resultaterne til populationen, hvorfor den positivistiske tilgang er relevant at arbejde ud fra. Nærværende empiriske studie udføres objektivt ved test af forventninger fra teori og tidligere empiri samt eget kvalitativt studie. Disse forventninger søges af- eller bekræftet ved anvendelse af statistiske analyser, hvorudfra resultaterne kan generaliseres Definition af centrale begreber I nærværende afhandling bruges en række centrale begreber, som er væsentlige for læserens forståelse, hvorfor disse uddybes nærmere i nedenstående. Først og fremmest er det væsentligt at definere det, der er genstand for de studerendes beslutning. Afhandlingen beskæftiger sig med de lån, som studerende, der er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte, kan søge. Søgning om SU-lån foregår på nettet og er ganske simpel. Lånet tildeles for et år ad gangen, så de studerende selv kan afgøre, hvilke måneder de skal have lånet, og hvor meget de skal have udbetalt hver måned (dog mindst 500 kroner og maksimum 2807 kroner) (su.dk). Statens Uddannelsesstøtte vil videre i afhandlingen blive betegnet SU, og lånene vil ligeledes blive forkortet SU-lån. Side 11 af 134

13 Dernæst er det afhandlingens formål at undersøge, hvad der ligger til grund for studerendes optagelse eller fravalg af SU-lån, hvorfor afhandlingen beskæftiger sig med danske studerende på videregående uddannelser, som modtager SU. Når begrebet studerende bruges i afhandlingen, refereres der således til danske studerende på videregående uddannelser. Endvidere fremgår det i problemformuleringen, at afhandlingen både undersøger studerendes optagelse eller fravalg af SU-lån, hvorfor forfatterne har inddelt respondenterne i to grupper: Studerende, der har/har haft SU-lån Studerende, der aldrig har haft SU-lån I forhold til ovenstående grupper ønsker forfatterne, jf. problemformuleringen, at undersøge, hvad der er bestemmende for studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån altså hvorfor nogle studerende optager et SU-lån, mens andre ikke gør. Derudover finder forfatterne det interessant sidenhen at dele grupperne i tre, for at undersøge årsagerne til, hvorfor de studerende, der har et SUlån, stadig har det, hvorfor de studerende, der har haft et SU-lån, har fravalgt det og hvorfor de studerende, der aldrig har haft et SU-lån, har truffet dette valg. Studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån kan ikke defineres som et køb, hvorfor det er beslutnings- og ikke købsprocessen, der er i fokus i nærværende afhandling. Med udgangspunkt i litteratur om forbrugeradfærd (f.eks. Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2006) vælger forfatterne at definere en studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån som en førstegangsbeslutning og en studerendes beslutning om fortsat optagelse som gentagen beslutningstagen Afgrænsning På baggrund af problemformuleringen i afsnit 1.2 afgrænses afhandlingen til at beskæftige sig med SU-lån. Grunden til denne afgrænsning er, at SU-lånet er det mest Side 12 af 134

14 fordelagtige lån for en studerende sammenlignet med andre lån. Først og fremmest er det eneste, der kræves for at være berettiget til et SU-lån, at man er studerende og modtager SU. En anden væsentlig forskel er, at renten er lav, og afbetalingen først påbegyndes 1. januar et år efter endt uddannelse (su.dk). Der er endvidere ingen kontrol med, hvordan den enkelte studerendes økonomiske situation ser ud og heller ingen rådgivning i forbindelse med optagelsen af lånet. Ovenstående er således baggrunden for, hvorfor SU-lån er udgangspunktet for nærværende afhandling. I det omfang det vurderes relevant, vil andre former for lån blive inddraget i afhandlingen. For at få det bedst mulige repræsentative udsnit af danske studerende på videregående uddannelser og dermed et grundlag for generalisering til hele populationen, var det planlagt, at afhandlingens empiriske studie skulle baseres på data indsamlet i samarbejde med SU-styrelsen og uddannelsesinstitutioner i de fire største byer i Danmark. Da det imidlertid ikke har været muligt at opnå dette samarbejde, blev det i stedet besluttet at distribuere spørgeskemaet på Facebook. Dette har haft den konsekvens, at respondenterne primært består af studerende fra forfatternes egne netværk og disses netværk. Da antallet af respondenter fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus dog har været markant, er der stadig mulighed for generalisering, da det vurderes, at danske studerende ikke adskiller sig meget fra hinanden, hvorfor respondenterne stadig vurderes at være repræsentative for hele populationen Stuktur og metode Nærværende afhandling er bygget op omkring undersøgelsesspørgsmålene nævnt i afsnit 1.2. Disse spørgsmål har til formål at sikre, at alle aspekter af afhandlingens overordnede problemstilling afdækkes. En visualisering af afhandlingens struktur ses i figur 1 og gennemgås på efterfølgende side. Side 13 af 134

15 Figur 1: Afhandlingens struktur DEL 1: INTRODUKTION Indledende afsnit (Kapitel 1) Forbrugsbeslutningen (Afsnit 2.1) DEL 2: LITTERATURREVIEW Behov (Afsnit 2.2) Individuel eller fælles beslutningstagen (Afsnit 2.3) Forbrugersocialisering (Afsnit 2.4) Forbrugeradfærdsteorier (Afsnit 2.5) Tidligere studier (Kapitel 3) Opsummering (Kapitel 4) DEL 3: EMPIRISK STUDIE Eget empirisk studie (Kapitel 5) Kvalitativt studie (Kapitel 6) Kvantitativt studie (Kapitel 7) Opsummering (Kapitel 8) DEL 4: DISKUSSION Konklusion (Kapitel 9) Anbefalinger (Kapitel 10) Perspektivering (Kapitel 11) Kilde: Egen tilvirkning Side 14 af 134

16 Del 1: Introduktion Første del er afhandlingens fundament, nemlig introduktionen. Denne del indeholder grundtankerne for opbygningen af afhandlingen, herunder blandt andet afhandlingens problemstilling, problemformulering og afhandlingens struktur. Del 2: Litteraturreview: Teori og tidligere empiri Anden del af afhandlingen er et litteraturreview, der består af en diskussion af udvalgt litteratur om relevante teorier og eksisterende empiriske undersøgelser, som er centrale for afhandlingens problemstilling. Denne del skal skabe et overblik over teori og tidligere empiri, som kan danne baggrund for forståelsen af studerendes forbrugeradfærd i beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. Del 2 munder ud i opbygningen af en rammemodel for afhandlingens empiriske studie samt forventninger hertil. Del 3: Eget empirisk studie Afhandlingens tredje del udgøres af forfatternes eget empiriske studie af danske studerendes adfærd i beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. Studiet er en kombination af kvalitativ og kvantitativ metode, som består henholdsvis af semistrukturerede interviews og et spørgeskema. Det kvalitative studie er af eksplorativ karakter og har til formål at udforske studerendes holdninger og adfærd i forbindelse med økonomi generelt og SU-lån i særdeleshed. Det kvalitative studie bruges som inspiration i det kvantitative studie, som har til formål at identificere, hvad der ligger til grund for studerendes beslutningsproces i forbindelse med optagelse eller fravalg af SU-lån, og derigennem komme med anbefalinger til Staten, forældre og studerende. Del 4: Diskussion Fjerde og sidste del af afhandlingen omfatter de afsluttende afsnit bestående af konklusion, anbefalinger og perspektivering. Denne del skal samle op på afhandlingens resultater og komme med anbefalinger til Staten, forældre, studerende samt fremtidige studier på området. Side 15 af 134

17 1.6. Kildekritik Det er væsentligt at vurdere objektiviteten og validiteten i de i afhandlingen anvendte kilder, hvilket er følgende afsnits formål. Da afhandlingens problemstilling er meget oppe i tiden, har forfatterne først og fremmest anvendt artikler fra internettet, som beskriver og diskuterer studerendes økonomiske situation. Problemet ved at anvende denne type kilde er, at sådanne kilder kan have en subjektiv vinkel i forhold til forfatteren. Dette er søgt undgået ved, at internetstedets troværdighed er vurderet, og indholdet er forsøgt bekræftet gennem andre artikler. Desuden er de nyeste artikler så vidt muligt anvendt. Størstedelen af artiklerne vurderes at være valide, da de bygger på studier samt udtalelser fra eksperter på området. Derudover har afhandlingens forfattere anvendt en stor mængde artikler fra tidsskrifter som Journal of Consumer Research og Journal of Marketing Management, som vurderes at være valide, idet de kommer fra anerkendte tidsskrifter på området. De anvendte teorier og modeller vurderes ligeledes at være valide, da de kommer fra anerkendte eksperter på området. Desuden vurderes teoriernes og modellernes kritikpunkter i de afsnit, som beskæftiger sig med disse. Side 16 af 134

18 DEL 2: LITTERATURREVIEW - TEORI OG TIDLIGERE EMPIRI For bedst muligt at besvare afhandlingens problemformulering er det nødvendigt at få skabt et overblik over teori og tidligere empiri, som kan danne baggrund for forståelsen af studerendes forbrugeradfærd ved beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån 2. Forbrugeradfærd Alle mennesker er unikke individer, men deler på trods af forskellighederne ét vigtigt fælles træk i relation til nærværende afhandling; vi er alle forbrugere (Schiffman, Kunak, & Hansen, 2008). I næsten hvert øjeblik af vores liv tager vi del i en eller anden form for forbrugeradfærd, som er med til at forme os som forbrugere (Arnould, Price, & Zinkhan, 2004). Mange forfattere og teoretikere har gennem tiden defineret begrebet forbrugeradfærd, hvoraf nærværende afhandling tager udgangspunkt i Schiffman et al. s definition (2008, s. 3): Consumer behavior is defined as the behavior that consumers display in searching for, purchasing, using, evaluating and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs I denne definition fokuseres der på, hvordan den individuelle forbruger tager forbrugsbeslutninger om at bruge sine tilgængelige ressourcer, som tid, penge og indsats. En forbrugsbeslutning kan herudfra betragtes som et valg mellem alternativer, som bedst muligt tilfredsstiller forbrugerens behov i den aktuelle situation. I forhold til nærværende afhandling vil en forbrugsbeslutning kunne defineres som en studerendes beslutning om at optage eller fravælge et SU-lån. Den enkelte studerende vil således overveje, om et SU-lån vil tilfredsstille vedkommendes behov bedst muligt i den pågældende situation og herudfra vælge at optage eller fravælge SU-lånet. Hvordan samt hvilken beslutning, den studerende træffer, vil være påvirket af flere forskellige ting. Hvordan den studerende forholder sig til forbrugsbeslutningen, den Side 17 af 134

19 studerendes behov, den studerendes holdning samt omgivelsernes påvirkning vurderes at være relevante for beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. De efterfølgende afsnit i afhandlingens anden del vil bestå af en diskussion af ovenstående med udgangspunkt i udvalgt litteratur, som sidst i kapitlet munder ud i opbygningen af en rammemodel for afhandlingens empiriske studie samt forventninger hertil. Formålet med kapitlet er således at besvare undersøgelsesspørgsmål 2) Hvorledes kan studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån forklares ud fra eksisterende teori og empiri? jf. afsnit Definition af forbrugsbeslutningen For at kunne definere, hvordan studerende forholder sig til beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån er det væsentligt at forstå den studerendes involveringsgrad samt typen af forbrugsbeslutning Forbrugerens involveringsgrad De mange forskellige forbrugsbeslutninger, som den individuelle forbruger står over for gennem livet, kræver forskellige grader af involvering alt efter hvilke beslutninger, der er tale om. Forbrugerens involveringsgrad er blevet defineret utallige gange i litteraturen, hvilket har betydet, at der ikke findes en universal gældende enighed om, hvad begrebet repræsenterer (f.eks. Lastovicka & Gardner, 1979; Tyebjee, 1979). Opfattelsen af involvering stammer grundlæggende fra en forståelse af forbrugeradfærd som en todeling, i hvilken forbrugere, som jævnligt bliver konfronteret med dagligdagsbeslutninger, kun involverer sig meget i bestemte situationer, som de opfatter som værende vigtige, mens de i andre situationer ikke involverer sig synderligt (Zaichkowsky, 1985). Dette synspunkt bakkes op af Greenwald & Leavitt (1984), som ud fra deres behandling af tidligere litteratur konkluderer at: There is a consensus that high involvement means (approximately) personal relevance or importance. Involvering indebærer således et individs opmærksomhed på noget, fordi det på den ene eller anden måde er relevant eller vigtigt for individet. Involvering er altså den opfattede Side 18 af 134

20 vigtighed af en stimulus, som både kan være produktet eller selve forbrugsbeslutningen (Mittal, 1995). I nærværende afhandling vil de studerendes involvering altså være bestemt af, hvor vigtig de opfatter beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån at være. I overensstemmelse med ovenstående tages der udgangspunkt i følgende definition af involvering i nærværende afhandling (Celsi & Olson, 1988, s. 211): A consumer's level of involvement with an object, situation, or action is determined by the degree to which s/he perceives that concept to be personally relevant En forbruger er således mere involveret, jo mere personlig relevans konceptet har for forbrugeren, det vil sige, jo mere forbrugeren opfatter konceptet til at være relateret til sig selv eller medvirkende til, at forbrugeren kan opnå sine personlige mål og værdier. En forbrugsbeslutning kan således involvere en minimal indsats og overfladiske tanker eller blive formet gennem mere omfattende, tankefuld og systematisk analyse. Oullette & Wood (Oullette & Wood, 1998) skelner ligesom Zaichkowsky (1985) og mange andre forfattere således mellem lav og høj grad af involvering alt efter typen af forbrugsbeslutning. I det første tilfælde er beslutningen ofte rutinemæssig, har relativt få konsekvenser og tages nærmest automatisk med lav indsats. I det andet tilfælde er konsekvenserne derimod meget større, og forbrugeren vil ofte gøre en større indsats for at søge efter mange informationer, anmode om råd fra omverdenen og veje fordele og ulemper nøje, før beslutningen tages (Bettman, Johnson, & Payne, 1991). SU-lånet er, som tidligere nævnt, det mest fordelagtige lån, de studerende nogensinde har mulighed for at optage, og er ligeledes et lån, der er nemt at optage uden at forholde sig til de langsigtede konsekvenser. Disse attraktive fordele vil gøre SU-lånet tillokkende at optage for de studerende, selvom de godt kan klare sig uden lånet. Dette kan sammenholdes med, at gæld er blevet en integreret del af samfundet, og at studerende er mere tolerante over for gæld på grund af deres situation, hvilket taler for at studiegæld er normalen. Herudfra vil beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån Side 19 af 134

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Organiseret eller ej

Organiseret eller ej Institut for Marketing og organisation Cand.Merc.Marketing Kandidatafhandling Forfatter: Jannick Andersen 300568 Vejleder: Tino Bech-Larsen Organiseret eller ej En analyse af fagforeningsmedlemskab med

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring

Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Danskernes turistmotivation En undersøgelse af danskernes turistmotivation og forholdet mellem turistmotivation og rejseerfaring Kandidatspeciale Aalborg Universitet Turisme 10. semester Kandidatspeciale

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Hypotesen Hvad får I med hjem i

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013

Overblikpapir 2. Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Overblikpapir 2 Morten Jensen, Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde forår 2013 Introduktion...2 Positivisme...2 Triangulering...3 Survey...4 Konvertering til kvantitative data...4 Operationalisering...4

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere