Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område 3 Status for Louiselund 6 Generationernes dag og fremtidig aktivitet på Louiselund 10 International Dag For Mental Sundhed: Psykiatri-arrangement Innovationsfestival med rum til muligheder 15 Bilagsoversigt 21 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Sundhedsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: Sundhedsudvalget - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Beslutning Sundhedsudvalget den Farvel og tak til Morten - held og lykke med det nye job. Louise Høg fortalte, at Sundhedsteamet og de trænende terapeuter er flyttet ind på Louiselund - og er meget glade for de fine nye rammer der. Lars fortalte, at han har holdt oplæg i Slagelse og Skanderborg. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 2

3 Sundhedsudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/768 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Budgetopfølgning 2, 2012 på Sundhedsudvalgets område Resume Administrationen har lavet budgetopfølgning 2 på Sundhedsudvalgets område. Samlet set tilføres området netto kr. i Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget: Beslutter at de kr. indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, samt at budgeteffekter indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2012 som tekniske korrektioner. Tager administrationens oplæg om budgetopfølgning 2 til efterretning. Tager status på opfølgning på de økonomiske mål i mål- og rammeaftalerne til efterretning. Sagsfremstilling Budgetopfølgning Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2012 opgjort ultimo april med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2012 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1 Sundhedsudvalget Torsdag den Side 3

4 Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 for Sundhedsudvalget er på netto kr. Politikområde 51: På politikområde 51 er der en flytning af budget til dækning af udgifterne til projekt rend og hop. Samtidigt er der tilbageført midler fra politikområde 80 (UDI) til politikområde 51 (SOM). Ydermere er der en overførsel af personale fra politikområde 51 til politikområde 41. Posterne på området er alle udgiftsneutrale. Politikområde 52: Sundhedstjenesten/Legetek: Der er bogført løn på kr. under Sundhedstjenesten som rettelig burde være bogført på Legeteket. Dette bevirker at overførslen fra 2011 til 2012 skulle være kr. i stedet for kr. som der var anført i overførsel. Der er tale om en engangsbevilling, der tages fra kassen. Målopfølgning Administrationen har foretaget en statusopfølgning på de økonomiske mål i mål- og rammeaftalerne på udvalgets område. Økonomi/personale Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 51 Drift Politikområde: 51 Drift Politikområde: 51 Drift Politikområde: 52 Drift I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Anlæg I alt Kommunikation Intet at tilføje Sundhedsudvalget Torsdag den Side 4

5 Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget. Bilag - Bilag 1 (SU) - Bilag 2 (SU) Beslutning Sundhedsudvalget den SU tog budgetopfølgningen til efterretning uden bemærkninger. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 5

6 Sundhedsudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/8375 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Status for Louiselund Resume Første etape af Louiselund er færdig og i den kommende tid ibrugtages centret. Med dette punkt vil administrationen orientere udvalget om rammer, organisation og aktiviteter på centret. Forslag Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget samt Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Herunder særligt, at der nedsættes et interesseforum for Sundhed og Rehabiliteringscentret, caféen på Louiselund skal drives af Hørsholm Kommune, og at der ansættes personale til at tage sig af den daglige drift. o Administrationen planlægger aktiviteter for borgere i ældreboligerne (Punktet vil ligeledes blive behandlet i Social og Seniorudvalget). Sagsfremstilling Baggrund Aktiviteterne på Louiselund er nu i fuld gang og beboere og medarbejdere vil i den kommende tid flytte ind i de nye bygninger. Med dette punkt vil administrationen dels orientere udvalget dels anbefale udvalget at tage til efterretning og tage beslutning omkring rammer, organisation og aktiviteter på centret. Orientering om organiseringsstrukturen på Louiselund Mens håndværkerne har haft travlt med at klargøre første etape af byggeriet til ibrugtagelsen, har administrationen igangsat en større rekrutteringsproces, og ledelsen har lagt de organisatoriske rammer for alle fagområderne på Louiselund. Nedenstående er et overblik over organisationsstrukturen: Sundhedsudvalget Torsdag den Side 6

7 Figur 1: Udkast til illustration af organisationsstrukturen Louiselund Som figur 1 illustrerer, er organisationen Louiselund opdelt i to centerdele. Lederen for plejeboliger og fleksible pladser, (i modellen centerleder) er ansvarlig for områderne plejeboliger, fleksible pladser, samt de lyserøde områder, som består af cafeen, administrationen og klinikkerne (rødt og lyserødt område i figur 1). I forhold til organiseringen omkring Sundheds- og Rehabiliteringscentret (grønt område i figur 1), er Team Sundhedsfremme og Forebyggelse, sammen med Rehabiliteringsteamet, fremadrettet teams under Sundheds- og Rehabiliteringslederen. Drøftelse omkring et interesse-forum for Sundheds- og Rehabiliteringscentret Sundhedsudvalget Torsdag den Side 7

8 Plejeboligerne på Louiselund vil på linje med kommunens andre plejeboliger og plejehjem få deres eget bruger- og pårørenderåd. Dette råd vil blive nedsat, når den sidste etape af plejeboligerne er ibrugtaget. Det vil sige i slutningen af Derudover arbejder administrationen med at fastsætte en ramme for et interesse-forum tilknyttet Sundheds- og Rehabiliteringscentret. Dette forum skal sammensættes af eksterne interessenter, hvis fokusområde rækker ind i centrets aktiviteter. Administrationen lægger i vedtægterne til dette interesse-forum op til, at gruppen skal mødes to gange årligt. Formålet er at skabe et forum for dialog mellem eksterne interessenter, administrationen, medarbejdere og ledelse. Udvalgene kan se administrationens udkast til vedtægter i bilag 1 til dette punkt. Beslutning omkring drift af caféen på Louiselund Efter at have undersøgt mulighederne for at forpagte caféen i centerbygningen ud, mener administrationen, at en forpagtningsaftale vil være uattraktiv, da det ikke vil være muligt at omsætte tilstrækkeligt til at ansætte personale og genere et overskud. Derudover beror administrationens vurdering på, at konceptet omkring caféen, (så som eksempelvis åbningstider og menu) skal være så tilstrækkelig fleksibelt, at alle faggrupper og målgrupper kan få gavn af denne. Eftersom caféen vil være af stor betydning for den samlede oplevelse af at bo eller besøge Louiselund, foreslås det, at Hørsholm Kommune påtager sig driften af caféen. Her vil administrationen have mulighed for at læne sig op af erfaringerne fra Aktivitetscentret Sophielund, der på samme vis drives af kommunen. Administrationen arbejder pt. med planlægning af konceptet for caféen, hvor der lægges op til, at caféen bliver bemandet af en medarbejder ansat af centret og af frivillige. Det forventes derfor, at der skal afsættes midler til drift af caféen, og administrationen er indstillet på at finde disse indenfor rammen. Derudover arbejder administrationen for et fleksibelt koncept, der gør, at caféen vil kunne tilgodese alle de aktører, der har deres gang på centret. Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget og Sundhedsudvalget tiltræder, at caféen på Louiselund skal drives af Hørsholm Kommune, og at der ansættes personale til at tage sig af den daglige drift. Orientering omkring udlejningsproces for ældreboliger og om kommende aktiviteter på Louiselund Social og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmøde den 23. april, at indstille til Kommunalbestyrelsen, at 20 af ældreboligerne på Louiselund bliver udlejet til anden målgruppe, end de borgere, der af kommunens myndighedsfunktion er visiteret til en ældrebolig. Boligerne tænkes administreret af DAB med udgangspunkt i deres venteliste. Boligerne udlejes til borgere, der er folkepensionister, eller samboende med en folkepensionist. Mens efterspørgslen på de resterende ældreboliger følges tæt, vil administrationen arbejde videre med at rammesætte et koncept for en række aktiviteter rettet mod beboere i ældreboligerne på Louiselund. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 8

9 Et aktivitetscenter har været efterspurgt af flere af ansøgerne til ældreboligerne, og administrationen ønsker at imødekomme dette med aktiviteterne, som skal finde sted ad hoc og med forskellig lokation på Louiselund. Dette skyldes, at hverdagen på Louiselund skal være etableret før det er muligt at vide, hvor aktiviteterne placeres bedst. Hvis der er efterspørgsel på aktiviteterne, vil der være mulighed for at benytte en af ældreboligerne i stueplan som mødested og fast lokation for aktiviteterne. Administrationen lægger herunder op til, at det foreslåede interesseforum for Sundheds- og Rehabiliteringscentret kommer med idéer til aktiviteterne. Bilag - Bilag 1: Udkast til vedtægter for interesse-forum på Louiselund Beslutning Sundhedsudvalget den Louise Høg redegjorde for status vedrørende indflytning og implementering af Sundhedsog Rehabiliteringscenter på Louiselund. SSU har også haft punktet på dagsordenen i maj og har ønsket, at beskrivelsen af Interesseforum ændres en smule, så det bliver fremlagt igen i juni. Birger Bøgeblad spurgte om cafeen kan tænkes samkørt med Sofielunds cafe og om den vil blive åben for brugerne og borgere i almindelighed. Louise Høg fortalte, at kommunen ansætter en kok og tilknytter frivillig arbejdskraft til cafeen, men det vil blive en særskilt aktivitet for Louiselund. Der er mange ønsker om brug/lån af cafeen, så der skal udarbejdes retningslinier herfor. Mulighederne for samarbejde på tværs af kommuner - her særligt Fredensborg - omkring tilbud på Louiselund blev drøftet. SU besluttede, at invitere det politiske udvalg fra Fredensborg til et tværkommunalt møde om samarbejdsmuligheder og fælles interesse. Mødet tænkes afholdt i oktober-november Sundhedsudvalget Torsdag den Side 9

10 Sundhedsudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/8373 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Generationernes dag og fremtidig aktivitet på Louiselund Resume Administrationen orienterer med dette punkt Sundhedsudvalget om et administrativt initiativ i forbindelse med Aktiv Aldring og Solidaritet mellem generationerne, herunder afholdelse af Generationernes Dag den 1. oktober. Initiativet hører under overskriften Sundhed på Tværs, hvor administrationen fremadrettet vil sætte et særligt fokus på at samarbejde tværfagligt omkring sundhed på både politisk og administrativt niveau. Forslag Administrationen beder Sundhedsudvalget tage orienteringen til efterretning. Punktet vil ligeledes blive behandlet i Social- og Seniorudvalget. Sagsfremstilling Baggrund Social- og Integrationsministeriet opfordrer, i forbindelse med EU s år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne, kommunerne til at bidrage med forskelligartede initiativer under dette tema. Socialstyrelsen har i anledning af året igangsat et initiativ kaldet Generationernes Dag, hvor den 1. oktober bliver markeret med en landsdækkende kampagne, og styrelsen har udarbejdet et inspirationskatalog med idéer til aktiviteter på dagen eller til generelle tiltag i kommunerne. Inspirationskataloget er vedlagt som bilag 1. I Hørsholm Kommune arbejder administrationen allerede med en række idéer og forslag til sundhedsfremmende og sociale tiltag i forbindelse med åbningen af kommunens Sundhedsog Rehabiliteringscenter på Louiselund. Dette punkt er en orientering til Sundhedsudvalget omkring administrationens idéer konkret til Generationernes Dag den 1. oktober Generationernes Dag i Hørsholm Kommune Administrationen planlægger under overskriften Sundhed på Tværs en aktivitetsdag, hvor repræsentanter fra alle aldersgrupper inviteres. Dagen skal planlægges i samarbejde med Sundhedsudvalget Torsdag den Side 10

11 repræsentanter fra skoler og repræsentanter fra Hørsholm Kommunes seniorliv. Derudover ønsker administrationen at inddrage DGI og evt. andre interesseorganisationer. Formen kan for eksempel være et orienteringsløb hvor unge og gamles kompetencer bringes i spil. Lokationen vil være motionsruterne og stisystemet mellem Idrætsparken og Louiselund, hvor kommunens træningspavilloner og ankomsthaven ved Louiselund kan bringes i spil. Administrationen opstarter planlægningsprocessen og orienterer udvalgene nærmere om dagen i sensommeren. Økonomi/personale Der er endnu ikke fastsat en præcis økonomisk ramme, da planlægningen af initiativet Generationernes Dag endnu ikke er blevet drøftet med relevante samarbejdspartnere. Administrationen forestiller sig på nuværende tidspunkt, at dagen vil kunne rummes inden for de puljemidler, som Sundhedsudvalget for 2012 råder over. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Bilag 1: Inspirationskatalog til kommuner.pdf Beslutning Sundhedsudvalget den SU godkendte de foreslåede aktiviteter for Generationernes dag. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 11

12 Sundhedsudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/9536 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lene Lykke Kjærgaard International Dag For Mental Sundhed: Psykiatriarrangement 2012 Resume Efter opfordring fra Sundhedsudvalget, ønsker administrationen at sætte øget fokus på det psykiatriske område. Administrationen har i den forbindelse afholdt møde med Psykiatrifonden omkring samarbejdsmuligheder og herunder mulighederne for at afholde et psykiatri-arrangement i Trommen. Administrationen beder Sundhedsudvalget drøfte den økonomiske ramme for arrangementet. Forslag Administrationen foreslår Sundhedsudvalget at øremærke kr. af puljemidlerne til at afholde et psykiatriarrangement i Trommen i samarbejde med Psykiatrifonden. Sagsfremstilling Sundhedsudvalget har udtrykt ønske om at der bliver sat øget fokus på det psykiatriske område. Administrationen har i den forbindelse afholdt møde med Psykiatrifonden omkring samarbejdsmuligheder og herunder mulighederne for at afholde et psykiatri-arrangement i Trommen. Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt videre efter følgende overskrifter: Mulige oplægsholdere Jes Gerlach er psykiater og stifter af Psykiatrifonden og han har sagt ja til at holde oplæg ved arrangementet. Derudover arbejder administrationen på at kunne invitere en kendt foredragsholder til arrangementet, som kan fortælle om hvordan de oplever det at leve med psykisk sygdom tæt inde på kroppen. Desuden vil der være et musikalsk indslag ved arrangementet. Koncept Administrationen lægger op til at arrangementet i Trommen bliver gratis at deltage i for borgerne. Trommen er forhåndsbooket til arrangementet. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 12

13 Der arbejdes på en form hvor der under arrangementet vil være opstillet stande i forhallen ved relevante aktører, som derved får mulighed for at formidle deres budskaber inden på området. Administrationen forestiller sig at invitere diverse frivillige foreninger, Landsforeningen SIND, kommunens praktiserende læger og psykologer, terapihaven Nacadia m.fl. Arrangementet er uden spisning. Dato og tidspunkt Administrationen foreslår at arrangementet afholdes den 10. oktober 2012, da denne dato også er International Dag for Mental Sundhed. Administrationen foreslår at arrangementet afholdes som et aftenarrangement fra Økonomisk ramme Administrationen foreslår Sundhedsudvalget at afsætte kr. af puljemidlerne til afholdelse af arrangementet. Administrationen arbejder ud fra følgende budgetoverslag: Booking af Trommen (grundbemanding teknik mm.) Oplæg v. Jes Gerlach Oplæg v. kendt Musikalsk indslag Estimeret udgift (Kr.) Forplejning mm Uforudsete udgifter I alt Økonomi/personale Administrationen har foretaget en estimering af udgiftsposter for afholdelse af arrangementet. Se sagsfremstilling for detaljeret oversigt. Kommunikation Team Sundhedsfremme og Forebyggelse har pr. 1. maj ansat en ny kommunikationskonsulent, som vil forestå kommunikationen forud for arrangementet. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 13

14 Beslutning Sundhedsudvalget den SU godkendte det foreslåede arrangement, dog med ønske om en budgetreduktion, hvis muligt. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 14

15 Sundhedsudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/9859 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Lone Skovsbøl Innovationsfestival med rum til muligheder Resume [ ] er en innovationsfestival, som finder sted i Hørsholm i efterårsferien d oktober. Nyskabende, frivillige projektmagere indretter på en uge hver sin installation, der kan formidle projekternes ide. Det bedste projekt vinder kr. til at blive realiseret. Produkterne er et åbent udstillingsvindue, der fungerer som inspirationskatalog for fremtidige projekter samt et virtuelt netværkskort. [ ] vil: 1. Give rum til den næste generation af innovatører 2. Aktivere uudnyttede kreative ressourcer i ungdommen 3. Sætte Hørsholm Kommune på det kreative landkort Festivalen afholdes på en central lokation i Hørsholms centrum. Den ideelle løsning er, at vi låner Hørsholm Hospital til projektet. Ansøgning om dette er for øjeblikket til behandling hos Region Hovedstaden. Alternativt afvikles festivalen et andet centralt sted i byen. En oplagt løsning er at låne en af folkeskolerne, der alligevel står ubenyttet hen i efterårsferien. Forslag Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget drøfter oplægget til innovationsfestival og beslutter, om de vil støtte projektet med kr. Sagsfremstilling 1) Baggrund Ideen til festivalen bygger på en sammensmeltning af ideer og ideologier mellem administrationen og unge i Hørsholm Kommune. Konkret bygger projektet på erfaringer fra Youth Explorer, samt en lokal festival, Kassernefestivalen, som en gruppe unge selv planlagde og afviklede på Sjælsmark Kaserne sidste år. Der er også inspirationer fra andre festivaler som Burning Man i USA og Nakkefestival i Rørvig. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 15

16 2) Målgruppen Unge firstmovere (kreative og iværksættere) Talentet og drivet lever blandt de unge uafhængigt af kultur er der altid en minoritet af unge, som dyrker deres drømme. Især i Nordsjælland er de kreative unge isolerede, da der ikke er mange tilbud for kreativ udfoldelse og vidensdeling. Vi vil skabe en legeplads et tilbud til disse unge. 3) Visionen Gevinsten ved at handle Bæredygtighed er, at de gode idéer ikke går til spilde, men lever videre efter festivalen. Derfor giver vi kr. til at realisere det bedste projekt. Glem fremtidsforskning Vi vil ikke snakke om, hvordan fremtiden måske bliver, men vi vil gøre noget for at vise, hvilken fremtid vi drømmer om. Som deltager på [ ] beder vi deltagerne om at bidrage med deres personlige drøm, som omformes til en fælles og mangfoldig fremtidsvision. Hørsholm Kommune bliver, som arrangør, et samlingspunkt for kreative iværksættere og kendt som et sted, hvor der sker spændende ting. Frivillighed Deltagerne i projektet tager, gennem deres engagement og bidrag til festivalen, afstand fra den krævementalitet, som præger den politiske debat. De ønsker at vise gevinsterne af, at unge frivilligt bidrager til samfundets udvikling. I dag ser mange unge gevinsterne ved at gøre noget, når det handler om at blive kendt og tilbedt men er ikke altid så bevidste omkring, hvilke kvaliteter der giver succes. Men giver de våde stjernedrømme livskvalitet? Vi vil vise de unge at der er andre veje og andre forståelser af succes og selvrealisering. Det vil vi gøre igennem konkurrencen og gennem de værdier og den stemning, vi skaber omkring festivalen. 4) Festivalens elementer Kreativ konkurrence På websitet vil landets kreative elite få adgang til at præsentere deres bedste projektidéer med udgangspunkt i det konkrete festivalområde. Her kan de zoome sig ind på de 15 udstillingsområder og booke det område, de mener, er bedst egnet til deres projekt. Opgaven er at præsentere sit projekt på en måde, som inddrager og engagerer publikum. Målet er ikke en messe, men en kreativ by fuld af muligheder for aktiv deltagelse. Administrationen vælger de 15 bedste projekter. De iværksættere/kunstnere, som præsenterer deres projekter, vil dyste om at vinde en præmie på kroner til at få projektet realiseret efter festivalen. Konkurrencen er for ikke-etablerede Sundhedsudvalget Torsdag den Side 16

17 kunstnere/projekter, idet vi ønsker at bevare fremtidsvisionen. Et dommerpanel bestående af anerkendte kunstnere vil vælge vinderprojektet. Original lyd Musikprogrammet på [ ] vil byde på internationalt anerkendte navne fra den eksperimenterende undergrundsscene. Vi vil prioritere kunstnere som tænker nyt frem for dem som spiller det sikre. Vi ønsker at disse musikere både bidrager med optræden og med masterclasses, foredrag eller andet for deltagerne på festivalen. Målet er at videregive deres erfaring og viden til den næste generation. Desuden vil festivalens mange forskellige rum og hjørner byde på musikalske oplevelser fra unge talentfulde musikere fra det nordsjællandske musikmiljø. En del vil blive programsat men vi byder også velkommen til spontane koncerter og indfald undervejs. Handelsmarked [ ] gør det muligt at bringe byen sammen om et marked hvor forretninger fra nær og fjern kan komme med: Instrumenter Tegnere Kunsthåndværkere Økologisk landbrug Antikvarer Handelsmarkedet er en merværdi, som opstår i relation til festivalen, og som bidrager til en spændende oplevelse for de besøgende. Oplevelsesmarked Oplevelsesmarkedet er for alle som vil tilbyde oplevelser. [ ] Vil være en anledning til at både etablerede aktører på ungdomsområdet, men også private med skabertrang, kan tilbyde deres oplevelser til et publikum af festivalgæster. Sportsklubber Rollespilsklubber Parkour Skatere Graffitimalere Skjalde Teaterklubber Workshops Etablerede kunstnere får mulighed for at videregive deres erfaringer gennem workshops, hvor de selv er underviser. Her får vi en direkte interaktion mellem de etablerede og den næste generation [ ] skal inspirere unge til at turde drømme at turde lære at udtrykke sig i kunst. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 17

18 5) Produkterne Levende dokumentation Festivalens aktiviteter følges løbende af to dokumentarister, der via videoer rapporterer om, hvad der foregår på festivalen. Videoerne bliver præsenteret på en tidslinje og indlejres visuelt i et virtuelt netværkskort som viser vej til alle projektmagerne og deres indbyrdes relationer. Resultatet bliver et interaktivt kort, hvor man let kan se eller gense alle idéerne fra innovationskonkurrencen og de gode minder fra festivalen. Det virtuelle kort bliver et attraktivt netværksredskab for deltagere på festivalen, der lettere vil kunne finde hinanden med udgangspunkt i det man husker bedst projekterne. Kortet bliver også et værdifuldt redskab for offentlige og private ledere, som søger spændende idéer og ikke mindst folk med drive. Levende inspirationskatalog Den energi og de ressourcer, der ligger i de unges drømme og projekter vil vi med [ ] formidle til almenheden. På den måde får både deltagerne på [ ] og Hørsholms borgere en unik kulturel oplevelse. Økonomi/personale Budgettet herunder er opstillet med udgangspunkt i at Hørsholm Kommune i forvejen finansierer lønudgifter til udvikling og afvikling af festivalen. Der er dog behov for, at vi tilknytter en erfaren festivalafvikler i en periode på 2 måneder til rent praktisk at gennemføre festivalen. Udgiften til dette beløber sig til ca kr. og skal også finansieres. Udgift til festivalafvikler / konsulent kr. Forberedelse af festivalen kr Udgifter til promoveringsarrangementer Rejseudgifter Udvikling/drift af hjemmeside Netværksaktiviteter Præsentationsmateriale Afvikling af festivalen kr. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 18

19 Materialer og hjælp til opbygning af installationer som er en del af innovationskonkurrencen ( kr.) Leje af varebil (5.000 kr.) Forplejning af frivillige, kunstnere samt deltagere i innovationskonkurrencen ( kr.) Oppyntning - midlertidige ombygninger osv. ( kr.) Lysinstallation / varemærke ved indgangen ( kr.) Betaling til optrædende kunstnere / musikere ( kr.) Præmie til vinderen af Innovationskonkurrencen kr. Samlet budget: kr. Finansiering Finansieringen er opdelt i to dele dels finansieringen af festivalens drift og afvikling, dels finansiering af præmiesummen på kr. Finansiering af drift samt afvikling ( kr.): Midler fra politiske udvalg kr. Disse midler er forventede midler, idet der har været positive forhåndstilkendegivelser, men det er midler som der skal ansøges om. Børne- og Skoleudvalget ( kr.) Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ( kr.) Sundhedsudvalget ( kr.) Eksisterende projektmidler kr. Finansiering af præmiesum ( kr.): Præmiesummen tilvejebringes via sponsorater, men der er en forhåbning om, at Kultur Metropol Øresund projektet ønsker at være samarbejdspartner og hovedsponsor. Dette vil kræve et økonomiske bidrag til præmien på min kr. Det resterende beløb fremskaffes via private sponsorater. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 19

20 Beslutning Sundhedsudvalget den SU bevilgede kr. til Innovationsfestival med rum til muligheder. Der ønskes et sundhedsmæssigt fokus i aktiviteterne. Sundhedsudvalget Torsdag den Side 20

21 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1 (SU) Åben Bilag 2 (SU) Åben Bilag 1: Udkast til vedtægter for interesse-forum på Louiselund Åben Bilag 1: Inspirationskatalog til kommuner.pdf Sundhedsudvalget Torsdag den Side 21

22 Sundhedsudvalgets møde Lars Iversen (F) Formand Anne-Grethe Nissen (T) Medlem Nadja Maria Hageskov (C) Medlem Hanne Merete Lassen (C) Næstformand Birger Bøgeblad (V) Medlem Sundhedsudvalget Side 22

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere