KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne"

Transkript

1 DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne 1

2 KORT OG GODT Forord Handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre og landbrugsskoler blev omfattet af den nuværende form for selveje pr. 1. januar De tidligere amtsinstitutioner almene gymnasier, VUC og social- og sundhedsskoler (SOSU-skoler) blev pr. 1. januar 2007 omfattet af det statslige selveje i forbindelse med amternes nedlæggelse. En erhvervsskole er jf. erhvervsskoleloven omfattet af selveje med taxameterfinansiering. Det stiller store krav til skolernes økonomistyring og til bestyrelsernes indsigt i erhvervsskolernes budgetter og regnskaber samt til de regler, der styrer skolernes økonomiske råderum. Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne har derfor bedt tidligere direktør på Næstved Handelsskole om at udarbejde dette temahæfte. Flemming Jørgensen var bestyrelses medlem med økonomi som område i handelsskolernes lederforening (HFI). Han deltog som handelsskolernes repræsentant i det omfattende arbejde med udviklingen af taxa metersystemet. Endvidere var han også efter afslutningen af HFI-bestyrelsesarbejdet medlem af HFI s økonomiudvalg. I som økonomikonsulent i Danske Erhvervs skoler. Endelig var han bestyrelsesformand for en SOSUskole og et alment gymnasium i perioden Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne anbefaler dette temahæfte Kort og Godt - om erhvervsskoleregnskabet som hjælp for den enkelte skoles bestyrelse til brug i for bindelse med læsning af skolens årsrapport og budget. Også skolernes mellemledere uden økonomisk baggrund kan få glæde af at læse hæftet. Med venlig hilsen Per Påskesen Formand Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne Lars Kunov Direktør Danske Erhvervsskoler August

3 Erhvervsskoleregnskabet Indholdsfortegnelse Forord 2 Resumé 4 Gennemgang af et erhvervsskoleregnskab og skolens økonomistyring 5 1. Regnskabets placering som en del af skolens samlede styring 5 2. Overordnede principper for udarbejdelsen af erhvervsskoleregnskabet 6 3. De forskellige elementer i en erhvervsskoles regnskab 8 1. Årsberetningen 8 2. Anvendt regnskabspraksis 8 3. Resultatopgørelsen 9 4. Balancen Pengestrømsopgørelse (kaldes også finansieringsanalyse) Noter til årsrapporten Måltal Hoved- og nøgletal Revisionspåtegningen Faresignaler 22 APPENDIKS 23 Generelt om regnskaber, en kort introduktion for ikke-regnskabskyndige 23 A. Basale regnskabsmæssige definitioner 23 B. Flere forskellige typer regnskaber 26 C. Det driftsøkonomiske eller interne regnskab, generel model 27 D. Arter, formål og projekter 28 3

4 KORT OG GODT Resumé Dette temahæfte er primært rettet mod bestyrelsesmedlemmer og erhvervsskolernes mellemledere, der ikke i forvejen har en dybere indsigt i regnskabsmæssige forhold. Temahæftet sigter mod at sætte læseren i stand til at foretage en gennemgang af erhvervsskolernes regnskaber, idet der foretages en gennemgang af det væsentligste indhold i et konkret erhvervsskoleregnskab, herunder hvad regnskabslæseren specielt skal hæfte sig ved. Der foretages også en gennemgang af relevante analyser til belysning af skolens økonomiske situation og udvikling. Temahæftet er opbygget således, at regnskabets enkelte bestanddele, poster og nøgletal forklares og samtidig illustreres med det gennemgående eksempel på et årsregnskab fra en erhvervsskole. I gennemgangen er der bl.a. fokuseret på forhold, som regnskabslæseren, her typisk et bestyrelsesmedlem, skal være opmærksom på i relation til økonomisk risiko. Også afskrivninger og deres betydning for regnskabet gennemgås. Endvidere diskuteres det, hvorvidt en erhvervsskole skal have overskud og i givet fald hvor stort. I gennemgangen fokuseres der også på risikobilledet, dvs. særlige risikofaktorer og faldgruber. Revisionspåtegningen i regnskabet er (sammen med revisionsprotokollen) revisors rapportering til bl.a. bestyrelsen, så også den gennemgås. Det anvendte konkrete regnskab er regnskabet for 2013 for ZBC Zealand Business College, som er en kombinationsskole med tekniske og merkantile uddannelser i Ringsted, Næstved og Vordingborg. Da skolernes regnskaber opstilles efter samme skabelon udarbejdet af Undervisningsministeriet, adskiller ZBC s regnskabsopstilling og indhold sig ikke fra andre erhvervsskolers. Erhvervsskolers regnskaber er ikke umiddelbart sammenlignelige med offentlige regnskaber eller virksomhedsregnskaber. Det overordnede koncept bag et erhvervsskoleregnskab er dog i vid udstrækning det samme som virksomheders regnskaber. For den ikke-regnskabskyndige læser kan det være en god idé at starte læsningen af temahæftet med appendikset bagest i temahæftet. Her gennemgås meget kort nogle væsentlige regnskabsbegreber. 4

5 Erhvervsskoleregnskabet Temahæftet består således af tre dele, nemlig: a) Gennemgang af et erhvervsskoleregnskabs indhold og skolens økonomistyring b) Appendiks med generelle regnskabsmæssige begreber c) Årsrapporten for 2013 for ZBC Zealand Business College Gennemgang af et erhvervsskoleregnskab og skolens økonomistyring 1. Regnskabets placering som en del af skolens samlede styring Før vi ser på årsregnskabet fra en erhvervsskole, vil vi se på skolens samlede økonomistyring. Den består i hovedsagen af: Budgetterne, som udtrykker skolens forventninger til og planer for fremtiden. Budgettet udarbejdes typisk i efteråret forud for regnskabsåret (når forslag til finanslov er fremsat og taxametrene dermed i hovedtræk kendt). Ledelsesrapportering med budgetopfølgning, dvs. sammenligning af periodens budget med de faktisk realiserede tal for perioden og med årsagsforklaring til afvigelser. Store skoler vil typisk udarbejde månedsbudgetter og månedsregnskaber. Mindre og mellemstore skoler vil typisk udarbejde kvartalsbudgetter og kvartalsregnskaber. Budget opfølg ningen sker naturligvis for de samme perioder som budgettet, dvs. typisk måneds vist eller kvartalsvist. Ud over den aktuelle periodes budgetopfølgning indeholder den også år til dato, altså en opsummering fra 1. januar til og med den aktuelle periodes budget opfølgning. Skolerne udarbejder flere budgetter, nemlig: Aktivitetsbudget, dvs. forventningerne til antal årselever på de enkelte uddannelser i de enkelte budgetperioder og for hele budgetåret. Driftsbudget, der viser forventningerne til skolens resultat (overskud/underskud) i de enkelte budgetperioder og for hele budgetåret. Investerings- og finansieringsbudgetter, dvs. en oversigt over de forventede anskaffelser af f.eks. udstyr, inventar og bygninger. Likviditetsbudget, dvs. oversigt over udviklingen i skolens likvide midler (bankbeholdninger mv.). Budgettet udarbejdes som nævnt typisk 2-3 måneder forud for regnskabsåret og godkendes af bestyrelsen på dens november- eller december-møde. Udarbejdelsen sker med baggrund i de kendte data fra de seneste perioder forud for budgetlægningen, forventninger til aktiviteten i budgetåret, finanslovens forventede takster og bestyrelsens krav til overskud. 5

6 KORT OG GODT I forbindelse med budgetlægningen er det således vigtigt, at skolen nedbryder budgetterne på enkeltaktiviteter (uddannelsesområder) og afdelinger (f.eks. EUD s grund- og hovedforløb, HHX, HTX og AMU). Hertil kommer budgetter over fællesudgifter og bygningsudgifter samt finansielle poster (renter mv.). Perioderegnskaberne (måneds- eller kvartalsregnskaber) udarbejdes med samme specifikationsgrad som budgettet, så det er muligt at sammenligne budgettet med de realiserede tal. Normalt vil bestyrelsen kun få fremlagt hovedtallene. Skolens økonomiafdeling og de enkelte budgetansvarlige ledere har naturligvis et meget omfattende og specificeret materiale, som danner baggrund for hovedtallene. 2. Overordnede principper for udarbejdelsen af erhvervsskoleregnskabet Erhvervsskoleregnskaber udarbejdes i henhold til: Erhvervsskoleloven LKB nr. 878 af 08/08/2011 Bekendtgørelse af Lov om Institutioner for Erhvervsrettet Uddannelse. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af om Statens Regnskabsvæsen. Paradigme (skabelon) udarbejdet af Undervisningsministeriet. Diverse retningslinjer udsendt fra Undervisningsministeriet, herunder konteringsinstruks Bekendtgørelse nr om af om revision og tilskudskontrol mv. Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) fra Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen). budgetvejledningen fra Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen). Vejledningen revideres jævnligt. Skolens egen regnskabsinstruks, herunder IT-sikkerhed. Af loven fremgår det bl.a., at: Skolens regnskabsår er finansåret, dvs. kalenderåret. Der ved regnskabsårets slutning udarbejdes et årsregnskab (årsrapport) omfattende resultat opgørelse, balance (også kaldet status) og anlægsoversigt (aktiver til langvarig brug). Regnskabet skal underskrives af skolens leder og samtlige bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, og det skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Skolens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af under visningsministeren. Rigsrevisor kan til brug for gennemgangen af skolens regnskab indhente oplysninger direkte fra bestyrelsen (rigsrevisor er den eksterne revisor, skolens statsautoriserede eller registrerede revisor er den interne revisor). Fra 2011 overgik skolerne til statens regnskab, dog med en række undtagelser (især vedr. afskrivningsregler). Undtagelserne bevirker, at der ikke der de store forskelle mellem skolens årsregnskab og et regnskab opstillet efter årsregnskabslovens bestemmelser. 6

7 Erhvervsskoleregnskabet Regnskabet indeholder følgende elementer: Årsberetning, hvor skolens leder og bestyrelse redegør for årets drift, forventningerne til det kommende års drift samt øvrige væsentlige forhold, som ikke direkte fremgår af resultatopgørelsen, balancen eller noterne. Revisionspåtegning, som udtrykker revisors opfattelse af regnskabet. Anvendt regnskabspraksis, dvs. en redegørelse for anvendt regnskabspraksis på alle de områder, der i det enkelte regnskabsår eller over en længere periode er væsentlig for forståelsen af regnskabet (f.eks. hvor lang tid anlægsaktiverne afskrives over). Balance, der viser skolens aktiver og passiver. Finansieringsanalyse, der viser skolens disponering af likviditeten. Hoved- og nøgletal, der beskriver sammenhænge mellem skolens økonomi og dimensioneringer. Noter, hvori der gives kommentarer og specifikationer til resultatopgørelsens og balancens poster. Måltal, der især fokuserer på elevernes gennemførelsesprocenter på de enkelte uddannelser. Regnskabet skal opgøres i henhold til god offentlig regnskabsskik jf. Økonomisk Administrativ Vejledning, der som nævnt på de fleste punkter svarer til årsregnskabsloven. Det omfatter bl.a.: Going Concern princippet: Skolens aktiver og passiver opgøres med udgangspunkt i, at skolen fortsætter driften. Aktiverne og passiverne værdiansættes således til den værdi, de har for skolen ved fortsat drift. Kontinuitetsprincippet: Regnskabspraksis for opgørelsen af den enkelte post skal som udgangspunkt være uændret fra år til år. Årsregnskabet skal tage udgangspunkt i det foregående års ultimobalance (balancen pr året før). Periodiseringsprincippet: Indtægter og omkostninger medtages i det år, de vedrører. Indtægter medtages i det år, de er realiseret, mens omkostningerne relateres til indtægterne, således at alle omkostninger afledt af indtægterne medtages i regnskabet. Værdiansættelse ud fra hver-for-sig-princippet: Skolens aktiver og passiver værdiansættes hver for sig, således at en høj værdiansættelse på et aktiv ikke kan opveje en lav værdiansættelse af et andet aktiv. Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) er sammen med retningslinjer fra Undervisningsministeriet styrende for udarbejdelsen af skolens regnskab. ØAV findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og indeholder, dispositionsregler, bevillingslove, bogføring, regnskabs aflæggelse, kontoplaner og vejledning. Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. 7

8 KORT OG GODT 3. De forskellige elementer i en erhvervsskoles regnskab Indholdet af regnskabet er nævnt i kapitel 2. Her vil vi se nærmere på indholdet af de enkelte elementer og anvende ZBC s regnskab for 2013 som eksempel. ZBC-regnskabet fremgår af bilaget til temahæftet. 1. Årsberetningen Se ZBC-regnskabet side 4. I årsberetningen gennemgås bl.a.: Skolens aktivitetsområder (uddannelsesområder). Skolens vision, mission og strategi. Årets faglige resultater, f.eks. udvikling i karaktergennemsnit og gennemførelse/frafald. Det økonomiske resultat, faktisk resultat sammenlignet med budget, vurdering af resultatet (tilfredsstillende, ikke-tilfredsstillende), årsager til resultatet sammenlignet med budgettet og evt. tidligere år. Forventninger til det kommende år i relation til aktivitet og økonomi. Målrapportering vedr. skolens aktiviteter opdelt på de enkelte uddannelsesområder og indgange. 2. Anvendt regnskabspraksis Se ZBC-regnskabet side 23. Her skal skolen redegøre for de kriterier og vurderingsprincipper, der ligger bag regnskabet. Det gælder f.eks. principper for: Hvornår en indtægt og en omkostning medregnes (typisk indtægter, når de er sikre, og omkostninger, når de truer). Indregning af eventuelle leasingaftaler (nye aftaler må ikke indgås jf. budgetvejledningen) Opdeling af omkostningerne på funktioner. Eventuelle finansielle instrumenter, typisk renteswaps. Afskrivningsperioder og scrapværdier for anlægsaktiver samt grænse for straksafskrivninger (dvs. grænsen for hvornår et aktiv straks føres 100% som en omkostning). Op- og nedskrivninger for anlægsaktiver, dvs. regulering af aktivernes værdi ud over de sædvanlige periodeafskrivningerne. Kursværdi på værdipapirer. Afskrivningsprincipperne i erhvervsskolernes regnskaber adskiller sig fra det, der er sædvanen i statslige regnskaber. Erhvervsskolerne skal anvende længere afskrivningsperioder end generelt på statens område. Det betyder, at erhvervsskolerne anvender principper og perioder, der svarer til årsregnskabslovens principper og dermed giver lavere omkostninger i de enkelte år efter anlægsaktivernes anskaffelsestidspunkt, men til gengæld bliver til omkostninger i flere år. 8

9 Erhvervsskoleregnskabet Som det ses af ZBC-regnskabet, anvender denne skole en scrapværdi på bygninger på 50% og en afskrivningsperiode på bygninger på 50 år. Det betyder, at skolen går ud fra, at bygningerne efter 50 år har en restværdi på 50% af anskaffelsesprisen. Det betyder igen, at skolens afskriver 2% pr. år af den del, der skal afskrives, nemlig 50%. Altså afskriver skolen 1% af anskaffelsesprisen (50% af 2% = 1%). Andre skoler anvender scrapværdier på f.eks %. Der afskrives kun på bygningerne, ikke på den del af ejendomsværdien, der udgøres af grundværdien. 3. Resultatopgørelsen Se ZBC-regnskabet side 30. Resultatopgørelsen blev tidligere kaldt driftsregnskabet. Det er en opgørelse over skolens indtægter og omkostninger. Forskellen mellem indtægter og omkostninger er årets overskud eller underskud. Begreberne udgifter og omkostninger anvendes ofte i flæng. Udgifter betyder anskaffelse, mens omkostninger betyder forbrug. Det er omkostningerne, der påvirker årets resultat. Skolen kan f.eks. have udgifter til anskaffelse af en bil. Bilens værdi er et aktiv, og det påvirker ikke årets resultat. Bilens værdi forringes løbende, og dette værditab er en omkostning. Værditabet kaldes en afskrivning. Resultatopgørelsen er opstillet meget summarisk. Specifikationer til de enkelte poster findes i noterne senere i årsrapporten. En resultatopgørelse kan opstilles efter flere modeller, men skolerne skal opstille resultatopgørelsen funktionsopdelt - jf. kravene fra Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Undervisningens gennemførelse er et eksempel på en funktion. Ledelse og administration er et andet eksempel. Nogle omkostninger som f.eks. IT-drift, herunder afskrivning på IT-udstyr, og løn mv. til HRafdelingen er fælles omkostninger for flere funktioner. Sådanne omkostninger fordeles efter fordelingsnøgler ud på de enkelte funktioner (uddannelser). Hvilke fordelingsnøgler, skolerne skal anvende, kan diskuteres, men de kan påvirke den enkelte uddannelses resultat temmelig meget. Hvis indtægterne er større end omkostningerne, har skolen et overskud. Hvis det modsatte er tilfældet, har skolen et underskud. Regnskabslæseren skal være opmærksom på, at regnskabet i nogle opstillinger (ikke ZBC) har parenteser om nogle af tallene. Parenteser betyder i den forbindelse minustal. Indtægter En erhvervsskoles største indtægt er statstilskud. En anden stor indtægtspost er Deltagerbetaling og andre indtægter. Det er deltagerbetaling for AMU-kurser og åben uddannelse samt 9

10 KORT OG GODT rekvirenternes betaling for aktiviteter under projekter og indtægtsdækket virksomhed (IDV), altså kurser og serviceydelser uden statstilskud. Projekter udføres typisk for statslige projektmidler og for EU-midler, ved udviklingsprojekter ofte med en medfinansiering fra skolen. Hvis skolen er værtsinstitution for administrative fællesskaber, vil den også have indtægter herfra. Statstilskud kommer fra tilskud til elever og kursister. Det udbetales efter takster (taxametre) mv., som fremgår af finansloven. Alle skoler modtager et grundtilskud, der bortset fra meget små skoler - ikke er afhængigt af antal årselever. Langt det største statstilskud kommer fra de såkaldte taxametre, dvs. en takst pr. årselever, der fremgår af finansloven. En årselev defineres som en elev i 40 uger, og tilskuddene beregnes derfor som antal årselever x taxametrene. Der findes flere taxametre, hvoraf de vigtigste er: Undervisningstaxameteret, der skal dække omkostningerne i forbindelse med undervisningens gennemførelse, dvs. lærerløn, pædagogisk ledelse, undervisnings materialer, pædagogisk IT-drift, undervisningsudstyr, eksamen mv. Færdiggørelsestaxameteret, der udløses for hver elev, der færdiggør en eksamen eller et forløb. Fællestaxameteret, der skal dække udgifter til ledelse (skoleleder og souschef), administrativt personale, pedeller, administrativ IT-drift, inventar og udstyr til administration samt bygningsdrift (rengøring, varme, vand mv.). Bygningstaxameter, der skal dække kapitaludgifter i forbindelse med skolens lokaler, dvs. husleje af lejede lokaler og prioritetsrenter og afskrivninger på bygninger i ejede bygninger. Også ind- og udvendig vedligeholdelse samt ejendomsskatter skal dækkes af bygningstaxameteret. Ovenstående beskrivelse af taxametrene og hvad de skal dække, fremgår af finanslovens 20 ( 20 er Undervisningsministeriets område). Også alle taxametersatser og andre tilskud som f.eks. grundtilskud fremgår af 20. Udbetaling af tilskud: Regnskabslæseren skal være opmærksom på, at undervisningstaxametre og færdiggørelsestaxametre udbetales tidstro, dvs. i det år, hvor aktiviteten foregår. Fælles- og bygningstaxametrene udbetales forskudt, dvs. efter et elevtal fra en tidligere periode. Eks: Fællesog bygningstaxametre i 2013 udbetales efter det antal årselever, skolen havde i 4. kvartal 2011 og de tre første kvartaler i Ved fald i aktiviteten betyder det, at skolen faktisk indregner for store indtægter og dermed måske reelt har et dårligere resultat end regnskabets tal. Ved stigende aktivitet, må skolen vente godt et år med at få tilskuddene til fælles- og bygningsudgifter. Det betyder, at årets resultat reelt er større end regnskabets tal. Skolerne må ikke korrigere for disse forhold i regnskabet (regnskabsteknisk: De må ikke periodisere på dette område). 10

11 Erhvervsskoleregnskabet Det skal understreges, at skolerne er omfattet af det såkaldte bloktilskudsprincip. Det betyder, at skolerne frit kan anvende de modtagne tilskud efter de prioriteringer, den enkelte skole vælger. Det er således ikke et krav, at der skal være balance mellem de enkelte taxametertyper og de omkostninger, der afholdes inden for området. Driftsomkostninger/afskrivninger Som tidligere omtalt, betyder omkostning forbrug. Der skelnes mellem omkostninger, der betales kontant, og omkostninger, der ikke betales kontant. Sidstnævnte er afskrivninger på anlægsaktiver. Den normale praksis på erhvervsskoler (jf. budgetvejledningen) er, at anskaffelser under kr. straks afskrives fuldt ud og dermed straks bliver til en omkostning. Aktiver over denne grænse bogføres som et anlægsaktiv, f.eks. bygninger, udstyr, inventar og biler. Den løbende værdiforringelse af anlægsaktiverne udgør et forbrug og registreres derfor som omkostninger hen over aktivernes brugstid. Disse omkostninger kaldes afskrivninger og er ikke en kontant udbetaling. Udbetalingen skete i forbindelse med anskaffelsen. Normalt fordeles afskrivningen lineært over brugstiden, dvs. med lige store beløb hvert år. Hvis f.eks. en bil forventes at have en levetid på 5 år og ingen scrapværdi efter 5 år, så afskrives anskaffelsessummen med 20% hvert år. Bygninger til teoretisk undervisning afskrives normalt over 50 år og vil normalt have en scrapværdi på 25-50%. Hvis en bygning f.eks. er anskaffet for 40 mio. kr. og forventes af have en levetid på 50 år og en scrapværdi på 30%, beregnes de årlige afskrivninger som 1/50 = 2% af (40 mio. kr mio. kr.) = kr. De 12 mio. kr. i parentesen udgør 30% af 40 mio. kr. = scrapværdien. Særligt om bunkning : Ved anskaffelse af IT-udstyr og andet udstyr kan skolen vælge, om den vil se på de enkelte enheder (f.eks. den enkelte PC eller det enkelte skolebord), eller om den 11

12 KORT OG GODT vil se på den samlede anskaffelse. Hvis skolen f.eks. anskaffer 100 PC er til kr. pr. stk., i alt kr., har den følgende valg: Afskrive hele beløbet på kr. straks, altså bogføre hele beløbet som en omkostning. Bogføre den samlede anskaffelse på kr. som et aktiv og så afskrive beløbet over f.eks. 3 år med kr. pr. år. Herved fordeles den samlede omkostning over flere år. Skolens valg af bunkning eller ikke-bunkning skal fremgå af årsrapportens afsnit om regnskabspraksis. Finansielle poster Indtægterne med fradrag af driftsomkostningerne giver Resultat af primær drift. Hertil skal lægges finansielle indtægter (f.eks. renter af bank- og obligationsbeholdninger og kursgevinst) og fratrækkes finansielle omkostninger (f.eks. renter af bankgæld og prioritetsrenter og bidrag til realkreditlån samt kurstab). Ekstraordinære poster Efter de finansielle poster fremkommer resultatet før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster er indtægter og omkostninger, der ikke vedrører skolens primære/ordinære drift og ikke vil komme igen år efter år. Det kan f.eks. være fortjeneste eller tab i forbindelse med salg af fast ejendom. Som det ses af ZBC-regnskabet, havde denne skole ingen ekstraordinære poster i 2012 eller Årets resultat Endelig kommer man nu frem til årets resultat. ZBC har i 2013 et overskud på kr , mod 3,051 mio. kr. i Hvis årets resultat sættes i forhold til omsætningen, fås overskudsgraden, som er et af de nøgletal, skolen skal beregne. Overskudsgraden for ZBC udgør i x100/ = 2,7%. I 2012 udgjorde overskudsgraden 3.051x100/ = 1,4%. En overskudsgrad i 2013 på 2,7% betyder, at for hver krone, skolen har i indtægt, har den fået 2,7 øre i overskud. Der er store forskelle i både skolernes mål for overskud og de realiserede overskud på de enkelte skoler. I de senere år har gennemsnittet på erhvervsskoler ligget på godt 1% og på SUSO-skoler dog ca. 7%. En af årsagerne til de store forskelle i overskudsgrader på den ene side de gamle erhvervsskoler og de tidligere amtsejede SOSU-skoler er, at de gamle erhvervsskolerne har været omfattet af den nuværende form for selveje siden 1991 og gennem årene har konsolideret sig og dermed opnået pæne egenkapitaler, mens de tidligere amtsskoler ved overgangen til selveje i 2007 blev født med negativ egenkapital og derfor har ønsket en ret kraftig konsolidering. 12

13 Erhvervsskoleregnskabet Formålsregnskaber Resultatopgørelsen og noterne indeholder omkostningsarter. Eksempler på omkostningsarter er lærerløn, læremidler, administrativ løn, udstyr, el, varme, vand og IT-drift. Ud over regnskaber opdelt efter omkostningsarter udarbejder skolen også de såkaldte formålsregnskaber. Formålene er skolens uddannelser som f.eks. EUD-grundforløb, de enkelte hovedforløb, HHX, HTX og AMU. Formålsregnskaberne viser de enkelte uddannelsers resultater. Nogle omkostningsarter (f.eks. lærerløn) kan direkte henføres til de enkelte uddannelsesområder, mens andre omkostninger (f.eks. IT-drift og kopiering) er fælles for alle eller mange formål. Disse indirekte omkostninger må fordeles ud på de enkelte formål ved hjælp af fordelingsnøgler (f.eks. antal årselever, antal kursister, antal m2, antal PC ere i områderne). Den valgte fordelingsnøgle inkl. eventuelle vægtninger er naturligvis afgørende for de enkelte formåls (uddannelsers) resultat, hvorfor formålsregnskaber skal tages med forbehold. Fordelingen af de indirekte omkostninger er forbundet med usikkerheder, da andre fordelingsnøgler kan give et andet billede af den enkelte uddannelse. Det bevirker også, at det er nødvendigt at vurdere, om de fordelte omkostninger vil bortfalde, hvis en uddannelse tænkes nedlagt. Se yderligere om regnskabsopstillinger, omkostningstyper og fordelinger i appendikset. 4. Balancen Se ZBC-regnskabet side Balancen blev tidligere kaldt status. Den er en opgørelse over skolens aktiver og passiver på balancedagen, dvs. regnskabsåret sidste dato - i skoleregnskaber altid den 31. december. Passiverne viser kapitalfremskaffelsen. Kapital skaffes: Enten ved egenkapital, dvs. ved selv at have tjent pengene i form af opsparet overskud gennem årene. Eller ved at låne penge af fremmede (gæld). Aktiverne viser, hvad den fremskaffede kapital er anvendt til, dvs. de værdier, som skolen ejer. Aktiver og passiver er altid lige store, altså: Aktiver = passiver Aktiver = gæld + egenkapital Egenkapital = aktiver gæld 13

14 KORT OG GODT Aktiver Aktiverne opdeles i hovedposterne anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver kendetegnes ved at være de mindst likvide aktiver, dvs. vanskeligst umiddelbart at omsætte til likvide midler (kontanter). De er endvidere uafhængige af aktivitetens (omsætningens) størrelse. Hvis f.eks. først en bygning er anskaffet, så kan den ikke reduceres, hvis elevtallet falder. Anlægsaktiverne underopdeles i: Immaterielle anlægsaktiver, der på skoler oftest vil omfatte indretning af lejede lokaler. Hvis et lejemål f.eks. er indgået over 10 år, afskrives udgiften til indretning med 1/10 hvert år, altså fordeles omkostningerne over 10 år. ZBC har iflg. regnskabet ingen immaterielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver, der på skoler typisk vil omfatte skolens ejede grunde og bygninger, udstyr og inventar. Også disse aktiver afskrives over den forventede brugsperiode og bliver således til omkostninger i resultatopgørelsen i årene efter anskaffelsen. Finansielle anlægsaktiver, der f.eks. omfatter deposita i forbindelse med lejemål. Også værdipapirer anskaffet med henblik på besiddelse i lang tid er finansielle anlægsaktiver. ZBC har anlægsaktiver for 282 mio. kr. Langt størstedelen i form af skolens bygningsmasse. I årets løb er der færdiggjort et byggeri, så grunde og bygninger er steget, mens anlægsaktiver under udførelse er gået i 0. Omsætningsaktiver er de mest likvide aktiver. Deres størrelse vil typisk afhænge af aktivitetens (omsætningens) størrelse. Omsætningsaktiver er kontanter eller aktiver, der relativt hurtigt kan omdannes til kontanter. På en skole vil omsætningsaktiverne typisk bestå af varebeholdninger, tilgodehavender vedr. leverede ydelser og periodeafgrænsningsposter. Posten periodeafgrænsningsposter i både aktiv- og passivsiden anvendes til at placere indtægter og omkostninger i det regnskabsår, hvor de hører hjemme. I aktivsiden kan det f.eks. være forudbetalinger for omkostninger, og i passivsiden kan det f.eks. være forbrugte, men endnu ikke betalte omkostninger. Likvide midler udgøres af skolens bankbeholdning og eventuel beholdning af værdipapirer i form af stats- eller realkreditobligationer. Jf. budgetvejledningen må skolen ikke købe aktier. Passiver Passiverne viser, hvordan skolen er finansieret, altså hvordan den har skaffet den kapital, der er investeret i skolens aktiver. Det sker dels ved egenkapital, dels ved fremmedkapital også benævnt gæld. 14

15 Erhvervsskoleregnskabet Skolens egenkapital er opstået ved, at hvert års overskud eller underskud siden skolens stiftelse er blevet overført til posten egenkapital. ZBC-regnskabet på side 32 viser en egenkapital på kr Gennem de over 100 år skolen har eksisteret, har den således haft samlede overskud på dette beløb. Egenkapitalen opdeles i to poster, nemlig egenkapital pr og egenkapital i øvrigt. Datoen er den sidste dato før den reform, der pr indførte den nuværende form for selveje. Egenkapitalen pr udgør den frie egenkapital, som i tilfælde af skolens opløsning kan disponeres frit. Egenkapital i øvrigt skal i tilfælde af skolens opløsning afleveres til staten. Skolens gæld opdeles i: Langfristet gæld, der defineres som gæld, der forfalder senere end et år. Kortfristet gæld, der forfalder inden for det første år efter balancedagen. Kortfristet del af den langfristede gæld er et udtryk for det næste års afdrag på den langfristede gæld, typisk realkreditgæld. En væsentlig post under den korte gæld er feriepengeforpligtelsen. Den er et udtryk for, hvor meget skolens personale har til gode for optjent, men endnu ikke afholdt ferie. En anden væsentlig post er Mellemregning med Undervisningsministeriet. I ZBC-regnskabet udgør posten 27,3 mio. kr. Beløbet er modtaget fra Undervisningsministeriet en af de allersidste dage i december og udgør forudbetaling af tilskud i januar måned og januar kvartal. Regnskabslæseren skal være opmærksom på, at denne gæld vil blive mindre og mindre og helt være borte efter 3 måneder. Posten likvide midler i aktivsiden vil falde tilsvarende i løbet af januar kvartal, da skolen skal bruge penge fra ministeriet på især lønninger i den kommende måned og det kommende kvartal. På ZBC udgør de likvide midler pr ,6 mio. kr., og næsten hele beløbet udgøres af forudbetalingen fra ministeriet. I de næste 3 måneder vil de likvide midler derfor næsten være forsvundet indtil næste store forudbetaling kommer i slutningen af marts. Hensættelser: I nogle erhvervsskoleregnskaber indeholder passiverne af og til en 3. hovedgruppe, nemlig hensættelser. De 3 hovedgrupper vil så være: Egenkapital Hensættelser Gæld Hensættelser vil normalt være skønsmæssigt hensatte beløb til gæld eller forpligtelser, hvis nøjagtige størrelse og forfaldstidspunkt ikke kendes. Det kan f.eks. være hensættelser foranlediget af retssager om erstatning eller usikkerhed om krav om tilbagebetaling af taxametertilskud. 15

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2015 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 15. august 2016 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2015 Vi har her fornøjelsen at sende dig PwC

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsberetning. hvidovre produktionsskole

Årsberetning. hvidovre produktionsskole Årsberetning hvidovre produktionsskole 2014 Indhold Indhold Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2009 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2009 (3. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2016 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 1. december

Læs mere

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12

MC CENTERET HOLBÆK ApS. Årsrapport for 2011/12 MC CENTERET HOLBÆK ApS Tåstruphøj 44 4300 Holbæk CVR-nr. 32647588 Årsrapport for 2011/12 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2013

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2012 for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere