KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne"

Transkript

1 DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne 1

2 KORT OG GODT Forord Handelsskoler, tekniske skoler, AMU-centre og landbrugsskoler blev omfattet af den nuværende form for selveje pr. 1. januar De tidligere amtsinstitutioner almene gymnasier, VUC og social- og sundhedsskoler (SOSU-skoler) blev pr. 1. januar 2007 omfattet af det statslige selveje i forbindelse med amternes nedlæggelse. En erhvervsskole er jf. erhvervsskoleloven omfattet af selveje med taxameterfinansiering. Det stiller store krav til skolernes økonomistyring og til bestyrelsernes indsigt i erhvervsskolernes budgetter og regnskaber samt til de regler, der styrer skolernes økonomiske råderum. Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne har derfor bedt tidligere direktør på Næstved Handelsskole om at udarbejde dette temahæfte. Flemming Jørgensen var bestyrelses medlem med økonomi som område i handelsskolernes lederforening (HFI). Han deltog som handelsskolernes repræsentant i det omfattende arbejde med udviklingen af taxa metersystemet. Endvidere var han også efter afslutningen af HFI-bestyrelsesarbejdet medlem af HFI s økonomiudvalg. I som økonomikonsulent i Danske Erhvervs skoler. Endelig var han bestyrelsesformand for en SOSUskole og et alment gymnasium i perioden Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne anbefaler dette temahæfte Kort og Godt - om erhvervsskoleregnskabet som hjælp for den enkelte skoles bestyrelse til brug i for bindelse med læsning af skolens årsrapport og budget. Også skolernes mellemledere uden økonomisk baggrund kan få glæde af at læse hæftet. Med venlig hilsen Per Påskesen Formand Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne Lars Kunov Direktør Danske Erhvervsskoler August

3 Erhvervsskoleregnskabet Indholdsfortegnelse Forord 2 Resumé 4 Gennemgang af et erhvervsskoleregnskab og skolens økonomistyring 5 1. Regnskabets placering som en del af skolens samlede styring 5 2. Overordnede principper for udarbejdelsen af erhvervsskoleregnskabet 6 3. De forskellige elementer i en erhvervsskoles regnskab 8 1. Årsberetningen 8 2. Anvendt regnskabspraksis 8 3. Resultatopgørelsen 9 4. Balancen Pengestrømsopgørelse (kaldes også finansieringsanalyse) Noter til årsrapporten Måltal Hoved- og nøgletal Revisionspåtegningen Faresignaler 22 APPENDIKS 23 Generelt om regnskaber, en kort introduktion for ikke-regnskabskyndige 23 A. Basale regnskabsmæssige definitioner 23 B. Flere forskellige typer regnskaber 26 C. Det driftsøkonomiske eller interne regnskab, generel model 27 D. Arter, formål og projekter 28 3

4 KORT OG GODT Resumé Dette temahæfte er primært rettet mod bestyrelsesmedlemmer og erhvervsskolernes mellemledere, der ikke i forvejen har en dybere indsigt i regnskabsmæssige forhold. Temahæftet sigter mod at sætte læseren i stand til at foretage en gennemgang af erhvervsskolernes regnskaber, idet der foretages en gennemgang af det væsentligste indhold i et konkret erhvervsskoleregnskab, herunder hvad regnskabslæseren specielt skal hæfte sig ved. Der foretages også en gennemgang af relevante analyser til belysning af skolens økonomiske situation og udvikling. Temahæftet er opbygget således, at regnskabets enkelte bestanddele, poster og nøgletal forklares og samtidig illustreres med det gennemgående eksempel på et årsregnskab fra en erhvervsskole. I gennemgangen er der bl.a. fokuseret på forhold, som regnskabslæseren, her typisk et bestyrelsesmedlem, skal være opmærksom på i relation til økonomisk risiko. Også afskrivninger og deres betydning for regnskabet gennemgås. Endvidere diskuteres det, hvorvidt en erhvervsskole skal have overskud og i givet fald hvor stort. I gennemgangen fokuseres der også på risikobilledet, dvs. særlige risikofaktorer og faldgruber. Revisionspåtegningen i regnskabet er (sammen med revisionsprotokollen) revisors rapportering til bl.a. bestyrelsen, så også den gennemgås. Det anvendte konkrete regnskab er regnskabet for 2013 for ZBC Zealand Business College, som er en kombinationsskole med tekniske og merkantile uddannelser i Ringsted, Næstved og Vordingborg. Da skolernes regnskaber opstilles efter samme skabelon udarbejdet af Undervisningsministeriet, adskiller ZBC s regnskabsopstilling og indhold sig ikke fra andre erhvervsskolers. Erhvervsskolers regnskaber er ikke umiddelbart sammenlignelige med offentlige regnskaber eller virksomhedsregnskaber. Det overordnede koncept bag et erhvervsskoleregnskab er dog i vid udstrækning det samme som virksomheders regnskaber. For den ikke-regnskabskyndige læser kan det være en god idé at starte læsningen af temahæftet med appendikset bagest i temahæftet. Her gennemgås meget kort nogle væsentlige regnskabsbegreber. 4

5 Erhvervsskoleregnskabet Temahæftet består således af tre dele, nemlig: a) Gennemgang af et erhvervsskoleregnskabs indhold og skolens økonomistyring b) Appendiks med generelle regnskabsmæssige begreber c) Årsrapporten for 2013 for ZBC Zealand Business College Gennemgang af et erhvervsskoleregnskab og skolens økonomistyring 1. Regnskabets placering som en del af skolens samlede styring Før vi ser på årsregnskabet fra en erhvervsskole, vil vi se på skolens samlede økonomistyring. Den består i hovedsagen af: Budgetterne, som udtrykker skolens forventninger til og planer for fremtiden. Budgettet udarbejdes typisk i efteråret forud for regnskabsåret (når forslag til finanslov er fremsat og taxametrene dermed i hovedtræk kendt). Ledelsesrapportering med budgetopfølgning, dvs. sammenligning af periodens budget med de faktisk realiserede tal for perioden og med årsagsforklaring til afvigelser. Store skoler vil typisk udarbejde månedsbudgetter og månedsregnskaber. Mindre og mellemstore skoler vil typisk udarbejde kvartalsbudgetter og kvartalsregnskaber. Budget opfølg ningen sker naturligvis for de samme perioder som budgettet, dvs. typisk måneds vist eller kvartalsvist. Ud over den aktuelle periodes budgetopfølgning indeholder den også år til dato, altså en opsummering fra 1. januar til og med den aktuelle periodes budget opfølgning. Skolerne udarbejder flere budgetter, nemlig: Aktivitetsbudget, dvs. forventningerne til antal årselever på de enkelte uddannelser i de enkelte budgetperioder og for hele budgetåret. Driftsbudget, der viser forventningerne til skolens resultat (overskud/underskud) i de enkelte budgetperioder og for hele budgetåret. Investerings- og finansieringsbudgetter, dvs. en oversigt over de forventede anskaffelser af f.eks. udstyr, inventar og bygninger. Likviditetsbudget, dvs. oversigt over udviklingen i skolens likvide midler (bankbeholdninger mv.). Budgettet udarbejdes som nævnt typisk 2-3 måneder forud for regnskabsåret og godkendes af bestyrelsen på dens november- eller december-møde. Udarbejdelsen sker med baggrund i de kendte data fra de seneste perioder forud for budgetlægningen, forventninger til aktiviteten i budgetåret, finanslovens forventede takster og bestyrelsens krav til overskud. 5

6 KORT OG GODT I forbindelse med budgetlægningen er det således vigtigt, at skolen nedbryder budgetterne på enkeltaktiviteter (uddannelsesområder) og afdelinger (f.eks. EUD s grund- og hovedforløb, HHX, HTX og AMU). Hertil kommer budgetter over fællesudgifter og bygningsudgifter samt finansielle poster (renter mv.). Perioderegnskaberne (måneds- eller kvartalsregnskaber) udarbejdes med samme specifikationsgrad som budgettet, så det er muligt at sammenligne budgettet med de realiserede tal. Normalt vil bestyrelsen kun få fremlagt hovedtallene. Skolens økonomiafdeling og de enkelte budgetansvarlige ledere har naturligvis et meget omfattende og specificeret materiale, som danner baggrund for hovedtallene. 2. Overordnede principper for udarbejdelsen af erhvervsskoleregnskabet Erhvervsskoleregnskaber udarbejdes i henhold til: Erhvervsskoleloven LKB nr. 878 af 08/08/2011 Bekendtgørelse af Lov om Institutioner for Erhvervsrettet Uddannelse. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af om Statens Regnskabsvæsen. Paradigme (skabelon) udarbejdet af Undervisningsministeriet. Diverse retningslinjer udsendt fra Undervisningsministeriet, herunder konteringsinstruks Bekendtgørelse nr om af om revision og tilskudskontrol mv. Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) fra Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen). budgetvejledningen fra Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen). Vejledningen revideres jævnligt. Skolens egen regnskabsinstruks, herunder IT-sikkerhed. Af loven fremgår det bl.a., at: Skolens regnskabsår er finansåret, dvs. kalenderåret. Der ved regnskabsårets slutning udarbejdes et årsregnskab (årsrapport) omfattende resultat opgørelse, balance (også kaldet status) og anlægsoversigt (aktiver til langvarig brug). Regnskabet skal underskrives af skolens leder og samtlige bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet opstilles og revideres efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren, og det skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Skolens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler fastsat af under visningsministeren. Rigsrevisor kan til brug for gennemgangen af skolens regnskab indhente oplysninger direkte fra bestyrelsen (rigsrevisor er den eksterne revisor, skolens statsautoriserede eller registrerede revisor er den interne revisor). Fra 2011 overgik skolerne til statens regnskab, dog med en række undtagelser (især vedr. afskrivningsregler). Undtagelserne bevirker, at der ikke der de store forskelle mellem skolens årsregnskab og et regnskab opstillet efter årsregnskabslovens bestemmelser. 6

7 Erhvervsskoleregnskabet Regnskabet indeholder følgende elementer: Årsberetning, hvor skolens leder og bestyrelse redegør for årets drift, forventningerne til det kommende års drift samt øvrige væsentlige forhold, som ikke direkte fremgår af resultatopgørelsen, balancen eller noterne. Revisionspåtegning, som udtrykker revisors opfattelse af regnskabet. Anvendt regnskabspraksis, dvs. en redegørelse for anvendt regnskabspraksis på alle de områder, der i det enkelte regnskabsår eller over en længere periode er væsentlig for forståelsen af regnskabet (f.eks. hvor lang tid anlægsaktiverne afskrives over). Balance, der viser skolens aktiver og passiver. Finansieringsanalyse, der viser skolens disponering af likviditeten. Hoved- og nøgletal, der beskriver sammenhænge mellem skolens økonomi og dimensioneringer. Noter, hvori der gives kommentarer og specifikationer til resultatopgørelsens og balancens poster. Måltal, der især fokuserer på elevernes gennemførelsesprocenter på de enkelte uddannelser. Regnskabet skal opgøres i henhold til god offentlig regnskabsskik jf. Økonomisk Administrativ Vejledning, der som nævnt på de fleste punkter svarer til årsregnskabsloven. Det omfatter bl.a.: Going Concern princippet: Skolens aktiver og passiver opgøres med udgangspunkt i, at skolen fortsætter driften. Aktiverne og passiverne værdiansættes således til den værdi, de har for skolen ved fortsat drift. Kontinuitetsprincippet: Regnskabspraksis for opgørelsen af den enkelte post skal som udgangspunkt være uændret fra år til år. Årsregnskabet skal tage udgangspunkt i det foregående års ultimobalance (balancen pr året før). Periodiseringsprincippet: Indtægter og omkostninger medtages i det år, de vedrører. Indtægter medtages i det år, de er realiseret, mens omkostningerne relateres til indtægterne, således at alle omkostninger afledt af indtægterne medtages i regnskabet. Værdiansættelse ud fra hver-for-sig-princippet: Skolens aktiver og passiver værdiansættes hver for sig, således at en høj værdiansættelse på et aktiv ikke kan opveje en lav værdiansættelse af et andet aktiv. Økonomisk Administrativ Vejledning (ØAV) er sammen med retningslinjer fra Undervisningsministeriet styrende for udarbejdelsen af skolens regnskab. ØAV findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og indeholder, dispositionsregler, bevillingslove, bogføring, regnskabs aflæggelse, kontoplaner og vejledning. Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. 7

8 KORT OG GODT 3. De forskellige elementer i en erhvervsskoles regnskab Indholdet af regnskabet er nævnt i kapitel 2. Her vil vi se nærmere på indholdet af de enkelte elementer og anvende ZBC s regnskab for 2013 som eksempel. ZBC-regnskabet fremgår af bilaget til temahæftet. 1. Årsberetningen Se ZBC-regnskabet side 4. I årsberetningen gennemgås bl.a.: Skolens aktivitetsområder (uddannelsesområder). Skolens vision, mission og strategi. Årets faglige resultater, f.eks. udvikling i karaktergennemsnit og gennemførelse/frafald. Det økonomiske resultat, faktisk resultat sammenlignet med budget, vurdering af resultatet (tilfredsstillende, ikke-tilfredsstillende), årsager til resultatet sammenlignet med budgettet og evt. tidligere år. Forventninger til det kommende år i relation til aktivitet og økonomi. Målrapportering vedr. skolens aktiviteter opdelt på de enkelte uddannelsesområder og indgange. 2. Anvendt regnskabspraksis Se ZBC-regnskabet side 23. Her skal skolen redegøre for de kriterier og vurderingsprincipper, der ligger bag regnskabet. Det gælder f.eks. principper for: Hvornår en indtægt og en omkostning medregnes (typisk indtægter, når de er sikre, og omkostninger, når de truer). Indregning af eventuelle leasingaftaler (nye aftaler må ikke indgås jf. budgetvejledningen) Opdeling af omkostningerne på funktioner. Eventuelle finansielle instrumenter, typisk renteswaps. Afskrivningsperioder og scrapværdier for anlægsaktiver samt grænse for straksafskrivninger (dvs. grænsen for hvornår et aktiv straks føres 100% som en omkostning). Op- og nedskrivninger for anlægsaktiver, dvs. regulering af aktivernes værdi ud over de sædvanlige periodeafskrivningerne. Kursværdi på værdipapirer. Afskrivningsprincipperne i erhvervsskolernes regnskaber adskiller sig fra det, der er sædvanen i statslige regnskaber. Erhvervsskolerne skal anvende længere afskrivningsperioder end generelt på statens område. Det betyder, at erhvervsskolerne anvender principper og perioder, der svarer til årsregnskabslovens principper og dermed giver lavere omkostninger i de enkelte år efter anlægsaktivernes anskaffelsestidspunkt, men til gengæld bliver til omkostninger i flere år. 8

9 Erhvervsskoleregnskabet Som det ses af ZBC-regnskabet, anvender denne skole en scrapværdi på bygninger på 50% og en afskrivningsperiode på bygninger på 50 år. Det betyder, at skolen går ud fra, at bygningerne efter 50 år har en restværdi på 50% af anskaffelsesprisen. Det betyder igen, at skolens afskriver 2% pr. år af den del, der skal afskrives, nemlig 50%. Altså afskriver skolen 1% af anskaffelsesprisen (50% af 2% = 1%). Andre skoler anvender scrapværdier på f.eks %. Der afskrives kun på bygningerne, ikke på den del af ejendomsværdien, der udgøres af grundværdien. 3. Resultatopgørelsen Se ZBC-regnskabet side 30. Resultatopgørelsen blev tidligere kaldt driftsregnskabet. Det er en opgørelse over skolens indtægter og omkostninger. Forskellen mellem indtægter og omkostninger er årets overskud eller underskud. Begreberne udgifter og omkostninger anvendes ofte i flæng. Udgifter betyder anskaffelse, mens omkostninger betyder forbrug. Det er omkostningerne, der påvirker årets resultat. Skolen kan f.eks. have udgifter til anskaffelse af en bil. Bilens værdi er et aktiv, og det påvirker ikke årets resultat. Bilens værdi forringes løbende, og dette værditab er en omkostning. Værditabet kaldes en afskrivning. Resultatopgørelsen er opstillet meget summarisk. Specifikationer til de enkelte poster findes i noterne senere i årsrapporten. En resultatopgørelse kan opstilles efter flere modeller, men skolerne skal opstille resultatopgørelsen funktionsopdelt - jf. kravene fra Finansministeriet og Undervisningsministeriet. Undervisningens gennemførelse er et eksempel på en funktion. Ledelse og administration er et andet eksempel. Nogle omkostninger som f.eks. IT-drift, herunder afskrivning på IT-udstyr, og løn mv. til HRafdelingen er fælles omkostninger for flere funktioner. Sådanne omkostninger fordeles efter fordelingsnøgler ud på de enkelte funktioner (uddannelser). Hvilke fordelingsnøgler, skolerne skal anvende, kan diskuteres, men de kan påvirke den enkelte uddannelses resultat temmelig meget. Hvis indtægterne er større end omkostningerne, har skolen et overskud. Hvis det modsatte er tilfældet, har skolen et underskud. Regnskabslæseren skal være opmærksom på, at regnskabet i nogle opstillinger (ikke ZBC) har parenteser om nogle af tallene. Parenteser betyder i den forbindelse minustal. Indtægter En erhvervsskoles største indtægt er statstilskud. En anden stor indtægtspost er Deltagerbetaling og andre indtægter. Det er deltagerbetaling for AMU-kurser og åben uddannelse samt 9

10 KORT OG GODT rekvirenternes betaling for aktiviteter under projekter og indtægtsdækket virksomhed (IDV), altså kurser og serviceydelser uden statstilskud. Projekter udføres typisk for statslige projektmidler og for EU-midler, ved udviklingsprojekter ofte med en medfinansiering fra skolen. Hvis skolen er værtsinstitution for administrative fællesskaber, vil den også have indtægter herfra. Statstilskud kommer fra tilskud til elever og kursister. Det udbetales efter takster (taxametre) mv., som fremgår af finansloven. Alle skoler modtager et grundtilskud, der bortset fra meget små skoler - ikke er afhængigt af antal årselever. Langt det største statstilskud kommer fra de såkaldte taxametre, dvs. en takst pr. årselever, der fremgår af finansloven. En årselev defineres som en elev i 40 uger, og tilskuddene beregnes derfor som antal årselever x taxametrene. Der findes flere taxametre, hvoraf de vigtigste er: Undervisningstaxameteret, der skal dække omkostningerne i forbindelse med undervisningens gennemførelse, dvs. lærerløn, pædagogisk ledelse, undervisnings materialer, pædagogisk IT-drift, undervisningsudstyr, eksamen mv. Færdiggørelsestaxameteret, der udløses for hver elev, der færdiggør en eksamen eller et forløb. Fællestaxameteret, der skal dække udgifter til ledelse (skoleleder og souschef), administrativt personale, pedeller, administrativ IT-drift, inventar og udstyr til administration samt bygningsdrift (rengøring, varme, vand mv.). Bygningstaxameter, der skal dække kapitaludgifter i forbindelse med skolens lokaler, dvs. husleje af lejede lokaler og prioritetsrenter og afskrivninger på bygninger i ejede bygninger. Også ind- og udvendig vedligeholdelse samt ejendomsskatter skal dækkes af bygningstaxameteret. Ovenstående beskrivelse af taxametrene og hvad de skal dække, fremgår af finanslovens 20 ( 20 er Undervisningsministeriets område). Også alle taxametersatser og andre tilskud som f.eks. grundtilskud fremgår af 20. Udbetaling af tilskud: Regnskabslæseren skal være opmærksom på, at undervisningstaxametre og færdiggørelsestaxametre udbetales tidstro, dvs. i det år, hvor aktiviteten foregår. Fælles- og bygningstaxametrene udbetales forskudt, dvs. efter et elevtal fra en tidligere periode. Eks: Fællesog bygningstaxametre i 2013 udbetales efter det antal årselever, skolen havde i 4. kvartal 2011 og de tre første kvartaler i Ved fald i aktiviteten betyder det, at skolen faktisk indregner for store indtægter og dermed måske reelt har et dårligere resultat end regnskabets tal. Ved stigende aktivitet, må skolen vente godt et år med at få tilskuddene til fælles- og bygningsudgifter. Det betyder, at årets resultat reelt er større end regnskabets tal. Skolerne må ikke korrigere for disse forhold i regnskabet (regnskabsteknisk: De må ikke periodisere på dette område). 10

11 Erhvervsskoleregnskabet Det skal understreges, at skolerne er omfattet af det såkaldte bloktilskudsprincip. Det betyder, at skolerne frit kan anvende de modtagne tilskud efter de prioriteringer, den enkelte skole vælger. Det er således ikke et krav, at der skal være balance mellem de enkelte taxametertyper og de omkostninger, der afholdes inden for området. Driftsomkostninger/afskrivninger Som tidligere omtalt, betyder omkostning forbrug. Der skelnes mellem omkostninger, der betales kontant, og omkostninger, der ikke betales kontant. Sidstnævnte er afskrivninger på anlægsaktiver. Den normale praksis på erhvervsskoler (jf. budgetvejledningen) er, at anskaffelser under kr. straks afskrives fuldt ud og dermed straks bliver til en omkostning. Aktiver over denne grænse bogføres som et anlægsaktiv, f.eks. bygninger, udstyr, inventar og biler. Den løbende værdiforringelse af anlægsaktiverne udgør et forbrug og registreres derfor som omkostninger hen over aktivernes brugstid. Disse omkostninger kaldes afskrivninger og er ikke en kontant udbetaling. Udbetalingen skete i forbindelse med anskaffelsen. Normalt fordeles afskrivningen lineært over brugstiden, dvs. med lige store beløb hvert år. Hvis f.eks. en bil forventes at have en levetid på 5 år og ingen scrapværdi efter 5 år, så afskrives anskaffelsessummen med 20% hvert år. Bygninger til teoretisk undervisning afskrives normalt over 50 år og vil normalt have en scrapværdi på 25-50%. Hvis en bygning f.eks. er anskaffet for 40 mio. kr. og forventes af have en levetid på 50 år og en scrapværdi på 30%, beregnes de årlige afskrivninger som 1/50 = 2% af (40 mio. kr mio. kr.) = kr. De 12 mio. kr. i parentesen udgør 30% af 40 mio. kr. = scrapværdien. Særligt om bunkning : Ved anskaffelse af IT-udstyr og andet udstyr kan skolen vælge, om den vil se på de enkelte enheder (f.eks. den enkelte PC eller det enkelte skolebord), eller om den 11

12 KORT OG GODT vil se på den samlede anskaffelse. Hvis skolen f.eks. anskaffer 100 PC er til kr. pr. stk., i alt kr., har den følgende valg: Afskrive hele beløbet på kr. straks, altså bogføre hele beløbet som en omkostning. Bogføre den samlede anskaffelse på kr. som et aktiv og så afskrive beløbet over f.eks. 3 år med kr. pr. år. Herved fordeles den samlede omkostning over flere år. Skolens valg af bunkning eller ikke-bunkning skal fremgå af årsrapportens afsnit om regnskabspraksis. Finansielle poster Indtægterne med fradrag af driftsomkostningerne giver Resultat af primær drift. Hertil skal lægges finansielle indtægter (f.eks. renter af bank- og obligationsbeholdninger og kursgevinst) og fratrækkes finansielle omkostninger (f.eks. renter af bankgæld og prioritetsrenter og bidrag til realkreditlån samt kurstab). Ekstraordinære poster Efter de finansielle poster fremkommer resultatet før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster er indtægter og omkostninger, der ikke vedrører skolens primære/ordinære drift og ikke vil komme igen år efter år. Det kan f.eks. være fortjeneste eller tab i forbindelse med salg af fast ejendom. Som det ses af ZBC-regnskabet, havde denne skole ingen ekstraordinære poster i 2012 eller Årets resultat Endelig kommer man nu frem til årets resultat. ZBC har i 2013 et overskud på kr , mod 3,051 mio. kr. i Hvis årets resultat sættes i forhold til omsætningen, fås overskudsgraden, som er et af de nøgletal, skolen skal beregne. Overskudsgraden for ZBC udgør i x100/ = 2,7%. I 2012 udgjorde overskudsgraden 3.051x100/ = 1,4%. En overskudsgrad i 2013 på 2,7% betyder, at for hver krone, skolen har i indtægt, har den fået 2,7 øre i overskud. Der er store forskelle i både skolernes mål for overskud og de realiserede overskud på de enkelte skoler. I de senere år har gennemsnittet på erhvervsskoler ligget på godt 1% og på SUSO-skoler dog ca. 7%. En af årsagerne til de store forskelle i overskudsgrader på den ene side de gamle erhvervsskoler og de tidligere amtsejede SOSU-skoler er, at de gamle erhvervsskolerne har været omfattet af den nuværende form for selveje siden 1991 og gennem årene har konsolideret sig og dermed opnået pæne egenkapitaler, mens de tidligere amtsskoler ved overgangen til selveje i 2007 blev født med negativ egenkapital og derfor har ønsket en ret kraftig konsolidering. 12

13 Erhvervsskoleregnskabet Formålsregnskaber Resultatopgørelsen og noterne indeholder omkostningsarter. Eksempler på omkostningsarter er lærerløn, læremidler, administrativ løn, udstyr, el, varme, vand og IT-drift. Ud over regnskaber opdelt efter omkostningsarter udarbejder skolen også de såkaldte formålsregnskaber. Formålene er skolens uddannelser som f.eks. EUD-grundforløb, de enkelte hovedforløb, HHX, HTX og AMU. Formålsregnskaberne viser de enkelte uddannelsers resultater. Nogle omkostningsarter (f.eks. lærerløn) kan direkte henføres til de enkelte uddannelsesområder, mens andre omkostninger (f.eks. IT-drift og kopiering) er fælles for alle eller mange formål. Disse indirekte omkostninger må fordeles ud på de enkelte formål ved hjælp af fordelingsnøgler (f.eks. antal årselever, antal kursister, antal m2, antal PC ere i områderne). Den valgte fordelingsnøgle inkl. eventuelle vægtninger er naturligvis afgørende for de enkelte formåls (uddannelsers) resultat, hvorfor formålsregnskaber skal tages med forbehold. Fordelingen af de indirekte omkostninger er forbundet med usikkerheder, da andre fordelingsnøgler kan give et andet billede af den enkelte uddannelse. Det bevirker også, at det er nødvendigt at vurdere, om de fordelte omkostninger vil bortfalde, hvis en uddannelse tænkes nedlagt. Se yderligere om regnskabsopstillinger, omkostningstyper og fordelinger i appendikset. 4. Balancen Se ZBC-regnskabet side Balancen blev tidligere kaldt status. Den er en opgørelse over skolens aktiver og passiver på balancedagen, dvs. regnskabsåret sidste dato - i skoleregnskaber altid den 31. december. Passiverne viser kapitalfremskaffelsen. Kapital skaffes: Enten ved egenkapital, dvs. ved selv at have tjent pengene i form af opsparet overskud gennem årene. Eller ved at låne penge af fremmede (gæld). Aktiverne viser, hvad den fremskaffede kapital er anvendt til, dvs. de værdier, som skolen ejer. Aktiver og passiver er altid lige store, altså: Aktiver = passiver Aktiver = gæld + egenkapital Egenkapital = aktiver gæld 13

14 KORT OG GODT Aktiver Aktiverne opdeles i hovedposterne anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Anlægsaktiver kendetegnes ved at være de mindst likvide aktiver, dvs. vanskeligst umiddelbart at omsætte til likvide midler (kontanter). De er endvidere uafhængige af aktivitetens (omsætningens) størrelse. Hvis f.eks. først en bygning er anskaffet, så kan den ikke reduceres, hvis elevtallet falder. Anlægsaktiverne underopdeles i: Immaterielle anlægsaktiver, der på skoler oftest vil omfatte indretning af lejede lokaler. Hvis et lejemål f.eks. er indgået over 10 år, afskrives udgiften til indretning med 1/10 hvert år, altså fordeles omkostningerne over 10 år. ZBC har iflg. regnskabet ingen immaterielle anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver, der på skoler typisk vil omfatte skolens ejede grunde og bygninger, udstyr og inventar. Også disse aktiver afskrives over den forventede brugsperiode og bliver således til omkostninger i resultatopgørelsen i årene efter anskaffelsen. Finansielle anlægsaktiver, der f.eks. omfatter deposita i forbindelse med lejemål. Også værdipapirer anskaffet med henblik på besiddelse i lang tid er finansielle anlægsaktiver. ZBC har anlægsaktiver for 282 mio. kr. Langt størstedelen i form af skolens bygningsmasse. I årets løb er der færdiggjort et byggeri, så grunde og bygninger er steget, mens anlægsaktiver under udførelse er gået i 0. Omsætningsaktiver er de mest likvide aktiver. Deres størrelse vil typisk afhænge af aktivitetens (omsætningens) størrelse. Omsætningsaktiver er kontanter eller aktiver, der relativt hurtigt kan omdannes til kontanter. På en skole vil omsætningsaktiverne typisk bestå af varebeholdninger, tilgodehavender vedr. leverede ydelser og periodeafgrænsningsposter. Posten periodeafgrænsningsposter i både aktiv- og passivsiden anvendes til at placere indtægter og omkostninger i det regnskabsår, hvor de hører hjemme. I aktivsiden kan det f.eks. være forudbetalinger for omkostninger, og i passivsiden kan det f.eks. være forbrugte, men endnu ikke betalte omkostninger. Likvide midler udgøres af skolens bankbeholdning og eventuel beholdning af værdipapirer i form af stats- eller realkreditobligationer. Jf. budgetvejledningen må skolen ikke købe aktier. Passiver Passiverne viser, hvordan skolen er finansieret, altså hvordan den har skaffet den kapital, der er investeret i skolens aktiver. Det sker dels ved egenkapital, dels ved fremmedkapital også benævnt gæld. 14

15 Erhvervsskoleregnskabet Skolens egenkapital er opstået ved, at hvert års overskud eller underskud siden skolens stiftelse er blevet overført til posten egenkapital. ZBC-regnskabet på side 32 viser en egenkapital på kr Gennem de over 100 år skolen har eksisteret, har den således haft samlede overskud på dette beløb. Egenkapitalen opdeles i to poster, nemlig egenkapital pr og egenkapital i øvrigt. Datoen er den sidste dato før den reform, der pr indførte den nuværende form for selveje. Egenkapitalen pr udgør den frie egenkapital, som i tilfælde af skolens opløsning kan disponeres frit. Egenkapital i øvrigt skal i tilfælde af skolens opløsning afleveres til staten. Skolens gæld opdeles i: Langfristet gæld, der defineres som gæld, der forfalder senere end et år. Kortfristet gæld, der forfalder inden for det første år efter balancedagen. Kortfristet del af den langfristede gæld er et udtryk for det næste års afdrag på den langfristede gæld, typisk realkreditgæld. En væsentlig post under den korte gæld er feriepengeforpligtelsen. Den er et udtryk for, hvor meget skolens personale har til gode for optjent, men endnu ikke afholdt ferie. En anden væsentlig post er Mellemregning med Undervisningsministeriet. I ZBC-regnskabet udgør posten 27,3 mio. kr. Beløbet er modtaget fra Undervisningsministeriet en af de allersidste dage i december og udgør forudbetaling af tilskud i januar måned og januar kvartal. Regnskabslæseren skal være opmærksom på, at denne gæld vil blive mindre og mindre og helt være borte efter 3 måneder. Posten likvide midler i aktivsiden vil falde tilsvarende i løbet af januar kvartal, da skolen skal bruge penge fra ministeriet på især lønninger i den kommende måned og det kommende kvartal. På ZBC udgør de likvide midler pr ,6 mio. kr., og næsten hele beløbet udgøres af forudbetalingen fra ministeriet. I de næste 3 måneder vil de likvide midler derfor næsten være forsvundet indtil næste store forudbetaling kommer i slutningen af marts. Hensættelser: I nogle erhvervsskoleregnskaber indeholder passiverne af og til en 3. hovedgruppe, nemlig hensættelser. De 3 hovedgrupper vil så være: Egenkapital Hensættelser Gæld Hensættelser vil normalt være skønsmæssigt hensatte beløb til gæld eller forpligtelser, hvis nøjagtige størrelse og forfaldstidspunkt ikke kendes. Det kan f.eks. være hensættelser foranlediget af retssager om erstatning eller usikkerhed om krav om tilbagebetaling af taxametertilskud. 15

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2011 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2011 (5. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2008 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2008 (2. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gislum Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8287. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gislum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8287 CVR-nr. 14656928 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjallese Provstiudvalg. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 4453. CVR-nr. 21188883. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjallese Provstiudvalg i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 4453 CVR-nr. 21188883 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Revisors erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hammel Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8022. CVR-nr. 52937515 ÅRSREGNSKAB for Hammel Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8022 CVR-nr. 52937515 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Balslev Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7834. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Balslev Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7834 CVR-nr. 15695412 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8579. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Brøndum-Hvidbjerg Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8579 CVR-nr. 19567214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd. i Frederikssund Provsti. i Frederikssund Kommune. Myndighedskode 7458. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Skuldelev-Selsø Sognes Menighedsråd i Frederikssund Provsti i Frederikssund Kommune Myndighedskode 7458 CVR-nr. 16660019 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ravsted Sogns Menighedsråd. i Aabenraa Provsti. i Aabenraa Kommune. Myndighedskode 9060. CVR-nr. 31189616 ÅRSREGNSKAB for Ravsted Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 9060 CVR-nr. 31189616 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Louns Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8285. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Louns Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8285 CVR-nr. 70525828 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere