NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010"

Transkript

1 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1. marts 2010 tl 28. februar 2011)" I forbndelse med åbnngen af nye fondskoder Nykredt Realkredt A/S er Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1. marts 2010 tl 28. februar 2011) ændret. Ændrnger tl de endelge vlkår fremgår af blag 1. Prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1. marts 2010 tl 28. februar 2011) og dertl hørende endelge vlkår kan ses på Nykredts nternetsde nykredt.com/r. Spørgsmål kan rettes tl vcedrektør Henrk Hjortshøj-Nelsen på telefon eller kommunkatonsdrektør Nels Petersen på telefon Nykredt Realkredt A/S CVR-nr Nykredt Realkredt A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

2 Blag 1: Junor covered bonds Ændrnger tl de endelge vlkår 14 Skat er ændret tl følgende: Beskatnng af nvestorer, der er fuldt skatteplgtge tl Danmark: Personers rentendtægter samt eventuelle kursgevnster på oblgatoner erhvervet den 27. januar 2010 eller senere beskattes, mens kurstab er fradragsberettgede. Gevnst og tab på oblgatonerne er omfattet af bagatelgrænsen på kr. kursgevnstlovens 14. Beskatnng eller fradrag sker det år gevnst eller tab realseres, og påvrker kaptalndkomsten. Rentendtægter beskattes på forfaldstdspunktet. Den skattemæssge behandlng af oblgatoner erhvervet den 26. januar 2010 eller tdlgere kan afhænge af oblgatonernes denomnerngsvaluta. Ved åbnng af fondskoder for oblgatoner denomneret danske kroner før 27. januar 2010 er det blevet fastlagt, hvorvdt den pålydende rente på oblgatonerne opfyldte betngelsen for skattefrhed for kursgevnster, jf. lov om skattemæssge behandlng af gevnst og tab på fordrnger, gæld og fnanselle kontrakter (blå- eller sortstemplede oblgatoner henhold tl mndsterentereglerne kursgevnstloven). Forfaldne renter samt besddelse, ndfrelse og overdragelse af oblgatoner ndberettes tl de danske skattemyndgheder henhold tl gældende regler herom. Der tlbageholdes kke kldeskat Danmark efter gældende lovgvnng. Nykredt kan kke holdes ansvarlg for ændrnger oblgatonernes skattemæssge behandlng eller oblgatonsejernes skattemæssge forhold herunder enhver form for tlbageholdelse af skat eller opkrævnng af kldeskat pålagt af myndgheder. Alle oblgatonsejere, herunder de der kke er skattemæssgt hjemmehørende Danmark, opfordres tl at søge særsklt og ndvduel rådgvnng vedrørende deres skattemæssge forhold. 2

3 Fondskoder Følgende fondskoder er tlføjet tabellerne: Tabel 1 ISIN-kode Åbnngsdato Luknngsdato Udløbsdato Denomnerngsvaluta Stykstørrelse Antal årlge termner Termnsperoder Rentekonventon Betalngsdage DK DKK 0,01 DKK 4 1/1 31/3, 1/4-30/6, 1/7 30/9, 1/10 31/12 Faktsk/360 Danske bankdage Tabel 2 ISIN-kode Rentetype Rentesats (nomnel) Varabel rente Renteregulerngsfrekvens Fxngperode Referencerente Fxngmetodk Rente-tllæg DK Varabelt forrentet 1,7700% (ndtl første rentefxng) 3 måneder 1/1 31/3, 1/4-30/6, 1/7 30/9, 1/10 31/12 CIBOR 3M 5. sdste bankdag Danske bankdage 0,65% Tabel 3 ISIN-kode Amortserngsprofl Kursgevnst-beskatnng Stående lån DK Ja - Tabel 4 ISIN-kode Regstrerngssted Noterngssted DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3

4 Endel gev l kårt l Pr ospektf orobl gat oner udst edtmedf øraf 33el ovom r eal kr ed t l ån ogr eal kr ed t obl gat onerm. v.( j un orcover ed bonds)( udst edtper oden1.mar t s2010t l 28.f ebr uar2011)

5 Oblgatonsvlkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Oblgatonerne udstedes af Nykredt Realkredt A/S (herefter Nykredt). Oblgatonerne udstedes ud af kaptalcenter E. Nykredt og kaptalcenter E hæfter for forplgtelser overensstemmelse med regler fastsat lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. er optaget tl handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdpaprhandel. Oblgatonernes anvendelse 4 Oblgatonerne udstedes tl brug for at kunne opfylde krav om at stlle supplerende skkerhed for de særlgt dækkede oblgatoner udstedt Nykredts kaptalcenter E. Grundvlkår 2 Oblgatoner udstedt efter dsse vlkår er fastforrentede eller varabelt forrentede nkonverterbare. Fondskoder 3 Oblgatoner udstedes én eller flere fondskoder. Inden for samme fondskode har oblgatonerne samme ISIN-kode, udløbsdato, denomnerngsvaluta, åbnngsdato, lukkedato, hvs fastforrentet o rentesats, hvs varabelt forrentet o renteregulerngsfrekvens, o fxngperode, o referencerente, o fxngmetodk, o rentetllæg, amortserngsprofl, antal årlge termner, termnsperode(r), stykstørrelse, betalngsdage. Det fremgår desuden om oblgatonerne nden for samme fondskode regstreres VP SECURITIES A/S Oblgatonernes udstedelse og løbetd 5 Udstedelse af oblgatonerne kan ske både før og efter, at kravet om at stlle supplerende skkerhed opstår. Oblgatonerne kan udstedes med en løbetd op tl 10 år. Tdspunktet for udløb af oblgatonerne (udløbsdato) samt for seneste ophør af udstedelser (lukkedato) en fondskode fastsættes ved påbegyndelsen af udstedelse af oblgatoner samme fondskode. Peroden fra tdspunktet for påbegyndelse af udstedelse af oblgatoner (åbnngsdatoen) tl tdspunktet for ophør af udstedelser (lukkedatoen) samme fondskode udgør fondskodens maksmale åbnngsperode. Nykredt kan en fondskodes åbnngsperode vælge mdlertdgt at lukke for udstedelse af oblgatoner og/eller fremrykke tdspunktet for ophør af udstedelser (lukkedatoen) fondskoden. Valuta 6 Oblgatoner samme fondskode kan denomneres én af følgende valutaer: Danske kroner (DKK). Euro (EUR). 1

6 Alle betalnger på oblgatonerne, herunder renter, afdrag og ndfrelsesbeløb, kan alene med frgørende vrknng erlægges denomnerngsvalutaen. Oblgatonerne og dermed også oblgatonernes valuta, samt alle betalnger følge dsse, er tl enhver td underlagt de regler, som fastsættes af EU samt lovgvnngen Danmark. Denne regulerng kan få ndflydelse på oblgatonerne og dsses forhold tl andre valutaer. Rente 7 Oblgatonerne kan udstedes med en fast pålydende rente eller med varabel rente. Hvs renten er varabel gælder følgende: Oblgatonsrenten reguleres perodsk med et fast nterval (renteregulerngsfrekvens). Oblgatonsrenten fastlægges for en perode (fxngperode) efter en nærmere defneret metode (fxngmetodk) med udgangspunkt et anerkendt noteret eller beregnet rentendeks (referencerente). En fxngperode begynder den 1. kalenderdag en gven måned og den fastlagte oblgatonsrente gælder derefter en tdsperode svarende tl renteregulerngsfrekvensen. Oblgatoner samme fondskode rentereguleres efter følgende fxngmetode: 5. sdste bankdag; Oblgatonsrentesatsen beregnes på følgende måde (fxngmetodk): Reference-rentesatsen den 5. sdste bankdag før en ny fxngperode begynder, tllægges et tllæg. Tllægget kan eventuelt have en negatv værd. Den således beregnede oblgatonsrentesats vl være oblgatonsrenten for den efterfølgende fxngperode, jf. dog nedenfor om åbnng af en fondskode. Bankdage kan defneres som angvet under 18. I forbndelse med åbnngen af en varabelt forrentet fondskode fastsætter Nykredt oblgatonsrentesatsen frem tl første renteregulerng samt gvet fald - rentetllæggets størrelse gældende for oblgatonens løbetd. Amortserng 8 Oblgatonerne er stående. Oblgatonerne er nkonverterbare. Amortserng sker ved ndløsnng af oblgatonerne tl par ved oblgatonernes udløb. Ved åbnngen af en fondskode kan Nykredt vælge at lade fxngperoderne begynde en anden dag end den 1. kalenderdag en gven måned. Termner 9 Oblgatoner samme fondskode kan rentereguleres efter én af følgende Cbor-renter (Copenhagen Interbank Offered Rate): Den af Natonalbankens daglgt noterede 1, 3, 6 eller 12 måneders Cbor-rentesats. Såfremt Natonalbanken ophører med at notere den anførte Cbor-rentesats, eller Nykredt vurderer, at Cbor-rentesatsen kke længere afspejler det danske pengemarked, kan Nykredt beregne oblgatonsrenten med udgangspunkt en markedskonform 1, 3, 6 eller 12 måneders pengemarkedsrentesats. Oblgatoner samme fondskode kan have 12, 4, 2, 1 eller et andet antal årlge termner. Renten betales forholdsmæssgt hver termn efter en nærmere defneret konventon (rentekonventon). Oblgatoner samme fondskode kan betale renter hver termn efter én af følgende rentekonventoner: Faktsk/faktsk (fast rentebrøk); Renten betales hver termn forholdsmæssgt efter antal årlge termner, dvs. kuponbetalngen hver termn svarer tl ren- 2

7 ten dvderet med antal årlge termner. Faktsk/360; Renten betales hver termn efter det faktske antal dage termnsperoden forhold tl 360 dage, dvs. kuponbetalngen hver termn svarer tl renten ganget med det faktske antal dage termnsperoden dvderet med 360. Udbetalnger af renter sker med forfald den 1. kalenderdag en gven måned efter en netop afsluttet termnsperode. Nykredt kan ved åbnngen af nye fondskoder fastsætte andre forfaldsdage end den 1. kalenderdag en gven måned. Rentetlskrvnnger og perodsernger kan ændres som følge af ændrnger markedskonventoner. Betalnger 10 Nykredts betalng af rente og ndfrelsesbeløb tl oblgatonsejerne sker ved overførsel på forfaldsdagen tl kont hos pengensttutter, betalngsagenter, værdpaprhandlere m.v., som gennem det kontoførende nsttut er anvst over for en værdpaprcentral og/eller clearngsbank. Hvs forfaldsdagen er en dag, som kke er en bankdag, udskydes betalngen tl nærmeste følgende bankdag. Bankdage kan defneres som angvet under 18. Oblgatonsejerne har kke krav på rente eller andre beløb som følge af udskudt betalng eller valderngsreglerne det kontoførende nsttut. Udsættelse af betalnger 11 Nykredt udsætter betalnger tl ejerne af oblgatonerne, hvs: 1) sådanne betalnger vl medføre brud på tests af det tl enhver td gældende balanceprncp, der fnder anvendelse for de særlgt dækkede oblgatoner og vsse modparter på de afledte fnanselle nstrumenter kaptalcenter E, eller 2) de ovennævnte tests, som udsprnger af reglerne om balanceprncppet, allerede er brudt. Hvs Nykredt nden en uge på ny overholder balanceprncppet, vl betalngerne kke blve udsat. Nykredt vl genoptage betalngerne tl ejerne af oblgatonerne fra det tdspunkt, hvor de ovennævnte tests, som udsprnger af reglerne om balanceprncppet, kke længere brydes. Betalnger tl ejerne af oblgatonerne vl endvdere blve udsat, hvs: 3) Nykredt henhold tl konkursloven har suspenderet sne betalnger, eller konkursdekret afsges over Nykredt. Opsgelse 12 Oblgatonerne er uopsgelge fra oblgatonsejernes sde. Omsættelghed, regstrerng, stykstørrelse og noterng 13 Oblgatonerne er omsættelge massegældsbreve. Oblgatonerne kan kke noteres på navn. Oblgatonerne regstreres en værdpaprcentral oprettet henhold tl lov om værdpaprhandel eller under EU-lovgvnng. Oblgatonerne udstedes stykstørrelser, der fastsættes af Nykredt ved udstedelsen. Stykstørrelserne kan efterfølgende ændres af Nykredt. Nykredt kan lade oblgatonerne optage tl handel (noterng) på en eller flere nden- eller udenlandske regulerede markeder for værdpaprhandel. Skat 14 Beskatnng af nvestorer, der er fuldt skatteplgtge tl Danmark: Personers rentendtægter samt eventuelle kursgevnster på oblgatoner erhvervet den 27. januar 2010 eller senere beskattes, mens kurstab er 3

8 fradragsberettgede. Gevnst og tab på oblgatonerne er omfattet af bagatelgrænsen på kr. kursgevnstlovens 14. Beskatnng eller fradrag sker det år gevnst eller tab realseres, og påvrker kaptalndkomsten. Rentendtægter beskattes på forfaldstdspunktet. Den skattemæssge behandlng af oblgatoner erhvervet den 26. januar 2010 eller tdlgere kan afhænge af oblgatonernes denomnerngsvaluta. Ved åbnng af fondskoder for oblgatoner denomneret danske kroner før 27. januar 2010 er det blevet fastlagt, hvorvdt den pålydende rente på oblgatonerne opfyldte betngelsen for skattefrhed for kursgevnster, jf. lov om skattemæssge behandlng af gevnst og tab på fordrnger, gæld og fnanselle kontrakter (blå- eller sortstemplede oblgatoner henhold tl mndsterentereglerne kursgevnstloven). Forfaldne renter samt besddelse, ndfrelse og overdragelse af oblgatoner ndberettes tl de danske skattemyndgheder henhold tl gældende regler herom. Der tlbageholdes kke kldeskat Danmark efter gældende lovgvnng. Nykredt kan kke holdes ansvarlg for ændrnger oblgatonernes skattemæssge behandlng eller oblgatonsejernes skattemæssge forhold herunder enhver form for tlbageholdelse af skat eller opkrævnng af kldeskat pålagt af myndgheder. Alle oblgatonsejere, herunder de der kke er skattemæssgt hjemmehørende Danmark, opfordres tl at søge særsklt og ndvduel rådgvnng vedrørende deres skattemæssge forhold. Forældelse 15 Betalngskrav henhold tl oblgatonerne forældes efter lovgvnngens almndelge regler. Forfaldne renter og udtrukne beløb forrentes kke fra forfaldsdagen og tlfalder Nykredt, hvs de kke hæves nden forældelsesfrstens udløb. Force majeure 16 Nykredt er erstatnngsansvarlg, hvs Nykredt på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forplgtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredt kke erstatnngsansvarlg for tab, som skyldes nedbrud /manglende adgang tl t-systemer, eller beskadgelser af data dsse systemer, der kan henføres tl nedennævnte begvenheder, uanset om det er Nykredt selv eller en ekstern leverandør, der står for drften af systemerne, svgt Nykredts strømforsynng eller telekommunkaton, lovndgreb eller forvaltnngsakter, naturkatastrofer, krg, oprør, borgerlge urolgheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervrus og hackng), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflkten er rettet mod eller værksat af Nykredt selv eller dens organsaton, og uanset konflktens årsag. Det gælder også, når konflkten kun rammer dele af Nykredt, andre omstændgheder, som er uden for Nykredts kontrol. Nykredts ansvarsfrhed gælder kke, hvs Nykredt burde have forudset det forhold, som er årsag for tabet, da aftalen blev ndgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen tl tabet lovgvnngen under alle omstændgheder gør Nykredt ansvarlg for det forhold, som er årsag tl tabet. Lovvalg og værnetng 17 Oblgatonerne og retsforhold, der udsprnger heraf, er underlagt dansk ret. Værnetng for oblgatonerne og retsforhold, der udsprnger heraf, er den retskreds, hvor Nykredt tl enhver td har st hovedsæde. 4

9 Defntoner tl dsse vlkår 18 Bankdage angvet ovenstående vlkår kan defneres som: Danske bankdage; Ved danske bankdage forstås enhver dag, hvor både danske betalngsformdlngssystemer og danske pengensttutter belggende Danmark holder åbent. TARGET bankdage; Ved TARGET bankdage forstås enhver dag, hvor TARGET (Trans-European Automated Real tme Gross settlement Express Transfer payment system) er åben for betalnger euro. Der er kke yderlgere defntoner tl dsse vlkår. 5

10 Fondskoder Tabel 1 ISIN-kode Åbnngsdato Luknngsdato Udløbsdato Denomnerngsvaluta Stykstørrelse Antal årlge termner Termnsperoder Rentekonventon Betalngsdage DK DKK 0,01 DKK 2 1/4 30/9, 1/10 31/3 DK DKK 0,01 DKK 4 1/1 31/3, 1/4-30/6, 1/7 30/9, 1/10 31/12 Faktsk/360 Faktsk/360 Danske bankdage Danske bankdage Tabel 2 ISIN-kode Rentetype Rentesats (nomnel) Varabel rente Renteregulerngsfrekvens Fxngperode Referencerente Fxngmetodk Rente-tllæg DK Varabelt 2,3675% (ndtl første 6 måneder 1/4 30/9, 1/10 31/3 CIBOR 6M 5. sdste bankdag Danske bankdage 1,02% forrentet rentefxng) DK Varabelt forrentet 1,7700% (ndtl første rentefxng) 3 måneder 1/1 31/3, 1/4-30/6, 1/7 30/9, 1/10 31/12 CIBOR 3M 5. sdste bankdag Danske bankdage 0,65% Tabel 3 ISIN-kode Amortserngsprofl Kursgevnst-beskatnng Stående lån DK Ja - DK Ja - Tabel 4 ISIN-kode Regstrerngssted Noterngssted DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S DK VP SECURITIES A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere