NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S"

Transkript

1 Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2013 Aarhus, 17. September 2013 CVR. nr Berlin IV A/S Årsrapport 2012/2013 Resultat før dagsværdiregulering og skat på EUR 2,9 mio. stigning på 95% Omsætning steg med 3,0% til EUR 14,4 mio. mod EUR 14,0 mio. sidste år korrigeres der for salg af ejendomme er der tale om en like for like stigning på 3,8%. Resultat før finansielle poster udgjorde EUR 10,4 mio. mod EUR 9,5 mio. i 2011/12 svarende til en stigning på 9,2%. Årets resultat før skat inklusiv dagsværdiregulering på EUR 22,9 mio., er EUR 24,7 mio. mod EUR 12,3 mio. i 2011/12. 26,5% reduktion i tomgangen, der opgjort efter areal er reduceret til 2,4% mod 3,1% i 2011/12. Egenkapitalen er EUR 84,2 mio., hvilket svarer til en indre værdi per aktie på 2,13. Egenkapitalen er fortsat negativt påvirket af dagsværdireguleringen af selskabets renteswaps med i alt EUR -14,9 mio. Selskabet har besluttet at anvende EUR 4,0 mio. inkl. omk. til at tilbagekøbe egne aktier efter en auktionslignende model. Tilbagekøbsprogrammet vil forventeligt blive igangsat indenfor 1-2 måneder. Forventning om yderligere vækst i resultatet på 20-38% i 2013/2014: Ledelsen ser den positive udvikling på lejemarkedet i Berlin fortsætte og der forventes en omsætning på ca. 14,5 mio., korrigeres der for salg af ejendomme, svarer det til ca. 4% vækst. Der forventes et resultat før skat og værdiregulering på EUR 3,5 4,0 mio. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes fredag d. 11. oktober kl hos Kromann Reumert på adressen Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Aarhus, september 2013 Erik Stannow, formand Kontaktpersoner: Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på eller formand Erik Stannow på telefon Berlin IV A/S Side 1 af 1 Jens Baggesens vej 90N Selskabsmeddelelse 8200 Aarhus N nr. 06/2013

2 !!!!!!!! BERLINIVA/S Årsrapport2012/2013 CVR8nr.: Årsrapportenerfremlagtoggodkendtpå selskabetsordinæregeneralforsamling 11.oktober2013 dirigent

3 Årsrapport2012/2013 LEDELSENS&BERETNING& Hoved1&og&nøgletal&...&1& Nøgletal&og&udvikling&for&porteføljen&...&3& Berlin&IV&...&4& Selskabets&økonomiske&udvikling&...&5& Ejendomsmarkedet&i&Berlin&...&7& Værdiansættelse&af&ejendomme&...&9& Forventninger&til&2013/2014&...&10& Risikofaktorer&...&11& Aktionærforhold&...&14& Selskabsoplysninger&...&15& Vederlagspolitik&...&17& Redegørelse&om&virksomhedsledelse&...&18& Redegørelse&om&samfundsansvar&...&18& Redegørelse&om&interne&kontroller&og&risikostyring&i&forbindelse&med&regnskabsprocessen&...&19& Ledelsespåtegning&...&20& Den&uafhængige&revisors&erklæringer&...&21& Resultatopgørelse&1.&juli&2012& &30.&juni&2013&...&23& Balance&pr.&30.&juni&2013&...&25& Egenkapitalopgørelse&1.&juli&2012& &30.&juni&2013&...&27& Pengestrømsopgørelse&1.&Juli&2012& &30.&Juni&2013&...&29& Noter&...&30& & BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013

4 Hoved&ognøgletal Nøgletallene!er!udarbejdet!i!overensstemmelse!med!den!Danske!Finansanalytikerforenings!anbefalinger!og!vejledning! 2010.!Der!henvises!til!afsnittet!om!nøgletalsforklaringer!og!definitioner. HOVEDTAL 2012/ / / / /2009 teur. teur. teur. teur. teur. RESULTATOPGØRELSE Omsætning Resultat!før!finansielle!poster Finansielle!poster,!netto I7.495 I8.027 I8.174 I8.320 I7.852 Resultat!før!dagsværdiregulering!og!skat I1.655 Værdiregulering!af!ejendommene I Resultat!før!skat I Årets!resultat I BALANCE!! Balancesum Investeringsejendomme!til!markedsværdi Årets!investeringer!til!anskaffelsessummer Egenkapital Langfristede!forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme!fra!driftsaktivitet I198 Pengestrømme!fra!investeringsaktivitet I1.502 I2.638 I855 I5.845 Pengestrømme!fra!finansieringsaktivitet I7.482 I3.115 I856 I1.416 I1.634 Ændring!i!likvider I709 I2.509 I41 I1.937 I7.677 NØGLETAL ROIC!(Afkastningsgrad) 4,30% 4,25% 4,22% 4,36% 3,30% Soliditetsgrad 34,87% 27,06% 26,92% 14,53% 14,82% Forrentning!af!egenkapital!før!dagsværdiregulering 4,00% 2,51% 2,00% 0,17% I3,18% Forrentning!af!egenkapital!efter!dagsværdiregulering 27,96% 17,79% 54,69% 21,15% I54,78% Indre!værdi!pr.!aktie,!af!den!samlede!aktiekapital,!DKK 2,13 1,53 1,46 0,70 0,70 Indtjening!pr.!aktie!(EPS),!DKK 0,07 0,04 0,08 0,02 I0,10 Aktiekurs,!ultimo,!DKK 1,37 1,09 0,57 0,35 0,57 Antal!medarbejdere 2,0 1,0 0,5 0,5 0 Afkast!på!ejendomsporteføljen 15,87% 17,56% 22,57% 32,83% 14,04%!Side!1

5 Hoved&ognøgletal 2012/ / / / /2009 IKKEFINANSIELLENØGLETAL Tomgang!I!Boliger,!kvm Tomgang!I!Boliger,!t.eur Tomgang!I!Boliger,!i!%.!(kvm.) 2,0% 3,0% 3,6% 5,4% 7,5% Tomgang!I!Erhverv,!kvm Tomgang!I!Erhverv,!t.eur Tomgang!I!Erhverv,!i!%.!(kvm.) 4,6% 3,9% 7,5% 10,6% 12,8% Tomgang!I!I!alt,!kvm!!!!!!!!!!!!! 4.698!!!!!!!!!!!!! 6.396!!!!!!!!!!!!! 8.779!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! Tomgang!I!I!alt!t.eur Tomgang!I!I!alt!i!%!(kvm.) 2,4% 3,1% 4,3% 6,3% 8,5% Samlet!akkumulerede!fluktuation!i!%. 9,6 14,4 12,3 12,9 19,0 Antal!kvm!I!Boliger Antal!kvm!I!Erhverv Gennemsnitlig!udlejningspris!pr.!kvm!I!Boliger,!eur.!!!!!!!!!!!!!!!! 5,66!!!!!!!!!!!!!!!! 5,47!!!!!!!!!!!!!!!! 5,17!!!!!!!!!!!!!!!! 5,03!!!!!!!!!!!!!!!! 4,93 Gennemsnitlig!udlejningspris!pr.!kvm!I!Erhverv,!eur.!!!!!!!!!!!!!!!! 8,10!!!!!!!!!!!!!!!! 8,22!!!!!!!!!!!!!!!! 8,35!!!!!!!!!!!!!!!! 8,44!!!!!!!!!!!!!!!! 8,68 Restancer!I!Boliger,!%!af!lejeindtægt!for!boliger 1,1% 1,6% 2,0% 2,4% 2,9% Restancer!I!Erhverv,!%!af!lejeindtægt!for!erhverv 1,2% 2,0% 17,0% 12,6% 11,2% I!regnskabets!note!29,!anvendt!regnskabspraksis,!fremgår!nøgletalsforklaringer!og!definitioner.!Side!2

6 Nøgletalogudviklingforporteføljen IndenfordeenkelteområderiBerlinerderenbetydeligvariationitomgangogudlejningspriser,hvilketfremgårafneden8 ståendefigur,derviserejendommenesnøgletalpåboligsegmentetopdeltefterplaceringiberlin. SelskabethariperiodensolgtejendommenKurfürsten8 damm 173/174 og har fortsat salget af ejerlejligheder fraejendommenstrassmannstrasse6.iperiodenerder solgt 15 lejligheder, aktuelt er der frasolgt i alt 20 lejlighederogyderligere1erreserveret. Derarbejdesfortsatprimærtpåatudnyttedemulighe8 der,derindeholdesideneksisterendeportefølje.sær8 ligtpåmoderniseringogrenoveringafboliglejemålsamt eneventuelbedreudnyttelseafdenaktuellebebyggel8 sesgrad. Tomgangenmåltpåantalledigekvadratmetervar2,4% pr. 30. juni 2013 (3,1% i 11/12) fordelt med 2,0% på boliger(3,0%11/12)og4,6%påerhvervslejemål(3,9% 11/12). Sammenlignetmedsidsteårerantalletaftommekva8 dratmeterfaldetmed1.698kvm.svarendetiletfaldpå 26,5%afsidsteårsantaltommekvadratmeter. VærdienafdenaktuelletomgangudgørpåårsbasisEUR 0,4mio.(EUR0,7mio.i2011/2012). UDVIKLINGENIFLUKTUATIONEN Den akkumulerede fluktuation (lejeromsætning) for periodenersammenlignetmedsidsteårfaldetmarkant fra14,4%til9,6%. Faldet i fluktuationen har ramt Berlin som helhed og skyldes primært kraftigt stigende nyudlejningspriser, som har ført til et fald i mobiliteten på markedet. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side3

7 BerlinIV INVESTERINGSSTRATEGI Berlin IV A/S portefølje af boligudlejningsejendomme i Berlin består af 135 ejendomme med i alt boli8 genheder, 253 erhvervslejemål og 407 p8pladser. Det samledeudlejningsarealudgør kvm.afde135 ejendomme er 134 beliggende i Berlins 12 centrale distrikter. Selskabet fokuserer på boligudlejningsejen8 domme,idetlejepotentialetfordettesegmenterstorti Berlin,ogrisikoenerbegrænset. Ejendomsporteføljenrummerengodblandingafvelbe8 liggende ejendomme lige fra områder som Charlotten8 burg8wilmersdorf,dereretafberlinsmestvelhavende områder med bl.a. Kurfürstendamm, til områder som Friedrichshain8KreuzbergiBerlinscentrum,derengang varsocialismenshøjborgogisenereårharudvikletsig tiletafdemesthippestederiberlinmedrelativtbillige boligerforstuderende,kunstnereogfamiliermedbørn. Porteføljens blanding af attraktive beliggenheder og solide boligområder forventes at sikre selskabet såvel enværdistigningsometfornuftigtcashflowfralejeind8 tægterne. Denoverordnedestrategieratinvestereiogoptimere ejendommene, som efter en kortere eller længere periodesælges,nårderkanrealiseresentilfredsstillen8 de gevinst. Enkelte ejendomme vil løbende på selektiv basisbliveopdeltogfrasolgtsomejerlejligheder. Der er nu ca. tre år tilbage af selskabets oprindelige investeringshorisont. Bestyrelsen har i den forbindelse igangsat arbejdet med at definere den mest hensigts8 mæssige exit8strategi for at optimere aktionærernes afkast. ÅRETSVIGTIGSTEBEGIVENHEDER Selskabet har sideløbende med optimering af driften fokuseret på salg af ejerlejligheder. Driftsoptimeringen indebærer ud over genforhandling af eksisterende aftaler og renovering af ledige lejemål, i høj grad en løbendetilpasningafgenudlejningspriserneietmarked ikraftigbevægelse. Med baggrund i Mietspiegel 2013 har selskabet i periodenvarsletlejeforhøjelserica.50%afboliglejemå8 lene.dendirekteeffektherafkanendnuikkeendeligt gøresop,menforventesatværeenstigningidenårlige fremadrettedelejeindtægtmedca.300teurp.a. Selskabet har i perioden solgt ejendommen Kurfürsten8 damm173/174foreur9,3mio.,hvilketer12%overden bogførteværdi.derskabesvedsalgetca.eur4,5mio.i frilikviditetogdetforventes,ateur4mio.herafanven8 destiltilbagekøbafegneaktier.foryderligeredetaljer omkringsalgetafejendommenhenvisestilselskabsmed8 delelsenr.1/2013. Dererialtsolgt20ejerlejligheder(heraf15iperioden) udafialt35idetførsteejerlejlighedsprojekt.dereste8 rende 15 lejligheder er gældfrie og provenuet ved salg herafviltilgåselskabetslikvidemidler. Markedsføringogsalgafnæsteprojekt(33lejligheder+ 2projektlejlighederitagrummet)erigangsat. Udover de to førnævnte ejendomme, har selskabet identificeretyderligereca.30%afporteføljen,derinden8 for en tidshorisont på 385 år har potentialet til efter større eller mindre investeringer, at blive solgt som ejerlejligheder.opdelingenafførsteetapeheraf,ialtca kvm. er igangsat og i takt med at de afsluttes igangsættesderesterende. Selskabet har kortlagt uudnyttede tagrum, byggefelter m.v., som ved en udnyttelse vil betyde en udvidelse af antallet af kvadratmeter i porteføljen med 5810% af8 hængigtafdetendeligeindholdibyggetilladelser. Dereriperiodenigangsatrenoveringafialt94lejlighe8 der,hvorafde90erfærdigrenoveredeindenforperio8 den.81afderenoveredelejlighedervarvedperiodens udløb udlejet, og den gennemsnitlige lejeindtægt for disseenhederstegmedca.43%fra5,46eur/kvm.pr. månedtil7,85eur/kvm.pr.måned. BEGIVENHEDEREFTERÅRETSAFSLUTNING BestyrelsenharbesluttetatanvendeialtEUR4,0mio. inkl.omk.8påtilbagekøbafegneaktierefteren Dutch auction model.tilbagekøbetvilsketilenkursiinter8 valletmellemgennemsnitskursenpåstartdatoen+/85% og op til kurs indre værdi. Der vil ikke blive hjemkøbt aktier til en kurs, som overstiger indre værdi. De kon8 krete vilkår for tilbagekøbet meddeles markedet når detteigangsættes.detteskernårlikviditetenfrasalget afkurfürstendamm173/174frigives,hvilketforventeligt vilskeiløbetaf182måneder. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side4

8 Selskabetsøkonomiskeudvikling! Resultatetførfinansielleposterogdagsværdiregulerin8 ger blev EUR 10,4 mio. mod EUR 9,5 mio. året før. Stigningenskyldesenkombinationafhøjerelejeindtæg8 teroglaveredriftsomkostninger. Selskabetsordinæreresultatførdagsværdireguleringog skatblevetoverskudpåeur2,9mio.modetoverskud på EUR 1,5 mio. året før. Resultatet er i overensstem8 melsemedledelsensforventninger. Nedenforvisesomsætningenogresultatetførdagsvær8 direguleringogskatdesenestefemår: omsætning,& &mio.& Omsætning&vs&resultat&før& dagsværdiregulering&og&skat& 2008/ / / / /2013 Omsætning Resultatførdagsværdiogskat DefinansielleomkostningererreduceretmedEUR0,5 mio.sammenlignetmedsidsteår.dennereduktionkan primærthenførestilfuldeffektafrefinansieringaflåni foråret 2012, samt førtidsindfrielse af lån og rentesik8 ringsaftaleriforbindelsemedsalgafejendomme. Somfølgeafsalgafejendommeogejerlejligheder,har selskabet realiseret et tab i forbindelse med førtidig indfrielseafrentesikringsaftalerpåialteur1,1mio. DetordinæreresultatførskatblevetoverskudpåEUR 24,7 mio., hvilket primært kan henføres til en opskriv8 ningafejendomsværdiernepåeur22,9mio. SelskabethariperiodennedbragtgældenmedEUR7,3 mio., heraf EUR 2,1 mio. som ordinære afdrag og EUR 5,2mio.iforbindelsemedsalgafejendomme. Værdien af selskabets ejendomme er fastlagt på bag8 grundafeneksternvurderingforetagetafdetinterna8 tionalt anerkendte valuarfirma Jones Lang LaSalle. Der henvises til afsnittet Værdiansættelseafejendomme og til regnskabets note 2 for yderligere informationer omkringværdiansættelsen. RESULTATOPGØRELSE Koncernenssamledelejeindtægterstegmed3%tilEUR 14,4mio.modEUR14,0mio.åretfør.Korrigeresderfor salget af ejendommen på Kurfürstendamm og salg af ejerlejligheder, er den årlige stigning på 3,8% til trods foratselskabetharundladtatgenudlejetommelejemål iejendomme,somerklargjorttilsalg. Omsætningsforholdet mellem erhverv og bolig er ca. 76% af omsætningen på beboelse og ca. 22% på Er8 hverv.jf.note4. Selskabetharformåetateffektiviseredriftenyderligere, hvilketharførttiletfaldidetotaledriftsomkostninger påialteur0,5mio.sammenlignetmedsidsteår. Nedenfor vises den årlige udvikling i forholdet mellem omkostningerogomsætning. 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Omkostningsprocent& 2008/ / / / /2013 Bestyrelsen anser periodens resultat for tilfredsstillen8 de. BALANCE De samlede aktiver andrager EUR 241,5 mio., som pr. 30. juni 2013 hovedsageligt består af ejendomme, tilgodehavender fra salg af ejendomme samt indestå8 endepåkontihospengeinstitutter. Ejendomsværdierne på de 135 ejendomme ultimo regnskabsåret 2012/2013 opgøres til en markedsværdi påeur231,3mio.modeur217,7mio.åretfør. Nedenfor vises udviklingen i ejendomsværdierne de senestefemår: BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side5

9 Ejendomsværdier& 2008/ / / / /2013 Selskabet har fastlåst renten på en overvejende del af den langfristede gæld ved anvendelse af finansielle instrumenter(renteswaps).definansielleinstrumenter måles til dagsværdi og reguleringen føres direkte på egenkapitalen. Årets ændring i dagsværdien har påvir8 ketegenkapitalenpositivtmedeur3,4mio.egenkapi8 talenerpåtrodsheraffortsatnegativtpåvirketmedialt EUR14,9mio.Dennegativepåvirkningfordelersigmed ca. EUR 4,25 mio. der er relateret til renteswaps med udløb i 2017 og ca EUR 10,65 mio. til renteswap med udløbi2021. Denne negative påvirkning vil imidlertid frem mod aftalernesudløbihenholdsvis2017og2021bliveudlig8 net i retning af en nulpåvirkning, og egenkapitalen vil værevoksettilsvarende.tilsvarendeeffektvilopståved etstigenderenteniveau. Egenkapitalen udgør EUR 84,2 mio. svarende til en soliditetsgradpå34,9%. PENGESTRØMME KoncernenspengestrømfradriftsaktivitetenvarEUR2,5 mio. og fra investeringsaktiviteten (herunder salg af ejendomme) EUR 4,3 mio. Finansieringsaktiviteten i regnskabsåret var EUR 87,5 mio. Koncernens likvider blev således reduceret med EUR 80,7 mio. til i alt EUR 3,8mio. Eftersomfinansieringoglikviditeterdeabsoluttenøg8 leordiforbindelsemeddriftenafselskabet,erdetmed tilfredshed,atledelsenkankonstatere,atfinansieringen afselskabetsejendommeersikretfremtil2016/2017. Endvidere er det positivt at kunne konstatere, at også selskabets budgetterede likviditetsbehov frem til 2016/17 er afdækket og at pengestrømmene fremad8 rettetforventeligtvilværepositive. KURSUDVIKLINGOGMARKEDSVÆRDI BerlinIV aktienhariregnskabsåretudvikletsigsærde8 lespositivtmedenkursstigningpå26%. Kursenpr.30.juni2013udgørDKK1,37pr.B8aktieá1 kr.svarendetilenmarkedsværdiforb8aktiernepåeur 49,7mio.(DKK369,9mio.).MedtagesA8aktierneligele8 destilbørskursenpr.30.juni2013,udgørdensamlede markedsværdi for selskabet EUR 54,3 mio. (DKK 404,2 mio.) Aktiekursen har i periodens løb bevæget sig i intervalletdkk1,09ogdkk1,41. DenindreværdiperaktieerDKK2,13ogsåfremtreser8 venforrentesikringholdesudenforerdendkk2,57. Nedenfor vises, hvorledes forholdet mellem den note8 redebørskurs,indreværdiogenindreværdirensetfor påvirkningafnegativerenteswapsharudvikletsig: 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Udvikling&i&Kurs1Indreværdi& 2008/ / / / /2013 Akoekurs Indreværdi Indreværdiekskl.Swap BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side6

10 EjendomsmarkedetiBerlin! MARKEDETFORINVESTERINGSEJENDOMME " Stortransaktionsvolumen " Stigendeudbudspriser Ejendomsmarkedet i Berlin har i perioden vist sig som værendeetmarkedivækstmedstortransaktionsvolu8 men samt stigende markedspriser. Ifølge Jones Lang Lasallekunnedersåledesi1.Halvåraf2013konstateres entransaktionsvolumenpåeur1,7mia.,hvilketerpå niveaumedomsætningenforhele2012. Berlinansesfortsatforatværeenattraktivbyforejen8 domsinvesteringer og er således på en 2. plads over europæiske byer med bedste muligheder for generelle ejendomsinvesteringer foran såvel London som Paris, jf.emergingtrendsinrealestateeurope2013(pwc). Nårdetkommertilinvesteringeriboligudlejningsejen8 domme,erberlinisammeundersøgelseplaceretpåen klar1.plads. Der er i 2012 konstateret en gennemsnitlig stigning i udbudspriserne på investeringsejendomme på i alt 17,4% jf. Wohnmarktreport 2013 (CBRE/GSW) den stigendetendenserfortsati1.halvåraf2013. Det stigende prisniveau i markedet er senest blevet bekræftet ved et overtagelsestilbud på den største privatejede portefølje i Berlin (GSW) til en pris, der lå 15%overbørskursen. Deterledelsensforventninger,atdergrundetkombina8 tionen af en positiv demografisk udvikling, stigende indtægter pr. indbygger, lav byggeaktivitet og lavt renteniveaufremadrettetvilværeetattraktivtmarked forboligudlejningsejendommeiberlinsåvelirelationtil efterspørgselsomprisudvikling. BOLIGLEJEMARKEDET " Markantstigningilejepriserne " Fortsatstorefterspørgsel Boliglejemarkedet fortsætter den positive udvikling fra desenesteparår8enddamedøgetstyrke.detteskyl8 desprimærtenvækstiantalletafsåvelindbyggeresom husholdninger kombineret med et endnu meget lavt antalnybyggedeboligeriforholdtilefterspørgslen. Gennemsnitsprisenforudbudtelejemålersåledesfor1. Halvår2013opgjorttil8,65 /kvm,hvilketerenstigning på7,9%sammenlignetmedsammeperiodesidsteårjf. ResidentialCityProfileBerlin(JonesLangLasalle). Også i eksisterende lejemål stiger lejen og på trods af den kraftige stigning i Mietspiegel fra 2011 på 7,9%, viser det seneste Mietspiegel fra Maj 2013 igen en stigningpå6,3%.medetgennemsnitligtlejeniveaufor eksisterende lejere på 5,54 /kvm, er der fortsat en markant forskel op til de aktuelle lejeniveauer ved nyudlejning. Der er fra politisk side indført en ny begrænsning på lejestigninger i bestandslejemål, således at lejen her maksimaltkanstige15%iløbetaftreårmodtidligere 20%.Denneændringharenbegrænseteffektpåudvik8 lingen i lejeniveauet i porteføljen, men andre mere tungtvejende politiske indgreb er blevet tematiseret underdenaktuelletyskevalgkamp. Ifølge en undersøgelse fra Investitionsbank Berlin (IBB Wohnungsbarometer 2012) vil der frem mod 2015 særligt i det mellemste og nedre segment være et underudbudaflejeboligeriforholdtilefterspørgslen.i detøvresegmentviludbuddetværeafbalanceret. Detforventes,atdenpositiveudviklingpålejemarkedet fortsætter og det er fortsat ledelsens forventning, at lejeniveauet for porteføljen uagtet de nye begræns8 ninger for udviklingen i bestandslejemål 8 vil være sti8 gendefremover. MARKEDETFOREJERLEJLIGHEDER " Kraftigstigningiudbudsprisen " Stigendeefterspørgsel Markedet for ejerlejligheder fortsatte de seneste års positive udvikling i 2012 jf. Wohnmarktreport 2013 (CBRE/GSW). Denne stigende tendens er fortsat ind i 2013, hvor der jf. Residential City Profile Berlin (Jones LangLasalle)kankonstateresenstigningiudbudsprisen på9,2%sammenlignetmedsammeperiodesidsteår. Ifølge IBB Wohnungsbarometer 2012 forudses der et underudbud af ejerlejligheder i forhold til efterspørgs8 lensomminimumfremmod2014 særligtiområderne Friedrichshain8Kreuzberg, Neukölln, Charlottenburg8 WilmersdorfogSteglitz8Zehlendorf. Kombinationen af de demografiske faktorer som er nævntnedenfor,samtdestigendelejepriserogdetlave renteniveau gør, at det er ledelsens vurdering, at der fortsatidekommendeår,særligtiattraktivebydele,vil væreenstigendeefterspørgselpåejerlejligheder. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side7

11 DEMOGRAFISKEFAKTORER " Kraftigvækstibefolkningogantalhusholdninger " Lavbyggeaktivitetiforholdtilbehov " Stigendeindtægterperindbygger Forventningerne til den fremtidige udvikling på de enkelte markeder er hovedsageligt begrundet i de konjunkturmålinger og statistiske data (www.berlin.de og Amt für Statistik Berlin8Brandenburg), som er til rådighed,herundersærligtnedenståendeforhold: & o Ejendomsmarkedet i Berlin er fortsat lavt prissatiforholdtildetøvrigeeuropa,ogsåvel lejeniveauet som prisniveauet for ejerlejlig8 hedererlavtsammenlignetmedandrestørre tyskeogeuropæiskebyer. o Berlin er hovedstad i Europas pt. stærkeste økonomiogcentrumidetudvidedeeu. o Berlinerdenstørstetyskebymedmereend 3,4mio.indbyggere(+1,5%iforholdtil2011) næsten det samme som Hamborg, Frank8 furtogmünchentilsammen.!arealmæssigter! Berlinendvideredennæststørstehovedstadi EuropaefterLondon. o Antalletafhusholdningerstiger (+1,8%ifor8 holdtil2011),samtidigmedatdeindeholder færre personer, og der efterspørges flere kvadratmeterpr.person. o BNPpr.indbyggeriBerlinerstigende.! o o o o o o Berlinerregeringsbyoghjemstedforenlang række organisationer samt uddannelses8 og forskningsinstitutioner. Arbejdsløsheden i Berlin er faldende og er i juni 2013 på 11,6% mod 12,0% på samme tidspunkti2012. Lave etableringsomkostninger og forholdsvis billigogvelkvalificeretarbejdskrafttiltrækker mangenyevirksomheder særligtindenfor servicefag,itogbiotech. Antalletafnybyggedeboligerharideseneste år ikke modsvaret behovet og trods en stig8 ningiantalletafbyggetilladelser,stårantallet fortsatikkemålmeddetstadigtstigendebe8 hovforboligeribyen. Dereretmegetsolidtmarkedforlejeboliger ca.83%afalleberlinerebortilleje. Efterspørgslenefterejerboligererstigende. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side8

12 Værdiansættelseafejendomme Iforlængelseafdentidligereomfattendegennemgang afselskabetsejendomme,harjoneslanglasalleigeni år foretaget en vurdering af porteføljen denne gang dog som en Desk8top vurdering baseret på samme princippersomdesenesteårsvurderinger. Der er således på baggrund af input fra såvel tidligere års gennemgang samt aktuelle data og andre kilder foretaget en beregning med en 108årig fremdiskonte8 ringafdetløbendecash8flowfraejendommene. Selveværdiansættelsenerforetagetioverensstemmel8 semedfølgendestandarder: " RICS Appraisal and Valuation Standards (6th Edition) " TEGOVA European Valuation Standards (EVS thEdition) " IVSC International Valuation Standards 2007 (8thEdition) Markedsværdien af ejendommene er fastsat på bag8 grund af den gældende Fair Value definition ifølge International Financial Reporting Standards (IFRS) og den tilhørende International Accounting Standard 40 (IAS 40). Værdien er herudfra defineret som følger, jf. JonesLangLaSalle:! The!estimated!amount!for!which!a!property!should! exchange!on!the!date!of!valuation!between!a!willing! buyer!and!a!willing!seller!in!an!arm s;length!transaction! after!proper!marketing!wherein!the!parties!had!each! acted!knowledgeably,!prudently!and!without!compul; sion.!!!! Følsomhed&ved&indregning&og&måling&af&ejendomme& Pådennebaggrundsamtenmarkantpositivudviklingi såvel de løbende pengestrømme som andre nøgletal harbestyrelsenbesluttet,atde135ejendommeultimo regnskabsåret2012/2013indregnestilenmarkedsvær8 di på EUR 231,3 mio. mod EUR 217,7 mio. året før. Porteføljensværdiharsåledesudvikletsigpositivtmed EUR13,6mio. Denne værditilvækst kan primært henføres til bl.a. de foretagendeinvesteringerpåialtca.eur2,2mio.ogtil åretsdagsværdireguleringafselskabetsejendommepå EUR 21,2 mio., men er reduceret med EUR 9,8 mio. svarendetildebogførteværdierafdesolgteejendom8 me/ejerlejligheder. Ejendommenes markedsværdi på EUR 231,3 mio. er baseretpåengennemsnitligfaktorpå16,21svarendetil etbruttoafkastpå6,17%modfaktor15,22(bruttoafkast på 6,56%) i 2011/2012. Værdien svarer til en kvadrat8 meterprispåeur1.152.demultipler,somdenfaktiske lejeindtægtgangesopmedvedopgørelsenafmarkeds8 værdien, ligger i intervallet 11,4 22,5 for udlejnings8 ejendomme. De to ejerlejlighedsejendomme er værdi8 ansattilca.eur2.000pr.kvm. Derervedværdiansættelsenikkemedtagetdenpoten8 tielle værdi af uudnyttede tagrum og byggefelter, idet derikkeforeliggerbyggetilladelsertiludnyttelseheraf. For yderligere herom, se afsnittet om selskabets for8 ventningerognote1. Deterbestyrelsensopfattelse,atejendommenesværdi er fastlagt med den størst mulige præcision, særligt underhensyntagentil,atdetmedenhøjtransaktions8 volumen i højere grad er muligt at dokumentere og kortlæggeværdierneendidesenesteår. Detersåledesbestyrelsensvurdering,atdenbogførte værdiafejendommeneerudtrykfordagsværdienheraf. Ændringifaktor 81,5 81,0 80,5 0,0& 0,5 1,0 1,5 Faktor 14,7 15,2 15,7 &&&&16,2&& 16,7 17,2 17,7 Bruttoafkast 6,8 6,6 6,4 &&&&&&6,2&& 6,0 5,8 5,7 Teoretiskmarkedsværdi(EURmio.) & Ændringimarkedsværdi(EURmio.) ,0& Kalkuleretegenkapital(EURmio.) & Bogførtværdi(EUR./m2) & !! BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side9

13 Forventningertil2013/2014 Selskabetforventeratfortsættedenpositiveudvikling, og vil fortsat gennemføre renoveringer og modernise8 ringeriporteføljenogeffektiviseredriftenmedhenblik påyderligereatforbedreporteføljensværdiogselska8 betsresultat. Selskabet forventer for det kommende år en lejeind8 tægt på ca. EUR 14,5 mio. korrigeret for effekten af salgafejendommesvarerdettilenstigningpåca.4%. Der forventes et resultat før værdiregulering af ejen8 domme og kursregulering af gæld og andre finansielle instrumenterogskatpåeur3,5 4,0mio. Bestyrelsen forventer at anvende EUR 4,0 mio. inkl. omk.afdefrielikvider,somtilføresselskabetiforbin8 delse med salget af en af selskabets ejendomme til at foretageettilbagekøbafegneaktier Bestyrelsen forventer, at selskabets pengestrømme fremadrettetvilværepositiveogatselskabetsbudget8 teredelikviditetsbehovfremtil2016/2017erafdækket. Bestyrelsenforventer,atenændringiIFRSvedrørende opgørelseafdagsværdivilhaveenpositivpåvirkningpå dagsværdienafselskabetsejendomme,idetuudnyttede!!! tagrumogandrebyggeretteriporteføljenfremadrettet skalværdiansættesselvomderikkeforeliggerenbyg8 getilladelsetiludnyttelseheraf.ændringenskønnespå nuværendetidspunktatvilleliggeiniveauetca.eur58 10mio. & Hertilkankommesåvelpositivesomnegativeværdire8 guleringer af såvel ejendomme som finansielle forplig8 telsersomfølgeafudviklingeniprisernepåejendoms8 markedetogpådefinansiellemarkeder. & Fremadrettede(udsagn(& Årsrapporten! indeholder! fremadrettede! udsagn,! som! afspejler! ledelsens!nuværende!opfattelse!af!fremtidige!begivenheder!og! økonomiske! resultater.! Udsagnene! om! 2013/2014! og! årene! fremover! er! i! sagens! natur! forbundet! med! usikkerhed,! og! selskabets! faktiske! resultater! kan! derfor! afvige! fra! forventnin; gerne.! Forhold,! som! kan! medføre,! at! de! opnåede! resultater! afviger! fra! forventningerne,! er! bl.a.,! men! ikke! udelukkende,! ændringer! i! de! makroøkonomiske! og! politiske! forudsætninger,! ejendomsmarkedet,! ændringer! i! forudsætninger! om! lejer! og! tomgang!samt!driftsomkostninger,!volatilitet!i!ejendomspriser,! lovmæssige!ændringer!inden!for!bl.a.!skat,!mulige!forstyrrelser!i! driften! som! følge! af! udefra! kommende! begivenheder! etc.! Årsrapporten!er!ikke!en!opfordring!til!at!handle!aktier!i!selska; bet.!!! BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side10

14 Risikofaktorer Risikostyringerendelafselskabetsstrategiforatsikre højindtjening.ejendomsbranchenerkonjunkturfølsom, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved til tider kraftigt svingendeejendomspriser. De overordnede rammer vurderes løbende af be8 styrelsenogdirektionenudfrarapporteringenfrabl.a. selskabets samarbejdspartnere inden for ejendomsad8 ministration. Koncernen vurderes i dag at være eksponeret for ne8 denståenderisici. DRIFTSRISICI Koncernensløbendeindtjeningerisærfølsomoverfor udviklingen i følgende faktorer: lejeindtægter, vedlige8 holdelse og forbedringer samt driftsomkostninger. Ledelsenstyrerrisiciudfradenløbenderapporteringog ved alene at indgå administrationsaftaler med aner8 kendtesamarbejdsparter. Lejeindtægter Der knytter sig primært to usikkerheder til lejeind8 tægterne. For det første antallet af tomme lejemål og fordetandetudviklingenilejeniveauet. Det bemærkes, at en udlejer alene har et begrænset retskravpåreguleringafhuslejensomfølgeafstigende omkostninger. Afholdelse af de planlagte omkostninger til mo8 dernisering og forbedring forventes at have en positiv afsmitning på muligheden for huslejeforhøjelser, ud overhvaddenalmindeligereguleringgivergrundlagfor, samt at danne grundlag for ny8udlejningspriser i den øvreendeafmarkedet. Eventuelle fremtidige lovændringer kan begrænse mulighederneforhuslejestigninger,ligesomenredukti8 onafantalletafledigeboliglejemåliberlinkanføretil enbegrænsningidenalmindeligemarkedsprisdannelse. Vedligeholdelseogforbedringer Detvurderes,atdenplanlagtevedligeholdelseernød8 vendigogtilstrækkeligforatopretholdedennuværen8 dehuslejeindtægt.hertilkommerplanlagteudgiftertil forbedring og modernisering, og disse udgifter skal medvirketilenpositivudviklingaflejeindtægteniform af mindre antal ledige lejemål og højere huslejeniveau samtejendomsporteføljensgenerelleværdistigning. Såfremtdisseudgifterikkeertilstrækkeligetilatoppe8 bære budgetterede lejeindtægt, vil der være en risiko for enten øgede udgifter til vedligeholdelse eller redu8 ceredelejeindtægter. Såfremtlikviditetsbegrænsningermedfører,atdeplan8 lagte vedligeholdelses og forbedringsarbejder ikke kan afholdes,vildettemedføreentilsvarenderisiko. Driftsomkostninger Udviklingen i driftsomkostningerne er påvirket af det almindeligeprisniveausamtantalletafledigelejemål. MARKEDSRISICI Til Berlin IV s aktivitet er knyttet en række risikofakto8 rer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier; " Regnskabsmæssigopgørelseafdenaktuelle dagsværdi " Påvirkningafejendommenesdriftsresultater " Købogsalgafejendomme " Finansiellerisici " Lovgivningogskat " Andrerisikoforhold I løbet af året gennemgår og vurderer bestyrelsen relevante risikoområder for Berlin IV på grundlag af redegørelserfradirektionen. Regnskabsmæssigopgørelseafdenaktuelledagsværdi Værdienafejendomsporteføljeneropgjortpågrundlag af en detaljeret vurdering foretaget af det anerkendte valuar8ogejendomsmæglerfimajoneslanglasalle. Denne vurdering er desuden suppleret med interne opgørelserafejendommenesværdier.fremtidigeinve8 storerskravtilnettoforrentningvedinvesteringi ejen8 domme (det markedsbestemte afkastkrav) er særligt følsomt over for udviklingen i renteniveauet, inflatio8 nen,valutakursudviklingensamtdegenerellemarkeds8 vilkår, herunder efterspørgsel efter de pågældende ejendomme. Enstigningiafkastkravetvilhaveennegativindvirkning på ejendomsporteføljens regnskabsmæssige værdian8 sættelse. Ledelsen følger udviklingen tæt, men grund8 læggendekandisseeksternerisiciikkerisikoafdækkes. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side11

15 Påvirkningafejendommenesdriftsresultater Deenkelteejendommesløbendedriftsresultatkanblive påvirketafændringeri: " Samfundsøkonomien " Udlejningsprocenten " Kundernesbetalingsevne " Reguleringerilejeindtægtersamt " Omkostningertildriftogvedligeholdelse Berlin IV s økonomistyring er i samarbejde med den lokale forvalter og selskabets ledelse tilrettelagt med fokus på driftsresultatet af den enkelte ejendom, og Berlin IV s udarbejdede detaljerede budgetter, estima8 ter og prognoser på månedsbasis for de enkelte ejen8 dommeiporteføljen. En negativ udvikling i ejendommenes driftsresultat påvirkerkoncernensresultat,denøkonomiskestillingog aktiekursennegativt. Samfundsøkonomien& Den fremtidige udvikling i de globale finansielle og økonomiskemarkedererfortsatprægetafuvished,og selvom der på visse områder spores en begyndende optimisme, er det opfattelsen, at det ikke kan udeluk8 kes,atenforværringafdenaktuellesituationvilkunne påvirkeberlinivfremover. Udlejningsprocenten& DeterBerlinIV sstrategiatrenovereogforbedreporte8 føljens ejendomme med henblik på at optimere udlej8 ningsprocenten. Der er dog ikke sikkerhed for, at en ejendom,deridagvurderesvelbeliggendeogsåifrem8 tidenvilhavesammepotentialeforenøgetudlejnings8 procent. Dette kan påvirke porteføljens resultat, den økonomiskestillingogaktiekursennegativt. Vedenlejersfraflytningafetlejemålerderendvidere usikkerhedomboligenkangenudlejesogtilhvilkenleje. Genudlejningsrisikoen er udover beliggenhed, kvalitet oglejeniveauogsåpåvirketafdegenerellekonjunkturer isamfundet,somdogharstørsteffektpåerhvervsleje8 mål. Genudlejningsrisikoen påvirker udlejningsprocen8 tenogkandervedpåvirkeresultatetogdenøkonomiske stilling. Nedenfor vises hvorledes en ændring i udlejningspro8 centenvilpåvirkeporteføljensresultat: Ændring& af& tom1 12%& 11%& 0%& 1%& 2%& gangen&i&pct& Tomgangsleje 1349& 1174& 0& 174& 349& (teur) & Kundernes&betalingsevne& VedindgåelseaflejekontrakterstillerBerlinIVgennem den lokale forvalter som udgangspunkt krav til kredit8 værdighedogbetalingafdeposita.samtidigharselska8 bet forsøgt at imødegå restancer ved at indarbejde incitamentertildenlokaleadministratorforatoptimere inddrivelsesprocessen, ligesom der anvendes moderne teknologiogeteksterntinkassofirmaidenneproces. Detkanimidlertidikkeudelukkes,atendelafporteføl8 jenslejerepåettidspunktikkekanopfyldesineforplig8 telseroverforudlejer,hvilketmedførerrisikoforekstra omkostningerogisidsteendeetmuligttab. Reguleringer&af&lejeindtægter& Mulighederne for lejereguleringer afhænger af de kontraktuelle forhold og af de samfundsmæssige for8 holdomkringblandtandetudbudogefterspørgsel. Den gennemsnitlige lejeindtægt pr. kvm pr. måned udgørforbolig8ogerhvervsdelenhenholdsviseur5,66 ogeur8,10. En reduktion i den årlige leje vil have en negativ påvirkning på porteføljens driftsresultat, den økonomiske stilling og aktiekursen. Nedenfor vises, hvorledesporteføljenpåvirkesafændringeridengen8 nemsnitligelejepr.kvm. Ændring&af&leje&i&pct& 12%& 11%& 0%& 1%& 2%& Omsætning(teur) 1296& 1148& & 148& 296& & Omkostninger&til&drift&og&vedligeholdelse& Såfremt de budgetterede omkostninger til drift og vedligeholdelse ikke er tilstrækkelige, kan det påvirke porteføljennegativt. Berlin IV gennemgår i samarbejde med administrator løbendedriftsogvedligeholdelsesposterneogitilfælde af budgetafvigelser kan alternative handlingsplaner iværksættes. Der er udarbejdet instrukser for bevillingsfuldmagter, ogdergennemføresløbendebudgetopfølgning. Købogsalgafejendomme Til8 og afgang til porteføljen kan påvirke både driftsre8 sultat,denøkonomiskestillingogaktiekursen. BerlinIVarbejdersomudgangspunktmedenlangsigtet investeringshorisont, men en løbende tilpasning af porteføljen kan forekomme. Ligesom også opdeling af enkelte ejendomme i ejerlejligheder og salg heraf kan forekomme. Andrerisikoforhold Regnskabsmæssige&skøn& Flere regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, menkunskønnes.sådanneskønindeholdervurderinger påbaggrundafdesenesteoplysninger,derertilrådig8 hed på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrappor8 ten.detkanværenødvendigtatændreitidligerefore8 tagneskønpågrundafændringerafdeforhold,derlå til grund for skønnet eller på grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side12

16 Berlin IV har ved en ekstern valuar fået foretaget en vurdering af enkelte ejendomme, jf. note 2. Denne vurderingharresulteretiregnskabsmæssigeværdiregu8 leringer af de enkelte ejendomme, hvilket har haft en indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Ændringer heri kanpåvirkeberliniv sresultat,denøkonomiskestilling ogaktiekursen. Forsikring& DeterBerlinIV spolitik,atforsikringsaftalertilenhver tidskaltegnessåledes; " Atskaderpåaktiverellererstatningskravfra3. mandikkepåvirkerkoncernenivæsentliggrad " At koncernens driftsmuligheder ikke forringes væsentligt " Atmindrerisiciselvforsikres Jura& BerlinIV sjuridiskerisikovedrørerprimærtaftalegrund8 lagrelaterettildenløbendedrift.aftalerneafspejleret forhandlingsresultat, som kan indebære, at Berlin IV ikke kan gøre rettigheder gældende i det forventede ellerønskedeomfangellererpålagtstørreellerlænge8 revarendeforpligtelserendønsketellerplanlagt. Berlin IV opererer gennem sin lokale forvalter med standardkontrakter til både bolig og erhvervslejemål. Kontrakternebliverløbenderevideretogtilpassetsåvel lovændringer,somudviklingenimarkedet. Retstvister& BerlinIVkanblivepartiretssagerogvoldgiftssager,som kan påvirke porteføljens resultat, den økonomiske stillingogaktiekursen.!! Miljøforhold& Bestyrelseogdirektionermegetopmærksommepå,at manførstogfremmestskalvaretageselskabetsinteres8 serogsåledesskabestørstmuligværdiforaktionærer8 ne. Det er dog ledelsens klare opfattelse, at man ved hele tiden at tænke i økonomisk afkast og samtidig samfundsansvarogherundersærligtværdienafselska8 bets ejendomme, vil skabe værdi for samfundet som helhed.hertænkessærligtpåaktionærer,lejere,nabo8 er,leverandørerogdiverseoffentligeinstanser. Finansiellerisici Denfinansiellerisikoeretvæsentligtrisikoområdeien ejendomsportefølje, da en portefølje, afhængig af den aktuellegearing,vilhaveenstorrentebærendegæld. Porteføljensrisikostyringforeståscentraltogdetforsø8 gestilenhvertidatminimereselskaberneseksponering. Definansiellerisiciopdelesi: " Valutarisici " Renterisici " Likviditetsrisici " Kreditrisici Derhenvisestilnote3. Lovgivningogskat Ibudgetteterdetforudsat,atdegældendeskattesatser ogskattepraksisvilfortsætteuændret.såfremtdersker væsentligeændringeridisseforudsætninger,kandet påvirkeresultatetivæsentligtomfang. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side13

17 Aktionærforhold AKTIEKAPITAL Selskabet har en aktiekapital på nominelt 295 mio. kr. Aktierneeropdeltitoklassermedhhv.25mio.A8aktier afnominelt1kr.og270mio.b8aktierafnominelt1kr. NOTERINGAFUDSTEDTEAKTIER ModerselskabetharudstedtB8aktier,derernoteretpå Nasdaq OMX Copenhagen A/S: Berlin IV B, fondskode DK A8aktierne (fondskode DK ) er hverken optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret markedieteu/eøs8land. OPLYSNINGER OM AKTIERNES RETTIGHEDER OG FOR8 PLIGTELSER A8aktierne har 10 stemmer hver, og B8aktierne har en stemmehver.a8aktierneharsåledestilknyttetialt250 mio. stemmer, mens B8aktierne har tilknyttet i alt 270 mio.stemmer. Udover stemmeretsforskellen har A8aktionærerne tilknyttet følgende særlige vedtægtsbestemte rettighe8 der: i henhold til vedtægternes 4.5 har A8aktionæ8 rerne,nårderudstedesa8aktier,fortegningsrettildisse i et indbyrdes forhold svarende til deres nominelle aktiebesiddelse, og B8aktionærerne er tillagt samme rettighedvedrørendeb8aktierne. EJERFORHOLD Følgendeaktionærerejerpr.30.juni2013mindst5%af moderselskabets aktiekapital eller besidder mindst 5% afaktiekapitalensstemmerettigheder: & Aktier& Ejerandel& Stemme& Antal& %& %& SKBerlinInvestApS, DKAarhus IEIPorteføljeA/S DKSorring & 18,5& 15,7& & 17,0& 18,3& GriffinBondsA/Su/konkurs & 4,3& 22,8& DKGlostrup& DELÅRSREGNSKABER Koncernen offentliggør halvårsregnskab og periode8 meddelelserfor1.og3.kvartal. FONDSBØRSMEDDELSER2012/ august2012 OffentliggørelseafdatoforOrdinærgeneral8 forsamling 11.september september september september oktober oktober februar februar april juni2013 Ændringaffinanskalender2012/2013 Årsregnskabsmeddelelse2011/2012 Pressemeddelelsenr.2 FINANSKALENDER2013/ september oktober november februar april september oktober2014 IndkaldelsetilOrdinærgeneralforsamling 2012 Forløbafordinærgeneralforsamling2012 Periodemeddelelseforperioden1.juli 30. september2012 Sælgerejendom12%overbogførtværdiog skabereur4,5mio.ifrilikviditet Delårsrapportforperioden1.juli 31. december2012 Periodemeddelelseforperioden1.juli marts2013 Finanskalender2013/2014 Årsrapport2012/2013 Ordinærgeneralforsamling2013 Periodemeddelelse(1.juli 30.september 2013) Delårsrapport(1.juli 31.december2013) Periodemeddelelse(1.juli marts 2014) Årsrapport2013/2014 Ordinærgeneralforsamling2014 Periodemeddelelse(1.juli 30.september 30.oktober ) UDSKIFTNING AF SELSKABETS BESTYRELSESMEDLEM8 MER Der er ikke optaget særlige bestemmelser om valg af bestyrelsesmedlemmer i selskabets vedtægter, og det ersåledesselskabslovensalmindeligeregleri 120,der finderanvendelse. ÆNDRINGAFSELSKABETSVEDTÆGTER Vedtægterneindeholderikkesærligebestemmelserom ændring af disse, og det er således selskabslovens sædvanlige bestemmelser herom i 107, der er gæl8 dende. BEMYNDIGELSERTILBESTYRELSEN På den ordinære generalforsamling 11. oktober 2010, blevdergivetbestyrelsenbemyndigelsetilathjemkøbe optil15%afaktiekapitaleniselskabet. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side14

18 Selskabsoplysninger BerlinIVA/S JensBaggesensVej90N 8200AarhusN Website:www.berlin4.dk CVR8nr.: Stiftet:1.juli2005 Regnskabsår:1.juli830.Juni GENERALFORSAMLING Ordinærgeneralforsamlingafholdes11.oktober2013,kl.10:00 hoskromannreumert,sundkrogsgade5,2100københavnø BESTYRELSE Bestyrelsesformand& Stilling: Uddannelse: Aktiebeholdning: ErikStannow,født1965ogindvalgt2007(vurderessomuafhængig). SeniorDirectorProductMarketingEMEAAppleInc. Cand.Merc.iafsætning Nom stk. A8aktier og B8aktier (2011/2012: nom A8 aktierognom b8aktier). Viainteresseforbundeneparterejerafnom stk.B8aktierog A8 aktier(2011/2012: stk.b8aktierog a8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: StannowInvestApS K/SST.PancrasStation BerlinIVA/S ApSSavontieKomplementar Næstformand& Stilling: Uddannelse: Aktiebeholdning: K/SSavontie JetteJakobsen,født1966ogindvalgt2009(vurderessomuafhængig). Advokat&PartnerhosHertz8JakobsenAdvokatfirma Cand.Jur. Nom.0stk.B8aktier(2011/2012:nom.0stk.B8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: LuxPrincipalInvestmentsApS BerlinIVA/S(næstformand) HasdrubalCapitalA/S Dytmærsken688ApS SkandiaLinkLivsforsikringA/S LuxInvestA/S JointHoldingApS HMMøblerApS FredoliInvestApS Jetti2HoldingApS JettiHoldingApS Bestyrelsesmedlem& Stilling: Uddannelse: Aktiebeholdning: SkandiaLivsforsikringA/S SkandiaA/S InvesteringsselskabetTysklandA/S DanishPropertyDevelopmentA/S Skandia Asset Management Fondsmæg8 lerselskaba/s JensHaldMortensen,født1945ogindvalgt2007(vurderessomikkeuafhængig). Uddannetcivilingeniør,lic.tech. Nom stk.B8aktier(2011/2012: stk.B8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: BerlinIVA/S EjendomsselskabetDIPA/S Danske Civil8 og Akademiingeniørers Pensionskasse BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side15

19 BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side16 Bestyrelsesmedlem& UweHorn,født1965ogindvalgt2011(vurderessomuafhængig). Stilling: ØkonomiskkonsulentforkoncernledelsenhosDLG Uddannelse: Cand.OeconiNationaløkonomi Aktiebeholdning: Nom.0stk.B8aktier(2011/2012:nom.0stk.B8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: BerlinIVA/S Bestyrelsesmedlem& OleE.Mortensen,født1959ogindvalgt2012(vurderessomuafhængig). Stilling: Adm.DirektørElkærGruppen Uddannelse: Cand.Merc.irevisionogregnskabsvæsen Aktiebeholdning: Nom.0stk.B8aktier(2011/2012:nom.0stk.B8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: GernGlasA/S BerlinIVA/S GraffKristensenA/S GEGLInvestA/S GEGLInvestA/S GraffDevelopmentA/S LEKristiansenFormueInvestIIApS TJABA/S LEKristiansenFormueInvestApS SylanA/S InvesteringsselskabetElkærInvestA/S GPIHoldingIIApS IEIPorteføljeA/S UniqueFurnitureaf14.juni2007A/S IEIEjendommeApS HenningMortensenHoldingSilkeborgA/S InternationalForestryInvestmentsApS HenningMortensenSilkeborgA/S MidtjyskeIndustriEjendommeApS KristiansenInvest1ApS KristiansenInvest2ApS KristiansenInvest3ApS KristiansenInvest4ApS KristiansenInvest5ApS KristiansenInvest6ApS KristiansenInvest7ApS KristiansenInvest8ApS KristiansenInvest9ApS AltraLux1ApS AltraLux2Aps AltraLux3ApS DIREKTION Direktør& SørenKrarup,født1975 Stilling: DirektørBerlinA/S Uddannelse: Cand.Jur.(deponeretadvokatbestalling) Aktiebeholdning: Viainteresseforbundeneparterejerafnom stk.B8aktierog A8 aktier.(2011/2012:nom stk.b8aktierog a8aktier.) Direktør: Bestyrelsesmedlem: BerlinIVA/S AspectorA/S SKBerlinInvestApS MKAHolding,VejleA/S ASTHEOHoldingApS

20 Vederlagspolitik Grundlæggende for selskabets vederlagspolitik er øn8 sket om at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække og fastholde en kompe8 tent bestyrelse, direktion og medarbejdere, der skal fremme aktionærernes og selskabets interesser samt fremmeogsikre,atbeslutningertræffesmedudgangs8 punktienlangsigtetadfærd. Vederlagetskalståirimeligtforholdtil: " Deopgaver,derskalløses. " Selskabetsspecifikkeforhold. " Detansvar,dererforbundetmedløsningafdis8 seopgaver. " Indsats. " Værdiskabelseforselskabet. Deterbestyrelsensopfattelse,atbestyrelsen,direktio8 nen og medarbejdernes vederlag opfylder denne mål8 sætning og afspejler medlemmernes indsats og værdi8 skabelseforselskabet. Bestyrelsen aflønnes med et fast basishonorar. Næst8 formanden aflønnes med 1,5 x basishonorar og besty8 relsesformandenmed2xbasishonorar.basishonoraret fastsættes for et år ad gangen og fremgår af årsregn8 skabetsnote5.bestyrelsenkanerstatte/suppleredet faste honorar med aktiebaserede instrumenter. I det omfang der nedsættes udvalg indeholdende opgaver, som ligger ud over vanligt bestyrelsesarbejde, kan der aftalesetsærskilthonorarherfor. vederlag kan suppleres med bidragsbaseret pensions8 ordning(optil15%afdetfastevederlag),fribil,telefon, bonusogandresædvanligegoder. Selskabets vederlagspolitik for direktionen er indrettet efter,atderpådirektionsniveauerenudstrakttradition for incitamentsbaseret aflønning. Bestyrelsen har mu8 lighed for at udbetale bonus til direktionen efter en konkretvurderingogpåbaggrundafpåforhåndfastlag8 te bedømmelseskriterier. Den tildelte bonus udbetales kontant,ogderforeliggerikkeandreformerforincita8 mentsordninger. Bonuselement for regnskabsåret tildeles efter en konkret vurdering, når bestyrelsen kenderniveauetforåretsresultatogdermedbeslægte8 denøgletal. Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere beslutning heromsuppleredetfastevederlagmedsåvelaktiebase8 redeinstrumenter(aktieløn,aktieoptioner,tegningsret8 teretc.)ogikkeaktiebaseredeinstrumenter(fastholdel8 sesbonus, fratrædelsesgodtgørelse, change of control klausuler, herunder resultatkontrakter etc.) jf. de på generalforsamlingenvedtagneretningslinjerherom. Direktionens ansættelsesforhold vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling af denne karakter. Den samlede lønpakke god8 kendesafbestyrelsen. Detsamledevederlagtildirektioneneroplystiårsrap8 porten. Direktionen aflønnes med et fast vederlag samt dæk8 ning af udgifter forbundet med stillingen. Det faste BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side17

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14 / 2014 Aarhus, 16. September 2014 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2013/2014 Den positive udvikling i selskabet fortsætter

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 99 / 2012 Aarhus, 18. September 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsregnskabsmeddelelse 2011/2012 Resultat før dagsværdiregulering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6 mio. sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4%.

Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6 mio. sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4%. Berlin IV A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 14/2015 Aarhus, 15. september 2015 CVR. nr. 29 14 98 60 Berlin IV A/S Årsrapport 2014/2015 Omsætning stiger til EUR 15,2 mio. mod EUR 14,6

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011

Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar marts 2011 Scandinavian Properties A/S Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Selskabsoplysninger Selskabet Scandinavian Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 28 98 25 50 Regnskabsår:

Læs mere

CVR-nr.: halvår

CVR-nr.: halvår CVR-nr.: 30 69 16 44 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september

CVR-nr.: Delårsrapport 1. januar 30. september CVR-nr.: 30 69 16 44 Delårsrapport 1. januar 30. september 0 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

- Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten og kan herudover supplerende bemærke:

- Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten og kan herudover supplerende bemærke: BERLIN HIGH END A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 10. NOVEMBER 2015 KL. 10.00 BESTYRELSENS BERETNING: Indledning - Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten og kan herudover supplerende

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 90 / 2012 Birkerød, 29. februar 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.67 / 2011 Hellerup, 28. februar 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Prime Office A/S. Delårsrapport for 3. kvartal 2009. (Periode: 1. januar 2009-30. september 2009)

Prime Office A/S. Delårsrapport for 3. kvartal 2009. (Periode: 1. januar 2009-30. september 2009) Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S Århus, den 20. november 2009 Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2009 Side 1 af 20 Prime Office A/S Delårsrapport for 3. kvartal 2009 (Periode:

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere