NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S"

Transkript

1 Berlin IV A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 06 / 2013 Aarhus, 17. September 2013 CVR. nr Berlin IV A/S Årsrapport 2012/2013 Resultat før dagsværdiregulering og skat på EUR 2,9 mio. stigning på 95% Omsætning steg med 3,0% til EUR 14,4 mio. mod EUR 14,0 mio. sidste år korrigeres der for salg af ejendomme er der tale om en like for like stigning på 3,8%. Resultat før finansielle poster udgjorde EUR 10,4 mio. mod EUR 9,5 mio. i 2011/12 svarende til en stigning på 9,2%. Årets resultat før skat inklusiv dagsværdiregulering på EUR 22,9 mio., er EUR 24,7 mio. mod EUR 12,3 mio. i 2011/12. 26,5% reduktion i tomgangen, der opgjort efter areal er reduceret til 2,4% mod 3,1% i 2011/12. Egenkapitalen er EUR 84,2 mio., hvilket svarer til en indre værdi per aktie på 2,13. Egenkapitalen er fortsat negativt påvirket af dagsværdireguleringen af selskabets renteswaps med i alt EUR -14,9 mio. Selskabet har besluttet at anvende EUR 4,0 mio. inkl. omk. til at tilbagekøbe egne aktier efter en auktionslignende model. Tilbagekøbsprogrammet vil forventeligt blive igangsat indenfor 1-2 måneder. Forventning om yderligere vækst i resultatet på 20-38% i 2013/2014: Ledelsen ser den positive udvikling på lejemarkedet i Berlin fortsætte og der forventes en omsætning på ca. 14,5 mio., korrigeres der for salg af ejendomme, svarer det til ca. 4% vækst. Der forventes et resultat før skat og værdiregulering på EUR 3,5 4,0 mio. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes fredag d. 11. oktober kl hos Kromann Reumert på adressen Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Aarhus, september 2013 Erik Stannow, formand Kontaktpersoner: Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets administrerende direktør Søren Krarup på eller formand Erik Stannow på telefon Berlin IV A/S Side 1 af 1 Jens Baggesens vej 90N Selskabsmeddelelse 8200 Aarhus N nr. 06/2013

2 !!!!!!!! BERLINIVA/S Årsrapport2012/2013 CVR8nr.: Årsrapportenerfremlagtoggodkendtpå selskabetsordinæregeneralforsamling 11.oktober2013 dirigent

3 Årsrapport2012/2013 LEDELSENS&BERETNING& Hoved1&og&nøgletal&...&1& Nøgletal&og&udvikling&for&porteføljen&...&3& Berlin&IV&...&4& Selskabets&økonomiske&udvikling&...&5& Ejendomsmarkedet&i&Berlin&...&7& Værdiansættelse&af&ejendomme&...&9& Forventninger&til&2013/2014&...&10& Risikofaktorer&...&11& Aktionærforhold&...&14& Selskabsoplysninger&...&15& Vederlagspolitik&...&17& Redegørelse&om&virksomhedsledelse&...&18& Redegørelse&om&samfundsansvar&...&18& Redegørelse&om&interne&kontroller&og&risikostyring&i&forbindelse&med&regnskabsprocessen&...&19& Ledelsespåtegning&...&20& Den&uafhængige&revisors&erklæringer&...&21& Resultatopgørelse&1.&juli&2012& &30.&juni&2013&...&23& Balance&pr.&30.&juni&2013&...&25& Egenkapitalopgørelse&1.&juli&2012& &30.&juni&2013&...&27& Pengestrømsopgørelse&1.&Juli&2012& &30.&Juni&2013&...&29& Noter&...&30& & BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013

4 Hoved&ognøgletal Nøgletallene!er!udarbejdet!i!overensstemmelse!med!den!Danske!Finansanalytikerforenings!anbefalinger!og!vejledning! 2010.!Der!henvises!til!afsnittet!om!nøgletalsforklaringer!og!definitioner. HOVEDTAL 2012/ / / / /2009 teur. teur. teur. teur. teur. RESULTATOPGØRELSE Omsætning Resultat!før!finansielle!poster Finansielle!poster,!netto I7.495 I8.027 I8.174 I8.320 I7.852 Resultat!før!dagsværdiregulering!og!skat I1.655 Værdiregulering!af!ejendommene I Resultat!før!skat I Årets!resultat I BALANCE!! Balancesum Investeringsejendomme!til!markedsværdi Årets!investeringer!til!anskaffelsessummer Egenkapital Langfristede!forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme!fra!driftsaktivitet I198 Pengestrømme!fra!investeringsaktivitet I1.502 I2.638 I855 I5.845 Pengestrømme!fra!finansieringsaktivitet I7.482 I3.115 I856 I1.416 I1.634 Ændring!i!likvider I709 I2.509 I41 I1.937 I7.677 NØGLETAL ROIC!(Afkastningsgrad) 4,30% 4,25% 4,22% 4,36% 3,30% Soliditetsgrad 34,87% 27,06% 26,92% 14,53% 14,82% Forrentning!af!egenkapital!før!dagsværdiregulering 4,00% 2,51% 2,00% 0,17% I3,18% Forrentning!af!egenkapital!efter!dagsværdiregulering 27,96% 17,79% 54,69% 21,15% I54,78% Indre!værdi!pr.!aktie,!af!den!samlede!aktiekapital,!DKK 2,13 1,53 1,46 0,70 0,70 Indtjening!pr.!aktie!(EPS),!DKK 0,07 0,04 0,08 0,02 I0,10 Aktiekurs,!ultimo,!DKK 1,37 1,09 0,57 0,35 0,57 Antal!medarbejdere 2,0 1,0 0,5 0,5 0 Afkast!på!ejendomsporteføljen 15,87% 17,56% 22,57% 32,83% 14,04%!Side!1

5 Hoved&ognøgletal 2012/ / / / /2009 IKKEFINANSIELLENØGLETAL Tomgang!I!Boliger,!kvm Tomgang!I!Boliger,!t.eur Tomgang!I!Boliger,!i!%.!(kvm.) 2,0% 3,0% 3,6% 5,4% 7,5% Tomgang!I!Erhverv,!kvm Tomgang!I!Erhverv,!t.eur Tomgang!I!Erhverv,!i!%.!(kvm.) 4,6% 3,9% 7,5% 10,6% 12,8% Tomgang!I!I!alt,!kvm!!!!!!!!!!!!! 4.698!!!!!!!!!!!!! 6.396!!!!!!!!!!!!! 8.779!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! Tomgang!I!I!alt!t.eur Tomgang!I!I!alt!i!%!(kvm.) 2,4% 3,1% 4,3% 6,3% 8,5% Samlet!akkumulerede!fluktuation!i!%. 9,6 14,4 12,3 12,9 19,0 Antal!kvm!I!Boliger Antal!kvm!I!Erhverv Gennemsnitlig!udlejningspris!pr.!kvm!I!Boliger,!eur.!!!!!!!!!!!!!!!! 5,66!!!!!!!!!!!!!!!! 5,47!!!!!!!!!!!!!!!! 5,17!!!!!!!!!!!!!!!! 5,03!!!!!!!!!!!!!!!! 4,93 Gennemsnitlig!udlejningspris!pr.!kvm!I!Erhverv,!eur.!!!!!!!!!!!!!!!! 8,10!!!!!!!!!!!!!!!! 8,22!!!!!!!!!!!!!!!! 8,35!!!!!!!!!!!!!!!! 8,44!!!!!!!!!!!!!!!! 8,68 Restancer!I!Boliger,!%!af!lejeindtægt!for!boliger 1,1% 1,6% 2,0% 2,4% 2,9% Restancer!I!Erhverv,!%!af!lejeindtægt!for!erhverv 1,2% 2,0% 17,0% 12,6% 11,2% I!regnskabets!note!29,!anvendt!regnskabspraksis,!fremgår!nøgletalsforklaringer!og!definitioner.!Side!2

6 Nøgletalogudviklingforporteføljen IndenfordeenkelteområderiBerlinerderenbetydeligvariationitomgangogudlejningspriser,hvilketfremgårafneden8 ståendefigur,derviserejendommenesnøgletalpåboligsegmentetopdeltefterplaceringiberlin. SelskabethariperiodensolgtejendommenKurfürsten8 damm 173/174 og har fortsat salget af ejerlejligheder fraejendommenstrassmannstrasse6.iperiodenerder solgt 15 lejligheder, aktuelt er der frasolgt i alt 20 lejlighederogyderligere1erreserveret. Derarbejdesfortsatprimærtpåatudnyttedemulighe8 der,derindeholdesideneksisterendeportefølje.sær8 ligtpåmoderniseringogrenoveringafboliglejemålsamt eneventuelbedreudnyttelseafdenaktuellebebyggel8 sesgrad. Tomgangenmåltpåantalledigekvadratmetervar2,4% pr. 30. juni 2013 (3,1% i 11/12) fordelt med 2,0% på boliger(3,0%11/12)og4,6%påerhvervslejemål(3,9% 11/12). Sammenlignetmedsidsteårerantalletaftommekva8 dratmeterfaldetmed1.698kvm.svarendetiletfaldpå 26,5%afsidsteårsantaltommekvadratmeter. VærdienafdenaktuelletomgangudgørpåårsbasisEUR 0,4mio.(EUR0,7mio.i2011/2012). UDVIKLINGENIFLUKTUATIONEN Den akkumulerede fluktuation (lejeromsætning) for periodenersammenlignetmedsidsteårfaldetmarkant fra14,4%til9,6%. Faldet i fluktuationen har ramt Berlin som helhed og skyldes primært kraftigt stigende nyudlejningspriser, som har ført til et fald i mobiliteten på markedet. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side3

7 BerlinIV INVESTERINGSSTRATEGI Berlin IV A/S portefølje af boligudlejningsejendomme i Berlin består af 135 ejendomme med i alt boli8 genheder, 253 erhvervslejemål og 407 p8pladser. Det samledeudlejningsarealudgør kvm.afde135 ejendomme er 134 beliggende i Berlins 12 centrale distrikter. Selskabet fokuserer på boligudlejningsejen8 domme,idetlejepotentialetfordettesegmenterstorti Berlin,ogrisikoenerbegrænset. Ejendomsporteføljenrummerengodblandingafvelbe8 liggende ejendomme lige fra områder som Charlotten8 burg8wilmersdorf,dereretafberlinsmestvelhavende områder med bl.a. Kurfürstendamm, til områder som Friedrichshain8KreuzbergiBerlinscentrum,derengang varsocialismenshøjborgogisenereårharudvikletsig tiletafdemesthippestederiberlinmedrelativtbillige boligerforstuderende,kunstnereogfamiliermedbørn. Porteføljens blanding af attraktive beliggenheder og solide boligområder forventes at sikre selskabet såvel enværdistigningsometfornuftigtcashflowfralejeind8 tægterne. Denoverordnedestrategieratinvestereiogoptimere ejendommene, som efter en kortere eller længere periodesælges,nårderkanrealiseresentilfredsstillen8 de gevinst. Enkelte ejendomme vil løbende på selektiv basisbliveopdeltogfrasolgtsomejerlejligheder. Der er nu ca. tre år tilbage af selskabets oprindelige investeringshorisont. Bestyrelsen har i den forbindelse igangsat arbejdet med at definere den mest hensigts8 mæssige exit8strategi for at optimere aktionærernes afkast. ÅRETSVIGTIGSTEBEGIVENHEDER Selskabet har sideløbende med optimering af driften fokuseret på salg af ejerlejligheder. Driftsoptimeringen indebærer ud over genforhandling af eksisterende aftaler og renovering af ledige lejemål, i høj grad en løbendetilpasningafgenudlejningspriserneietmarked ikraftigbevægelse. Med baggrund i Mietspiegel 2013 har selskabet i periodenvarsletlejeforhøjelserica.50%afboliglejemå8 lene.dendirekteeffektherafkanendnuikkeendeligt gøresop,menforventesatværeenstigningidenårlige fremadrettedelejeindtægtmedca.300teurp.a. Selskabet har i perioden solgt ejendommen Kurfürsten8 damm173/174foreur9,3mio.,hvilketer12%overden bogførteværdi.derskabesvedsalgetca.eur4,5mio.i frilikviditetogdetforventes,ateur4mio.herafanven8 destiltilbagekøbafegneaktier.foryderligeredetaljer omkringsalgetafejendommenhenvisestilselskabsmed8 delelsenr.1/2013. Dererialtsolgt20ejerlejligheder(heraf15iperioden) udafialt35idetførsteejerlejlighedsprojekt.dereste8 rende 15 lejligheder er gældfrie og provenuet ved salg herafviltilgåselskabetslikvidemidler. Markedsføringogsalgafnæsteprojekt(33lejligheder+ 2projektlejlighederitagrummet)erigangsat. Udover de to førnævnte ejendomme, har selskabet identificeretyderligereca.30%afporteføljen,derinden8 for en tidshorisont på 385 år har potentialet til efter større eller mindre investeringer, at blive solgt som ejerlejligheder.opdelingenafførsteetapeheraf,ialtca kvm. er igangsat og i takt med at de afsluttes igangsættesderesterende. Selskabet har kortlagt uudnyttede tagrum, byggefelter m.v., som ved en udnyttelse vil betyde en udvidelse af antallet af kvadratmeter i porteføljen med 5810% af8 hængigtafdetendeligeindholdibyggetilladelser. Dereriperiodenigangsatrenoveringafialt94lejlighe8 der,hvorafde90erfærdigrenoveredeindenforperio8 den.81afderenoveredelejlighedervarvedperiodens udløb udlejet, og den gennemsnitlige lejeindtægt for disseenhederstegmedca.43%fra5,46eur/kvm.pr. månedtil7,85eur/kvm.pr.måned. BEGIVENHEDEREFTERÅRETSAFSLUTNING BestyrelsenharbesluttetatanvendeialtEUR4,0mio. inkl.omk.8påtilbagekøbafegneaktierefteren Dutch auction model.tilbagekøbetvilsketilenkursiinter8 valletmellemgennemsnitskursenpåstartdatoen+/85% og op til kurs indre værdi. Der vil ikke blive hjemkøbt aktier til en kurs, som overstiger indre værdi. De kon8 krete vilkår for tilbagekøbet meddeles markedet når detteigangsættes.detteskernårlikviditetenfrasalget afkurfürstendamm173/174frigives,hvilketforventeligt vilskeiløbetaf182måneder. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side4

8 Selskabetsøkonomiskeudvikling! Resultatetførfinansielleposterogdagsværdiregulerin8 ger blev EUR 10,4 mio. mod EUR 9,5 mio. året før. Stigningenskyldesenkombinationafhøjerelejeindtæg8 teroglaveredriftsomkostninger. Selskabetsordinæreresultatførdagsværdireguleringog skatblevetoverskudpåeur2,9mio.modetoverskud på EUR 1,5 mio. året før. Resultatet er i overensstem8 melsemedledelsensforventninger. Nedenforvisesomsætningenogresultatetførdagsvær8 direguleringogskatdesenestefemår: omsætning,& &mio.& Omsætning&vs&resultat&før& dagsværdiregulering&og&skat& 2008/ / / / /2013 Omsætning Resultatførdagsværdiogskat DefinansielleomkostningererreduceretmedEUR0,5 mio.sammenlignetmedsidsteår.dennereduktionkan primærthenførestilfuldeffektafrefinansieringaflåni foråret 2012, samt førtidsindfrielse af lån og rentesik8 ringsaftaleriforbindelsemedsalgafejendomme. Somfølgeafsalgafejendommeogejerlejligheder,har selskabet realiseret et tab i forbindelse med førtidig indfrielseafrentesikringsaftalerpåialteur1,1mio. DetordinæreresultatførskatblevetoverskudpåEUR 24,7 mio., hvilket primært kan henføres til en opskriv8 ningafejendomsværdiernepåeur22,9mio. SelskabethariperiodennedbragtgældenmedEUR7,3 mio., heraf EUR 2,1 mio. som ordinære afdrag og EUR 5,2mio.iforbindelsemedsalgafejendomme. Værdien af selskabets ejendomme er fastlagt på bag8 grundafeneksternvurderingforetagetafdetinterna8 tionalt anerkendte valuarfirma Jones Lang LaSalle. Der henvises til afsnittet Værdiansættelseafejendomme og til regnskabets note 2 for yderligere informationer omkringværdiansættelsen. RESULTATOPGØRELSE Koncernenssamledelejeindtægterstegmed3%tilEUR 14,4mio.modEUR14,0mio.åretfør.Korrigeresderfor salget af ejendommen på Kurfürstendamm og salg af ejerlejligheder, er den årlige stigning på 3,8% til trods foratselskabetharundladtatgenudlejetommelejemål iejendomme,somerklargjorttilsalg. Omsætningsforholdet mellem erhverv og bolig er ca. 76% af omsætningen på beboelse og ca. 22% på Er8 hverv.jf.note4. Selskabetharformåetateffektiviseredriftenyderligere, hvilketharførttiletfaldidetotaledriftsomkostninger påialteur0,5mio.sammenlignetmedsidsteår. Nedenfor vises den årlige udvikling i forholdet mellem omkostningerogomsætning. 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% Omkostningsprocent& 2008/ / / / /2013 Bestyrelsen anser periodens resultat for tilfredsstillen8 de. BALANCE De samlede aktiver andrager EUR 241,5 mio., som pr. 30. juni 2013 hovedsageligt består af ejendomme, tilgodehavender fra salg af ejendomme samt indestå8 endepåkontihospengeinstitutter. Ejendomsværdierne på de 135 ejendomme ultimo regnskabsåret 2012/2013 opgøres til en markedsværdi påeur231,3mio.modeur217,7mio.åretfør. Nedenfor vises udviklingen i ejendomsværdierne de senestefemår: BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side5

9 Ejendomsværdier& 2008/ / / / /2013 Selskabet har fastlåst renten på en overvejende del af den langfristede gæld ved anvendelse af finansielle instrumenter(renteswaps).definansielleinstrumenter måles til dagsværdi og reguleringen føres direkte på egenkapitalen. Årets ændring i dagsværdien har påvir8 ketegenkapitalenpositivtmedeur3,4mio.egenkapi8 talenerpåtrodsheraffortsatnegativtpåvirketmedialt EUR14,9mio.Dennegativepåvirkningfordelersigmed ca. EUR 4,25 mio. der er relateret til renteswaps med udløb i 2017 og ca EUR 10,65 mio. til renteswap med udløbi2021. Denne negative påvirkning vil imidlertid frem mod aftalernesudløbihenholdsvis2017og2021bliveudlig8 net i retning af en nulpåvirkning, og egenkapitalen vil værevoksettilsvarende.tilsvarendeeffektvilopståved etstigenderenteniveau. Egenkapitalen udgør EUR 84,2 mio. svarende til en soliditetsgradpå34,9%. PENGESTRØMME KoncernenspengestrømfradriftsaktivitetenvarEUR2,5 mio. og fra investeringsaktiviteten (herunder salg af ejendomme) EUR 4,3 mio. Finansieringsaktiviteten i regnskabsåret var EUR 87,5 mio. Koncernens likvider blev således reduceret med EUR 80,7 mio. til i alt EUR 3,8mio. Eftersomfinansieringoglikviditeterdeabsoluttenøg8 leordiforbindelsemeddriftenafselskabet,erdetmed tilfredshed,atledelsenkankonstatere,atfinansieringen afselskabetsejendommeersikretfremtil2016/2017. Endvidere er det positivt at kunne konstatere, at også selskabets budgetterede likviditetsbehov frem til 2016/17 er afdækket og at pengestrømmene fremad8 rettetforventeligtvilværepositive. KURSUDVIKLINGOGMARKEDSVÆRDI BerlinIV aktienhariregnskabsåretudvikletsigsærde8 lespositivtmedenkursstigningpå26%. Kursenpr.30.juni2013udgørDKK1,37pr.B8aktieá1 kr.svarendetilenmarkedsværdiforb8aktiernepåeur 49,7mio.(DKK369,9mio.).MedtagesA8aktierneligele8 destilbørskursenpr.30.juni2013,udgørdensamlede markedsværdi for selskabet EUR 54,3 mio. (DKK 404,2 mio.) Aktiekursen har i periodens løb bevæget sig i intervalletdkk1,09ogdkk1,41. DenindreværdiperaktieerDKK2,13ogsåfremtreser8 venforrentesikringholdesudenforerdendkk2,57. Nedenfor vises, hvorledes forholdet mellem den note8 redebørskurs,indreværdiogenindreværdirensetfor påvirkningafnegativerenteswapsharudvikletsig: 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Udvikling&i&Kurs1Indreværdi& 2008/ / / / /2013 Akoekurs Indreværdi Indreværdiekskl.Swap BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side6

10 EjendomsmarkedetiBerlin! MARKEDETFORINVESTERINGSEJENDOMME " Stortransaktionsvolumen " Stigendeudbudspriser Ejendomsmarkedet i Berlin har i perioden vist sig som værendeetmarkedivækstmedstortransaktionsvolu8 men samt stigende markedspriser. Ifølge Jones Lang Lasallekunnedersåledesi1.Halvåraf2013konstateres entransaktionsvolumenpåeur1,7mia.,hvilketerpå niveaumedomsætningenforhele2012. Berlinansesfortsatforatværeenattraktivbyforejen8 domsinvesteringer og er således på en 2. plads over europæiske byer med bedste muligheder for generelle ejendomsinvesteringer foran såvel London som Paris, jf.emergingtrendsinrealestateeurope2013(pwc). Nårdetkommertilinvesteringeriboligudlejningsejen8 domme,erberlinisammeundersøgelseplaceretpåen klar1.plads. Der er i 2012 konstateret en gennemsnitlig stigning i udbudspriserne på investeringsejendomme på i alt 17,4% jf. Wohnmarktreport 2013 (CBRE/GSW) den stigendetendenserfortsati1.halvåraf2013. Det stigende prisniveau i markedet er senest blevet bekræftet ved et overtagelsestilbud på den største privatejede portefølje i Berlin (GSW) til en pris, der lå 15%overbørskursen. Deterledelsensforventninger,atdergrundetkombina8 tionen af en positiv demografisk udvikling, stigende indtægter pr. indbygger, lav byggeaktivitet og lavt renteniveaufremadrettetvilværeetattraktivtmarked forboligudlejningsejendommeiberlinsåvelirelationtil efterspørgselsomprisudvikling. BOLIGLEJEMARKEDET " Markantstigningilejepriserne " Fortsatstorefterspørgsel Boliglejemarkedet fortsætter den positive udvikling fra desenesteparår8enddamedøgetstyrke.detteskyl8 desprimærtenvækstiantalletafsåvelindbyggeresom husholdninger kombineret med et endnu meget lavt antalnybyggedeboligeriforholdtilefterspørgslen. Gennemsnitsprisenforudbudtelejemålersåledesfor1. Halvår2013opgjorttil8,65 /kvm,hvilketerenstigning på7,9%sammenlignetmedsammeperiodesidsteårjf. ResidentialCityProfileBerlin(JonesLangLasalle). Også i eksisterende lejemål stiger lejen og på trods af den kraftige stigning i Mietspiegel fra 2011 på 7,9%, viser det seneste Mietspiegel fra Maj 2013 igen en stigningpå6,3%.medetgennemsnitligtlejeniveaufor eksisterende lejere på 5,54 /kvm, er der fortsat en markant forskel op til de aktuelle lejeniveauer ved nyudlejning. Der er fra politisk side indført en ny begrænsning på lejestigninger i bestandslejemål, således at lejen her maksimaltkanstige15%iløbetaftreårmodtidligere 20%.Denneændringharenbegrænseteffektpåudvik8 lingen i lejeniveauet i porteføljen, men andre mere tungtvejende politiske indgreb er blevet tematiseret underdenaktuelletyskevalgkamp. Ifølge en undersøgelse fra Investitionsbank Berlin (IBB Wohnungsbarometer 2012) vil der frem mod 2015 særligt i det mellemste og nedre segment være et underudbudaflejeboligeriforholdtilefterspørgslen.i detøvresegmentviludbuddetværeafbalanceret. Detforventes,atdenpositiveudviklingpålejemarkedet fortsætter og det er fortsat ledelsens forventning, at lejeniveauet for porteføljen uagtet de nye begræns8 ninger for udviklingen i bestandslejemål 8 vil være sti8 gendefremover. MARKEDETFOREJERLEJLIGHEDER " Kraftigstigningiudbudsprisen " Stigendeefterspørgsel Markedet for ejerlejligheder fortsatte de seneste års positive udvikling i 2012 jf. Wohnmarktreport 2013 (CBRE/GSW). Denne stigende tendens er fortsat ind i 2013, hvor der jf. Residential City Profile Berlin (Jones LangLasalle)kankonstateresenstigningiudbudsprisen på9,2%sammenlignetmedsammeperiodesidsteår. Ifølge IBB Wohnungsbarometer 2012 forudses der et underudbud af ejerlejligheder i forhold til efterspørgs8 lensomminimumfremmod2014 særligtiområderne Friedrichshain8Kreuzberg, Neukölln, Charlottenburg8 WilmersdorfogSteglitz8Zehlendorf. Kombinationen af de demografiske faktorer som er nævntnedenfor,samtdestigendelejepriserogdetlave renteniveau gør, at det er ledelsens vurdering, at der fortsatidekommendeår,særligtiattraktivebydele,vil væreenstigendeefterspørgselpåejerlejligheder. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side7

11 DEMOGRAFISKEFAKTORER " Kraftigvækstibefolkningogantalhusholdninger " Lavbyggeaktivitetiforholdtilbehov " Stigendeindtægterperindbygger Forventningerne til den fremtidige udvikling på de enkelte markeder er hovedsageligt begrundet i de konjunkturmålinger og statistiske data (www.berlin.de og Amt für Statistik Berlin8Brandenburg), som er til rådighed,herundersærligtnedenståendeforhold: & o Ejendomsmarkedet i Berlin er fortsat lavt prissatiforholdtildetøvrigeeuropa,ogsåvel lejeniveauet som prisniveauet for ejerlejlig8 hedererlavtsammenlignetmedandrestørre tyskeogeuropæiskebyer. o Berlin er hovedstad i Europas pt. stærkeste økonomiogcentrumidetudvidedeeu. o Berlinerdenstørstetyskebymedmereend 3,4mio.indbyggere(+1,5%iforholdtil2011) næsten det samme som Hamborg, Frank8 furtogmünchentilsammen.!arealmæssigter! Berlinendvideredennæststørstehovedstadi EuropaefterLondon. o Antalletafhusholdningerstiger (+1,8%ifor8 holdtil2011),samtidigmedatdeindeholder færre personer, og der efterspørges flere kvadratmeterpr.person. o BNPpr.indbyggeriBerlinerstigende.! o o o o o o Berlinerregeringsbyoghjemstedforenlang række organisationer samt uddannelses8 og forskningsinstitutioner. Arbejdsløsheden i Berlin er faldende og er i juni 2013 på 11,6% mod 12,0% på samme tidspunkti2012. Lave etableringsomkostninger og forholdsvis billigogvelkvalificeretarbejdskrafttiltrækker mangenyevirksomheder særligtindenfor servicefag,itogbiotech. Antalletafnybyggedeboligerharideseneste år ikke modsvaret behovet og trods en stig8 ningiantalletafbyggetilladelser,stårantallet fortsatikkemålmeddetstadigtstigendebe8 hovforboligeribyen. Dereretmegetsolidtmarkedforlejeboliger ca.83%afalleberlinerebortilleje. Efterspørgslenefterejerboligererstigende. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side8

12 Værdiansættelseafejendomme Iforlængelseafdentidligereomfattendegennemgang afselskabetsejendomme,harjoneslanglasalleigeni år foretaget en vurdering af porteføljen denne gang dog som en Desk8top vurdering baseret på samme princippersomdesenesteårsvurderinger. Der er således på baggrund af input fra såvel tidligere års gennemgang samt aktuelle data og andre kilder foretaget en beregning med en 108årig fremdiskonte8 ringafdetløbendecash8flowfraejendommene. Selveværdiansættelsenerforetagetioverensstemmel8 semedfølgendestandarder: " RICS Appraisal and Valuation Standards (6th Edition) " TEGOVA European Valuation Standards (EVS thEdition) " IVSC International Valuation Standards 2007 (8thEdition) Markedsværdien af ejendommene er fastsat på bag8 grund af den gældende Fair Value definition ifølge International Financial Reporting Standards (IFRS) og den tilhørende International Accounting Standard 40 (IAS 40). Værdien er herudfra defineret som følger, jf. JonesLangLaSalle:! The!estimated!amount!for!which!a!property!should! exchange!on!the!date!of!valuation!between!a!willing! buyer!and!a!willing!seller!in!an!arm s;length!transaction! after!proper!marketing!wherein!the!parties!had!each! acted!knowledgeably,!prudently!and!without!compul; sion.!!!! Følsomhed&ved&indregning&og&måling&af&ejendomme& Pådennebaggrundsamtenmarkantpositivudviklingi såvel de løbende pengestrømme som andre nøgletal harbestyrelsenbesluttet,atde135ejendommeultimo regnskabsåret2012/2013indregnestilenmarkedsvær8 di på EUR 231,3 mio. mod EUR 217,7 mio. året før. Porteføljensværdiharsåledesudvikletsigpositivtmed EUR13,6mio. Denne værditilvækst kan primært henføres til bl.a. de foretagendeinvesteringerpåialtca.eur2,2mio.ogtil åretsdagsværdireguleringafselskabetsejendommepå EUR 21,2 mio., men er reduceret med EUR 9,8 mio. svarendetildebogførteværdierafdesolgteejendom8 me/ejerlejligheder. Ejendommenes markedsværdi på EUR 231,3 mio. er baseretpåengennemsnitligfaktorpå16,21svarendetil etbruttoafkastpå6,17%modfaktor15,22(bruttoafkast på 6,56%) i 2011/2012. Værdien svarer til en kvadrat8 meterprispåeur1.152.demultipler,somdenfaktiske lejeindtægtgangesopmedvedopgørelsenafmarkeds8 værdien, ligger i intervallet 11,4 22,5 for udlejnings8 ejendomme. De to ejerlejlighedsejendomme er værdi8 ansattilca.eur2.000pr.kvm. Derervedværdiansættelsenikkemedtagetdenpoten8 tielle værdi af uudnyttede tagrum og byggefelter, idet derikkeforeliggerbyggetilladelsertiludnyttelseheraf. For yderligere herom, se afsnittet om selskabets for8 ventningerognote1. Deterbestyrelsensopfattelse,atejendommenesværdi er fastlagt med den størst mulige præcision, særligt underhensyntagentil,atdetmedenhøjtransaktions8 volumen i højere grad er muligt at dokumentere og kortlæggeværdierneendidesenesteår. Detersåledesbestyrelsensvurdering,atdenbogførte værdiafejendommeneerudtrykfordagsværdienheraf. Ændringifaktor 81,5 81,0 80,5 0,0& 0,5 1,0 1,5 Faktor 14,7 15,2 15,7 &&&&16,2&& 16,7 17,2 17,7 Bruttoafkast 6,8 6,6 6,4 &&&&&&6,2&& 6,0 5,8 5,7 Teoretiskmarkedsværdi(EURmio.) & Ændringimarkedsværdi(EURmio.) ,0& Kalkuleretegenkapital(EURmio.) & Bogførtværdi(EUR./m2) & !! BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side9

13 Forventningertil2013/2014 Selskabetforventeratfortsættedenpositiveudvikling, og vil fortsat gennemføre renoveringer og modernise8 ringeriporteføljenogeffektiviseredriftenmedhenblik påyderligereatforbedreporteføljensværdiogselska8 betsresultat. Selskabet forventer for det kommende år en lejeind8 tægt på ca. EUR 14,5 mio. korrigeret for effekten af salgafejendommesvarerdettilenstigningpåca.4%. Der forventes et resultat før værdiregulering af ejen8 domme og kursregulering af gæld og andre finansielle instrumenterogskatpåeur3,5 4,0mio. Bestyrelsen forventer at anvende EUR 4,0 mio. inkl. omk.afdefrielikvider,somtilføresselskabetiforbin8 delse med salget af en af selskabets ejendomme til at foretageettilbagekøbafegneaktier Bestyrelsen forventer, at selskabets pengestrømme fremadrettetvilværepositiveogatselskabetsbudget8 teredelikviditetsbehovfremtil2016/2017erafdækket. Bestyrelsenforventer,atenændringiIFRSvedrørende opgørelseafdagsværdivilhaveenpositivpåvirkningpå dagsværdienafselskabetsejendomme,idetuudnyttede!!! tagrumogandrebyggeretteriporteføljenfremadrettet skalværdiansættesselvomderikkeforeliggerenbyg8 getilladelsetiludnyttelseheraf.ændringenskønnespå nuværendetidspunktatvilleliggeiniveauetca.eur58 10mio. & Hertilkankommesåvelpositivesomnegativeværdire8 guleringer af såvel ejendomme som finansielle forplig8 telsersomfølgeafudviklingeniprisernepåejendoms8 markedetogpådefinansiellemarkeder. & Fremadrettede(udsagn(& Årsrapporten! indeholder! fremadrettede! udsagn,! som! afspejler! ledelsens!nuværende!opfattelse!af!fremtidige!begivenheder!og! økonomiske! resultater.! Udsagnene! om! 2013/2014! og! årene! fremover! er! i! sagens! natur! forbundet! med! usikkerhed,! og! selskabets! faktiske! resultater! kan! derfor! afvige! fra! forventnin; gerne.! Forhold,! som! kan! medføre,! at! de! opnåede! resultater! afviger! fra! forventningerne,! er! bl.a.,! men! ikke! udelukkende,! ændringer! i! de! makroøkonomiske! og! politiske! forudsætninger,! ejendomsmarkedet,! ændringer! i! forudsætninger! om! lejer! og! tomgang!samt!driftsomkostninger,!volatilitet!i!ejendomspriser,! lovmæssige!ændringer!inden!for!bl.a.!skat,!mulige!forstyrrelser!i! driften! som! følge! af! udefra! kommende! begivenheder! etc.! Årsrapporten!er!ikke!en!opfordring!til!at!handle!aktier!i!selska; bet.!!! BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side10

14 Risikofaktorer Risikostyringerendelafselskabetsstrategiforatsikre højindtjening.ejendomsbranchenerkonjunkturfølsom, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved til tider kraftigt svingendeejendomspriser. De overordnede rammer vurderes løbende af be8 styrelsenogdirektionenudfrarapporteringenfrabl.a. selskabets samarbejdspartnere inden for ejendomsad8 ministration. Koncernen vurderes i dag at være eksponeret for ne8 denståenderisici. DRIFTSRISICI Koncernensløbendeindtjeningerisærfølsomoverfor udviklingen i følgende faktorer: lejeindtægter, vedlige8 holdelse og forbedringer samt driftsomkostninger. Ledelsenstyrerrisiciudfradenløbenderapporteringog ved alene at indgå administrationsaftaler med aner8 kendtesamarbejdsparter. Lejeindtægter Der knytter sig primært to usikkerheder til lejeind8 tægterne. For det første antallet af tomme lejemål og fordetandetudviklingenilejeniveauet. Det bemærkes, at en udlejer alene har et begrænset retskravpåreguleringafhuslejensomfølgeafstigende omkostninger. Afholdelse af de planlagte omkostninger til mo8 dernisering og forbedring forventes at have en positiv afsmitning på muligheden for huslejeforhøjelser, ud overhvaddenalmindeligereguleringgivergrundlagfor, samt at danne grundlag for ny8udlejningspriser i den øvreendeafmarkedet. Eventuelle fremtidige lovændringer kan begrænse mulighederneforhuslejestigninger,ligesomenredukti8 onafantalletafledigeboliglejemåliberlinkanføretil enbegrænsningidenalmindeligemarkedsprisdannelse. Vedligeholdelseogforbedringer Detvurderes,atdenplanlagtevedligeholdelseernød8 vendigogtilstrækkeligforatopretholdedennuværen8 dehuslejeindtægt.hertilkommerplanlagteudgiftertil forbedring og modernisering, og disse udgifter skal medvirketilenpositivudviklingaflejeindtægteniform af mindre antal ledige lejemål og højere huslejeniveau samtejendomsporteføljensgenerelleværdistigning. Såfremtdisseudgifterikkeertilstrækkeligetilatoppe8 bære budgetterede lejeindtægt, vil der være en risiko for enten øgede udgifter til vedligeholdelse eller redu8 ceredelejeindtægter. Såfremtlikviditetsbegrænsningermedfører,atdeplan8 lagte vedligeholdelses og forbedringsarbejder ikke kan afholdes,vildettemedføreentilsvarenderisiko. Driftsomkostninger Udviklingen i driftsomkostningerne er påvirket af det almindeligeprisniveausamtantalletafledigelejemål. MARKEDSRISICI Til Berlin IV s aktivitet er knyttet en række risikofakto8 rer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende kategorier; " Regnskabsmæssigopgørelseafdenaktuelle dagsværdi " Påvirkningafejendommenesdriftsresultater " Købogsalgafejendomme " Finansiellerisici " Lovgivningogskat " Andrerisikoforhold I løbet af året gennemgår og vurderer bestyrelsen relevante risikoområder for Berlin IV på grundlag af redegørelserfradirektionen. Regnskabsmæssigopgørelseafdenaktuelledagsværdi Værdienafejendomsporteføljeneropgjortpågrundlag af en detaljeret vurdering foretaget af det anerkendte valuar8ogejendomsmæglerfimajoneslanglasalle. Denne vurdering er desuden suppleret med interne opgørelserafejendommenesværdier.fremtidigeinve8 storerskravtilnettoforrentningvedinvesteringi ejen8 domme (det markedsbestemte afkastkrav) er særligt følsomt over for udviklingen i renteniveauet, inflatio8 nen,valutakursudviklingensamtdegenerellemarkeds8 vilkår, herunder efterspørgsel efter de pågældende ejendomme. Enstigningiafkastkravetvilhaveennegativindvirkning på ejendomsporteføljens regnskabsmæssige værdian8 sættelse. Ledelsen følger udviklingen tæt, men grund8 læggendekandisseeksternerisiciikkerisikoafdækkes. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side11

15 Påvirkningafejendommenesdriftsresultater Deenkelteejendommesløbendedriftsresultatkanblive påvirketafændringeri: " Samfundsøkonomien " Udlejningsprocenten " Kundernesbetalingsevne " Reguleringerilejeindtægtersamt " Omkostningertildriftogvedligeholdelse Berlin IV s økonomistyring er i samarbejde med den lokale forvalter og selskabets ledelse tilrettelagt med fokus på driftsresultatet af den enkelte ejendom, og Berlin IV s udarbejdede detaljerede budgetter, estima8 ter og prognoser på månedsbasis for de enkelte ejen8 dommeiporteføljen. En negativ udvikling i ejendommenes driftsresultat påvirkerkoncernensresultat,denøkonomiskestillingog aktiekursennegativt. Samfundsøkonomien& Den fremtidige udvikling i de globale finansielle og økonomiskemarkedererfortsatprægetafuvished,og selvom der på visse områder spores en begyndende optimisme, er det opfattelsen, at det ikke kan udeluk8 kes,atenforværringafdenaktuellesituationvilkunne påvirkeberlinivfremover. Udlejningsprocenten& DeterBerlinIV sstrategiatrenovereogforbedreporte8 føljens ejendomme med henblik på at optimere udlej8 ningsprocenten. Der er dog ikke sikkerhed for, at en ejendom,deridagvurderesvelbeliggendeogsåifrem8 tidenvilhavesammepotentialeforenøgetudlejnings8 procent. Dette kan påvirke porteføljens resultat, den økonomiskestillingogaktiekursennegativt. Vedenlejersfraflytningafetlejemålerderendvidere usikkerhedomboligenkangenudlejesogtilhvilkenleje. Genudlejningsrisikoen er udover beliggenhed, kvalitet oglejeniveauogsåpåvirketafdegenerellekonjunkturer isamfundet,somdogharstørsteffektpåerhvervsleje8 mål. Genudlejningsrisikoen påvirker udlejningsprocen8 tenogkandervedpåvirkeresultatetogdenøkonomiske stilling. Nedenfor vises hvorledes en ændring i udlejningspro8 centenvilpåvirkeporteføljensresultat: Ændring& af& tom1 12%& 11%& 0%& 1%& 2%& gangen&i&pct& Tomgangsleje 1349& 1174& 0& 174& 349& (teur) & Kundernes&betalingsevne& VedindgåelseaflejekontrakterstillerBerlinIVgennem den lokale forvalter som udgangspunkt krav til kredit8 værdighedogbetalingafdeposita.samtidigharselska8 bet forsøgt at imødegå restancer ved at indarbejde incitamentertildenlokaleadministratorforatoptimere inddrivelsesprocessen, ligesom der anvendes moderne teknologiogeteksterntinkassofirmaidenneproces. Detkanimidlertidikkeudelukkes,atendelafporteføl8 jenslejerepåettidspunktikkekanopfyldesineforplig8 telseroverforudlejer,hvilketmedførerrisikoforekstra omkostningerogisidsteendeetmuligttab. Reguleringer&af&lejeindtægter& Mulighederne for lejereguleringer afhænger af de kontraktuelle forhold og af de samfundsmæssige for8 holdomkringblandtandetudbudogefterspørgsel. Den gennemsnitlige lejeindtægt pr. kvm pr. måned udgørforbolig8ogerhvervsdelenhenholdsviseur5,66 ogeur8,10. En reduktion i den årlige leje vil have en negativ påvirkning på porteføljens driftsresultat, den økonomiske stilling og aktiekursen. Nedenfor vises, hvorledesporteføljenpåvirkesafændringeridengen8 nemsnitligelejepr.kvm. Ændring&af&leje&i&pct& 12%& 11%& 0%& 1%& 2%& Omsætning(teur) 1296& 1148& & 148& 296& & Omkostninger&til&drift&og&vedligeholdelse& Såfremt de budgetterede omkostninger til drift og vedligeholdelse ikke er tilstrækkelige, kan det påvirke porteføljennegativt. Berlin IV gennemgår i samarbejde med administrator løbendedriftsogvedligeholdelsesposterneogitilfælde af budgetafvigelser kan alternative handlingsplaner iværksættes. Der er udarbejdet instrukser for bevillingsfuldmagter, ogdergennemføresløbendebudgetopfølgning. Købogsalgafejendomme Til8 og afgang til porteføljen kan påvirke både driftsre8 sultat,denøkonomiskestillingogaktiekursen. BerlinIVarbejdersomudgangspunktmedenlangsigtet investeringshorisont, men en løbende tilpasning af porteføljen kan forekomme. Ligesom også opdeling af enkelte ejendomme i ejerlejligheder og salg heraf kan forekomme. Andrerisikoforhold Regnskabsmæssige&skøn& Flere regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, menkunskønnes.sådanneskønindeholdervurderinger påbaggrundafdesenesteoplysninger,derertilrådig8 hed på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrappor8 ten.detkanværenødvendigtatændreitidligerefore8 tagneskønpågrundafændringerafdeforhold,derlå til grund for skønnet eller på grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side12

16 Berlin IV har ved en ekstern valuar fået foretaget en vurdering af enkelte ejendomme, jf. note 2. Denne vurderingharresulteretiregnskabsmæssigeværdiregu8 leringer af de enkelte ejendomme, hvilket har haft en indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Ændringer heri kanpåvirkeberliniv sresultat,denøkonomiskestilling ogaktiekursen. Forsikring& DeterBerlinIV spolitik,atforsikringsaftalertilenhver tidskaltegnessåledes; " Atskaderpåaktiverellererstatningskravfra3. mandikkepåvirkerkoncernenivæsentliggrad " At koncernens driftsmuligheder ikke forringes væsentligt " Atmindrerisiciselvforsikres Jura& BerlinIV sjuridiskerisikovedrørerprimærtaftalegrund8 lagrelaterettildenløbendedrift.aftalerneafspejleret forhandlingsresultat, som kan indebære, at Berlin IV ikke kan gøre rettigheder gældende i det forventede ellerønskedeomfangellererpålagtstørreellerlænge8 revarendeforpligtelserendønsketellerplanlagt. Berlin IV opererer gennem sin lokale forvalter med standardkontrakter til både bolig og erhvervslejemål. Kontrakternebliverløbenderevideretogtilpassetsåvel lovændringer,somudviklingenimarkedet. Retstvister& BerlinIVkanblivepartiretssagerogvoldgiftssager,som kan påvirke porteføljens resultat, den økonomiske stillingogaktiekursen.!! Miljøforhold& Bestyrelseogdirektionermegetopmærksommepå,at manførstogfremmestskalvaretageselskabetsinteres8 serogsåledesskabestørstmuligværdiforaktionærer8 ne. Det er dog ledelsens klare opfattelse, at man ved hele tiden at tænke i økonomisk afkast og samtidig samfundsansvarogherundersærligtværdienafselska8 bets ejendomme, vil skabe værdi for samfundet som helhed.hertænkessærligtpåaktionærer,lejere,nabo8 er,leverandørerogdiverseoffentligeinstanser. Finansiellerisici Denfinansiellerisikoeretvæsentligtrisikoområdeien ejendomsportefølje, da en portefølje, afhængig af den aktuellegearing,vilhaveenstorrentebærendegæld. Porteføljensrisikostyringforeståscentraltogdetforsø8 gestilenhvertidatminimereselskaberneseksponering. Definansiellerisiciopdelesi: " Valutarisici " Renterisici " Likviditetsrisici " Kreditrisici Derhenvisestilnote3. Lovgivningogskat Ibudgetteterdetforudsat,atdegældendeskattesatser ogskattepraksisvilfortsætteuændret.såfremtdersker væsentligeændringeridisseforudsætninger,kandet påvirkeresultatetivæsentligtomfang. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side13

17 Aktionærforhold AKTIEKAPITAL Selskabet har en aktiekapital på nominelt 295 mio. kr. Aktierneeropdeltitoklassermedhhv.25mio.A8aktier afnominelt1kr.og270mio.b8aktierafnominelt1kr. NOTERINGAFUDSTEDTEAKTIER ModerselskabetharudstedtB8aktier,derernoteretpå Nasdaq OMX Copenhagen A/S: Berlin IV B, fondskode DK A8aktierne (fondskode DK ) er hverken optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret markedieteu/eøs8land. OPLYSNINGER OM AKTIERNES RETTIGHEDER OG FOR8 PLIGTELSER A8aktierne har 10 stemmer hver, og B8aktierne har en stemmehver.a8aktierneharsåledestilknyttetialt250 mio. stemmer, mens B8aktierne har tilknyttet i alt 270 mio.stemmer. Udover stemmeretsforskellen har A8aktionærerne tilknyttet følgende særlige vedtægtsbestemte rettighe8 der: i henhold til vedtægternes 4.5 har A8aktionæ8 rerne,nårderudstedesa8aktier,fortegningsrettildisse i et indbyrdes forhold svarende til deres nominelle aktiebesiddelse, og B8aktionærerne er tillagt samme rettighedvedrørendeb8aktierne. EJERFORHOLD Følgendeaktionærerejerpr.30.juni2013mindst5%af moderselskabets aktiekapital eller besidder mindst 5% afaktiekapitalensstemmerettigheder: & Aktier& Ejerandel& Stemme& Antal& %& %& SKBerlinInvestApS, DKAarhus IEIPorteføljeA/S DKSorring & 18,5& 15,7& & 17,0& 18,3& GriffinBondsA/Su/konkurs & 4,3& 22,8& DKGlostrup& DELÅRSREGNSKABER Koncernen offentliggør halvårsregnskab og periode8 meddelelserfor1.og3.kvartal. FONDSBØRSMEDDELSER2012/ august2012 OffentliggørelseafdatoforOrdinærgeneral8 forsamling 11.september september september september oktober oktober februar februar april juni2013 Ændringaffinanskalender2012/2013 Årsregnskabsmeddelelse2011/2012 Pressemeddelelsenr.2 FINANSKALENDER2013/ september oktober november februar april september oktober2014 IndkaldelsetilOrdinærgeneralforsamling 2012 Forløbafordinærgeneralforsamling2012 Periodemeddelelseforperioden1.juli 30. september2012 Sælgerejendom12%overbogførtværdiog skabereur4,5mio.ifrilikviditet Delårsrapportforperioden1.juli 31. december2012 Periodemeddelelseforperioden1.juli marts2013 Finanskalender2013/2014 Årsrapport2012/2013 Ordinærgeneralforsamling2013 Periodemeddelelse(1.juli 30.september 2013) Delårsrapport(1.juli 31.december2013) Periodemeddelelse(1.juli marts 2014) Årsrapport2013/2014 Ordinærgeneralforsamling2014 Periodemeddelelse(1.juli 30.september 30.oktober ) UDSKIFTNING AF SELSKABETS BESTYRELSESMEDLEM8 MER Der er ikke optaget særlige bestemmelser om valg af bestyrelsesmedlemmer i selskabets vedtægter, og det ersåledesselskabslovensalmindeligeregleri 120,der finderanvendelse. ÆNDRINGAFSELSKABETSVEDTÆGTER Vedtægterneindeholderikkesærligebestemmelserom ændring af disse, og det er således selskabslovens sædvanlige bestemmelser herom i 107, der er gæl8 dende. BEMYNDIGELSERTILBESTYRELSEN På den ordinære generalforsamling 11. oktober 2010, blevdergivetbestyrelsenbemyndigelsetilathjemkøbe optil15%afaktiekapitaleniselskabet. BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side14

18 Selskabsoplysninger BerlinIVA/S JensBaggesensVej90N 8200AarhusN Website:www.berlin4.dk CVR8nr.: Stiftet:1.juli2005 Regnskabsår:1.juli830.Juni GENERALFORSAMLING Ordinærgeneralforsamlingafholdes11.oktober2013,kl.10:00 hoskromannreumert,sundkrogsgade5,2100københavnø BESTYRELSE Bestyrelsesformand& Stilling: Uddannelse: Aktiebeholdning: ErikStannow,født1965ogindvalgt2007(vurderessomuafhængig). SeniorDirectorProductMarketingEMEAAppleInc. Cand.Merc.iafsætning Nom stk. A8aktier og B8aktier (2011/2012: nom A8 aktierognom b8aktier). Viainteresseforbundeneparterejerafnom stk.B8aktierog A8 aktier(2011/2012: stk.b8aktierog a8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: StannowInvestApS K/SST.PancrasStation BerlinIVA/S ApSSavontieKomplementar Næstformand& Stilling: Uddannelse: Aktiebeholdning: K/SSavontie JetteJakobsen,født1966ogindvalgt2009(vurderessomuafhængig). Advokat&PartnerhosHertz8JakobsenAdvokatfirma Cand.Jur. Nom.0stk.B8aktier(2011/2012:nom.0stk.B8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: LuxPrincipalInvestmentsApS BerlinIVA/S(næstformand) HasdrubalCapitalA/S Dytmærsken688ApS SkandiaLinkLivsforsikringA/S LuxInvestA/S JointHoldingApS HMMøblerApS FredoliInvestApS Jetti2HoldingApS JettiHoldingApS Bestyrelsesmedlem& Stilling: Uddannelse: Aktiebeholdning: SkandiaLivsforsikringA/S SkandiaA/S InvesteringsselskabetTysklandA/S DanishPropertyDevelopmentA/S Skandia Asset Management Fondsmæg8 lerselskaba/s JensHaldMortensen,født1945ogindvalgt2007(vurderessomikkeuafhængig). Uddannetcivilingeniør,lic.tech. Nom stk.B8aktier(2011/2012: stk.B8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: BerlinIVA/S EjendomsselskabetDIPA/S Danske Civil8 og Akademiingeniørers Pensionskasse BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side15

19 BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side16 Bestyrelsesmedlem& UweHorn,født1965ogindvalgt2011(vurderessomuafhængig). Stilling: ØkonomiskkonsulentforkoncernledelsenhosDLG Uddannelse: Cand.OeconiNationaløkonomi Aktiebeholdning: Nom.0stk.B8aktier(2011/2012:nom.0stk.B8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: BerlinIVA/S Bestyrelsesmedlem& OleE.Mortensen,født1959ogindvalgt2012(vurderessomuafhængig). Stilling: Adm.DirektørElkærGruppen Uddannelse: Cand.Merc.irevisionogregnskabsvæsen Aktiebeholdning: Nom.0stk.B8aktier(2011/2012:nom.0stk.B8aktier) Direktør: Bestyrelsesmedlem: Bestyrelsesformand: GernGlasA/S BerlinIVA/S GraffKristensenA/S GEGLInvestA/S GEGLInvestA/S GraffDevelopmentA/S LEKristiansenFormueInvestIIApS TJABA/S LEKristiansenFormueInvestApS SylanA/S InvesteringsselskabetElkærInvestA/S GPIHoldingIIApS IEIPorteføljeA/S UniqueFurnitureaf14.juni2007A/S IEIEjendommeApS HenningMortensenHoldingSilkeborgA/S InternationalForestryInvestmentsApS HenningMortensenSilkeborgA/S MidtjyskeIndustriEjendommeApS KristiansenInvest1ApS KristiansenInvest2ApS KristiansenInvest3ApS KristiansenInvest4ApS KristiansenInvest5ApS KristiansenInvest6ApS KristiansenInvest7ApS KristiansenInvest8ApS KristiansenInvest9ApS AltraLux1ApS AltraLux2Aps AltraLux3ApS DIREKTION Direktør& SørenKrarup,født1975 Stilling: DirektørBerlinA/S Uddannelse: Cand.Jur.(deponeretadvokatbestalling) Aktiebeholdning: Viainteresseforbundeneparterejerafnom stk.B8aktierog A8 aktier.(2011/2012:nom stk.b8aktierog a8aktier.) Direktør: Bestyrelsesmedlem: BerlinIVA/S AspectorA/S SKBerlinInvestApS MKAHolding,VejleA/S ASTHEOHoldingApS

20 Vederlagspolitik Grundlæggende for selskabets vederlagspolitik er øn8 sket om at være en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, der kan tiltrække og fastholde en kompe8 tent bestyrelse, direktion og medarbejdere, der skal fremme aktionærernes og selskabets interesser samt fremmeogsikre,atbeslutningertræffesmedudgangs8 punktienlangsigtetadfærd. Vederlagetskalståirimeligtforholdtil: " Deopgaver,derskalløses. " Selskabetsspecifikkeforhold. " Detansvar,dererforbundetmedløsningafdis8 seopgaver. " Indsats. " Værdiskabelseforselskabet. Deterbestyrelsensopfattelse,atbestyrelsen,direktio8 nen og medarbejdernes vederlag opfylder denne mål8 sætning og afspejler medlemmernes indsats og værdi8 skabelseforselskabet. Bestyrelsen aflønnes med et fast basishonorar. Næst8 formanden aflønnes med 1,5 x basishonorar og besty8 relsesformandenmed2xbasishonorar.basishonoraret fastsættes for et år ad gangen og fremgår af årsregn8 skabetsnote5.bestyrelsenkanerstatte/suppleredet faste honorar med aktiebaserede instrumenter. I det omfang der nedsættes udvalg indeholdende opgaver, som ligger ud over vanligt bestyrelsesarbejde, kan der aftalesetsærskilthonorarherfor. vederlag kan suppleres med bidragsbaseret pensions8 ordning(optil15%afdetfastevederlag),fribil,telefon, bonusogandresædvanligegoder. Selskabets vederlagspolitik for direktionen er indrettet efter,atderpådirektionsniveauerenudstrakttradition for incitamentsbaseret aflønning. Bestyrelsen har mu8 lighed for at udbetale bonus til direktionen efter en konkretvurderingogpåbaggrundafpåforhåndfastlag8 te bedømmelseskriterier. Den tildelte bonus udbetales kontant,ogderforeliggerikkeandreformerforincita8 mentsordninger. Bonuselement for regnskabsåret tildeles efter en konkret vurdering, når bestyrelsen kenderniveauetforåretsresultatogdermedbeslægte8 denøgletal. Selskabet kan efter bestyrelsens nærmere beslutning heromsuppleredetfastevederlagmedsåvelaktiebase8 redeinstrumenter(aktieløn,aktieoptioner,tegningsret8 teretc.)ogikkeaktiebaseredeinstrumenter(fastholdel8 sesbonus, fratrædelsesgodtgørelse, change of control klausuler, herunder resultatkontrakter etc.) jf. de på generalforsamlingenvedtagneretningslinjerherom. Direktionens ansættelsesforhold vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling af denne karakter. Den samlede lønpakke god8 kendesafbestyrelsen. Detsamledevederlagtildirektioneneroplystiårsrap8 porten. Direktionen aflønnes med et fast vederlag samt dæk8 ning af udgifter forbundet med stillingen. Det faste BerlinIVA/SÅrsrapport2012/2013 Side17

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013

FORORD. Årsrapport 2012/2013. asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 FORORD Årsrapport 2012/2013 asgaard group a/s cvr nr. 4431 8415 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapport 2012/2013 1 FORORD SELSKAbSINFORMATION NAVN asgaard group a/s ADRESSE rentemestervej 14 dk-2400

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling 10. 10. 2014

Generalforsamling 10. 10. 2014 Generalforsamling 10. 10. 2014 Velkommen! Generalforsamling 10. 10. 2014 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3.

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere