Delårsrapport. 3. kvartal A/S Det Østasiatiske Kompagni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni"

Transkript

1 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni

2 INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato Koncernregnskab for 3. kvartal år-til-dato Santa Fe-gruppen 9 Plumrose 16 Regnskab for koncernen 23 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance - aktiver Balance - egenkapital og forpligtelser Egenkapitalopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter 29 Ledelsespåtegning 36 Kontakter 37 2 Interim Delårsrapport Report 3. Q3 kvartal THE EAST A/S ASIATIC DET ØSTASIATISKE COMPANY LTD. KOMPAGNI A/S

3 REGNSKABSMÆSSIGE RESULTATER I 3. KVARTAL ÅR TIL DATO 2011 ØK-KONCERNEN ØK-koncernen: Køb af Interdean gennemført. Solid udvikling i EBITDA og opjustering af margin Omsætningen nåede DKK mio. (DKK mio.). Indtjening før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) blev på DKK 359 mio. (DKK 190 mio.) med en EBITDA-margin på 8,6% (7,4%). Den 1. august 2011 gennemførte Santa Fe-gruppen købet af Interdean, Europas førende virksomhed inden for fl ytning og udstationeringsservices, som indgår i konsolideringen fra samme dato. FORVENTNINGER: Omsætning på over DKK 6,1 mia. fastholdes (i overensstemmelse med de senest meddelte forventninger). Der forventes en DKK/USD valutakurs på 550,00 i resten af 2011 (DKK/USD 525,00 i de senest meddelte forventninger). Indtjening før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) opjusteres til omkring 8,5% (omkring 8,0% i de senest meddelte forventninger). SANTA FE-gruppen (EAC MOVING & RELOCATION SERVICES) Santa Fe-gruppen: Fortsat positiv markedsudvikling og salgssynergier fra udvidet platform Omsætningen blev DKK mio. (DKK 480 mio.) en stigning på 159,6% i lokale valutaer drevet af købet af WridgWays og Interdean. EBITDA på DKK 114 mio. (DKK 51 mio.), hvilket svarer til en EBITDA-margin på 9,3% (10,6%). Forventningerne fastholdes med en omsætning på over DKK 1,7 mia. (i overensstemmelse med de senest meddelte forventninger) og en EBITDA-margin på omkring 9,5% (i overensstemmelse med de senest meddelte forventninger). PLUMROSE (EAC FOODS) Plumrose: Intensiv markedsføring og effektiviseringer i produktion skaber resultater i svagere marked Omsætning på DKK mio. (DKK mio.) (IAS 29) en stigning på 38,6% i USD. EBITDA beløb sig til DKK 287 mio. (DKK 169 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 9,7% (8,0%). Forventningerne til omsætningen justeres til omkring USD 800 mio. (over USD 800 mio. i de senest meddelte forventninger). Forventningerne til EBITDA-margin opjusteres til omkring 9,5% (omkring 8,5% i de senest meddelte forventninger). Niels Henrik Jensen, administrerende direktør & CEO for ØK: Santa Fe-gruppen oplevede fortsat positiv markedsudvikling i 3. kvartal med vækst i alle servicesegmenter. Efter gennemførelsen af købet af Interdean i august har vi igangsat en omfattende integrationsproces for at høste fordelene af vores nye globale tilgang til kunder og forretningspartnere. Den umiddelbare respons herfra har været særdeles positiv. Det lykkedes for Plumrose at styre sig igennem et udfordrende marked med faldende efterspørgsel ved brug af intensiv markedsføring, produktlanceringer og en succesfuld positionering af det nye produktsortiment, som blev tilført med købet af Montserratina tidligere i år. I løbet af 3. kvartal kunne vi fortsat drage fordel af råvarer, som var indkøbt til den tidligere præferencekurs, og kombineret med et produktmiks med høje marginer og høje svinepriser medvirkede det til en samlet stigning i indtjeningen i Plumrose. På koncernniveau hæver vi forventningerne til EBITDA-marginen fra omkring 8,0% til omkring 8,5% for hele året og fastholder vores guidance på omsætningen på over DKK 6,1 mia. Der blev ikke modtaget royalty fra Plumrose i løbet af 3. kvartal, men vi fortsætter en aktiv dialog med de relevante myndigheder og forventer, at udbetalingerne genoptages. 3 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

4 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 3. kvartal år-til-dato 3. kvt. 3. kvt. Hele året DKK mio RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtjening før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af fi nansielle poster Andel af resultat i associerede virksomheder, inkl. gevinst/tab fra salg Resultat før skat (EBT) Skat Nettoresultat fra fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter Nettoresultat for perioden Indtjening pr. aktie (udvandet) fra fortsættende aktiviteter 2,9-4,8 1,7-0,7 14, DKK mio BALANCE Samlede aktiver Nettoarbejdskapital Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital ØK s andel af egenkapital Minoritetsinteresser Likvide midler Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver ekskl. tilkøb DKK mio PENGESTRØMME Driften Investeringer Finansiering NØGLETAL EBITDA-margin (%) 8,6 7,4 8,5 Overskudsgrad (%) 5,2 3,9 5,3 Soliditetsgrad (%) 43,7 55,6 56,0 Forrentning af gennemsnitlig investeret kapital (%), på årsbasis - fortsættende aktiviteter 10,0 6,0 7,6 Forrentning af egenkapital (%), på årsbasis 1,9 28,7 33,0 Indre værdi pr. aktie (udvandet), på årsbasis 199,6 156,9 187,1 Kurs pr. aktie 113,5 143,5 180,0 Antal egne aktier Antal medarbejdere, ultimo Antal medarbejdere, gennemsnit, fortsættende aktiviteter Ultimokurs DKK/USD 551,11 546,01 561,33 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 526,54 566,48 563,62 Nøgletal er beregnet i henhold til defi nitioner på side 30 i Årsrapporten Detaljeret resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter fi ndes på side Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

5 LEDELSENS BERETNING FOR 3. KVARTAL ÅR TIL DATO 2011 OMSÆTNING Vækst i lokale valutaer, Rapporteret (%) / USD 3. kvt kvt kvt kvt Forventninger (historisk anvendt DKK mio. (IAS 29) (IAS 29) (IAS 29) 2011 regnskabspraksis) Santa Fe-gruppen ,6 over DKK 1,7 mia Plumrose ,6 omkring USD 0,8 mia ØK-KONCERNEN over DKK 6,1 mia EBITDA Rapporteret EBITDA-margin, % 3. kvt kvt kvt kvt Forventninger (historisk anvendt DKK mio. (IAS 29) (IAS 29) (IAS 29) 2011 regnskabspraksis) Santa Fe-gruppen ,3 omkring 9,5 114 Plumrose ,7 omkring 9,5 348 Forretningssegmenter ,6 462 Moderselskab og andre aktiviteter ØK-KONCERNEN ,6 omkring 8,5 420 Fremlæggelse af delårsrapporten Delårsrapporten for 3. kvartal år-til-dato 2011 vil blive fremlagt af administrerende direktør & CEO Niels Henrik Jensen og Group CFO Michael Østerlund Madsen den 10. november 2011 kl. 14:00 (CET) i en webcast-præsentation, som kan følges via: samt på ØK s hjemmeside (www.eac.dk). For yderligere information kontakt: Adm. direktør & CEO Niels Henrik Jensen Group CFO Michael Østerlund Madsen Det skal bemærkes, at sammenligningstallene for 2010 er anført i parentes. Alle valutakursreguleringer vedrører omregning fra rapporteringsvalutaerne med mindre andet er anført. Yderligere information om ØK kan ses på koncernens hjemmeside: 5 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

6 ØK KONCERNEN Koncernregnskab for 3. kvartal år-til-dato 2011 REGNSKABSMÆSSIGE RESULTATER Valutakurspåvirkninger Den følgende gennemgang af den fi nansielle udvikling i 3. kvartal årtil-dato 2011 i forhold til 3. kvartal år-til-dato 2010 er baseret på rapporterede hyperinfl ationstal (IAS 29). Ændringer i valutakursen mellem DKK og de funktionelle valutaer i datterselskaberne (ikke-hyperinfl ationsøkonomi) påvirkede ØK-koncernens resultat i 3. kvartal år-til-dato 2011 rapporteret i DKK. I en række af lande (især i Asien), korrelerer valutaen i en vis grad med USD. I 3. kvartal år-til-dato 2011 var gennemsnitskursen mellem DKK/USD 526,54 eller 7,6% lavere end i 3. kvartal år-til-dato 2010 (DKK/USD 566,48). Som følge heraf faldt omsætning og EBITDA for 3. kvartal årtil-dato 2011 i Santa Fe-gruppen med henholdsvis DKK 35 mio. og DKK 3 mio. I udenlandske datterselskaber som driver forretning i økonomier med hyperinfl ation bliver indtjeningen omregnet til valutakursen gældende på balancedagen, og dette påvirkede Plumrose positivt som følge af stigningen i valutakurserne fra DKK/USD 546,01 ultimo 3. kvartal årtil-dato 2010 til DKK/USD 551,11 ved udgangen af 3. kvartal år-tildato Den samlede effekt på omsætning og EBITDA blev en stigning på henholdsvis DKK 28 mio. og DKK 2 mio. RESULTATOPGØRELSE Fortsættende aktiviteter Omsætningen i 3. kvartal år-til-dato 2011 beløb sig til DKK mio. (DKK mio.). Udviklingen i den rapporterede omsætning kan primært henføres til gennemførte prisstigninger i Plumrose drevet af den høje infl ation i Venezuela og i mindre grad den favorable udvikling i valutakurser. Desuden blev omsætningen i 3. kvartal år-til-dato 2011 positivt påvirket af købet af WridgWays i december 2010 samt Interdean, som indgår i konsolideringen fra og med 1. august Indtjening før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) i 3. kvartal år-til-dato 2011 beløb sig til DKK 359 mio. (DKK 190 mio.). Plumrose opnåede en EBITDA på DKK 287 mio. (DKK 169 mio.) som følge af prisstigninger drevet af infl ationen og høje priser på svin. EBITDA i Santa Fe-gruppen blev positivt påvirket af købet af WridgWays og Interdean. Engangsomkostninger på DKK 15 mio. vedrørende Interdean transaktionen er udgiftsført i moderselskabet. Resultat af finansielle indtægter og omkostninger, netto blev en omkostning på DKK 18 mio. (DKK 51 mio.). Nettovalutakurstab på DKK 44 mio. kunne primært henføres til en valutakursregulering i 1. kvartal på DKK 30 mio. i Plumrose fra købet af USD. Renteomkostninger og andre gebyrer på DKK 118 mio. kunne først og fremmest henføres til lån i Plumrose, som steg på grund af anlægsinvesteringer og behov for arbejdskapital kombineret med fi nansiering af royaltybetalinger i 2010, fi nansiering af købet af Montserratina samt køb af USD. Nettomonetær gevinst som følge af hyperinfl ationsreguleringer beløb sig til DKK 99 mio. (DKK 34 mio.). Andel af resultat i associerede virksomheder blev på DKK 2 mio. (DKK 10 mio.), hvilket primært kan tilskrives tilbageværende associerede virksomheder i Thailand. Rapporteret (IAS 29) skat af resultat blev en omkostning på DKK 67 mio. (DKK 15 mio.) eksklusiv udbytteskat og andre skatter. Den rapporterede (IAS 29) effektive skattesats (korrigeret) blev på 33,7% (148,1%). Den effektive skattesats blev i væsentlig grad påvirket af hyperinfl ationstilpasning i Plumrose og justering af udskudt skat i moderselskabet. Den effektive skatteprocent (korrigeret) ifølge historisk regnskabspraksis var på 5,9% (24,2%). Den lave skattesats skyldes primært, at resultatet før skat i Plumrose i vid udstrækning kan henføres til de skattefritagede svinefarme som følge af meget høje svinepriser. Derudover har moderselskabet indregnet et udskudt skatteaktiv vedrørende forventet kreditlempelse på skattebetaling af royalty fra Venezuela. Nettoresultat fra fortsættende aktiviteter blev på DKK 80 mio. i 3. kvartal år-til-dato 2011 (DKK -49 mio. i 3. kvartal år-til-dato 2010). Minoritetsinteressers andel af fortjenesten beløb sig til DKK 45 mio. (DKK 15 mio.), hvilket primært skyldtes høj rentabilitet i Procer svinefarmen i Venezuela baseret på høje svinepriser i 3. kvartal år-til-dato Moderselskabets andel af resultat ØK s andel af resultatet i 3. kvartal år-til-dato 2011 blev på DKK 35 mio. (DKK 479 mio.). Til sammenligning var 3. kvartal år-til-dato 2010 stærkt påvirket af salget af EAC Industrial Ingredients. Finansielle poster, rapporteret 3. kvartal år-til-dato DKK mio. (IAS 29) (IAS 29) Finansielle indtægter: Renteindtægter 5 5 Nettomonetær gevinst Valutakursgevinst 41 0 Anden renteindtægt 4 2 Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger: Renteomkostninger og andre gebyrer Valutakurstab Andet 5 0 Finansielle omkostninger i alt Finansielle poster, netto Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

7 ØK KONCERNEN Skat: Rapporteret Rapporteret 3. kvt. 3. kvt. Rapporteret år-til-dato Rapporteret år-til-dato 3. kvt kvt år-til-dato (historisk år-til-dato (historisk 2011 regnskabs regnskabs- DKK mio. (IAS 29) praksis) (IAS 29) praksis) Skat af resultat Udskudt skat Andre skatter inkl. udbytteskat Skat af periodens resultat Udbytteskat Andre skatter ekskl. udbytteskat Selskabsskat Resultat før skat, ekskl. resultat/fortjeneste fra associerede virksomheder Effektiv skatteprocent (%) 33,7 5,9 148,1 24,2 BALANCE Egenkapitalen ultimo 3. kvartal år-til-dato 2011 var på DKK 2,6 mia. (DKK 2,5 mia.). Stigningen i egenkapital kan henføres til infl ationsjusteringer i Plumrose som følge af regnskabsafl æggelse under hyperinfl a- tion (IAS 29) sammenholdt med et nettooverskud for perioden, som blev delvist modvirket af valutakursjusteringer i åbningsbalancen, køb af egne aktier og udbyttebetaling til aktionærer og minoritetsinteresser på DKK 195 mio. Udbyttebetaling På generalforsamlingen den 24. marts 2011 blev det vedtaget at udbetale udbytte på DKK 5,00 pr. aktie svarende til DKK 62 mio. (eksklusiv udbytte af egne aktier), som efterfølgende blev udbetalt til aktionærerne. Forrentning af gennemsnitlig investeret kapital på helårsbasis fra fortsættende aktiviteter var på 10,0% i 3. kvartal år-til-dato 2011 sammenlignet med 6,0% i 3. kvartal år-til-dato 2010, hvilket først og fremmest kunne tilskrives højere rentabilitet i Plumrose. Aktietilbagekøb I 2011 købte ØK A/S egne aktier til et samlet beløb på DKK 102 mio. Pr. 30. september 2011 besad selskabet egne aktier svarende til 2,7% af aktiekapitalen. Annullering af egne aktier Beslutningen fra generalforsamlingen den 24. marts 2011 om at annullere egne aktier svarende til en nedsættelse af aktiekapitalen på DKK 96 mio. blev effektueret den 2. maj 2011 efter udløb af fi re ugers proklama. Udestående royalties og udbytte ØK har ikke modtaget royalty- eller udbyttebetalinger fra Plumrose i løbet af 2011 år-til-dato. Ledelsen fører fortsat en tæt og aktiv dialog med relevante myndigheder i Venezuela vedrørende udestående royalties og udbytte. For yderligere information, se note 7. Santa Fe-gruppen (EAC Moving & Relocation Services) gennemførte købet af Interdean Den 1. august 2011 gennemførte Santa Fe-gruppen købet af Europas førende virksomhed inden for fl ytning og udstationeringsservices, Interdean International Relocation Group. Santa Fe-gruppen har overtaget 100% af Interdean s aktiekapital til en samlet pris af EUR 65 mio. svarende til DKK 484 mio. på nettogældfri basis. Købet fi nansieres med en kombination af egenkapital og gæld. Købet styrker markant Santa Fe-gruppens position som førende leverandør af services inden for fl ytning, udstationering og arkivforvaltning i Asien, Australien, Mellemøsten og nu også Europa. For yderligere information henvises der til selskabsmeddelelse nr. 12 fra den 1. august 2011 samt note 8. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der har ikke været væsentlige begivenheder efter den 30. september ØK s strategi frem mod 2016 Det er ØK s overordnede mål i løbet af de kommende år at udvikle de to forretninger, Santa Fe-gruppen og Plumrose, til stærke og uafhængige forretninger, der er så store og overbevisende, at de hver for sig kan tiltrække internationale investorer som selvstændige, børsnoterede selskaber. Vækststrategien tager udgangspunkt i ØK s fundamentale målsætning om at skabe maksimal værdi til aktionærerne. Den fi nansielle målsætning er at realisere en årlig tocifret vækst i lokale valutaer gennem accelerering af værdiskabende opkøb og organisk vækst. KONCERNENS FORVENTNINGER TIL 2011 ØK fastholder forventningerne til koncernomsætningen på over DKK 6,1 mia. (i overensstemmelse med de senest meddelte forventninger). EBITDA-marginen opjusteres til omkring 8,5% (omkring 8% de senest meddelte forventninger). 7 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

8 ØK KONCERNEN Koncernens forventninger er baseret på en gennemsnitlig DKK/USD 550,00 i resten af 2011 (DKK/USD 525,00 i de senest meddelte forventninger). Den offi cielle valutakurs i Venezuela forventes at være VEF/USD 4,30. Ved vurdering af koncernens forventninger til 2011 skal den usikre makroøkonomiske situation tages i betragtning; ikke mindst i Venezuela. Der vil sandsynligvis komme ændringer i forudsætningerne, som i væsentlig grad kan påvirke forventningerne. ANDRE KONCERNFORHOLD Aktiebaseret vederlag ØK har en aktieoptionsordning, hvorunder ledelsen og visse andre ledende medarbejdere i ØK-koncernen er tildelt aktieoptioner. De overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammet blev godkendt på den ordinære generalforsamling i Programmet blev afsluttet i For yderligere information, se note 13 i årsrapporten for 2010 eller ØK s hjemmeside: Ledelsens udsagn om fremtiden risici og usikkerhed Delårsrapporten for 3. kvartal år-til-dato 2011 indeholder udsagn om fremtiden herunder forudsigelser vedrørende fremtidig omsætning og EBITDA. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed omkring forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for ØK-koncernens kontrol, der kan forårsage, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forudsigelser, der anføres i delårsrapporten. Faktorer, der kan påvirke forventningerne, omfatter blandt andet de generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, valutakursudsving, efterspørgsel og konkurrencemæssige forhold. Delårsrapporten for 3. kvartal år-til-dato 2011 offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og engelske tekst, er den danske tekst gældende. Meddelelser til Nasdaq OMX Copenhagen A/S i 2011 Dato Nr. Emne Venezuela forenkler valutakursregime ØK s køb af egne aktier ØK s Årsrapport Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni ØK s forventninger til 2011 og strategi frem mod ØK s ordinære generalforsamling, resumé og konstituering EAC Moving & Relocation Services køber Interdean Europas førende inden for fl ytning og udstationeringsydelser ØK s aktiekapital ØK s delårsrapport for 1. kvartal Investormøde hos ØK i dag Reduktion af ATP s, EAS og SUPP s ejer- og stemmeandel i ØK Santa Fe-gruppen (EAC Moving & Relocation Services) gennemfører købet af Interdean Europas førende inden for fl ytning og udstationeringsservices ØK s delårsrapport for 1. halvår Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

9 SANTA FE GRUPPEN Fortsat positiv markedsudvikling og salgssynergier fra udvidet platform Highlights Vækst i alle servicesegmenter på tværs af regioner Australien drager fordel af fortsat stor efterspørgsel fra mine- og energisektoren og høj aktivitet i udstationeringer til landet Asien og Mellemøsten drives af vækst og nye kunder inden for udstationeringsservices og arkivforvaltning Europa oplever øget aktivitet fra højsæson og nye vigtige erhvervskunder Forventningerne fastholdes da fremgangen i fl ytteindustrien forventes at fortsætte 9 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

10 SANTA FE GRUPPEN 3. kvt. år-til-dato 3. kvt. *3. kvt. *Hele året DKK mio *2010 Ændring Ændring 2010 Omsætning ,8% ,5% 640 EBITDA ,5% ,6% 69 EBITDA-margin (%) 9,3 10,6-1,3pp 11,1 14,7-3,6pp 10,8 Primært driftsresultat (EBIT) ,0% ,0% 57 Overskudsgrad (%) 7,9 8,8-0,9pp 10,3 12,7-2,4pp 8,9 Samlede aktiver ,7% Nettoarbejdskapital ,1% 56 Investeret kapital ,1% 631 Rentebærende ekstern nettogæld, ultimo ,1% 37 Forrentning af gennemsnitlig investeret kapital (%), på årsbasis 15,0 39,4-24,4pp 15,1 *WridgWays, som blev købt pr. 16. december 2010, og Interdean købt den 1. august 2011 Opkøb og integration På grund af købet af WridgWays i december 2010 og Interdean i august 2011 påvirkes år-til-år sammenligningen af Santa Fe s forretningsudvikling i Asien af fl ere faktorer så som regnskabsmæssig eliminering af salg mellem selskaberne samt både positive og negative synergier, hvilket komplicerer en direkte sammenligning. Af samme grund er en sådan sammenligning udeladt af delårsrapporten for 3. kvartal ligning af intern omsætning og tabt volumen fra forretningspartnere fra før opkøbet af WridgWays og Interdean. I Nordasien steg den samlede omsætning med 1,4% i lokale valutaer. Japan oplevede en stigning i volumen af fl ytninger ud af landet som følge af jordskælv og tsunami, hvorimod antallet af fl ytninger til landet faldt. I Sydkorea steg væksten på baggrund af en højere markedsandel. Ligesom i Kina var den samlede udvikling præget af opkøbene. Omsætning Omsætningen i 3. kvartal år-til-dato 2011 steg med 154,8% i forhold til 3. kvartal år-til-dato 2010 og blev på DKK mio. I lokale valutaer steg omsætningen med 159,6%. I Sydøstasien faldt omsætningen med 0,4% i lokale valutaer. Markederne i Malaysia og Indonesien noterede et fald i aktivitetsniveauet, hvorimod Vietnam, Filippinerne og Singapore havde et højere aktivitetsniveau i forhold til samme periode i Omsætning pr. segment, 3. kvartal år-til-dato 2011 Arkivforvaltning, 4% Flytteservices, 89% Omsætningen i Sydasien (Indien) steg med 8.3% i lokale valutaer som følge af øget aktivitet inden for både udstationeringer til og fra af landet. Udstationeringsservices, 7% Forretningen i Mellemøsten oplevede et højere aktivitetsniveau med en omsætning, der var seks gange højere end i samme periode sidste år. Dette skyldtes en øget markedsandel, dog fra et lavt udgangspunkt. FLYTTESERVICES Omsætningen fra fl ytteservices steg med 190,2% i lokale valutaer. Australien I Australien steg omsætningen med 9,1% i lokale valutaer på baggrund af fortsat høj efterspørgsel fra kunderne inden for minedrift og energisektoren sammen med stigende markedsandele i privatkundesegmentet. Projektstyringsdivisionen oplevede ligeledes øget aktivitet. Antallet af udstationeringer til Australien steg, da efterspørgslen efter kompetencer stimulerer en øget aktivitet i den kortvarige erhvervsrelaterede indvandring. Asien og Mellemøsten Omsætningen fra Kina inklusiv Hongkong, Taiwan og Macau var på niveau med Særligt Kina, Taiwan og Macau oplevede stigende omsætning og volumen, hvorimod der var et fald i omsætning og volumen i Hongkong. Omsætningen i 3. kvartal var negativt påvirket af ud- Europa Vest- og Centraleuropa, som blev konsolideret ind i regnskabet fra august og september, der er højsæson, oplevede et højt aktivitetsniveau, hvorimod Østeuropa blev negativt påvirket af restriktive toldforordninger i Rusland. UDSTATIONERINGSSERVICES Den samlede omsætning fra udstationeringsservices steg med 53,2% i lokale valutaer. Australien Resultatet i den australske forretning steg som følge af øget ordretilgang fra australske erhvervskunder inden for minedrift og energisektoren. Asien og Mellemøsten I Kina inklusiv Hongkong, Taiwan og Macau steg omsætningen med 5,8% i lokale valutaer. I 2010 var omsætningen positivt påvirket af et projekt i Kina, og når der justeres for det, steg omsætningen med 14,3%. 10 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

11 SANTA FE GRUPPEN I Nordøstasien steg omsætningen samlet med 8,6% i lokale valutaer. Aktivitetsniveauet i Japan blev påvirket af jordskælvet og tsunamien, mens omsætningen i Sydkorea steg med 38,9% som følge af en højere markedsandel. I Sydøstasien steg omsætningen med 36,3% i lokale valutaer. På markederne i Singapore, Thailand, Vietnam, Filippinerne og Indonesien var der stigende aktivitet fra eksisterende kunder og øget omsætning fra nye kunder. I Sydasien (Indien) steg omsætningen med 1,4% i lokale valutaer baseret på en langsom start på året, mens omsætningen blev forbedret i andet og tredje kvartal. I forretningen i Mellemøsten var omsætningen betydeligt over 3. kvartal 2010 på grund af tilgang af nye kunder. Europa Inden for udstationeringsservices blev aktivitetsniveauet øget med tilgang af nye vigtige og internationalt anerkendte erhvervskunders som følge af en målbevidst salgsindsats med udgangspunkt i den udvidede Santa Fe-platform. ARKIVFORVALTNING Omsætningen steg med 28,9% i lokale valutaer. Målt i volumen steg forretningen med 35,3%. Asien og Mellemøsten I Kina steg omsætningen med 11,3% i lokale valutaer, hvorimod Sydøstasien mere end tredoblede omsætningen, idet kunderne fortsatte opbygningen af arkiver, og der var en positiv udvikling i den tilkøbte forretning i Indonesien. EBITDA I 3. kvartal år-til-dato 2011 blev EBITDA på DKK 114 mio, hvilket var en stigning på 123,5% i DKK og med 131,6% i lokale valutaer inklusiv WridgWays og Interdean. Stigningen skyldtes bedre resultater på de fl este markeder end i samme periode i 2010 med særligt gode resultater i Australien, Kina, Thailand, Filippinerne, Mellemøsten og Vietnam. Indien lå under niveauet for samme periode i 2010 som følge af en langsom start på året inden for udstationeringsservices, men omsætningen blev forbedret i andet og tredje kvartal. Marginerne inden for fl ytteservices var under pres. Nettoarbejdskapitalen steg med 55,3% i lokale valutaer i forhold til ultimo 2010 som følge af købet af Interdean, som delvist blev udlignet af faldet i nettoarbejdskapital for WridgWays. Investeret kapital steg med 78,7% i lokale valutaer sammenlignet med ultimo 2010 som følge af købet af Interdean samt købet af en 30% minoritetsandel i Indien, hvilket blev delvist udlignet af nedgangen i arbejdskapitalen i WridgWays. Forrentning af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) blev på 15,0% på årsbasis i lokale valutaer. Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver beløb sig til DKK 515 mio., hvoraf DKK 496 mio. kunne relateres til købet af Interdean. Heraf relaterede DKK 466 mio. sig til goodwill, varemærker og kunderelationer samt andre immaterielle anlægsaktiver. Allokeringen af købsprisen og opdelingen mellem goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver er endnu ikke afsluttet. For yderligere information, se note 8. Investering i immaterielle og materielle anlægsaktiver i Santa Fe Asien og WridgWays beløb sig henholdsvis til DKK 13 mio. og DKK 6 mio. Strategiske tiltag i 3. kvartal år-til-dato 2011 Integrationen af WridgWays og Santa Fe er godt i gang og forløber som planlagt. Santa Fe s opkøb af Interdean, Europas førende inden for fl ytning og udstationeringsservices, blev gennemført som planlagt og annonceret den 1. august Tilføjelsen af Interdean til Santa Fegruppen er en vigtig milepæl for virksomheden fremadrettet, og det vil medføre store fordele for kunder og partnere. De sammenlagte virksomheder tilbyder professionel fl ytning, udstationering og arkivforvaltning via 120 kontorer i 50 lande. Kombinationen af Interdeans vidtstrakte netværk i Vest- og Østeuropa, Rusland og Centralasien med de nuværende netværk i Santa Fe og WridgWays i Asien, Australien og Mellemøsten udgør en unik helhedsløsning til kunder og partnere på tværs af tre kontinenter. Integrationen af Interdean i Santa Fe-gruppen er godt i gang. Den 15. august 2011 blev der afholdt et kick-off møde i London med deltagere fra tre kontinenter. Santa Fe-gruppens salg og markedsføring ledes nu fra London, hvor der er tættest adgang til beslutningstagerne i de multinationale selskaber med hovedsæde i Europa. Den fremtidige brandingstrategi er på plads med den røde hest som fælles symbol for Santa Fe-gruppen, og som indarbejdes i Interdeans og WridgWays branding og markedsføring. Der er udarbejdet en teknologiplan, som vil blive implementeret gradvist med henblik på at skabe en fælles platform og derved sikre en effektiv anvendelse af hjemmesider og sociale medier. Den ekspanderede platform på tre kontinenter er blevet godt modtaget af såvel kunder som partnere. Det kommer især til udtryk ved indgåelse af nye kundeaftaler, lige som mulighederne for at vinde internationale kontraktudbud er blevet forbedret. Forventninger til 2011 Det forventes, at fremgangen inden for den globale fl ytte- og udstationeringsbranche i tredje kvartal vil fortsætte. Omsætningen forventes at blive over DKK 1,7 mia. inklusiv Interdean (i overensstemmelse med de senest meddelte forventninger). Forventningerne til EBITDA-margin for hele året inklusiv Interdean forventes at blive omkring 9,5% (i overensstemmelse med de senest meddelte forventninger). 11 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

12 SANTA FE GRUPPEN INVESTMENT CASE Attraktivt vækstpotentiale fra udvidet geografisk platform Santa Fe-gruppen har skabt et markedsledende kraftcenter med fusionen af Santa Fe og WridgWays i Asien og Australien. Med købet af Interdean, Europas førende inden for fl ytning og udstationeringsservices, har ØK taget endnu et vigtigt skridt hen imod en konsolidering af rollen som markedsleder og styrker muligheden for at kunne byde på globale kontrakter i Asien, Australien, Mellemøsten og Europa. Stigende efterspørgsel fra internationale erhvervskunder efter innovative helhedsløsninger giver potentiale for yderligere vækst. Forbedret indtjening gennem styrkelse af produktmiks Udvikling af services i retning mod øget værdiskabelse styrker prispotentialet. Begrænset kapitalbehov og højt investeringsafkast Stærke pengestrømme fra driften og begrænset behov for arbejdskapital til fortsat organisk vækst. Investeringsafkastet fra den underliggende forretning er særdeles attraktivt. Integrationsrisiko opvejes af styrket tilbud til kunderne Yderligere synergipotentiale fra udvidet aktivitetsniveau, større geografi sk platform, forbedret direkte kundeadgang og mulighed for at styrke kompetencer og produktudvikling øger konkurrenceevnen. 12 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

13 SANTA FE GRUPPEN RESULTATOPGØRELSE UREVIDERET 3. kvartal år-til-dato 3. kvt. *3. kvt. *Hele året DKK mio * Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Primært driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Andel af resultat i associerede virksomheder 1 1 Fortjeneste fra salg af associerede virksomheder 3 3 Resultat før skat Skat Nettoresultat for perioden Fordelt på: Moderselskab ØK s aktionærer Minoritetsinteresser *WridgWays, som blev købt pr. 16. december 2010, og Interdean købt den 1. august Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

14 SANTA FE GRUPPEN BALANCE AKTIVER UREVIDERET * * DKK mio Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Udskudt skat Andre tilgodehavender Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt *WridgWays, som blev købt pr. 16. december 2010, og Interdean købt den 1. august 2011 BALANCE EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER UREVIDERET * * DKK mio ØK s andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Lån Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Anden gæld 20 Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Gæld til moderselskabet 505 Leverandører af varer og tjenesteydelser Forudbetalinger fra kunder Anden gæld Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt *WridgWays, som blev købt pr. 16. december 2010, og Interdean købt den 1. august Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

15 SANTA FE GRUPPEN PENGESTRØMSOPGØRELSE UREVIDERET * * DKK mio Pengestrømme fra driften Primært driftsresultat Reguleret for: Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Finansielle omkostninger Finansielle indtægter 3 Betalt selskabsskat og andre skatter Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Udbytte fra associerede virksomheder 1 1 Investeringer i materielle anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb af virksomheder Salg af associerede virksomheder 7 7 Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra driften og investeringer Pengestrømme fra finansiering Optagelse af lån Tilbagebetaling af lån Gæld til moderselskabet 505 Udbytte til minoritetsaktionærer i dattervirksomheder 385 Køb af egne aktier Udbyttebetaling Pengestrømme fra finansiering Ændringer i likvider Likvider, primo Valutakursreguleringer af likvider Likvider, ultimo *WridgWays, som blev købt pr. 16. december 2010, og Interdean købt den 1. august Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

16 PLUMROSE Intensiv markedsføring og effektiviseringer i produktion skaber resultater i svagere marked Highlights Positiv modtagelse af den vellykkede integration af Montserratina skaber vækst i nye kategorier og understøtter salgsvolumen Fortsat intensiv markedsføring og nye produktlanceringer styrker markedsposition trods faldende efterspørgsel Solidt resultat fra svinefarme, prisforhøjelser og effektivitetsforbedringer styrker samlet EBITDA Forventningerne til EBITDA-margin opjusteres fra omkring 8,5% til omkring 9,5%. Mindre justering af forventningerne til omsætningen fra over USD 800 mio. til omkring USD 800 mio. 16 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

17 PLUMROSE Rapporteret (IAS 29) 3. kvartal år-til-dato Hele året DKK mio Ændring 2010 Omsætning ,0% EBITDA ,8% 317 EBITDA-margin (%) 9,7 8,0 1,7pp 9,9 Primært driftsresultat (EBIT) ,1% 206 Overskudsgrad (%) 5,5 4,2 1,3pp 6,4 Samlede aktiver ,2% Nettoarbejdskapital ,3% 727 Investeret kapital ,2% Rentebærende ekstern nettogæld, ultimo ,9% 532 Forrentning af gennemsnitlig investeret kapital (%), på årsbasis 10,6 6,4 4,2pp 10,4 Proforma (historisk anvendt regnskabspraksis) 3. kvartal år-til-dato 3. kvt. 3. kvt. Hele året DKK mio Ændring Ændring 2010 Omsætning ,2% ,8% EBITDA ,3% ,1% 425 EBITDA-margin (%) 13,4 12,9 0,5pp 13,0 14,8-1,8pp 14,4 Primært driftsresultat (EBIT) ,9% ,0% 374 Overskudsgrad (%) 11,6 11,0 0,6pp 11,2 13,4-2,2pp 12,7 Samlede aktiver ,8% Nettoarbejdskapital ,9% 712 Investeret kapital ,4% Rentebærende ekstern nettogæld, ultimo ,9% 532 Forrentning af gennemsnitlig investeret kapital (%), på årsbasis 24,3 19,9 4,4pp 23,2 Forenkling af valutakurssystem i Venezuela i december Den 30. december 2010 annoncerede den venezuelanske regering, at præferencekursen på VEF/USD 2,60 til import af fødevarer, lægemidler og uddannelsesprodukter samt maskiner og udstyr herunder Plumroses import blev afskaffet. Afskaffelsen påvirker import til Venezuela, som nu vil ske til kursen VEF/USD 4,30. Import, som er godkendt af det offi cielle valutakontor CADIVI i 2010, vil fortsat blive afregnet til valutakursen VEF/USD 2,60. På denne baggrund forventes valutakursen for udbetaling af fremtidige udbytter og royalty til moderselskabet at blive VEF/USD 4,30. Devalueringen påvirker ikke år-til-år sammenligningen af den fi nansielle information, da valutakursen, som anvendes til rapportering, fortsat er VEF/USD 4,30. Proformatal (historisk regnskabspraksis) Kommentarer angående den fi nansielle udvikling i 3. kvartal 2011 er baseret på proformatal, som er udarbejdet i henhold til historisk anvendt regnskabspraksis uden hyperinfl ationstilpasning ifl g. IAS 29. Inflation Ved udgangen af 3. kvartal 2011 var den akkumulerede infl ation på 20,5% i forhold til 21,2% i samme periode sidste år. Infl ationen i 3. kvartal 2011 blev påvirket af afskaffelsen af præferencekursen VEF/USD 2,60. Den akkumulerede infl ation igennem de sidste 12 måneder var på 26,4%. BNP Venezuelas økonomi steg med 2,5% i løbet af andet kvartal 2011 og med 3,6% i første halvår 2011 hovedsagelig på baggrund af høje oliepriser. Der er nu registreret vækst i tre på hinanden følgende kvartaler. Omsætning Omsætningen i 3. kvartal 2011 år-til-dato steg med 27,2% i forhold til 3. kvartal 2010 år-til-dato til DKK mio. I USD var stigningen på 37,5% som følge af prisstigninger gennemført i løbet af Salget af forarbejdede produkter steg med 5,3% først og fremmest drevet af integrationen af Montserratinas produkter. Den økonomiske situation har gennem 2011 påvirket salget af basale fødevarer negativt, da købekraften er svækket på grund af den høje infl ation. Som følge heraf er der registreret faldende efterspørgsel i de fl este fødevarekategorier. Til trods for denne udvikling har Plumrose fastholdt salgsvolumen med en vis ombytning af høj-margin produkter med billigere alternativer. Svinepriserne har holdt sig på et højt niveau på grund af mangel på oksekød og kylling. EBITDA I 3. kvartal 2011 år-til-dato steg EBITDA til DKK 348 mio. med 32,3% i DKK og med 44,7% i USD som følge af højere salgspriser for forarbejdede kødprodukter og det gode resultat i svinefarmene. 17 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

18 PLUMROSE EBITDA var positivt påvirket af, at produktionsomkostningerne fortsat nød fordel af råvarer indkøbt til den tidligere præferencekurs på VEF/ USD 2,60. EBITDA blev derimod negativt påvirket af stigende arbejdsomkostninger. Finansielle indtægter/omkostninger I 1. kvartal 2011 blev der indregnet et fi nansielt tab på DKK 30 mio. fra køb af USD 30 mio. via statsobligationer. Den implicitte valutakurs svarede til VEF/USD 6,12, mens SITME kursen (kontrolleret og fastsat af regeringen) fortsat var VEF/USD 5,30. Nettoarbejdskapitalen steg med 61,3% i USD i forhold til ultimo 2010 som følge af større varelagre i løbet af perioden på grund af højere råvarepriser efter afskaffelsen af præferencekursen VEF/USD 2,60 og højere priser på svin. Denne stigning blev til en vis grad modsvaret af højere leverandører af varer og tjenesteydelser. Investeret kapital steg med 42,2% i USD i forhold til ultimo 2010 på baggrund af højere arbejdskapital kombineret med anlægsinvesteringer i årets løb. Forrentning af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) blev 24,3% højere end den tilsvarende periode sidste år som følge af et højere primært driftsresultat opnået i løbet af Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver beløb sig til DKK 203 mio., hvoraf DKK 128 mio. var investeringer i produktions- og distributionsanlæg i Plumrose. DKK 75 mio. blev investeret i svinefarmene og fodermøllen. Investeringerne var fokuseret på kapacitetsudvidelse af Plumroses og Montserratinas produktionsanlæg, forbedringer på slagteriet, udvidelse af svinefarme og en ny silo til foderpiller til fodermøllen. Rentebærende nettogæld ultimo 3. kvartal 2011 beløb sig til DKK 935 mio. (DKK 532 mio.). Kort- og langfristet gæld beløb sig til DKK mio. (DKK 784 mio.). Den rentebærende nettogæld steg hovedsagligt i forhold til ultimo 2010 som følge af kapitalomkostninger og behov for arbejdskapital i forbindelse med fi nansiering af købet af Montserratina. Hele gældsporteføljen består af agrolån med en gennemsnitlig rentesats på 11,8%. Forretningsudvikling og strategiske tiltag Købet af Montserratina blev gennemført den 16. marts 2011, og dermed blev produktporteføljen suppleret med en række forarbejdede, tørrede og lagrede kødprodukter og friske pølser fra en førende producent. Integrationen af Montserratinas aktiviteter er blevet overordentligt godt modtaget af kunderne og har resulteret i stærk vækst i de mest efterspurgte kategorier. Adgang til billigere og bedre råvarer har forbedret kvalitet og rentabilitet. Styrket markedsføring understøttet af redesign af hjemmeside, supermarkedskampagner og radioreklamer bidrog alt sammen til at drive den positive udvikling. I 3. kvartal 2011 gennemførte Plumrose en række markedsføringstiltag, for at styrke positioneringen af produkterne og understøtte salget. Der blev lanceret nye emballagedesigns for hele produktporteføljen, og de landsdækkende reklamekampagner fortsatte. Derudover blev en række nye produkter lanceret på markedet i 2011, herunder bl.a. Plumrose kalkunpølser, Plumrose grillpølser, Oscar Mayer frankfurterpølser og Plumrose kalkunbryst i 500-grams pakker. Disse produktlanceringer er blevet godt modtaget på markedet og har bidraget til, at salgsvolumen har kunnet fastholdes til trods for generelt svage markedsbetingelser. Lavpriskategorierne udviklede sig mere beskedent, da nogle regeringsindkøb ikke blev gennemført. Det nye nationale distributionscenter, som blev taget i brug i marts, bidrog fortsat med at tilføje vigtig kapacitet og effektivitetsforbedringer til driften. Udbetaling af royalties og udbytte blev ikke genoptaget i løbet af 3. kvartal 2011 til trods for gentagne bekræftelser fra centralbanken. Forventninger til 2011 (rapportering iflg. IAS 29) Infl ationen forventes at blive omkring 27% i 2011 (30% i de tidligere meddelte forventninger), da infl ationen år-til-dato udviklede sig langsommere end forventet. Dette forhold reducerer omsætningen sammenlignet med de senest meddelte forventninger. BNP-væksten, som er baseret på højere oliepriser, forventes at blive 2,4% i 2011 (1,8% i de senest meddelte forventninger). Den nye lovgivning, der skal kontrollere prisforhøjelser, planlægges at træde i kraft i november. Men da de tilhørende bekendtgørelser endnu ikke er offentliggjort, er det muligt, at den nye lovgivning ikke kan træde i kraft i nær fremtid. Den ventede omkostningsinfl ation i 4. kvartal vil påvirke EBITDA-marginen, som følge af at indkøb af råvarer skal ske til VEF/USD 4,30. På denne baggrund justeres forventningerne til 2011 til en omsætning på omkring USD 800 mio. (over USD 800 mio. i de senest meddelte forventninger). EBITDA-margin opjusteres til omkring 9,5% (omkring 8,5% i de senest meddelte forventninger). Hyperinflationstilpasset regnskabspraksis (IAS 29) De væsentligste infl ationskorrektioner i regnskabet mellem de historiske regnskabsprincipper for Plumrose samt indregning og måling ifl g. IAS 29 er som følger: Omsætningen stiger som følge af tilpasning til ændringer i det generelle prisindeks fra og med transaktionsdatoen og indtil 30. september EBITDA falder på grund af højere produktions- og faste omkostninger efter tilpasning til ændringer i det generelle prisindeks fra og med transaktionsdatoen og indtil den 30. september Primært driftsresultat (EBIT) falder på baggrund af de højere afskrivninger som følge af infl ationstilpasning af anlægsaktiver til ændringer i det generelle prisindeks fra og med transaktionsdatoen og indtil den 30. september De samlede aktiver og egenkapitalen stiger primært som følge af tilpasningen af anlægsaktiver til et højere infl ationsjusteret niveau, som afspejler den aktuelle købekraft. 18 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

19 PLUMROSE INVESTMENT CASE Høj efterspørgsel og markedsførende position Med fortsat stigning i efterspørgslen på kvalitetsfødevarer tilbyder det venezuelanske marked et attraktivt vækstpotentiale. Fra sin markedsførende position kan Plumrose drive væksten yderligere gennem intelligent produktudvikling, effektiv markedsføring og integration af nye fødevarekategorier i værdikæden. Kapacitetsudvidelse er en forudsætning for at styrke produktsortimentet og øge volumen. Købet af Montserratina styrker vækstplatformen med nye og komplementære produkter samt vigtig ny kapacitet. Fastholdelse af høj rentabilitet Fortsat fokus på produktmiks, aktiv prisstyring og yderligere investeringer i produktivitetsforbedringer i produktionen skaber et solidt grundlag for fortsat attraktive overskudsgrader og rentabilitet. Kanalisering af pengestrømme mod ny værdiskabelse Stærke pengestrømme fra driften skaber et dynamisk grundlag for at fortsætte investeringer i udvidelse af aktivitetsniveau og sikring af langsigtet værdiskabelse til trods for høj infl ation og valutakontrol. Fortsat solidt afkast af investeret kapital. Muligheder for fortsat ekspansion Den markedsledende position, stor efterspørgsel og stærke varemærker skaber et solidt grundlag for yderligere styrkelse af produktsortiment og services i det lokale marked. Med voksende økonomier i hele Latinamerika bliver mulighederne for geografi sk ekspansion stadig mere attraktive. 19 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

20 PLUMROSE RESULTATOPGØRELSE UREVIDERET 3. kvartal år-til-dato 3. kvt. 3. kvt. Hele året DKK mio Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige driftsindtægter Primært driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat Anden skat Nettoresultat for perioden Fordelt på: Moderselskab ØK s aktionærer Minoritetsinteresser Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI

Delårsrapport. 1. halvår 2010. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 1. halvår 2010. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 1. halvår 2010 A/S Det Østasiatiske Kompagni Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2010 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsens beretning for 1. halvår 2010 6 Koncernregnskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 1. halvår A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 1. halvår 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2011 5 Koncernregnskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 1. kvartal A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 1. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 1. kvartal 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 1. kvartal 2011 5 Koncernregnskab

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni. Delårsrapport 3. kvartal 2012

A/S Det Østasiatiske Kompagni. Delårsrapport 3. kvartal 2012 A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2012 Indhold Highlights i 3. kvartal år-til-dato 2012 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato 2012 5 Santa Fe-gruppen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2010 A/S Det Østasiatiske Kompagni Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal 2010 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsens beretning for 3. kvartal 2010 6 Koncernregnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport 31. Marts 2008

Delårsrapport 31. Marts 2008 Delårsrapport 31. Marts 2008 2 Indhold 3 Regnskabsmæssige resultater i 1. kvartal 2008 3 Udsigterne for 2008 Fremlæggelse af delårsrapporten Kontaktpersoner for yderligere oplysninger 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI Årsrapport 2010. Årsrapport

A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI Årsrapport 2010. Årsrapport A/S DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSENS REGNSKABSBERETNING Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 headline 5 ØK kort fortalt 6 Strategi 7

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere