Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 756. Boligselskabet af 1943, Vojens - Østre Parkvej 34, renovering af køkken Haderslev Boligselskab, opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien - Skema B Befolkningsprognose budgetkontrol Haderslev - Vojensbanen: Afrapportering vedr. banestrækningen Bibliotekspolitik Samling af 10. klasserne under en ledelse med undervisning i Vojens og Haderslev Flytning af specialbørnehave fra Halk ombygning Ryes Møllevej Orientering omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats Opnormering i Arbejdsmarkedsservice Ansøgning om tillægsbevilling som følge af lovændring Anlægsbevilling Sommersted Plejehjem Ventetid på genoptræning Orientering om borgmesterbeslutning vedr. nøglebokse Landsplanredegørelse 2009 (Forslag) Forslag til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune Debatoplæg vedrørende byudvikling på den tidligere slagterigrund i Vojens Endelig vedtagelse af lokalplan 11.E.16-1, dagligvarebutik, liberalt erhverv ved Vestergade i Vojens Forslag til Lokalplan 12-1 for et butiksområde ved Kongevej/Rådhusstræde i Gram Ændring af vedtægter for Haderslev Fjernvarme Forslag til revidering af regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand i Haderslev kommune Vojens Genbrugsplads, komposteringsareal Rundkørselsprojekt vedr. Sydbyen i Haderslev - tillægsbevilling Byggemodning, Fredsted - tillægsbevilling LUKKET MØDE 780. Tillægsbevilling til dyre enkeltsager indenfor Social Psykiatrien Salg af ejendom Projektforslag Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - Østre Parkvej 34, renovering af køkken DIMALD / 09/18333 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejestigning på kr. årligt eller 56,47 kr. pr. m2 og finansiering ved optagelse af et 20-årigt lån i selskabets dispositionsfond på kr. og kr. fra afdelingens henlæggelser. Den samlede udgift er beregnet til kr. i forbindelse med renoveringen af køkkenet på adressen Østre Parkvej 34, Vojens (afdeling 9). Den årlige husleje vil herefter udgøre 437,08 pr. m2. I forhold til boligstøtte kan ikke oplyses nærmere i øjeblikket, idet lejligheden p.t. er ubeboet. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Godkendt.

4 Byrådet, Side Haderslev Boligselskab, opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien - Skema B DIFLFO / 06/15217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Boligselskab v/ Domea har til godkendelse fremsendt skema B omfattende opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien, der udgør 1. etape af i alt 3 etaper i et samlet byggeri på 90 boliger, "Søslangen". Skema A omfattede i alt 32 boliger i 1. etape. Ændringen til 33 boliger skal ses i det forhold, at det er mere hensigtsmæssigt at opføre 33 boliger, hvilket har baggrund i bygningens "knæk". Den samlede anskaffelsessum er i skema A, henholdsvis skema B, opgjort således: Skema A: Grundudg. 6,325 mill kr. Skema B: 9,850 mill kr. Håndværkerudg. 29,104 mill. kr. 28,252 mill kr. Omkostninger 7,328 mill. kr. 8,298 mill. kr. 42,757 mill. kr. 46,400 mill. kr. Gebyrer 0,628 mill. kr. 0,682 mill. kr. Anskaffelsessum 43,385 mill. kr. 47,082 mill kr. I henhold til bek. nr. 655 af 26. juni 2009 er maksimumsbeløbet for familieboliger forhøjet fra kr. pr. m2 til kr. pr. m2, hvilket 1. etape af projektet med m2 i alt, overholder. Det er Byrådssekretariatets vurdering, at projektet overholder gældende støttebetingelser, idet bygherren har adkomst til grunden, byggearbejderne ikke er påbegyndt, og fordelingen af anskaffelsessummens bestanddele vurderes som hensigtsmæssig. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller skema B godkendt på baggrund af en

5 Byrådet, Side 1525 samlet anskaffelsessum på kr. beregnet på grundlag af et maksimumsbeløb på kr. pr. m2. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Godkendt Befolkningsprognose DIMAUN / 08/41054 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder fra 2009 frem til Befolkningsprognosen er udarbejdet i samarbejde med Cowi. Den bruges som et planlægningsværktøj for administrationen blandt andet på skoleområdet. Prognosen viser, at folketallet ventes at falde fra personer i 2009 til personer i Dette svarer til en nedgang i folketallet på 636 personer eller 1,1% over de 12 år. Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der til en start været år med tilbagegang i indbyggertallet, men de seneste tre år har Haderslev Kommune oplevet en stigning i folketallet. Væksten er skabt via en positiv flyttebalance og med forventningerne om en forholdsvist stabil boligudbygning ventes det, at de nye boliger også fremover vil medvirke til en positiv flyttebalance frem til Undtagelsen er dog 2009 hvor der ventes en negativ flyttebalance som følge af at der opføres relativt få nye boliger. Den almindelige aldersudvikling vil føre til forandringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper og derved vil antallet af døde stige. Omvendt vil små årgange slå igennem på størrelserne af andre aldersgrupper. Antallet af

6 Byrådet, Side 1526 fødedygtige kvinder vil falde markant i løbet af prognoseperioden - dels på grund af små årgange, der kommer op i den fødedygtige alder og dels på grund af fraflytning. Med færre fødedygtige kvinder vil antallet af nyfødte falde. Antallet af nyfødte ventes i alle prognoseår at ligge under antallet af døde og der vil således hvert år være et såkaldt fødselsunderskud. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der generelt vil være et tilflytningsoverskud men samtidig et (stigende) fødselsunderskud. Fødselsunderskuddet ventes generelt at overgå tilflytningsoverskuddet hvilket betyder, at folketallet ventes at falde frem til Befolkningsprognosen udsendes i trykt udgave til Byrådets medlemmer. Det supplerende notat, der er omtalt i Direktionens beslutning (nedenfor) vedlægges som indstik i prognosen. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 4. august, i Økonomiudvalget den 17. august og i Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Martin Aunsborg, Udviklingsafdelingen Indstilling Intern Service indstiller at befolkningsprognosen tages til efterretning Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker Direktionen henleder opmærksomheden på, at den nuværende skolestruktur ikke er afspejlet i den foreliggende prognose. Derfor udarbejder Intern Service i forening med Børne- og Familieservice et supplerende notat vedrørende dette forhold, forinden sagen fremsendes til politisk behandling. Direktionen har fokus på fremtidig anvendelse af kvalitative tildelingsmodeller for ressourcer til serviceområderne blandt andet med baggrund i befolkningsprognosen. Direktionen anmoder, Intern Service om at udarbejde oplæg for en kvalitativ tildelingsmodel til brug for budegtlægningen for budgetår Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen

7 Byrådet, Side 1527 Økonomiudvalget tog orienteringen om prognosen med tilhørende notater til efterretning og fremsender materialet til Byrådets orientering. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet tog prognosen til efterretning budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/13940 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 2. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, FINANSIERING og TOTALOVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretning omfatter lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsregulering på finansieringssiden, som følge af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, hvilket betyder at 2. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. Budgetkontrollen indeholder endvidere vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. Der vil til Økonomiudvalgets møde foreligge en opsamling på fagudvalgenes indstillinger om håndtering af de økonomiske udfordringer. Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet i overslagsårene vil indgå i budgetlægningen for Økonomiske forhold På baggrund af de tekniske korrektioner der er indarbejdet, medfører budgetkontrollen følgende korrektioner: Lov- og cirkulæreprogrammet betyder en udvidelse af den eksisterende driftsrammer på kr. i Finansieringssiden giver merindtægter til kommunen på kr. i 2009 fordelt med kr. på midtvejsreguleringen og kr. på udbytte af salget af KMD A/S.

8 Byrådet, Side 1528 Samlet set betyder 2. budgetkontrol en kassehenlæggelse på kr. i Disse beløb er ekskl. de af fagudvalgene anførte økonomiske udfordringer. For en orientering om fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer henvises til sammenfatningsnotatet, samt fagudvalgenes bidrag. Procedure Behandles i Direktionen den 11. august Behandles i Økonomiudvalget den 17. august Behandles i Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Bilagsmateriale til 2. budgetkontrol 2009 (814786) Indstilling Intern Service, Økonomi indstiller: at Direktionen anbefaler 2. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

9 Byrådet, Side 1529 at Økonomiudvalget/ Byrådet behandler fagudvalgenes indstillinger vedr. de økonomiske udfordringer i 2009 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales, idet det dog skal afklares, om puljepenge til særlige sociale udgifter skal tilgå henholdsvis Voksenservice/Børne- og Familieservice direkte eller via kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen at de økonomiske udfordringer på de lovbundne områder (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering) afventer nye skøn ultimo august 2009 jf. den politisk godkendte metode. Til håndtering af aktuelle udfordringer på de lovbundne områder anbefales følgende strategiske delmål: Mer-/mindreudgifter på de lovbundne områder i indeværende år finansieres ved et midlertidigt træk/henlæggelse til kassen indenfor rammerne af den lovbestemte kassekreditregel. Efterregulering vil indgå ved midtvejsregulering året efter eller senest 2 år efter, som en del af økonomiaftalen. at de kendte udfordringer på pensionsforpligtelser fremstilles i en særskilt enkeltsag at der i særskilt enkeltsag redegøres for 32 mio. kr. af de aktuelle udfordringer under Voksenudvalget. De 32 mio. kr. indregnes fremover i grundlaget for budgetlægningen for at der fra Økonomiudvalget tilføres 10 mio. kr. til kassen i forventet mindreforbrug på centrale puljer i 2009 at der fra Erhverv- og Kultur udvalget indstilles en flytning af rådighedsbeløb på 20 mio. kr. fra 2009 til 2010 på sted Isarena at fagudvalgene anmodes om at udarbejde løsninger på de økonomiske udfordringer, der ikke er besluttet særskilt i andre punkter på dagsordenen at der ønskes en budgetopfølgning på det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget, som fremsendes til Intern Service senest den 22. september Bevillingspåtegning til Byrådets behandling:

10 Byrådet, Side 1530 TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Økonomiudvalget D ØK 610 Udvalget for Erhverv og Kultur D UEK 0 Udvalget for Teknik og Miljø D UTM 629 Udvalget for Børn og Familie D UBF 397 Arbejdsmarkedsudvalget D AU 452 Voksenudvalget D VU Sundhedsudvalget D SU 0 Beredskabskommissionen D BE 0 Økonomiudvlaget - centrale puljer ØK Finansiering via: Skatter F ØK 0 Genrelle tilskud F ØK Renter F ØK Optagne lån F ØK 0 Afdrag på lån F ØK 0 Balanceforsydninger F ØK IS-Arena A UEK Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

11 Byrådet, Side Haderslev - Vojensbanen: Afrapportering vedr. banestrækningen DIWIFE / 04/2871 Sagsfremstilling Haderslev Kommune har i en årrække været i dialog med Veterantogsklubben KLK og Banedanmark om mulighederne for veterantogskørsel på Haderslev - Vojensbanen. ÅBEN SAG Banedanmark er interesseret i at afhænde arealet, ønsker at afhænde hele arealet på en gang, og ønsker således ikke at fortsætte som ejer af tracéet. Banedanmark har derfor i et møde i oktober 2008 afvist Haderslev Kommunes forslag om at opretholde ejerskabet, mens Haderslev Kommune indtræder som infrastrukturforvalter. Vetarantogsklubben KLK vil, såfremt det lykkes at genåbne banen til formålet, henlægge alle kørende aktiviteter til banen. KLKs interesse i genåbningen hænger sammen med, at der stort set ikke er baner, der gør veterantogs- / lokomotivkørsel mulig, tilbage i regionen. Slet ikke baner, der som Haderslev - Vojensbanen har god sammenhæng til byer og attraktioner (Helene, Vognmuséet, Tunneldalen, Haderslev). Udvalget for Erhverv og Kultur besluttede i sit møde i november 2008 at få udarbejdet overslag på udgifter til genopretning af banestrækningen, så den kan godkendes til veterantogskørsel, at få udarbejdet overslag på løbende driftsudgifter til opretholdelse af godkendelse, samt en beskrivelse af de forpligtelser, som kommunen påtager sig ved evt. senere nedlæggelse af veterantogskørsel fx miljømæssige forpligtelser. COWI har ultimo juni 2009 afleveret en afrapportering, der vedlægges. Rapporten konkluderer, at det vil koste ca. 1,8 mio. kr. ekskl. udgifter til rådgivning at genoprette banen til veterantogskørsel (max. hastighed 40 km/t samt akseltryk på max. 18 ton). De løbende driftsudgifter vil ligge på ca kr. Hertil kommer kr. hvert andet år til normbestemt eftersyn. Ved eventuel nedlæggelse af banen er kommunen ikke forpligtet til rensning af forurenede arealer, med mindre kommunen selv ønsker ændringer til følsom arealanvendelse. Rapporten forholder sig ikke til udgifter til nyrenovering, som af Banedanmark er estimeret til at skulle ske i Banedanmark har oplyst, at en fuldstændig ombygning koster 4 mio. kr. pr. km. COWI bekræfter behovet for nyrenovering i 2015.

12 Byrådet, Side 1532 Der foreligger ikke nogen vurdering på Banedanmarks eventuelle salgspris for banen. Økonomiske forhold Budgettet indeholder ikke drifts- og anlægsmidler til projektet. Personalemæssige forhold Haderslev Kommune har ingen kompetencer i forhold til drift af banestrækningen. Juridiske aspekter I forbindelse med et eventuelt salg af arealet, skal det vurderes af en uvildig ejendomsmægler, og prisen skal godkendes af Skat. Hvis arealet vurderes til 3 mio. kr. eller derover, skal salgssagen overdrages fra Banedanmark til statens ejendomsselskab Freja, der så vil stå for salget. Hvis arealet vurderes til under 3. mio. kr., kan Banedanmark selv sælge arealet uden udbud. Dette forudsætter, at der ikke er andre umiddelbare interessenter til arealet end kommunen. Alle omkostninger vedrørende salget vil blive pålagt køber (Kommunen), herunder udgifter til advokat, tinglysning, Den Ledende Landinspektør, mægler mm. Mægleren bliver selvfølgelig oplyst om de på arealet kendte miljøforureninger mv. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen. Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur træffer beslutning om eventuelt køb og renovering af Haderslev - Vojensbanen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget ser sig ikke i stand til at finde finansiering på anslået 1,8 mio. kr. til genopretning af jernbanestrækningen til veterantogskørsel. Holger Eskildsen stemte imod denne beslutning og anmodede om, at sagen fremlægges til behandling i Byrådet.

13 Byrådet, Side 1533 Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet tilsluttede sig Udvalget for Erhverv & Kultur s beslutning af 10.august Holger Eskildsen undlod at stemme Bibliotekspolitik 2009 DIULHA / 09/1714 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I første halvår 2009 vil der blive udarbejdet en bibliotekspolitik for Haderslev Kommune. Politikken skal ses i sammenhæng med Kulturog Fritidspolitikken, som p.t. er i høring. Der er vedlagt en tids- og handleplan for processen, som indledes med en inspirationstur for udvalget og et biblioteksseminar på Haderslev Bibliotek i februar måned. Procedure Behandling af tids- og handleplan for Bibliotekspolitik 2009 i udvalget for Erhverv- og Kultur den 26. januar Behandling af forslag til Bibliotekspolitik 2009 i udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 Behandling af Bibliotekspolitik 2009 i udvalget for Erhverv og Kultur den 22.juni 2009 Tovholder/informationsansvarlig Bibliotekschef Per Månson Bilag Bibliotekspolitik 2009 (779654) Høringssvar Bibliotekspolitik 2009 (779685) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at tids- og handleplan for udarbejdelse af bibliotekspolitik

14 Byrådet, Side 1534 godkendes. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til Bibliotekspolitik I forhold til det oprindelige diskussionsoplæg er ønsket om et egentligt kulturhus i Vojens indføjet, arbejdet for børn og unge er mere udspecificeret og deltagelse i nettjenesten DotBot er fjernet, da tjenesten er nedlagt. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Bibliotekspolitik 2009 for Haderslev Kommune godkendes. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Bent K. Andersen. Uwe Jessen forlod mødet kl. 17:30 og deltog ikke i behandling af sag nr.648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656 og 657. Fremsendes med anbefaling til Byrådet. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet godkendte forslaget til bibliotekspolitik Samling af 10. klasserne under en ledelse med undervisning i Vojens og Haderslev DIKEOL / 09/18771 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet besluttede d. 25. juni 2009, at 10. klasserne skal samles under en bestyrelse og en leder, men med undervisning i såvel Vojens som Haderslev. Beslutningen betyder, at der skal oprettes en fællesskole efter en

15 Byrådet, Side 1535 forudgående nedlæggelse af de 2 skoler. Ændringen skal ske med virkning fra 1. august Dette vil passe med valg af ny bestyrelse fra 1. august For at nedlægge skolerne skal der iværksættes offentlig høring i 8 uger, og hvis der er indsigelser, så kan den endelige beslutning først træffes efter yderligere 4 uger. Beslutningen om nedlæggelse og oprettelse af en fællesskole skal for at kunne træde i kraft 1. august 2010 være truffet af Byrådet senest på november mødet i år. Byrådet skal derfor behandle beslutningen om høring på august mødet. Juridiske aspekter Bestemmelserne om skolenedlæggelse fremgår af Folkeskolelovens 24, stk.4 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 19. juli 1993 Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller, at - Udvalget for Børn og Familie vedtager at anbefale Byrådet i sit møde d. 27. august 2009 beslutter at sende forslaget om lukning af Skolen ved Kløften og UUC Vojens med henblik på oprettelse af en fællesskole i høring. Høringen strækker sig over 8 uger og fristen for aflevering af høringssvar fastlægges til mandag d. 26. oktober Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådets besluttede at sende forslaget til høring som indstillet.

16 Byrådet, Side Flytning af specialbørnehave fra Halk ombygning Ryes Møllevej DIKAMI / ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den behandlede Udvalget for Børn og Familie en sag om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af et specialtilbud til 15 børn på Ryes Møllevej i tilknytning til børnehaven Møllehaven. Sagen blev siden anbefalet i Økonomiudvalget den og senest godkendt i Byrådet d. 28. maj 2009, punkt 728. De 1,5 mil. kr. som blev vurderet som tilstrækkelige ved projektets forelæggelse for Udvalget for Børn og Familie viste sig ikke at være dækkende for den faktiske udgift. Afdelingen for Kommunale ejendomme vurderede efter fremsendte ønsker om inventar og indretning af rummene, at udgiften ville udgøre Der gælder særlige myndighedskrav, når eksisterende kontorer bygges om til institutionsbrug, så ud af det nye budgetbeløb er der afsat kr. til brandsikring o.lign. Der er derfor ændret på væsentlige dele af projektet: Projektet opdeles nu i 2 etaper. o I første etape ombygges halvdelen af institutionen i 2009 til kun 8 børn, mens 2. etape medtages i budgetforslag Der er indføjet væsentlige ændringer bygningsmæssigt, og 80m 2 af institutionen samt 6 lokaler i vinkelbygningen til børnehaven, Møllehaven, vil ikke blive berørt af ombygningen i denne omgang. Økonomiske forhold Efter dette tiltag foreligger der nu konkrete tilbud på ombygningen i etape 1. Beløbet udgør Der er afsat rådighedsbeløb, samt givet anlægsbevilling på 1,5 mill.kr. til Flytning af Specialbørnehave fra Halk. Der mangler hermed anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Da udarbejdelsen af en moderniseringsplan for daginstitutioner forventes at kunne laves billigere, idet de institutioner der er omfattet af turnaroundprocessen ikke skal indgå, flyttes der fra det afsatte rådighedsbeløb på stednummer Moderniseringsplan for Daginstitutioner kr. til nyt stednummer Flytning af Specialbørnehave fra Halk. Oprindeligt er der et rådighedsbeløb på 1 mill. kr. på stednr Moderniseringsplan for daginstitutioner. Når sagen er vedtaget udgør restrådighedsbeløbet på stedet kr. Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen. Anlæg:

17 Byrådet, Side 1537 Procedure Sagen skal alene behandles i Udvalget for Børn og Familie og Økonomiudvalget Tovholder/informationsansvarlig Chef for Dagtilbud, Kåre Michelsen Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at Udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler Tillægsbevilling til anlægsbevilling til stednr med til i alt mil. kr. Negativ tillægsbevilling til stednr med til i alt Udvalget for Børn og Familie s indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. august Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler Udvalget for Børn & Families indstilling. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl

18 Byrådet, Side 1538 Byrådet tog den beløbsneutrale omplacering af rådighedsbeløb til efterretning, idet Økonomiudvalget kan træffe endelig beslutning om dette bevillingsforhold Orientering omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats DILONO / 08/44777 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Folketinget godkendte d. 29. maj 2009 lovforslaget omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats. For stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ og Liberal Alliance, mens Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod. Loven medfører, at kommunerne overtager ansvaret og beskæftigelsesindsatsen for både de forsikrede og ikke forsikrede ledige. Jobcentrene bliver dermed pr. 1. august 2009 udelukkende kommunale. De opgaver der nu tillægges jobcenteret er nye i kommunalt regi, men har i høj grad været varetaget i Jobcenteret men af den statslige del. Der har været nedsat en arbejdsgruppe i Arbejdsmarkedsservice, der løbende har fulgt arbejdet omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats og det er vurderingen, at denne del ikke giver anledning til større praktiske ændringer, da den enkelte medarbejder bibeholder sine opgaver. Den administrative del omkring virksomhedsoverdragelsen varetages hovedsageligt af Løn og Personale. Der vil i foråret 2010 blive indkøbt et IT-system, så det fremadrettet er ensartede IT-systemer, der håndterer såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige. Dette forventes ikke at give anledning til problemer, da Arbejdsmarkedsstyrelsen klart har meldt ud, at ITsystemet for de forsikrede ledige vil blive bibeholdt indtil der er udviklet en holdbar IT-løsning. Medialogic er i gang med dette arbejde. Det vurderes, at et nyt system vil koste kr. årligt i løbende driftsudgifter, samt kr. i implementeringsudgifter, hvilket indarbejdes i budgetforslag Hertil kommer arbejdstimer. Loven medfører desuden en ændring i sammensætningen af LBR. Hvor Byrådet hidtil har skulle udpege 1 medlem frit mellem sine medlemmer, er denne plads fremover øremærket borgmesteren. Borgmesteren kan alternativt udpege formanden for det udvalg, der varetager beskæftigelsesindsatsen. Yderligere medfører loven, at borgmesteren, alternativt udvalgsformanden er født formand for LBR. Det betyder i Haderslev Kommune rent praktisk, at LBR skal rekonstituere sig i førstkommende møde efter 1. august Borgmesteren skal desuden beslutte, hvorvidt han ønsker at varetage

19 Byrådet, Side 1539 formandsposten eller om denne skal varetages af formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. Hvis borgmesteren vælger selv at varetage denne post, vil formanden for Arbejdsmarkedsudvalget skulle udtræde af LBR. Etableringen af den enstrengede beskæftigelsesindsats vil ikke få nogen praktisk betydning for den enkelte borger eller virksomhed. For ikke at skabe unødig forvirring blandt borgere og virksomhed, har arbejdsgruppen besluttet, at der ikke skal informeres særskilt til borgerne. A-kasserne og de faglige organisationer er løbende blevet informeret via diverse samarbejdsfora. I forbindelse med en interessentanalyse, som LBR foretager i august 2009, vil der blive orienteret heromkring på et informationsmøde. Økonomiske forhold Med beslutningen omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats overtaget kommunerne også det økonomiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Der vil være en overgangsperiode fra 1. august til den 31. december 2009, som svarer til den økonomistyringsmodel som pilotjobcentrene har arbejdet under. Her vil vi få den bevilling, som den statslige del af jobcentret har fået hidtil. Det vil sige den bevilling, som passer til den hidtidige udgift. Bevillingerne til administrative udgifter(løn og øvrig drift) samt bevillingerne til den aktive beskæftigelsesindsats bliver udbetalt som tilskud til jobcentrene. Der er endnu ikke modtaget oversigt fra arbejdsmarkedsstyrelsen over beløbets størrelse, da forhandlingerne mellem KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke er afsluttet. Fra 1. januar 2010 overføres alle bevillinger vedr. beskæftigelsesindsatsen, hvorefter kommunernes udgifter til aktivering af forsikrede ledige, dagpengeudgifterne, fremadrettet kompenseres gennem statsrefusion og særligt beskæftigelsestilskud. Bevilling til administration sker igennem bloktilskuddet via DUTprincippet (bloktilskudsnøglen). De administrative udgifter og den aktive beskæftigelsesindsats vil i overgangsperioden bliver dækket med 100 % statsrefusion, dog gælder det stadig, at den udmeldte bevillingsramme skal overholdes. Der vil være regnskabsafslutning pr. 31. juli 2009, og restafregning af refusioner, og eventuelt mindre forbrug skal tilbagebetales til staten. Bevillingen til administrationsudgifter(løn og øvrig drift) er tilskuddet endeligt og skal ikke tilbagebetales til staten. Procedure

20 Byrådet, Side 1540 Sagen oversendes til Borgmesteren med henblik på afgørelse af, om borgmesteren selv vil være formand for LBR eller overlade formandsposten til formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. Bilag Oversigt over lovforslag (774991) Orienteringsbrev overgangsmodel for økonomisk adm. (775715) Kommunaløkonomisk Nyhedsbrev (775722) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Supplerende sagsfremstilling: Siden behandlingen af sagen i Arbejdsmarkedsudvalget er der udsendt en orienteringsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at bestemmelsen omkring formandsposten først får virkning fra 1. januar Det er altså en ændring i forhold til det, som Arbejdsmarkedsstyrelsen tidligere har oplyst, og har den konsekvens, at den nuværende formand for LBR fortsætter sit virke indtil 31. december 2009 hvorefter enten borgmester eller udvalgsformand overtager formandsposten. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 29-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:05 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-06-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Afbud: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 17-08-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 17-06-2009 Mødested: Mødelokale 1 Kildebakkens Plejecenter, Varbergvej 13, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Irene Høgh,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning

- Salg af ubebyggede ejendomme: fastsættelse af mindstepriser ved byggemodning Grundsalg administrationsgrundlag Nuværende administrationsgrundlag Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal forelægge følgende sager for byrådet til godkendelse: - Godkendelse af salg af arealer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-04-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Finn Lykkeskov, Tonny Thomsen, Allan Emiliussen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger: Dialogmøde med Haderslev

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere