Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger:

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 756. Boligselskabet af 1943, Vojens - Østre Parkvej 34, renovering af køkken Haderslev Boligselskab, opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien - Skema B Befolkningsprognose budgetkontrol Haderslev - Vojensbanen: Afrapportering vedr. banestrækningen Bibliotekspolitik Samling af 10. klasserne under en ledelse med undervisning i Vojens og Haderslev Flytning af specialbørnehave fra Halk ombygning Ryes Møllevej Orientering omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats Opnormering i Arbejdsmarkedsservice Ansøgning om tillægsbevilling som følge af lovændring Anlægsbevilling Sommersted Plejehjem Ventetid på genoptræning Orientering om borgmesterbeslutning vedr. nøglebokse Landsplanredegørelse 2009 (Forslag) Forslag til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune Debatoplæg vedrørende byudvikling på den tidligere slagterigrund i Vojens Endelig vedtagelse af lokalplan 11.E.16-1, dagligvarebutik, liberalt erhverv ved Vestergade i Vojens Forslag til Lokalplan 12-1 for et butiksområde ved Kongevej/Rådhusstræde i Gram Ændring af vedtægter for Haderslev Fjernvarme Forslag til revidering af regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand i Haderslev kommune Vojens Genbrugsplads, komposteringsareal Rundkørselsprojekt vedr. Sydbyen i Haderslev - tillægsbevilling Byggemodning, Fredsted - tillægsbevilling LUKKET MØDE 780. Tillægsbevilling til dyre enkeltsager indenfor Social Psykiatrien Salg af ejendom Projektforslag Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - Østre Parkvej 34, renovering af køkken DIMALD / 09/18333 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejestigning på kr. årligt eller 56,47 kr. pr. m2 og finansiering ved optagelse af et 20-årigt lån i selskabets dispositionsfond på kr. og kr. fra afdelingens henlæggelser. Den samlede udgift er beregnet til kr. i forbindelse med renoveringen af køkkenet på adressen Østre Parkvej 34, Vojens (afdeling 9). Den årlige husleje vil herefter udgøre 437,08 pr. m2. I forhold til boligstøtte kan ikke oplyses nærmere i øjeblikket, idet lejligheden p.t. er ubeboet. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Godkendt.

4 Byrådet, Side Haderslev Boligselskab, opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien - Skema B DIFLFO / 06/15217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Boligselskab v/ Domea har til godkendelse fremsendt skema B omfattende opførelse af 33 almene familieboliger på Jomfrustien, der udgør 1. etape af i alt 3 etaper i et samlet byggeri på 90 boliger, "Søslangen". Skema A omfattede i alt 32 boliger i 1. etape. Ændringen til 33 boliger skal ses i det forhold, at det er mere hensigtsmæssigt at opføre 33 boliger, hvilket har baggrund i bygningens "knæk". Den samlede anskaffelsessum er i skema A, henholdsvis skema B, opgjort således: Skema A: Grundudg. 6,325 mill kr. Skema B: 9,850 mill kr. Håndværkerudg. 29,104 mill. kr. 28,252 mill kr. Omkostninger 7,328 mill. kr. 8,298 mill. kr. 42,757 mill. kr. 46,400 mill. kr. Gebyrer 0,628 mill. kr. 0,682 mill. kr. Anskaffelsessum 43,385 mill. kr. 47,082 mill kr. I henhold til bek. nr. 655 af 26. juni 2009 er maksimumsbeløbet for familieboliger forhøjet fra kr. pr. m2 til kr. pr. m2, hvilket 1. etape af projektet med m2 i alt, overholder. Det er Byrådssekretariatets vurdering, at projektet overholder gældende støttebetingelser, idet bygherren har adkomst til grunden, byggearbejderne ikke er påbegyndt, og fordelingen af anskaffelsessummens bestanddele vurderes som hensigtsmæssig. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller skema B godkendt på baggrund af en

5 Byrådet, Side 1525 samlet anskaffelsessum på kr. beregnet på grundlag af et maksimumsbeløb på kr. pr. m2. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Godkendt Befolkningsprognose DIMAUN / 08/41054 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder fra 2009 frem til Befolkningsprognosen er udarbejdet i samarbejde med Cowi. Den bruges som et planlægningsværktøj for administrationen blandt andet på skoleområdet. Prognosen viser, at folketallet ventes at falde fra personer i 2009 til personer i Dette svarer til en nedgang i folketallet på 636 personer eller 1,1% over de 12 år. Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der til en start været år med tilbagegang i indbyggertallet, men de seneste tre år har Haderslev Kommune oplevet en stigning i folketallet. Væksten er skabt via en positiv flyttebalance og med forventningerne om en forholdsvist stabil boligudbygning ventes det, at de nye boliger også fremover vil medvirke til en positiv flyttebalance frem til Undtagelsen er dog 2009 hvor der ventes en negativ flyttebalance som følge af at der opføres relativt få nye boliger. Den almindelige aldersudvikling vil føre til forandringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper og derved vil antallet af døde stige. Omvendt vil små årgange slå igennem på størrelserne af andre aldersgrupper. Antallet af

6 Byrådet, Side 1526 fødedygtige kvinder vil falde markant i løbet af prognoseperioden - dels på grund af små årgange, der kommer op i den fødedygtige alder og dels på grund af fraflytning. Med færre fødedygtige kvinder vil antallet af nyfødte falde. Antallet af nyfødte ventes i alle prognoseår at ligge under antallet af døde og der vil således hvert år være et såkaldt fødselsunderskud. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der generelt vil være et tilflytningsoverskud men samtidig et (stigende) fødselsunderskud. Fødselsunderskuddet ventes generelt at overgå tilflytningsoverskuddet hvilket betyder, at folketallet ventes at falde frem til Befolkningsprognosen udsendes i trykt udgave til Byrådets medlemmer. Det supplerende notat, der er omtalt i Direktionens beslutning (nedenfor) vedlægges som indstik i prognosen. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 4. august, i Økonomiudvalget den 17. august og i Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Martin Aunsborg, Udviklingsafdelingen Indstilling Intern Service indstiller at befolkningsprognosen tages til efterretning Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Erik Ancker Direktionen henleder opmærksomheden på, at den nuværende skolestruktur ikke er afspejlet i den foreliggende prognose. Derfor udarbejder Intern Service i forening med Børne- og Familieservice et supplerende notat vedrørende dette forhold, forinden sagen fremsendes til politisk behandling. Direktionen har fokus på fremtidig anvendelse af kvalitative tildelingsmodeller for ressourcer til serviceområderne blandt andet med baggrund i befolkningsprognosen. Direktionen anmoder, Intern Service om at udarbejde oplæg for en kvalitativ tildelingsmodel til brug for budegtlægningen for budgetår Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen

7 Byrådet, Side 1527 Økonomiudvalget tog orienteringen om prognosen med tilhørende notater til efterretning og fremsender materialet til Byrådets orientering. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet tog prognosen til efterretning budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/13940 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 2. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, FINANSIERING og TOTALOVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretning omfatter lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsregulering på finansieringssiden, som følge af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, hvilket betyder at 2. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. Budgetkontrollen indeholder endvidere vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. Der vil til Økonomiudvalgets møde foreligge en opsamling på fagudvalgenes indstillinger om håndtering af de økonomiske udfordringer. Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet i overslagsårene vil indgå i budgetlægningen for Økonomiske forhold På baggrund af de tekniske korrektioner der er indarbejdet, medfører budgetkontrollen følgende korrektioner: Lov- og cirkulæreprogrammet betyder en udvidelse af den eksisterende driftsrammer på kr. i Finansieringssiden giver merindtægter til kommunen på kr. i 2009 fordelt med kr. på midtvejsreguleringen og kr. på udbytte af salget af KMD A/S.

8 Byrådet, Side 1528 Samlet set betyder 2. budgetkontrol en kassehenlæggelse på kr. i Disse beløb er ekskl. de af fagudvalgene anførte økonomiske udfordringer. For en orientering om fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer henvises til sammenfatningsnotatet, samt fagudvalgenes bidrag. Procedure Behandles i Direktionen den 11. august Behandles i Økonomiudvalget den 17. august Behandles i Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Bilagsmateriale til 2. budgetkontrol 2009 (814786) Indstilling Intern Service, Økonomi indstiller: at Direktionen anbefaler 2. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

9 Byrådet, Side 1529 at Økonomiudvalget/ Byrådet behandler fagudvalgenes indstillinger vedr. de økonomiske udfordringer i 2009 Beslutning i Direktionen den Afbud/fraværende: Ingen Anbefales, idet det dog skal afklares, om puljepenge til særlige sociale udgifter skal tilgå henholdsvis Voksenservice/Børne- og Familieservice direkte eller via kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen at de økonomiske udfordringer på de lovbundne områder (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering) afventer nye skøn ultimo august 2009 jf. den politisk godkendte metode. Til håndtering af aktuelle udfordringer på de lovbundne områder anbefales følgende strategiske delmål: Mer-/mindreudgifter på de lovbundne områder i indeværende år finansieres ved et midlertidigt træk/henlæggelse til kassen indenfor rammerne af den lovbestemte kassekreditregel. Efterregulering vil indgå ved midtvejsregulering året efter eller senest 2 år efter, som en del af økonomiaftalen. at de kendte udfordringer på pensionsforpligtelser fremstilles i en særskilt enkeltsag at der i særskilt enkeltsag redegøres for 32 mio. kr. af de aktuelle udfordringer under Voksenudvalget. De 32 mio. kr. indregnes fremover i grundlaget for budgetlægningen for at der fra Økonomiudvalget tilføres 10 mio. kr. til kassen i forventet mindreforbrug på centrale puljer i 2009 at der fra Erhverv- og Kultur udvalget indstilles en flytning af rådighedsbeløb på 20 mio. kr. fra 2009 til 2010 på sted Isarena at fagudvalgene anmodes om at udarbejde løsninger på de økonomiske udfordringer, der ikke er besluttet særskilt i andre punkter på dagsordenen at der ønskes en budgetopfølgning på det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget, som fremsendes til Intern Service senest den 22. september Bevillingspåtegning til Byrådets behandling:

10 Byrådet, Side 1530 TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i kr. D Drift A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Økonomiudvalget D ØK 610 Udvalget for Erhverv og Kultur D UEK 0 Udvalget for Teknik og Miljø D UTM 629 Udvalget for Børn og Familie D UBF 397 Arbejdsmarkedsudvalget D AU 452 Voksenudvalget D VU Sundhedsudvalget D SU 0 Beredskabskommissionen D BE 0 Økonomiudvlaget - centrale puljer ØK Finansiering via: Skatter F ØK 0 Genrelle tilskud F ØK Renter F ØK Optagne lån F ØK 0 Afdrag på lån F ØK 0 Balanceforsydninger F ØK IS-Arena A UEK Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

11 Byrådet, Side Haderslev - Vojensbanen: Afrapportering vedr. banestrækningen DIWIFE / 04/2871 Sagsfremstilling Haderslev Kommune har i en årrække været i dialog med Veterantogsklubben KLK og Banedanmark om mulighederne for veterantogskørsel på Haderslev - Vojensbanen. ÅBEN SAG Banedanmark er interesseret i at afhænde arealet, ønsker at afhænde hele arealet på en gang, og ønsker således ikke at fortsætte som ejer af tracéet. Banedanmark har derfor i et møde i oktober 2008 afvist Haderslev Kommunes forslag om at opretholde ejerskabet, mens Haderslev Kommune indtræder som infrastrukturforvalter. Vetarantogsklubben KLK vil, såfremt det lykkes at genåbne banen til formålet, henlægge alle kørende aktiviteter til banen. KLKs interesse i genåbningen hænger sammen med, at der stort set ikke er baner, der gør veterantogs- / lokomotivkørsel mulig, tilbage i regionen. Slet ikke baner, der som Haderslev - Vojensbanen har god sammenhæng til byer og attraktioner (Helene, Vognmuséet, Tunneldalen, Haderslev). Udvalget for Erhverv og Kultur besluttede i sit møde i november 2008 at få udarbejdet overslag på udgifter til genopretning af banestrækningen, så den kan godkendes til veterantogskørsel, at få udarbejdet overslag på løbende driftsudgifter til opretholdelse af godkendelse, samt en beskrivelse af de forpligtelser, som kommunen påtager sig ved evt. senere nedlæggelse af veterantogskørsel fx miljømæssige forpligtelser. COWI har ultimo juni 2009 afleveret en afrapportering, der vedlægges. Rapporten konkluderer, at det vil koste ca. 1,8 mio. kr. ekskl. udgifter til rådgivning at genoprette banen til veterantogskørsel (max. hastighed 40 km/t samt akseltryk på max. 18 ton). De løbende driftsudgifter vil ligge på ca kr. Hertil kommer kr. hvert andet år til normbestemt eftersyn. Ved eventuel nedlæggelse af banen er kommunen ikke forpligtet til rensning af forurenede arealer, med mindre kommunen selv ønsker ændringer til følsom arealanvendelse. Rapporten forholder sig ikke til udgifter til nyrenovering, som af Banedanmark er estimeret til at skulle ske i Banedanmark har oplyst, at en fuldstændig ombygning koster 4 mio. kr. pr. km. COWI bekræfter behovet for nyrenovering i 2015.

12 Byrådet, Side 1532 Der foreligger ikke nogen vurdering på Banedanmarks eventuelle salgspris for banen. Økonomiske forhold Budgettet indeholder ikke drifts- og anlægsmidler til projektet. Personalemæssige forhold Haderslev Kommune har ingen kompetencer i forhold til drift af banestrækningen. Juridiske aspekter I forbindelse med et eventuelt salg af arealet, skal det vurderes af en uvildig ejendomsmægler, og prisen skal godkendes af Skat. Hvis arealet vurderes til 3 mio. kr. eller derover, skal salgssagen overdrages fra Banedanmark til statens ejendomsselskab Freja, der så vil stå for salget. Hvis arealet vurderes til under 3. mio. kr., kan Banedanmark selv sælge arealet uden udbud. Dette forudsætter, at der ikke er andre umiddelbare interessenter til arealet end kommunen. Alle omkostninger vedrørende salget vil blive pålagt køber (Kommunen), herunder udgifter til advokat, tinglysning, Den Ledende Landinspektør, mægler mm. Mægleren bliver selvfølgelig oplyst om de på arealet kendte miljøforureninger mv. Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen. Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur træffer beslutning om eventuelt køb og renovering af Haderslev - Vojensbanen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget ser sig ikke i stand til at finde finansiering på anslået 1,8 mio. kr. til genopretning af jernbanestrækningen til veterantogskørsel. Holger Eskildsen stemte imod denne beslutning og anmodede om, at sagen fremlægges til behandling i Byrådet.

13 Byrådet, Side 1533 Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet tilsluttede sig Udvalget for Erhverv & Kultur s beslutning af 10.august Holger Eskildsen undlod at stemme Bibliotekspolitik 2009 DIULHA / 09/1714 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I første halvår 2009 vil der blive udarbejdet en bibliotekspolitik for Haderslev Kommune. Politikken skal ses i sammenhæng med Kulturog Fritidspolitikken, som p.t. er i høring. Der er vedlagt en tids- og handleplan for processen, som indledes med en inspirationstur for udvalget og et biblioteksseminar på Haderslev Bibliotek i februar måned. Procedure Behandling af tids- og handleplan for Bibliotekspolitik 2009 i udvalget for Erhverv- og Kultur den 26. januar Behandling af forslag til Bibliotekspolitik 2009 i udvalget for Erhverv og Kultur den 27. april 2009 Behandling af Bibliotekspolitik 2009 i udvalget for Erhverv og Kultur den 22.juni 2009 Tovholder/informationsansvarlig Bibliotekschef Per Månson Bilag Bibliotekspolitik 2009 (779654) Høringssvar Bibliotekspolitik 2009 (779685) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at tids- og handleplan for udarbejdelse af bibliotekspolitik

14 Byrådet, Side 1534 godkendes. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen Godkendt. Supplerende sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til Bibliotekspolitik I forhold til det oprindelige diskussionsoplæg er ønsket om et egentligt kulturhus i Vojens indføjet, arbejdet for børn og unge er mere udspecificeret og deltagelse i nettjenesten DotBot er fjernet, da tjenesten er nedlagt. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Bibliotekspolitik 2009 for Haderslev Kommune godkendes. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Bent K. Andersen. Uwe Jessen forlod mødet kl. 17:30 og deltog ikke i behandling af sag nr.648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656 og 657. Fremsendes med anbefaling til Byrådet. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet godkendte forslaget til bibliotekspolitik Samling af 10. klasserne under en ledelse med undervisning i Vojens og Haderslev DIKEOL / 09/18771 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet besluttede d. 25. juni 2009, at 10. klasserne skal samles under en bestyrelse og en leder, men med undervisning i såvel Vojens som Haderslev. Beslutningen betyder, at der skal oprettes en fællesskole efter en

15 Byrådet, Side 1535 forudgående nedlæggelse af de 2 skoler. Ændringen skal ske med virkning fra 1. august Dette vil passe med valg af ny bestyrelse fra 1. august For at nedlægge skolerne skal der iværksættes offentlig høring i 8 uger, og hvis der er indsigelser, så kan den endelige beslutning først træffes efter yderligere 4 uger. Beslutningen om nedlæggelse og oprettelse af en fællesskole skal for at kunne træde i kraft 1. august 2010 være truffet af Byrådet senest på november mødet i år. Byrådet skal derfor behandle beslutningen om høring på august mødet. Juridiske aspekter Bestemmelserne om skolenedlæggelse fremgår af Folkeskolelovens 24, stk.4 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 19. juli 1993 Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller, at - Udvalget for Børn og Familie vedtager at anbefale Byrådet i sit møde d. 27. august 2009 beslutter at sende forslaget om lukning af Skolen ved Kløften og UUC Vojens med henblik på oprettelse af en fællesskole i høring. Høringen strækker sig over 8 uger og fristen for aflevering af høringssvar fastlægges til mandag d. 26. oktober Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådets besluttede at sende forslaget til høring som indstillet.

16 Byrådet, Side Flytning af specialbørnehave fra Halk ombygning Ryes Møllevej DIKAMI / ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den behandlede Udvalget for Børn og Familie en sag om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af et specialtilbud til 15 børn på Ryes Møllevej i tilknytning til børnehaven Møllehaven. Sagen blev siden anbefalet i Økonomiudvalget den og senest godkendt i Byrådet d. 28. maj 2009, punkt 728. De 1,5 mil. kr. som blev vurderet som tilstrækkelige ved projektets forelæggelse for Udvalget for Børn og Familie viste sig ikke at være dækkende for den faktiske udgift. Afdelingen for Kommunale ejendomme vurderede efter fremsendte ønsker om inventar og indretning af rummene, at udgiften ville udgøre Der gælder særlige myndighedskrav, når eksisterende kontorer bygges om til institutionsbrug, så ud af det nye budgetbeløb er der afsat kr. til brandsikring o.lign. Der er derfor ændret på væsentlige dele af projektet: Projektet opdeles nu i 2 etaper. o I første etape ombygges halvdelen af institutionen i 2009 til kun 8 børn, mens 2. etape medtages i budgetforslag Der er indføjet væsentlige ændringer bygningsmæssigt, og 80m 2 af institutionen samt 6 lokaler i vinkelbygningen til børnehaven, Møllehaven, vil ikke blive berørt af ombygningen i denne omgang. Økonomiske forhold Efter dette tiltag foreligger der nu konkrete tilbud på ombygningen i etape 1. Beløbet udgør Der er afsat rådighedsbeløb, samt givet anlægsbevilling på 1,5 mill.kr. til Flytning af Specialbørnehave fra Halk. Der mangler hermed anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Da udarbejdelsen af en moderniseringsplan for daginstitutioner forventes at kunne laves billigere, idet de institutioner der er omfattet af turnaroundprocessen ikke skal indgå, flyttes der fra det afsatte rådighedsbeløb på stednummer Moderniseringsplan for Daginstitutioner kr. til nyt stednummer Flytning af Specialbørnehave fra Halk. Oprindeligt er der et rådighedsbeløb på 1 mill. kr. på stednr Moderniseringsplan for daginstitutioner. Når sagen er vedtaget udgør restrådighedsbeløbet på stedet kr. Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen. Anlæg:

17 Byrådet, Side 1537 Procedure Sagen skal alene behandles i Udvalget for Børn og Familie og Økonomiudvalget Tovholder/informationsansvarlig Chef for Dagtilbud, Kåre Michelsen Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at Udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler Tillægsbevilling til anlægsbevilling til stednr med til i alt mil. kr. Negativ tillægsbevilling til stednr med til i alt Udvalget for Børn og Familie s indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. august Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler Udvalget for Børn & Families indstilling. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl

18 Byrådet, Side 1538 Byrådet tog den beløbsneutrale omplacering af rådighedsbeløb til efterretning, idet Økonomiudvalget kan træffe endelig beslutning om dette bevillingsforhold Orientering omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats DILONO / 08/44777 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Folketinget godkendte d. 29. maj 2009 lovforslaget omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats. For stemte Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ og Liberal Alliance, mens Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stemte imod. Loven medfører, at kommunerne overtager ansvaret og beskæftigelsesindsatsen for både de forsikrede og ikke forsikrede ledige. Jobcentrene bliver dermed pr. 1. august 2009 udelukkende kommunale. De opgaver der nu tillægges jobcenteret er nye i kommunalt regi, men har i høj grad været varetaget i Jobcenteret men af den statslige del. Der har været nedsat en arbejdsgruppe i Arbejdsmarkedsservice, der løbende har fulgt arbejdet omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats og det er vurderingen, at denne del ikke giver anledning til større praktiske ændringer, da den enkelte medarbejder bibeholder sine opgaver. Den administrative del omkring virksomhedsoverdragelsen varetages hovedsageligt af Løn og Personale. Der vil i foråret 2010 blive indkøbt et IT-system, så det fremadrettet er ensartede IT-systemer, der håndterer såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige. Dette forventes ikke at give anledning til problemer, da Arbejdsmarkedsstyrelsen klart har meldt ud, at ITsystemet for de forsikrede ledige vil blive bibeholdt indtil der er udviklet en holdbar IT-løsning. Medialogic er i gang med dette arbejde. Det vurderes, at et nyt system vil koste kr. årligt i løbende driftsudgifter, samt kr. i implementeringsudgifter, hvilket indarbejdes i budgetforslag Hertil kommer arbejdstimer. Loven medfører desuden en ændring i sammensætningen af LBR. Hvor Byrådet hidtil har skulle udpege 1 medlem frit mellem sine medlemmer, er denne plads fremover øremærket borgmesteren. Borgmesteren kan alternativt udpege formanden for det udvalg, der varetager beskæftigelsesindsatsen. Yderligere medfører loven, at borgmesteren, alternativt udvalgsformanden er født formand for LBR. Det betyder i Haderslev Kommune rent praktisk, at LBR skal rekonstituere sig i førstkommende møde efter 1. august Borgmesteren skal desuden beslutte, hvorvidt han ønsker at varetage

19 Byrådet, Side 1539 formandsposten eller om denne skal varetages af formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. Hvis borgmesteren vælger selv at varetage denne post, vil formanden for Arbejdsmarkedsudvalget skulle udtræde af LBR. Etableringen af den enstrengede beskæftigelsesindsats vil ikke få nogen praktisk betydning for den enkelte borger eller virksomhed. For ikke at skabe unødig forvirring blandt borgere og virksomhed, har arbejdsgruppen besluttet, at der ikke skal informeres særskilt til borgerne. A-kasserne og de faglige organisationer er løbende blevet informeret via diverse samarbejdsfora. I forbindelse med en interessentanalyse, som LBR foretager i august 2009, vil der blive orienteret heromkring på et informationsmøde. Økonomiske forhold Med beslutningen omkring den enstrengede beskæftigelsesindsats overtaget kommunerne også det økonomiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige. Der vil være en overgangsperiode fra 1. august til den 31. december 2009, som svarer til den økonomistyringsmodel som pilotjobcentrene har arbejdet under. Her vil vi få den bevilling, som den statslige del af jobcentret har fået hidtil. Det vil sige den bevilling, som passer til den hidtidige udgift. Bevillingerne til administrative udgifter(løn og øvrig drift) samt bevillingerne til den aktive beskæftigelsesindsats bliver udbetalt som tilskud til jobcentrene. Der er endnu ikke modtaget oversigt fra arbejdsmarkedsstyrelsen over beløbets størrelse, da forhandlingerne mellem KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen endnu ikke er afsluttet. Fra 1. januar 2010 overføres alle bevillinger vedr. beskæftigelsesindsatsen, hvorefter kommunernes udgifter til aktivering af forsikrede ledige, dagpengeudgifterne, fremadrettet kompenseres gennem statsrefusion og særligt beskæftigelsestilskud. Bevilling til administration sker igennem bloktilskuddet via DUTprincippet (bloktilskudsnøglen). De administrative udgifter og den aktive beskæftigelsesindsats vil i overgangsperioden bliver dækket med 100 % statsrefusion, dog gælder det stadig, at den udmeldte bevillingsramme skal overholdes. Der vil være regnskabsafslutning pr. 31. juli 2009, og restafregning af refusioner, og eventuelt mindre forbrug skal tilbagebetales til staten. Bevillingen til administrationsudgifter(løn og øvrig drift) er tilskuddet endeligt og skal ikke tilbagebetales til staten. Procedure

20 Byrådet, Side 1540 Sagen oversendes til Borgmesteren med henblik på afgørelse af, om borgmesteren selv vil være formand for LBR eller overlade formandsposten til formanden for Arbejdsmarkedsudvalget. Bilag Oversigt over lovforslag (774991) Orienteringsbrev overgangsmodel for økonomisk adm. (775715) Kommunaløkonomisk Nyhedsbrev (775722) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Supplerende sagsfremstilling: Siden behandlingen af sagen i Arbejdsmarkedsudvalget er der udsendt en orienteringsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at bestemmelsen omkring formandsposten først får virkning fra 1. januar Det er altså en ændring i forhold til det, som Arbejdsmarkedsstyrelsen tidligere har oplyst, og har den konsekvens, at den nuværende formand for LBR fortsætter sit virke indtil 31. december 2009 hvorefter enten borgmester eller udvalgsformand overtager formandsposten. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere