Åbent referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Energiprojekt, Ventilation og varme på Skottegårdsskolen Energiprojekt ny gaskedel Vægterparken Regnskab for anskaffelse af biler Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni Ansøgning om tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber vedrørende genopførsel af nedbrændt skur Anvendelse af LBR-midler til ansættelse af koordinator i Jobcentret Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling Køb af obligationer 30. august Indstilling om ændring af procedure ved attestation og anvisning Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Revision af årsregnskabet for KAB, Tårnby Kastrup Boligselskab,afdeling Allegården, omlægning af 3 lån Godkendelse af valgprojekt - Løjtegårdsskolen Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Nordregårdsskolen Dækning af sygdom på Wiedergaarden - LUKKET SAG Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Byggefelt til PI Sejlsports- og Kajakafdeling - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Bilagsoversigt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20672 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 2

4 2. Energiprojekt, Ventilation og varme på Skottegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 13/961 Sagsansvarlig: hts.tf RESUMÉ På Skottegårdsskolen er en dårlig afkøling af fjernvarmevandet årsag til, at der årligt betales afkølingsafgift på op mod kr. til TÅRNBYFORSYNING som straf. Der kan gennemføres forskellige tiltag på ventilationsanlæg og varmeanlæg, som samtidig med en opgradering af anlæggene også medvirker til at afkøle fjernvarmevandet bedre, og dermed nedbringe den årlige udgift. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skottegårdskolens ventilations- og varmeanlæg er gennemgået af energirådgiver i samarbejde med servicepartner på ventilationen. Der er fundet forskellige rentable energiprojekter, der bør gennemføres. På ventilationsanlæg til skolekøkken og faglokaler udskiftes varmefladen og udsugningsventilatoren, og der opsættes 2 varmegenvindingssystemer. Ventilationsanlæg ved bibliotek forsynes med varmegenvinding, samt ny forbedret styring. Ventilationsanlæg ved lærerværelse forsynes med varmegenvinding, og der opsættes CO 2 og PIR følere. Derudover udskiftes 9 gamle cirkulationspumper til energisparepumper. Det kan herefter forventes, at omkring % af den forventede afkølingsafgift til fjernvarmen bortfalder. Den resterende del skal efterfølgende undersøges med henblik på tiltag på varmtvandsbeholder. ØKONOMI Det samlede projekt forventes at kunne gennemføres for kr. inkl. uforudsigelige udgifter. Besparelsen for el og varme er beregnet til kr. Hertil kommer besparelse for afkølingsafgift der her anslås til kr. årligt. Gennem HMN ydes der tilskud for realisering af energibesparelser på ml kr. Medregnet besparelsen for afkølingsafgiften vil projektets tilbagebetalingstid være ca. 4 år. 3

5 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at energiprojektet godkendes, og at der frigives kr. fra Energipuljen til konto nr at konto nr varme nedskrives med kr. fra 2014 og frem. at konto nr El nedskrives med kr. fra 2014 og frem. at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. til konto nr BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på Skottegårdsskolen 2 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på Skottegårdsskolen, indtægtsbevilling / /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 3. Energiprojekt ny gaskedel Vægterparken 452 Åben sag Sagsnr.: 13/21786 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Et udtjent gasfyr skal udskiftes på institutionen Vægterparken 452. Teknisk Forvaltning indstiller, at projektet udføres som et energiprojekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Institutionens gasfyr er nedslidt. Fyringsøkonomien er dårlig og der kan ikke opretholdes den nødvendige driftsikkerhed for en børneinstitution. Dertil er der begyndende gennemtæringer på stålskorstenen. Gasfyret med skorsten bør udskiftes. Et nyt fyr vil spare så meget energi, at udskiftningen kan udføres som et energiprojekt. ØKONOMI Licitationsprisen lyder på kr. HMN yder tilskud på kr. Nettoinvestering herefter kr. Fyr (inkl. HMN tilskud) Investering (kr.) Besparelse pr. år (kr.) Tilbagebetalingstid (år) ,5 Ejendommens konti for varme nedskrives fra 2014, jf. skemaet herover. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, - at der bevilges og frigives kr. fra Energipuljen til udskiftning af fyr på Vægterparken 452 til konto at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. til HMN-tilskud til konto at konto varme nedskrives med kr. fra år 2014 og frem. 5

7 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud på opgaven /13 2 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr i institutionen /13 Vægterparken Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr i institutionen /13 Vægterparken 452, indtægtsbevilling BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Regnskab for anskaffelse af biler 2012 Åben sag Sagsnr.: 13/7193 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger regnskab for anskaffelse af biler UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Følgende køretøjer er udskiftet/indkøbt: Vogn 20: Fejemaskine til gaderenhold Vogn 73: Hjemmeplejebil til borgerbesøg Vogn 74: Hjemmeplejebil til borgerbesøg Vogn 44: Traktor som bl.a. bruges til vinterbekæmpelse Vogn 54: Traktor som bl.a. bruges til vinterbekæmpelse Uden vognnumre: 4 stk. transportmaskiner til gartnerne ØKONOMI Efter afslutning af årets indkøb af biler forelægges hermed regnskab for anskaffelse af biler 2012: Driftsbevilling kr. Tillægsbevillinger kr. Samlet bevilling kr. Udgifter kr. Regnskabet viser en mindre udgift på kr. svarende til 14,6 %. Mindre udgiften skyldes, at fejemaskinen, efter udbud, kunne indkøbes billigere end budgetteret. Der er overført kr. fra Anskaffelse af biler i 2011 til Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr. til indkøb af bil til varmemesterleder. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at regnskabet godkendes. 7

9 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Anlægsregnskab - Anskaffelse af biler /13 2 Åben Udskiftning af bil /13 3 Åben Prioritering af materielanskaffelser /13 4 Åben Indstilling om overførsel af midler til materielindkøb /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 5. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/16320 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevillinger i 2013 som følge af graviditetsgener blandt personalet på daginstitutionsområdet på i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen fremsender hermed ansøgning på de perioder, hvor daginstitutioner har været belastet af graviditetsbetinget sygdom. Der ansøges om vikardækning på i alt 1530 timer (0,795 stilling) jf. vedlagte skema, for perioden januar til juni ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Vuggestuer kr Børnehaver kr Integrerede institutioner kr I alt kr

11 PÅTEGNING Påtegning den 5. september 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der på funktion er afsat kr. til dækning af graviditetsgener. Der har ikke i 2013 været forbrug på denne konto. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Der i 2013 til serviceområdet Daginstitutioner og klubber imødekommes tillægsbevillinger på i alt kr., som angivet under de uddybende bemærkninger. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal /13 2 Åben Tillægsbevillingsskema - 1. og 2. kvartal 2013 graviditetsgener /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 6. Ansøgning om tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber vedrørende genopførsel af nedbrændt skur. Åben sag Sagsnr.: 05/14147 Sagsansvarlig: php.bk RESUMÉ Forvaltningen skal anmode Økonomiudvalget om godkendelse af tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til genopførsel af skur ved vuggestuen Skottegården. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vuggestuen Skottegårdens skur nedbrændte i sommers. Vuggestuen har til huse i lejet bygning, men vuggestuens skur var ikke forsikret af boligselskabet. Forvaltningen skal anmode Økonomiudvalget om tillægsbevilling til genopførsel af skur. Efter opførsel vil forvaltningen sikre, at skuret forsikres. Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud fra firma om opførsel af tilsvarende skur. Udgiften beløber sig til kr. ekskl. moms. Tilbud på skur ved vuggestuen Skottegården. Skurets størelse er 10 x 3 meter som oprindeligt. Der laves et lukket rum på 3 x 4 meter. Der monteres en 1 meter bred dør i skur. Skuret beklædes med 1 på 2 beklædning udført i 1"x4" trykimp. Der opsættes 15 5"x5" bjælker 320/240 1"x4" Trykimp. brædder Remme i 2"x8" trykimp. Spær i 2"x6" trykimp. monteres pr.1 meter. Taget beklædesmed plastmo trapezplade Tagrende plastmo grå nr. 11 I gavle laves et ca. 30 cm udhang med vindskeer. Reetablering af flise belægning er ikke med i tilbuddet med udføres gerne. Evt. ekstraarbejde afregnes til 410,- + moms pr. time. Prisen er inklusiv materialer,arbejdsløn samt bortkørsel af affald. Pris ,- plus moms 11

13 Med venlig hilsen Tømrermester Kristian Kaare Pedersen Otto Liebes Alle Kastrup Tlf.: ØKONOMI Forvaltningen kan ikke finansiere udgiften og skal derfor anmode Økonomiudvalget om at finansiere udgiften til skur, der udgør kr. ekskl. moms. Daginstitutioner og klubber Vuggestuer..kr ekskl. moms INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der i 2013 godkendes tillægsbevilling på kr. ekskl. moms til serviceområdet Daginstitutioner og klubber til genopførsel af skur i Skottegårdens vuggestue /SHJ 12

14 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - genopførsel af nedbrændt skur /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 7. Anvendelse af LBR-midler til ansættelse af koordinator i Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 12/13236 Sagsansvarlig: amu.of RESUMÉ Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) besluttede på møde den 19. august 2013 at bevilge kr. til ansættelse af en projektkoordinator i Jobcentret for perioden 1. september til 31. december Koordinatorens opgaver bliver at koordinere den samlede indsats vedrørende implementeringen af kontanthjælpsreformen, som træder i kraft pr. 1. januar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Projektkoordinatoren skal udover arbejdet med implementeringen af den samlede kontanthjælpsreform, bidrage til planlægningen og etableringen af en ungeenhed. Indsatsen overfor de unge ledige er helt central og Ungeenheden skal understøtte den særlige ungeindsats for de unge under 30 år, som er et centralt punkt i kontanthjælpsreformen. Koordinatoren skal endvidere arrangere og deltage i planlægningen af møder samt planlægge en større fælleskonference for Jobcentrets medarbejdere, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget samt LBR til afholdelse ultimo januar/primo februar

16 LOVGRUNDLAG 47 i bekendtgørelse om midler til Det Lokale Beskæftigelsesråd efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. ØKONOMI Det Lokale Beskæftigelsesråd har et korrigeret budget på kr. i 2013, og der er pr. ultimo juli 2013 disponeret med kr. Derfor anbefaler LBR, at der ansættes en projektkoordinator for de kr. i perioden fra 1. september 31. december Finansiering sker via en budgetomplacering af midlerne til Det Lokale Beskæftigelsesråd og indebærer således ingen udgifter for kommunen. Med ansættelsen af koordinatoren forventes LBR, at kommer ud med et mindreforbrug på kr. i Der vil på et senere tidspunkt blive ansøgt om at få overført dette mindreforbrug til budget PÅTEGNING Påtegning fra Organisations- og Personaleafdelingen: Fremsendes til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Der ansættes en projektkoordinator med henblik på koordinering af implementeringen af den samlede kontanthjælpsreform. Der godkendes en budgetomplacering på kr. på funktion til at ansætte en konsulent på LBR s vegne i perioden fra 1. september 31. december

17 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetomplacerings bilag /13 2 Åben [Referat af LBR-møde d. 19/ /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 8. Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling Åben sag Sagsnr.: 12/3439 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2014 samt overslag for årene Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. INDSTILLING Det anbefales, at der for 2014 vælges statsgaranti som grundlag for udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning. Der henvises i øvrigt til vedlagte indstilling vedrørende Budgetforslag 2014 samt overslag for årene BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 1 Forside - Budget /13 2 Åben 2 Indholdsfortegnelse - Budget /13 3 Åben 3 Indstilling til 2. behandling - Budget /13 4 Åben 4 Bilag 1 & 2 - Budget /13 5 Åben 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget / Åben 6 Æændringsforslag fra de politiske partier - Budget /13 7 Åben 7 Administrative bemærkninger til ændringsforslag fra de /13 politiske partier - Budget Åben 8 kirkelige skatter og afgifter - Budget /13 9 Åben 9 forslag til Investeringsoversigt /13 10 Åben 9.1 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget /13 11 Åben 9.2 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget /13 12 Åben 9.3 Takstbilag til 2. behandling - Budget /13 17

19 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen. Det fremsatte ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti vedrørende udbud af parkeringskontrol i Kastrup er trukket. 18

20 9. Køb af obligationer 30. august 2013 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2010, at bemyndige borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 30. august 2013 handlet for nominelt 48,0 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: - Nominelt 48,0 mill. kr. 2 % Nykredit Real á kurs 103,14 Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at obligationshandlen tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til køb af obligationer 30. august /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 19

21 10. Indstilling om ændring af procedure ved attestation og anvisning Åben sag Sagsnr.: 13/12553 Sagsansvarlig: jkr.of RESUMÉ Den teknologiske udvikling der sker i forbindelse med implementering af KMD Opus giver helt nye muligheder for at styre og lave opfølgning på kommunens økonomi på én samlet platform. Nu smeltes flere systemer sammen, idet der bliver integration mellem økonomisystem, lønsystem og debitorsystem. Dette betyder, at der i forbindelse med budgetopfølgninger kan ses en specifikation af det beløb der er bogført og derved sammenkæde data med specifikationer helt ned på niveau med den enkelte faktura, den enkelte postering via debitorsystemet eller specifikation af en given lønudgift helt ned på medarbejder/ lønartniveau og samtidig sammenholde dette med budgettet. I dag er der ikke samme integration, idet oplysningerne ligger i 4 forskellige systemer. Dette giver helt nye muligheder i forbindelse med budgetopfølgning. Derfor anbefales det, at proceduren for attestation og anvisning ændres, herunder en præcision af det ansvar der følger med at attestere og anvise. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I dag findes der 4 forskellige bilag i ØS-Indsigt, en faktura/kreditnota, et udbetalingsbilag, et omkonteringsbilag og et kontantbilag til kassen. Alle fakturaer/kreditnotaer og udbetalingsbilag attesteres og anvises før bogføring og betaling. Alle omkonteringsbilag attesteres men anvises ikke, idet der ikke er tale om penge der går ud af kommunen. Kontantbilag til kassen efteranvises. Ved attestation skrives under på at varen/ydelsen er leveret, at bilagets indhold er kontrolleret samt at udgifter og indtægter er konteret rigtig. Det er den anvisningsberettigedes ansvar at sørge for at der er hjemmel, det vil sige at der bliver købt de varer/ydelser der er budgetlagt med, samt at der er dækning på kontoen til at betale regningen. Der er således tale om en dobbelt kontrol af samtlige bilag i kommunen. Det foreslås, at det præciseres at der ved attestation skal ske en påtegning for at varen/ydelsen er leveret, at bilagets indhold er kontrolleret, at udgifter og indtægter er konteret rigtig samt at der er bevillingsmæssig dækning. Herudover tilføjes at den 20

22 attestationsberettigede har ansvar for, at der er tale om berettigede ydelser, at indkøbsaftaler er overholdt og at der er givet de rigtige rabatter. Anvisning afskaffes for bilag under kr., mod at der indføres en månedlig budgetopfølgning samt et ledelsestilsyn. Det vil efterfølgende være i forbindelse med budgetopfølgningen at den anvisningsberettigede kvitterer for at der er bevillingsmæssig dækning på bevillingsområdet. Ved ledelsestilsynet skal den anvisningsberettigede, via stikprøve, udvælge et antal betalinger og kontrollere at der er brugt de gældende indkøbsaftaler, konteret på den rigtige konto med det det rigtige beløb fratrukket eventuelle rabatter. Revisionen har ingen indvendinger mod at anvisning afskaffes. Revisionen anbefaler dog, at der så skal ske en dokumenteret budgetopfølgning samt et ledelsestilsyn af en vis procentdel af de betalte regninger. Det vurderes, at et ledelsestilsyn med en stikprøvekontrol på 5 % om måneden vil være repræsentativt, samt at en grænse for ingen anvisning på kr. og derunder vil være forsvarligt, når der løbende udføres ledelsestilsyn og budgetopfølgning. Ændringen i proceduren bevirker at der skal ske ændringer til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ. Js jse INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at arbejdsgangen vedr. attestation og anvisning med virkning fra 1. januar 2014 ændres således at: Alle elektroniske fakturaer/kreditnotaer og bilag under kr. ikke skal anvises, kontantbilag under kr. ikke skal anvises. Kontantbilag over kr. skal efteranvises der laves ledelsestilsyn af 5 % elektroniske fakturaer hver måned, alle omkonteringsbilag kører videre som hidtil uden anvisning, samt der indføres en obligatorisk månedlig budgetopfølgning af de respektive budgetansvarlige. 21

23 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 11. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Åben sag Sagsnr.: 13/14452 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2012 af vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. Bilag 1-4. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at revisionsberetningen for 2012 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. Bilag 1-4 tages til efterretning, og at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben D - Revisionsberetning for 2012 vedr. Sociale og /13 beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion.pdf 2 Åben Bilag 1 - Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet.pdf /13 3 Åben Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet.pdf /13 4 Åben Bilag 3 - Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landistrikt.pdf /13 5 Åben Bilag 4 - Redegørelse til Skat.pdf /13 6 Åben D - samlet besvarelse - Revisionsberetning vedr. Sociale og /13 beskæftigelsesrettede udgifter.pdf 7 Åben Bilag 1 - samlet besvarelse - Redegørelse til Social- og /13 Integrationsministeriet.pdf 8 Åben Bilag 2 - samlet besvarelse - Redegørelse til /13 Beskæftigelsesministeriet.pdf BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 23

25 12. Revision af årsregnskabet for 2012 Åben sag Sagsnr.: 13/14452 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra vedrørende årsregnskab for 2012 samt følgebrev af til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, Jse at årsregnskabet 2012 godkendes, at revisionsberetning samt følgebrev af tages til efterretning, at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af vedrørende årsregnskabet for 2012 tiltrædes, og at forvaltningens udtalelse til brev af fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2012 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A - Følgebrev - Hoved+Socialberetning.pdf /13 2 Åben B - Påtegning på årsregnskab 2012.pdf /13 3 Åben C - Revisionsberetning for 2012 vedr. årsregnskabet.pdf /13 4 Åben A - samlet besvarelse - Følgebrev til revisionsberetning.pdf /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 24

26 13. KAB, Tårnby Kastrup Boligselskab,afdeling Allegården, omlægning af 3 lån Åben sag Sagsnr.: 13/24576 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allegården, fremsendt anmodning om kommunens tilladelse til omlægning af 3 lån i afdelingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om lån i Realkredit Danmark: Et lån oprindeligt kr. med 4 % i rente og en restgæld pr på kr., der erstattes af et lån på kr kr. med en rente på 1,7 %. Årlig besparelse for afdelingen kr. Et lån oprindeligt kr. med 4,5 % i rente og en restgæld pr på ,98 kr., der erstattes af et lån på kr. med en rente på 2,5 %. Årlig besparelse for afdelingen kr. Et lån oprindeligt kr. med 4,5 % i rente og en restgæld pr på ,15 kr., der erstattes af et lån på kr. med en rente på 3,3 %. Årlig besparelse for afdelingen kr. Den samlede besparelse på kr. vil medføre en lejebesparelse på 1,8 kr. pr.m2. svarende til en årlig besparelse på 90 kr. for en 50 m2 lejlighed og en årlig besparelse på 126 kr. for en 70 m2 lejlighed. Der er 1092 lejemål i afdelingen. Økonomiudvalget godkendte låneomlægning i Allegården senest den

27 LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der er intet krav om garantistillelse i ansøgningen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at godkende at KAB på vegne af afdeling Allegården omlægger lån oprindeligt kr. til lån på kr., at godkende at KAB på vegne af afdeling Allegården omlægger lån oprindelgt til lån på kr., og at godkende at KAB på vegne af afdeling Allegården omlægger lån oprindeligt kr. til lån på kr. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben materiale fra KAB /13 2 Åben ØK beslutning /13 3 Åben Supplerende fra KAB /13 4 Åben Faktisk besparelse /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 26

28 14. Godkendelse af valgprojekt - Løjtegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 12/3131 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ I forbindelse med kommunalbestyrelsesvalget den skal 9. klasserne på Løjtegårdsskolen arbejde med emnet lokalpolitik. Som ved tidligere kommunalvalg vil man lave en vælgerundersøgelse og en prognose på valget i Tårnby Kommune. På klassernes vegne har lærerne Sascha Nielsen, Jacob Ragnvald og Poul S. Christensen forespurgt om det er muligt, at en gruppe elever kan stå uden for valglokalerne og uddele spørgeskemaer til vælgere, som har stemt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Spørgeskemaet vil indeholde 4 spørgsmål, som skal besvares ved afkrydsning om alder, køn, hvilket parti man har stemt på, og om man stemte anderledes end til folketingsvalget. Der vil på hvert valgsted blive indsamlet ca. 140 svar om formiddagen ( ) og ca. 140 svar om eftermiddagen ( ). Svarene fra de seks valgsteder skal herefter bearbejdes, og man vil forhåbentlig kl have en prognose på valget i Tårnby Kommune. Prognosen vil blive udsendt gennem pressen (lokalaviserne, TV2-Lorry og Københavns Radio) i løbet af eftermiddagen/aftenen. Klasserne vil orientere valgstyrerformændene om projektet. Det bemærkes, at skolen i 1997, 2001, 2005 og 2009 fik tilladelse til tilsvarende projekter. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, Jse at 9. klasserne på Løjtegårdsskolen meddeles tilladelse til at gennemføre valgprojektet som beskrevet. 27

29 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra Løjtegårdsskolen om godkendelse af valgprojekt /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 28

30 15. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Nordregårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 13/23469 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Nordregårdsskolen er der modtaget meddelelse om at Katja Hansen, Vinkelhuse 29, 2.th., 2770 Kastrup ønsker at udtræde af skolebestyrelsen af personlige årsager pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Suppleant Henrik Friis indtræder i skolebestyrelsen v. Nordregårdsskolen for resten af perioden. LOVGRUNDLAG I bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen (nr. 114 af ) står i 36: Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. I 37 står: Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen eller dør, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Katja Hansens anmodning om at udtræde af skolebestyrelsen på Nordregårdsskolen imødekommes pr , og. at suppleant Henrik Friis indtræder i bestyrelsen for resten af perioden. 29

31 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 30

32 16. Dækning af sygdom på Wiedergaarden - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/11934 Sagsansvarlig: lhn.as 31

33 17. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/4077 Sagsansvarlig: MHY.OF 32

34 18. Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3849 Sagsansvarlig: khn.of 33

35 19. Byggefelt til PI Sejlsports- og Kajakafdeling - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/24459 Sagsansvarlig: cni.of 34

36 20. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/23925 Sagsansvarlig: mko.of 35

37 Bilagsoversigt 2. Energiprojekt, Ventilation og varme på Skottegårdsskolen 1. Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på Skottegårdsskolen ( /13) 2. Bevillingsskema - Energiprojekt - Ventilation og varme på Skottegårdsskolen, indtægtsbevilling ( /13) 3. Energiprojekt ny gaskedel Vægterparken Tilbud på opgaven ( /13) 2. Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr i institutionen Vægterparken 452 ( /13) 3. Bevillingsskema - Energiprojekt - Udskiftning af fyr i institutionen Vægterparken 452, indtægtsbevilling ( /13) 4. Regnskab for anskaffelse af biler Anlægsregnskab - Anskaffelse af biler 2012 ( /13) 2. Udskiftning af bil ( /13) 3. Prioritering af materielanskaffelser 2012 ( /13) 4. Indstilling om overførsel af midler til materielindkøb ( /13) 5. Indstilling om ansøgning om tillægsbevilling som følge af graviditetsgener i perioden jan - juni Oversigt over ansøgte timer for 1. og 2. kvartal 2013 ( /13) 2. Tillægsbevillingsskema - 1. og 2. kvartal 2013 graviditetsgener ( /13) 6. Ansøgning om tillægsbevilling til serviceområdet Daginstitutioner og klubber vedrørende genopførsel af nedbrændt skur. 1. Tillægsbevillingsskema - genopførsel af nedbrændt skur ( /13) 7. Anvendelse af LBR-midler til ansættelse af koordinator i Jobcentret 1. Budgetomplacerings bilag ( /13) 2. [Referat af LBR-møde d. 19/ ( /13) 8. Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling 1. 1 Forside - Budget 2014 ( /13) 2. 2 Indholdsfortegnelse - Budget 2014 ( /13) 3. 3 Indstilling til 2. behandling - Budget 2013 ( /13) 4. 4 Bilag 1 & 2 - Budget 2014 ( /13) 5. 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget 2014 ( /13) 6. 6 Æændringsforslag fra de politiske partier - Budget 2014 ( /13) 7. 7 Administrative bemærkninger til ændringsforslag fra de politiske partier - Budget 2014 ( /13) 8. 8 kirkelige skatter og afgifter - Budget 2014 ( /13) 9. 9 forslag til Investeringsoversigt ( /13) Høringssvar fra Seniorrådet - Budget 2014 ( /13) Høringssvar fra Handicaprådet - Budget 2014 ( /13) Takstbilag til 2. behandling - Budget 2014 ( /13) 9. Køb af obligationer 30. august Bilag til køb af obligationer 30. august 2013 ( /13) 36

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere