Skolekode Odder lille Friskole. Regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab"

Transkript

1 Regnskab 2006

2 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen 10 Noter til Balancen 16 Øvrige Specifikationer 21 Resultat før henlæggelser i t.kr OLF Resultat f. henl. og antal elever de seneste 10 år B2007 Elever Resultat Elever pr. 5/9 Skolekode: Side 1 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

3 Årsberetning Formål Jf. Skolens vedtægter, er det skolens formål at drive friskole på følgende grundlag: At samle forældre, børn og medarbejdere i et aktivt fællesskab til varetagelse af børns opdragelse i en undervisning, der bygger på oplevelse, kreativitet og erfaring i henhold til de af generalforsamlingen til enhver tid vedtagne principper for helhed i dagligdag og struktur Året der gik Skolen har en sund og stabil økonomi, der dog er helt afhængig af de offentlige tilskud, der udgør godt 75% af vores samlede indtægter. Elevtallet har året igennem været stigende, så vi nu er 132 elever. Knapt var året begyndt, før reglerne for befordringstilskud blev ændret vi mistede 64% af befordringstilskuddet til elever ved de frie grundskoler som konsekvent heraf godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om en yderligere forhøjelse af skolepengene se sidst i noterne for en detaljeret redegørelse. Vi har fortsat gang i et antal byggeprojekter i 2005 fik vi bygget en ny værkstedspavillon, som i 2006 er blevet færdiggjort med bl.a. udsugning. Endelig har der været en vis udskiftning i medarbejderstaben, hvilket betyder, at feriepengeforpligtigelsen er faldet med 10% eller ca. 60 t.kr., hvilket påvirker driften positivt i 2006 men negativt i Endelig skal vi nævne, at ingen væsentlige økonomiske forbindelser har med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Årets resultat Årets resultat af skoledrift blev et overskud på kr mod kr sidste år, og kr i budgettet for Det fine resultat gør at bestyrelsen har valgt at hensætte ekstra kr kr. til aftale om ny løn samt udskiftning af taget på den gamle pavillon. Bestyrelsen anser det regnskabsmæssige resultat for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der er væsentlige for vurderingen af dette årsregnskab. Forventninger til fremtiden Den løbende interesse, der vises skolen fra nye forældre, gør, at vi anser det budgetterede elevtal for finansåret 2007 på 131 elever for realistisk. I resultatopgørelsen side 7 er Budget 2007 anført. Budgettet indeholder følgende byggearbejder; i) udskiftning af taget på den gamle pavillon (i alt 340 t.kr.), ii) efterfølgende renovering af gulvet i den gamle pavillon (50 t.kr.) iii) etablering af faciliteter til fysikundervisning på OLF (40 t.kr.) iv) etablering af udendørs belysning ved hovedindgangen (50 t.kr.), samt v) etablering af undervisningslokaler på loftet (2. sal) i hovedbygningen (op til maks. 500 t.kr. i 2007). Det bliver dog tidligst sidst på året dette arbejde kommer i gang, da der først skal laves udbudsmateriale m.m. Vi forventer et negativt cash flow på op mod 600 t.kr. hvis alle byggeprojekterne gennemføres som planlagt, men da vi allerede sidste år sikrede os den nødvendige likviditet giver det ikke anledning til bekymringer. Samlet for 2007 budgetteres med et overskud på kr , hvilket svarer til 3,5% af de forventede indtægter. Bestyrelsen har i 2005 igangsat et arbejde, kaldet Økonomi - Struktur Pædagogik (ØSP), der skal sikre, at vi er klar til at tage imod de udfordringer fremtiden vil bringe for, de første resultater heraf ventes implementeret i sidste del af Bestyrelsens redegørelse for resultatdisponeringen Bestyrelsen har besluttet, at årets overskud efter henlæggelser på kr. overføres til egenkapitalen, sammen med årets netto henlæggelser på i alt kr. Således at egenkapitalen udgør kr mod kr ved årets begyndelse. Skolekode: Side 2 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

4 Hoved- og nøgletal Resultatsopgørelse Indtægter i alt heraf statstilskud Omkostninger ved skoledrift i alt Resultat af skoledrift Finansielle poster, netto Hensættelser, netto Ekstraordinære poster, netto Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital, ultimo Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømsopgørelse Likviditetsvirkning fra Driften Investeringer Finansiering Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,2 0,8 2,1 1,3 0,3 Likviditetsgrad Solidaritetsgrad Finansieringsgrad Samlet antal elever pr. 5/ heraf i SFO pr. 5/ Antal årselever i regnskabsåret 130,7 127,3 121,3 119,8 126,3 Antal årselever i SFO 48,7 45,8 42,7 41,6 45,5 Antal lærerårsværk 11,61 12,14 12,12 11,72 12,67 Antal årsværk for øvrigt personale 4,05 3,51 3,53 4,09 4,07 Antal årsværk i alt 15,66 15,65 15,65 15,81 16,74 - heraf på særlige vilkår 5,8% 1,3% 1,1% 4,7% 1,0% Årselever pr lærerårsværk 11,3 10,5 10,0 10,2 10,0 Omkostninger pr. årselev Lærerløn Anden løn Løn i alt Undervisning Ejendomsdrift Administration Tlf: Side 3 af 23

5 Regnskabspåtegninger Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsberetningen og årsregnskabet med tilhørende noter for år 2006, 22. regnskabsår. Årsregnskabet forelægges, ifølge skolens vedtægter, for skolens generalforsamling i april måned. Odder den 28. marts 2007 Skoleleder: Lene Isager Askelunden 37, Hou 8300 Odder Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene, jf. 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen: Bjarne Baggesen Formand Parkvej Odder Elsemarie Nielsen Næstformand Rosensgade 60A 8300 Odder Lars Staffe Kasserer Engdalsvej Odder Niels Jørgen Andresen Medlem Rørthvej Odder Steffen U. Bertram Medlem Randlevvej Odder Carl Albertsen Medlem Østergade Odder Dorte B. Pedersen Medlem Rørthvej Odder Skolekode: Side 4 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

6 Revisionspåtegning: Vi har revideret årsregnskabet for Odder Lille Friskole for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for frie grundskoler m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for frie grundskoler m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der givet et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 2002 med senere ændringer om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v. Standarderne kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for frie grundskoler m.v. Brande, den 22. marts 2007 Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Bjarne Ulrik Pedersen Statsautoriseret revisor Marianne D. Nymann Revisor, cand.merc.aud. Skolekode: Side 5 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

7 Anvendt Regnskabspraksis Generelt Regnskabet for er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets BEK nr af om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Den anvendte regnskabspraksis er i al væsentlighed uændret i forhold til sidste år, der er dog sket en layout- og indholdsmæssig tilpasning til den nye bekendtgørelse. De væsentligste er, at øvrige SFO omkostninger er skilt ud, tilskud til løn er flyttet fra indtægter til lønomkostninger og befordring er samlet under undervisningsudgifterne. Sammenligningstallene er ligeledes korrigeret, hvor det har været muligt. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Anlægsaktiver Tilgangen af anlægsaktiver bogføres til kostpris. Afskrivninger foretages liniært over aktivernes forventede levetid på grundlag af anskaffelsessummen. 1. Bygningsinstallationer afskrives efter deres art over en periode på år. 2. Inventar og andet udstyr afskrives over en periode på 5-15 år. Brugt inventar afskrives over den forventede brugstid, dog maksimalt 5 år. 4. Småanskaffelser under den af Undervisningsministeriet fastsatte beløbsgrænse (kr i 2006) udgiftsføres i driftsregnskabet. Udstyr Det aktiverede udstyr (driftsmidler) udover IT afskrives over 5 år. Bygning Ejendommen er opført til anskaffelsessummen med en scrapværdi på ,-. Anskaffelsessum afskrives over 35 år. Anskaffelsessummen er specificeret i anlægsnoten. Varebeholdninger Beholdninger af omkostningsvarer er ikke optaget som aktiv. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Tilgodehavende skolepenge fradrages eventuel hensættelse til imødegåelse af tab. Gæld Under kortfristet gæld er medtaget skolens feriepengeforpligtelse (incl. feriefridage) til fastansat personale. Ændringen i feriepengeforpligtelsen er medtaget i skolens resultatopgørelse. Gæld er i øvrigt optaget til pålydende værdi. Øvrige aktiver og passiver Øvrige aktiver og passiver er optaget til anskaffelsespriser. 3. Edb-udstyr (hardware) afskrives over en periode på maksimalt 3 år. Software, installation og lign. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Skolekode: Side 6 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

8 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 Indtægter Resultat 2006 Resultat 2005 Resultat 2004 Resultat 2003 Budget 2006 Budget 2007 Note Statstilskud Skolepenge mv. i alt Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Undervisning Løn, undervisning Løn, skolefritidsordning Undervisningsmaterialer Andre undervisningsomk Øvrige SFO omkostninger Elevbefordring Uddannelse personale Afskrivninger, inventar & udstyr Undervisning i alt Bygninger Løn, pedel Lokaleleje Vedligeholdelse Renovation, ejd. forsikr. mv Varme, el, rengøring Afskrivninger, ejendom Bygninger i alt Administration Løn & pension administration Administrations udgifter Andre adm. udgifter Administration i alt Udgifter i alt Resultat af skoledrift Finansudgifter Rente indtægter Prioritetsrenter Finansiering af byggeri Renteudgifter Finansudgifter i alt Resultat før henlæggelser Henlæggelse 50% af resultat Extraordinære henlæggelser Anvendt af tidl. henlæggelser Resultat/overskud Resultat før henlæggelser i % af indtægter 6,1% 4,3% 3,8% 2,3% 0,7% -2,1% Resultat i % af indtægter 2,2% 0,8% 2,1% 1,3% 3,3% 3,6% Tlf Side 7 af 23

9 Balance/status pr. 31. december Aktiver Note Anlægsaktiver Inventar & Udstyr Ejendomme Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Forudbetalte udgifter Likvid beholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Primo saldo Årets Henlæggelser, netto Overført fra årets resultat Egenkapital, ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet bankgæld Skyldige beløb Feriepengeforpligtigelse Forudmodtagede indtægter Kortfristet gæld i alt Passiver i alt , Andre forpligtigelser 32 Tlf: Side 8 af 23

10 Pengestrømsanalyse PERIODENS RESULTAT Afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i hensættelser Ændring i Kortfristet anden gæld Cash Flow fra driften Investeringer FRIT CASH FLOW Tilbagebetaling af gæld Optagelse af lån Lån, netto Netto Cash Flow Likvider, primo Likvider, ultimo Uudnyttede træk Disp. likviditet, ult Tlf: Side 9 af 23

11 Noter til Resultatopgørelsen Note Samlet antal elever, pr 5/ heraf i skolefritidsordning pr 5/ Indtægter 1 Statstilskud Generalt driftstilskud Bygningstilskud Tilskud specialundervisning Tilskud Skolefritidsordning Tilskud svært handicap Tilskud til IT *) Tilskud til naturfagbøger Statstilskud ialt *) Regnskab for modtaget IT-Tilskud: jf. BEK 201 af 25/03/04 1 Udbetalt forskud 2 Faktiske afholdte udgifter (til tilskudsberettiget computerudstyr) 3 Skolens egne midler (til computerudstyr til undervisning i øvrigt) 3a - heraf anvendt til anskaffelse og installation af computerudstyr (excl. Leasing) 3b - heraf anvendt til Leasing 4 Evt. for meget udbetalt forskud a Skolepenge Skolepenge Betaling for matrialer mv Tilskud fra Fripladsudvalget Ydede fripladser Søskendemoderationer Skolepenge ialt b SFO Forældrebetaling SFO Tilskud SFO - Fripladsudvalget Ydede Fripladser SFO SFO i alt Skolepenge & SFO i alt Andre indtægter Gebyrindtægter Indskud Lejeindtægt pavillon Øvrige indtægter Andre indtægter i alt Indtægter i alt Tlf: Side 10 af 23

12 Noter til Resultatopgørelsen Note Udgifter Undervisning 4 Løn, undervisning Løn til lærere og leder ATP lærere, vikarer mv Gruppelivsordning Timedagpenge v/lejrskole Udbetaling af lokallønspulje Dagpengerefusion lærere Refusion FGL Lønrefusion for praktikanter Lærernes Pensionskasse Efterlønskassen, Pension Vikarløn Vikarløn vedr. udd., lejrsk. mv Tilskud fra Vikarkassen Løn tilsynsførende Udgifter til lægeerkl. mv AER bidrag Fleksjobbidrag til staten Skyld beregnet Fg. primo 1½% Skyld beregnet Fg. ultimo 1½% Feriepengeforpligtigelse, regul Løn, undervisning i alt Løn, SFO Løn til pædagoger Pension pæd., "Lærernes Pension" Vikarløn pædagoger Dagpengerefusion pædagoger Skyld beregnet Fg. primo 1½% Skyld beregnet Fg. ultimo 1½% Feriepengeforpligtigelse, regul Løn, skolefritidsordning i alt Samlet lønudgift i alt Tlf: Side 11 af 23

13 Noter til Resultatopgørelsen Note Undervisningsudgifter 6 Undervisningsmaterialer Fagundervisning Undervisningsmaterialer i alt Andre undervisningsudgifter Copydan & TV-licens Bøger & tidsskrifter Sektornet - Abonnement Kopimaskine leasing- og serviceaftale Kopimaskine - klips, toner mv Anskaffelser, møbler Andre anskaffelser EDB - Hardware mv Inventar, vedligeh.& fremstil AV-udstyr og reparation heraf Udgifter vedr. gæstelærer Elevarrangementer Udg. til svært handicap Hensættelse elevrejser Lejrskoler & ekskursioner Kørselsgodtgørelse Tog/Bus Ekskursioner Deltagelse i eksterne møder Kørselsgodtgørelse møder Lærer- & bestyrelsesmøde Forældremøder & arrangementer Skolefester Julefrokost Diverse, kaffe, blomster mv Andre undervisningsudg. i alt Andre udgifter, SFO SFO, mad Spil & Legeredskaber Småanskaffelser, SFO Materialer Øvrige omkostninger, SFO Andre udgifter, SFO i alt Tlf: Side 12 af 23

14 Noter til Resultatopgørelsen Note Befordring Tilskud fra Befordringsudvalget Befordring oblg. forældrebetaling Befordring anden forældrebetaling Odder Kommune & HHJ Århus Amt Befordringsudvalget, afregn Befordring, netto Uddannelse personale Tilskud efteruddannelse lærere Kompetancefonden Anden refusion FGL Eksterne kurser - afgift mv Interne kurser - foredrag mv Lærernes Pædagogiske dage Uddannelse personale i alt Afskrivninger inventar, undervisning Undervisning i alt Tlf: Side 13 af 23

15 Noter til Resultatopgørelsen Note Bygninger 11 Løn, pedel Løn, pedel ATP, pedel Pension, pedel Gruppelivsordning Skyld beregnet Fg. ultimo 1½% Lønrefusion øvrigt personale (Dansk Metal) Skyld beregnet Fg. primo 1½% Feriepengeforpligtigelse, regul Løn, pedel i alt Lokaleleje Leje af idrætshal Leje af svømmehal Øvrige lejemål Lokaleleje i alt Vedligeholdelse Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelsesdel, tag Øvrige omkostninger, byggeprojekt Indretning - ny pavillon Vedligeholdelse af arealer Anlægsarb. udendørs - Haveudvalg Pedel, værktøj & redskaber Vedligeholdelse i alt Ejd. forsikringer, renovation mv. Renovation,vandafledning mv Ejendomsforsikringer Aktivering alarm, reparationer mv Abonnement tyverialarm Forsikring, renovation i alt Varme, el, rengøring Varme Vand El Forbrug af elartikler Rengøringsartikler mv Varme, el, rengøring i alt Afskrivninger ejendom Bygninger i alt Tlf: Side 14 af 23

16 Noter til Resultatopgørelsen Note Administration 16 Løn, administration Løn administration ATP Pension Gruppelivsordning Skyld beregnet Fg. primo 1½% Skyld beregnet Fg. ultimo 1½% Feriepengeforpligtigelse, regul Løn, administration i alt Administrationsudgifter Kontorartikler, tryksager Telefon Mønttelefon - tømning Porto Kontorinventar, anskaffelse Kontorinventar, vedligehold Omkostninger "Data Løn" EDB matr.udgifter, bogføring mv Kopiering- papirforbrug Revisor Diverse (gebyrer m.m) Kontorudgifter i alt Andre adm. udgifter Administrative Kurser Vikarkassen, egendækning Barsel.dk Forsikringer og Falck abonnement Selvrisiko & skadeserstatning Kontingenter Blade, brochurer mv Annoncer Abonnement Hjemmeside PR- foldere etc Repræsentation, gaver, m.m Erstatning vedr. tyveri Omkostninger ved tyveri Kassedifferencer Andre adm. udgifter i alt Administration i alt Udgifter i alt Tlf: Side 15 af 23

17 Noter til Resultatopgørelsen Note Finansielle udgifter Renteindtægter Kassekredit Aftaleindskud, renter Andre renteindtægter vedr. byggeri Renteindtægter i alt Prioritetsrenter Renter & bidrag kreditforening Renter Nordea Kredit Renter Nordea Anlægslån Prioritetsrenter i alt Finansieringsomkostninger, byggeri Renteudgifter Kassekredit Andre renteudgifter Renteudgifter i alt Finansielle udgifter i alt Tlf: Side 16 af 23

18 Noter til balance/status Note Aktiver Undervisning Adm. Inventar IT IT 22 Anlægsaktiver Ejendom & Udstyr Udstyr Samlet anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet anskaffelsessum, ultimo Akkumulerede af- og nedskr., primo Årets afskrivninger Tilbagef. af- og nedskr. på solgte aktiver Akkumulerede af- og nedskr., ultimo Bogført værdi, ultimo Kontantvurdering, pr. 1. oktober heraf grundværdi: kr. År 1988 Anskaffelsessum Pavillon Tag Tagetage anvendt henlæggelse Værkstedspavillon Tag Samlet anskaffelsessum, ejendom Tlf: Side 17 af 23

19 Noter til balance/status Note Aktiver Omsætningsaktiver 23 Tilgodehavender 7310 Tilgode skolepenge/året Tilgode SFO Tilgode vikartilskud Vikarkassen Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender i alt Forudbetalte udgifter 7350 Forudbetalte lønninger Øvrige forudbetalinger Forudbetalte udgifter i alt Likvide beholdninger 7110 Kassebeholdning Girobeholdning Omprioriteringskonto Bankkonto/Aftaleindskud Kassekredit, indestående Likvide beholdning i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Tlf: Side 18 af 23

20 Noter til balance/status Note Passiver Egenkapital 26 Tidligere års overskud Henlæggelser Tidligere års Henlæggelser Henlæggelser i året Henlæggelser anvendt i året Henlæggelser i alt Årets resultat/overskud Egenkapital 31/ Langfristet gæld 8503 Nordea Realkredit opt Nordea Anlægslån opt Kortfristet del af langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kursværdi pr Indenfor 1 år forfalder Efter 5 år forfalder Restløbetid Nordea Realkredit 19 år 20 år Nordea Anlægslån Under indfrielse 10 år Tlf: Side 19 af 23

21 Noter til balance/status Note Kortfristet gæld Kortfristet gæld 7130 Kassekredit (max ) Nordea Anlægslån under indfrielse Kortfristet del af den langfristede gæl Kortfristet gæld, i alt Skyldige beløb 8109 Skyldig kørselsgodtgø Skyldig Løn Skyldig feriegodtgørelse 1½% Skyld til "Ferie Konto" Skyldig ATP Skyldig pension Skyldig vikarløn Skyld SU-styrelsen Hensat til elevrejser Øvrige kreditorer Feriepengeforpligtigelse Skyldige beløb i alt Forudmodtagede indtægter 8134 Forudmodtaget bygningstilskud Forudmodtaget driftstilskud Forudmodtaget tilskud SFO Forudmodtaget tilskud spec.uv Forudmodtaget skolepenge Forudmodtaget forældrebet. SFO Forudmodtaget fripladstilskud Friplads tilskud - SFO Kompetancefonden Forudmodtagede indtægter i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt ,01-0,01 32 Andre forpligtigelser -0, Sikkerhedsstillelser Til sikkerhedsstillelse for vort mellemværende med Nordea er indlagt ejerpantebrev med pant i skolens ejendom stort kr Nordea Bank har på skolens vegne stillet garanti overfor Nordea Kredit Realkredit A/S i forbindelse med optagelse af realkreditlån. Garantien er ophørt februar Tlf: Side 20 af 23

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr

KJELDBJERG VANDVÆRK. Årsrapport for perioden. 1. januar 2013 til 31. december CVR. nr KJELDBJERG VANDVÆRK Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 CVR. nr. 40 55 82 68 INDHOLDSFORTEGNELSE Bestyrelsespåtegning Revisorpåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31.

r~greve Strands '-..I( Revision Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Balance 31. r~ '-..I( vi Registreret Revisor FSR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 97 03 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Drøsselbjerg Strands Grundejerforening ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 24. august 2008 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Byens Skole Høffdingsvej Valby. Årsregnskab 2004

Byens Skole Høffdingsvej Valby. Årsregnskab 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Telefon 35 25 25 25 Telefax 35 25 20 20 www.deloitte.dk Byens Skole Høffdingsvej 75 2500 Valby Årsregnskab

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr

Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr Den selvejende institution Hyttefadet CVR-nr. 17 43 54 93 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. dirigent Holstebro Hostrupsvej 4 7500

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2015 til 31. december 2015 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar - 31. december 2014 (10. regnskabsår)

Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar - 31. december 2014 (10. regnskabsår) Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar - 31. december 2014 (10. regnskabsår) CVR-nr. 29 55 66 79 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 2/4 2015.

Læs mere

Årsregnskab for

Årsregnskab for 0 Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N ------------------------------- Årsregnskab for 2011 ------------------------------- 1 Indhold ------------

Læs mere

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr

Langå Vandværk AMBA Industridalen Langå. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december CVR-nr Langå Vandværk AMBA Industridalen 6 8870 Langå Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 CVR-nr. 26635152 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar december 2010 (6. regnskabsår)

Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar december 2010 (6. regnskabsår) Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar - 31. december 2010 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 55 66 79 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 21. april

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST. Årsregnskab 2010

Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST. Årsregnskab 2010 0 0 Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 ØST Årsregnskab 2010 Indhold Side Årsregnskabets godkendelse 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Resultatopgørelse 3 Balance 4 Noter 5 Årsregnskabets godkendelse

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar december 2011 (7. regnskabsår)

Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar december 2011 (7. regnskabsår) Ejerforeningen E/F Dueodde Feriepark Årsrapport for året 1. januar - 31. december 2011 (7. regnskabsår) CVR-nr. 29 55 66 79 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5/4 2012.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødebo Vandværk A.M.B.A. Åbningsbalance Handelsværdier Saldo

Nødebo Vandværk A.M.B.A. Åbningsbalance Handelsværdier Saldo Anlægsaktiver Grund og bygning, offentlig ejendomsværdi Forsyningsnettet Driftsinventar Værdipapirer, dagskurs Anlægsaktier i alt Åbningsbalance 1.1.2010 Handelsværdier Saldo 1.1.2010 500.000 2.586.791

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer:

Ejerlauget Søndermølle Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ. CVR-nummer: Mylius Erichsens Vej 16B 9210 Aalborg SØ CVR-nummer: 34 42 29 07 Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2009 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2008 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2008 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2009 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere