Skolekode Odder lille Friskole. Regnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab"

Transkript

1 Regnskab 2006

2 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen 10 Noter til Balancen 16 Øvrige Specifikationer 21 Resultat før henlæggelser i t.kr OLF Resultat f. henl. og antal elever de seneste 10 år B2007 Elever Resultat Elever pr. 5/9 Skolekode: Side 1 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

3 Årsberetning Formål Jf. Skolens vedtægter, er det skolens formål at drive friskole på følgende grundlag: At samle forældre, børn og medarbejdere i et aktivt fællesskab til varetagelse af børns opdragelse i en undervisning, der bygger på oplevelse, kreativitet og erfaring i henhold til de af generalforsamlingen til enhver tid vedtagne principper for helhed i dagligdag og struktur Året der gik Skolen har en sund og stabil økonomi, der dog er helt afhængig af de offentlige tilskud, der udgør godt 75% af vores samlede indtægter. Elevtallet har året igennem været stigende, så vi nu er 132 elever. Knapt var året begyndt, før reglerne for befordringstilskud blev ændret vi mistede 64% af befordringstilskuddet til elever ved de frie grundskoler som konsekvent heraf godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag om en yderligere forhøjelse af skolepengene se sidst i noterne for en detaljeret redegørelse. Vi har fortsat gang i et antal byggeprojekter i 2005 fik vi bygget en ny værkstedspavillon, som i 2006 er blevet færdiggjort med bl.a. udsugning. Endelig har der været en vis udskiftning i medarbejderstaben, hvilket betyder, at feriepengeforpligtigelsen er faldet med 10% eller ca. 60 t.kr., hvilket påvirker driften positivt i 2006 men negativt i Endelig skal vi nævne, at ingen væsentlige økonomiske forbindelser har med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Årets resultat Årets resultat af skoledrift blev et overskud på kr mod kr sidste år, og kr i budgettet for Det fine resultat gør at bestyrelsen har valgt at hensætte ekstra kr kr. til aftale om ny løn samt udskiftning af taget på den gamle pavillon. Bestyrelsen anser det regnskabsmæssige resultat for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der er væsentlige for vurderingen af dette årsregnskab. Forventninger til fremtiden Den løbende interesse, der vises skolen fra nye forældre, gør, at vi anser det budgetterede elevtal for finansåret 2007 på 131 elever for realistisk. I resultatopgørelsen side 7 er Budget 2007 anført. Budgettet indeholder følgende byggearbejder; i) udskiftning af taget på den gamle pavillon (i alt 340 t.kr.), ii) efterfølgende renovering af gulvet i den gamle pavillon (50 t.kr.) iii) etablering af faciliteter til fysikundervisning på OLF (40 t.kr.) iv) etablering af udendørs belysning ved hovedindgangen (50 t.kr.), samt v) etablering af undervisningslokaler på loftet (2. sal) i hovedbygningen (op til maks. 500 t.kr. i 2007). Det bliver dog tidligst sidst på året dette arbejde kommer i gang, da der først skal laves udbudsmateriale m.m. Vi forventer et negativt cash flow på op mod 600 t.kr. hvis alle byggeprojekterne gennemføres som planlagt, men da vi allerede sidste år sikrede os den nødvendige likviditet giver det ikke anledning til bekymringer. Samlet for 2007 budgetteres med et overskud på kr , hvilket svarer til 3,5% af de forventede indtægter. Bestyrelsen har i 2005 igangsat et arbejde, kaldet Økonomi - Struktur Pædagogik (ØSP), der skal sikre, at vi er klar til at tage imod de udfordringer fremtiden vil bringe for, de første resultater heraf ventes implementeret i sidste del af Bestyrelsens redegørelse for resultatdisponeringen Bestyrelsen har besluttet, at årets overskud efter henlæggelser på kr. overføres til egenkapitalen, sammen med årets netto henlæggelser på i alt kr. Således at egenkapitalen udgør kr mod kr ved årets begyndelse. Skolekode: Side 2 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

4 Hoved- og nøgletal Resultatsopgørelse Indtægter i alt heraf statstilskud Omkostninger ved skoledrift i alt Resultat af skoledrift Finansielle poster, netto Hensættelser, netto Ekstraordinære poster, netto Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital, ultimo Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømsopgørelse Likviditetsvirkning fra Driften Investeringer Finansiering Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad 2,2 0,8 2,1 1,3 0,3 Likviditetsgrad Solidaritetsgrad Finansieringsgrad Samlet antal elever pr. 5/ heraf i SFO pr. 5/ Antal årselever i regnskabsåret 130,7 127,3 121,3 119,8 126,3 Antal årselever i SFO 48,7 45,8 42,7 41,6 45,5 Antal lærerårsværk 11,61 12,14 12,12 11,72 12,67 Antal årsværk for øvrigt personale 4,05 3,51 3,53 4,09 4,07 Antal årsværk i alt 15,66 15,65 15,65 15,81 16,74 - heraf på særlige vilkår 5,8% 1,3% 1,1% 4,7% 1,0% Årselever pr lærerårsværk 11,3 10,5 10,0 10,2 10,0 Omkostninger pr. årselev Lærerløn Anden løn Løn i alt Undervisning Ejendomsdrift Administration Tlf: Side 3 af 23

5 Regnskabspåtegninger Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsberetningen og årsregnskabet med tilhørende noter for år 2006, 22. regnskabsår. Årsregnskabet forelægges, ifølge skolens vedtægter, for skolens generalforsamling i april måned. Odder den 28. marts 2007 Skoleleder: Lene Isager Askelunden 37, Hou 8300 Odder Vi erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene, jf. 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen: Bjarne Baggesen Formand Parkvej Odder Elsemarie Nielsen Næstformand Rosensgade 60A 8300 Odder Lars Staffe Kasserer Engdalsvej Odder Niels Jørgen Andresen Medlem Rørthvej Odder Steffen U. Bertram Medlem Randlevvej Odder Carl Albertsen Medlem Østergade Odder Dorte B. Pedersen Medlem Rørthvej Odder Skolekode: Side 4 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

6 Revisionspåtegning: Vi har revideret årsregnskabet for Odder Lille Friskole for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for frie grundskoler m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for frie grundskoler m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der givet et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 2002 med senere ændringer om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v. Standarderne kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 4. december 2006 med senere ændringer om regnskab for frie grundskoler m.v. Brande, den 22. marts 2007 Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Bjarne Ulrik Pedersen Statsautoriseret revisor Marianne D. Nymann Revisor, cand.merc.aud. Skolekode: Side 5 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

7 Anvendt Regnskabspraksis Generelt Regnskabet for er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets BEK nr af om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. Den anvendte regnskabspraksis er i al væsentlighed uændret i forhold til sidste år, der er dog sket en layout- og indholdsmæssig tilpasning til den nye bekendtgørelse. De væsentligste er, at øvrige SFO omkostninger er skilt ud, tilskud til løn er flyttet fra indtægter til lønomkostninger og befordring er samlet under undervisningsudgifterne. Sammenligningstallene er ligeledes korrigeret, hvor det har været muligt. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvori retten erhverves eller optjenes. Anlægsaktiver Tilgangen af anlægsaktiver bogføres til kostpris. Afskrivninger foretages liniært over aktivernes forventede levetid på grundlag af anskaffelsessummen. 1. Bygningsinstallationer afskrives efter deres art over en periode på år. 2. Inventar og andet udstyr afskrives over en periode på 5-15 år. Brugt inventar afskrives over den forventede brugstid, dog maksimalt 5 år. 4. Småanskaffelser under den af Undervisningsministeriet fastsatte beløbsgrænse (kr i 2006) udgiftsføres i driftsregnskabet. Udstyr Det aktiverede udstyr (driftsmidler) udover IT afskrives over 5 år. Bygning Ejendommen er opført til anskaffelsessummen med en scrapværdi på ,-. Anskaffelsessum afskrives over 35 år. Anskaffelsessummen er specificeret i anlægsnoten. Varebeholdninger Beholdninger af omkostningsvarer er ikke optaget som aktiv. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Tilgodehavende skolepenge fradrages eventuel hensættelse til imødegåelse af tab. Gæld Under kortfristet gæld er medtaget skolens feriepengeforpligtelse (incl. feriefridage) til fastansat personale. Ændringen i feriepengeforpligtelsen er medtaget i skolens resultatopgørelse. Gæld er i øvrigt optaget til pålydende værdi. Øvrige aktiver og passiver Øvrige aktiver og passiver er optaget til anskaffelsespriser. 3. Edb-udstyr (hardware) afskrives over en periode på maksimalt 3 år. Software, installation og lign. udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Skolekode: Side 6 af 23 Besøg vores hjemmeside Tlf

8 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/12 Indtægter Resultat 2006 Resultat 2005 Resultat 2004 Resultat 2003 Budget 2006 Budget 2007 Note Statstilskud Skolepenge mv. i alt Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Undervisning Løn, undervisning Løn, skolefritidsordning Undervisningsmaterialer Andre undervisningsomk Øvrige SFO omkostninger Elevbefordring Uddannelse personale Afskrivninger, inventar & udstyr Undervisning i alt Bygninger Løn, pedel Lokaleleje Vedligeholdelse Renovation, ejd. forsikr. mv Varme, el, rengøring Afskrivninger, ejendom Bygninger i alt Administration Løn & pension administration Administrations udgifter Andre adm. udgifter Administration i alt Udgifter i alt Resultat af skoledrift Finansudgifter Rente indtægter Prioritetsrenter Finansiering af byggeri Renteudgifter Finansudgifter i alt Resultat før henlæggelser Henlæggelse 50% af resultat Extraordinære henlæggelser Anvendt af tidl. henlæggelser Resultat/overskud Resultat før henlæggelser i % af indtægter 6,1% 4,3% 3,8% 2,3% 0,7% -2,1% Resultat i % af indtægter 2,2% 0,8% 2,1% 1,3% 3,3% 3,6% Tlf Side 7 af 23

9 Balance/status pr. 31. december Aktiver Note Anlægsaktiver Inventar & Udstyr Ejendomme Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Forudbetalte udgifter Likvid beholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Primo saldo Årets Henlæggelser, netto Overført fra årets resultat Egenkapital, ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet bankgæld Skyldige beløb Feriepengeforpligtigelse Forudmodtagede indtægter Kortfristet gæld i alt Passiver i alt , Andre forpligtigelser 32 Tlf: Side 8 af 23

10 Pengestrømsanalyse PERIODENS RESULTAT Afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i hensættelser Ændring i Kortfristet anden gæld Cash Flow fra driften Investeringer FRIT CASH FLOW Tilbagebetaling af gæld Optagelse af lån Lån, netto Netto Cash Flow Likvider, primo Likvider, ultimo Uudnyttede træk Disp. likviditet, ult Tlf: Side 9 af 23

11 Noter til Resultatopgørelsen Note Samlet antal elever, pr 5/ heraf i skolefritidsordning pr 5/ Indtægter 1 Statstilskud Generalt driftstilskud Bygningstilskud Tilskud specialundervisning Tilskud Skolefritidsordning Tilskud svært handicap Tilskud til IT *) Tilskud til naturfagbøger Statstilskud ialt *) Regnskab for modtaget IT-Tilskud: jf. BEK 201 af 25/03/04 1 Udbetalt forskud 2 Faktiske afholdte udgifter (til tilskudsberettiget computerudstyr) 3 Skolens egne midler (til computerudstyr til undervisning i øvrigt) 3a - heraf anvendt til anskaffelse og installation af computerudstyr (excl. Leasing) 3b - heraf anvendt til Leasing 4 Evt. for meget udbetalt forskud a Skolepenge Skolepenge Betaling for matrialer mv Tilskud fra Fripladsudvalget Ydede fripladser Søskendemoderationer Skolepenge ialt b SFO Forældrebetaling SFO Tilskud SFO - Fripladsudvalget Ydede Fripladser SFO SFO i alt Skolepenge & SFO i alt Andre indtægter Gebyrindtægter Indskud Lejeindtægt pavillon Øvrige indtægter Andre indtægter i alt Indtægter i alt Tlf: Side 10 af 23

12 Noter til Resultatopgørelsen Note Udgifter Undervisning 4 Løn, undervisning Løn til lærere og leder ATP lærere, vikarer mv Gruppelivsordning Timedagpenge v/lejrskole Udbetaling af lokallønspulje Dagpengerefusion lærere Refusion FGL Lønrefusion for praktikanter Lærernes Pensionskasse Efterlønskassen, Pension Vikarløn Vikarløn vedr. udd., lejrsk. mv Tilskud fra Vikarkassen Løn tilsynsførende Udgifter til lægeerkl. mv AER bidrag Fleksjobbidrag til staten Skyld beregnet Fg. primo 1½% Skyld beregnet Fg. ultimo 1½% Feriepengeforpligtigelse, regul Løn, undervisning i alt Løn, SFO Løn til pædagoger Pension pæd., "Lærernes Pension" Vikarløn pædagoger Dagpengerefusion pædagoger Skyld beregnet Fg. primo 1½% Skyld beregnet Fg. ultimo 1½% Feriepengeforpligtigelse, regul Løn, skolefritidsordning i alt Samlet lønudgift i alt Tlf: Side 11 af 23

13 Noter til Resultatopgørelsen Note Undervisningsudgifter 6 Undervisningsmaterialer Fagundervisning Undervisningsmaterialer i alt Andre undervisningsudgifter Copydan & TV-licens Bøger & tidsskrifter Sektornet - Abonnement Kopimaskine leasing- og serviceaftale Kopimaskine - klips, toner mv Anskaffelser, møbler Andre anskaffelser EDB - Hardware mv Inventar, vedligeh.& fremstil AV-udstyr og reparation heraf Udgifter vedr. gæstelærer Elevarrangementer Udg. til svært handicap Hensættelse elevrejser Lejrskoler & ekskursioner Kørselsgodtgørelse Tog/Bus Ekskursioner Deltagelse i eksterne møder Kørselsgodtgørelse møder Lærer- & bestyrelsesmøde Forældremøder & arrangementer Skolefester Julefrokost Diverse, kaffe, blomster mv Andre undervisningsudg. i alt Andre udgifter, SFO SFO, mad Spil & Legeredskaber Småanskaffelser, SFO Materialer Øvrige omkostninger, SFO Andre udgifter, SFO i alt Tlf: Side 12 af 23

14 Noter til Resultatopgørelsen Note Befordring Tilskud fra Befordringsudvalget Befordring oblg. forældrebetaling Befordring anden forældrebetaling Odder Kommune & HHJ Århus Amt Befordringsudvalget, afregn Befordring, netto Uddannelse personale Tilskud efteruddannelse lærere Kompetancefonden Anden refusion FGL Eksterne kurser - afgift mv Interne kurser - foredrag mv Lærernes Pædagogiske dage Uddannelse personale i alt Afskrivninger inventar, undervisning Undervisning i alt Tlf: Side 13 af 23

15 Noter til Resultatopgørelsen Note Bygninger 11 Løn, pedel Løn, pedel ATP, pedel Pension, pedel Gruppelivsordning Skyld beregnet Fg. ultimo 1½% Lønrefusion øvrigt personale (Dansk Metal) Skyld beregnet Fg. primo 1½% Feriepengeforpligtigelse, regul Løn, pedel i alt Lokaleleje Leje af idrætshal Leje af svømmehal Øvrige lejemål Lokaleleje i alt Vedligeholdelse Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelsesdel, tag Øvrige omkostninger, byggeprojekt Indretning - ny pavillon Vedligeholdelse af arealer Anlægsarb. udendørs - Haveudvalg Pedel, værktøj & redskaber Vedligeholdelse i alt Ejd. forsikringer, renovation mv. Renovation,vandafledning mv Ejendomsforsikringer Aktivering alarm, reparationer mv Abonnement tyverialarm Forsikring, renovation i alt Varme, el, rengøring Varme Vand El Forbrug af elartikler Rengøringsartikler mv Varme, el, rengøring i alt Afskrivninger ejendom Bygninger i alt Tlf: Side 14 af 23

16 Noter til Resultatopgørelsen Note Administration 16 Løn, administration Løn administration ATP Pension Gruppelivsordning Skyld beregnet Fg. primo 1½% Skyld beregnet Fg. ultimo 1½% Feriepengeforpligtigelse, regul Løn, administration i alt Administrationsudgifter Kontorartikler, tryksager Telefon Mønttelefon - tømning Porto Kontorinventar, anskaffelse Kontorinventar, vedligehold Omkostninger "Data Løn" EDB matr.udgifter, bogføring mv Kopiering- papirforbrug Revisor Diverse (gebyrer m.m) Kontorudgifter i alt Andre adm. udgifter Administrative Kurser Vikarkassen, egendækning Barsel.dk Forsikringer og Falck abonnement Selvrisiko & skadeserstatning Kontingenter Blade, brochurer mv Annoncer Abonnement Hjemmeside PR- foldere etc Repræsentation, gaver, m.m Erstatning vedr. tyveri Omkostninger ved tyveri Kassedifferencer Andre adm. udgifter i alt Administration i alt Udgifter i alt Tlf: Side 15 af 23

17 Noter til Resultatopgørelsen Note Finansielle udgifter Renteindtægter Kassekredit Aftaleindskud, renter Andre renteindtægter vedr. byggeri Renteindtægter i alt Prioritetsrenter Renter & bidrag kreditforening Renter Nordea Kredit Renter Nordea Anlægslån Prioritetsrenter i alt Finansieringsomkostninger, byggeri Renteudgifter Kassekredit Andre renteudgifter Renteudgifter i alt Finansielle udgifter i alt Tlf: Side 16 af 23

18 Noter til balance/status Note Aktiver Undervisning Adm. Inventar IT IT 22 Anlægsaktiver Ejendom & Udstyr Udstyr Samlet anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Samlet anskaffelsessum, ultimo Akkumulerede af- og nedskr., primo Årets afskrivninger Tilbagef. af- og nedskr. på solgte aktiver Akkumulerede af- og nedskr., ultimo Bogført værdi, ultimo Kontantvurdering, pr. 1. oktober heraf grundværdi: kr. År 1988 Anskaffelsessum Pavillon Tag Tagetage anvendt henlæggelse Værkstedspavillon Tag Samlet anskaffelsessum, ejendom Tlf: Side 17 af 23

19 Noter til balance/status Note Aktiver Omsætningsaktiver 23 Tilgodehavender 7310 Tilgode skolepenge/året Tilgode SFO Tilgode vikartilskud Vikarkassen Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender i alt Forudbetalte udgifter 7350 Forudbetalte lønninger Øvrige forudbetalinger Forudbetalte udgifter i alt Likvide beholdninger 7110 Kassebeholdning Girobeholdning Omprioriteringskonto Bankkonto/Aftaleindskud Kassekredit, indestående Likvide beholdning i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Tlf: Side 18 af 23

20 Noter til balance/status Note Passiver Egenkapital 26 Tidligere års overskud Henlæggelser Tidligere års Henlæggelser Henlæggelser i året Henlæggelser anvendt i året Henlæggelser i alt Årets resultat/overskud Egenkapital 31/ Langfristet gæld 8503 Nordea Realkredit opt Nordea Anlægslån opt Kortfristet del af langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kursværdi pr Indenfor 1 år forfalder Efter 5 år forfalder Restløbetid Nordea Realkredit 19 år 20 år Nordea Anlægslån Under indfrielse 10 år Tlf: Side 19 af 23

21 Noter til balance/status Note Kortfristet gæld Kortfristet gæld 7130 Kassekredit (max ) Nordea Anlægslån under indfrielse Kortfristet del af den langfristede gæl Kortfristet gæld, i alt Skyldige beløb 8109 Skyldig kørselsgodtgø Skyldig Løn Skyldig feriegodtgørelse 1½% Skyld til "Ferie Konto" Skyldig ATP Skyldig pension Skyldig vikarløn Skyld SU-styrelsen Hensat til elevrejser Øvrige kreditorer Feriepengeforpligtigelse Skyldige beløb i alt Forudmodtagede indtægter 8134 Forudmodtaget bygningstilskud Forudmodtaget driftstilskud Forudmodtaget tilskud SFO Forudmodtaget tilskud spec.uv Forudmodtaget skolepenge Forudmodtaget forældrebet. SFO Forudmodtaget fripladstilskud Friplads tilskud - SFO Kompetancefonden Forudmodtagede indtægter i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt ,01-0,01 32 Andre forpligtigelser -0, Sikkerhedsstillelser Til sikkerhedsstillelse for vort mellemværende med Nordea er indlagt ejerpantebrev med pant i skolens ejendom stort kr Nordea Bank har på skolens vegne stillet garanti overfor Nordea Kredit Realkredit A/S i forbindelse med optagelse af realkreditlån. Garantien er ophørt februar Tlf: Side 20 af 23

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere